Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

107
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 16 Håi thø ba LÇu Cao tr¨ng s¸ng ( CBK lÇT ÜirÐ rgTyÖÒ ) « ¸Ü kÐãi Òõ Òõ Ò¶r nB. «ã lµ ×ëBÒ ÜÖrÐ kÐãi, ÒnKrg giBrg Ðå ×∙ kЧrg biÕÒ bBK rÐiDT BrÐ Ðïrg ÒÐBrÐ dBrÐ lõrg lÉy ×∙ »Ð¶i cÐöT rÐ÷rg c¸i cÐÕÒ ×Çy bÝ Èr ÒnKrg ÒÐø kÐãi rµy. oÐi ×¸Ü kÐãi Ò¶r ÐÕÒ, cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ¸rÐ Ü¾Ò cñB ÒDr Üéc ×ÇT rЩr ×Brg »Ð¸Ò s¸rg. Y biÕÒ nprg קi ÒBy cñB y kЧrg còr rgÐi rgê g® r÷B ×∙ bö ×øÒ l®B rÐ{rg y Ðy Sërg còr cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy bër rg{êi ×Brg gi∙y cÐÕÒ ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ kiB bò Òíi Òn{íc ÜÆÒ y, cÇT xir y ÒÐTèc gi¶i. uÐËÜ cÐÝ ×Õr uйcÐ a¸ uÐiDr Sµ «årg ¬æ cßrg ×∙ Òõrg »Ð¶i lÕÒ Òíi Òn{íc ÜÆÒ y kÐæ sä l¹y lôc SBr rµi. aër Ðë Sèr ×tT lµ rÐ÷rg c{êrg rЩr nÊÒ ÐTrg Ð∙r ÒnKrg giBrg Ðå, ÒÐÕ rÐ{rg ×Õr lÓc »Ð¶i ×èi diÖr Síi c¸i cÐÕÒ ÒÐùc sù ÒЮ ×Õr rg{êi cã dßrg kÐÝ rÐÊÒ cßrg Ònä ÒеrÐ k½ yÕT ×Tèi rÐÊÒ. Mçi ÒÐèrg kÐæ Sµ ÒTyÖÒ Sërg cñB rg{êi kиc, ×èi Síi y ܵ rãi cÐÝrÐ lµ sù Ð{ärg ÒÐô nÊÒ sTrg s{írg. MÐ{rg lÇr rµy ÒЮ y ÒÐÊÒ Sërg. PÐã ¬årg uTyÕÒ Sµ YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt bö gôc xTèrg, Sµ ¸rÐ Ü¾Ò Ðë cßrg ×Brg »Ð¸Ò s¸rg. ¸rÐ s¸rg ÒnKrg Ü¾Ò ÒDr Üéc ×ÇT rЩr gièrg ÐÖÒ rÐ{ rgër lÞB SõB Ò¾Ò ÒnDr rg{êi y. Ní qTÇr ¸K cñB y ×∙ cиy ÒеrÐ ÒÐBr cïrg Síi ×¸Ü kÐãi ÒÐeK giã bBy ×i ÐÕÒ, cÐØ còr ÒnH l¹i c¸i x¸c ×er s®, ×∙ gièrg rÐ{ ÜéÒ côc s¾Ò cÐ{B cиy ÐÕÒ, l¹i còr gièrg rÐ{ ÒÐBrÐ cñi ×∙ cиy nB ÒnK. YÕr MBÜ PÐi bçrg rãi: “¬Bi ÒDr rµy cÐÝrÐ lµ rgß ÐµrÐ sKrg s¸Ò.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õÜ". “oiÜ ÒnTrg Òµrg Üéc, ÒÐñy ÐáB ×årg rgTyDr”, “u¸ ÒÐæ еrÐ ×ér, qTû ÒÐñ Ònãc c{íc”, Sèr ×tT lµ rÐ÷rg ÒÐñ ×K¹r Üê ¸Ü Ð¹i rg{êi ܵ rg{êi bö йi dï cã »Ðòrg Òn{íc cßrg kÐã ܵ Òn¸rÐ ×{îc, rgß ÐµrÐ sKrg s¸Ò cßrg cÐÝrÐ lµ ÐBi ÒnKrg sè ÝÒ rÐ÷rg ÒDr cã ÒЩr ÒÐñ cBK rÐÊÒ ÒnKrg rgÐt lµÜ ÒÐÝcÐ kиcÐ, rgÐe ×år bër cÐÓrg ×tT lµ rÐ÷rg ×¹i »ÐÓ §rg cã giB Òµi nÊÒ lír. CÐØ ×¸rg ÒiÕc ÒÐ{îrg ÒÐÕ cã nÊÒ rÐiÕT ×¹i »ÐÓ §rg rDr xeÜ nB ÒnKrg Ü¾Ò ÜéÒ sè rg{êi cÐÓrg kЧrg ׸rg gi¸ ÜéÒ xT. uDr rg{êi ×ÊÒ litr ÒiÕ» lêi, c{êi rãi: “¬¾r lµ kiÜ Üéc ÒÐñy ÐáB, ÒB lµ ÒÐæ, ÒB ÒÐùc cÐÊÒ lµ ÜéÒ cKr lõB ×ÊÒ, ÜéÒ cñ kÐKBi ×ÊÒ, ÜéÒ cKr cÐã ×ÊÒ.” Y rЮr ÒÐBrÐ ×BK ÒnKrg ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ. «BK ×∙ rÐË» bBK, c¸r ×BK ×er s®, Sá ×BK ×er s®. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 17 uDr rg{êi ×ÊÒ ÒÐBr ÒÐÇÜ, kÐæ sä rãi: “«¸rg lÏ, cÐÓrg ÒB kЧrg rÐËr nB PÐã ×¹i ÐiÖ» cßrg rDr rÐËr nB ÒÐBrÐ ×BK rµy.” Néc ×ÇT rЩr rãi: “MÐ{rg cÐÓrg ÒB cßrg kЧrg rgê nprg PÐã ×¹i ÐiÖ» giÓ» оr nB ÒBy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “N¹rg cñB оr ×∙ ÒÐTéc St ÒB.” Néc ×ÇT rЩr rãi: “V©rg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MgKµi ÒB nB kЧrg Bi cã ÒÐó ×érg ×Õr ÜéÒ sîi l§rg Üi cñB оr.” Néc ×ÇT rЩr l¹i rãi: “V©rg.” uDr rg{êi ×ÊÒ rãi: “CÐØ cÇr PÐã ×¹i ÐiÖ» ÒÐB cÐK c¸i ܹrg cÐã rµy, Ò§i sÏ lË» Òøc biÕr ×i ÒÐËÒ xB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “aiÕr.” uõ ×ã SõB rãi nB, ÐBi ÒDr rgBy Òøc kоc biÕr, qT¶ ÒÐùc l¨r rgBy ×i, Òn§rg gièrg rÐ{ ÐBi qT¶ cÇT. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr c{êi c{êi, rãi: “uB biÕÒ rg{Hi cоc cоr sÏ kЧrg giÕÒ cÐÓrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¶?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “V® cÐÓrg SÉr cÐ{B xørg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐ¨Ü cÐÓ rЮr ÒÐBrÐ ×BK ÒnDr ÒBy, Ò®rÐ c¶Ü bióT lé ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ ÜBrg ÜéÒ sù c§ ×Hr rãi kЧrg ÒеrÐ lêi. a¹r bÌ cñB оr Sèr ×∙ kЧrg rÐitT, b©y giê ×Õr c¶ k½ ÒÐï cñB оr còr l¹i cßrg cмrg lµ bBK. unDr Ònêi d{íi ×ÊÒ, ׸rg ×ó оr nB ÒBy xTÊÒ ×BK, còr ×{îc ÜÊy rg{êi? PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnÇÜ ÒnÇÜ rãi: “uB rgÐe rãi, bër cÐÓrg ×∙ giÕÒ uйcÐ a¸ uÐiDr Síi gi¸ Ü{êi bB S¹r l{îrg.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “¬Kµr ÒKµr cÐÝrÐ x¸c.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “N¹rg cñB rg{Hi ×{Hrg rÐiDr sK Síi uйcÐ a¸ uÐiDr ׸rg Òitr ÐHr.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “«¸rg Òitr ÐHr rÐitT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{êi ܵ cã ÒÐó ×{B nB gi¸ cBK rÐ{ ÒÐÕ ×ó sBi cÐÓrg ×Õr giÕÒ rg{Hi cоr cоr kЧrg rÐitT.” YÕr MBÜ PÐi iÜ lÆrg kЧrg ׸». PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ×∙ kЧrg Ðái cÐÓrg, cÐØ S® rg{Hi ×∙ síÜ biÕÒ rg{êi rµy lµ Bi.” YÕr MBÜ PÐi SÉr iÜ lÆrg. LÆrg iÜ kЧrg ÜéÒ lêi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 18 PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “u©Ü rgTyÖr cÐ{B ÒеrÐ cñB rg{Hi cÐÝrÐ lµ ÜTèr ×èi »Ðã Síi rg{êi rµy ” YÕr MBÜ PÐi bçrg c{êi rйÒ, rãi: “Mg{Hi rãi qT¸ rÐitT nåi ×Êy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi kЧrg cÐöT rãi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg rãi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “VËy rg{Hi ×i ×i.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Cµrg kЧrg ÒÐó ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “«õrg qTDr nprg ÒB ×∙ cÐK rg{Hi ÜéÒ r¨Ü, ÒÐêi giBr ÜéÒ r¨Ü ×ã lµ rg{Hi rî cñB ÒB.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ÜTèr ÒB Òn¶? un¶ ÒÐÕ rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “«i lµÜ rÐ÷rg SiÖc rg{Hi rDr lµÜ.” YÕr MBÜ PÐi rgË» rgõrg: “MÐ{rg ÒB…” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮrÐ l®rÐ qTBy »Ð¾Ò ×ÇT l¹i, cÐpÜ cÐpÜ rЮr оr rãi: “Mg{Hi, rÕT rÐ{ ÒÐËÒ sù lµ ÜéÒ rBÜ ÒÞ Ð¸r, cã ÜTèr cÐÕÒ, cßrg »Ð¶i cÐÕÒ ÜéÒ c¸cÐ qTBrg ÜirÐ lçi l¹c.” ¬¾r rgÈrg cBK ×ÇT, rÐ{rg YÕr MBÜ PÐi l¹i cÓi gpÜ ÜÆÒ xTèrg, cã S½ rÐ{ kЧrg ÜTèr ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn§rg ÒÐÊy rÐ÷rg Ò®rÐ c¶Ü bióT lé ÒnDr ÜÆÒ Ü®rÐ. oЧrg Bi cã ÒÐó gi¶i ÒÐÝcÐ ×{îc ×ã lµ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü g®? Lµ bi ÒÐ{Hrg? Lµ ÒÐèrg kÐæ? ¬By lµ »ÐÉr ré? PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “oiÕÜ rg{Hi SÉr còr ×ã, ܹrg cñB rg{Hi cßrg SÉr còr ×ã, SËy Ò¹i sBK rg{Hi kЧrg d¸Ü ×i?” YÕr MBÜ PÐi cßrg rgÈrg cBK ×ÇT, siÕÒ cÐÆÒ ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒnKrg ÒBy, rãi: “«{îc, ÒB ×i, rÐ{rg ÜéÒ r¨Ü sBT, ÒB rÐÊÒ ×örÐ qTBy l¹i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ.” unDr bµr SÉr còr n{îT. YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr xKBy rg{êi, rÐÊc Sò n{îT lDr, Ðái: “Mg{Hi SÉr kЧrg Tèrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oЧrg Tèrg.” YÕr MBÜ PÐi rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐpÜ cÐpÜ, nåi Ðái: “o½ kЧrg Tèrg n{îT, ÒÐËÒ sù cã ÒÐó lT§r lT§r ÒØrÐ Ò¸K?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oЧrg мr.” YÕr MBÜ PÐi rgÞB ÜÆÒ c{êi lír, ÜéÒ ÐHi Tèrg c¹r rÞB b®rÐ n{îT, sBT ×ã dµi b{íc ×i nB, оr b{íc ×i nÊÒ rÐBrÐ. aäi S® оr biÕÒ cKr ×{êrg Òn{íc Ü¾Ò kЧrg rÐ÷rg giBr rBr ܵ còr nÊÒ xB, xB ×Õr Üøc ׸rg sî. uÐö ÒnÊr cÐÕÒ cÐãc, cKr ×{êrg ÐKBrg S¾rg, Ònêi ×ÊÒ ÒöcÐ ÜöcÐ, Òn¨rg s¸rg bTår Ò½. un¨rg ×DÜ rBy ÒÐËÒ Ònòr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 19 MÐ{rg lòrg rg{êi ×∙ kÐTyÕÒ. YÕr MBÜ PÐi SÉr b{íc ×i d{íi ¸rÐ Òn¨rg, оr s¶i dµi b{íc cЩr, qTyÕÒ ×i ÒÐËÒ rÐBrÐ. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr lT§r ÒÐeK »ÐÝB sBT оr Òõ »ÐÝB xB, dï оr cã ×i rÐBrÐ ÒÐÕ rµK, cÐØ cÇr rgK¶rÐ ÜÆÒ l¹i lµ lË» Òøc cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi Òµr »ÐÕ c§ ×éc, cïrg Síi c¸i d¸rg ×i Sôrg St Sµ k® dö cÐÇÜ cÐËÜ b¸Ü ÒÐeK ×prg sBT. vBK cµrg ÒÐ{B, Òn¨rg cµrg Üê, ×DÜ dµi ×∙ s¾» ÐÕÒ, PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÒÐeK sBT, SÉr gi÷ ÜéÒ kÐK¶rg c¸cÐ kЧrg ×æi. YÕr MBÜ PÐi cTèi cïrg kЧrg ÒÐó cÐöT ×{îc qTBy ×ÇT l¹i lír ÒiÕrg Ðái: “Mg{Hi lµ c¸i bãrg cñB ÒB {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oЧrg »Ð¶i.” YÕr MBÜ PÐi l¹i Ðái: “VËy sBK rg{Hi ×i ÒÐeK ÒB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® ÒB kЧrg ÜTèr rg{Hi cÐÕÒ d{íi ÒBy k½ kиc.” YÕr MBÜ PÐi c{êi rйÒ, rãi: “oЧrg cÇr rg{Hi »ÐÝ ÐHi, ÒB rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó Òù cÐ¨Ü sãc b¶r ÒЩr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi ÒÐùc lµ cã ÒÐó?” ¬¾r kЧrg ×ó YÕr MBÜ PÐi Òn¶ lêi, lË» Òøc l¹i rãi ÒiÕ»: “CÐØ cã rg{êi ÒÐùc sù S§ Ò®rÐ, Üíi cã ÒÐó Òù lK cÐK b¶r ÒЩr Ü®rÐ, rg{Hi còr qT¸ ×B Ò®rÐ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ÒЮ sBK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ð÷rg Ðê ׸»: “uB, dï cã, cßrg ×∙ qTDr nåi, qTDr Òõ nÊÒ l©T nåi.” unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB оr ÐKµr ÒKµr cмrg cã ÜéÒ cÐÓÒ c¶Ü xÓc, liÖT cã Bi biÕÒ ×{îc ×prg sBT kÐT§r ÜÆÒ kоc kÐæ ×ã ÒÐùc nB còr Èr cÐøB bBK rÐiDT dm S∙rg cÐTB xãÒ? aBK Ðåi øc ×BT bTår? NéÒ rg{êi rÕT rÐ{ ÒÐùc sù ÒiÜ ×∙ cÐÕÒ, Ò®rÐ ×∙ ÐÕÒ, ÒЮ ÒÐ{îrg ÒÐÕ còr Bi cã ÒÐó lµÜ Òær ÒÐ{Hrg оr ? YÕr MBÜ PÐi cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, rÐÑ rеrg rãi: “MÕT rg{Hi ÒÐùc cÐK nprg rg{Hi cã ÒÐó Òù lK cÐK b¶r ÒЩr, ÒЮ rg{Hi lÇÜ nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬Þ?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “unDr ÒÐÕ giBr rµy cÐÝ ÝÒ cßrg còr ÜéÒ rg{êi cã ÒÐó lµÜ йi rg{Hi.” PÐã ¬årg u{yÕÒ Ðái: “Ai?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “a¶r ÒЩr rg{Hi.” å, Ònêi s¸rg nåi. ¸rÐ r¾rg ×∙ cÐiÕT s¸rg ÜÆÒ ×ÊÒ ×er Òèi Sµ l¹rÐ gi¸, cßrg cÐiÕT s¸rg c¶ bB cÐ÷ kоc ÒnDr ÒÊÜ biB ׸ bDr ×{êrg: “PÐ{îrg ¬Kµrg uË»”. CÐØ còr ÒÊÜ biB ׸ rµy, cÐØ còr bB cÐ÷ rµy lµ còr ÐKµr ÒKµr gièrg Síi ÜéÒ r¨Ü Òn{íc. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 20 PÐã ¬årg uTyÕÒ Sèr dm lµ rg{êi kЧrg dÔ bióT lé c¶Ü xÓc rÐ{rg kÐi ×i qTB ÒÊÜ biB ׸ ×ã SÉr ÐHr ÜéÒ lÇr ÜTèr rgK¸i ×ÇT l¹i rЮr. aiór xBrÐ b∙i d©T, rÐ÷rg ÒÐBy ×æi ÒnKrg rЩr ÒÐÕ Sèr ×∙ nÊÒ lír, rÐ{rg cã ×itT sù biÕr ×æi cñB ܶrÐ ×ÊÒ rµy cã »ÐÇr ÐHi qT¸ rÐBrÐ. YÕr MBÜ PÐi cè rÐiDr rЮr ÒÐÊT Ò©Ü ý PÐã ¬årg uTyÕÒ, bçrg Ðái: “Mg{Hi kЧrg rgê µ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “uB kЧrg rgê, rg{Hi ×∙ síÜ biÕÒ Òn{íc ×itT rµy.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “¬¶?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi ×∙ síÜ biÕÒ rHi שy ×∙ ÒеrÐ c¸i ÒÐö ÒnÊr cÐÕÒ, S® ÒÐÕ Üíi ÜBrg ÒÐeK n{îT, ×µr Sµ km r÷ cïrg ×Õr.” YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt »Ðñ rÐËr. PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ×{Hrg rÐiDr cßrg biÕÒ nâ S® cí g® ܵ rHi שy l¹i Ònä ÒеrÐ rÐ{ ÒÐÕ rµy.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ×{Hrg rÐiDr biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy ÒЮ Ò¹i sBK?” unKrg Ü¾Ò YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr ¸rÐ lDr ÜéÒ Ò®rÐ c¶Ü Ònér lÉr gi÷B ×BT kÐæ Sµ »ÐÉr ré, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi Òõ Òõ rãi: “Lµ S® ÒB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ S® rg{Hi? LµÜ sBK rg{Hi kÐiÕr ÜéÒ ÒÐö ÒnÊr »Ðår ÒÐörÐ biÕr ÒеrÐ rgÐmB ×öB?” MÐ{rg YÕr MBÜ PÐi ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. oÐi оr ×∙ kÐh» ÜiÖrg, kÐT§r ÜÆÒ lË» Òøc Ònä rDr l¹rÐ lïrg, l¹rÐ ×Õr Üøc Òµr kÐèc. ªK ×ã cÐØ cÇr ÜéÒ kÐi оr rgËÜ ÜiÖrg l¹i ÒЮ bÊÒ cø Bi cßrg rDr ÐióT nB nprg оr ×∙ cù ÒTyÖÒ bµr lTËr St SÊr ×t rµy. V® ÒÐÕ PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg iÜ lÆrg. MÐ{rg ¸rÐ Ü¾Ò cñB bër Ðë kЧrg Ðt kÐh» l¹i, bër Ðë ×årg ÒÐêi cïrg rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi c{ìi rgùB nÊÒ rÐBrÐ, Òõ rg∙ nÏ bDr c¹rÐ ×Brg gÊ» g¸» »Ði Òíi. MgùB lµ rgùB ÒèÒ, km ÒÐTËÒ cñB rg{êi ÒnDr l{rg rgùB cßrg ÒirÐ ÒTyÖÒ, d{êrg rÐ{ kÐi bër Ðë SõB rЮr ÒÐÊy cKr rgùB, rg{êi Sµ rgùB ×∙ ä rgBy Òn{íc ÜÆÒ. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr »Ðãrg Òíi ÜéÒ b{íc ×Tæi ÒÐeK, SÓÒ lDr kЧrg lér rg{êi l¹i cÐÆr rgBy ×ÇT rgùB, ×Õr kÐi оr й xTèrg ×ÊÒ, ÒЮ ÒBy ×∙ giËÒ rg{îc d©y c{Hrg, gЮ l¹i. C¶ rg{êi оr lÓc rµy gièrg rÐ{ ÜéÒ c©y ×irÐ ×ãrg xTèrg ×ÊÒ, bprg ÜéÒ ÒBy ×∙ gÐ®Ü l¹i ×{îc cKr rgùB ×Brg »Ði. CKr rgùB ÐÝ lDr kirÐ sî, rg{êi cßrg lË» Òøc cÐåÜ lDr. MgBy Òøc kоc ÒDr kö sm Òøc Òèi STrg nKi lDr, c¸i nKi Òõ »ÐÝB ÒnDr ×ÇT YÕr MBÜ PÐi qTÊÒ xTèrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 21 C¸i nKi lË» Òøc cßrg bö ÒÓÜ l¹i, ÒDr kö sm cßrg ÒÐeK ×ã rg∙ xTèrg ×ÊÒ, ÜÆÒ Üå Чi nòrg nòrg, S® »ÐÉr ré Sµ sî Ð∙i, оr rШr rÐã, kirÐ Ð∙i rЮr YÕr MBÜ PÐi. YÕr MBÜ PÐi ÜØÜ c{êi: “C¸c й »Ði rgùB gÊ» qT¸, S® sBK SËy?” uDr kö sm rhr giËr, YÕr MBÜ PÐi Síi ÒЩr ÒÐñ ׸rg kirÐ sî rÐ{ ÒÐÕ, оr kЧrg ÒÐó kЧrg rÐör, cßrg kЧrg d¸Ü kЧrg ׸»: “u§i cÇr »Ð¶i ×i rÐBrÐ cÐK kö» ÒBrg.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “C㠻жi lµ rg{êi ÒЩr cñB c¸c й ÜÊÒ kЧrg?” uDr kö sm ׸»: “MÐö ÒÐÓc cñB Ò§i.” YÕr MBÜ PÐi l¹i Ðái: “vBT kÐi c¸c й Òíi ×ã, liÖT cã ÒÐó cøT sèrg §rg ÒB kЧrg?” oЧrg ÒÐó! «{Hrg rÐiDr lµ kЧrg ÒÐó. YÕr MBÜ PÐi Ðái ÒiÕ»: “«∙ kЧrg ÒÐó, c¸c й е ÒÊÒ »Ð¶i ×i gÊ» ÒÐÕ?” uDr kö sm rÐör kЧrg ræi Ðái: “Mg{Hi nèÒ cTéc ÜTèr g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ÜTèr ÜTB cKr rgùB cñB rg{Hi.” uDr kö sm rãi: “uB kЧrg b¸r.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐò ÒBy SµK bëc nÓÒ nB ÜéÒ ÒÓi Sµrg l¸, qT¼rg rgBy Òn{íc ÜÆÒ Ð¾r: “Mg{Hi b¸r ÐBy kЧrg b¸r?” uDr kö sm cµrg kirÐ Ð∙i, rgÈr rg{êi rЮr ÒÓi Sµrg l¸, cTèi cïrg ÒÐä dµi rãi: “Mg{êi cÐÕÒ nåi kЧrg ÒÐó sèrg l¹i, ÒB е ÒÊÒ »Ð¶i Séi.” YÕr MBÜ PÐi c{êi, STèÒ rÐÑ bêÜ rgùB. Råi оr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÜØÜ c{êi rãi: “uB biÕÒ ÒB kЧrg ÒÐó ÒÐK¸Ò kÐái rg{Hi rÐ{rg giê ÒЮ ÒB ×∙ cã s¸T cЩr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg rãi g®. YÕr MBÜ PÐi c{êi lír, SÉy SÉy ÒBy: “u¹Ü biÖÒ, ÜéÒ r¨Ü sBT gÆ» l¹i.” MgùB ÒèÒ rgµr cKr cÐër ÜéÒ, yDr c{Hrg l¹i ×{îc cÐÕ Ò¹K ÒirÐ x¶K, оr ×Brg ×örÐ »Ði ÒЩr rжy lDr rgùB ×ã, bÊÒ rgê, ×BK qTBrg »Ð¸Ò s¸rg. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ »Ð¸Ò ×BK. «BK qTBrg cÐØ »Ð¸Ò ÜéÒ rÐ¸Ò nåi l¹i rÐË» bBK. CKr rgùB kЧrg bö kirÐ sî, rg{Hi cßrg cмrg bö s¸Ò ÒÐ{Hrg, rÐ¸Ò ×BK ×ã xeÜ nB gièrg rÐ{ d¶i sBK Òõ ÒnDr Ònêi nHi xTèrg, ÜBrg ×Õr cÐK cKr rg{êi cÐØ lµ ritÜ Ðy Sërg Ò{Hi ×Ñ» ܵ kЧrg »Ð¶i lµ kirÐ kÐiÕ» Sµ sî Ð∙i. MÐ{rg YÕr MBÜ PÐi l¹i S§ cïrg sî Ð∙i, rЮr ÒÐBrÐ ×BK ×er s® ÒnKrg ÒBy оr: “uB biÕÒ rg{Hi nÊÒ ÝÒ kÐi xTÊÒ ×BK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õ.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “«BK cñB rg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ cÐK rg{êi kиc rЮr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “VËy lÇr rµy sBK rg{Hi l¹i S§ cí xTÊÒ ×BK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “V® cЩr cñB rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi kЧrg ÐióT: “CЩr cñB ÒB?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 22 PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi kЧrg »Ð¶i cã s¸T cЩr, ÜéÒ kÐi rg{Hi ×∙ c{ìi lDr l{rg rgùB lµ cмrg còr c¸i cЩr rµK, ×Õr ÜéÒ c¸i cßrg kЧrg.” CKr rg{Hi cñB YÕr MBÜ PÐi ÒÐT rÐá l¹i, bÊÒ cÐîÒ qTBy ×ÇT l¹i, litr rЮr ÒÐÊy ܸT. N¸T ×á ÒÐÉÜ ×Brg b¾Ò ×ÇT cжy nB, rÐ{rg kЧrg »Ð¶i Òõ ÒnDr rg{êi cжy nB, cßrg kЧrg »Ð¶i Òõ Ü®rÐ rgùB cжy nB. N¸T lµ Òõ ÒnKrg yDr rgùB cжy nB, uDr kö sm r∙y giê rgåi d{íi ×ÊÒ, ×éÒ rÐiDr bËÒ dËy, c¾Ü cæ bá cйy. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ×Tæi ÒÐeK, YÕr MBÜ PÐi cßrg kЧrg, ÒÐ©Ü cÐÝ ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ qTBy ×ÇT l¹i rЮr. ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r d¸r cÐÆÒ SµK yDr rgùB, Òõ Òõ ×{B ÐBi rgãr ÒBy, rÐÊc ÜiÕrg yDr rgùB lDr. ¬¾r cÐØ rÐÊc ×{îc ÜéÒ Ü¶rÐ. uÊÜ yDr rgùB ×{îc lµÜ nÊÒ ÒirÐ x¶K nèÒ cTéc ×∙ bö rÐ¸Ò ×BK kiB x½ lµÜ ÐBi rÞB. YDr rgùB ÒЮ lµÜ sBK ܵ cжy ܸT ×{îc? «{Hrg rÐiDr lµ kЧrg ÒÐó. N¸T lµ ܸT l¹rÐ, lµ Òõ Ü®rÐ cñB cKr n¾r cжy nB, cKr n¾r rpÜ ÒnKrg yDr rgùB. aèr cKr n¾r ×éc ×tT ×∙ bö rÐ¸Ò ×BK SõB nåi cÐhÜ ×øÒ. Gi¶ rÐ{ cã ÜéÒ rg{êi rgåi ÒnDr l{rg rgùB, gi¶ rÐ{ ÒnDr yDr rgùB cã Sµi c¸i lç cã ÒÐó ×ó rÐ÷rg cKr n¾r kiB cÐTi qTB, gi¶ rÐ{ ×∙ cã rg{êi Üä sÎr rÐ÷rg c¸i lç ×ã nB, gi¶ rÐ{ bèr cKr n¾r ×éc kiB cÐTi nB Sµ c¾r SµK cЩr cñB rg{êi rgåi ÒnDr yDr. MÐ{ ÒÐÕ rg{êi rµy cã còr cЩr r÷B kЧrg? MgÐm ×Õr rÐ÷rg cÐTyÖr ×ã ×Õr lòrg bµr ÒBy cñB YÕr MBÜ PÐi cßrg kЧrg ÒÐó kЧrg ÒK¸Ò Üå Чi l¹rÐ. Nå Чi cñB оr SÉr cÐ{B kö» cжy nB ÒЮ ×∙ rgÐe ×{îc ÜéÒ ÒiÕrg ÒiÕrg kDT ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ, ÒiÕrg kDT nÊÒ ÒÐD ÒжÜ, gièrg rÐ{ Bi bö ×©Ü ÜéÒ kiÕÜ SµK rgùc. uDr kö sm SõB bá cйy lÓc r∙y, Sèr dïrg kÐirÐ c§rg “YÕr ÒÞ ÒBÜ sBK ÒÐTû”, »Ðãrg xB rgKµi b¶y Òn{îrg. uÐÕ rÐ{rg ×Õr lÇr ÒÐø Ò{ оr rжy lDr, bçrg kDT lDr ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ, Òõ ÒnDr kЧrg nHi böcÐ xTèrg. VõB nåi ×BK qTBrg rÐÊÒ »Ð¸Ò, cмrg rÐ÷rg x½ קi ÒÊÜ yDr rgùB, cÐhÜ ×øÒ n¾r ×éc, ܵ còr g©y Òær ÒÐ{Hrg nÊÒ s©T ×Õr lòrg d¹ оr, nTéÒ gBr оr. ¬¾r l¨r lér ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr n¾r ×Brg cTér Ü®rÐ qTpr qT¹i. Cмrg Bi qTBy ×ÇT l¹i rЮr. YÕr MBÜ PÐi lÆrg lÏ ×ÆÒ ÜéÒ rÞB ÒÊÜ yDr rgùB ÒnKrg ÒBy xTèrg, rgÈrg ×ÇT lDr, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. uBy PÐã ¬årg uTyÕÒ Ò¹i c¸r ×BK, ×BK rpÜ ÒnKrg Sá. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 23 YÕr MBÜ PÐi l¹i iÜ lÆrg ÜéÒ Ðåi l©T, ÒÐä dµi, rãi: “CÐØ ÐËr ÜéÒ rçi ÒB ×{îc sirÐ nB qT¸ ÜTér, ÒB kЧrg ×{îc ÒÐÊy !” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi cÐ{B ÒÐÊy ×BK cñB ªiÖ» oÐBi?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “CÐØ ÐËr ÒB S§ dTyDr, ÒB…” PÐã ¬årg uTyÕÒ c¾Ò rgBrg lêi оr rãi: “Mg{Hi S§ dTyDr rÐ{rg l¹i ÜBy ܾr, Òn{íc שy cßrg ×∙ cã rg{êi ÒÐÊy ×BK cñB оr xTÊÒ ÒÐñ…” YÕr MBÜ PÐi SíÒ S¸Ò Ðái: “a©y giê rÐ÷rg rg{êi ×ã ×tT ×∙ cÐÕÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CÐK dï cKr rg{êi bër Ðë cÐ{B cÐÕÒ, rÐ{rg Ò©Ü l¹i cÐÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “u©Ü ×∙ cÐÕÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “aÊÒ kó lµ Bi, ÜéÒ kÐi ×∙ rЮr ÒÐÊy ×BK cñB оr xTÊÒ ÒÐñ, c¶ ×êi kЧrg d¸Ü dïrg ×BK.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg ÒÐø оr dïrg lµ »Ði ×BK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “PÐi ×BK cßrg lµ ×BK.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐõB rÐËr, cÐØ biÕÒ ÒÐõB rÐËr. «BK cã nÊÒ rÐitT lK¹i, bÊÒ lTËr lµ lK¹i ×BK rµK cßrg ×tT lµ ×BK, bÊÒ lTËr lµ lK¹i ×BK rµK cßrg ×tT cã ÒÐó giÕÒ rg{êi. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “Mg{Hi ×∙ Òõrg sÞ dôrg ×BK cÐ{B?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “CÐ{B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi ×∙ Òõrg ÒÐÊy bBK rÐiDT rg{êi biÕÒ dïrg ×BK cЩr cÐÝrÐ.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg cã ÜÊy rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “VËy rg{Hi kЧrg xørg bµr lTËr St ×BK.” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi, rãi: “Cã ÒÐó ÒB kЧrg xørg ×ó rãi St ×BK, cã ÒÐó ×BK »Ð¸» ܵ rg{Hi ×Brg sÞ dôrg cßrg cмrg »Ð¶i lµ ×BK »Ð¸» ÒÐiDr й S§ sKrg, ÒÊÒ c¶ ÒB ×tT kЧrg ÒÐó kмrg ×örÐ, ÒB cÐØ cã ÒÐó kмrg ×örÐ ÜéÒ ×itT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “«itT g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “a©y giê ÒB ×∙ cã s¸T cЩr, rÐ{rg rg{Hi l¹i cÐØ cã ÐBi cЩr.” ¬¾r c{êi lír, nåi »Ði ÒЩr lDr rgùB. YDr ×∙ n¸cÐ, n¾r ×∙ cÐÕÒ, rÐ{rg rgùB l¹i Шrg rÐ{ lKrg rÐ{ Ðæ. MgùB »Ði rÐ{ nårg, cø ÒÐÕ Üµ ×i. PÐã ¬årg uTyÕÒ cÓi ×ÇT xTèrg, rЮr cЩr cñB Ü®rÐ, ÒnKrg Ü¾Ò Ð¾r cÐøB ×ùrg ÜéÒ rhÒ ÜØB ÜBi Sµ Òn¸cÐ Üãc ܵ kЧrg c¸cÐ rµK ЮrÐ dTrg ×{îc, оr kÐÏ lÈÜ bÈÜ: “Mg{Hi lÇÜ nåi, ÒB cмrg Ðt cã ÐBi cЩr, ÒB cÐØ cã ÜéÒ cЩr.” uÐö ÒnÊr rµK cßrg ×tT cã ÒÞT lÇT, Üçi ÒÞT lÇT ܵ cã ÒÐó Òår Ò¹i ×{îc l©T rÐÊÒ ×örÐ cã rhÒ ×Æc s¾c niDrg cñB rã. MhÒ ×Æc s¾c cñB V¹r uÐë lÇT cÐÝrÐ lµ “×¾Ò”, bÊÒ k® ÜéÒ Üãr rÐ¾Ü rµK cßrg ×tT ×¾Ò ÐHr sK Síi c¸c rе kиc ÜéÒ Sµi lÇr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 24 CKr rg{êi cã nÊÒ rÐitT ÒÐãi xÊT, »ÐTrg »ÐÝ Òitr ×ó nB S½ giµT cã cßrg cÐÝrÐ lµ ÜéÒ ÒnKrg rÐ÷rg ÒÐãi xÊT cñB cKr rg{êi. V® ÒÐÕ Üíi cã rHi ×Æc biÖÒ sBrg, b¸r cßrg ÒKµr lµ ÒÐø ×Æc biÖÒ ÒèÒ. YÕr MBÜ PÐi Òõ ÒnKrg V¹r uÐë lÇT b{íc nB, rЮr ÒÐÊy cKr rg{B ×Brg bTéc rgKµi cÞB, kЧrg rÐör ræi litr »Ð® c{êi. ¬Bi cЩr cÐTrg qTy b® kЧrg l¹i Síi s¸T cЩr. Nçi ÜéÒ rg{êi ×tT Ðy Sërg cã ÒÐó døÒ bá ×{îc bãrg ЮrÐ cñB b¶r ÒЩr, ×itT rµy d{êrg rÐ{ cßrg cÐÝrÐ lµ ÜéÒ ÒnKrg rÐ÷rg ÒÐãi xÊT cñB cKr rg{êi. MÐ{rg kÐi оr ÒиK d©y c{Hrg Òõ SiDr ׸ nB ÒЮ kЧrg c{êi ræi r÷B. aäi S® оr SõB Üíi rgÈrg ×ÇT lDr, l¹i rЮr ÒÐÊy rgBy PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg ×ørg rgBy bDr ×{êrg, l¹rÐ l¹rÐ rЮr оr, kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ, cÆ» Ü¾Ò l¹rÐ lïrg, ÒÐBrÐ ×BK ×er s®. YÕr MBÜ PÐi c{êi. ¬¾r ׸rÐ rgùB, cKr rgùB cйy, rÐ{rg оr l¹i SÉr ×ørg ×ã Ò{Hi c{êi, rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. CKr rgùB ׸rg gi¸ rgµr Sµrg ×ã, cÐØ Síi ÜéÒ c¸i Sç cñB оr ×∙ Ònä ÒеrÐ ÜéÒ ×¸Ü bôi Üï. Mgµr l{îrg Sµrg, S¹r l{îrg Sµrg, S¹r S¹r l{îrg Sµrg, ä ÒnKrg Ü¾Ò Ð¾r xeÜ nB ×∙ lµÜ sBK? aÊÒ qT¸ cÐØ lµ ÜéÒ r¾Ü bôi. aôi ×ÊÒ Ò¶r ×i ÐÕÒ, оr Üíi b{íc qTB ×{êrg, b{íc St »ÐÝB PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÜØÜ c{êi rãi: “Mg{Hi nèÒ cTéc SÉr ×Tæi Òíi nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õ.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐä Ð¾Ò nB, rãi: “uÐËÒ ÜBy ÒB kЧrg »Ð¶i lµ r÷ rÐi, rÕT kЧrg ÒЮ cоc bö rg{Hi ×eK b¸Ü ÒÐeK ×Õr cÐÕÒ ÜÊÒ, ÜTèr kЧrg g¶ cÐK rg{Hi cßrg kЧrg ×{îc." unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr xTÊÒ ÐiÖr SÇrg ×á l¹ lïrg, ×á ×Õr Üøc ׸rg sî, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr cKr rg{Hi cñB оr cßrg ×∙ S® ×BT kÐæ ܵ ÒÐT l¹i. unKrg lòrg оr ÒÐùc nB lµ cã Ðåi øc ×BT bTår g®? NéÒ c©T rãi ×ïB ÐÕÒ søc b®rÐ ÒÐ{êrg ×ã, Ò¹i sBK cã ÒÐó kÐiÕr оr ×BT kÐæ rÐ{ SËy? YÕr MBÜ PÐi cßrg ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. ¬¾r Sèr kЧrg ÜTèr lµÜ Òær ÒÐ{rg rg{êi kиc, Üçi kÐi ÒnKrg sù S§ ý оr lµÜ rg{êi kиc bö Òær ÒÐ{rg, ÒnKrg lòrg cßrg sÏ gièrg rÐ{ SËy, c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kÐã cÐöT. ¬Bi rg{êi cø ×ørg rÐ{ ÒÐÕ ÜÆÒ ×èi ÜÆÒ, ×ørg d{íi ܸi ÐiDr cñB ÜéÒ ÒiÖÜ b¸rÐ rgëÒ. unKrg ÒiÖÜ cã ÜéÒ l∙K bµ bµ rg{êi rÐá ÒÐã, d¾Ò ÐBi ×øB bh ÜéÒ ÒnBi ÜéÒ g¸i ×Brg ÜTB b¸rÐ rgëÒ, SÉr cÐ{B nB kÐái cÞB ÒiÖÜ Üµ ÐBi ×øB bh ×∙ ×òi ¨r b¸rÐ. L∙K bµ bµ ÒTy ÜiÖrg rãi: “«Brg ÒnDr ×{êrg, kЧrg rDr ¨r ÒÐø g®.”, rÐ{rg ÒBy SÉr lÊy nB ÐBi ÜiÕrg b¸rÐ cÐiB cÐK ÐBi ×øB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 25 Ai rgê ÐBi ×øB sBT kÐi ×{îc cÐiB b¸rÐ l¹i giµrÐ rÐBT c¸i rµK ÒK ÐHr. «øB bh ÒnBi SõB cйy SõB rãi: “NiÕrg cñB uióT a®rÐ sBK l¹i ÒK ÐHr cñB cKr? CKr ÜTèr ÜiÕrg cñB rã cH.” «øB bh g¸i ×{Hrg rÐiDr kЧrg cÐöT, ×øB bh ÒnBi litr cйy ÒÐeK ×òi, ×øB bh g¸i Séi cйy Ònèr, l∙K bµ bµ cã gi÷ cßrg gi÷ kЧrg ×{îc, cÐØ biÕÒ l¾c ×ÇT ÒÐBr dµi. «øB bh g¸i ÒÊÒ rÐiDr cйy kЧrg rÐBrÐ bprg ×øB bh ÒnBi, xeÜ nB s¾» bö ×Tæi kö», Séi cйy Òíi »ÐÝB sBT l{rg YÕr MBÜ PÐi Ònèr, rã giËÒ giËÒ gÊT ¸K cñB YÕr MBÜ PÐi rãi: “uÐÓc ÒÐÓc ÒèÒ bôrg µ, ÒÐÓc cøT cKr Síi, rã lµ ÜéÒ ÒDr ÒióT Ò{írg c{í» ×ã.” «øB bh ÒnBi ×Tæi Òíi rãi: “Vö ÒÐÓc ÒÐÓc rµy sÏ kЧrg giÓ» ܵy שT, cÐÓrg ÒB ×tT lµ rBÜ rЩr, cKr ÒnBi ÒЮ cÐØ giÓ» cKr ÒnBi ÒЧi.” YÕr MBÜ PÐi c{êi. ¬Bi ×øB Òn½ rµy ÒTy rgÐöcÐ rgîÜ rÐ{rg l¹i nÊÒ ÒЧrg ÜirÐ, nÊÒ dÔ ÒÐ{Hrg, YÕr MBÜ PÐi cßrg Òõrg cã ÜéÒ ÒÐH ÊT, cÐØ ÒiÕc kÐK¶rg ÒÐêi giBr Ò{Hi ×Ñ» Síi rÐ÷rg rgµy kЧrg cã {T Ò{ »Ðitr ÜTér ×ã ×∙ qTB kЧrg bBK giê Ònä l¹i,Sµ ÜéÒ rg{êi b¹r ÒÐTä rÐá kÐiÕr оr Ü∙i Ü∙i kЧrg ÒÐó qTDr, b©y giê cßrg kЧrg biÕÒ ×∙ xTÊÒ gi¸ ÐBy cÐ{B. MЮr ÐBi ×øB Òn½ rµy, d{êrg rÐ{ оr ÒÐÊy l¹i ×{îc rÐ÷rg kØ riÖÜ ÒÐH ÊT ×∙ xB kЧrg bBK giê qTBy l¹i cñB cÐÝrÐ b¶r ÒЩr оr. açrg rÐiDr ÒnKrg lòrg оr d©rg lDr ÜéÒ rçi ÒÐ{Hrg c¶Ü cïrg sù döT dµrg, cÇÜ lòrg kЧrg ×{îc оr khK ÒBy ÐBi ×øB bh l¹i, döT dµrg rãi: “¬Bi ×øB ×õrg år µK r÷B, ÒÐÓc ÒÐÓc sÏ ÜTB b¸rÐ cÐK c¸c cKr, Üçi ×øB Ü{êi c¸i.” unDr ÜÆÒ bër Òn½ lË» Òøc rä ÜéÒ rô c{êi, rô c{êi cñB ÒÐiDr sø, cÐÓrg cйy Òíi sµ SµK rgùc оr. YÕr MBÜ PÐi ×{B ÐBi ÒBy nB, ×Brg cÐTÈr bö Üçi ÒBy ÜéÒ ×øB ×ó bÕ cÐÓrg lDr. uЮ rgBy ÒnKrg lÓc ×ã, ×BK qTBrg l¹i »Ð¸Ò s¸rg. NéÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn{íc rBy kЧrg ÒTú ÒiÖr »Ð¸Ò ×BK, ×éÒ rÐiDr l¹i »Ð¸Ò ×BK! «BK qTBrg xKÑÒ qTB, b¸rÐ ÒnDr ÒBy bër Òn½ bö nHi xTèrg. RHi xTèrg ×ÊÒ Sì קi ÒеrÐ ÐBi rÞB. ¬Bi ×øB Òn½ cïrg kÐãc Kµ lDr, kÐãc nÊÒ ÒK cйy nB cÐç bµ rgK¹i cñB cÐÓrg. YÕr MBÜ PÐi cßrg s÷rg rg{êi, rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ rÐË» bBK, ÒnDr ÜÆÒ ÜéÒ cÐÓÒ c¶Ü xÓc cßrg kЧrg cã. YÕr MBÜ PÐi bçrg c{êi rÐ¹Ò rãi: “a©y giê ÒB Üíi biÕÒ, rg{Hi rgKµi SiÖc dïrg ÒÐBrÐ ×BK rµy ×ó giÕÒ rg{êi SÉr còr dïrg SµK SiÖc kиc r÷B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¶?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Mg{Hi còr biÕÒ dïrg ×ó Ðï dK¹ Òn½ cKr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “uB cÐØ Ðï dK¹ ÜéÒ lK¹i Òn½ cKr.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “LK¹i rµK?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 26 PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CKr cñB k½ s¸Ò rЩr.” YÕr MBÜ PÐi l¹i s÷rg rg{êi, Òõ Òõ qTBy ×ÇT l¹i, l∙K bµ bµ ×Brg bÕ ÐBi ×øB rÐá ×∙ bá ×i St »ÐÝB sBT. aër Òn½ cßrg ×∙ ÒЧi kЧrg kÐãc r÷B, cÐÓrg gi{Hrg ÒK cÆ» ܾÒ, Òøc giËr rЮr YÕr MBÜ PÐi. unKrg ¸rÐ Ü¾Ò cñB bër Òn½ ЮrÐ rÐ{ cÐøB ×Çy sù c¨Ü giËr cBy ×éc. YÕr MBÜ PÐi cÓi gpÜ ÜÆÒ, ÒnKrg lòrg b¾Ò ×ÇT Ònä rDr ×¨Ü cÐiDT, bDr ÒnKrg c¸i b¸rÐ nHi ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ kiB ÐK¸ nB cã ÒiB s¸rg lÊ» l¸rÐ. ¬¾r rÐÆÒ ÜéÒ rÞB lDr, litr »Ð¸Ò ÐiÖr nB rpÜ s©T ÒnKrg ÜiÕrg b¸rÐ cã cH qTBr »Ðãrg kiÜ: Mgß «éc PÐi oiÜ. Mg{êi оr ×éÒ rÐiDr »Ði ÒЩr lDr, й xTèrg Òn{íc ÜÆÒ l∙K bµ, rãi: “Mg{Hi cÐÝrÐ lµ QTû MgK¹i aµ ?.” L∙K bµ bµ bËÒ c{êi, kÐT§r ÜÆÒ gÇy ×hÒ bçrg rÐiDr Ònä rDr d÷ Òîr ×éc ¸c kЧrg ÒÐó Ò¶: “oЧrg rgê, rg{Hi l¹i cßrg biÕÒ ÒB.” YÕr MBÜ PÐi Ònõrg Ü¾Ò rЮr Üô, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi cÐËÜ n∙i rãi: “Mg{Hi ÒÊÒ rÐiDr cоc cßrg biÕÒ ÒB cã ÜéÒ rgTyDr Ò¾c.” QTû MgK¹i aµ Ðái: “MgTyDr Ò¾c g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB Òn{íc giê kЧrg giÕÒ r÷ rЩr.” QTû MgK¹i aµ c{êi rãi: “MgTyDr Ò¾c rµy ÒèÒ ×Êy.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Mg{Hi ÒTy ×∙ giµ rÐ{rg sTy cÐK cïrg cßrg lµ r÷ rЩr.” QTû MgK¹i aµ ÒÐä dµi: “«¸rg ÒiÕc lµ rg{Hi kЧrg ×{îc ÒÐÊy kÐi ÒB còr sKr Òn½, rÕT kЧrg…” YÕr MBÜ PÐi l¹rÐ lïrg rãi: “MÕT kЧrg ÒB l¹i ÜTèr giÕÒ rg{Hi.” QTû MgK¹i aµ rãi: “uB rÐí ЮrÐ rÐ{ SõB nåi rg{Hi SÉr còr rãi, kЧrg bBK giê giÕÒ r÷ rЩr.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Mg{Hi ÒЮ rgK¹i lÖ.” QTû MgK¹i aµ Ðái: “uB sBK l¹i rgK¹i lÖ?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “un½ cKr lµ rg©y ÒÐH S§ Òéi, rg{Hi kЧrg rDr lîi dôrg cÐÓrg, йi c¶ ×êi cÐÓrg.” QTû MgK¹i aµ l¹i c{êi, c{êi ×Õr Üøc ׸rg kÐiÕ» sî: “aµ rgK¹i ÒèÒ nÊÒ ÒÐ{Hrg c¸c cиT, c¸c cиT cßrg l¹i ÒÐÝcÐ lµÜ SiÖc cÐK bµ rgK¹i, SiÖc ×ã liDr cBr g® ×Õr rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi ×∙ rgËÜ ÜiÖrg l¹i. ¬¾r ×∙ kЧrg ÜTèr ÒiÕ» Òôc rãi St cÐTyÖr rµy r÷B, оr ×∙ cÇÜ cоc kiÕÜ cñB Ü®rÐ. uÐBrÐ kiÕÜ ×á Ò{Hi, ×á rÐ{ ܸT rãrg! QTû MgK¹i aµ c{êi ×éc ×öB, rãi: “o½ kиc sî ÒÐBrÐ kiÕÜ u{êrg Vi cñB rg{Hi, cÐø ÒB...” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 27 Nô SÉr cÐ{B rãi ÐÕÒ, ×∙ rhÜ ×é» c¶ ÒÓi b¸rÐ rgëÒ ÒnKrg ÒBy nÊÒ Ü¹rÐ xTèrg ÜÆÒ ×ÊÒ. CÐØ rgÐe ÜéÒ ÒiÕrg cÐÊr ×érg lír “ÇÜ”, kÐãi bôi bèc lDr, ÒK¶ nB Òø »ÐÝB, xer lÉr SµK lµ rÐ÷rg ÒiB lÞB Ònòr. YÕr MBÜ PÐi rжy lDr kЧrg lér rg{êi, lïi xB ÐBi Òn{îrg. oÐi ×¸Ü kÐãi Sµ bôi Ò¶r ÐÕÒ, aµ rgK¹i qTû Sµ bër Òn½ ×tT kЧrg ÒÐÊy שT r÷B, rÐ{rg ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ l¹i còr ÜéÒ c¸i Ðèc lír. «¸Ü rg{êi qTB ×{êrg ÒôÜ l¹i Òõ r∙y giê cßrg ×∙ Ò¶r nB. YÕr MBÜ PÐi SÉr rgÈr rg{êi ×ørg ×ã, Ü∙i ÜéÒ lÓc sBT Üíi xKBy rg{êi l¹i ×èi diÖr Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ rÐ{ ÒTyÕÒ. YÕr MBÜ PÐi cTèi cïrg rÐör kЧrg ræi, ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, rãi: “LÇr rµy rg{Hi cßrg l¹i kЧrg rЮr lÇÜ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB nÊÒ ÝÒ kÐi lÇÜ.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐBr: “MÐ{rg bër Òn½ lµ S§ Òéi, cÐÓrg rã rÐÊÒ ×örÐ rgµy bh bö QTû MgK¹i aµ lõB b¾Ò ×i…” Nµr ×DÜ cñB bãrg Òèi, ×øB bh qTÊr ÒnKrg c¸i Ò∙, l∙K bµ kÐT§r ÜÆÒ kЧ gÇy rÞB ×DÜ gâ cÞB.. CÐB ÜÑ Síi lòrg d¹ ×BT ×ír, ×øB bh ׸rg ÒÐ{Hrg… YÕr MBÜ PÐi bTår nÇT rãi: “Nô rÐÊÒ ×örÐ ×∙ dïrg ×ñ Üëi c¸cÐ, Òõ rÐá ×∙ ×ó rÐ÷rg ×øB Òn½ ×ã Ðëc Sµ lmrÐ Ðéi Òéi ¸c cßrg rÐ{ ÒÐï ÐËr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “V® ÒÐÕ rg{Hi ×∙ kЧrg rDr ×ó Üô ÒB ×i.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB kЧrg rgê Òíi ÒnKrg ÒÓi b¸rÐ cñB Üô ÒB l¹i cã cÐøB ÐK¶ kÐÝ GiBrg MBÜ uöcÐ L§i «{êrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ׸rg lÏ »Ð¶i rgÐm nB, ÒnKrg b¸rÐ ×∙ cã ÒÐó cã Mgß «éc oiÜ ÒЮ nÊÒ cã kж r¨rg sÏ kÌÜ ÒÐeK ×ã lµ uöcÐ L§i uÞ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×∙ síÜ rgÐm nB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg »Ðñ rÐËr. YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi cßrg ×∙ cÐK nprg kЧrg rDr ×ó Üô ÒB ÒÐK¸Ò, SËy sBK kЧrg nB ÒBy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “V® rg{êi Üô ÒB ÜTèr giÕÒ kЧrg »Ð¶i ÒB, cßrg bäi S® ÒB kЧrg rgÐm nprg rg{Hi l¹i xTÈr rgèc rÐ{ ÒÐÕ.” YÕr MBÜ PÐi rЮr Òмrg оr, ×éÒ rÐiDr c{êi, c{êi nÊÒ kÐæ sä: “Cã ÒÐó kЧrg »Ð¶i lµ ÒB qT¸ rgèc ܵ lµ rg{Hi qT¸ ÒØrÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬Þ?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Cã ×itT ×Õr giê ÒB SÉr cÐ{B ÐióT, ×¸Ü kÐÝ ×éc lÉr ÒnKrg lµr kÐãi kiB, cßrg rÐ{ rÐ÷rg cKr n¾r ×éc ÒnKrg yDr rgùB, sBK rg{Hi cã ÒÐó rЮr nB ×{îc ?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 28 PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi cÐËÜ n∙i rãi: “C¸cÐ ÒÐøc cñB bër s¸Ò rЩr cã nÊÒ rÐitT kióT, ¸Ü s¸Ò cßrg lµ ÜéÒ kióT ÒnKrg sè ×ã, ܵ còr lµ kióT ׸rg sî rÐÊÒ.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi nprg: “Mg{Hi cã biÕÒ ¸Ü s¸Ò l¹i cã bBK rÐiDT c¸cÐ kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi cã biÕÒ ÒnKrg bB Òn¨Ü r¨Ü Ònä l¹i שy, cã bBK rÐiDT rg{êi lÏ nB kЧrg cÐÕÒ S® ¸Ü s¸Ò ܵ l¹i cÐÕÒ S® ¸Ü s¸Ò kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “CÐÝ ÝÒ cßrg cã r¨Ü Òn¨Ü bB Ü{Hi Ò¸Ü rg{êi.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×∙ ×ÕÜ qTB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB ×∙ ×ÕÜ, ÒB »Ð¶i ÜÊÒ ×Órg ÒÐêi giBr lµ b¶y r¨Ü Üíi ×ÕÜ ×{îc nâ nµrg rÐ{ ÒÐÕ.” YÕr MBÜ PÐi rÐör kЧrg ræi litr Ðái: “Mg{Hi sBK »Ð¶i Òèr rÐitT c§rg søc ÒÐÕ ×ó ×i ×ÕÜ rÐ÷rg cÐTyÖr rµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® rÕT rÐ{ ÒB cÐ{B ×ÕÜ qTB, b©y giê ÝÒ rÐÊÒ ×∙ cÐÕÒ Ü{êi lÇr, còr rg{Hi cßrg ×∙ cÐÕÒ bB lÇr nåi.” YÕr MBÜ PÐi kÐÏ ÒÐä dµi, оr ×örÐ Üä ÜiÖrg rÐ{rg l¹i iÜ. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi ÒiÕ»: “M¨Ü Òn¨Ü bB Ü{Hi s¸T rg{êi ܵ ÒB rãi, Sèr ×tT lµ rÐ÷rg cBK ÒÐñ йrg rÐÊÒ ÒnKrg Sâ l©Ü, k½ giÕÒ bër Ðë l¹i Sèr cмrg »Ð¶i lµ ×èi ÒÐñ cñB bër Ðë.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Cмrg qTB cÐØ lµ ÒÐñ ×K¹r cñB bër s¸Ò rЩr rµy nÊÒ ¸c ×éc kÐhK lhK, dK ×ã Üíi cã ÒÐó ×¾c ÒÐñ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “aö ¸Ü s¸Ò ܵ cÐÕÒ ÒTy cã r¨Ü Òn¨Ü bB Ü{Hi s¸T rg{êi, rÐ{rg sè ÒÐÝcÐ kиcÐ ×∙ giÕÒ bër Ðë l¹i cÐØ cã bèr Òn¨Ü Ò¸Ü Ü{Hi bB ÒDr.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “aäi S® ÒnKrg sè bër Ðë cã ÜéÒ Sµi rg{êi cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy cïrg ÜéÒ ÒDr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “C¸cÐ ÒÐøc giÕÒ rg{êi cñB rÐ÷rg ÒDr ÒÐÝcÐ kиcÐ rµy, cßrg cã ÜéÒ Sµi ×ióÜ Ò{Hrg ×årg.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB cßrg rgÐm SËy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “aër cÐÓrg Òærg cérg cÐØ dïrg ÐBi Òn¨Ü ÐBi Ü{Hi b¶y kióT ÒÐñ ×K¹r.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “¬Bi Òn¨Ü ÐBi Ü{Hi b¶y c¸cÐ ¸Ü s¸Ò rµy ×{Hrg rÐiDr ×tT lµ kÐhK lhK rÐÊÒ, ×éc ¸c rÐÊÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “«{Hrg rÐiDr.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “unKrg sè ×ã rg{Hi biÕÒ ×{îc bBK rÐiDT kióT?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “¬Bi Òn¨Ü ÐBi Ü{Hi b¶y kióT.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 29 YÕr MBÜ PÐi ÒÐä dµi, rãi: “MÐ÷rg ÒÐñ ×K¹r rµy, ÒB ÒÐùc cÐÊÒ ×Õr ÜéÒ kióT cßrg kЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “a©y giê cÐÝ ÝÒ rg{Hi cßrg ×∙ biÕÒ ×{îc bB kióT.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “oЧrg cÐØ cã bB kióT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oЧrg cÐØ ÒÐÕ?” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi, rãi: “Mg{Hi cã biÕÒ ÒnKrg Sòrg rÞB r¨Ü rBy ÒB bö rg{êi ÒB ¸Ü s¸Ò bBK rÐiDT lÇr kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c l¾c ×ÇT. YÕr MBÜ PÐi rãi: “oЧrg ÒÝrÐ rÐ÷rg lÇr rg{Hi cÐørg kiÕr, cßrg cã ×Õr bB Ü{Hi cÐÝr lÇr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐ÷rg ÒÐñ ×K¹r ܵ cÐÓrg dïrg ×tT kЧrg gièrg rÐBT?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Cмrg rÐ÷rg ÐKµr ÒKµr kЧrg gièrg, ܵ còr ×tT lµ rÐ÷rg c¸cРܵ ÒB kЧrg rgê Òíi, rÐ{rg cã ×itT ×Õr giê ÒB SÉr còr sèrg.” LÇr rµy rg{êi rgËÜ ÜiÖrg lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ. YÕr MBÜ PÐi c{êi lír xKBy rg{êi l¹i, b{íc SµK lèi nÏ c¾Ò rgBrg »ÐÝB bDr kiB ×{êrg, ÒnKrg lèi rÐá ×ã cã ÜéÒ cBK lÇT, ÒnDr lÇT cã ÐKB ÒÐHÜ. Lµ Üïi Ð{Hrg cñB lKµi ÐKB g®? Pжi ÐBy kЧrg »Ð¶i Ð{Hr ÒÇÜ xT©r? LÇT cBK, ÒnDr lÇT cã cÞB sæ, Òn{íc cÞB sæ lµ Òn¨rg, d{íi Òn¨rg lµ ÐKB. ¬KB lµ ÒÇÜ xT©r, Òn¨rg lµ Òn¨rg s¸rg. oЧrg cã ×Ìr, ¸rÐ Òn¨rg s¸rg Òõ rgKµi cÞB sæ cÐiÕT SµK, cÐiÕT SµK rô ÒÇÜ xT©r ÒnDr gèi YÕr MBÜ PÐi. unDr gèi оr kЧrg cÐØ cã ÒÇÜ xT©r ܵ còr cã ÜéÒ rg{êi bö gBi ÒÇÜ xT©r שÜ. oiÜ ÒöcРе ÒöcÐ? un¨rg rÐ{ r{íc, rg{êi ÒùB bDr rÐBT. Cã bBK rÐiDT rçi Ò{Hrg Ò{ kЧrg sBK ÒÐæ lé? Cã bBK rÐiDT rÐT Ò®rÐ ÜËÒ ý rãi kЧrg ÐÕÒ rçi? «DÜ ×∙ kÐTyB, rg{êi cßrg ×∙ sBy. MÐ{rg YÕr MBÜ PÐi l¹i kЧrg Ðt sBy, קi Ü¾Ò Ð¾r SÉr y rgTyDr ÒnKrg sTèÒ rÐ{ Òn¨rg s¸rg, rÐ{rg c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr rhÒ ÜÆÒ d{êrg rÐ{ l¹i cßrg rÐ{ bö gBi ÒÇÜ xT©r ×©Ü »Ð¶i. uÇÜ xT©r cã gBi, SËy Òn¨rg s¸rg ÒЮ sBK? un¨rg s¸rg cã Ò©Ü, S® ÒÐÕ Òn¨rg s¸rg cÐiÕT Òíi rg{êi. uDr rµrg cßrg gëi lµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. «DÜ cµrg kÐTyB, Òn¨rg cµrg ÒÐBrÐ, rg{êi cµrg ×Ñ», rÐ{rg c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r d{êrg rÐ{ l¹i cµrg ×BT kÐæ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 30 Mµrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, l©T ÒÐËÒ l©T, cTèi cïrg kЧrg cÇÜ lòrg ×{îc, kÐe kÐÏ Ðái: “Cеrg ×Brg rgÐm g® SËy?” YÕr MBÜ PÐi cßrg iÜ lÆrg nÊÒ l©T, Üíi ÒnÇÜ ÒnÇÜ Òn¶ lêi: “uB ×Brg rgÐm Òíi rg{êi, ÐBi rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü giërg rãi cµrg döT dµrg: “¬Bi rg{êi ÒnKrg lòrg cеrg ×Brg rgÐm, cã ÜéÒ rg{êi lµ ÒÐiÕ» kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg cã.” Giërg rãi cñB оr l¹rÐ b¨rg, rãi ÒiÕ»: “C¶ ÐBi rg{êi ×tT kЧrg »Ð¶i lµ rµrg.” Nü rЩr l¹i bö gBi שÜ, rÐ{rg kЧrg Ðt nôÒ l¹i, l¹i Ðái: “oЧrg »Ð¶i lµ ÒÐiÕ», SËy lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “NéÒ rg{êi lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “PÐã ¬årg uTyÕÒ? C㠻жi ×ã cÐÝrÐ lµ rg{êi ×∙ ×îi cеrg Ò¹i PÐ{îrg ¬Kµrg uË» kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “õ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “¬¾r lµ k½ ÒÐï cñB cеrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg »Ð¶i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Lµ b¹r cñB cеrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Cßrg kЧrg »Ð¶i.” ¬¾r ×éÒ rÐiDr c{êi c{êi, l¹i rãi: “Mµrg Ü∙i Ü∙i cßrg kЧrg rgÐm ×{îc оr Ò¹i sBK l¹i ä PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ×îi ÒB שT.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “u¹i sBK?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “¬¾r ×îi ×ó giÕÒ ÒB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐe kÐÏ ÒÐä nB, rãi: “MÐ{rg оr ×∙ cмrg Ðt giÕÒ cеrg.” unKrg rô c{êi cñB YÕr MBÜ PÐi ÜBrg ÜéÒ S½ ÜØB ÜBi Òn¸cÐ Üãc kЧrg ÒÐó rãi ÒеrÐ lêi: “Cмrg rÐ÷rg kЧrg giÕÒ ÒB, ܵ оr còr cøT ÒB bB lÇr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i kÐÏ ÒÐä dµi rãi: “MÐ÷rg cÐTyÖr rBÜ rÐi c¸c rg{êi lµÜ, r÷ rÐi bër ÒÐiÕ» d{êrg rÐ{ Ü∙i Ü∙i cмrg ÒÐó ÐióT ×{îc.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “C¸c rµrg Sèr dm ×∙ kЧrg ÐióT.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü qTBy ×ÇT l¹i, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr Òn¨rg s¸rg rgKµi cÞB sæ: “Còr ÜéÒ rg{êi cеrg rgÐm Òíi lµ Bi?” MhÒ kÐirÐ b¹c ÒnKrg Ü¾Ò YÕr MBÜ PÐi l¹i biÕr ÒеrÐ rçi ×BT ×ír, T TÊÒ: “Lµ k½ ܵ ÒB ÜTèr giÕÒ, ׸rg ÒiÕc b¶r ÒЩr ÒB Òù biÕÒ, ÒB Ü∙i Ü∙i cßrg kЧrg ÒÐó giÕÒ ×{îc оr.” uÐÊy rçi ×BT cñB оr, Ü¾Ò rµrg rÐ{ Üê ×i, Òn¨rg s¸rg rgKµi cÞB sæ cßrg Üê ×i. NéÒ ×¸Ü Ü©y ×er bÊÒ rgê rÐÌ rÐÑ Òn§i ×Õr, cÐe kÝr SÇrg Òn¨rg. Mµrg cßrg rÐÑ rеrg ×ørg dËy, Òõ Òèr rãi: “Cеrg rDr rgñ nåi, ÒÐiÕ» cßrg rDr ×i ÒЧi.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 31 YÕr MBÜ PÐi cßrg cмrg rgÈrg ×ÇT: “Mµrg ×i {?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÐiÕ» ÐióT rçi lòrg cñB cеrg lÓc rµy, ÒÐiÕ» rDr ä l¹i cïrg Síi cеrg, rÐ{rg..” YÕr MBÜ PÐi c¾Ò rgBrg lêi rµrg, l¹rÐ lïrg rãi: “MÐ{rg rµrg kЧrg ÒÐó kЧrg ×i, bäi S® ÒTy lµ ÒnKrg cÐèr »ÐKrg ÒnÇr, rÐ{rg rµrg l¹i cÐ{B bBK giê l{T kиcÐ, cã ÒÐó ×ó ÒB rgñ ä שy, ×∙ lµ ró ÜÆÒ ÒB l¾Ü nåi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr оr, ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò cßrg lé nB ÜéÒ rçi ×BT kÐæ, bçrg rÐiDr qTBy rg{êi l¹i, T TÊÒ rãi: “Cã lÏ ÒB kЧrg rDr gi÷ cеrg l¹i, cßrg cã lÏ cеrg kЧrg rDr ×Õr שy.” Mg{êi bá ×i, c¨r g¸c Ònèrg Òn¶i. G¸c Ònèrg ÒöcÐ ÜöcÐ, rÐ{rg rgKµi cÞB sæ l¹i rgÐe ×{îc ÒiÕrg Ü{B nHi rÐ{ ÒiÕrg ×µr, lír dÇr, rÐBrÐ dÇr. CHr Ü{B ÒÐËÒ ÒK, ×Õr cßrg ÒÐËÒ rÐBrÐ, ×Õr rÐ÷rg rô ÒÇÜ xT©r rgKµi cÞB sæ cßrg ×tT ×∙ bö Ð¹Ò Ü{B nHi lµÜ r¸Ò ÐÕÒ. MÐ{rg d{íi gãc Ò{êrg »ÐÝB ×èi diÖr l¹i SÉr còr cã ÜéÒ rg{êi kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i ×{îc, bÊÒ kó lµ g® cßrg kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i, cмrg rÐ÷rg kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i cKr rg{êi оr, cßrg cмrg ÒÐó ׸rÐ b¹i qTyÕÒ Ò©Ü cñB оr. YÕr MBÜ PÐi ×Èy cÞB sæ nB, litr rЮr ÒÐÊy rg{êi rµy. “¬¾r SÉr ä ×ã!” Ü{B cµrg ÒK, rÐ{rg rg{êi rµy SÉr kЧrg Ðt cÞ ×érg ×ørg rgBy ×ã, dï cÐK rgµr rgµr S¹r S¹r Ð¹Ò Ü{B rµy, ÐãB ÒеrÐ rgµr rgµr S¹r S¹r rÐ¸Ò ×BK, rg{êi rµy cßrg ÒTyÖÒ kЧrg xD döcÐ rÞB b{íc. YÕr MBÜ PÐi c{êi kÐæ sä, cÐØ biÕÒ kÐæ sä c{êi: “PÐã ¬årg uTyÕÒ Hi lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ, rg{Hi sBK l¹i lµ lK¹i rg{êi rÐ{ ÒÐÕ cÐø?” NéÒ ÒnËr giã ÒÐæi qTB, Ð¹Ò Ü{B ×Ë» SµK ÜÆÒ Ð¾r, l¹rÐ bTèÒ, l¹rÐ ÒËr SµK ÒnKrg ÒiÜ. MÐ{rg ÒnKrg ÒiÜ Ð¾r ×éÒ rÐiDr l¹i ÒnµK lDr ÜéÒ dòrg rÐiÖÒ ÐTyÕÒ, bçrg rÐiDr оr »Ðãrg nB rgKµi, ÒnKrg rÐ÷rg giëÒ Ü{B l¹rÐ gi¸, bBy qTB Ò{êrg cBK, оr й xTèrg Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rÐ{ ×∙ ä ÜéÒ rHi xB, ×∙ kЧrg còr c¶Ü ÒÐÊy ÒnËr Ü{B rÐ{ ÒnÓÒ røHc rµy, cßrg rÐ{ kЧrg Ðt rЮr ×Õr оr. YÕr MBÜ PÐi cмrg qTB cßrg cÐØ ×ørg ÒnKrg Ü{B cã ÜéÒ cÐèc, ÒKµr ÒЩr ×∙ {íÒ sßrg, rÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Üä ÜiÖrg, оr cßrg ÒTyÖÒ kЧrg Üä ÜiÖrg. ¸rÐ Ü¾Ò cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ nèÒ cTéc cßrg »Ð¶i cÐTyór Ð{írg sBrg оr, l¹rÐ lïrg rãi: “unêi ×Brg Ü{B, Ü{B nÊÒ ÒK.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi lÏ nB kЧrg rDr nB שy.” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi, rãi: “Mg{Hi cã ÒÐó ×ørg rgKµi Ònêi dÇÜ Ü{B, sBK ÒB kЧrg ÒÐó?” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi cã ÒÐó.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 17. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 32 VõB rãi xKrg bB Òõ ×ã, оr litr dêi ¸rÐ Ü¾Ò ×i, Ðiór rÐiDr ý ×örÐ s¾» sÞB kÕÒ ÒÐÓc cTéc rãi cÐTyÖr rµy. YÕr MBÜ PÐi l¹i kЧrg ÜTèr kÕÒ ÒÐÓc, rãi: “uB ×{Hrg rÐiDr cã ÒÐó dÇÜ Ü{B, bÊÒ cø Bi ×tT cã Òù dK ×{îc dÇÜ Ü{B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rÐ{ ×∙ nêi nB ÜéÒ cÐç xB. YÕr MBÜ PÐi lír ÒiÕrg rãi: “MÐ{rg ÒB l¹i kЧrg Ðt nB שy cÐØ lµ ×ó dÇÜ Ü{B.” Giërg оr rãi ÒÐùc lµ qT¸ ÒK, sK Síi ÒiÕrg еrg rgµr ÐBrg S¹r giëÒ Ü{B ×Brg nHi ÒnDr ܸi ÐiDr còr ÒK ÐHr. PÐã ¬årg uTyÕÒ sTy cÐK cïrg cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ k½ ×iÕc, cTèi cïrg l¹rÐ rÐ¹Ò Ðái ÜéÒ c©T: “Mg{Hi nB שy lµÜ g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ÜTèr rãi Síi rg{Hi ÜéÒ cÐTyÖr, ÜéÒ bÝ ÜËÒ.” unKrg ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ »Ð¸Ò s¸rg, Ðái: “Giê ÒЮ rg{Hi ×∙ s¾» rãi Síi ÒB?” YÕr MBÜ PÐi gËÒ gËÒ ×ÇT. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi Sèr cмrg »Ð¶i Òе cÐÕÒ cßrg qTyÕÒ kЧrg rãi sBK?” YÕr MBÜ PÐi ÒÐõB rÐËr, rãi: “uB Sèr ×∙ й qTyÕÒ Ò©Ü, ÒTyÖÒ kЧrg rãi cÐK bÊÒ k® Bi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “a©y giê sBK rg{Hi l¹i ÜTèr rãi cÐK ÒB?” YÕr MBÜ PÐi rЮr оr, rЮr rÐ÷rg Ð¹Ò Ü{B ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r, rЮr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB оr, ׸»: “a©y giê ÒB rãi cÐK rg{Hi biÕÒ, S® ÒB bçrg rÐiDr »Ð¸Ò ÐiÖr nB ÜéÒ ×itT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ ×itT g®?” YÕr MBÜ PÐi l¹i c{êi c{êi, l∙rÐ ×¹Ü rãi: “Mg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi, ÒÐùc cÐÊÒ lµ kЧrg »Ð¶i.” K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2