Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

117
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2

  1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 7 Håi thø hai Nô tÇm xu©n cuèi trêi (uÐiDr rÐBi Ò{êrg Si) “¬ KB cÐ{B Òµr, Òn¨rg cÐ{B kÐTyÕÒ, un¨rg s¸rg nëi rHi שT? Mô ÒÇÜ xT©r »ÐÝB cTèi Ònêi!” YÕr MBÜ PÐi cмrg lÏ ×∙ sBy ÒÐËÒ nåi sBK? ¬¾r rgåi xTèrg, c¹rÐ rÐ÷rg b§rg ÐKB, gi÷B rÐ÷rg Üü rЩr, Òn{íc ÜÆÒ lµ ly n{îT. NµT Ðæ »Ð¸cÐ cñB n{îT cïrg sù Ò{Hi ÒÐ¾Ü cñB rиrÐ ÒÇÜ xT©r. Nïi Ð{Hrg ÒáB nB Òõ rеrÐ ÒÇÜ xT©r ÒnKrg ÒBy оr ×∙ ×ñ lµÜ sBy lòrg rg{êi, rÐ{rg n{îT cµrg kÐiÕr rg{êi ÒB sBy ÒÐDÜ. ¬¾r sBy ×Õr rçi gôc ×ÇT lDr gèi Üü rЩr, Òn{íc Sò n{îT ܵT Ðæ »Ð¸cÐ. Nü rЩr cßrg kÐiÕr rg{êi ÒB sBy, ÒiÕrg c{êi l¶rÐ lãÒ rÐ{ ÒiÕrg cÐiÜ ÐKµrg BrÐ, rô c{êi ÒЮ Ò{Hi Ò¾r rÐ{ b§rg ÐKB Üíi rä. ¬¾r SÉr còr nÊÒ Òn½. “uÐiÕT riDr BrÐ ÒTÊr ÒÐiÕT riDr ×B kiÜ, ¬{Hrg ÐKB Üm ÒÞT Üm rЩr rÐ{ rgëc”, Cã ×{îc kÐK¶rÐ kоc STi S½ rÐ{ ÒÐÕ rµy, cTéc sèrg cоc мr lµ nÊÒ Ð¹rÐ »ÐÓc? MÐ{rg Ò¹i sBK оr l¹i ×Õr c¸i ÒÐö ÒnÊr cÐÕÒ cÐãc rµy ×ó Ð{ärg ÒÐô? LÏ rµK оr Òíi S® PÐã ¬årg uTyÕÒ? ¬¾r cßrg cÐ{B Ðt rЮr qTB PÐã ¬årg uTyÕÒ, c¨r b¶r cã lÏ Ð¾r kЧrg c¶Ü rÐËr ×{îc còr cã sù cã ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ cßrg kЧrg c¶Ü ÒÐÊy ×{îc sù Òår Ò¹i cñB ×¸Ü rg{êi ×ã. un{íc ÜÆÒ Ð¾r kЧrg cã ÐKB Ò{Hi, kЧrg cã Üü rЩr, cßrg cмrg cã n{îT, gièrg rÐ{ cã ÜéÒ bøc Ò{êrg S§ ЮrÐ rµK ×ã ×∙ Ò¸cРоr kÐái kÐTrg c¶rÐ ÐKBr l¹c kiB. ¬¾r ÐKµr ÒKµr ×ørg rgKµi cTéc STi. uiÕrg Ònèrg cBrÐ l¹i SBrg lDr, ×∙ lµ cBrÐ ÐBi! aër Ðë n{îT cµrg sBy, ÐKBr l¹c cµrg cÐ®Ü ×¾Ü, d{êrg rÐ{ ×∙ ÐKµr ÒKµr qTDr ÐÕÒ rÐ÷rg bi ÒÐ{Hrg ÒnKrg rЩr ÒÐÕ, rÐ÷rg »Ðitr r∙K, rÐ÷rg ÒÐèrg kÐæ. unKrg ly SÉr cã n{îT, ÒÇÜ xT©r SÉr cÇÜ ÒnKrg ÒBy, ÜéÒ Üü rЩr khK ÒBy YÕr MBÜ PÐi Ðái : “vBK cеrg l¹i ÒÐÝcÐ ÒÇÜ xT©r?” “V® ÒÇÜ xT©r cã gBi.” “Cеrg ÒÐÝcÐ gBi {?” “uB ÒÐÝcÐ rg{êi rÐBÜ ÐióÜ, קi ÒBy cñB оr, lòrg d¹ cñB оr” uBy c§ g¸i bö gBi ×©Ü nÊÒ ×BT, ÒnKrg lòrg cßrg rÐ{ bö gBi שÜ, rÐÝT ܵy, l¾c l¾c ×ÇT : “ Lý dK ×ã cмrg ÐBy cÐÓÒ rµK, ÒÐiÕ» kЧrg ÒÐÝcÐ rgÐe” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 8 “uÐÕ rµrg ÜTèr rgÐe g® rµK?” YÕr MBÜ PÐi c{êi rãi: “Cã ÜTèr ÒB kó cÐK rµrg rgÐe ÜéÒ c©T cÐTyÖr kЧrg?” “uÊÒ rÐiDr lµ ÒÐiÕ» ÜTèr .” “unTyÖr kó nprg, rgµy xÞB rgµy x{B, nÊÒ nÊÒ l©T nåi, ä ÜéÒ rHi kiB xB l¾Ü. nÊÒ nÊÒ xB, kÐi rô ÒÇÜ xT©r ×ÇT ÒiDr b¾Ò ×ÇT rä, cã ÜéÒ cKr d¹ KBrÐ nÊÒ ×Ñ» cÐØ S® yDT ÐKB ×∙ sÎr sµrg rжy Òõ cµrÐ ÐKB xTèrg cÐËT ÐKB ܵ cÐÕÒ” “C©T cÐTyÖr ÐBy qT¸”, kÐãe Ü¾Ò c§ g¸i ÐKe ×á, “cÐØ ÒiÕc lµ qT¸ bi ÒÐ{Hrg.” “Mµrg lÇÜ nåi.” YÕr MBÜ PÐi c{êi cµrg ÒK ÐHr “CÐÕÒ, cмrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr bi ÒÐ{Hrg g®, cÐØ cÇr cÐÕÒ ÜéÒ c¸cÐ S½ SBrg . Cã ÜéÒ c¸i cÐÕÒ ×Ñ», е cí cÐi l¹i kЧrg cÐÕÒ?” C§ g¸i rЮr rô ÒÇÜ xT©r ÒnKrg ÒBy оr, d{êrg rÐ{ rô ÐKB cßrg ×Brg c{êi. Mµrg ÜH ܵrg rЮr, rЮr ÜéÒ Ðåi l©T nåi bçrg rÐiDr rÐÌ rÐÑ rãi: “v¸rg rBy, ÒÐiÕ» cßrg ÜTèr ÒÆrg cеrg ÜéÒ Sµi rиrÐ ÒÇÜ xT©r. uÐiÕ» ×∙ Òèr nÊÒ rÐitT ÒÐêi giBr Üíi cã ÒÐó cµi ×{îc SµK d©y l{rg … ª©y l{rg ×∙ lárg, ×Õr ÐKB cßrg kЧrg gi÷ l¹i ×{îc, ¬KB nôrg ÐKB nHi, ÐKB bBy ÒÐeK giã, ÐKB Òn§i ÒÐeK dòrg r{íc. M{íc s§rg Òn§i St »ÐÝB «§rg, rÐ÷rg ×ãB ÒÇÜ xT©r cßrg ÒÐeK r{íc ܵ Òn§i, ÜéÒ ×i kЧrg Ònä l¹i. ªòrg s§rg ÐKB, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÜµT ×á Ò{Hi, ÒnKrg ÒBy ¸K ÒÐiÕ» cÐØ còr l{T l¹i ÜéÒ cÐÓÒ Ð{Hrg” Lêi cñB c§ g¸i ×Ñ» ÒùB lêi cB. C§ giH ÒBy ¸K lDr “Cеrg rgÞi ×i, ÒÐiÕ» rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr cеrg rgÞi, S® שy sÏ lµ kØ riÖÜ cTèi cïrg cñB cÐÓrg ÒB”. YÕr MBÜ PÐi rЮr ÒBy ¸K rg{êi ×Ñ», rÐÑ rеrg cÇÜ lÊy ÒBy rµrg. «Órg lÓc ×ã, ÒiÕrg Ònèrg cBrÐ l¹i SBrg lDr. Lµ cBrÐ bB. “uÐiDr rÐBi lé, Vö qTy rЩr ª¹ ÒBÜ cBrÐ MЩr ×K¹r Ðår.” YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr gì ÒBy c§ g¸i nB. uiÕrg ×µr bÊÒ cÐîÒ rgõrg bÆÒ. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr »ÐÈy ÒBy, rãi “«i” uõ ×ã gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ c©T ÒÐÇr cÐÓ, bDr rgKµi cÞB sæ rg{êi ׸rÐ Ònèrg cBrÐ ÒnKrg bé ×å Òn¾rg rÐ{ Ðår rg{êi cÐÕÒ SõB gâ bB ÒiÕrg. uõ ×ã SõB ÒÐèÒ nB, Üíi שy rHi rµy còr lµ ÜéÒ rHi nÊÒ STi S½ år µK ×∙ lË» Òøc cÐØ còr l¹i ÐBi rg{êi. «Õr c§ g¸i SõB bö gBi ÒÇÜ xT©r ×©Ü cßrg ×∙ ×i, ÒBy rµrg bö gBi lµÜ Òær ÒÐ{Hrg rÐ{rg SÕÒ ÒÐ{Hrg ÒnKrg lòrg còr ×BT ÐHr gÊ» béi. Cç xe rgùB ×i xB nåi, ÜÆÒ ×ÊÒ l¹i Ònä St Síi sù ÒmrÐ lÆrg cÐÕÒ cÐãc. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 9 unKrg »Ðòrg cÐØ còr sãÒ l¹i ÜéÒ rgër ×Ìr rÐá, ¸rÐ s¸rg ¶Ü ×¹Ü cñB rã cÐiÕT SµK קi Ü¾Ò ×Brg nùc s¸rg cñB YÕr MBÜ PÐi. ¬¾r ×éÒ rÐiDr qTBy »Ð¾Ò l¹i, dïrg cÆ» Ü¾Ò nùc s¸rg ×ã, Ònõrg Ònõrg rЮr Òмrg SµK PÐã ¬årg uTyÕÒ. CKr rg{êi оr ÜÆc dï ×∙ sBy nåi, rÐ{rg cÆ» Ü¾Ò Ð¾r SÉr còr nÊÒ ÒØrÐ Ò¸K. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr lÆrg lÏ rgåi ×ã, kЧrg ÒÐä, kЧrg rЮr, kЧrg ×érg. YÕr MBÜ PÐi ×∙ ×ørg dËy. LÓc оr ×ørg dËy, Üíi cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ÒÐBrÐ kiÕÜ Ð¾r ÜBrg, c¸r ܵT ×á Ò{Hi, Sá kiÕÜ cßrg ܵT ×á Ò{Hi. vK Síi rô ÒÇÜ xT©r cµrg ×á, sK Síi ܸT còr ×á ÐHr. VõB Üíi שy ÒЧi c¨r »Ðòrg còr ×Çy ¾» ÒiÕrg c{êi, bçrg Ònä rDr ×Çy s¸Ò kÐÝ. ¬¾r b¾Ò ×ÇT ÒiÕr St »ÐÝB Òn{íc, ÒiÕr St »ÐÝB PÐã ¬årg uTyÕÒ. CKr rg{êi оr ×∙ sBy nåi, rÐ{rg kiÕÜ cñB оr kЧrg sBy. uÐBrÐ kiÕÜ giê ×Brg ä ÒnKrg ÒBy оr, C¸rÐ ÒBy ÒЮ Òn¾rg rÐîÒ, ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒЮ ×á Ò{Hi. uÐBrÐ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg SÉr ÒnKrg ÒBy, ÒÐBrÐ ×BK ×ã Òn{íc giê cÐ{B Òõrg nêi kÐái ÒBy оr. uÐBrÐ ×BK ×er s®, c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ! uÐBrÐ ×BK ×er rÐ{ c¸i cÐÕÒ, ÒÐBrÐ kiÕÜ ×á rÐ{ ܸT Ò{Hi, kÐK¶rg c¸cÐ gi÷B ×BK Sµ kiÕÜ ×∙ Ònä rDr nÊÒ gÇr. oÐK¶rg c¸cÐ gi÷B ÐBi rg{êi bër Ðë cßrg rgµy cµrg gÇr. v¸Ò kÐÝ cµrg Ò¨rg. YÕr MBÜ PÐi cßrg ×∙ ä Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ, ×éÒ rÐiDr nÓÒ kiÕÜ, kiÕÜ s¸rg rÐ{ ¸rÐ s¸rg ÜÆÒ Ònêi ÐTy ÐKµrg Sµ nùc nì, Sµ cßrg ×Ñ» rÐ{ rô ÒÇÜ xT©r d{íi ¸rÐ r¾rg Ònêi. v¸Ò kÐÝ cñB ÒÐBrÐ kiÕÜ dõrg rgBy Òn{íc Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr kЧrg ÒÐä, kЧrg rЮr, kЧrg ×érg. ¸rÐ s¸rg ÒÐBrÐ kiÕÜ SõB xKÑÒ qTB, rÐ÷rg Ð¹Ò cЩT cñB ÒÊÜ nÌÜ cÞB ÒneK bDr rgKµi nµK nµK nHi xTèrg rÐ{ rÐ÷rg giëÒ lÖ cñB Üü rЩr. vBT ×ã ×éÒ rÐiDr kЧrg còr rЮr ÒÐÊy ¸rÐ s¸rg cñB ÒÐBrÐ kiÕÜ r÷B. uÐBrÐ kiÕÜ SÉr còr ×ã, SÉr ÒnKrg ÒBy YÕr MBÜ PÐi, ÐBi ÒBy оr r©rg ÒÐBrÐ kiÕÜ, ×{B lDr Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ. «©y lµ ÒÐBrÐ kiÕÜ s¾c ÒÐiDr й S§ sKrg. oiÕÜ »Ð¸» оr ×Brg sÞ dôrg cßrg lµ ÒÐiDr й S§ sKrg. VËy Ò¹i sBK b©y giê оr l¹i ×eÜ ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒÆrg cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ? ¬¾r Òõ xB Òíi, Òж søc STi cÐHi, Tèrg n{îT sBy s{B. ¬¾r nÓÒ kiÕÜ, STrg kiÕÜ lDr cÐhÜ nåi b©y giê l¹i ÒÆrg kiÕÜ. MgTyDr rЩr nèÒ cTéc lµ g®? NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 10 C¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ, còr ÒÐBrÐ kiÕÜ kÐi nÓÒ nB kÐái Sá rЮr d{íi ¸rÐ ×Ìr Òn§rg cßrg ÒõB ÒùB ܵT Òn¾rg rÐîÒ ×ã. v¾c ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn§rg còr Òn¾rg rÐîÒ ÐHr. ¬¾r cTèi cïrg cßrg Òõ Òõ rgÈrg ×ÇT lDr, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒnDr ÒBy YÕr MBÜ PÐi. unDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r ÐKµr ÒKµr cмrg bióT lé ÜéÒ Ò®rÐ c¶Ü g® rÐ{rg cKr rg{Hi l¹i rÐ{ ×Brg ÒÐT l¹i. YÕr MBÜ PÐi cßrg ×Brg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, קi Ü¾Ò s¸rg nùc Èr cÐøB ÜéÒ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü nÊÒ l¹, cßrg kЧrg nâ ×ã c㠻жi lµ sù STi s{írg kÐi s¾» ×{îc gi¶i ÒÐãBÒ ÐBy lµ rçi bi ÒÐ{Hrg cñB sù bÕ Ò¾c? PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rgÈrg ×ÇT, rЮr cÐpÜ cÐpÜ SµK Ü¾Ò Ð¾r rÐ{ ÒÐó Ü∙i cÐK Òíi lÓc rµy Üíi rЮr ÒÐÊy оr. ¸rÐ Ü¾Ò ÐBi rg{êi SõB cÐ¹Ü rÐBT d{êrg rÐ{ ×∙ Òãe lÞB, ¸rÐ lÞB S§ ЮrÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr lDr ÒiÕrg: “Mg{Hi ×∙ Òíi.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ×∙ Òíi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rãi: “uB biÕÒ rg{Hi sÏ Òíi.” YÕr MBÜ PÐi ׸» lêi: “uB ×{Hrg rÐiDr sÏ Òíi, rg{Hi ×{Hrg rÐiDr biÕÒ ÒB sÏ Òíi, rÕT kЧrg ÜéÒ r¨Ü ÒnøHc sBK rg{Hi l¹i ×ó ÒB ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ¸rÐ Ü¾Ò Ð¹ ÒÐÊ» xTèrg, l¹i rЮr Òn©r Òn©r SµK c©y kiÕÜ ÒnKrg ÒBy оr, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “NéÒ r¨Ü ×∙ qTB nåi.” YÕr MBÜ PÐi Òn¶ lêi: “«Órg Ònòr ÜéÒ r¨Ü.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ ÒÐä dµi, rãi: “NéÒ r¨Ü qTB ÒÐËÒ dµi.” YÕr MBÜ PÐi cßrg ÒÐä Ð¾Ò nB, rãi: “NéÒ r¨Ü qTB ÒÐËÒ rg¾r.” uÐêi giBr ÜéÒ r¨Ü, nèÒ cTéc lµ dµi ÐBy rg¾r? YÕr MBÜ PÐi bçrg c{êi, ÒnKrg rô c{êi ×ã Èr cÐøB ÜéÒ S½ ÜØB ÜBi cBy rgÐiÖÒ ×Õr ÒéÒ ×é, rãi: “Mg{Hi c¶Ü ÒÐÊy ÜéÒ r¨Ü qT¸ dµi S® rg{Hi ×∙ lT§r ×îi, ×îi ×Õr rgµy Ð§Ü rBy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Còr rg{Hi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB kЧrg ×îi.” ¬¾r l¹i c{êi, ×itÜ ×¹Ü rãi ÒiÕ»: “uTy nprg ÒB biÕÒ nâ Ð§Ü rBy cоc cоr »Ð¶i cÐÕÒ, rÐ{rg ÒB kЧrg »Ð¶i lK¹i rg{êi cÐØ lT§r cÐê ×îi c¸i cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “«ã lµ bäi S® rg{Hi còr cã qT¸ rÐitT SiÖc cÇr lµÜ, rDr Üíi c¶Ü ÒÐÊy ÜéÒ r¨Ü qTB lµ qT¸ rg¾r” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uÐùc sù lµ qT¸ rg¾r.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “VËy ×Õr b©y giê rg{Hi ×∙ ÐKµr ÒеrÐ Ò©Ü rgTyÖr cñB Ü®rÐ cÐ{B?” oiÕÜ qTBrg bçrg s¸rg nùc c¶ bÇT Ònêi, ×{êrg kiÕÜ »Ð¸Ò nB ÒiB cÐí». «BK l¹i cã S½ nÊÒ cÐËÜ cй». NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 11 MÐ{rg kiÕÜ cÐ{B kö» cÐhÜ Òíi, ×BK rÐ{ ×∙ rÐË» SµK kiÕÜ, cÐÆr ×ørg Üëi ×{êrg kiÕÜ. «BK ×∙ kt rgBy yÕÒ ÐÇT. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ, yÕÒ ÐÇT cñB YÕr MBÜ PÐi. a©y giê ÒЮ ×BK ä ÒnKrg ÒBy, ÒBy ä ÒnDr bµr . YÕr MBÜ PÐi Òn©r Ònèi rЮr c¸i c¸r ×BK ×er s® ÜéÒ lÓc l©T Üíi Òõ Òõ rãi: “NéÒ r¨Ü Òn{íc ÒB ×∙ b¹i d{íi ×BK cñB rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ Òèr ׸»: “LÏ nB rg{Hi ×∙ kЧrg ÒÐTB, ׸rg ÒiÕc, rg{Hi ÒTy ÒTæi còr Òn½ rÐ{rg kiÕÜ »Ð¸» sÞ dôrg nÊÒ ÒеrÐ ÒÐôc.” YÕr MBÜ PÐi lÆrg iÜ rÐ{ ÒÐó ×Brg sTy rgÉÜ St ÐBi c©T rãi cñB оr. L¹i qTB ÜéÒ Ðåi nÊÒ l©T Üíi l¹i cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “LÓc ×ã rg{Hi ×∙ Ðái ÒB »Ð¶i cШrg còr Ò©Ü rgTyÖr cÐ{B ÒеrÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB ×∙ Ðái.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “LÓc ×ã ÒB ×∙ rãi Síi rg{Hi nprg dï cÐK ÒB còr Ò©Ü rgTyÖr cÐ{B ÒеrÐ cßrg lµ cÐTyÖr niDrg cñB b¶r ÒЩr ÒB, rÐÊÒ ÒÐiÕÒ »Ð¶i dK Òù ÒB ÒÐùc ÐiÖr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB rÐí.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “LÓc ×ã ÒB ×∙ rãi Síi rg{Hi nprg rg{Hi cã ÒÐó giÕÒ ÒB bÊÒ cø lÓc rµK Òïy ý, cÐø ×õrg ÜKrg ÒB sÏ rãi nB Ò©Ü rgTyÖr cñB Ü®rÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐ{ ÐióT: “a©y giê…” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “a©y giê cßrg SÉr SËy ÒЧi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐÊÒ qTyÕÒ kЧrg rãi?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Mg{Hi cÐK ÒB ÒÐêi giBr ÜéÒ r¨Ü ×ó ÒB Òù ÒЩr ×i lµÜ rÐ÷rg SiÖc ÜTèr lµÜ, b©y giê ÜéÒ r¨Ü ×∙ ÐÕÒ, ÒB…” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ×Õr ×ó rÐËr c¸i cÐÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg sBi, ÒB ×Õr cÐÝrÐ ×ó rÐËr c¸i cÐÕÒ.” ¬¾r r©rg ÒÐBrÐ kiÕÜ lDr, rãi Òõrg cÐ÷ ÜéÒ: “V® ÒÐÕ giê rg{Hi ×∙ cã ÒÐó giÕÒ ÒB nåi.” ¬¾r ×Õr ×ó rÐËr lÊy c¸i cÐÕÒ. ¬¾r ×Õr Òõ GiBrg MBÜ, rgµr dÆÜ giBr kÐæ, cTèi cïrg cмrg qTB cßrg cÐØ lµ ×Õr ×ó rÐËr c¸i cÐÕÒ… ¬¾r Tèrg c¹r ly n{îT, §Ü Üü r÷ Sµ cB иÒ, cмrg qTB cßrg cÐØ lµ ÜTèr cã ÜéÒ cÐÓÒ ÐKBr l¹c Òn{íc kÐi »Ð¶i ×ãr rÐËr c¸i cÐÕÒ. CÐÕÒ rÐ{ ÒÐÕ rµy, cµrg ÒnBrg rgÐiDÜ ÒЮ l¹i cµrg ×Ñ»! oiÕÜ SÉr ÒnKrg ÒBy YÕr MBÜ PÐi, còr ÒBy ×BK SÉr ÒnDr ÜÆÒ bµr. PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “NéÒ r¨Ü ÒnøHc, giê rµy rHi rµy, ÒB ×∙ cã ÒÐó giÕÒ rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×∙ ×ó ÒB ×i, cÐØ S® rg{Hi biÕÒ cоc ÒB sÏ qTBy l¹i?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Gi¶ rÐ{ rg{Hi kЧrg Òíi, ÒB cÐØ sî SmrÐ SiÔr cßrg kЧrg Ò®Ü ×{îc rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “RÊÒ cã ÒÐó.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 12 PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rg{Hi ×∙ Òíi.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB rÐÊÒ ×örÐ Òíi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “V® ÒÐÕ rÕT rÐ{ Ò©Ü rgTyÖr cñB rg{Hi cÐ{B ÒK¹i, ÒB SÉr cã ÒÐó cÐK rg{Hi ÒÐDÜ ÜéÒ r¨Ü.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “oЧrg cÇr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oЧrg cÇr?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ×∙ Òíi שy ÒЮ ÒnKrg lòrg ×∙ qTyÕÒ lµ sÏ cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi kЧrg ÜTèr sèrg ÒÐDÜ ÜéÒ r¨Ü sBK?” YÕr MBÜ PÐi bçrg rgÞB ÜÆÒ lDr c{êi, ׸»: “«¹i Òn{îrg »ÐT sèrg ÒnDr ×êi, kЧrg ÒÐó diÖÒ Ònõ c¸i ¸c, kЧrg b¸K ×{îc ÒÐï, dï sèrg ÒÐDÜ Ü{êi r¨Ü, ÜéÒ Òn¨Ü r¨Ü, cßrg lµ sèrg kЧrg bprg cÐÕÒ.” ¬¾r SÉr c{êi, rô c{êi cñB оr cÐÊÒ cÐøB ÜéÒ rçi ÒÐèrg kÐæ, sù bi ÒÐ{Hrg rãi kЧrg ÒеrÐ lêi. PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr оr, ×îi оr c{êi xKrg, bçrg rãi: “MÐ{rg Ò©Ü rgTyÖr cñB rg{Hi SÉr cÐ{B ÒK¹i.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Ai rãi SËy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB rãi, ÒB cã ÒÐó rЮr nB.” YÕr MBÜ PÐi c{êi rйÒ: “ªï cÐK Ò©Ü rgTyÖr cñB ÒB cÐ{B ÒеrÐ, cßrg kЧrg liDr cBr Òíi rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg ÒB…” YÕr MBÜ PÐi c¾Ò rgBrg lêi cñB оr, l¹rÐ lïrg rãi: “Mg{Hi Sèr kЧrg »Ð¶i k½ rÐitT lêi, ÒB cßrg kЧrg Òíi שy ×ó rãi cÐTyÖr »ÐiÕÜ Síi rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi cÐØ ÜTèr ÜBT cÐãrg ×{îc cÐÕÒ?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Pжi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “Mg{Hi Òе cÐÕÒ cßrg qTyÕÒ kЧrg rãi nB Ò©Ü rgTyÖr ÒnKrg lòrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Pжi.” uõ “»Ð¶i” ×ã rãi nB døÒ kÐK¸Ò rÐ{ ÐiÖ» ×BK cÐhÜ s¾Ò, l{ìi dBK s¾c cÐhÜ d©y, xeÜ nB ÒnKrg rЩr ÒÐÕ cмrg Bi cã ÒÐó ÒÐBy ×æi ×{îc qTyÕÒ Ò©Ü cñB оr. unDr c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg ×∙ ræi rÐ÷rg ×{êrg g©r xBrÐ. NéÒ kÐi ÒÐBrÐ ×BK rµy ×{îc nÓÒ nB kÐái Sá, ÒЮ ÒÐeK sBT ×ã sÏ lµ c¸i cÐÕÒ, ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy ÒTyÖÒ rÐiDr cÐ{B Bi cã ÒÐó Òn¸rÐ ×{îc. Giê ÒЮ ÒÐBrÐ ×BK cñB оr c㠻жi s¾» xTÊÒ bBK kЧrg? YÕr MBÜ PÐi ÐBi ÒBy r©rg ÒÐBrÐ kiÕÜ, rãi: “uB ÜTèr ×ùHc cÐÕÒ d{íi kiÕÜ cñB Ü®rÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “MÐ{rg rg{Hi SÉr ÜTèr dïrg ×BK cñB rg{Hi {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi cã rÐ÷rg cÐTyÖr kЧrg ÒÐó lµÜ, ÒB cßrg cã.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 13 YÕr MBÜ PÐi iÜ lÆrg, rÐÑ rеrg rãi: “vBT kÐi ÒB cÐÕÒ, rg{Hi cã ÒÐó gi÷ l¹i ÒÐBrÐ kiÕÜ cñB ÒB kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “oiÕÜ Ò¹i rЩr Ò¹i, rЩr SKrg kiÕÜ Ðñy, rg{Hi cÐÕÒ nåi, ÒÐBrÐ kiÕÜ rµy cßrg SÉr »Ð¶i ä bDr c¹rÐ rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, rÐ¾Ü Ü¾Ò l¹i, rãi: “Nêi, Üêi nB ÒBy.” uÐBrÐ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ xTÊÒ Sá, SÉr cÐ{B xTÊÒ cÐiDT, ×éÒ rÐiDr Òõ bDr rgKµi ÒnTytr Òíi ÜéÒ cÐTçi ÒiÕrg ×érg “l¨r l§rg lèc” rÐ{ ÒiÕrg b¸rÐ xe lír ×Brg l¨r. Litr ×ã, l¹i rgÐe ×{îc ÜéÒ ÒiÕrg cÐÊr ×érg lír “KBrД. C¸rÐ cÞB gç Sèr dm ×∙ Üôc r¸Ò, ×éÒ rÐiDr bö nTrg ܹrÐ, c¸i SËÒ “l¨r l§rg lèc” ×Brg l¨r SµK, ÐãB nB lµ ÜéÒ qT¶ cÇT lír, qT¶ cÇT Sµrg s¸rg lÊ» l¸rÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ rжy Òn¸rÐ, rÐ{rg YÕr MBÜ PÐi ×ørg yDr kЧrg Ðt qTBy ×ÇT l¹i. QT¶ cÇT ×ã ×∙ l¨r Òíi s¸Ò rgBy sBT l{rg оr, rЮr rÐ{ s¾» ×Ë» SµK rg{êi оr. Cмrg Bi cã ÒÐó cÐöT ×ùHc lùc cñB ÜéÒ cÓ ×Ë» ×ã, søc ܹrÐ ×ã Ònõ »Ði lµ lK¹i rg{êi ܵ ÒЩr ÒÐó kЧrg »Ð¶i bprg ܸT ÒÐöÒ Üíi cã ÒÐó ×ì ×{îc. «Órg lÓc ×ã, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ xTÊÒ ×BK. «BK cÐhÜ xTèrg ÜéÒ rиÒ, rgõrg. uÊÒ c¶ ÒiÕrg ×érg, ÒÊÒ c¶ ×érg Ò¸c ÒKµr bé ×tT rgõrg l¹i. QT¶ cÇT Sµrg Ò{ärg rÐ{ kЧrg ÒÐó rg¨r l¹i bö оr dïrg Üßi ×BK cÐÆr rÐÑ ×∙ dõrg rgBy l¹i. Cßrg ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×ã,qT¶ cÇT Sµrg ×éÒ rÐiDr b¾r nB Ü{êi bB Üßi »Ði ÒiDT, rÐpÜ Òмrg SµK YÕr MBÜ PÐi. YÕr MBÜ PÐi SÉr bÊÒ ×érg, rÐ{rg ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×érg . «BK SõB STrg lDr, c¸c Üßi ÒiDT ×∙ ×øÒ l®B, qT¶ cÇT Òn§rg rÆrg Òíi c¶ rgµr c©r rµy cTèi cïrg ×∙ bö оr ÜéÒ ×BK x½ ÒеrÐ bèr ܶrÐ. QT¶ cÇT Sµrg ÐãB nB lµ nçrg, kÐi rÐ÷rg ܶrÐ qT¶ cÇT røÒ nB, xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ rg{êi, gièrg ÜéÒ cËT rÐK sm rÐá ×Brg rgåi kÐKBrÐ cЩr ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ.unKrg kÐi rÐ÷rg ܶrÐ Sá qT¶ cÇT Òõ Òõ Üä bTrg nB rg{êi cñB y ÐKµr ÒKµr kЧrg Ðt cÞ ×érg cø rgåi ä ×ã. VõB nåi, ×BK Üíi STrg lDr ÜéÒ rиÒ, ×∙ cã ÒÐó cÐhÜ g∙y Ü{êi bB Üßi »Ði ÒiDT, l¹i cã ÒÐó x½ qT¶ cÇT ÒеrÐ bèr ܶrÐ, søc ܹrÐ Sµ Òèc ×é cñB rÐ¸Ò ×BK ×ã d{êrg rÐ{ ×∙ cïrg søc ܹrÐ cñB ÒÊÒ Òжy rÐ÷rg ×itT ÒÐÇr k® ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ rµy ÐòB lµÜ ÜéÒ. C¸i ×ã ÒÐËÜ cÐÝ còr S{îÒ qTB sù biÕr ÐãB cñB ÒÊÒ c¶ c¸c lK¹i ×BK »Ð¸», ×ñ ×ó Ðñy diÖÒ Üëi ÒÐø. MÐ{rg, sBT kÐi Üßi ÒiDT bö g∙y, qT¶ cÇT bö x½, cËT rÐK sm kiB SÉr b®rÐ Òжr rgåi ×ã, kЧrg rÐ÷rg cмrg Ðt cÞ ×érg ܵ ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ cßrg cмrg bióT lé bÊÒ cø Ò®rÐ c¶Ü g®, Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ rg{êi gç. CÞB sæ bö ×Ë» Sì, ܸi rgãi cßrg bö lKrg nB, rÐ÷rg ÜiÕrg rgãi nHi xTèrg, nHi ×Órg SµK rg{êi y, »Ð¸Ò nB ÜéÒ ÒiÕrg rgÐe “bé»”. ¬ãB nB y ×Órg lµ ÜéÒ Ò{îrg gç. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rЮr y, y bÊÒ ×érg, PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg bÊÒ ×érg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 14 Néc ×ÇT rЩr ÒЮ lµÜ sBK biÕÒ cÞ ×érg? MÐ{rg rg{êi gç bçrg rÐiDr l¹i cÞ ×érg. Y cÐTyór ×érg nÊÒ rÐBrÐ, ×érg Òиi nÊÒ k® l¹, ×éÒ rÐiDr dïrg ÒKµr bé cH ÒÐó x§rg Òмrg Òíi sBT l{rg cñB YÕr MBÜ PÐi. Y kЧrg cã Sß kÐÝ. Y dïrg cÐÝrÐ ÒЩr ÒÐó lµÜ Sß kÐÝ, ÒKµr ÒЩr ÒnDr d{íi, ÒBy cЩr Òø cÐi, ×tT lµ Sß kÐÝ. ªï lµ lK¹i Sß kÐÝ ×¸rg sî ×Õr שT cßrg cÇr rg{êi sÞ dôrg, Sß kÐÝ b¶r ÒЩr rã lµ cÐÕÒ. MÐ{rg lK¹i Sß kÐÝ Üµ y sÞ dôrg b¶r ÒЩr rã l¹i lµ sèrg. Cßrg rgBy ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×ã, ÜÆÒ ×ÊÒ bçrg rÐiDr røÒ nB, ÒЮrÐ l®rÐ cã ÐBi c¸rÐ ÒBy ÒÐò lDr, r¾Ü lÊy ÐBi cЩr cñB YÕr MBÜ PÐi. CÐiDT ×ã cßrg nÊÒ bÊÒ rgê. MgBy lÓc rµy, YÕr MBÜ PÐi cã ÜTèr ÒÐãBÒ nB, cßrg kЧrg ÒÐó cùB qTËy ×{îc. «§i ÒBy Bi ×éÒ rÐiDr ÒÐò lDr Òõ d{íi ×ÊÒ, ÒDr rg{êi gç bçrg rÐiDr cÞ ×érg, ÒnDr d{íi gi¸» c§rg, ÒÊÒ c¶ cÐØ x¶y nB ÒnKrg ÜéÒ s¸Ò rB . ¬Bi ÒBy ÒDr rg{êi gç ×∙ cÆ» cÐÆÒ lÊy l{rg,còr קi ÒBy d{íi ×ÊÒ kiB ÒЮ cßrg ×∙ r¾Ü cÐÆÒ cæ cЩr YÕr MBÜ PÐi. aër cÐÓrg xTÊÒ kÝcÐ, cмrg rÐ÷rg k® bÝ k® dö ܵ còr ÐK¹cÐ ÒÝrÐ ÒØ ÜØ. ¬¾r cÐÓrg cоc cÓ ÒÊr c§rg rµy kЧrg ÒÐó ÒÐÊÒ b¹i. MÐ{rg ׸rg ÒiÕc bër cÐÓrg ×∙ qTDr ÜÊÒ bDr c¹rÐ YÕr MBÜ PÐi còr cã ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK! «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ. C©y ×BK ×éc rÐÊÒ S§ rÐö ÒnDr ÒnÇr giBr. «BK qTBrg l¹i »Ð¸Ò s¸rg, ÜéÒ rиÒ, cÐØ ÜéÒ rиÒ. aèr c¸rÐ ÒBy bö cÐhÜ ×øÒ, ܸT »ÐôÒ nB, ÐãB nB ÒnKrg ÒBy cñB ÒDr rg{êi gç cßrg cã ܸT. N¸T Òõ ÒnKrg ÒBy y cжy nB, cßrg gièrg rÐ{ ܸT Ò{Hi, rÐ{rg c¸i ÜÆÒ gç cñB y ×∙ b¾Ò ×Çy rШr rÐÓÜ l¹i. C¸rÐ ÒBy ×∙ ×øÒ l®B, c¶ bèr c¸rÐ ÒBy ×tT ×∙ ×øÒ l®B, ÜéÒ rg{êi Òõ d{íi ×ÊÒ rg{êi cTér Ònòr rжy nB, ×ÇT y ÒKµr ×ÊÒ, Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ Ò{îrg ×ÊÒ. uDr rg{êi ×ÊÒ rµy cßrg gièrg ÜéÒ rÐK sm. ¬Bi ÒDr ×årg ÒÐêi bBy lDr, SÓÒ lDr cBK nåi lér rg{êi, nHi xTèrg ÜéÒ xã kиc, cK l¹i ÒеrÐ ÜéÒ SiDr Ònòr. oЧrg ÜéÒ Bi b{íc ×Õr. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ lÆrg lÏ Ð¹ xTèrg, rg{êi оr cßrg Òõ Òõ Òж lárg. YÕr MBÜ PÐi r∙y giê kЧrg Ðt qTBy ×ÇT l¹i. uDr rg{êi ×ÊÒ giH c¸rÐ ÒBy lDr, bçrg rãi: “«tT lµ dK rg{Hi йi ÒB, rg{Hi ×∙ cBÜ cоc SiÖc rµy kЧrg ÒÐó ÒÐÊÒ ÒÐñ.” uDr rg{êi gç ׸»: “CÐTyÖr kЧrg ÒеrÐ, qTBy St cßrg lµ cÐÕÒ, cÐi bprg cÐÕÒ rgBy Ò¹i שy cÐK xKrg.” u{îrg ×ÊÒ Ðái: “Mg{Hi ÜTèr cÐÕÒ rÐ{ ÒÐÕ rµK?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 15 Mg{êi gç ׸»: “uB ÒЩr lµ Üéc ×ÇT rЩr, ×{Hrg rÐiDr ÜTèr dïrg lÞB ÒÐiDT.” u{îrg ×ÊÒ rãi: “uèÒ, ÒèÒ rÐÊÒ ÒÐiDT ÒеrÐ ÒnK.” u{îrg gç ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, ×Órg ÒÐËÒ nÓÒ Òõ ÒnDr rg{êi nB ÜéÒ qTe diDÜ, Òù cÐ©Ü lDr qTÇr ¸K Ü®rÐ. LÞB ÒÐiDT nÊÒ rÐBrÐ, c¶ rg{êi y bïrg cиy, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×èrg lÞB. u{îrg ×ÊÒ ×∙ Òn¸rÐ nB nÊÒ xB Üíi ×éÒ rÐiDr gµK lDr: “oЧrg ×{îc, lÓc rµy rg{Hi cÐ{B ÒÐó cÐÕÒ ×{îc, ÒnDr rg{êi rg{Hi SÉr còr Òê rg©r »ÐiÕT bB rgµr l{îrg, bö ×èÒ ÒеrÐ ÒnK sÏ kЧrg dïrg ×{îc r÷B.” unKrg ×¸Ü lÞB SÉr rgÐe ×{îc ÒiÕrg »Ð¸Ò nB: “Mg{Hi Òíi ܵ lÊy…” u{îrg ×ÊÒ ×¸»: “uB sî ÐHi rãrg.” açrg rÐiDr ÒnKrg ×¸Ü lÞB l¹i ÒnTytr nB ÜéÒ ÒiÕrg ÒÐBr ÒÐä, ÜéÒ dòrg r{íc ÒnKrg S¾Ò Òõ ÒnKrg ×¸Ü lÞB »ÐôÒ nB, Òõrg giëÒ nHi l∙ cÐ∙ l¹i ÒnDr ×èrg lÞB, ÐãB ÒеrÐ ÜéÒ Üµr s{Hrg . uÐÕ lÞB lË» Òøc Ò¾Ò rgÊÜ, biÕr ÒеrÐ ×¸Ü kÐãi ×Æc, Üéc ×ÇT rЩr ×Brg ä ÒnKrg ×¸Ü kÐãi ×ã, cмrg Bi cã ÒÐó ÒÐÊy оr ×∙ bö ÒÐiDT ÒеrÐ ÒÐø g®. PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐùc cÐÊÒ ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ rЮr, ÒÊÒ c¶ ×itT оr qTBr Ò©Ü cÐØ cã ÜéÒ rg{êi. YÕr MBÜ PÐi d{êrg rÐ{ l¹i cмrg qTBr Ò©Ü ×Õr bÊÒ cø g®. «¸Ü kÐãi Ò¶r nB kо» rHi, ×∙ Ònµr rgË» c¶ c¸i qT¸r n{îT rÐá bh rµy, sBT ×ã l¹i Òõ cñ¨ sæ ÒÐK¸Ò nB rgKµi. aDr rgKµi ×Brg cã giã. «¸Ü kÐãi SõB ÒÐK¸Ò nB rgKµi litr bö ÒÐæi ×i kо» cÐèr. CKr ÜÌK ×er SõB lK¹rg cÐK¹rg bò qTB ×{êrg ×Brg Ònèr »ÐÝB sBT ÜéÒ c¸i céÒ gç. NéÒ lµr kÐãi Üárg bö giã ÒÐæi bBy qTB, cKr ÜÌK gôc xTèrg, sô» rg{êi l¹i cK giËÒ. un¶i qTB biÕÒ bBK rÐiDT ÒBi ÐëB Sµ c¸i ×ãi ܵ bÊÒ cø Bi cßrg cÐ{B cоc cã ÒÐó cÐöT ×ùrg, SËy ܵ rã SÉr sèrg, rÐ{rg lµr kÐãi SõB ÒÐæi qTB l¹i kÐiÕr rã cÐØ ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×∙ ÐãB ÒеrÐ ×èrg x{Hrg. LÓc rµy, PÐã ¬årg uTyÕÒ Sµ YÕr MBÜ PÐi SÉr ×Brg ä ÒnKrg ܵr kÐãi ×Êy. o0o NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2