intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
98
lượt xem
6
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 3

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 16 Håi thø ba LÇu Cao tr¨ng s¸ng ( CBK lÇT ÜirÐ rgTyÖÒ ) « ¸Ü kÐãi Òõ Òõ Ò¶r nB. «ã lµ ×ëBÒ ÜÖrÐ kÐãi, ÒnKrg giBrg Ðå ×∙ kЧrg biÕÒ bBK rÐiDT BrÐ Ðïrg ÒÐBrÐ dBrÐ lõrg lÉy ×∙ »Ð¶i cÐöT rÐ÷rg c¸i cÐÕÒ ×Çy bÝ Èr ÒnKrg ÒÐø kÐãi rµy. oÐi ×¸Ü kÐãi Ò¶r ÐÕÒ, cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ¸rÐ Ü¾Ò cñB ÒDr Üéc ×ÇT rЩr ×Brg »Ð¸Ò s¸rg. Y biÕÒ nprg קi ÒBy cñB y kЧrg còr rgÐi rgê g® r÷B ×∙ bö ×øÒ l®B rÐ{rg y Ðy Sërg còr cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy bër rg{êi ×Brg gi∙y cÐÕÒ ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ kiB bò Òíi Òn{íc ÜÆÒ y, cÇT xir y ÒÐTèc gi¶i. uÐËÜ cÐÝ ×Õr uйcÐ a¸ uÐiDr Sµ «årg ¬æ cßrg ×∙ Òõrg »Ð¶i lÕÒ Òíi Òn{íc ÜÆÒ y kÐæ sä l¹y lôc SBr rµi. aër Ðë Sèr ×tT lµ rÐ÷rg c{êrg rЩr nÊÒ ÐTrg Ð∙r ÒnKrg giBrg Ðå, ÒÐÕ rÐ{rg ×Õr lÓc »Ð¶i ×èi diÖr Síi c¸i cÐÕÒ ÒÐùc sù ÒЮ ×Õr rg{êi cã dßrg kÐÝ rÐÊÒ cßrg Ònä ÒеrÐ k½ yÕT ×Tèi rÐÊÒ. Mçi ÒÐèrg kÐæ Sµ ÒTyÖÒ Sërg cñB rg{êi kиc, ×èi Síi y ܵ rãi cÐÝrÐ lµ sù Ð{ärg ÒÐô nÊÒ sTrg s{írg. MÐ{rg lÇr rµy ÒЮ y ÒÐÊÒ Sërg. PÐã ¬årg uTyÕÒ Sµ YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt bö gôc xTèrg, Sµ ¸rÐ Ü¾Ò Ðë cßrg ×Brg »Ð¸Ò s¸rg. ¸rÐ s¸rg ÒnKrg Ü¾Ò ÒDr Üéc ×ÇT rЩr gièrg ÐÖÒ rÐ{ rgër lÞB SõB Ò¾Ò ÒnDr rg{êi y. Ní qTÇr ¸K cñB y ×∙ cиy ÒеrÐ ÒÐBr cïrg Síi ×¸Ü kÐãi ÒÐeK giã bBy ×i ÐÕÒ, cÐØ còr ÒnH l¹i c¸i x¸c ×er s®, ×∙ gièrg rÐ{ ÜéÒ côc s¾Ò cÐ{B cиy ÐÕÒ, l¹i còr gièrg rÐ{ ÒÐBrÐ cñi ×∙ cиy nB ÒnK. YÕr MBÜ PÐi bçrg rãi: “¬Bi ÒDr rµy cÐÝrÐ lµ rgß ÐµrÐ sKrg s¸Ò.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õÜ". “oiÜ ÒnTrg Òµrg Üéc, ÒÐñy ÐáB ×årg rgTyDr”, “u¸ ÒÐæ еrÐ ×ér, qTû ÒÐñ Ònãc c{íc”, Sèr ×tT lµ rÐ÷rg ÒÐñ ×K¹r Üê ¸Ü Ð¹i rg{êi ܵ rg{êi bö йi dï cã »Ðòrg Òn{íc cßrg kÐã ܵ Òn¸rÐ ×{îc, rgß ÐµrÐ sKrg s¸Ò cßrg cÐÝrÐ lµ ÐBi ÒnKrg sè ÝÒ rÐ÷rg ÒDr cã ÒЩr ÒÐñ cBK rÐÊÒ ÒnKrg rgÐt lµÜ ÒÐÝcÐ kиcÐ, rgÐe ×år bër cÐÓrg ×tT lµ rÐ÷rg ×¹i »ÐÓ §rg cã giB Òµi nÊÒ lír. CÐØ ×¸rg ÒiÕc ÒÐ{îrg ÒÐÕ cã nÊÒ rÐiÕT ×¹i »ÐÓ §rg rDr xeÜ nB ÒnKrg Ü¾Ò ÜéÒ sè rg{êi cÐÓrg kЧrg ׸rg gi¸ ÜéÒ xT. uDr rg{êi ×ÊÒ litr ÒiÕ» lêi, c{êi rãi: “¬¾r lµ kiÜ Üéc ÒÐñy ÐáB, ÒB lµ ÒÐæ, ÒB ÒÐùc cÐÊÒ lµ ÜéÒ cKr lõB ×ÊÒ, ÜéÒ cñ kÐKBi ×ÊÒ, ÜéÒ cKr cÐã ×ÊÒ.” Y rЮr ÒÐBrÐ ×BK ÒnKrg ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ. «BK ×∙ rÐË» bBK, c¸r ×BK ×er s®, Sá ×BK ×er s®. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 17 uDr rg{êi ×ÊÒ ÒÐBr ÒÐÇÜ, kÐæ sä rãi: “«¸rg lÏ, cÐÓrg ÒB kЧrg rÐËr nB PÐã ×¹i ÐiÖ» cßrg rDr rÐËr nB ÒÐBrÐ ×BK rµy.” Néc ×ÇT rЩr rãi: “MÐ{rg cÐÓrg ÒB cßrg kЧrg rgê nprg PÐã ×¹i ÐiÖ» giÓ» оr nB ÒBy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “N¹rg cñB оr ×∙ ÒÐTéc St ÒB.” Néc ×ÇT rЩr rãi: “V©rg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MgKµi ÒB nB kЧrg Bi cã ÒÐó ×érg ×Õr ÜéÒ sîi l§rg Üi cñB оr.” Néc ×ÇT rЩr l¹i rãi: “V©rg.” uDr rg{êi ×ÊÒ rãi: “CÐØ cÇr PÐã ×¹i ÐiÖ» ÒÐB cÐK c¸i ܹrg cÐã rµy, Ò§i sÏ lË» Òøc biÕr ×i ÒÐËÒ xB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “aiÕr.” uõ ×ã SõB rãi nB, ÐBi ÒDr rgBy Òøc kоc biÕr, qT¶ ÒÐùc l¨r rgBy ×i, Òn§rg gièrg rÐ{ ÐBi qT¶ cÇT. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr c{êi c{êi, rãi: “uB biÕÒ rg{Hi cоc cоr sÏ kЧrg giÕÒ cÐÓrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¶?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “V® cÐÓrg SÉr cÐ{B xørg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐ¨Ü cÐÓ rЮr ÒÐBrÐ ×BK ÒnDr ÒBy, Ò®rÐ c¶Ü bióT lé ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ ÜBrg ÜéÒ sù c§ ×Hr rãi kЧrg ÒеrÐ lêi. a¹r bÌ cñB оr Sèr ×∙ kЧrg rÐitT, b©y giê ×Õr c¶ k½ ÒÐï cñB оr còr l¹i cßrg cмrg lµ bBK. unDr Ònêi d{íi ×ÊÒ, ׸rg ×ó оr nB ÒBy xTÊÒ ×BK, còr ×{îc ÜÊy rg{êi? PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnÇÜ ÒnÇÜ rãi: “uB rgÐe rãi, bër cÐÓrg ×∙ giÕÒ uйcÐ a¸ uÐiDr Síi gi¸ Ü{êi bB S¹r l{îrg.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “¬Kµr ÒKµr cÐÝrÐ x¸c.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “N¹rg cñB rg{Hi ×{Hrg rÐiDr sK Síi uйcÐ a¸ uÐiDr ׸rg Òitr ÐHr.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “«¸rg Òitr ÐHr rÐitT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{êi ܵ cã ÒÐó ×{B nB gi¸ cBK rÐ{ ÒÐÕ ×ó sBi cÐÓrg ×Õr giÕÒ rg{Hi cоr cоr kЧrg rÐitT.” YÕr MBÜ PÐi iÜ lÆrg kЧrg ׸». PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ×∙ kЧrg Ðái cÐÓrg, cÐØ S® rg{Hi ×∙ síÜ biÕÒ rg{êi rµy lµ Bi.” YÕr MBÜ PÐi SÉr iÜ lÆrg. LÆrg iÜ kЧrg ÜéÒ lêi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 18 PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “u©Ü rgTyÖr cÐ{B ÒеrÐ cñB rg{Hi cÐÝrÐ lµ ÜTèr ×èi »Ðã Síi rg{êi rµy ” YÕr MBÜ PÐi bçrg c{êi rйÒ, rãi: “Mg{Hi rãi qT¸ rÐitT nåi ×Êy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi kЧrg cÐöT rãi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg rãi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “VËy rg{Hi ×i ×i.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Cµrg kЧrg ÒÐó ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “«õrg qTDr nprg ÒB ×∙ cÐK rg{Hi ÜéÒ r¨Ü, ÒÐêi giBr ÜéÒ r¨Ü ×ã lµ rg{Hi rî cñB ÒB.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ÜTèr ÒB Òn¶? un¶ ÒÐÕ rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “«i lµÜ rÐ÷rg SiÖc rg{Hi rDr lµÜ.” YÕr MBÜ PÐi rgË» rgõrg: “MÐ{rg ÒB…” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮrÐ l®rÐ qTBy »Ð¾Ò ×ÇT l¹i, cÐpÜ cÐpÜ rЮr оr rãi: “Mg{Hi, rÕT rÐ{ ÒÐËÒ sù lµ ÜéÒ rBÜ ÒÞ Ð¸r, cã ÜTèr cÐÕÒ, cßrg »Ð¶i cÐÕÒ ÜéÒ c¸cÐ qTBrg ÜirÐ lçi l¹c.” ¬¾r rgÈrg cBK ×ÇT, rÐ{rg YÕr MBÜ PÐi l¹i cÓi gpÜ ÜÆÒ xTèrg, cã S½ rÐ{ kЧrg ÜTèr ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn§rg ÒÐÊy rÐ÷rg Ò®rÐ c¶Ü bióT lé ÒnDr ÜÆÒ Ü®rÐ. oЧrg Bi cã ÒÐó gi¶i ÒÐÝcÐ ×{îc ×ã lµ ÒÐø Ò®rÐ c¶Ü g®? Lµ bi ÒÐ{Hrg? Lµ ÒÐèrg kÐæ? ¬By lµ »ÐÉr ré? PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “oiÕÜ rg{Hi SÉr còr ×ã, ܹrg cñB rg{Hi cßrg SÉr còr ×ã, SËy Ò¹i sBK rg{Hi kЧrg d¸Ü ×i?” YÕr MBÜ PÐi cßrg rgÈrg cBK ×ÇT, siÕÒ cÐÆÒ ÒÐBrÐ kiÕÜ ÒnKrg ÒBy, rãi: “«{îc, ÒB ×i, rÐ{rg ÜéÒ r¨Ü sBT, ÒB rÐÊÒ ×örÐ qTBy l¹i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ.” unDr bµr SÉr còr n{îT. YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr xKBy rg{êi, rÐÊc Sò n{îT lDr, Ðái: “Mg{Hi SÉr kЧrg Tèrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oЧrg Tèrg.” YÕr MBÜ PÐi rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐpÜ cÐpÜ, nåi Ðái: “o½ kЧrg Tèrg n{îT, ÒÐËÒ sù cã ÒÐó lT§r lT§r ÒØrÐ Ò¸K?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oЧrg мr.” YÕr MBÜ PÐi rgÞB ÜÆÒ c{êi lír, ÜéÒ ÐHi Tèrg c¹r rÞB b®rÐ n{îT, sBT ×ã dµi b{íc ×i nB, оr b{íc ×i nÊÒ rÐBrÐ. aäi S® оr biÕÒ cKr ×{êrg Òn{íc Ü¾Ò kЧrg rÐ÷rg giBr rBr ܵ còr nÊÒ xB, xB ×Õr Üøc ׸rg sî. uÐö ÒnÊr cÐÕÒ cÐãc, cKr ×{êrg ÐKBrg S¾rg, Ònêi ×ÊÒ ÒöcÐ ÜöcÐ, Òn¨rg s¸rg bTår Ò½. un¨rg ×DÜ rBy ÒÐËÒ Ònòr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 19 MÐ{rg lòrg rg{êi ×∙ kÐTyÕÒ. YÕr MBÜ PÐi SÉr b{íc ×i d{íi ¸rÐ Òn¨rg, оr s¶i dµi b{íc cЩr, qTyÕÒ ×i ÒÐËÒ rÐBrÐ. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr lT§r ÒÐeK »ÐÝB sBT оr Òõ »ÐÝB xB, dï оr cã ×i rÐBrÐ ÒÐÕ rµK, cÐØ cÇr rgK¶rÐ ÜÆÒ l¹i lµ lË» Òøc cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi Òµr »ÐÕ c§ ×éc, cïrg Síi c¸i d¸rg ×i Sôrg St Sµ k® dö cÐÇÜ cÐËÜ b¸Ü ÒÐeK ×prg sBT. vBK cµrg ÒÐ{B, Òn¨rg cµrg Üê, ×DÜ dµi ×∙ s¾» ÐÕÒ, PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÒÐeK sBT, SÉr gi÷ ÜéÒ kÐK¶rg c¸cÐ kЧrg ×æi. YÕr MBÜ PÐi cTèi cïrg kЧrg ÒÐó cÐöT ×{îc qTBy ×ÇT l¹i lír ÒiÕrg Ðái: “Mg{Hi lµ c¸i bãrg cñB ÒB {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oЧrg »Ð¶i.” YÕr MBÜ PÐi l¹i Ðái: “VËy sBK rg{Hi ×i ÒÐeK ÒB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® ÒB kЧrg ÜTèr rg{Hi cÐÕÒ d{íi ÒBy k½ kиc.” YÕr MBÜ PÐi c{êi rйÒ, rãi: “oЧrg cÇr rg{Hi »ÐÝ ÐHi, ÒB rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó Òù cÐ¨Ü sãc b¶r ÒЩr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi ÒÐùc lµ cã ÒÐó?” ¬¾r kЧrg ×ó YÕr MBÜ PÐi Òn¶ lêi, lË» Òøc l¹i rãi ÒiÕ»: “CÐØ cã rg{êi ÒÐùc sù S§ Ò®rÐ, Üíi cã ÒÐó Òù lK cÐK b¶r ÒЩr Ü®rÐ, rg{Hi còr qT¸ ×B Ò®rÐ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ÒЮ sBK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ð÷rg Ðê ׸»: “uB, dï cã, cßrg ×∙ qTDr nåi, qTDr Òõ nÊÒ l©T nåi.” unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB оr ÐKµr ÒKµr cмrg cã ÜéÒ cÐÓÒ c¶Ü xÓc, liÖT cã Bi biÕÒ ×{îc ×prg sBT kÐT§r ÜÆÒ kоc kÐæ ×ã ÒÐùc nB còr Èr cÐøB bBK rÐiDT dm S∙rg cÐTB xãÒ? aBK Ðåi øc ×BT bTår? NéÒ rg{êi rÕT rÐ{ ÒÐùc sù ÒiÜ ×∙ cÐÕÒ, Ò®rÐ ×∙ ÐÕÒ, ÒЮ ÒÐ{îrg ÒÐÕ còr Bi cã ÒÐó lµÜ Òær ÒÐ{Hrg оr ? YÕr MBÜ PÐi cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, rÐÑ rеrg rãi: “MÕT rg{Hi ÒÐùc cÐK nprg rg{Hi cã ÒÐó Òù lK cÐK b¶r ÒЩr, ÒЮ rg{Hi lÇÜ nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬Þ?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “unDr ÒÐÕ giBr rµy cÐÝ ÝÒ cßrg còr ÜéÒ rg{êi cã ÒÐó lµÜ йi rg{Hi.” PÐã ¬årg u{yÕÒ Ðái: “Ai?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “a¶r ÒЩr rg{Hi.” å, Ònêi s¸rg nåi. ¸rÐ r¾rg ×∙ cÐiÕT s¸rg ÜÆÒ ×ÊÒ ×er Òèi Sµ l¹rÐ gi¸, cßrg cÐiÕT s¸rg c¶ bB cÐ÷ kоc ÒnDr ÒÊÜ biB ׸ bDr ×{êrg: “PÐ{îrg ¬Kµrg uË»”. CÐØ còr ÒÊÜ biB ׸ rµy, cÐØ còr bB cÐ÷ rµy lµ còr ÐKµr ÒKµr gièrg Síi ÜéÒ r¨Ü Òn{íc. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 20 PÐã ¬årg uTyÕÒ Sèr dm lµ rg{êi kЧrg dÔ bióT lé c¶Ü xÓc rÐ{rg kÐi ×i qTB ÒÊÜ biB ׸ ×ã SÉr ÐHr ÜéÒ lÇr ÜTèr rgK¸i ×ÇT l¹i rЮr. aiór xBrÐ b∙i d©T, rÐ÷rg ÒÐBy ×æi ÒnKrg rЩr ÒÐÕ Sèr ×∙ nÊÒ lír, rÐ{rg cã ×itT sù biÕr ×æi cñB ܶrÐ ×ÊÒ rµy cã »ÐÇr ÐHi qT¸ rÐBrÐ. YÕr MBÜ PÐi cè rÐiDr rЮr ÒÐÊT Ò©Ü ý PÐã ¬årg uTyÕÒ, bçrg Ðái: “Mg{Hi kЧrg rgê µ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “uB kЧrg rgê, rg{Hi ×∙ síÜ biÕÒ Òn{íc ×itT rµy.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “¬¶?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi ×∙ síÜ biÕÒ rHi שy ×∙ ÒеrÐ c¸i ÒÐö ÒnÊr cÐÕÒ, S® ÒÐÕ Üíi ÜBrg ÒÐeK n{îT, ×µr Sµ km r÷ cïrg ×Õr.” YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt »Ðñ rÐËr. PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ×{Hrg rÐiDr cßrg biÕÒ nâ S® cí g® ܵ rHi שy l¹i Ònä ÒеrÐ rÐ{ ÒÐÕ rµy.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ×{Hrg rÐiDr biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy ÒЮ Ò¹i sBK?” unKrg Ü¾Ò YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr ¸rÐ lDr ÜéÒ Ò®rÐ c¶Ü Ònér lÉr gi÷B ×BT kÐæ Sµ »ÐÉr ré, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi Òõ Òõ rãi: “Lµ S® ÒB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ S® rg{Hi? LµÜ sBK rg{Hi kÐiÕr ÜéÒ ÒÐö ÒnÊr »Ðår ÒÐörÐ biÕr ÒеrÐ rgÐmB ×öB?” MÐ{rg YÕr MBÜ PÐi ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. oÐi оr ×∙ kÐh» ÜiÖrg, kÐT§r ÜÆÒ lË» Òøc Ònä rDr l¹rÐ lïrg, l¹rÐ ×Õr Üøc Òµr kÐèc. ªK ×ã cÐØ cÇr ÜéÒ kÐi оr rgËÜ ÜiÖrg l¹i ÒЮ bÊÒ cø Bi cßrg rDr ÐióT nB nprg оr ×∙ cù ÒTyÖÒ bµr lTËr St SÊr ×t rµy. V® ÒÐÕ PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg iÜ lÆrg. MÐ{rg ¸rÐ Ü¾Ò cñB bër Ðë kЧrg Ðt kÐh» l¹i, bër Ðë ×årg ÒÐêi cïrg rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi c{ìi rgùB nÊÒ rÐBrÐ, Òõ rg∙ nÏ bDr c¹rÐ ×Brg gÊ» g¸» »Ði Òíi. MgùB lµ rgùB ÒèÒ, km ÒÐTËÒ cñB rg{êi ÒnDr l{rg rgùB cßrg ÒirÐ ÒTyÖÒ, d{êrg rÐ{ kÐi bër Ðë SõB rЮr ÒÐÊy cKr rgùB, rg{êi Sµ rgùB ×∙ ä rgBy Òn{íc ÜÆÒ. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr »Ðãrg Òíi ÜéÒ b{íc ×Tæi ÒÐeK, SÓÒ lDr kЧrg lér rg{êi l¹i cÐÆr rgBy ×ÇT rgùB, ×Õr kÐi оr й xTèrg ×ÊÒ, ÒЮ ÒBy ×∙ giËÒ rg{îc d©y c{Hrg, gЮ l¹i. C¶ rg{êi оr lÓc rµy gièrg rÐ{ ÜéÒ c©y ×irÐ ×ãrg xTèrg ×ÊÒ, bprg ÜéÒ ÒBy ×∙ gÐ®Ü l¹i ×{îc cKr rgùB ×Brg »Ði. CKr rgùB ÐÝ lDr kirÐ sî, rg{êi cßrg lË» Òøc cÐåÜ lDr. MgBy Òøc kоc ÒDr kö sm Òøc Òèi STrg nKi lDr, c¸i nKi Òõ »ÐÝB ÒnDr ×ÇT YÕr MBÜ PÐi qTÊÒ xTèrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 21 C¸i nKi lË» Òøc cßrg bö ÒÓÜ l¹i, ÒDr kö sm cßrg ÒÐeK ×ã rg∙ xTèrg ×ÊÒ, ÜÆÒ Üå Чi nòrg nòrg, S® »ÐÉr ré Sµ sî Ð∙i, оr rШr rÐã, kirÐ Ð∙i rЮr YÕr MBÜ PÐi. YÕr MBÜ PÐi ÜØÜ c{êi: “C¸c й »Ði rgùB gÊ» qT¸, S® sBK SËy?” uDr kö sm rhr giËr, YÕr MBÜ PÐi Síi ÒЩr ÒÐñ ׸rg kirÐ sî rÐ{ ÒÐÕ, оr kЧrg ÒÐó kЧrg rÐör, cßrg kЧrg d¸Ü kЧrg ׸»: “u§i cÇr »Ð¶i ×i rÐBrÐ cÐK kö» ÒBrg.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “C㠻жi lµ rg{êi ÒЩr cñB c¸c й ÜÊÒ kЧrg?” uDr kö sm ׸»: “MÐö ÒÐÓc cñB Ò§i.” YÕr MBÜ PÐi l¹i Ðái: “vBT kÐi c¸c й Òíi ×ã, liÖT cã ÒÐó cøT sèrg §rg ÒB kЧrg?” oЧrg ÒÐó! «{Hrg rÐiDr lµ kЧrg ÒÐó. YÕr MBÜ PÐi Ðái ÒiÕ»: “«∙ kЧrg ÒÐó, c¸c й е ÒÊÒ »Ð¶i ×i gÊ» ÒÐÕ?” uDr kö sm rÐör kЧrg ræi Ðái: “Mg{Hi nèÒ cTéc ÜTèr g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ÜTèr ÜTB cKr rgùB cñB rg{Hi.” uDr kö sm rãi: “uB kЧrg b¸r.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐò ÒBy SµK bëc nÓÒ nB ÜéÒ ÒÓi Sµrg l¸, qT¼rg rgBy Òn{íc ÜÆÒ Ð¾r: “Mg{Hi b¸r ÐBy kЧrg b¸r?” uDr kö sm cµrg kirÐ Ð∙i, rgÈr rg{êi rЮr ÒÓi Sµrg l¸, cTèi cïrg ÒÐä dµi rãi: “Mg{êi cÐÕÒ nåi kЧrg ÒÐó sèrg l¹i, ÒB е ÒÊÒ »Ð¶i Séi.” YÕr MBÜ PÐi c{êi, STèÒ rÐÑ bêÜ rgùB. Råi оr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÜØÜ c{êi rãi: “uB biÕÒ ÒB kЧrg ÒÐó ÒÐK¸Ò kÐái rg{Hi rÐ{rg giê ÒЮ ÒB ×∙ cã s¸T cЩr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg rãi g®. YÕr MBÜ PÐi c{êi lír, SÉy SÉy ÒBy: “u¹Ü biÖÒ, ÜéÒ r¨Ü sBT gÆ» l¹i.” MgùB ÒèÒ rgµr cKr cÐër ÜéÒ, yDr c{Hrg l¹i ×{îc cÐÕ Ò¹K ÒirÐ x¶K, оr ×Brg ×örÐ »Ði ÒЩr rжy lDr rgùB ×ã, bÊÒ rgê, ×BK qTBrg »Ð¸Ò s¸rg. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ »Ð¸Ò ×BK. «BK qTBrg cÐØ »Ð¸Ò ÜéÒ rÐ¸Ò nåi l¹i rÐË» bBK. CKr rgùB kЧrg bö kirÐ sî, rg{Hi cßrg cмrg bö s¸Ò ÒÐ{Hrg, rÐ¸Ò ×BK ×ã xeÜ nB gièrg rÐ{ d¶i sBK Òõ ÒnDr Ònêi nHi xTèrg, ÜBrg ×Õr cÐK cKr rg{êi cÐØ lµ ritÜ Ðy Sërg Ò{Hi ×Ñ» ܵ kЧrg »Ð¶i lµ kirÐ kÐiÕ» Sµ sî Ð∙i. MÐ{rg YÕr MBÜ PÐi l¹i S§ cïrg sî Ð∙i, rЮr ÒÐBrÐ ×BK ×er s® ÒnKrg ÒBy оr: “uB biÕÒ rg{Hi nÊÒ ÝÒ kÐi xTÊÒ ×BK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õ.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “«BK cñB rg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ cÐK rg{êi kиc rЮr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “VËy lÇr rµy sBK rg{Hi l¹i S§ cí xTÊÒ ×BK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “V® cЩr cñB rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi kЧrg ÐióT: “CЩr cñB ÒB?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 22 PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi kЧrg »Ð¶i cã s¸T cЩr, ÜéÒ kÐi rg{Hi ×∙ c{ìi lDr l{rg rgùB lµ cмrg còr c¸i cЩr rµK, ×Õr ÜéÒ c¸i cßrg kЧrg.” CKr rg{Hi cñB YÕr MBÜ PÐi ÒÐT rÐá l¹i, bÊÒ cÐîÒ qTBy ×ÇT l¹i, litr rЮr ÒÐÊy ܸT. N¸T ×á ÒÐÉÜ ×Brg b¾Ò ×ÇT cжy nB, rÐ{rg kЧrg »Ð¶i Òõ ÒnDr rg{êi cжy nB, cßrg kЧrg »Ð¶i Òõ Ü®rÐ rgùB cжy nB. N¸T lµ Òõ ÒnKrg yDr rgùB cжy nB, uDr kö sm r∙y giê rgåi d{íi ×ÊÒ, ×éÒ rÐiDr bËÒ dËy, c¾Ü cæ bá cйy. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ×Tæi ÒÐeK, YÕr MBÜ PÐi cßrg kЧrg, ÒÐ©Ü cÐÝ ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ qTBy ×ÇT l¹i rЮr. ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r d¸r cÐÆÒ SµK yDr rgùB, Òõ Òõ ×{B ÐBi rgãr ÒBy, rÐÊc ÜiÕrg yDr rgùB lDr. ¬¾r cÐØ rÐÊc ×{îc ÜéÒ Ü¶rÐ. uÊÜ yDr rgùB ×{îc lµÜ nÊÒ ÒirÐ x¶K nèÒ cTéc ×∙ bö rÐ¸Ò ×BK kiB x½ lµÜ ÐBi rÞB. YDr rgùB ÒЮ lµÜ sBK ܵ cжy ܸT ×{îc? «{Hrg rÐiDr lµ kЧrg ÒÐó. N¸T lµ ܸT l¹rÐ, lµ Òõ Ü®rÐ cñB cKr n¾r cжy nB, cKr n¾r rpÜ ÒnKrg yDr rgùB. aèr cKr n¾r ×éc ×tT ×∙ bö rÐ¸Ò ×BK SõB nåi cÐhÜ ×øÒ. Gi¶ rÐ{ cã ÜéÒ rg{êi rgåi ÒnDr l{rg rgùB, gi¶ rÐ{ ÒnDr yDr rgùB cã Sµi c¸i lç cã ÒÐó ×ó rÐ÷rg cKr n¾r kiB cÐTi qTB, gi¶ rÐ{ ×∙ cã rg{êi Üä sÎr rÐ÷rg c¸i lç ×ã nB, gi¶ rÐ{ bèr cKr n¾r ×éc kiB cÐTi nB Sµ c¾r SµK cЩr cñB rg{êi rgåi ÒnDr yDr. MÐ{ ÒÐÕ rg{êi rµy cã còr cЩr r÷B kЧrg? MgÐm ×Õr rÐ÷rg cÐTyÖr ×ã ×Õr lòrg bµr ÒBy cñB YÕr MBÜ PÐi cßrg kЧrg ÒÐó kЧrg ÒK¸Ò Üå Чi l¹rÐ. Nå Чi cñB оr SÉr cÐ{B kö» cжy nB ÒЮ ×∙ rgÐe ×{îc ÜéÒ ÒiÕrg ÒiÕrg kDT ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ, ÒiÕrg kDT nÊÒ ÒÐD ÒжÜ, gièrg rÐ{ Bi bö ×©Ü ÜéÒ kiÕÜ SµK rgùc. uDr kö sm SõB bá cйy lÓc r∙y, Sèr dïrg kÐirÐ c§rg “YÕr ÒÞ ÒBÜ sBK ÒÐTû”, »Ðãrg xB rgKµi b¶y Òn{îrg. uÐÕ rÐ{rg ×Õr lÇr ÒÐø Ò{ оr rжy lDr, bçrg kDT lDr ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ, Òõ ÒnDr kЧrg nHi böcÐ xTèrg. VõB nåi ×BK qTBrg rÐÊÒ »Ð¸Ò, cмrg rÐ÷rg x½ קi ÒÊÜ yDr rgùB, cÐhÜ ×øÒ n¾r ×éc, ܵ còr g©y Òær ÒÐ{Hrg nÊÒ s©T ×Õr lòrg d¹ оr, nTéÒ gBr оr. ¬¾r l¨r lér ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ cKr n¾r ×Brg cTér Ü®rÐ qTpr qT¹i. Cмrg Bi qTBy ×ÇT l¹i rЮr. YÕr MBÜ PÐi lÆrg lÏ ×ÆÒ ÜéÒ rÞB ÒÊÜ yDr rgùB ÒnKrg ÒBy xTèrg, rgÈrg ×ÇT lDr, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. uBy PÐã ¬årg uTyÕÒ Ò¹i c¸r ×BK, ×BK rpÜ ÒnKrg Sá. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 23 YÕr MBÜ PÐi l¹i iÜ lÆrg ÜéÒ Ðåi l©T, ÒÐä dµi, rãi: “CÐØ ÐËr ÜéÒ rçi ÒB ×{îc sirÐ nB qT¸ ÜTér, ÒB kЧrg ×{îc ÒÐÊy !” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi cÐ{B ÒÐÊy ×BK cñB ªiÖ» oÐBi?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “CÐØ ÐËr ÒB S§ dTyDr, ÒB…” PÐã ¬årg uTyÕÒ c¾Ò rgBrg lêi оr rãi: “Mg{Hi S§ dTyDr rÐ{rg l¹i ÜBy ܾr, Òn{íc שy cßrg ×∙ cã rg{êi ÒÐÊy ×BK cñB оr xTÊÒ ÒÐñ…” YÕr MBÜ PÐi SíÒ S¸Ò Ðái: “a©y giê rÐ÷rg rg{êi ×ã ×tT ×∙ cÐÕÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CÐK dï cKr rg{êi bër Ðë cÐ{B cÐÕÒ, rÐ{rg Ò©Ü l¹i cÐÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “u©Ü ×∙ cÐÕÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “aÊÒ kó lµ Bi, ÜéÒ kÐi ×∙ rЮr ÒÐÊy ×BK cñB оr xTÊÒ ÒÐñ, c¶ ×êi kЧrg d¸Ü dïrg ×BK.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg ÒÐø оr dïrg lµ »Ði ×BK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “PÐi ×BK cßrg lµ ×BK.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐõB rÐËr, cÐØ biÕÒ ÒÐõB rÐËr. «BK cã nÊÒ rÐitT lK¹i, bÊÒ lTËr lµ lK¹i ×BK rµK cßrg ×tT lµ ×BK, bÊÒ lTËr lµ lK¹i ×BK rµK cßrg ×tT cã ÒÐó giÕÒ rg{êi. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “Mg{Hi ×∙ Òõrg sÞ dôrg ×BK cÐ{B?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “CÐ{B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi ×∙ Òõrg ÒÐÊy bBK rÐiDT rg{êi biÕÒ dïrg ×BK cЩr cÐÝrÐ.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg cã ÜÊy rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “VËy rg{Hi kЧrg xørg bµr lTËr St ×BK.” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi, rãi: “Cã ÒÐó ÒB kЧrg xørg ×ó rãi St ×BK, cã ÒÐó ×BK »Ð¸» ܵ rg{Hi ×Brg sÞ dôrg cßrg cмrg »Ð¶i lµ ×BK »Ð¸» ÒÐiDr й S§ sKrg, ÒÊÒ c¶ ÒB ×tT kЧrg ÒÐó kмrg ×örÐ, ÒB cÐØ cã ÒÐó kмrg ×örÐ ÜéÒ ×itT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “«itT g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “a©y giê ÒB ×∙ cã s¸T cЩr, rÐ{rg rg{Hi l¹i cÐØ cã ÐBi cЩr.” ¬¾r c{êi lír, nåi »Ði ÒЩr lDr rgùB. YDr ×∙ n¸cÐ, n¾r ×∙ cÐÕÒ, rÐ{rg rgùB l¹i Шrg rÐ{ lKrg rÐ{ Ðæ. MgùB »Ði rÐ{ nårg, cø ÒÐÕ Üµ ×i. PÐã ¬årg uTyÕÒ cÓi ×ÇT xTèrg, rЮr cЩr cñB Ü®rÐ, ÒnKrg Ü¾Ò Ð¾r cÐøB ×ùrg ÜéÒ rhÒ ÜØB ÜBi Sµ Òn¸cÐ Üãc ܵ kЧrg c¸cÐ rµK ЮrÐ dTrg ×{îc, оr kÐÏ lÈÜ bÈÜ: “Mg{Hi lÇÜ nåi, ÒB cмrg Ðt cã ÐBi cЩr, ÒB cÐØ cã ÜéÒ cЩr.” uÐö ÒnÊr rµK cßrg ×tT cã ÒÞT lÇT, Üçi ÒÞT lÇT ܵ cã ÒÐó Òår Ò¹i ×{îc l©T rÐÊÒ ×örÐ cã rhÒ ×Æc s¾c niDrg cñB rã. MhÒ ×Æc s¾c cñB V¹r uÐë lÇT cÐÝrÐ lµ “×¾Ò”, bÊÒ k® ÜéÒ Üãr rÐ¾Ü rµK cßrg ×tT ×¾Ò ÐHr sK Síi c¸c rе kиc ÜéÒ Sµi lÇr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 24 CKr rg{êi cã nÊÒ rÐitT ÒÐãi xÊT, »ÐTrg »ÐÝ Òitr ×ó nB S½ giµT cã cßrg cÐÝrÐ lµ ÜéÒ ÒnKrg rÐ÷rg ÒÐãi xÊT cñB cKr rg{êi. V® ÒÐÕ Üíi cã rHi ×Æc biÖÒ sBrg, b¸r cßrg ÒKµr lµ ÒÐø ×Æc biÖÒ ÒèÒ. YÕr MBÜ PÐi Òõ ÒnKrg V¹r uÐë lÇT b{íc nB, rЮr ÒÐÊy cKr rg{B ×Brg bTéc rgKµi cÞB, kЧrg rÐör ræi litr »Ð® c{êi. ¬Bi cЩr cÐTrg qTy b® kЧrg l¹i Síi s¸T cЩr. Nçi ÜéÒ rg{êi ×tT Ðy Sërg cã ÒÐó døÒ bá ×{îc bãrg ЮrÐ cñB b¶r ÒЩr, ×itT rµy d{êrg rÐ{ cßrg cÐÝrÐ lµ ÜéÒ ÒnKrg rÐ÷rg ÒÐãi xÊT cñB cKr rg{êi. MÐ{rg kÐi оr ÒиK d©y c{Hrg Òõ SiDr ׸ nB ÒЮ kЧrg c{êi ræi r÷B. aäi S® оr SõB Üíi rgÈrg ×ÇT lDr, l¹i rЮr ÒÐÊy rgBy PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg ×ørg rgBy bDr ×{êrg, l¹rÐ l¹rÐ rЮr оr, kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ, cÆ» Ü¾Ò l¹rÐ lïrg, ÒÐBrÐ ×BK ×er s®. YÕr MBÜ PÐi c{êi. ¬¾r ׸rÐ rgùB, cKr rgùB cйy, rÐ{rg оr l¹i SÉr ×ørg ×ã Ò{Hi c{êi, rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. CKr rgùB ׸rg gi¸ rgµr Sµrg ×ã, cÐØ Síi ÜéÒ c¸i Sç cñB оr ×∙ Ònä ÒеrÐ ÜéÒ ×¸Ü bôi Üï. Mgµr l{îrg Sµrg, S¹r l{îrg Sµrg, S¹r S¹r l{îrg Sµrg, ä ÒnKrg Ü¾Ò Ð¾r xeÜ nB ×∙ lµÜ sBK? aÊÒ qT¸ cÐØ lµ ÜéÒ r¾Ü bôi. aôi ×ÊÒ Ò¶r ×i ÐÕÒ, оr Üíi b{íc qTB ×{êrg, b{íc St »ÐÝB PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÜØÜ c{êi rãi: “Mg{Hi nèÒ cTéc SÉr ×Tæi Òíi nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “õ.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐä Ð¾Ò nB, rãi: “uÐËÒ ÜBy ÒB kЧrg »Ð¶i lµ r÷ rÐi, rÕT kЧrg ÒЮ cоc bö rg{Hi ×eK b¸Ü ÒÐeK ×Õr cÐÕÒ ÜÊÒ, ÜTèr kЧrg g¶ cÐK rg{Hi cßrg kЧrg ×{îc." unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr xTÊÒ ÐiÖr SÇrg ×á l¹ lïrg, ×á ×Õr Üøc ׸rg sî, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr cKr rg{Hi cñB оr cßrg ×∙ S® ×BT kÐæ ܵ ÒÐT l¹i. unKrg lòrg оr ÒÐùc nB lµ cã Ðåi øc ×BT bTår g®? NéÒ c©T rãi ×ïB ÐÕÒ søc b®rÐ ÒÐ{êrg ×ã, Ò¹i sBK cã ÒÐó kÐiÕr оr ×BT kÐæ rÐ{ SËy? YÕr MBÜ PÐi cßrg ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. ¬¾r Sèr kЧrg ÜTèr lµÜ Òær ÒÐ{rg rg{êi kиc, Üçi kÐi ÒnKrg sù S§ ý оr lµÜ rg{êi kиc bö Òær ÒÐ{rg, ÒnKrg lòrg cßrg sÏ gièrg rÐ{ SËy, c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kÐã cÐöT. ¬Bi rg{êi cø ×ørg rÐ{ ÒÐÕ ÜÆÒ ×èi ÜÆÒ, ×ørg d{íi ܸi ÐiDr cñB ÜéÒ ÒiÖÜ b¸rÐ rgëÒ. unKrg ÒiÖÜ cã ÜéÒ l∙K bµ bµ rg{êi rÐá ÒÐã, d¾Ò ÐBi ×øB bh ÜéÒ ÒnBi ÜéÒ g¸i ×Brg ÜTB b¸rÐ rgëÒ, SÉr cÐ{B nB kÐái cÞB ÒiÖÜ Üµ ÐBi ×øB bh ×∙ ×òi ¨r b¸rÐ. L∙K bµ bµ ÒTy ÜiÖrg rãi: “«Brg ÒnDr ×{êrg, kЧrg rDr ¨r ÒÐø g®.”, rÐ{rg ÒBy SÉr lÊy nB ÐBi ÜiÕrg b¸rÐ cÐiB cÐK ÐBi ×øB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 25 Ai rgê ÐBi ×øB sBT kÐi ×{îc cÐiB b¸rÐ l¹i giµrÐ rÐBT c¸i rµK ÒK ÐHr. «øB bh ÒnBi SõB cйy SõB rãi: “NiÕrg cñB uióT a®rÐ sBK l¹i ÒK ÐHr cñB cKr? CKr ÜTèr ÜiÕrg cñB rã cH.” «øB bh g¸i ×{Hrg rÐiDr kЧrg cÐöT, ×øB bh ÒnBi litr cйy ÒÐeK ×òi, ×øB bh g¸i Séi cйy Ònèr, l∙K bµ bµ cã gi÷ cßrg gi÷ kЧrg ×{îc, cÐØ biÕÒ l¾c ×ÇT ÒÐBr dµi. «øB bh g¸i ÒÊÒ rÐiDr cйy kЧrg rÐBrÐ bprg ×øB bh ÒnBi, xeÜ nB s¾» bö ×Tæi kö», Séi cйy Òíi »ÐÝB sBT l{rg YÕr MBÜ PÐi Ònèr, rã giËÒ giËÒ gÊT ¸K cñB YÕr MBÜ PÐi rãi: “uÐÓc ÒÐÓc ÒèÒ bôrg µ, ÒÐÓc cøT cKr Síi, rã lµ ÜéÒ ÒDr ÒióT Ò{írg c{í» ×ã.” «øB bh ÒnBi ×Tæi Òíi rãi: “Vö ÒÐÓc ÒÐÓc rµy sÏ kЧrg giÓ» ܵy שT, cÐÓrg ÒB ×tT lµ rBÜ rЩr, cKr ÒnBi ÒЮ cÐØ giÓ» cKr ÒnBi ÒЧi.” YÕr MBÜ PÐi c{êi. ¬Bi ×øB Òn½ rµy ÒTy rgÐöcÐ rgîÜ rÐ{rg l¹i nÊÒ ÒЧrg ÜirÐ, nÊÒ dÔ ÒÐ{Hrg, YÕr MBÜ PÐi cßrg Òõrg cã ÜéÒ ÒÐH ÊT, cÐØ ÒiÕc kÐK¶rg ÒÐêi giBr Ò{Hi ×Ñ» Síi rÐ÷rg rgµy kЧrg cã {T Ò{ »Ðitr ÜTér ×ã ×∙ qTB kЧrg bBK giê Ònä l¹i,Sµ ÜéÒ rg{êi b¹r ÒÐTä rÐá kÐiÕr оr Ü∙i Ü∙i kЧrg ÒÐó qTDr, b©y giê cßrg kЧrg biÕÒ ×∙ xTÊÒ gi¸ ÐBy cÐ{B. MЮr ÐBi ×øB Òn½ rµy, d{êrg rÐ{ оr ÒÐÊy l¹i ×{îc rÐ÷rg kØ riÖÜ ÒÐH ÊT ×∙ xB kЧrg bBK giê qTBy l¹i cñB cÐÝrÐ b¶r ÒЩr оr. açrg rÐiDr ÒnKrg lòrg оr d©rg lDr ÜéÒ rçi ÒÐ{Hrg c¶Ü cïrg sù döT dµrg, cÇÜ lòrg kЧrg ×{îc оr khK ÒBy ÐBi ×øB bh l¹i, döT dµrg rãi: “¬Bi ×øB ×õrg år µK r÷B, ÒÐÓc ÒÐÓc sÏ ÜTB b¸rÐ cÐK c¸c cKr, Üçi ×øB Ü{êi c¸i.” unDr ÜÆÒ bër Òn½ lË» Òøc rä ÜéÒ rô c{êi, rô c{êi cñB ÒÐiDr sø, cÐÓrg cйy Òíi sµ SµK rgùc оr. YÕr MBÜ PÐi ×{B ÐBi ÒBy nB, ×Brg cÐTÈr bö Üçi ÒBy ÜéÒ ×øB ×ó bÕ cÐÓrg lDr. uЮ rgBy ÒnKrg lÓc ×ã, ×BK qTBrg l¹i »Ð¸Ò s¸rg. NéÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn{íc rBy kЧrg ÒTú ÒiÖr »Ð¸Ò ×BK, ×éÒ rÐiDr l¹i »Ð¸Ò ×BK! «BK qTBrg xKÑÒ qTB, b¸rÐ ÒnDr ÒBy bër Òn½ bö nHi xTèrg. RHi xTèrg ×ÊÒ Sì קi ÒеrÐ ÐBi rÞB. ¬Bi ×øB Òn½ cïrg kÐãc Kµ lDr, kÐãc nÊÒ ÒK cйy nB cÐç bµ rgK¹i cñB cÐÓrg. YÕr MBÜ PÐi cßrg s÷rg rg{êi, rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ rÐË» bBK, ÒnDr ÜÆÒ ÜéÒ cÐÓÒ c¶Ü xÓc cßrg kЧrg cã. YÕr MBÜ PÐi bçrg c{êi rÐ¹Ò rãi: “a©y giê ÒB Üíi biÕÒ, rg{Hi rgKµi SiÖc dïrg ÒÐBrÐ ×BK rµy ×ó giÕÒ rg{êi SÉr còr dïrg SµK SiÖc kиc r÷B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¶?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Mg{Hi còr biÕÒ dïrg ×ó Ðï dK¹ Òn½ cKr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “uB cÐØ Ðï dK¹ ÜéÒ lK¹i Òn½ cKr.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “LK¹i rµK?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 26 PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CKr cñB k½ s¸Ò rЩr.” YÕr MBÜ PÐi l¹i s÷rg rg{êi, Òõ Òõ qTBy ×ÇT l¹i, l∙K bµ bµ ×Brg bÕ ÐBi ×øB rÐá ×∙ bá ×i St »ÐÝB sBT. aër Òn½ cßrg ×∙ ÒЧi kЧrg kÐãc r÷B, cÐÓrg gi{Hrg ÒK cÆ» ܾÒ, Òøc giËr rЮr YÕr MBÜ PÐi. unKrg ¸rÐ Ü¾Ò cñB bër Òn½ ЮrÐ rÐ{ cÐøB ×Çy sù c¨Ü giËr cBy ×éc. YÕr MBÜ PÐi cÓi gpÜ ÜÆÒ, ÒnKrg lòrg b¾Ò ×ÇT Ònä rDr ×¨Ü cÐiDT, bDr ÒnKrg c¸i b¸rÐ nHi ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ kiB ÐK¸ nB cã ÒiB s¸rg lÊ» l¸rÐ. ¬¾r rÐÆÒ ÜéÒ rÞB lDr, litr »Ð¸Ò ÐiÖr nB rpÜ s©T ÒnKrg ÜiÕrg b¸rÐ cã cH qTBr »Ðãrg kiÜ: Mgß «éc PÐi oiÜ. Mg{êi оr ×éÒ rÐiDr »Ði ÒЩr lDr, й xTèrg Òn{íc ÜÆÒ l∙K bµ, rãi: “Mg{Hi cÐÝrÐ lµ QTû MgK¹i aµ ?.” L∙K bµ bµ bËÒ c{êi, kÐT§r ÜÆÒ gÇy ×hÒ bçrg rÐiDr Ònä rDr d÷ Òîr ×éc ¸c kЧrg ÒÐó Ò¶: “oЧrg rgê, rg{Hi l¹i cßrg biÕÒ ÒB.” YÕr MBÜ PÐi Ònõrg Ü¾Ò rЮr Üô, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi cÐËÜ n∙i rãi: “Mg{Hi ÒÊÒ rÐiDr cоc cßrg biÕÒ ÒB cã ÜéÒ rgTyDr Ò¾c.” QTû MgK¹i aµ Ðái: “MgTyDr Ò¾c g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB Òn{íc giê kЧrg giÕÒ r÷ rЩr.” QTû MgK¹i aµ c{êi rãi: “MgTyDr Ò¾c rµy ÒèÒ ×Êy.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Mg{Hi ÒTy ×∙ giµ rÐ{rg sTy cÐK cïrg cßrg lµ r÷ rЩr.” QTû MgK¹i aµ ÒÐä dµi: “«¸rg ÒiÕc lµ rg{Hi kЧrg ×{îc ÒÐÊy kÐi ÒB còr sKr Òn½, rÕT kЧrg…” YÕr MBÜ PÐi l¹rÐ lïrg rãi: “MÕT kЧrg ÒB l¹i ÜTèr giÕÒ rg{Hi.” QTû MgK¹i aµ rãi: “uB rÐí ЮrÐ rÐ{ SõB nåi rg{Hi SÉr còr rãi, kЧrg bBK giê giÕÒ r÷ rЩr.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Mg{Hi ÒЮ rgK¹i lÖ.” QTû MgK¹i aµ Ðái: “uB sBK l¹i rgK¹i lÖ?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “un½ cKr lµ rg©y ÒÐH S§ Òéi, rg{Hi kЧrg rDr lîi dôrg cÐÓrg, йi c¶ ×êi cÐÓrg.” QTû MgK¹i aµ l¹i c{êi, c{êi ×Õr Üøc ׸rg kÐiÕ» sî: “aµ rgK¹i ÒèÒ nÊÒ ÒÐ{Hrg c¸c cиT, c¸c cиT cßrg l¹i ÒÐÝcÐ lµÜ SiÖc cÐK bµ rgK¹i, SiÖc ×ã liDr cBr g® ×Õr rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi ×∙ rgËÜ ÜiÖrg l¹i. ¬¾r ×∙ kЧrg ÜTèr ÒiÕ» Òôc rãi St cÐTyÖr rµy r÷B, оr ×∙ cÇÜ cоc kiÕÜ cñB Ü®rÐ. uÐBrÐ kiÕÜ ×á Ò{Hi, ×á rÐ{ ܸT rãrg! QTû MgK¹i aµ c{êi ×éc ×öB, rãi: “o½ kиc sî ÒÐBrÐ kiÕÜ u{êrg Vi cñB rg{Hi, cÐø ÒB...” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 27 Nô SÉr cÐ{B rãi ÐÕÒ, ×∙ rhÜ ×é» c¶ ÒÓi b¸rÐ rgëÒ ÒnKrg ÒBy nÊÒ Ü¹rÐ xTèrg ÜÆÒ ×ÊÒ. CÐØ rgÐe ÜéÒ ÒiÕrg cÐÊr ×érg lír “ÇÜ”, kÐãi bôi bèc lDr, ÒK¶ nB Òø »ÐÝB, xer lÉr SµK lµ rÐ÷rg ÒiB lÞB Ònòr. YÕr MBÜ PÐi rжy lDr kЧrg lér rg{êi, lïi xB ÐBi Òn{îrg. oÐi ×¸Ü kÐãi Sµ bôi Ò¶r ÐÕÒ, aµ rgK¹i qTû Sµ bër Òn½ ×tT kЧrg ÒÐÊy שT r÷B, rÐ{rg ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ l¹i còr ÜéÒ c¸i Ðèc lír. «¸Ü rg{êi qTB ×{êrg ÒôÜ l¹i Òõ r∙y giê cßrg ×∙ Ò¶r nB. YÕr MBÜ PÐi SÉr rgÈr rg{êi ×ørg ×ã, Ü∙i ÜéÒ lÓc sBT Üíi xKBy rg{êi l¹i ×èi diÖr Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ rÐ{ ÒTyÕÒ. YÕr MBÜ PÐi cTèi cïrg rÐör kЧrg ræi, ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, rãi: “LÇr rµy rg{Hi cßrg l¹i kЧrg rЮr lÇÜ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB nÊÒ ÝÒ kÐi lÇÜ.” YÕr MBÜ PÐi ÒÐBr: “MÐ{rg bër Òn½ lµ S§ Òéi, cÐÓrg rã rÐÊÒ ×örÐ rgµy bh bö QTû MgK¹i aµ lõB b¾Ò ×i…” Nµr ×DÜ cñB bãrg Òèi, ×øB bh qTÊr ÒnKrg c¸i Ò∙, l∙K bµ kÐT§r ÜÆÒ kЧ gÇy rÞB ×DÜ gâ cÞB.. CÐB ÜÑ Síi lòrg d¹ ×BT ×ír, ×øB bh ׸rg ÒÐ{Hrg… YÕr MBÜ PÐi bTår nÇT rãi: “Nô rÐÊÒ ×örÐ ×∙ dïrg ×ñ Üëi c¸cÐ, Òõ rÐá ×∙ ×ó rÐ÷rg ×øB Òn½ ×ã Ðëc Sµ lmrÐ Ðéi Òéi ¸c cßrg rÐ{ ÒÐï ÐËr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “V® ÒÐÕ rg{Hi ×∙ kЧrg rDr ×ó Üô ÒB ×i.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB kЧrg rgê Òíi ÒnKrg ÒÓi b¸rÐ cñB Üô ÒB l¹i cã cÐøB ÐK¶ kÐÝ GiBrg MBÜ uöcÐ L§i «{êrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi ׸rg lÏ »Ð¶i rgÐm nB, ÒnKrg b¸rÐ ×∙ cã ÒÐó cã Mgß «éc oiÜ ÒЮ nÊÒ cã kж r¨rg sÏ kÌÜ ÒÐeK ×ã lµ uöcÐ L§i uÞ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×∙ síÜ rgÐm nB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg »Ðñ rÐËr. YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi cßrg ×∙ cÐK nprg kЧrg rDr ×ó Üô ÒB ÒÐK¸Ò, SËy sBK kЧrg nB ÒBy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “V® rg{êi Üô ÒB ÜTèr giÕÒ kЧrg »Ð¶i ÒB, cßrg bäi S® ÒB kЧrg rgÐm nprg rg{Hi l¹i xTÈr rgèc rÐ{ ÒÐÕ.” YÕr MBÜ PÐi rЮr Òмrg оr, ×éÒ rÐiDr c{êi, c{êi nÊÒ kÐæ sä: “Cã ÒÐó kЧrg »Ð¶i lµ ÒB qT¸ rgèc ܵ lµ rg{Hi qT¸ ÒØrÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬Þ?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Cã ×itT ×Õr giê ÒB SÉr cÐ{B ÐióT, ×¸Ü kÐÝ ×éc lÉr ÒnKrg lµr kÐãi kiB, cßrg rÐ{ rÐ÷rg cKr n¾r ×éc ÒnKrg yDr rgùB, sBK rg{Hi cã ÒÐó rЮr nB ×{îc ?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 28 PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi cÐËÜ n∙i rãi: “C¸cÐ ÒÐøc cñB bër s¸Ò rЩr cã nÊÒ rÐitT kióT, ¸Ü s¸Ò cßrg lµ ÜéÒ kióT ÒnKrg sè ×ã, ܵ còr lµ kióT ׸rg sî rÐÊÒ.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi nprg: “Mg{Hi cã biÕÒ ¸Ü s¸Ò l¹i cã bBK rÐiDT c¸cÐ kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi cã biÕÒ ÒnKrg bB Òn¨Ü r¨Ü Ònä l¹i שy, cã bBK rÐiDT rg{êi lÏ nB kЧrg cÐÕÒ S® ¸Ü s¸Ò ܵ l¹i cÐÕÒ S® ¸Ü s¸Ò kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “CÐÝ ÝÒ cßrg cã r¨Ü Òn¨Ü bB Ü{Hi Ò¸Ü rg{êi.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×∙ ×ÕÜ qTB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB ×∙ ×ÕÜ, ÒB »Ð¶i ÜÊÒ ×Órg ÒÐêi giBr lµ b¶y r¨Ü Üíi ×ÕÜ ×{îc nâ nµrg rÐ{ ÒÐÕ.” YÕr MBÜ PÐi rÐör kЧrg ræi litr Ðái: “Mg{Hi sBK »Ð¶i Òèr rÐitT c§rg søc ÒÐÕ ×ó ×i ×ÕÜ rÐ÷rg cÐTyÖr rµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® rÕT rÐ{ ÒB cÐ{B ×ÕÜ qTB, b©y giê ÝÒ rÐÊÒ ×∙ cÐÕÒ Ü{êi lÇr, còr rg{Hi cßrg ×∙ cÐÕÒ bB lÇr nåi.” YÕr MBÜ PÐi kÐÏ ÒÐä dµi, оr ×örÐ Üä ÜiÖrg rÐ{rg l¹i iÜ. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi ÒiÕ»: “M¨Ü Òn¨Ü bB Ü{Hi s¸T rg{êi ܵ ÒB rãi, Sèr ×tT lµ rÐ÷rg cBK ÒÐñ йrg rÐÊÒ ÒnKrg Sâ l©Ü, k½ giÕÒ bër Ðë l¹i Sèr cмrg »Ð¶i lµ ×èi ÒÐñ cñB bër Ðë.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “Cмrg qTB cÐØ lµ ÒÐñ ×K¹r cñB bër s¸Ò rЩr rµy nÊÒ ¸c ×éc kÐhK lhK, dK ×ã Üíi cã ÒÐó ×¾c ÒÐñ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “aö ¸Ü s¸Ò ܵ cÐÕÒ ÒTy cã r¨Ü Òn¨Ü bB Ü{Hi s¸T rg{êi, rÐ{rg sè ÒÐÝcÐ kиcÐ ×∙ giÕÒ bër Ðë l¹i cÐØ cã bèr Òn¨Ü Ò¸Ü Ü{Hi bB ÒDr.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “aäi S® ÒnKrg sè bër Ðë cã ÜéÒ Sµi rg{êi cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy cïrg ÜéÒ ÒDr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “C¸cÐ ÒÐøc giÕÒ rg{êi cñB rÐ÷rg ÒDr ÒÐÝcÐ kиcÐ rµy, cßrg cã ÜéÒ Sµi ×ióÜ Ò{Hrg ×årg.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB cßrg rgÐm SËy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “aër cÐÓrg Òærg cérg cÐØ dïrg ÐBi Òn¨Ü ÐBi Ü{Hi b¶y kióT ÒÐñ ×K¹r.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “¬Bi Òn¨Ü ÐBi Ü{Hi b¶y c¸cÐ ¸Ü s¸Ò rµy ×{Hrg rÐiDr ×tT lµ kÐhK lhK rÐÊÒ, ×éc ¸c rÐÊÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “«{Hrg rÐiDr.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “unKrg sè ×ã rg{Hi biÕÒ ×{îc bBK rÐiDT kióT?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “¬Bi Òn¨Ü ÐBi Ü{Hi b¶y kióT.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 29 YÕr MBÜ PÐi ÒÐä dµi, rãi: “MÐ÷rg ÒÐñ ×K¹r rµy, ÒB ÒÐùc cÐÊÒ ×Õr ÜéÒ kióT cßrg kЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “a©y giê cÐÝ ÝÒ rg{Hi cßrg ×∙ biÕÒ ×{îc bB kióT.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “oЧrg cÐØ cã bB kióT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oЧrg cÐØ ÒÐÕ?” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi, rãi: “Mg{Hi cã biÕÒ ÒnKrg Sòrg rÞB r¨Ü rBy ÒB bö rg{êi ÒB ¸Ü s¸Ò bBK rÐiDT lÇr kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c l¾c ×ÇT. YÕr MBÜ PÐi rãi: “oЧrg ÒÝrÐ rÐ÷rg lÇr rg{Hi cÐørg kiÕr, cßrg cã ×Õr bB Ü{Hi cÐÝr lÇr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐ÷rg ÒÐñ ×K¹r ܵ cÐÓrg dïrg ×tT kЧrg gièrg rÐBT?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Cмrg rÐ÷rg ÐKµr ÒKµr kЧrg gièrg, ܵ còr ×tT lµ rÐ÷rg c¸cРܵ ÒB kЧrg rgê Òíi, rÐ{rg cã ×itT ×Õr giê ÒB SÉr còr sèrg.” LÇr rµy rg{êi rgËÜ ÜiÖrg lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ. YÕr MBÜ PÐi c{êi lír xKBy rg{êi l¹i, b{íc SµK lèi nÏ c¾Ò rgBrg »ÐÝB bDr kiB ×{êrg, ÒnKrg lèi rÐá ×ã cã ÜéÒ cBK lÇT, ÒnDr lÇT cã ÐKB ÒÐHÜ. Lµ Üïi Ð{Hrg cñB lKµi ÐKB g®? Pжi ÐBy kЧrg »Ð¶i Ð{Hr ÒÇÜ xT©r? LÇT cBK, ÒnDr lÇT cã cÞB sæ, Òn{íc cÞB sæ lµ Òn¨rg, d{íi Òn¨rg lµ ÐKB. ¬KB lµ ÒÇÜ xT©r, Òn¨rg lµ Òn¨rg s¸rg. oЧrg cã ×Ìr, ¸rÐ Òn¨rg s¸rg Òõ rgKµi cÞB sæ cÐiÕT SµK, cÐiÕT SµK rô ÒÇÜ xT©r ÒnDr gèi YÕr MBÜ PÐi. unDr gèi оr kЧrg cÐØ cã ÒÇÜ xT©r ܵ còr cã ÜéÒ rg{êi bö gBi ÒÇÜ xT©r שÜ. oiÜ ÒöcРе ÒöcÐ? un¨rg rÐ{ r{íc, rg{êi ÒùB bDr rÐBT. Cã bBK rÐiDT rçi Ò{Hrg Ò{ kЧrg sBK ÒÐæ lé? Cã bBK rÐiDT rÐT Ò®rÐ ÜËÒ ý rãi kЧrg ÐÕÒ rçi? «DÜ ×∙ kÐTyB, rg{êi cßrg ×∙ sBy. MÐ{rg YÕr MBÜ PÐi l¹i kЧrg Ðt sBy, קi Ü¾Ò Ð¾r SÉr y rgTyDr ÒnKrg sTèÒ rÐ{ Òn¨rg s¸rg, rÐ{rg c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr rhÒ ÜÆÒ d{êrg rÐ{ l¹i cßrg rÐ{ bö gBi ÒÇÜ xT©r ×©Ü »Ð¶i. uÇÜ xT©r cã gBi, SËy Òn¨rg s¸rg ÒЮ sBK? un¨rg s¸rg cã Ò©Ü, S® ÒÐÕ Òn¨rg s¸rg cÐiÕT Òíi rg{êi. uDr rµrg cßrg gëi lµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. «DÜ cµrg kÐTyB, Òn¨rg cµrg ÒÐBrÐ, rg{êi cµrg ×Ñ», rÐ{rg c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r d{êrg rÐ{ l¹i cµrg ×BT kÐæ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 30 Mµrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, l©T ÒÐËÒ l©T, cTèi cïrg kЧrg cÇÜ lòrg ×{îc, kÐe kÐÏ Ðái: “Cеrg ×Brg rgÐm g® SËy?” YÕr MBÜ PÐi cßrg iÜ lÆrg nÊÒ l©T, Üíi ÒnÇÜ ÒnÇÜ Òn¶ lêi: “uB ×Brg rgÐm Òíi rg{êi, ÐBi rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü giërg rãi cµrg döT dµrg: “¬Bi rg{êi ÒnKrg lòrg cеrg ×Brg rgÐm, cã ÜéÒ rg{êi lµ ÒÐiÕ» kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg cã.” Giërg rãi cñB оr l¹rÐ b¨rg, rãi ÒiÕ»: “C¶ ÐBi rg{êi ×tT kЧrg »Ð¶i lµ rµrg.” Nü rЩr l¹i bö gBi שÜ, rÐ{rg kЧrg Ðt nôÒ l¹i, l¹i Ðái: “oЧrg »Ð¶i lµ ÒÐiÕ», SËy lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “NéÒ rg{êi lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “PÐã ¬årg uTyÕÒ? C㠻жi ×ã cÐÝrÐ lµ rg{êi ×∙ ×îi cеrg Ò¹i PÐ{îrg ¬Kµrg uË» kЧrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “õ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “¬¾r lµ k½ ÒÐï cñB cеrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “oЧrg »Ð¶i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Lµ b¹r cñB cеrg?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Cßrg kЧrg »Ð¶i.” ¬¾r ×éÒ rÐiDr c{êi c{êi, l¹i rãi: “Mµrg Ü∙i Ü∙i cßrg kЧrg rgÐm ×{îc оr Ò¹i sBK l¹i ä PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ×îi ÒB שT.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “u¹i sBK?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “¬¾r ×îi ×ó giÕÒ ÒB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐe kÐÏ ÒÐä nB, rãi: “MÐ{rg оr ×∙ cмrg Ðt giÕÒ cеrg.” unKrg rô c{êi cñB YÕr MBÜ PÐi ÜBrg ÜéÒ S½ ÜØB ÜBi Òn¸cÐ Üãc kЧrg ÒÐó rãi ÒеrÐ lêi: “Cмrg rÐ÷rg kЧrg giÕÒ ÒB, ܵ оr còr cøT ÒB bB lÇr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i kÐÏ ÒÐä dµi rãi: “MÐ÷rg cÐTyÖr rBÜ rÐi c¸c rg{êi lµÜ, r÷ rÐi bër ÒÐiÕ» d{êrg rÐ{ Ü∙i Ü∙i cмrg ÒÐó ÐióT ×{îc.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “C¸c rµrg Sèr dm ×∙ kЧrg ÐióT.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü qTBy ×ÇT l¹i, cÐ¨Ü cÐÓ rЮr Òn¨rg s¸rg rgKµi cÞB sæ: “Còr ÜéÒ rg{êi cеrg rgÐm Òíi lµ Bi?” MhÒ kÐirÐ b¹c ÒnKrg Ü¾Ò YÕr MBÜ PÐi l¹i biÕr ÒеrÐ rçi ×BT ×ír, T TÊÒ: “Lµ k½ ܵ ÒB ÜTèr giÕÒ, ׸rg ÒiÕc b¶r ÒЩr ÒB Òù biÕÒ, ÒB Ü∙i Ü∙i cßrg kЧrg ÒÐó giÕÒ ×{îc оr.” uÐÊy rçi ×BT cñB оr, Ü¾Ò rµrg rÐ{ Üê ×i, Òn¨rg s¸rg rgKµi cÞB sæ cßrg Üê ×i. NéÒ ×¸Ü Ü©y ×er bÊÒ rgê rÐÌ rÐÑ Òn§i ×Õr, cÐe kÝr SÇrg Òn¨rg. Mµrg cßrg rÐÑ rеrg ×ørg dËy, Òõ Òèr rãi: “Cеrg rDr rgñ nåi, ÒÐiÕ» cßrg rDr ×i ÒЧi.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 31 YÕr MBÜ PÐi cßrg cмrg rgÈrg ×ÇT: “Mµrg ×i {?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÐiÕ» ÐióT rçi lòrg cñB cеrg lÓc rµy, ÒÐiÕ» rDr ä l¹i cïrg Síi cеrg, rÐ{rg..” YÕr MBÜ PÐi c¾Ò rgBrg lêi rµrg, l¹rÐ lïrg rãi: “MÐ{rg rµrg kЧrg ÒÐó kЧrg ×i, bäi S® ÒTy lµ ÒnKrg cÐèr »ÐKrg ÒnÇr, rÐ{rg rµrg l¹i cÐ{B bBK giê l{T kиcÐ, cã ÒÐó ×ó ÒB rgñ ä שy, ×∙ lµ ró ÜÆÒ ÒB l¾Ü nåi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr оr, ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò cßrg lé nB ÜéÒ rçi ×BT kÐæ, bçrg rÐiDr qTBy rg{êi l¹i, T TÊÒ rãi: “Cã lÏ ÒB kЧrg rDr gi÷ cеrg l¹i, cßrg cã lÏ cеrg kЧrg rDr ×Õr שy.” Mg{êi bá ×i, c¨r g¸c Ònèrg Òn¶i. G¸c Ònèrg ÒöcÐ ÜöcÐ, rÐ{rg rgKµi cÞB sæ l¹i rgÐe ×{îc ÒiÕrg Ü{B nHi rÐ{ ÒiÕrg ×µr, lír dÇr, rÐBrÐ dÇr. CHr Ü{B ÒÐËÒ ÒK, ×Õr cßrg ÒÐËÒ rÐBrÐ, ×Õr rÐ÷rg rô ÒÇÜ xT©r rgKµi cÞB sæ cßrg ×tT ×∙ bö Ð¹Ò Ü{B nHi lµÜ r¸Ò ÐÕÒ. MÐ{rg d{íi gãc Ò{êrg »ÐÝB ×èi diÖr l¹i SÉr còr cã ÜéÒ rg{êi kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i ×{îc, bÊÒ kó lµ g® cßrg kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i, cмrg rÐ÷rg kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i cKr rg{êi оr, cßrg cмrg ÒÐó ׸rÐ b¹i qTyÕÒ Ò©Ü cñB оr. YÕr MBÜ PÐi ×Èy cÞB sæ nB, litr rЮr ÒÐÊy rg{êi rµy. “¬¾r SÉr ä ×ã!” Ü{B cµrg ÒK, rÐ{rg rg{êi rµy SÉr kЧrg Ðt cÞ ×érg ×ørg rgBy ×ã, dï cÐK rgµr rgµr S¹r S¹r Ð¹Ò Ü{B rµy, ÐãB ÒеrÐ rgµr rgµr S¹r S¹r rÐ¸Ò ×BK, rg{êi rµy cßrg ÒTyÖÒ kЧrg xD döcÐ rÞB b{íc. YÕr MBÜ PÐi c{êi kÐæ sä, cÐØ biÕÒ kÐæ sä c{êi: “PÐã ¬årg uTyÕÒ Hi lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ, rg{Hi sBK l¹i lµ lK¹i rg{êi rÐ{ ÒÐÕ cÐø?” NéÒ ÒnËr giã ÒÐæi qTB, Ð¹Ò Ü{B ×Ë» SµK ÜÆÒ Ð¾r, l¹rÐ bTèÒ, l¹rÐ ÒËr SµK ÒnKrg ÒiÜ. MÐ{rg ÒnKrg ÒiÜ Ð¾r ×éÒ rÐiDr l¹i ÒnµK lDr ÜéÒ dòrg rÐiÖÒ ÐTyÕÒ, bçrg rÐiDr оr »Ðãrg nB rgKµi, ÒnKrg rÐ÷rg giëÒ Ü{B l¹rÐ gi¸, bBy qTB Ò{êrg cBK, оr й xTèrg Òn{íc ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rÐ{ ×∙ ä ÜéÒ rHi xB, ×∙ kЧrg còr c¶Ü ÒÐÊy ÒnËr Ü{B rÐ{ ÒnÓÒ røHc rµy, cßrg rÐ{ kЧrg Ðt rЮr ×Õr оr. YÕr MBÜ PÐi cмrg qTB cßrg cÐØ ×ørg ÒnKrg Ü{B cã ÜéÒ cÐèc, ÒKµr ÒЩr ×∙ {íÒ sßrg, rÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Üä ÜiÖrg, оr cßrg ÒTyÖÒ kЧrg Üä ÜiÖrg. ¸rÐ Ü¾Ò cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ nèÒ cTéc cßrg »Ð¶i cÐTyór Ð{írg sBrg оr, l¹rÐ lïrg rãi: “unêi ×Brg Ü{B, Ü{B nÊÒ ÒK.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi lÏ nB kЧrg rDr nB שy.” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi, rãi: “Mg{Hi cã ÒÐó ×ørg rgKµi Ònêi dÇÜ Ü{B, sBK ÒB kЧrg ÒÐó?” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Mg{Hi cã ÒÐó.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 17. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 32 VõB rãi xKrg bB Òõ ×ã, оr litr dêi ¸rÐ Ü¾Ò ×i, Ðiór rÐiDr ý ×örÐ s¾» sÞB kÕÒ ÒÐÓc cTéc rãi cÐTyÖr rµy. YÕr MBÜ PÐi l¹i kЧrg ÜTèr kÕÒ ÒÐÓc, rãi: “uB ×{Hrg rÐiDr cã ÒÐó dÇÜ Ü{B, bÊÒ cø Bi ×tT cã Òù dK ×{îc dÇÜ Ü{B.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rÐ{ ×∙ nêi nB ÜéÒ cÐç xB. YÕr MBÜ PÐi lír ÒiÕrg rãi: “MÐ{rg ÒB l¹i kЧrg Ðt nB שy cÐØ lµ ×ó dÇÜ Ü{B.” Giërg оr rãi ÒÐùc lµ qT¸ ÒK, sK Síi ÒiÕrg еrg rgµr ÐBrg S¹r giëÒ Ü{B ×Brg nHi ÒnDr ܸi ÐiDr còr ÒK ÐHr. PÐã ¬årg uTyÕÒ sTy cÐK cïrg cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ k½ ×iÕc, cTèi cïrg l¹rÐ rÐ¹Ò Ðái ÜéÒ c©T: “Mg{Hi nB שy lµÜ g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB ÜTèr rãi Síi rg{Hi ÜéÒ cÐTyÖr, ÜéÒ bÝ ÜËÒ.” unKrg ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ »Ð¸Ò s¸rg, Ðái: “Giê ÒЮ rg{Hi ×∙ s¾» rãi Síi ÒB?” YÕr MBÜ PÐi gËÒ gËÒ ×ÇT. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi Sèr cмrg »Ð¶i Òе cÐÕÒ cßrg qTyÕÒ kЧrg rãi sBK?” YÕr MBÜ PÐi ÒÐõB rÐËr, rãi: “uB Sèr ×∙ й qTyÕÒ Ò©Ü, ÒTyÖÒ kЧrg rãi cÐK bÊÒ k® Bi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “a©y giê sBK rg{Hi l¹i ÜTèr rãi cÐK ÒB?” YÕr MBÜ PÐi rЮr оr, rЮr rÐ÷rg Ð¹Ò Ü{B ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r, rЮr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB оr, ׸»: “a©y giê ÒB rãi cÐK rg{Hi biÕÒ, S® ÒB bçrg rÐiDr »Ð¸Ò ÐiÖr nB ÜéÒ ×itT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ ×itT g®?” YÕr MBÜ PÐi l¹i c{êi c{êi, l∙rÐ ×¹Ü rãi: “Mg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi, ÒÐùc cÐÊÒ lµ kЧrg »Ð¶i.” K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2