intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
108
lượt xem
7
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 2

  1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 7 Håi thø hai Nô tÇm xu©n cuèi trêi (uÐiDr rÐBi Ò{êrg Si) “¬ KB cÐ{B Òµr, Òn¨rg cÐ{B kÐTyÕÒ, un¨rg s¸rg nëi rHi שT? Mô ÒÇÜ xT©r »ÐÝB cTèi Ònêi!” YÕr MBÜ PÐi cмrg lÏ ×∙ sBy ÒÐËÒ nåi sBK? ¬¾r rgåi xTèrg, c¹rÐ rÐ÷rg b§rg ÐKB, gi÷B rÐ÷rg Üü rЩr, Òn{íc ÜÆÒ lµ ly n{îT. NµT Ðæ »Ð¸cÐ cñB n{îT cïrg sù Ò{Hi ÒÐ¾Ü cñB rиrÐ ÒÇÜ xT©r. Nïi Ð{Hrg ÒáB nB Òõ rеrÐ ÒÇÜ xT©r ÒnKrg ÒBy оr ×∙ ×ñ lµÜ sBy lòrg rg{êi, rÐ{rg n{îT cµrg kÐiÕr rg{êi ÒB sBy ÒÐDÜ. ¬¾r sBy ×Õr rçi gôc ×ÇT lDr gèi Üü rЩr, Òn{íc Sò n{îT ܵT Ðæ »Ð¸cÐ. Nü rЩr cßrg kÐiÕr rg{êi ÒB sBy, ÒiÕrg c{êi l¶rÐ lãÒ rÐ{ ÒiÕrg cÐiÜ ÐKµrg BrÐ, rô c{êi ÒЮ Ò{Hi Ò¾r rÐ{ b§rg ÐKB Üíi rä. ¬¾r SÉr còr nÊÒ Òn½. “uÐiÕT riDr BrÐ ÒTÊr ÒÐiÕT riDr ×B kiÜ, ¬{Hrg ÐKB Üm ÒÞT Üm rЩr rÐ{ rgëc”, Cã ×{îc kÐK¶rÐ kоc STi S½ rÐ{ ÒÐÕ rµy, cTéc sèrg cоc мr lµ nÊÒ Ð¹rÐ »ÐÓc? MÐ{rg Ò¹i sBK оr l¹i ×Õr c¸i ÒÐö ÒnÊr cÐÕÒ cÐãc rµy ×ó Ð{ärg ÒÐô? LÏ rµK оr Òíi S® PÐã ¬årg uTyÕÒ? ¬¾r cßrg cÐ{B Ðt rЮr qTB PÐã ¬årg uTyÕÒ, c¨r b¶r cã lÏ Ð¾r kЧrg c¶Ü rÐËr ×{îc còr cã sù cã ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ cßrg kЧrg c¶Ü ÒÐÊy ×{îc sù Òår Ò¹i cñB ×¸Ü rg{êi ×ã. un{íc ÜÆÒ Ð¾r kЧrg cã ÐKB Ò{Hi, kЧrg cã Üü rЩr, cßrg cмrg cã n{îT, gièrg rÐ{ cã ÜéÒ bøc Ò{êrg S§ ЮrÐ rµK ×ã ×∙ Ò¸cРоr kÐái kÐTrg c¶rÐ ÐKBr l¹c kiB. ¬¾r ÐKµr ÒKµr ×ørg rgKµi cTéc STi. uiÕrg Ònèrg cBrÐ l¹i SBrg lDr, ×∙ lµ cBrÐ ÐBi! aër Ðë n{îT cµrg sBy, ÐKBr l¹c cµrg cÐ®Ü ×¾Ü, d{êrg rÐ{ ×∙ ÐKµr ÒKµr qTDr ÐÕÒ rÐ÷rg bi ÒÐ{Hrg ÒnKrg rЩr ÒÐÕ, rÐ÷rg »Ðitr r∙K, rÐ÷rg ÒÐèrg kÐæ. unKrg ly SÉr cã n{îT, ÒÇÜ xT©r SÉr cÇÜ ÒnKrg ÒBy, ÜéÒ Üü rЩr khK ÒBy YÕr MBÜ PÐi Ðái : “vBK cеrg l¹i ÒÐÝcÐ ÒÇÜ xT©r?” “V® ÒÇÜ xT©r cã gBi.” “Cеrg ÒÐÝcÐ gBi {?” “uB ÒÐÝcÐ rg{êi rÐBÜ ÐióÜ, קi ÒBy cñB оr, lòrg d¹ cñB оr” uBy c§ g¸i bö gBi ×©Ü nÊÒ ×BT, ÒnKrg lòrg cßrg rÐ{ bö gBi שÜ, rÐÝT ܵy, l¾c l¾c ×ÇT : “ Lý dK ×ã cмrg ÐBy cÐÓÒ rµK, ÒÐiÕ» kЧrg ÒÐÝcÐ rgÐe” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 8 “uÐÕ rµrg ÜTèr rgÐe g® rµK?” YÕr MBÜ PÐi c{êi rãi: “Cã ÜTèr ÒB kó cÐK rµrg rgÐe ÜéÒ c©T cÐTyÖr kЧrg?” “uÊÒ rÐiDr lµ ÒÐiÕ» ÜTèr .” “unTyÖr kó nprg, rgµy xÞB rgµy x{B, nÊÒ nÊÒ l©T nåi, ä ÜéÒ rHi kiB xB l¾Ü. nÊÒ nÊÒ xB, kÐi rô ÒÇÜ xT©r ×ÇT ÒiDr b¾Ò ×ÇT rä, cã ÜéÒ cKr d¹ KBrÐ nÊÒ ×Ñ» cÐØ S® yDT ÐKB ×∙ sÎr sµrg rжy Òõ cµrÐ ÐKB xTèrg cÐËT ÐKB ܵ cÐÕÒ” “C©T cÐTyÖr ÐBy qT¸”, kÐãe Ü¾Ò c§ g¸i ÐKe ×á, “cÐØ ÒiÕc lµ qT¸ bi ÒÐ{Hrg.” “Mµrg lÇÜ nåi.” YÕr MBÜ PÐi c{êi cµrg ÒK ÐHr “CÐÕÒ, cмrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr bi ÒÐ{Hrg g®, cÐØ cÇr cÐÕÒ ÜéÒ c¸cÐ S½ SBrg . Cã ÜéÒ c¸i cÐÕÒ ×Ñ», е cí cÐi l¹i kЧrg cÐÕÒ?” C§ g¸i rЮr rô ÒÇÜ xT©r ÒnKrg ÒBy оr, d{êrg rÐ{ rô ÐKB cßrg ×Brg c{êi. Mµrg ÜH ܵrg rЮr, rЮr ÜéÒ Ðåi l©T nåi bçrg rÐiDr rÐÌ rÐÑ rãi: “v¸rg rBy, ÒÐiÕ» cßrg ÜTèr ÒÆrg cеrg ÜéÒ Sµi rиrÐ ÒÇÜ xT©r. uÐiÕ» ×∙ Òèr nÊÒ rÐitT ÒÐêi giBr Üíi cã ÒÐó cµi ×{îc SµK d©y l{rg … ª©y l{rg ×∙ lárg, ×Õr ÐKB cßrg kЧrg gi÷ l¹i ×{îc, ¬KB nôrg ÐKB nHi, ÐKB bBy ÒÐeK giã, ÐKB Òn§i ÒÐeK dòrg r{íc. M{íc s§rg Òn§i St »ÐÝB «§rg, rÐ÷rg ×ãB ÒÇÜ xT©r cßrg ÒÐeK r{íc ܵ Òn§i, ÜéÒ ×i kЧrg Ònä l¹i. ªòrg s§rg ÐKB, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÜµT ×á Ò{Hi, ÒnKrg ÒBy ¸K ÒÐiÕ» cÐØ còr l{T l¹i ÜéÒ cÐÓÒ Ð{Hrg” Lêi cñB c§ g¸i ×Ñ» ÒùB lêi cB. C§ giH ÒBy ¸K lDr “Cеrg rgÞi ×i, ÒÐiÕ» rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr cеrg rgÞi, S® שy sÏ lµ kØ riÖÜ cTèi cïrg cñB cÐÓrg ÒB”. YÕr MBÜ PÐi rЮr ÒBy ¸K rg{êi ×Ñ», rÐÑ rеrg cÇÜ lÊy ÒBy rµrg. «Órg lÓc ×ã, ÒiÕrg Ònèrg cBrÐ l¹i SBrg lDr. Lµ cBrÐ bB. “uÐiDr rÐBi lé, Vö qTy rЩr ª¹ ÒBÜ cBrÐ MЩr ×K¹r Ðår.” YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr gì ÒBy c§ g¸i nB. uiÕrg ×µr bÊÒ cÐîÒ rgõrg bÆÒ. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr »ÐÈy ÒBy, rãi “«i” uõ ×ã gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ c©T ÒÐÇr cÐÓ, bDr rgKµi cÞB sæ rg{êi ׸rÐ Ònèrg cBrÐ ÒnKrg bé ×å Òn¾rg rÐ{ Ðår rg{êi cÐÕÒ SõB gâ bB ÒiÕrg. uõ ×ã SõB ÒÐèÒ nB, Üíi שy rHi rµy còr lµ ÜéÒ rHi nÊÒ STi S½ år µK ×∙ lË» Òøc cÐØ còr l¹i ÐBi rg{êi. «Õr c§ g¸i SõB bö gBi ÒÇÜ xT©r ×©Ü cßrg ×∙ ×i, ÒBy rµrg bö gBi lµÜ Òær ÒÐ{Hrg rÐ{rg SÕÒ ÒÐ{Hrg ÒnKrg lòrg còr ×BT ÐHr gÊ» béi. Cç xe rgùB ×i xB nåi, ÜÆÒ ×ÊÒ l¹i Ònä St Síi sù ÒmrÐ lÆrg cÐÕÒ cÐãc. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 9 unKrg »Ðòrg cÐØ còr sãÒ l¹i ÜéÒ rgër ×Ìr rÐá, ¸rÐ s¸rg ¶Ü ×¹Ü cñB rã cÐiÕT SµK קi Ü¾Ò ×Brg nùc s¸rg cñB YÕr MBÜ PÐi. ¬¾r ×éÒ rÐiDr qTBy »Ð¾Ò l¹i, dïrg cÆ» Ü¾Ò nùc s¸rg ×ã, Ònõrg Ònõrg rЮr Òмrg SµK PÐã ¬årg uTyÕÒ. CKr rg{êi оr ÜÆc dï ×∙ sBy nåi, rÐ{rg cÆ» Ü¾Ò Ð¾r SÉr còr nÊÒ ÒØrÐ Ò¸K. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr lÆrg lÏ rgåi ×ã, kЧrg ÒÐä, kЧrg rЮr, kЧrg ×érg. YÕr MBÜ PÐi ×∙ ×ørg dËy. LÓc оr ×ørg dËy, Üíi cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ÒÐBrÐ kiÕÜ Ð¾r ÜBrg, c¸r ܵT ×á Ò{Hi, Sá kiÕÜ cßrg ܵT ×á Ò{Hi. vK Síi rô ÒÇÜ xT©r cµrg ×á, sK Síi ܸT còr ×á ÐHr. VõB Üíi שy ÒЧi c¨r »Ðòrg còr ×Çy ¾» ÒiÕrg c{êi, bçrg Ònä rDr ×Çy s¸Ò kÐÝ. ¬¾r b¾Ò ×ÇT ÒiÕr St »ÐÝB Òn{íc, ÒiÕr St »ÐÝB PÐã ¬årg uTyÕÒ. CKr rg{êi оr ×∙ sBy nåi, rÐ{rg kiÕÜ cñB оr kЧrg sBy. uÐBrÐ kiÕÜ giê ×Brg ä ÒnKrg ÒBy оr, C¸rÐ ÒBy ÒЮ Òn¾rg rÐîÒ, ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒЮ ×á Ò{Hi. uÐBrÐ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg SÉr ÒnKrg ÒBy, ÒÐBrÐ ×BK ×ã Òn{íc giê cÐ{B Òõrg nêi kÐái ÒBy оr. uÐBrÐ ×BK ×er s®, c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ! uÐBrÐ ×BK ×er rÐ{ c¸i cÐÕÒ, ÒÐBrÐ kiÕÜ ×á rÐ{ ܸT Ò{Hi, kÐK¶rg c¸cÐ gi÷B ×BK Sµ kiÕÜ ×∙ Ònä rDr nÊÒ gÇr. oÐK¶rg c¸cÐ gi÷B ÐBi rg{êi bër Ðë cßrg rgµy cµrg gÇr. v¸Ò kÐÝ cµrg Ò¨rg. YÕr MBÜ PÐi cßrg ×∙ ä Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ, ×éÒ rÐiDr nÓÒ kiÕÜ, kiÕÜ s¸rg rÐ{ ¸rÐ s¸rg ÜÆÒ Ònêi ÐTy ÐKµrg Sµ nùc nì, Sµ cßrg ×Ñ» rÐ{ rô ÒÇÜ xT©r d{íi ¸rÐ r¾rg Ònêi. v¸Ò kÐÝ cñB ÒÐBrÐ kiÕÜ dõrg rgBy Òn{íc Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr kЧrg ÒÐä, kЧrg rЮr, kЧrg ×érg. ¸rÐ s¸rg ÒÐBrÐ kiÕÜ SõB xKÑÒ qTB, rÐ÷rg Ð¹Ò cЩT cñB ÒÊÜ nÌÜ cÞB ÒneK bDr rgKµi nµK nµK nHi xTèrg rÐ{ rÐ÷rg giëÒ lÖ cñB Üü rЩr. vBT ×ã ×éÒ rÐiDr kЧrg còr rЮr ÒÐÊy ¸rÐ s¸rg cñB ÒÐBrÐ kiÕÜ r÷B. uÐBrÐ kiÕÜ SÉr còr ×ã, SÉr ÒnKrg ÒBy YÕr MBÜ PÐi, ÐBi ÒBy оr r©rg ÒÐBrÐ kiÕÜ, ×{B lDr Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ. «©y lµ ÒÐBrÐ kiÕÜ s¾c ÒÐiDr й S§ sKrg. oiÕÜ »Ð¸» оr ×Brg sÞ dôrg cßrg lµ ÒÐiDr й S§ sKrg. VËy Ò¹i sBK b©y giê оr l¹i ×eÜ ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒÆrg cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ? ¬¾r Òõ xB Òíi, Òж søc STi cÐHi, Tèrg n{îT sBy s{B. ¬¾r nÓÒ kiÕÜ, STrg kiÕÜ lDr cÐhÜ nåi b©y giê l¹i ÒÆrg kiÕÜ. MgTyDr rЩr nèÒ cTéc lµ g®? NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 10 C¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ, còr ÒÐBrÐ kiÕÜ kÐi nÓÒ nB kÐái Sá rЮr d{íi ¸rÐ ×Ìr Òn§rg cßrg ÒõB ÒùB ܵT Òn¾rg rÐîÒ ×ã. v¾c ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn§rg còr Òn¾rg rÐîÒ ÐHr. ¬¾r cTèi cïrg cßrg Òõ Òõ rgÈrg ×ÇT lDr, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒnDr ÒBy YÕr MBÜ PÐi. unDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r ÐKµr ÒKµr cмrg bióT lé ÜéÒ Ò®rÐ c¶Ü g® rÐ{rg cKr rg{Hi l¹i rÐ{ ×Brg ÒÐT l¹i. YÕr MBÜ PÐi cßrg ×Brg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, קi Ü¾Ò s¸rg nùc Èr cÐøB ÜéÒ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü nÊÒ l¹, cßrg kЧrg nâ ×ã c㠻жi lµ sù STi s{írg kÐi s¾» ×{îc gi¶i ÒÐãBÒ ÐBy lµ rçi bi ÒÐ{Hrg cñB sù bÕ Ò¾c? PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rgÈrg ×ÇT, rЮr cÐpÜ cÐpÜ SµK Ü¾Ò Ð¾r rÐ{ ÒÐó Ü∙i cÐK Òíi lÓc rµy Üíi rЮr ÒÐÊy оr. ¸rÐ Ü¾Ò ÐBi rg{êi SõB cÐ¹Ü rÐBT d{êrg rÐ{ ×∙ Òãe lÞB, ¸rÐ lÞB S§ ЮrÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr lDr ÒiÕrg: “Mg{Hi ×∙ Òíi.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ×∙ Òíi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rãi: “uB biÕÒ rg{Hi sÏ Òíi.” YÕr MBÜ PÐi ׸» lêi: “uB ×{Hrg rÐiDr sÏ Òíi, rg{Hi ×{Hrg rÐiDr biÕÒ ÒB sÏ Òíi, rÕT kЧrg ÜéÒ r¨Ü ÒnøHc sBK rg{Hi l¹i ×ó ÒB ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ¸rÐ Ü¾Ò Ð¹ ÒÐÊ» xTèrg, l¹i rЮr Òn©r Òn©r SµK c©y kiÕÜ ÒnKrg ÒBy оr, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “NéÒ r¨Ü ×∙ qTB nåi.” YÕr MBÜ PÐi Òn¶ lêi: “«Órg Ònòr ÜéÒ r¨Ü.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ ÒÐä dµi, rãi: “NéÒ r¨Ü qTB ÒÐËÒ dµi.” YÕr MBÜ PÐi cßrg ÒÐä Ð¾Ò nB, rãi: “NéÒ r¨Ü qTB ÒÐËÒ rg¾r.” uÐêi giBr ÜéÒ r¨Ü, nèÒ cTéc lµ dµi ÐBy rg¾r? YÕr MBÜ PÐi bçrg c{êi, ÒnKrg rô c{êi ×ã Èr cÐøB ÜéÒ S½ ÜØB ÜBi cBy rgÐiÖÒ ×Õr ÒéÒ ×é, rãi: “Mg{Hi c¶Ü ÒÐÊy ÜéÒ r¨Ü qT¸ dµi S® rg{Hi ×∙ lT§r ×îi, ×îi ×Õr rgµy Ð§Ü rBy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Còr rg{Hi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB kЧrg ×îi.” ¬¾r l¹i c{êi, ×itÜ ×¹Ü rãi ÒiÕ»: “uTy nprg ÒB biÕÒ nâ Ð§Ü rBy cоc cоr »Ð¶i cÐÕÒ, rÐ{rg ÒB kЧrg »Ð¶i lK¹i rg{êi cÐØ lT§r cÐê ×îi c¸i cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “«ã lµ bäi S® rg{Hi còr cã qT¸ rÐitT SiÖc cÇr lµÜ, rDr Üíi c¶Ü ÒÐÊy ÜéÒ r¨Ü qTB lµ qT¸ rg¾r” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uÐùc sù lµ qT¸ rg¾r.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “VËy ×Õr b©y giê rg{Hi ×∙ ÐKµr ÒеrÐ Ò©Ü rgTyÖr cñB Ü®rÐ cÐ{B?” oiÕÜ qTBrg bçrg s¸rg nùc c¶ bÇT Ònêi, ×{êrg kiÕÜ »Ð¸Ò nB ÒiB cÐí». «BK l¹i cã S½ nÊÒ cÐËÜ cй». NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 11 MÐ{rg kiÕÜ cÐ{B kö» cÐhÜ Òíi, ×BK rÐ{ ×∙ rÐË» SµK kiÕÜ, cÐÆr ×ørg Üëi ×{êrg kiÕÜ. «BK ×∙ kt rgBy yÕÒ ÐÇT. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ, yÕÒ ÐÇT cñB YÕr MBÜ PÐi. a©y giê ÒЮ ×BK ä ÒnKrg ÒBy, ÒBy ä ÒnDr bµr . YÕr MBÜ PÐi Òn©r Ònèi rЮr c¸i c¸r ×BK ×er s® ÜéÒ lÓc l©T Üíi Òõ Òõ rãi: “NéÒ r¨Ü Òn{íc ÒB ×∙ b¹i d{íi ×BK cñB rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ Òèr ׸»: “LÏ nB rg{Hi ×∙ kЧrg ÒÐTB, ׸rg ÒiÕc, rg{Hi ÒTy ÒTæi còr Òn½ rÐ{rg kiÕÜ »Ð¸» sÞ dôrg nÊÒ ÒеrÐ ÒÐôc.” YÕr MBÜ PÐi lÆrg iÜ rÐ{ ÒÐó ×Brg sTy rgÉÜ St ÐBi c©T rãi cñB оr. L¹i qTB ÜéÒ Ðåi nÊÒ l©T Üíi l¹i cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “LÓc ×ã rg{Hi ×∙ Ðái ÒB »Ð¶i cШrg còr Ò©Ü rgTyÖr cÐ{B ÒеrÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB ×∙ Ðái.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “LÓc ×ã ÒB ×∙ rãi Síi rg{Hi nprg dï cÐK ÒB còr Ò©Ü rgTyÖr cÐ{B ÒеrÐ cßrg lµ cÐTyÖr niDrg cñB b¶r ÒЩr ÒB, rÐÊÒ ÒÐiÕÒ »Ð¶i dK Òù ÒB ÒÐùc ÐiÖr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB rÐí.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “LÓc ×ã ÒB ×∙ rãi Síi rg{Hi nprg rg{Hi cã ÒÐó giÕÒ ÒB bÊÒ cø lÓc rµK Òïy ý, cÐø ×õrg ÜKrg ÒB sÏ rãi nB Ò©Ü rgTyÖr cñB Ü®rÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐ{ ÐióT: “a©y giê…” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “a©y giê cßrg SÉr SËy ÒЧi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐÊÒ qTyÕÒ kЧrg rãi?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Mg{Hi cÐK ÒB ÒÐêi giBr ÜéÒ r¨Ü ×ó ÒB Òù ÒЩr ×i lµÜ rÐ÷rg SiÖc ÜTèr lµÜ, b©y giê ÜéÒ r¨Ü ×∙ ÐÕÒ, ÒB…” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ×Õr ×ó rÐËr c¸i cÐÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg sBi, ÒB ×Õr cÐÝrÐ ×ó rÐËr c¸i cÐÕÒ.” ¬¾r r©rg ÒÐBrÐ kiÕÜ lDr, rãi Òõrg cÐ÷ ÜéÒ: “V® ÒÐÕ giê rg{Hi ×∙ cã ÒÐó giÕÒ ÒB nåi.” ¬¾r ×Õr ×ó rÐËr lÊy c¸i cÐÕÒ. ¬¾r ×Õr Òõ GiBrg MBÜ, rgµr dÆÜ giBr kÐæ, cTèi cïrg cмrg qTB cßrg cÐØ lµ ×Õr ×ó rÐËr c¸i cÐÕÒ… ¬¾r Tèrg c¹r ly n{îT, §Ü Üü r÷ Sµ cB иÒ, cмrg qTB cßrg cÐØ lµ ÜTèr cã ÜéÒ cÐÓÒ ÐKBr l¹c Òn{íc kÐi »Ð¶i ×ãr rÐËr c¸i cÐÕÒ. CÐÕÒ rÐ{ ÒÐÕ rµy, cµrg ÒnBrg rgÐiDÜ ÒЮ l¹i cµrg ×Ñ»! oiÕÜ SÉr ÒnKrg ÒBy YÕr MBÜ PÐi, còr ÒBy ×BK SÉr ÒnDr ÜÆÒ bµr. PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “NéÒ r¨Ü ÒnøHc, giê rµy rHi rµy, ÒB ×∙ cã ÒÐó giÕÒ rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×∙ ×ó ÒB ×i, cÐØ S® rg{Hi biÕÒ cоc ÒB sÏ qTBy l¹i?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Gi¶ rÐ{ rg{Hi kЧrg Òíi, ÒB cÐØ sî SmrÐ SiÔr cßrg kЧrg Ò®Ü ×{îc rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “RÊÒ cã ÒÐó.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 12 PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rg{Hi ×∙ Òíi.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB rÐÊÒ ×örÐ Òíi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “V® ÒÐÕ rÕT rÐ{ Ò©Ü rgTyÖr cñB rg{Hi cÐ{B ÒK¹i, ÒB SÉr cã ÒÐó cÐK rg{Hi ÒÐDÜ ÜéÒ r¨Ü.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “oЧrg cÇr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oЧrg cÇr?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ×∙ Òíi שy ÒЮ ÒnKrg lòrg ×∙ qTyÕÒ lµ sÏ cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi kЧrg ÜTèr sèrg ÒÐDÜ ÜéÒ r¨Ü sBK?” YÕr MBÜ PÐi bçrg rgÞB ÜÆÒ lDr c{êi, ׸»: “«¹i Òn{îrg »ÐT sèrg ÒnDr ×êi, kЧrg ÒÐó diÖÒ Ònõ c¸i ¸c, kЧrg b¸K ×{îc ÒÐï, dï sèrg ÒÐDÜ Ü{êi r¨Ü, ÜéÒ Òn¨Ü r¨Ü, cßrg lµ sèrg kЧrg bprg cÐÕÒ.” ¬¾r SÉr c{êi, rô c{êi cñB оr cÐÊÒ cÐøB ÜéÒ rçi ÒÐèrg kÐæ, sù bi ÒÐ{Hrg rãi kЧrg ÒеrÐ lêi. PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr оr, ×îi оr c{êi xKrg, bçrg rãi: “MÐ{rg Ò©Ü rgTyÖr cñB rg{Hi SÉr cÐ{B ÒK¹i.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Ai rãi SËy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB rãi, ÒB cã ÒÐó rЮr nB.” YÕr MBÜ PÐi c{êi rйÒ: “ªï cÐK Ò©Ü rgTyÖr cñB ÒB cÐ{B ÒеrÐ, cßrg kЧrg liDr cBr Òíi rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg ÒB…” YÕr MBÜ PÐi c¾Ò rgBrg lêi cñB оr, l¹rÐ lïrg rãi: “Mg{Hi Sèr kЧrg »Ð¶i k½ rÐitT lêi, ÒB cßrg kЧrg Òíi שy ×ó rãi cÐTyÖr »ÐiÕÜ Síi rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi cÐØ ÜTèr ÜBT cÐãrg ×{îc cÐÕÒ?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Pжi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “Mg{Hi Òе cÐÕÒ cßrg qTyÕÒ kЧrg rãi nB Ò©Ü rgTyÖr ÒnKrg lòrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Pжi.” uõ “»Ð¶i” ×ã rãi nB døÒ kÐK¸Ò rÐ{ ÐiÖ» ×BK cÐhÜ s¾Ò, l{ìi dBK s¾c cÐhÜ d©y, xeÜ nB ÒnKrg rЩr ÒÐÕ cмrg Bi cã ÒÐó ÒÐBy ×æi ×{îc qTyÕÒ Ò©Ü cñB оr. unDr c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg ×∙ ræi rÐ÷rg ×{êrg g©r xBrÐ. NéÒ kÐi ÒÐBrÐ ×BK rµy ×{îc nÓÒ nB kÐái Sá, ÒЮ ÒÐeK sBT ×ã sÏ lµ c¸i cÐÕÒ, ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy ÒTyÖÒ rÐiDr cÐ{B Bi cã ÒÐó Òn¸rÐ ×{îc. Giê ÒЮ ÒÐBrÐ ×BK cñB оr c㠻жi s¾» xTÊÒ bBK kЧrg? YÕr MBÜ PÐi ÐBi ÒBy r©rg ÒÐBrÐ kiÕÜ, rãi: “uB ÜTèr ×ùHc cÐÕÒ d{íi kiÕÜ cñB Ü®rÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “MÐ{rg rg{Hi SÉr ÜTèr dïrg ×BK cñB rg{Hi {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi cã rÐ÷rg cÐTyÖr kЧrg ÒÐó lµÜ, ÒB cßrg cã.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 13 YÕr MBÜ PÐi iÜ lÆrg, rÐÑ rеrg rãi: “vBT kÐi ÒB cÐÕÒ, rg{Hi cã ÒÐó gi÷ l¹i ÒÐBrÐ kiÕÜ cñB ÒB kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “oiÕÜ Ò¹i rЩr Ò¹i, rЩr SKrg kiÕÜ Ðñy, rg{Hi cÐÕÒ nåi, ÒÐBrÐ kiÕÜ rµy cßrg SÉr »Ð¶i ä bDr c¹rÐ rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, rÐ¾Ü Ü¾Ò l¹i, rãi: “Nêi, Üêi nB ÒBy.” uÐBrÐ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ xTÊÒ Sá, SÉr cÐ{B xTÊÒ cÐiDT, ×éÒ rÐiDr Òõ bDr rgKµi ÒnTytr Òíi ÜéÒ cÐTçi ÒiÕrg ×érg “l¨r l§rg lèc” rÐ{ ÒiÕrg b¸rÐ xe lír ×Brg l¨r. Litr ×ã, l¹i rgÐe ×{îc ÜéÒ ÒiÕrg cÐÊr ×érg lír “KBrД. C¸rÐ cÞB gç Sèr dm ×∙ Üôc r¸Ò, ×éÒ rÐiDr bö nTrg ܹrÐ, c¸i SËÒ “l¨r l§rg lèc” ×Brg l¨r SµK, ÐãB nB lµ ÜéÒ qT¶ cÇT lír, qT¶ cÇT Sµrg s¸rg lÊ» l¸rÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ rжy Òn¸rÐ, rÐ{rg YÕr MBÜ PÐi ×ørg yDr kЧrg Ðt qTBy ×ÇT l¹i. QT¶ cÇT ×ã ×∙ l¨r Òíi s¸Ò rgBy sBT l{rg оr, rЮr rÐ{ s¾» ×Ë» SµK rg{êi оr. Cмrg Bi cã ÒÐó cÐöT ×ùHc lùc cñB ÜéÒ cÓ ×Ë» ×ã, søc ܹrÐ ×ã Ònõ »Ði lµ lK¹i rg{êi ܵ ÒЩr ÒÐó kЧrg »Ð¶i bprg ܸT ÒÐöÒ Üíi cã ÒÐó ×ì ×{îc. «Órg lÓc ×ã, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ xTÊÒ ×BK. «BK cÐhÜ xTèrg ÜéÒ rиÒ, rgõrg. uÊÒ c¶ ÒiÕrg ×érg, ÒÊÒ c¶ ×érg Ò¸c ÒKµr bé ×tT rgõrg l¹i. QT¶ cÇT Sµrg Ò{ärg rÐ{ kЧrg ÒÐó rg¨r l¹i bö оr dïrg Üßi ×BK cÐÆr rÐÑ ×∙ dõrg rgBy l¹i. Cßrg ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×ã,qT¶ cÇT Sµrg ×éÒ rÐiDr b¾r nB Ü{êi bB Üßi »Ði ÒiDT, rÐpÜ Òмrg SµK YÕr MBÜ PÐi. YÕr MBÜ PÐi SÉr bÊÒ ×érg, rÐ{rg ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×érg . «BK SõB STrg lDr, c¸c Üßi ÒiDT ×∙ ×øÒ l®B, qT¶ cÇT Òn§rg rÆrg Òíi c¶ rgµr c©r rµy cTèi cïrg ×∙ bö оr ÜéÒ ×BK x½ ÒеrÐ bèr ܶrÐ. QT¶ cÇT Sµrg ÐãB nB lµ nçrg, kÐi rÐ÷rg ܶrÐ qT¶ cÇT røÒ nB, xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ rg{êi, gièrg ÜéÒ cËT rÐK sm rÐá ×Brg rgåi kÐKBrÐ cЩr ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ.unKrg kÐi rÐ÷rg ܶrÐ Sá qT¶ cÇT Òõ Òõ Üä bTrg nB rg{êi cñB y ÐKµr ÒKµr kЧrg Ðt cÞ ×érg cø rgåi ä ×ã. VõB nåi, ×BK Üíi STrg lDr ÜéÒ rиÒ, ×∙ cã ÒÐó cÐhÜ g∙y Ü{êi bB Üßi »Ði ÒiDT, l¹i cã ÒÐó x½ qT¶ cÇT ÒеrÐ bèr ܶrÐ, søc ܹrÐ Sµ Òèc ×é cñB rÐ¸Ò ×BK ×ã d{êrg rÐ{ ×∙ cïrg søc ܹrÐ cñB ÒÊÒ Òжy rÐ÷rg ×itT ÒÐÇr k® ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ rµy ÐòB lµÜ ÜéÒ. C¸i ×ã ÒÐËÜ cÐÝ còr S{îÒ qTB sù biÕr ÐãB cñB ÒÊÒ c¶ c¸c lK¹i ×BK »Ð¸», ×ñ ×ó Ðñy diÖÒ Üëi ÒÐø. MÐ{rg, sBT kÐi Üßi ÒiDT bö g∙y, qT¶ cÇT bö x½, cËT rÐK sm kiB SÉr b®rÐ Òжr rgåi ×ã, kЧrg rÐ÷rg cмrg Ðt cÞ ×érg ܵ ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ cßrg cмrg bióT lé bÊÒ cø Ò®rÐ c¶Ü g®, Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ rg{êi gç. CÞB sæ bö ×Ë» Sì, ܸi rgãi cßrg bö lKrg nB, rÐ÷rg ÜiÕrg rgãi nHi xTèrg, nHi ×Órg SµK rg{êi y, »Ð¸Ò nB ÜéÒ ÒiÕrg rgÐe “bé»”. ¬ãB nB y ×Órg lµ ÜéÒ Ò{îrg gç. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rЮr y, y bÊÒ ×érg, PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg bÊÒ ×érg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 14 Néc ×ÇT rЩr ÒЮ lµÜ sBK biÕÒ cÞ ×érg? MÐ{rg rg{êi gç bçrg rÐiDr l¹i cÞ ×érg. Y cÐTyór ×érg nÊÒ rÐBrÐ, ×érg Òиi nÊÒ k® l¹, ×éÒ rÐiDr dïrg ÒKµr bé cH ÒÐó x§rg Òмrg Òíi sBT l{rg cñB YÕr MBÜ PÐi. Y kЧrg cã Sß kÐÝ. Y dïrg cÐÝrÐ ÒЩr ÒÐó lµÜ Sß kÐÝ, ÒKµr ÒЩr ÒnDr d{íi, ÒBy cЩr Òø cÐi, ×tT lµ Sß kÐÝ. ªï lµ lK¹i Sß kÐÝ ×¸rg sî ×Õr שT cßrg cÇr rg{êi sÞ dôrg, Sß kÐÝ b¶r ÒЩr rã lµ cÐÕÒ. MÐ{rg lK¹i Sß kÐÝ Üµ y sÞ dôrg b¶r ÒЩr rã l¹i lµ sèrg. Cßrg rgBy ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×ã, ÜÆÒ ×ÊÒ bçrg rÐiDr røÒ nB, ÒЮrÐ l®rÐ cã ÐBi c¸rÐ ÒBy ÒÐò lDr, r¾Ü lÊy ÐBi cЩr cñB YÕr MBÜ PÐi. CÐiDT ×ã cßrg nÊÒ bÊÒ rgê. MgBy lÓc rµy, YÕr MBÜ PÐi cã ÜTèr ÒÐãBÒ nB, cßrg kЧrg ÒÐó cùB qTËy ×{îc. «§i ÒBy Bi ×éÒ rÐiDr ÒÐò lDr Òõ d{íi ×ÊÒ, ÒDr rg{êi gç bçrg rÐiDr cÞ ×érg, ÒnDr d{íi gi¸» c§rg, ÒÊÒ c¶ cÐØ x¶y nB ÒnKrg ÜéÒ s¸Ò rB . ¬Bi ÒBy ÒDr rg{êi gç ×∙ cÆ» cÐÆÒ lÊy l{rg,còr קi ÒBy d{íi ×ÊÒ kiB ÒЮ cßrg ×∙ r¾Ü cÐÆÒ cæ cЩr YÕr MBÜ PÐi. aër cÐÓrg xTÊÒ kÝcÐ, cмrg rÐ÷rg k® bÝ k® dö ܵ còr ÐK¹cÐ ÒÝrÐ ÒØ ÜØ. ¬¾r cÐÓrg cоc cÓ ÒÊr c§rg rµy kЧrg ÒÐó ÒÐÊÒ b¹i. MÐ{rg ׸rg ÒiÕc bër cÐÓrg ×∙ qTDr ÜÊÒ bDr c¹rÐ YÕr MBÜ PÐi còr cã ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK! «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ. C©y ×BK ×éc rÐÊÒ S§ rÐö ÒnDr ÒnÇr giBr. «BK qTBrg l¹i »Ð¸Ò s¸rg, ÜéÒ rиÒ, cÐØ ÜéÒ rиÒ. aèr c¸rÐ ÒBy bö cÐhÜ ×øÒ, ܸT »ÐôÒ nB, ÐãB nB ÒnKrg ÒBy cñB ÒDr rg{êi gç cßrg cã ܸT. N¸T Òõ ÒnKrg ÒBy y cжy nB, cßrg gièrg rÐ{ ܸT Ò{Hi, rÐ{rg c¸i ÜÆÒ gç cñB y ×∙ b¾Ò ×Çy rШr rÐÓÜ l¹i. C¸rÐ ÒBy ×∙ ×øÒ l®B, c¶ bèr c¸rÐ ÒBy ×tT ×∙ ×øÒ l®B, ÜéÒ rg{êi Òõ d{íi ×ÊÒ rg{êi cTér Ònòr rжy nB, ×ÇT y ÒKµr ×ÊÒ, Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ Ò{îrg ×ÊÒ. uDr rg{êi ×ÊÒ rµy cßrg gièrg ÜéÒ rÐK sm. ¬Bi ÒDr ×årg ÒÐêi bBy lDr, SÓÒ lDr cBK nåi lér rg{êi, nHi xTèrg ÜéÒ xã kиc, cK l¹i ÒеrÐ ÜéÒ SiDr Ònòr. oЧrg ÜéÒ Bi b{íc ×Õr. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ lÆrg lÏ Ð¹ xTèrg, rg{êi оr cßrg Òõ Òõ Òж lárg. YÕr MBÜ PÐi r∙y giê kЧrg Ðt qTBy ×ÇT l¹i. uDr rg{êi ×ÊÒ giH c¸rÐ ÒBy lDr, bçrg rãi: “«tT lµ dK rg{Hi йi ÒB, rg{Hi ×∙ cBÜ cоc SiÖc rµy kЧrg ÒÐó ÒÐÊÒ ÒÐñ.” uDr rg{êi gç ׸»: “CÐTyÖr kЧrg ÒеrÐ, qTBy St cßrg lµ cÐÕÒ, cÐi bprg cÐÕÒ rgBy Ò¹i שy cÐK xKrg.” u{îrg ×ÊÒ Ðái: “Mg{Hi ÜTèr cÐÕÒ rÐ{ ÒÐÕ rµK?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
  9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 15 Mg{êi gç ׸»: “uB ÒЩr lµ Üéc ×ÇT rЩr, ×{Hrg rÐiDr ÜTèr dïrg lÞB ÒÐiDT.” u{îrg ×ÊÒ rãi: “uèÒ, ÒèÒ rÐÊÒ ÒÐiDT ÒеrÐ ÒnK.” u{îrg gç ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, ×Órg ÒÐËÒ nÓÒ Òõ ÒnDr rg{êi nB ÜéÒ qTe diDÜ, Òù cÐ©Ü lDr qTÇr ¸K Ü®rÐ. LÞB ÒÐiDT nÊÒ rÐBrÐ, c¶ rg{êi y bïrg cиy, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×èrg lÞB. u{îrg ×ÊÒ ×∙ Òn¸rÐ nB nÊÒ xB Üíi ×éÒ rÐiDr gµK lDr: “oЧrg ×{îc, lÓc rµy rg{Hi cÐ{B ÒÐó cÐÕÒ ×{îc, ÒnDr rg{êi rg{Hi SÉr còr Òê rg©r »ÐiÕT bB rgµr l{îrg, bö ×èÒ ÒеrÐ ÒnK sÏ kЧrg dïrg ×{îc r÷B.” unKrg ×¸Ü lÞB SÉr rgÐe ×{îc ÒiÕrg »Ð¸Ò nB: “Mg{Hi Òíi ܵ lÊy…” u{îrg ×ÊÒ ×¸»: “uB sî ÐHi rãrg.” açrg rÐiDr ÒnKrg ×¸Ü lÞB l¹i ÒnTytr nB ÜéÒ ÒiÕrg ÒÐBr ÒÐä, ÜéÒ dòrg r{íc ÒnKrg S¾Ò Òõ ÒnKrg ×¸Ü lÞB »ÐôÒ nB, Òõrg giëÒ nHi l∙ cÐ∙ l¹i ÒnDr ×èrg lÞB, ÐãB ÒеrÐ ÜéÒ Üµr s{Hrg . uÐÕ lÞB lË» Òøc Ò¾Ò rgÊÜ, biÕr ÒеrÐ ×¸Ü kÐãi ×Æc, Üéc ×ÇT rЩr ×Brg ä ÒnKrg ×¸Ü kÐãi ×ã, cмrg Bi cã ÒÐó ÒÐÊy оr ×∙ bö ÒÐiDT ÒеrÐ ÒÐø g®. PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐùc cÐÊÒ ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ rЮr, ÒÊÒ c¶ ×itT оr qTBr Ò©Ü cÐØ cã ÜéÒ rg{êi. YÕr MBÜ PÐi d{êrg rÐ{ l¹i cмrg qTBr Ò©Ü ×Õr bÊÒ cø g®. «¸Ü kÐãi Ò¶r nB kо» rHi, ×∙ Ònµr rgË» c¶ c¸i qT¸r n{îT rÐá bh rµy, sBT ×ã l¹i Òõ cñ¨ sæ ÒÐK¸Ò nB rgKµi. aDr rgKµi ×Brg cã giã. «¸Ü kÐãi SõB ÒÐK¸Ò nB rgKµi litr bö ÒÐæi ×i kо» cÐèr. CKr ÜÌK ×er SõB lK¹rg cÐK¹rg bò qTB ×{êrg ×Brg Ònèr »ÐÝB sBT ÜéÒ c¸i céÒ gç. NéÒ lµr kÐãi Üárg bö giã ÒÐæi bBy qTB, cKr ÜÌK gôc xTèrg, sô» rg{êi l¹i cK giËÒ. un¶i qTB biÕÒ bBK rÐiDT ÒBi ÐëB Sµ c¸i ×ãi ܵ bÊÒ cø Bi cßrg cÐ{B cоc cã ÒÐó cÐöT ×ùrg, SËy ܵ rã SÉr sèrg, rÐ{rg lµr kÐãi SõB ÒÐæi qTB l¹i kÐiÕr rã cÐØ ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò ×∙ ÐãB ÒеrÐ ×èrg x{Hrg. LÓc rµy, PÐã ¬årg uTyÕÒ Sµ YÕr MBÜ PÐi SÉr ×Brg ä ÒnKrg ܵr kÐãi ×Êy. o0o NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2