Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 10

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

90
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 10', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 10

 1. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Hoài thöù möôøi Thay Ñoåi ( Bieán hoaù ) T ieáng khoùc ñoät nhieân ngöng baët. Traùc Ngoïc Trinh ngaång ñaàu leân, kinh haõi nhìn Phoù Hoàng Tuyeát : “Toâi khoâng phaûi laø Traùc Ngoïc Trinh? Taïi sao ngaøi laïi noùi toâi khoâng phaûi laø Traùc Ngoïc Trinh?” Phoù Hoàng Tuyeát khoâng traû lôøi coâ ta, nhöng laïi hoûi tieấp moät caâu ñáng ra khoâng neân hoûi : “Coâ ñaõ coù mang ñöôïc maáy thaùng roài?” Traùc Ngoïc Trinh do döï giaây lát , cuoái cuøng ñaùp : “Baûy thaùng.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi tieấp: “Coâ ñaõ coù mang ñöôïc baûy thaùng, nhöng cha coâ cho ñeán taän hoâm nay môùi phaùt hieän ra chuyeän tö tình cuûa coâ, oâng ta laø keû muø aø?” Traùc Ngoïc Trinh ñáp : “OÂng ta khoâng phaûi keû muø, cuõng khoâng phaûi ngöôøi ñaõ sinh ra toâi.” Trong gioïng noùi cuûa naøng chaát chöùa ñaày noãi uaát haän : “OÂng ta sôùm ñaõ bieát chuyeän naøy, toâi quen Thu Thuyû Thanh voán cuõng chính laø do oâng ta saép ñaët, bôûi vì Thu Thuyû Thanh laø moät nhaân vaät lôùn trong giang hoà, laø trang chuû cuûa Khoång Töôùc sôn trang, cuõng laø ngöôøi maø Löu toång tieâu ñaàu khaâm phuïc nhaát.” Yeán Nam Phi chen vaøo : “Löu toång tieâu ñaàu? Löu Chaán Quoác cuûa Chaán Vieãn tieâu cuïc? Cha coâ laø bảo tieâu cuûa Chaán Vieãn?” Traùc Ngoïc Trinh ñaùp : “OÂng ta tröôùc ñaây laø theá.” Yeán Nam Phi hoûi : “Baây giôø thì sao?” Traùc Ngoïc Trinh ñaùp : “OÂng ta ñaõ uoáng quaù nhieàu röôïu, baát keå laø moät tieâu cuïc nhö theá naøo cuõng ñeàu khoâng muoán duøng moät teân say laøm bảo tieâu.” Yeán Nam Phi hoûi : “Löu Chaán Quoác ñuoåi vieäc oâng ta?” Traùc Ngoïc Trinh gaät gaät ñaàu, noùi : “Löu Chaán Quoác voấn khoâng heà phaûn ñoái chuyeän uoáng röôïu của oâng ta. Nhöng trong moät laàn bảo tieâu , oâng ta uoấng röộu say, nhìn nhaầm tieâu sö ñi cùng thành ngöồi ñeấn cöốp tieâu, thành thö̉ chaët ñöùt moät caùnh tay cuûa ngöồi aấy. Vieậc ñã ñeấn mö́c nhö theấ thì Löu Chaấn Quoấc buoậc phải ñuoẩi oâng ta ñi thoâi.” -123- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Yeán Nam Phi hoûi : “OÂng ta muoán lôïi duïng moái quan heä cuûa coâ vaø Thu Thuyû Thanh ñeå quay laïi Chaán Vieãn tieâu cục?” Traùc Ngoïc Trinh ñaùp : “OÂng muoán ñeán cheát ñi ñöôïc, keå caû toâi coù laø con gaùi ruoät cuûa oâng ta ñi nö̃a thì oâng ta cuõng seõ laøm nhö theá maø thoâi.” Yeán Nam Phi noùi : “Chæ tieác laø Thu Thuyû Thanh khoâng ñoàng yù laøm nhöõng troø ñoù. Löu Chaán Quoác cuõng khoâng phaûi loaïi ngöôøi vì tình rieâng maø sai phaïm.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Vì theá tuy raèng Thu Thuyû Thanh haøng thaùng ñeàu ñöa cho oâng ta moät traêm löôïng baïc ñeå mua röôïu, oâng ta vaãn khoâng vöøa loøng. Chæ caàn uoáng röôïu vaøo laø oâng ta lại nghó caùch ñeå haønh haï toâi.” Yeán Nam Phi hoûi : “Cho ñeán sáng sôùm hoâm nay coâ môùi caûm thaáy chòu heát noåi sao?” Traùc Ngoïc Trinh coá kìm neùn nöôùc maét, ñaùp : “Toâi laø moät coâ gaùi, treân danh nghóa laïi laø con cuûa oâng ta, baát keå laø oâng ta ñoái xöû vôùi toâi ra sao toâi cuõng coù theå chòu ñöïng ñöôïc, nhöng ñeán sang nay thì…” Yeán Nam Phi hoûi : “Saùng nay oâng ta ñaõ laøm gì?” Traùc Ngoïc Trinh ñaùp : “OÂng ta ñoøi loâi ñöùa con trong buïng cuûa toâi ra, oâng ta khoâng muoán toâi sinh con cuûa Thu Thuyû Thanh, bôûi vì…bôûi vì oâng ta ñaõ bieát ñöôïc tin döõ cuûa Khoång Töôùc sôn trang.” Yeán Nam Phi giaät mình noùi : “Nhöng chuyeän naøy môùi xaûy ñeâm qua, oâng ta voán khoâng theå bieát ñöôïc.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Nhöng oâng ta thöïc laø ñaõ bieát roài.” Yeán Nam Phi saàm neùt maët, saéc maët cuûa Phoù Hoàng Tuyeát caøng traéng beäch. - Chæ coù moät loaïi ngöôøi môùi coù theå bieát tin töùc nhanh nhö theá. - Keå caû ñeâm qua haén khoâng ñeán Khoång Töôùc sôn trang gieát ngöôøi cuõng nhaát ñònh laø moät teân canh gaùc. Yeán Nam Phi noùi : “Neáu nhö toâi thaáy nhieàu ngöôøi voâ toäi cheát thaûm nhö theá, khi veà ñeán nhaø cuõng chòu khoâng noåi mà chæ muoán say moät traän.” Phoù Hoàng Tuyeát ñang im laëng, boãng nhieân hoûi : “Ngöôi quen Löu Chaán Quoác? Haén laø loaïi ngöôøi nhö theá naøo?” Yeán Nam Phi ñaùp : “Quy moâ cuûa Chaán Vieãn raát lôùn, ñeẩ coù theå trôû thaønh toång tieâu ñaàu cuûa Chaán Vieãn khoâng phaûi deã.” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Haén raát bieát duøng ngöôøi?” Yeán Nam Phi ñaùp : “Loaïi haén duøng ñeàu laø cao thuû, cao thuû haïng nhaát.” -124- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Tay Phoù Hoàng Tuyeát sieát chaët. Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Nghóa phuï cuûa toâi voõ coâng khoâng toài, neáu khoâng phaûi laø röôïu haïi oâng ta, noùi khoâng chöøng oâng ta cuõng seõ laøm toång tieâu ñaàu.” Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng noùi : “Laøm toång tieâu ñaàu thì khoù, gieát ngöôøi thì deã.” Yeán Nam Phi hoûi : “Ngöôi cho raèng haén laø moät trong nhöõng hung thuû?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Khoâng phaûi laø hung thuû cuõng laø keû tieáp tay!” Yeán Nam Phi ñaùp : “Nhö vaäy baây giôø chuùng ta neân ñi tìm haén.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Luùc leân xe ta ñaõ baûo teân ñaùnh xe, baây giôø chuùng ta ñang ñi chính laø con ñöôøng naøy.” Haén nhìn Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Vì theá ta raát hy voïng nhöõng ñieàu coâ noùi toaøn boä laø söï thaät.” Traùc Ngoïc Trinh nhìn thaúng haén, keû noùi doái thì khoâng bao giôø daùm nhìn thaúng vaøo maét haén, coâ ta tuyeät seõ khoâng coù thaùi ñoä thaûn nhieân nhö theá. Yeán Nam Phi nhìn coâ ta, roầi laïi nhìn Phoù Hoàng Tuyeát, gioáng nhö cuõng coù taâm söï muoán giaõi baøy. Haén vaãn chöa môû mieäng, thì ñaõ nghe tieáng moät ngöôøi noùi raât to : “Luùc naøy chuùng ta tuyeät khoâng theå quay trôû laïi Traùc gia.” Minh Nguyeät Taâm ñaõ tænh laïi. Naøng ñaõ maát quaù nhieàu maùu, taám thaân nhoû beù ñaõ trôû neân quaù yeáu ôùt, caâu noùi naøy coá nhieân naøng ñaõ phaûi duøng heát taát caû hôi söùc coøn laïi môùi noùi ra ñöôïc. Yeán Nam Phi ñỗ tay giuùp naøng naèm thoaûi maùi hôn moät chuùt roầi môùi hoûi : “Chuùng ta taïi sao khoâng theå quay laïi Traùc gia?” Minh Nguyeät Taâm theàu thaøo ñaùp : “Bôûi vì luùc naøy nôi ñoù ñaõ laø moät caïm baãy.” Naøng gaáp gaùp muoán noùi heát ra nhöõng suy nghó trong loøng, khuoân maët nhôït nhaït ñaõ bieán ñoû : “Coâng Toân Ñoà tuyeät seõ khoâng tha cho chuùng ta deã daøng nhö theá, haén ñöông nhieân nghó ñöôïc laø chuùng ta muoán tìm Traùc Ñoâng Lai, boïn chuùng ngöôøi ñoâng, hôn nöõa toaøn boä ñeàu laø cao thuû, thieáp thì laïi ñang bò thöông.” Yeán Nam Phi khoâng ñeå naøng noùi heát : “YÙ cuûa naøng ta ñaõ roõ. Phoù Hoàng Tuyeát nhaát ñònh cuõng ñaõ roõ.” Minh Nguyeät Taâm noùi : “Caùc ngöôøi khoâng hieåu ñaâu, thieáp khoâng phaûi chæ vì baûn thaân mình, thieáp cuõng bieát duø chæ baèng söùc cuûa hai ngöôøi cuõng ñuû ñoái phoù vôùi boïn chuùng, nhöng coøn Traùc coâ nöông thì sao? Hai ngöôøi phaûi ñoái -125- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi phoù vôùi kieám cuûa Döông Voâ Kò, phaûi ñoái phoù vôùi moùc caâu cuûa Coâng Toân Ñoà , laïi phaûi ñoái phoù vôùi phi ñao cuûa Tieâu Töù Voâ, ñaâu coøn söùc löïc maø baûo veä coâ aáy?” Phoù Hoàng Tuyeát khoâng heà môû mieäng, cuõng khoâng coù phaûn öùng. Minh Nguyeät Taâm nhìn haén, noùi : “Laàn naøy nhaát ñònh ngaøi phaûi nghe toâi, baây giôø haõy neân baûo teân phu xe döøng ngay xe laïi.” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Khoâng caàn.” Minh Nguyeät Taâm hoûi : “Ngaøi…ngaøi khoâng chòu nghe chöù?” Phoù Hoàng Tuyeát treân khuoân maët vaãn hoaøn toaøn chaúng coù moät chuùt caûm xuùc gì, hôø höõng ñaùp : “Bôûi vì con ñöôøng naøy khoâng phaûi daãn tôùi Traùc gia.” Minh Nguyeät Taâm khöïng laïi, hoûi : “Khoâng phaûi, sao laïi khoâng phaûi?” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Bôûi vì ta voán muoán haén ñaùnh xe ra khoûi thaønh, haén sao daùm ñaùnh xe ñi choã khaùc?” Minh Nguyeät Taâm thôû phaøo nheï nhoõm, noùi : “Hoaù ra caùch nghó cuûa ngaøi cuõng gioáng toâi.” Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng noùi : “Ta tröôùc giôø khoâng laáy tính maïng cuûa ngöôøi khaùc ra maïo hieåm.” Minh Nguyeät Taâm noùi : “Nhöng ngaøi vöøa môùi…” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Ta vöøa môùi noùi nhö vaäy, chaúng qua chæ laø ñeå thaêm doø vò Traùc coâ nöông naøy thoâi.” Haén vaãn chöa noùi heát, xe ngöïa ñoät nhieân döøng laïi. Teân ñaùnh xe, cöôøi bí hieåm noùi : “Nôi ñaây ñaõ laø beân ngoaøi thaønh roài, Phoù ñaïi hieäp muoán ñi tieáp ñöôøng naøo aï?” Phoù Hoàng Tuyeát laïnh luøng nhìn khuoân maët cöôøi gian xaûo cuûa haén, boãng nhieân hoûi : “Thöù maø ngöôi luyeän coù phaûi laø coâng phu cuûa Tieân Thieân Voâ Cöïc phaùi khoâng?” Nuï cöôøi cuûa teân ñaùnh xe ñoät nhieân cöùng ñôø, noùi : “Tieåu nhaân voán chöa heà luyeän coâng phu.” Phoù Hoàng Tuyeát khoâng nghe haén noùi, laïi hoûi tieấp : “Huynh ñeậ Trieäu Voâ Cöïc, Trieäu Voâ Löôïng laø cha hay chuù cuûa ngöôi? Hay laø thaày cuûa ngöôi?” Teân phu xe kinh haõi nhìn haén, gioáng nhö laø nhìn thaáy quyû. Kó thuaät ñaùnh xe cuûa haén thaønh thaïo, laïi toaøn ngoài ôû phía tröôùc ñeẩ ñaùnh xe,haến khoâng nhöõng khoâng heà coù baát cöù cöû ñoäng naøo ñáng nghi ngồ maø coøn raát nghe lôøi. -126- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Haén kì thöïc khoâng sao hieåu noåi teân quaùi vaät maët traéng beäch naøy laøm sao vöøa chỉ nhìn moät caùi ñaõ bieát ngay lai lòch cuûa haén. Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Maøu da cuûa ngöôi saùng boùng, baép thòt saên chaéc, gioáng nhö duøng daàu noùng ñeå ngaâm, chæ coù nhöõng ngöôøi töøng luyeän qua Tieân Thieân Voâ Cöïc ñoäc moân khí coâng môùi ñöôïc nhö vaäy.” - Teân quaùi vaät naøy maét saéc thaät! Teân phu xe roát cuoäc thôû ra, cöôøi khoå noùi : “Taïi haï Trieäu Bình, Trieäu Voâ Cöïc chính laø gia phuï.” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Ngöôi coù phaûi coøn coù moät teân goïi khaùc laø Ngoùn Troû?” Trieäu Bình mieãn cöôõng gaät gaät ñaàu, haén ñaõ hieåu roõ ñöùng tröôùc maët teân quaùi vaät naøy voán khoâng coù choã ñeå maø noùi doái. Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Vôùi gia theá vaø xuaát thaân cuûa ngöôi maø laïi ñi laøm nhöõng chuyeän khoâng quang minh nhö theá, ta voán neân thay Tieân Thieân Voâ Cöïc maø thanh loïc gia moân.” Trieäu Bình bieán saéc noùi : “Nhöng toâi…” Phoù Hoàng Tuyeát khoâng ñeå haén môû mieäng, laïnh luøng noùi : “Neáu ngöôi khoâng phaûi laø con trai ñoäc nhaát cuûa Trieäu Voâ Cöïc thì baây giôø ñaõ cheát döôùi baùnh xe roài.” Haén ngoài trong thuøng xe, xe laéc ngöôøi cuõng khoâng ñoäng. - Treân moät baøn tay, ngoùn linh hoaït nhaát chính laø ngoùn troû. - Moät ngöôøi ngoài baát ñoäng trong thuøng xe, sao coù theå gieát moät ngöôøi linh hoaït nhö ngoùn troû Trieäu Bình. Trieäu Bình roát cuoäc cuõng hieåu ra, ñaõ chuaån bò phi thaân leân. Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Hoâm nay ta khoâng gieát ngöôi, ta chæ muoán ngöôi ñeå laïi caùnh tay gieát ngöôøi.” Trieäu Bình ñoät nhieân cöôøi lôùn, noùi : “Thaät ngaïi quaù, nhöng caùnh tay cuûa ta coøn höõu duïng, khoâng theå cho ngöôi ñöôïc.” Trong luùc baát ngôø, ñao quang loeù leân moät phaùt, maùu tuùa ra töù phía. Trieäu Bình ñaõ phi thaân leân, nhöng boãng nhieân nhìn thaáy moät caùnh tay ñaãm maùu rôi xuoáng. Haén vaãn khoâng bieát ñaáy chính laø tay cuûa mình. Ñao quaù saéc, haén vaãn chöa caûm thaáy ñau ñôùn. Thaäm chí vaãn ñang cöôøi. -127- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Cöôøi taän ñeán luùc caùnh tay rôi chaïm maët ñaát, haén môùi phaùt hieän mình ñaõ thieáu ñi moät caùnh tay. Tieáng cöôøi laäp töùc bieán thaønh tieáng gaøo theùt, ngöôøi cuûa haén cuõng ñang rôi xuoáng. Ñao quang ñaõ khoâng thaáy nöõa, ñao ñaõ nhaäp bao. Phoù Hoàng Tuyeát vaãn ngoài ôû ñoù, khoâng heà cöû ñoäng. Trieäu Bình nhaët caùnh tay ñöùt nheùt vaøo vaït aùo, vòn laáy thaønh xe vaát vaû ñöùng daäy, chaèm chaèm nhìn Phoù Hoàng Tuyeát. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Ngöôi vaãn coøn chöa ñi sao ?” Trieäu Bình nghieán raêng, ñaùp : “Ta khoâng ñi, ta muoán nhìn thaáy ñao cuûa ngöôi.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Ñao khoâng phaûi ñeå ngöôøi khaùc nhìn.” Trieäu Bình noùi : “Ngöôi ñaõ chaët ñöùt caùnh tay cuûa ta, chí ít ngöôi cuõng neân cho ta xem ñao cuûa ngöôi chöù.” Phoù Hoàng Tuyeát chaêm chuù nhìn haén, boãng noùi : “Ñöôïc, ngöôi nhìn ñi!” Ñao quang vöøa phaùt ra, töøng töøng ñoaïn toùc nhö nhöõng gioït möa rôi laû taû. Ñoù laø toùc cuûa Trieäu Bình. Cho ñeán khi haén nhìn thaáy nhöng ñoaïn tóc rôi xuoáng nhö nhöõng gioït möa kia thì ñao quang ñaõ khoâng coøn thaáy nöõa. Ñao ñaõ nhaäp bao. Haén vaãn chöa nhìn thaáy thanh ñao ñoù. Nhöng khuoân maët haén ñaõ vì sôï haõi maø nhaên laïi, boãng töøng böôùc töøng böôùc luøi veà phía sau, khaûn tieáng gaøo theùt : “Ngöôi khoâng phaûi laø ngöôøi, ngöôi laø aùc quyû, thöù maø ngöôi duøng cuõng laø quyû ñao…” Thanh ñao ñen, con ngöôi cuõng ñen. Traùc Ngoïc Trinh cuõng ñang nhìn thanh ñao naøy, ñaõ nhìn moät luùc raát laâu, trong aùnh maét cuõng toaùt leân veû sôï haõi. Thanh ñao naøy döôøng nhö ñaõ sinh ra töø tay cuûa Phoù Hoàng Tuyeát, ñaõ thaønh moät boä phaän treân cô theå haén. Traùc Ngoïc Trinh thaêm doø hoûi : “Ngaøi ñaõ bao giôø ñaët thanh ñao naøy xuoáng chöa?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Chöa.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi tieấp: “Ngaøi coù theå cho toâi xem qua moät chuùt khoâng?” -128- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Khoâng theå.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Ngaøi ñaõ töøng cho ai xem qua chöa?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Chöa!” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Ñaây thöïc söï laø moät thanh quyû ñao?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Quyû khoâng phaûi ôû ñao, maø ôû trong taâm, chæ caàn laø ngöôøi maø trong taâm coù quyû, thì tuyeät khoâng thoaùt khoûi thanh ñao naøy.” Ngöồi khoâng ñoäng, xe ngöïa cuõng ñöùng yeân. Yeán Nam Phi thôû haét ra, noùi : “Xem ra baây giôø chuùng ta chaúng coøn nôi naøo ñeå maø ñi nöõa!” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Coù.” Yeán Nam Phi hoûi : “Ñi ñaâu?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Khoång Töôùc sôn trang.” Yeán Nam Phi raát kinh ngaïc : “Laïi tôùi Khoång Töôùc sôn trang ö? Luùc naøy ôû ñoù coøn coù gì nöõa ñaâu?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Vaãn coøn moät haàm chöùa bí maät.” Yeán Nam Phi laäp töùc hieåu ra : “Ngöôi muoán Minh Nguyeät Taâm troán ôû ñoù trò thöông?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Chaúng ai coù theå ngôø laø coâ ta ñang ôû ñoù, ôû ñoù ñaõ thaønh moät maûnh ñaát cheát.” Yeán Nam Phi hoûi : “Ñaây cuõng coi laø moät maûnh ñaát cheát laïi hoài sinh?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Phaûi.” Yeán Nam Phi hoûi : “Chuùng ta vaãn ñi baèng chieác xe naøy chöù?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Xe ngöïa thì khoâng bieát tieát loä bí maät, caøng khoâng bieát baùn ñöùng ngöôøi khaùc.” Yeán Nam Phi noùi : “Chæ coù ngöôøi môùi bieát baùn ñöùng ngöôøi, vì theá maø ngöôi ñaõ ñaùnh ñuoåi Trieäu Bình ñi.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Phaûi.” Yeán Nam Phi hoûi : “Baây giôø ai seõ ñaùnh xe?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Ngöôi.” O0o Treân vaùch töôøng cuûa ñòa thaát tuy ñaõ bò hoång moät loã lôùn nhöng nhöõng nôi khaùc vaãn nguyeân veïn kieân coá nhö xöa. Yeán Nam Phi noùi : “Baây giôø choã naøy chæ coù moät loái vaøo ra duy nhaát, chính laø loã hoång naøy.” -129- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Chæ coù theå ra, khoâng theå vaøo.” Yeán Nam Phi hoûi : “Taïi sao?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Vì Minh Nguyeät Taâm vaãn coù Khoång Töôùc Linh.” Yeán Nam Phi hoûi : “Khoång Töôùc Linh cuûa coâ aáy vaãn coøn höõu duïng sao?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Coù.” Yeán Nam Phi noùi : “Chæ caàn coâ aáy giöõ Khoång Töôùc Linh truù taïi ñaây, thì khoâng coù ai vaøo ñöôïc nôi naøy.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Tuyeät khoâng coù?” Yeán Nam Phi noùi : “Khoâng caàn bieát laø nhö theá naøo, ta vaãn hy voïng laø khoâng coù keû khaùc tôùi ñaây.” Traùc Ngoïc Trinh nhòn khoâng noåi, hoûi : “Caùc ngöôøi khoâng phaûi laø muoán boû coâ aáy ôû laïi ñaây moät mình chöù haû?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Khoâng phaûi.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Ai ôû laïi chaém soùc coâ aáy?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Coâ.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Caùc ngöôøi thì sao? Caùc ngöôøi muoán ñi aø?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Phaûi.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Ñi ñaâu?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Ñi gieát ngöôøi!” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Ñi gieát nhöõng teân saùt nhaân ñoù haû?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Coâng Toân Ñoà chöa heà buoâng tha ta. Ta cuõng nhö vaäy .Khoâng theå buoâng tha haén!” Traùc Ngoïc Trinh nhìn nhìn thanh ñao trong tay haén : “Nhöõng teân saùt nhaân phaûi chaêng trong taâm ñeàu coù quyû?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Phaûi.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Haén coù phaûi nhaát ñònh seõ thoaùt khoâng khoûi thanh ñao naøy cuûa ngaøi?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Nhaát ñònh.” Traùc Ngoïc Trinh boãng quyø suïp xuoáng, leä cuõng tuoân rôi : “Caàu xin ngaøi, haõy laáy tim haén mang veà ñaây, toâi muoán duøng tim cuûa haén ñeå teá cha cuûa ñöùa con ñang mang trong buïng toâi.” Phoù Hoàng Tuyeát chaêm chuù nhìn naøng ta, boãng noùi : “Ta coù theå laøm nhöõng vieäc naøy, nhöng coâ thì khoâng theå noùi nhöõng lôøi nhö theá.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Taïi sao?” -130- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Bôûi vì trong lôøi noùi coù saùt khí.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Ngaøi sôï ñöùa treû trong buïng toâi bò nhieãm saùt khí sao?” Phoù Hoàng Tuyeát gaät gaät ñaàu, noùi : “Moät ñöùa treû mang saùt khí, sau naøy lôùn leân khoù traùnh ñöôïc seõ gieát ngöôøi.” Traùc Ngoïc Trinh nghieán raêng uaát haän, noùi : “Toâi hy voïng noù gieát ngöôøi, gieát ngöôøi coøn hôn laø bò gieát.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Coâ ñaõ queân maát moät ñieàu!” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Ngaøi noùi xem.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Keû saùt nhaân, sôùm muoän gì cuõng khoâng traùnh khoûi bò gieát.” Trong maät thaát toái taêm vaø laïnh leõo, ñeán baøn gheá cuõng toaøn baèng ñaù, vöøa cöùng cöøa laïnh. Nhöng Minh Nguyeät Taâm laïi ngoài raát thoaûi maùi, bôûi vì Phoù Hoàng Tuyeát luùc saép söûa ñi ñaõ mang taát caû nhöõng taám neäm trong xe ngöïa vào ñaây. Xe ngöïa ñeïp ñeõ thì neäm ngoài voấn phải eâm aùi, Traùc Ngoïc Trinh cuõng ñöôïc ñöa cho moät caùi. Phoù Hoàng Tuyeát vöøa ñi khoûi, Traùc Ngoïc Trinh nhòn khoâng noåi, noùi : “Khoâng ngôø oâng ta laïi coù theå laø moät ngöôøi chu ñaùo nhö vaäy!” Minh Nguyeät Taâm noùi : “Phoù Hoàng Tuyeát laø moät quaùi nhaân, Yeán Nam Phi cuõng quaùi ñaûn, nhöõng hoï ñeàu laø ngöôøi, hôn nöõa laïi laø ñaøn oâng. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng chaân chính.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Boïn hoï hình nhö ñoái vôùi coâ raát toát.” Minh Nguyeät Taâm noùi : “Toâi ñoái vôùi hoï cuõng raát toát.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Nhöng coâ chaéc chaén phaûi coù söï löïa choïn, moât ngöôøi con gaùi tuyeät khoâng theå cuøng luùc gaû cho hai ngöôøi ñaøn oâng.” Minh Nguyeät Taâm cöôøi mieãn cöôõng, noùi : “Toâi ñaõ choïn ñöôïc roài.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Ngöôøi coâ choïn laø ai?” Minh Nguyeät Taâm ñaùp : “Laø baûn thaân toâi.” Naøng thaãn thôø noùi tieáp : “Moät ngöôøi con gaùi khoâng theå cuøng luùc gaû cho hai ngöôøi ñaøn oâng, nhöng laïi coù theå chaúng gaû cho ai caû.” Traùc Ngoïc Trinh ngaäm mieäng, naøng ta ñöông nhieân nhaän thaáy raèng Minh Nguyeät Taâm khoâng muoán tieáp tuïc noùi veà chuyeän naøy nöõa. -131- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Minh Nguyeät Taâm vuoát nheï Khoång Töôùc Linh trong tay. Tay naøng so vôùi Khoâng Töốc Linh coøn laïnh hôn, naøng coù taâm söï. Phaûi chaêng nhö̃ng lồi voâ tình của Traùc Ngoïc Trinh ñã gôïi leân nhöõng taâm söï cuûa naøng? Moät luùc raát lau sau, Traùc Ngoïc Trinh boãng nhieân laïi hoûi : “Trong tay coâ ñang caàm laø Khoång Töôùc Linh thaät ö?” Minh Nguyeät Taâm ñaùp : “Khoâng phaûi laø thaät.” Traùc Ngoïc Trinh hoûi : “Coâ coù theå cho toâi xem qua ñöôïc khoâng?” Minh Nguyeät Taâm ñaùp : “Khoâng theå.” Traùc Ngoïc Trinh khoâng chòu dö̀ng, hoûi tieấp: “Taïi sao vaäy?” Minh Nguyeät Taâm ñaùp : “Bôûi vì Khoång Töôùc Linh naøy tuy khoâng phaûi laø thaät, nhöng cuõng laïi laø moät lôïi khí gieát ngöôøi, nó cuõng coù saùt khí. Yoâi cuõng khoâng muoán ñeå ñöùa beù trong buïng coâ nhieãm phaûi saùt khí.” Traùc Ngoïc Trinh nhìn naøng, ñoät nhieân cöôøi : “Coâ coù bieát taïi sao toâi cöôøi khoâng?” Minh Nguyeät Taâm ñaùp : “Khoâng bieát.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Toâi boãng nhieân phaùt hieän caùch noùi chuyeän cuûa coâ, döôøng nhö so vôùi Phoù Hoàng Tuyeát hoaøn toaøn gioáng heät nhau, vì theá…” Minh Nguyeät Taâm hoûi : “Vì theá thì sao?” Traùc Ngoïc Trinh laïi cöôøi cöôøi, ñaùp : “Giaû nhö coâ baét buoäc phaûi xuaát giaù, toâi nghó coâ nhaát ñònh seõ gaû cho Phoù Hoàng Tuyeát.” Minh Nguyeät Taâm cöôøi cöôøi, cöôøi raát göôïng gaïo : “Cuõng may toâi khoâng phaûi baét buoäc phaûi xuaát giaù.” Traùc Ngoïc Trinh noùi : “Nhöng toâi laïi khoâng xuaát giaù khoâng ñöôïc.” Minh Nguyeät Taâm hoûi : “Taïi sao?” Traùc Ngoïc Trinh thaûn nhieân ñaùp : “Vì con cuûa toâi, toâi khoâng theå ñeå noù khoâng coù cha.” Minh Nguyeät Taâm kìm khoâng ñöôïc muoán hoûi : “Coâ muoán ai trôû thaønh cha cuûa noù?” Traùc Ngoïc Trinh ñaùp : “Ñöông nhieân phaûi laø moät ngöôøi ñaøn oâng chaân chính, moät ngöôøi ñaøn oâng maø coù theå baûo veä meï con toâi.” Minh Nguyeät Taâm laïi kìm khoâng noåi hoûi : “Moät ngöôøi ñaøn oâng gioáng nhö Phoù Hoàng Tuyeát?” Traùc Ngoïc Trinh laïi chaúng heà phuû nhaän. -132- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Minh Nguyeät Taâm cöôøi caøng göôïng gaïo : “Coâ khoâng bieát haén laø ngöôøi voâ tình theá naøo sao?” Traùc Ngoïc Trinh cöôøi bí hieåm, ñaùp : “Laø höõu tình? Laø voâ tình? Ai coù theå thöïc söï phaân bieät roõ ñöôïc?” “Chuùng ta vaãn ñi baèng coã xe naøy sao?” “ÔØ.” “Baây giôø thì ai seõ laø ngöôøi ñaùnh xe?” “Ngöôi.” Yeán Nam Phi cuoái cuøng khoâng theå nhòn noåi nöõa : “Taïi sao laïi vaãn laø ta?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Bôûi vì ta khoâng bieát.” Yeán Nam Phi söõng ngöôøi : “Taïi sao nhöõng lôøi cuûa ngöôi luùc naøo cuõng ñeå ta vöøa môùi nghe laø söõng caû ngöôøi theá?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Bôûi vì nhöõng gì ta noùi ñeàu laø lôøi noùi thaät.” Yeán Nam Phi chæ coøn bieát böôùc leân xe, duøng roi quaát ngöïa : “Ngöôi xem, ñaây laø vieäc chaúng heà khoù, ai ai cuõng bieát, sao ngöôi khoâng hoïc?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Ñaõ ai ai cuõng ñeàu bieát, ai ai cuõng coù theå ñaùnh xe cho ta, ta haø taát phaûi hoïc.” Yeán Nam Phi söõng laïi. “Nhöõng lôøi cuûa ngöôøi thöïc söï ñeàu laø noùi thaät.” Haén cöôøi khoå laéc ñaàu : “Nhöng ta laïi hy voïng ngöôi ñoâi luùc cuõng noùi doái moät chuùt.” “Taïi sao?” “Bôûi vì khi nghe thaáy lôøi noùi thaät, döôøng nhö tuyeät khoâng moät lôøi noùi doái naøo khieán ngöôøi ta caûm thaáy thoaûi maùi nhö theá.” Xe ngöïa tieán veà phía tröôùc, ñaõ chaïy raát laâu, Phoù Hoàng Tuyeát luoân giöõ im laëng, boãng nhieân hoûi : “Ngöôi bieát teân cuøng ñaùnh côø vôùi Döông Voâ kò chöù?” Yeán Nam Phi gaät gaät ñaàu, ñaùp : “Haén goïi laø Coá Kì, laø ñaïi töôùng döôùi tay Coâng Töû Vuõ.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Nghe ñoàn döôùi tay haén coù boán ñaïi cao thuû, chính laø ñaët theo Caàm Kì Thö Hoaï.” Yeán Nam Phi noùi : “Laø naêm ñaïi cao thuû, Du Caàm, Coá Kì, Vöông Thö, Ngoâ Hoïa, Tieâu Kieám.” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Naêm teân naøy ngöôi ñeàu ñaõ gaëp qua?” -133- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Yeán Nam Phi ñaùp : “Môùi göïap coù ba teân, luùc ñoù Coâng Töû vaãn chöa tìm thaáy Du Caàm vaø Tieâu Kieám.” Phoù Hoàng Tuyeát chaêm chuù nhìn haén, hoûi : “Luùc ñoù laø luùc naøo?” Yeán Nam Phi ñaõ ngaäm mieäng. Nhöng Phoù Hoàng Tuyeát laïi khoâng buoâng tha, hoûi tôùi : “ Coù phaûi laø luùc maø ngöôi vaø Coâng Töû Vuõ thöôøng xuyeân gaëp maët?” Yeán Nam Phi vaãn ngaäm mieäng. Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Bí maät cuûa haén ngöôi ñeàu bieát, cao thuû cuûa haén ngöôi ñeàu raát raønh, caùc ngöôi luùc tröôùc ñöông nhieân thöông coù qua laïi.” Yeán Nam Phi khoâng phuû nhaän, cuõng khoâng theå phuû nhaän. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Caùc ngöôi roát cuoäc laø coù quan heä gì?” Yeán Nam Phi laïnh luøng ñaùp : “Ngöôøi khaùc ñeàu luoân noùi raèng ngöôi tieác lôøi nói nhö vaøng, nhöng sao giồ ta laïi chæ caûm thaáy ngöôi laø moät keû laém ñieàu?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Bôûi vì ngöôi khoâng bieát noùi doái, laïi khoâng daùm noùi thaät.” Yeán Nam Phi noùi : “Luùc naøy ngöôøi ta muoán noùi laø ngöôi, khoâng phaûi ta.” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Nhöng ta muoán noùi ñeán laø ngöôi.” Yeán Nam Phi noùi : “Chuùng ta khoâng theå noùi caùi khaùc sao? Ít nhaát cho ñeán luùc naøy ta vaãn chöa bieát laø ngöôi muoán ñi ñaâu!” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Ngöôi bieát, muoán tìm nhöõng teân thôï saên, ñöông nhieân phaûi ñeán tìm taïi nôi coù caïm baãy maø do chính haén boá trí.” Yeán Nam Phi hoûi : “Laø nhaø cuûa Traùc Ñoâng Lai?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Luùc tröôùc laø theá.” Yeán Nam Phi hoûi : “Baây giôø khoâng phaûi nöõa aø?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Ngöôøi cheát thì khoâng coù nhaø.” Yeán Nam Phi hoûi : “Traùc Ñoâng Lai baây giôø ñaõ laø moät xaùc cheát roài sao?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Vì theá nôi ñoù baây giôø chaúng qua chæ laø moät caùi baãy maø thoâi.” Yeán Nam Phi thôû ra, noùi : “Ta chæ hy voïng nhöõng teân thôï saên vaãn coøn ôû ñoù chöa boå ñi!” Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Boïn chuùng chaéc chaén vaãn chöa ñi, muoán laøm thôï saên, ñieàu ñaàu tieân phaûi hoïc ñoù laø tính nhaãn naïi.” -134- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Traùc Ñoâng Lai quaû nhieân ñaõ laø moät xaùc cheát, ñeán thi haøi cuõng ñaõ laïnh ngaét. Ñieàu naøy chaúng coù gì baát ngôø, muoán laáy vieäc gieát ngöôøi laøm nghieäp, ñieàu ñaàu tieân neân hoïc ñoù chính laø dieät khaåu! Ngöôi chæ caàn moät laàn tham gia haønh ñoäng cuûa boïn chuùng, thì baát cöù luùc naøo cuõng coù theå bò boïn chuùng gieát ñeå dieät khaåu; trong maét boïn chuùng maø noùi, sinh maïng cuûa moät con ngöôøi so vôùi maïng cuûa moät con choù chaúng heà ñaùng giaù hôn. Traùc Ñoâng Lai nhö moät con choù cheát döôùi goác caây. Phoù Hoàng Tuyeát ôû phía xa xa nhìn,aùnh maét traøn ñaày söï bi thöông vaø noãi xoùt xa. - Sinh maïng voán raát ñaùng quyù, taïi sao laïi coù nhöõng ngöôøi khoâng bieát quyù troïng moät chuùt? Haén thoâng caûm cho con ngöôøi, coù leõ baûn thaân döôøng nhö cuõng bò huyû hoaïi chæ vì moät chöõ “röôïu”. Röôïu baûn thaân khoâng heà xaáu, vaán ñeà chæ ôû baûn thaân con ngöồi. - Baûn thaân ai neáu ñã muoán sa ñoaï, khoâng muoấn töï ñöùng daäy thì khaếp traàn gian cuõng tuyeät khoâng coù baát kì ai coù theå cöùu ñöôïc ngöồi ñó. Caûm xuùc trong loøng Yeán Nam Phi coá nhieân khoâng saâu ñöôïc nhö theá, haén vaãn coøn treû, vaãn coøn ngaäp traøn hoaøi baõo chí lôùn. Vì theá haén chæ muoán hoûi : “Caïm baãy ñaây roài, thôï saên thì ổ ñaâu?” Phoù Hoàng Tuyeát ñang traàm maëc vaãn chöa môû mieäng thì phía goùc phoøng ñoät nhieân vang leân moät tieáng quaùt nhoû : “Coi ñao!” Moät aùnh ñao quang nhö aùnh chôùp bay thaúng tôùi sau löng haén. Phoù Hoàng Tuyeát khoâng heà thaùo lui, khoâng ñoäng, thöù ñoäng laø ñao cuûa haén! Moät tieáng “keng” vang leân, tia löûa bay töù phía, moät aùnh ñao quang bay vuùt leân trôøi, nhìn gioáng nhö laø ñaõ tan bieán bay vào thieân ngoaïi. Ñao cuûa Phoù Hoàng Tuyeát ñaõ nhaäp bao. Yeán Nam Phi thôû ra, noùi : “Xem chöøng chí ít vaãn coøn moät teân chöa ñi!” Phoù Hoàng Tuyeát höõng hôø ñaùp : “Ta thaáy haén sôùm ñaõ hoïc ñöôïc tính nhaãn naïi.” Hai caâu noùi naøy noùi xong, ñao quang môùi rôi xuoáng, luùc rôi xuoáng ñaõ phaân thaønh hai ñieåm, nhö aùnh sao rôi xuoáng maët ñaát! Laø moät caây ñao, phi ñao! Phi ñao daøi boán taác ñaõ ñöùt thaønh hai ñoaïn. -135- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Naøo ai coù theå töôûng töôïng noåi söùc maïnh vaø toác ñoä luùc phi ra cuûa caây ñao naøy?” Nhöng Phoù Hoàng Tuyeát ngöôïc tay vung ñao thì ñaõ cheùm rôi caây ñao naøy, caây ñao ñöôïc tinh luyeän raát coâng phu cuoái cuøng ñaõ bò cheùm gaõy. Trong goùc phoøng coù ngöôøi ñang laåm baåm : “Quaû nhieân laø thieân haï ñeä nhaát ñao phaùp, ngöôi quaû thaät laø khoâng noùi doái.” Phoù Hoàng Tuyeát töø töø quay ngöôøi laïi : “Ngöôi sao vaãn chöa ñi?” Haén vöøa quay ngöôøi, töùc thì thaáy ngay Tieâu Töù Voâ. Tieâu Töù Voâ tay khoâng böôùc tôùi, laïnh luøng ñaùp : “Trong töù voâ cuûa Tieâu coâng töû, tuyeät khoâng coù hai chöù voâ sæ, keå caû muoán ñi, cuõng phaûi ñi moät caùch quang minh loãi laïc.” Trong tay haén khoâng coù ñao, gioáng nhö laø moät gaùi trinh boãng nhieân bieán ra loaõ theå, ñeán tay cuõng khoâng bieát ñaët ôû choã naøo môùi ñuùng. Nhöng haén khoâng heà boû chaïy. Phoù Hoàng Tuyeát nhìn haén : “Ngöôi chæ coù moät caây ñao?” Tieâu Töù Voâ ñaùp : “Hoâm nay ngöôøi ta muoán ñoái phoù laø ngöôi, ta chæ coù theå mang theo moät caây ñao!” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Taïi sao?” Tieâu Töù Voâ ñaùp : “Bôûi vì ta bieát caây ñao ñaàu tieân cuõng chính laø caây ñao cuoái cuøng, vì theá ta phoùng caây ñao naøy ra là ñaõ doác toaøn löïc.” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Ngöôi baûn thaân tröôùc tieân ñaõ töï ñaët mình vaøo choã cheát neân khi ra tay môùi coù theå chaúng heà do döï?” Tieâu Töù Voâ ñaùp : “Chính laø nhö theá.” Haén chaäm raõi noùi tieáp : “Huoáng hoà caây ñao naøy cuûa ta phoùng ra, nhaát ñònh phaûi truùng, neáu nhö khoâng truùng thì dù theâm traêm ngaøn caây ñao nöõa cuõng laø voâ duïng.” Phoù Hoàng Tuyeát chaêm chuù nhìn haén, ñoät nhieân phaåy phaåy tay, noùi : “Ngöôi noùi hay laém, ngöôi ñi ñi!” Tieâu Töù Voâ hoûi : “Ngöôi ñeå ta ñi?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Laàn naøy ta cuõng khoâng gieát ngöôi, chæ vì ngöôi ñaõ noùi hai chöõ.” Tieâu Töù Voâ hoûi : “Hai chöõ naøo?” Phoù Hoàng Tuyeát ñaùp : “Coi ñao!” Phi ñao xuaát thuû, laïi leân tieáng baùo tröôùc, ñieàu naøy tuyeät khoâng phaûi laø haønh ñoäng cuûa boïn tieåu nhaân heøn haï. -136- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Phoù Hoàng Tuyeát noùi : “Ñao cuûa ta chæ gieát nhöõng keû trong taâm coù quyû, treân ñao cuûa ngöôi coù quyû, nhöng trong taâm laïi khoâng coù quyû.” Tay cuûa Tieâu Töù Voâ boãng sieát chaët laïi, aùnh maét boãng loä ra moät tình caûm raát laï, qua moät hoài laâu, môùi chaàm chaäm noùi : “Ta neáu nhö khoâng noùi hai chöõ ñoù lieậu ngöôi coù theå phaù caây ñao ñoù cuûa ta khoâng?” Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Ngöôi hoái haän aø?” Tieâu Töù Voâ ñaùp : “Khoâng phaûi laø hoái haän, chaúng qua muoán bieát söï thaät maø thoâi.” Phoù Hoàng Tuyeát laïi chaèm chaèm nhìn haén moät hoài laâu roầi laïnh luøng ñaùp : “Ngöôi neáu nhö khoâng noùi hai chöõ ñoù, baây giôø ngöôi ñaõ laø moät caùi xaùc cheát roài!” Tieâu Töù Voâ ñeán moät chöõ cuõng khoâng noùi theâm nöõa, quay ñaàu boû ñi, chaúng nhöõng böôùc ñi raát nhanh, maø coøn khoâng heà quay ñaàu laïi. Nhöng trong goùc phoøng laïi coù ngöôøi ñang raàm rì : “Cho duø haén khoâng hoái haän, nhöng ngöôi thì phaûi hoái haän ñaáy.” Moät ngöôøi töø töø böôùc ra, aùo xanh taát traéng, chính laø Coá Kì. Phoù Hoàng Tuyeát hoûi : “Ta hoái haän? Hoái haän caùi gì?” Coá Kì ñaùp : “Hoái haän ñaõ khoâng gieát haén!” Tay Phoù Hoàng Tuyeát sieát chaët, haén voán ñaõ coù hai cô hoäi gieát teân thieáu nieân kieâu ngaïo kia, nhöng haén laïi toaøn tha cho teân ñoù. Coá Kì noùi : “Dòp may boû lôõ, maõi khoâng bao giôø coù laïi, neáu muoán gieát ngöôøi, baát chaáp moïi thöù.” Haén cöôøi cöôøi, noùi tieáp : “Laàn naøy ngöôi khoâng gieát haén, laàn sau chæ sôï phaûi cheát döôùi tay haén.” Phoù Hoàng Tuyeát chaêm chaêm ngoù haén, ñoät nhieân cöôøi laïnh, hoûi : “Ngöôi thì sao? Laàn naøy ta coù neân gieát ngöôi hay khoâng?” Coá Kì ñaùp : “Caùi naøy coøn phaûi xem ñaõ. Xem ngöôi muoán haï ta ôû giöõa baøn? Hay laø haï con ñaïi long ôû goùc phaûi kia cuûa ta? Xem quaân ngöôi caàm laø quaân traéng? Hay laø quaân ñen?” Phoù Hoàng Tuyeát khoâng hieåu, haén khoâng chôi côø, ngöôøi coù thôøi gian raûnh roãi môùi chôi côø, khi haén coù thôøi gian raûnh chæ coù phaùt ñao. Vì theá Coá Kì chæ bieát cöôøi moät mình : “YÙ cuûa ta noùi, ngöôi khoâng theå haï con ngöôøi ta, chæ coù theå haï côø cuûa ta, bôûi vì ta chæ bieát chôi côø. Huoáng hoà vaùn côø naøy voán laø do caùc ngöôøi baøy ra, nhöng ngöôi caên baûn ñeán côø cuûa ta cuõng khoâng haï noåi.” -137- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Nguyeân taùc: Coå Long Thieân Nhai Minh Nguyeät Ñao Dòch vaø caõi nhau: Caàm Thanh & hophi Haén cöôøi mæm böôùc qua tröôùc maët Phoù Hoàng Tuyeát, haén bieát nhaát ñònh Phoù Hoàng Tuyeát seõ khoâng ra tay, bôûi vì haén hoaøn toaøn khoâng coù phoøng bò, baát kì keû naøo cuõng coù theå gieát haén, nhöng Phoù Hoàng Tuyeát laïi khoâng phaûi laø baát kì keû naøo, Phoù Hoàng Tuyeát laø Phoù Hoàng Tuyeát. Yeán Nam Phi nhìn haén ñi ngang, boãng cöôøi cöôøi noùi : “Xem chöøng chieâu naøy ngöôøi laïi ñi khoâng sai roài.” Coá Kì noùi : “Nhöng hoâm nay ta laïi thua ñeán ba vaùn.” Yeán Nam Phi hoûi : “Thua Döông Voâ Kò aø?” Coá Kì ñaùp : “Chæ coù haén môùi haï noåi ta.” Yeán Nam Phi hoûi : “Taïi sao?” Coá Kì ñaùp : “Bôûi vì haén saùt côø cuõng nhö saùt nhaân baát chaáp moïi thöù, nhöng ta thì laïi coù taâm söï.” Yeán Nam Phi hoûi : “Taâm söï gì?” Coá Kì ñaùp : “Ta sôï thua côø.” Chæ có ngöôøi sôï thua côø môùi thua nhöõng nöôùc côø khoâng neân thua, caøng sôï caøng thua, caøng thua caøng sôï. Chæ coù nhöõng ngöôøi trong loøng ngaäp ñaày noãi sôï haõi môùi gieát nhöõng ngöôøi khoâng neân gieát - sôï chính nghóa, sôï chaân lyù. Ñeâm ñaõ raát saâu. Coá Kì böôùc ra cöûa, boãng quay ñaàu laïi, noùi : “Ta nghó caùc ngöôi cuõng khoâng caàn ôû laïi ñaây laøm gì.” Yeán Nam Phi hoûi : “ÔÛ ñaáy khoâng coù ngöôøi sao?” Coá Kì ñaùp : “Khoâng coù söï soáng, chæ coù caùi cheát.” Yeán Nam Phi hoûi : “Coâng Toân Ñoà boïn chuùng khoâng ôû ñaây sao?” Coá Kì ñaùp : “Boïn chuùng voán dó khoâng heà tôùi ñaây, bôûi vì boïn chuùng phaûi gaáp gaùp ñeán moät nôi khaùc.” Yeán Nam Phi hoûi : “Ñeán nôi naøo?” Coá Kì ñaùp : “Caùc ngöôi vöøa töø nôi naøo ñeán, thì boïn chuùng ñeán nôi ñoù.” Yeán Nam Phi voấn vaẫn muoán hoûi nöõa nhöng khọ̈ng lại. Coấ Kì vöøa ra khoûi cöûa. Yeán Nam Phi voậi ñuoåi theo nhöng ngöôøi ñaõ khoâng thaáy ñaâu nöõa. Chæ nghe thaáy tieáng töø nôi xa voïng laïi : “Nghe noùi luùc khoång töôùc cheát, minh nguyeät cuõng seõ bò môø ñi, chìm saâu vaøo loøng ñaát, chìm vaøo ñaùy bieån…” Viiettkiiem..com V e k em com -138- NXB Ñaïi Sôn Vöông Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2