intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
86
lượt xem
6
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 33 Håi thø t­ Ngãn c¸i cña bµn tay ®en ( ¬¾c ÒÐñ ×ÝcÐ ÜÉT cÐØ ) o Чrg »Ð¶i lµ rg{êi ÒЮ lµ g®? Lµ d∙ ÒÐÓ? Lµ ÜB qTû? Lµ Ò{îrg gç? ¬By lµ ÒiDr »ÐËÒ? Cã lÏ ÒÊÒ c¶ ×tT kЧrg »Ð¶i. Cмrg qTB rÐ÷rg cÐTyÖr ܵ оr lµÜ gÇr rÐ{ ×∙ S{îÒ qTB giíi йr St r¨rg lùc cñB cKr rg{êi, cßrg rÐ{ ×∙ S{îÒ qTB c¶ giíi йr St søc cÐöT ×ùrg cñB cKr rg{êi. YÕr MBÜ PÐi cã c¸cÐ gi¶i ÒÐÝcÐ nÊÒ ÐBy: “oó c¶ rg{Hi cã lµ rg{êi, cïrg l¾Ü cßrg cÐØ ÒÝrÐ lµ ÒÐø rg{êi kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ c{êi, cè rÐiDr ×∙ c{êi. ªï cÐK оr kЧrg »Ð¶i ÒÐùc sù c{êi мr nB, rÐ{rg ÒÐËÒ ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò ×∙ cã rhÒ c{êi. «itT rµy qT¶ ÒÐùc lµ ÜéÒ cÐTyÖr ÐiÕÜ ÐKi, gièrg rÐ{ gi÷B cHr gi§rg Ü©y ×er Üï ÜöÒ bçrg d{rg xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ ¸rÐ d{Hrg. YÕr MBÜ PÐi rЮr оr, rÐ{rg ×éÒ rÐiDr l¹i ÒÐä nB, rãi: “«itT ܵ Ð§Ü rBy ÒB ÒÐùc sù kЧrg rgê Òíi lµ, lK¹i rg{êi kЧrg »Ð¶i rg{êi rÐ{ rg{Hi cè rÐiDr l¹i cßrg biÕÒ c{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Cмrg rÐ÷rg biÕÒ c{êi ܵ còr biÕÒ l¾rg rgÐe.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “VËy ÒЮ rg{Hi cïrg ÒB ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “«i ×Õr שT?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “«Õr ÜéÒ rHi kЧrg cã Ü{B, ÜéÒ rHi ܵ cã n{îT” unDr lÇT rÐá cã n{îT, cßrg cã c¶ ×Ìr, xeÜ nB kÐTrg c¶rÐ ×Êy ÒnKrg ÜéÒ ×DÜ Ü{B giã gi÷B c¸i se se l¹rÐ cñB ÜïB xT©r ÒЮ sK Síi rô c{êi cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ rã ÊÜ ¸» ÐHr rÐitT. MÐ{rg kÐi PÐã ¬årg uTyÕÒ Üíi cÐØ rgÈrg ×ÇT lDrÐ rЮr qTB ÜéÒ lÇr, rhÒ c{êi ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r litr l¹rÐ ×Õr Üøc קrg cørg. ¬¾r l¹rÐ lïrg rãi: “«ã lµ rHi ܵ rg{Hi Òíi, kЧrg »Ð¶i ÒB.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi kЧrg ×i sBK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “QTyÕÒ kЧrg ×i.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “MHi ÒB cã ÒÐó ×i, rg{Hi sBK l¹i kЧrg ÒÐó?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® ÒB kЧrg »Ð¶i lµ rg{Hi, rg{Hi cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÒB.” CÐÝrÐ bäi S® rg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ ÒB, rDr rg{Hi cоc cоr sÏ kЧrg biÕÒ ×{îc rÐ÷rg bi ÒÐ{Hrg Sµ ÒÐèrg kÐæ cñB ÒB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 34 C©T rãi ×ã dï оr kЧrg Ðt rãi nB, cßrg kЧrg ×örÐ rãi nB, YÕr MBÜ PÐi cßrg ×∙ rЮr nB ×{îc sù ×BT kÐæ cñB оr, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r cßrg ×∙ S® ×BT kÐæ ܵ cK nÓÜ l¹i. MHi שy bÊÒ qT¸ cßrg cÐØ lµ ÜéÒ km SiÖr ܵ ÒЧi, Sèr cÐØ lµ rHi ×ó Üëi rg{êi Ò®Ü ÒÐÓ STi, sBK l¹i cã ÒÐó g©y cÐK оr ÜéÒ rçi ×BT ܹrÐ ÜÏ rÐ{êrg Êy? Pжi cШrg Ò¹i ÜéÒ rHi cßrg rÐ{ ÒÐÕ rµy, оr ×∙ Òõrg Òn¶i qTB ÜéÒ c©T cÐTyÖr ×BT bTår? YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr Ðái: “Mg{Hi cã rЮr ÒÐÊy rg{êi ܵ lÓc Òn{íc cïrg ÒB ×Õr PÐ{îrg ¬Kµrg uË», rg{êi ܵ ×∙ ×µr cÐK ÒB rgÐe?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c ×ÇT. YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB biÕÒ rg{Hi cÐ{B rЮr qTB, S® rg{Hi Òn{íc giê kЧrg Tèrg n{îT, cßrg kЧrg rЮr r÷ rЩr.” ¬¾r rЮr Òмrg PÐã ¬årg uTyÕÒ, cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “C㠻жi c¶ ÐBi ÒÐø ×ã ×∙ Òõrg lµÜ cKr ÒiÜ rg{Hi bö Òær ÒÐ{Hrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg cÞ ×érg, cßrg kЧrg Üä ÜiÖrg, rÐ{rg ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r Üçi ÒÐí ÒÐöÒ ×tT ×∙ ×Brg cK ÒÐ¾Ò l¹i. C©T rãi Êy cñB YÕr MBÜ PÐi, gièrg rÐ{ ÜéÒ Üßi kiÜ rÐër, ×©Ü SµK ÒiÜ Ð¾r. ë rÐ÷rg rHi ÐKBr l¹c, Ò¹i sBK kЧrg ÒÐó cã rÐ÷rg Ðåi øc ×BT bTår? MÕT rÐ{ kЧrg cã ÐKBr l¹c, ÒЮ ×BT kÐæ Òõ שT Òíi? oÐK¶rg c¸cÐ gi÷B STi s{írg Sµ kÐæ ×BT, cмrg »Ð¶i Üárg ÜBrÐ rÐ{ lµ ÜéÒ sîi cÐØ sBK? YÕr MBÜ PÐi ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. ¬¾r kЧrg ÜTèr Ðái, Sµ cßrg kЧrg rì Ðái r÷B. CÐÝrÐ rgBy lÓc ×ã, Òõ »ÐÝB sBT Ò{êrg cBK ÒЮrÐ l®rÐ »Ðãrg nB ÐBi rg{êi. NéÒ rg{êi ÒЮ nHi “ÇÜ” ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ kЧrg ×érg ×Ëy g® r÷B, rg{êi còr l¹i dïrg ÒTyÖÒ ÒÐÕ kÐirÐ c§rg “YÕr uÞ uBÜ vBK uÐñy” bBy lDr lÇT cBK ×èi diÖr. oÐi YÕr MBÜ PÐi »Ðãrg ÒÐeK, cÞB sæ ×∙ Üä, ×Ìr SÉr s¸rg! unKrg ¸rÐ ×Ìr cÐØ lKBrg lK¸rg ÒÐÊy ÜéÒ bãrg rg{êi rÐá rоr rÐÑ rеrg »Ðãrg qTB cÞB sæ SµK bDr ÒnKrg. Mg{êi gôc ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ lµ ÜéÒ l∙K rЩr s¾c ÜÆÒ Sµrg SëÒ, gÇy gTéc, SÉr còr kÐK¸c ÒnDr Ü®rÐ bé оc y cñB bër sHr ÒÆc. L∙K SõB nHi xTèrg, ÐHi ÒÐä litr Ò¾Ò. YÕr MBÜ PÐi kÐi »Ð¸Ò ÐiÖr nB l∙K ×∙ Ò¾Ò ÒÐä, lË» Òøc »Ði ÒЩr lDr, dïrg Òèc ×é rÐBrÐ rÐÊÒ, »Ðãrg lDr Ò{êrg cBK, cÐTi qTB cÞB sæ SµK ÒnKrg! N∙i ×Õr lÓc оr »Ðãrg qTB kÐTrg cÞB sæ, Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ ä ÒnKrg »Ðòrg. unKrg »Ðòrg kЧrg cã Bi kиc, cÐØ cã Sµi dÊT cЩr {íÒ sßrg. ªÊT cЩr nÊÒ rÐá rоr, bãrg rg{êi rÐÑ rеrg »Ði ÒЩr rÐ{ cÐiÜ yÕr Ðiór rÐiDr lµ r÷ rЩr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 35 YÕr MBÜ PÐi rÐÝT ܵy, rãi: “Pжi cШrg lµ rµrg ÒB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mµrg ÒB lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “NirÐ MgTyÖÒ u©Ü.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “unDr Ònêi kЧrg cã Òn¨rg, Òn¨rg s¸rg kЧrg cã Ò©Ü, SËy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lµ Òõ שT ܵ Òíi?” YÕr MBÜ PÐi ÒÐä Ð¾Ò nB, c{êi kÐæ sä: “Mg{Hi lÇÜ nåi, ÒB Sèr dm cßrg ×∙ lÇÜ, Ü∙i ×Õr giê, ÒB Üíi biÕÒ Òn¨rg s¸rg lµ cã Ò©Ü.” V§ Ò©Ü cÐÝrÐ lµ ÒÇÜ xT©r. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lµ cÐñ rЩr ä שy?” YÕr MBÜ PÐi gËÒ gËÒ ×ÇT, y cÐ{B kö» Üä ÜiÖrg ÒЮ bDr rgKµi ×∙ SBrg lDr ÒiÕrg gâ cÞB. uõ c¸rÐ cÞB ×Brg kÐh» Ðê, ÜéÒ c§ r{Hrg ¸K xT©r Üárg ÜBrÐ, קi ܸ Þrg Ðårg, cÆ» Ü¾Ò nÊÒ ÒK, ÒBy »Ð¶i b{rg ÜéÒ cÆ» lårg ÒÐøc ¨r, ÒBy Òn¸i x¸cÐ ÜéÒ Sò n{îT Ð∙y còr cÐ{B Üä ×ÊÒ riDÜ xTÊÒ ÐiÖr.«§i Ü¾Ò ÒK lBrÐ lîi Êy rЮr cÐpÜ cÐpÜ SµK PÐã ¬årg uTyÕÒ ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, bçrg rÐiDr Ðái: “Mgµi cÐÝrÐ lµ Sö kиcÐ qTý ܵ c§ r{Hrg rе cÐÓrg Ò§i ×∙ rãi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÐióT, ×Õr YÕr MBÜ PÐi cßrg kЧrg ÐióT. uióT c§ r{Hrg l¹i rãi: “C§ r{Hrg rе cÐÓrg Ò§i rãi cã kиcÐ qTý й cè, ×Æc biÖÒ kDT Ò§i cÐTÈr bö n{îT Sµ ÒÐøc ¨r, rÐ{rg rgµi xeÜ nB ÜéÒ cÐÓÒ cßrg kЧrg gièrg lµ kиcÐ qTý.” Mµrg ÒB xeÜ nB ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÜTèr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ ÜéÒ lÇr r÷B, ÜiÖrg ÒЮ SÉr rãi, rg{êi ÒЮ ×∙ qTBy sBrg ÒÐT dër bµr, bµy cÐhr ×ßB. Mg{êi lÓc r∙y qT¶ rÐiDr cÐÝrÐ lµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. ¬¾c y l∙K rЩr Sèr ×örÐ ×©Ü cÐÕÒ YÕr MBÜ PÐi ÒnKrg bãrg Òèi мr ×∙ bö rµrg giÕÒ, rÐ{rg rµrg l¹i kЧrg lé diÖr. Lý dK cã ÒÐó cÐÝrÐ lµ ÜTèr ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ »Ð¶i lDr c¨r lÇT rÐá rµy cШrg ? YÕr MBÜ PÐi c{êi, rãi: “XeÜ nB c¸cÐ rµrg ÒB Üêi kиcÐ sK Síi ÒB ÒÐËÒ lµ kиc qT¸ xB nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×BrÐ ÜÆÒ, l¹rÐ lïrg rãi: “CÐØ ÒiÕc ÒB kЧrg »Ð¶i lµ lK¹i kиcÐ qTý rÐ{ rµrg ÒB Ò{ärg Ò{îrg.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg dï g® ÒЮ rg{Hi cßrg ×∙ Òíi nåi, ×∙ Òíi sBK kЧrg ä l¹i?” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB ×∙ Òíi nåi, sBK rg{Hi còr rãi r÷B?” YÕr MBÜ PÐi l¹i c{êi c{êi, b{íc qTB ×Ë» Sì ÜiÕrg ×ÊÒ riDÜ »ÐKrg qTBrÐ Sò n{îT, lË» Òøc Ð{Hrg n{îT l©T r¨Ü ÒáB lDr »Ð¶ SµK Üßi. “¬¶K ÒÞT!” ¬¾r ÜØÜ c{êi rãi: “«Õr ÒB Òíi rHi rµy, cßrg cÐ{B Òõrg ×{îc Tèrg qTB lK¹i n{îT rgKr rÐ{ ÒÐÕ!” uióT c§ r{Hrg ×Brg nãÒ n{îT, Òõ Sò n{îT nãÒ sBrg b®rÐ n{îT, nåi l¹i Òõ b®rÐ n{îT nãÒ SµK ly n{îT. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 36 YÕr MBÜ PÐi rãi: “XeÜ nB rµrg ÒB kЧrg cÐØ biÕÒ rg{Hi, ܵ rg{Hi lµ rg{êi rÐ{ ÒÐÕ rµK rµrg ЮrÐ rÐ{ còr biÕÒ nÊÒ nâ.” Ly ×∙ ×Çy n{îT, оr ÜéÒ ÐHi Tèrg c¹r, Üíi xKBy rg{êi l¹i ×èi diÖr Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ, cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “u©Ü rgTyÖr cñB ÒB SÉr cÐ{B ÒеrÐ cÐØ S® cã ÜéÒ rg{êi SÉr cÐ{B cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ rg{êi rµK?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Lµ ÜéÒ k½ ׸rg »Ð¶i cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi ÜTèr giÕÒ Ð¾r?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB rgµy rgµy ×DÜ ×DÜ ×tT ÜTèr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi l¹rÐ lïrg rãi: “o½ ׸rg cÐÕÒ, síÜ ÜTér g® cßrg cÐÕÒ, Ò¹i sBK rg{Hi cø rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr Òù Ü®rÐ ×érg ÒÐñ?” YÕr MBÜ PÐi c¨Ü »ÐÉr ׸»: “aäi S® rgKµi ÒB nB, kЧrg cã rg{êi rµK biÕÒ lµ оr ׸rg cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “o½ rµy nèÒ cTéc lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “C§rg ÒÞ Vß” oЧrg kÐÝ ÒnKrg »Ðòrg ×éÒ rÐiDr ÒnÇÜ Ð¼r xTèrg, ×Õr c§ r{Hrg ×Brg nãÒ n{îT kiB cßrg Òù d{rg dõrg kЧrg nãÒ n{îT! Vß c§rg ÒÞ! aB cÐ÷ rµy b¶r ÒЩr ×∙ d{êrg rÐ{ cã ÜéÒ kж r¨rg kÐiÕr rg{êi ÒB »Ð¶i kÐiÕ» »Ðôc. PÐã ¬årg uTyÕÒ qTBy ÜÆÒ nB cÞB sæ ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, ×éÒ rÐiDr Ðái: “uB Ðái rg{Hi, bèr Ü{Hi r¨Ü rBy, cã ÒÐó ×{îc cKi lµ ×¹i ÐiÖ» cЩr cÐÝrÐ cã ÜÊy rg{êi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Cã bB rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “CÐØ cã bB rg{êi?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB cÐ{B Ðt ÒÝrÐ c¶ rg{Hi, rg{Hi…” PÐã ¬årg uTyÕÒ c¾Ò rgBrg lêi cñB оr, l¹rÐ lïrg rãi: “uB biÕÒ ÒB kЧrg »Ð¶i, ÒB cÐØ biÕÒ giÕÒ rg{êi, kЧrg biÕÒ cøT rg{êi.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB cßrg biÕÒ rg{Hi kЧrg »Ð¶i, bäi S® rg{Hi ÒÐùc cÐÊÒ kЧrg ÜTèr lµÜ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi rãi ×Õr cÐÝrÐ lµ uÐÈÜ L∙rg, Lý uÇÜ ¬KBr Sµ ªiÖ» oÐBi?” YÕr MBÜ PÐi gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “CÐØ cã bB rg{êi ×ã Üíi xørg.” Cã ÜéÒ ×itT ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg Bi cã ÒÐó »Ðñ rÐËr, ÒÐË» riDr ÒÐø rÐÊÒ lµ ÒÐêi cñB uÐÈÜ L∙rg, ÒÐË» riDr ÒÐø ÐBi uióT Lý PÐi «BK ÒTrg ÐKµrÐ ÒnKrg ÒÐiDr й, ÒÐË» riDr ÒÐø bB ÒÐTéc St ªiÖ» oÐBi. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy còr Ü{êi r¨Ü gÇr שy rÐÊÒ?” YÕr MBÜ PÐi c{êi l¹rР׸»: “unKrg giBrg Ðå ÒÐêi rBy, ×{Hrg rÐiDr ×∙ lµ ÒÐiDr й cñB C§rg ÒÞ Vß”. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 37 Ly n{îT l¹i ×{îc nãÒ ×Çy, оr ÜéÒ lÇr r÷B l¹i ÜéÒ ÐHi Tèrg c¹r: “¬¾r kЧrg rÐ÷rg lµ ÒÐiDr ÐKµrg qTý Òéc, l¹i lµ ÒnTytr rЩr dTy rÐÊÒ cñB uÐÈÜ L∙rg. oЧrg rÐ÷rg lµ ÜéÒ c§rg ÒÞ ræi dBrÐ S¨r Òµi »ÐKrg l{T, l¹i còr lµ ÜéÒ ×¹i ÐiÖ» Sâ c§rg cBK c{êrg!” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rg{Hi nÊÒ ÜTèr giÕÒ Ð¾r.” YÕr MBÜ PÐi kÐe kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “uB ÜTèr giÕÒ Ð¾r, kЧrg »Ð¶i S® ×ó lÊy ÒiÕrg, cßrg kЧrg »Ð¶i S® »Ðôc ÒÐï.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy rg{Hi S® c¸i g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB S® cÐÝrÐ rgÐmB Sµ c§rg ×¹K, bäi S® ÒB biÕÒ ×{îc bÝ ÜËÒ cñB оr, cÐØ cã ÒB…” ¬¾r lÇr ÒÐø bB r©rg ly, bçrg rgÐe “bô»” ÜéÒ ÒiÕrg, ly n{îT ÒnKrg ÒBy оr litr nHi xTèrg v¾c ÜÆÒ Ð¾r cßrg ×∙ biÕr ×æi, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÜµT xBrÐ rÐîÒ bÝ ÐióÜ. PÐã ¬årg uTyÕÒ SõB liÕc qTB оr ÜéÒ c¸i, bçrg rÐiDr cÐåÜ rg{êi bËÒ dËy, xTÊÒ ÒÐñ rÐ{ giã, Sí lÊy קi ×ßB b¹c rÐhÒ SµK ÜiÖrg оr, l¹i ÒÐTËr ÒBy ×ióÜ Ò¸Ü ÐTyÖÒ ×¹K xTrg qTBrÐ Ò©Ü Ü¹cÐ. oÐí» ÐµÜ cñB YÕr MBÜ PÐi ×∙ c¾r cÐÆÒ l¹i, rÐ{rg l¹i c¾r kЧrg ×øÒ ×§i ×ßB b¹c ×ã, S® ÒÐÕ gi÷B ÐBi ÐµÜ n¨rg SÉr còr ÜéÒ kÐe Ðä. MÐê ×ã PÐã ¬årg uTyÕÒ Üíi cã ÒÐó rÐhÒ ×{îc ÜéÒ SiDr ÒÐTèc SµK ÜiÖrg оr, rgãr ÒBy Ò¹i ÐµÜ cñB оr SõB h» SµK SõB r©rg lDr. «§i ×ßB SõB nÓÒ nB, SiDr ÒÐTèc ×∙ SµK bôrg. uióT c§ r{Hrg bö ÐK¶rg sî ×Õr rgÈr rg{êi nB, ×Brg ×örÐ nãr nhr lTi ×i, bçrg »Ð¸Ò ÐiÖr ÜéÒ cÆ» Ü¾Ò còr l¹rÐ ÐHr ÒÐBrÐ ×BK ×Brg Ònõrg Ònõrg rЮr rµrg. a®rÐ n{îT Sµ Sò n{îT ×tT lµ b¹c rgTyDr cÐÊÒ, ÜiÕrg ×ÊÒ riDÜ ÒnDr Sò n{îT ÒTyÖÒ ×èi kЧrg Ðt ÒÐÊy SÕÒ ÒÝcÐ g® lµ ×∙ bö rg{êi kиc Òõrg ×érg ×Õr. YÕr MBÜ PÐi ×∙ ÒnÓrg ×éc, cÐØ Üíi Tèrg cã bB ly n{îT ×∙ ÒnÓrg ×éc nÊÒ rÆrg, ×éc ä ÒnKrg n{îT lµ Òõ שT ܵ nB? PÐã ¬årg uTyÕÒ dèc rg{îc Sò n{îT ×æ ÐÕÒ n{îT nB, d{íi ׸y Sò n{îT ЮrÐ rÐ{ cã ÒiB s¸rg lÊ» l¸rÐ. ¬¾r litr ×Ë» r¸Ò Sò n{îT, litr Ò®Ü ÒÐÊy rgBy ÜéÒ c©y ×éc cÐ©Ü ÜµT xBrÐ rйÒ. CÐ©Ü dµi bB ÒÊc, rÐ{rg ׸y Sò cÐØ dµy ÐHr ÜéÒ ÒÊc, c¾Ü c©y kiÜ Òõ d{íi ׸y Sò n{îT ÒЮ cÐÊÒ ×éc ÒnDr Üßi kiÜ sÏ dÔ dµrg ÐòB SµK ÒnKrg n{îT. ¬¾r ×∙ Ò®Ü nB ׸» ¸r cÐK ÜéÒ c©T Ðái, rÐ{rg c©T Ðái kЧrg cÐØ cã ÜéÒ - ×éc lµ Òõ c©y kiÜ, SËy c©y kiÜ Òõ שT ? ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ s¾c l¹rÐ rÐ{ Üßi ×BK, Ðái: “Vò n{îT rµy lµ dK rg{Hi ÜBrg ×Õr?” uióT c§ r{Hrg gËÒ gËÒ ×ÇT, kÐT§r ÜÆÒ Sèr ×á rÐ{ Òn¸i Ò¸K ×∙ Òn¾rg rÐîÒ lDr S® ÐK¶rg sî. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi lÊy ä שT?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 38 uióT c§ r{Hrg giërg nTr nTr, ׸»: “R{îT cñB rе Ò§i, ×tT cÊÒ ÒnKrg ÒÇrg ÐÇÜ ä d{íi lÇT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “vBK rg{Hi l¹i cÐër ÒnÓrg Sò n{îT rµy?” uióT c§ r{Hrg ׸»: “oЧrg »Ð¶i lµ Ò§i cÐër, lµ c§ r{Hrg rе Ò§i cÐër, c§ r{Hrg rãi »Ð¶i dïrg lK¹i n{îT rgKr rÐÊÒ ×ó kÐK¶r ×∙i kиcÐ qTý, Sò n{îT rµy lµ lK¹i n{îT rgKr rÐÊÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy c§ ÒB ä שT?” uióT c§ r{Hrg ׸»: “C§ r{Hrg ×Brg ÒÐBy y »Ðôc, S®…” Mµrg ÒB SÉr cÐ{B rãi døÒ c©T ×ã, bDr rgKµi ×∙ cã rg{êi ÒiÕ» lêi: “V® kÐi Ò§i qTBy l¹i שy, y »Ðôc ×∙ {íÒ ÐÕÒ c¶.” Mµrg b{íc SµK »Ðòrg, giërg rãi cñB rµrg ×∙ ÒÐËÒ ÐBy, rô c{êi l¹i cµrg ×Ñ». Mµrg ÒnBrg ×ióÜ rÐÑ rеrg, »ÐKrg Ò{ S§ cïrg rÐ∙ rÐÆr. Cã ÒÐó rµrg kЧrg ×{îc cKi lµ ÜéÒ ÒTyÖÒ s¾c giBi rЩr rgÐiDrg r{íc rgÐiDrg ÒеrÐ, rÐ{rg kÐi rµrg b{íc SµK,Ü{êrg Ò{îrg gièrg rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg Üê Üê nëi SµK cÞB sæ ÒnKrg ÜéÒ ×DÜ cTèi xT©r, kÐiÕr rg{êi ÒB c¶Ü ÒÐÊy ÒnKrg lKrg cã ÜéÒ rçi STi s{írg kЧrg rãi ÒеrÐ lêi, ÜéÒ ritÜ Ð¹rÐ »ÐÓc rÐÑ rеrg kЧrg sBK diÔr Ò¶. «§i Ü¾Ò rµrg cßrg döT dµrg rÐ{ Òn¨rg xT©r, rÐ{rg kÐi rµrg rЮr ÒÐÊy c©y cÐ©Ü ×éc rpÜ ÒnKrg ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ, litr Ònä rDr S§ cïrg s¾c s¶K. “Mgµi ×∙ cã ÒÐó Ò®Ü nB c©y kiÜ, ÒЮ cоc cßrg rЮr nB lBi löcÐ cñB rã.” Giërg rãi cñB rµrg cßrg Ònä rDr s¾c bhr ÐHr: “«©y lµ ¸Ü kÐÝ ×éc ܧr cñB «{êrg giB ×ÊÒ uÐôc, l∙K rЩr rpÜ cÐÕÒ ä bDr rgKµi, cÐÝrÐ lµ k½ »Ð¸ giB cÐi ÒÞ dTy rÐÊÒ cñB «{êrg giB, оr ×∙ Òõrg ×Õr rHi rµy, rHi שy cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ rHi ×{îc b¶K SÖ rgÐiDÜ rgÆÒ, ÐÇÜ cÊÒ n{îT cµrg kЧrg cã kÐãB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ cмrg Ðt rgÐe ÒÐÊy rÐ÷rg lêi rµy cñB rµrg, cÐØ ÜD ܶi rЮr rµrg, kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB оr ×éÒ rÐiDr Þrg ×á, ÐHi ÒÐä ×éÒ rÐiDr gÊ» g¸», rÐ÷rg giëÒ r{íc Ü{B ÒnDr ÜÆÒ SõB kЧ xKrg Üå Чi l¹rÐ ×∙ Òíi ÒÊ» nHi xTèrg. oÐi NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rgÈrg ×ÇT lDr Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB sù ÒÐBy ×æi k® dö ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r, Séi lír ÒiÕrg Ðái: “LÏ rµK rgµi cßrg ×∙ ÒnÓrg ×éc?” PÐã ¬årg uTyÕÒ dï ×∙ siÕÒ cÐÆÒ ÐBi ÒBy l¹i rÐ{rg SÉr cÇÜ kЧrg ræi קi ÒBy ×Brg nTr lDr. «éÒ rÐiDr оr lér rg{êi, »Ði ÒЩr »Ðãrg nB rgKµi cÞB sæ. uióT c§ r{Hrg kirÐ Ð∙i rЮr bãrg cñB оr biÕr ÜÊÒ dÇr, rÐÝT ܵy rãi: “MÐ÷rg rçi ×BT ×ír cñB rg{êi rµy qT¶ ÒÐùc cмrg Ðt ÝÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ ÒÐä dµi, rãi: “uÐùc sù rçi ×BT cñB оr nÊÒ s©T.” uióT c§ r{Hrg Ðái: “Lµ bÖrÐ g® ÒÐÕ ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u©Ü bÖrÐ.” uióT c§ r{Hrg cÐí» cÐí» Ü¾Ò, Ðái: “aÖrÐ cñB оr sBK l¹i ä ÒnKrg Ò©Ü?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü iÜ lÆrg ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi ÒÐä dµi rãi: “aäi S® оr cßrg lµ ÜéÒ k½ ×BT kÐæ.” CÐØ cã giã, cã Ü{B, kЧrg cã ×Ìr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 39 uÐö ÒnÊr ÒnKrg bãrg ×DÜ, gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ ÐKBrg ܹc. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ gôc xTèrg, gôc xTèrg bDr ÜéÒ Ü{Hrg rgÇÜ cß r¸Ò, ÒЩr rg{êi оr gË» l¹i, cK giËÒ, kЧrg rgõrg r§r ÜÞB. Cã ÒÐó оr cмrg Ðt r§r nB ÒÐø g®, ÒÐø ܵ оr r§r nB cмrg qTB cÐØ lµ rÐ÷rg ×BT ÒÐ{Hrg Sµ sÇT kÐæ ÒnKrg lòrg. ¬¾r ÒÐËÒ sù lµ cã bÖrÐ. «èi Síi оr ܵ rãi, bÖrÐ cñB оr kЧrg rÐ÷rg lµ sù ×BT kÐæ kЧrg c¸cÐ rµK gi¶i ÒÐK¸Ò, ܵ còr lµ ÜéÒ sù rÐôc rÐ∙. Nçi kÐi sù »ÐÉr ré Sµ rçi ×BT ÒÐ{Hrg cñB оr lDr ×Õr cùc ×ióÜ, bÖrÐ cñB оr l¹i »Ð¸Ò Ò¸c. ¬¾r cÐØ còr c¸cÐ ÜéÒ Ü®rÐ Ònèr ×i, dïrg »Ð{Hrg »Ð¸» Òµr kÐèc rÐÊÒ ×ó giµy Sò b¶r ÒЩr. aäi S® оr ÐËr cÐÝrÐ Ü®rÐ, ÐËr Ü®rÐ Ò¹i sBK l¹i ܾc »Ð¶i c¨r bÖrÐ rµy. N{B l¹rÐ nHi ÒnDr rg{êi оr, cßrg gièrg rÐ{ rÐ÷rg c©y nKi ×Brg qTÊÒ lDr Ü®rРоr, ÒiÜ Ð¾r ×Brg cжy ܸT, ÒBy оr cßrg ×Brg cжy ܸT. ¬¾r dïrg lùc cµK ÒTrg ×¸Ü ×ÊÒ c¸Ò lDr, cïrg Síi ܸT rÐhÒ SµK ÜiÖrg Ü®rÐ. ¬¾r sî Ü®rÐ sÏ gièrg d∙ ÒÐÓ nDr nØ kDT gµK. ¬¾r Òе ×æ ܸT cÐø kЧrg ÜTèr ×ó rg{êi kиc rЮr ÒÐÊy rçi ×BT Sµ sù rÐôc rÐ∙ cñB оr. MÐ{rg ÒnKrg c¸i Ü{Hrg cß r¸Ò kЧrg cã rg{êi rµy, l¹i cã S½ rÐ{ cã Bi ×Brg ×i ×Õr. NéÒ bãrg rg{êi rÐá rоr cÐÇÜ cÐËÜ b{íc Òíi Òn{íc ÜÆÒ Ð¾r. ¬¾r kЧrg rЮr ÒÐÊy rg{êi cñB rµrg ÒB, cÐØ ÒÐÊy קi cЩr, ÜéÒ ×§i bµr cЩr ÒÐKr rÐá ܵ ÒÐBrÐ ÒÓ, ×Brg ÜBrg ÜéÒ ×§i еi ÜtÜ Ü¹i, cã lÏ nÊÒ Ò{Hrg xørg Síi ܵT y »Ðôc. NµT y »Ðôc cñB rµrg Òn§rg ÒÐËÒ Ò{Hi Ò¾r döT ܸÒ, döT Ü¸Ò rÐ{ Òn¨rg xT©r. Cæ Ðërg PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr »Ð¸Ò nB ÜéÒ ÒiÕrg gÇÜ rÐá rÐ{ ÒÐÓ SËÒ, gièrg rÐ{ cKr Ü∙rÐ Ðæ bö ×BK ×©Ü ÒnÓrg bôrg. ¬¾r Òе ×ó Üëi rg{êi ÒnKrg ÒÐiDr й rЮr ÒÐÊy rçi ÒÐèrg kÐæ Sµ rÐôc rÐ∙ cñB оr lÓc rµy, cÐø kЧrg ÜTèr ×ó rg{êi rµy Òn§rg ÒÐÊy. ¬¾r gi∙y giôB ×örÐ bá cйy, rÐ{rg kЧrg ÐióT sBK b¾» ÒÐöÒ ÒKµr ÒЩr оr ×tT ×Brg cK nÓÒ l¹i. Mµrg ÒÐä dµi, rÐÑ rеrg qTú gèi xTèrg. ¬¾r rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg ÒÐä dµi cñB rµrg, оr c¶Ü rÐËr ×{îc קi ÒBy l¹rÐ gi¸ ×Brg STèÒ rÐÑ lDr ÜÆÒ Ð¾r. vBT ×ã оr ×éÒ rÐiDr ÜÊÒ ÐÕÒ c¶Ü gi¸c, ÒÊÒ c¶ rçi ×BT kÐæ Sµ sù rÐôc rÐ∙ cñB оr d{êrg rÐ{ lË» Òøc ×{îc gi¶i ÒÐK¸Ò. «Õr kÐi оr ÒØrÐ l¹i, оr ÒÐÊy оr ×∙ qTBy St ÒióT lÇT. Mµrg ×Brg ×ørg ä ×ÇT gi{êrg rЮr оr, ÒÊÜ ¸K Üárg rÐ{ Òn¨rg xT©r, rÐ{rg Ü¾Ò l¹i s¸rg rÐ{ sBK Ònêi ÒÐT. oÐi rЮr SµK קi Ü¾Ò ×ã, Òõ ÒnKrg s©T ÒÐ¼Ü Ò©Ü Ðår оr l¹i dÊy lDr ÜéÒ cHr nTr nÈy k® l¹, gièrg rÐ{ d©y ×µr S§ cí bö nTrg lDr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 40 uÐÇr s¾c cñB rµrg l¹i nÊÒ l¹rÐ, rµrg dÞrg d{rg rãi: “Mgµi sBK ×Õr ÜéÒ lêi cßrg kЧrg cÐöT rãi, Ò§i ÜBrg rgµi St שy, cмrg qTB cÐØ S® Ò§i ÜTèr cøT YÕr MBÜ PÐi, cÐÊÒ ×éc ܵ cеrg ÒnÓrg »Ð¶i nÊÒ rÆrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐ¾Ü Ü¾Ò l¹i, cßrg kЧrg biÕÒ c㠻жi S® ÜTèr Ònèr Òn¸rÐ ¸rÐ Ü¾Ò cñB rµrg, ÐBy lµ S® kЧrg ÜTèr ×ó rµrg rЮr ÒÐÊy sù ×BT kÐæ ÒnKrg Ü¾Ò Ð¾r. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ ÒnKrg giBrg Ðå rÐitT rÐÊÒ cÐØ cã bB rg{êi cã ÒÐó gi¶i ×{îc cÐÊÒ ×éc cñB «{êrg giB, rgµi lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt »Ð¶r ørg, rÐ{rg rg{Hi оr ×éÒ rÐiDr ×ørg dËy, ÜÆÒ Ð{írg nB cÞB sæ, qTBy l{rg l¹i Síi rµrg. unDr Ü®rРоr SÉr ÜÆc bé y »Ðôc Òn{íc giê, ×BK SÉr ä c¹rÐ bDr ÒBy, ÐBi cÐTyÖr rµy Ðiór rÐiDr kÐiÕr оr c¶Ü ÒÐÊy Br Ò©Ü ÐHr, S® ÒÐÕ lÇr rµy оr kЧrg »Ði qTB cÞB sæ nB rgKµi, cÐØ l¹rÐ lïrg Ðái ÜéÒ c©T: “¬¾r SÉr còr ä שy cÐø?” “VÉr còr, ×Brg ä c¨r »Ðòrg bDr ÒnKrg.” “uB SµK ÒnKrg, c§ ä שy ×îi.” Mµrg litr ×ørg rgBy ×ã, rЮr оr Òõ Òõ b{íc SµK ÒnKrg, rЮr ÒÐÊy d¸rg ×i cñB оr, ¸rÐ Ü¾Ò rµrg cßrg kЧrg ÒÐó rhr lé nB ÜéÒ rçi xãÒ ÒÐ{Hrg Sµ ×BT kÐæ kÐã ܵ lý gi¶i ×Tîc. QTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi rgÐe ÒiÕrg Òõ »ÐÝB ÒnKrg ×prg sBT ÒÊÜ nÌÜ Sërg nB: “uÐTèc gi¶i ä ÒnDr bµr.” Giërg rãi SÉr nÊÒ l¹rÐ lTrg : “«éc ܵ оr ÒnÓrg kЧrg rÆrg l¾Ü, ÒnKrg bB rgµy Òíi, sÏ ÒØrÐ Ò¸K, b¶y rgµy sBT lµ cã ÒÐó »Ðôc Ðåi.” “MÐ{rg b©y giê rgµi SÉr cÐ{B ÒÐó ×i ×{îc!” Mµrg Séi rãi nÊÒ rÐBrÐ, ЮrÐ rÐ{ lµ rµrg biÕÒ nâ lµ оr ×Brg ÜTèr ×i rgBy: “ªï cÐK rgµi kЧrg ÜTèr rЮr ÒÐÊy Ò§i, rÐ{rg lÓc rµy rgµi SÉr cÐ{B ÒÐó ×i ×{îc!” Giã Òõ rgKµi cÞB sæ ÒÐæi SµK, ÒÊÜ nÌÜ cÞB kÐÏ kÐÏ ×érg, rÐ{rg »ÐÝB ÒnKrg ÜéÒ cÐÓÒ Ðåi ørg cßrg kЧrg cã. ¬¾r ×∙ ×i cÐ{B? “u§i nÊÒ ÐióT rgµi, cßrg biÕÒ rgµi ×∙ Òõrg Òn¶i qTB ÜéÒ cÐTyÖr ×BT lòrg, rg{êi kÐiÕr cKr ÒiÜ rgµi bö Òær ÒÐ{Hrg, rÐÊÒ ×örÐ nÊÒ gièrg Ò§i.” Giërg rãi cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü nÊÒ kiDr ×örÐ, rµrg rãi ÒiÕ»: “MÐ{rg rgµi rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ÐióT nâ, c§ ÒB lµ c§ ÒB, kЧrg »Ð¶i Ò§i, cßrg kЧrg »Ð¶i lµ Bi kиc.” V® ÒÐÕ rgµi kЧrg cÇr »Ð¶i Ònèr Òn¸rÐ, bÊÒ cø Bi cßrg kЧrg cÇr Ònèr Òn¸rÐ. C©T rãi cTèi rµrg kЧrg Ðt rãi nB, rµrg Òir cоc оr rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó ÐióT ×{îc ý cñB rµrg. Giã SÉr ×Brg ÒÐæi, ÒÊÜ nÌÜ SÉr ×Brg lBy ×érg, оr SÉr cÐ{B ×i! Mµrg rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg оr ÒÐä dµi, lË» Òøc rãi: “MÕT rgµi ÒÐËÒ sù ÜTèr cеrg sèrg ÒÐDÜ ÜéÒ r¨Ü r÷B, ÒЮ rDr lµÜ ×{îc ÐBi cÐTyÖr.” ¬¾r cTèi cïrg cßrg Üä ÜiÖrg: “CÐTyÖr g®?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 41 “Méi ÒnKrg b¶y rgµy rµy rgµi ÒTyÖÒ kЧrg ×{îc bá ×i!” Mµrg cÐí» cÐí» Ü¾Ò nåi rãi ÒiÕ»: “un{B rBy, rgµy còr »Ð¶i cïrg Ò§i rgåi xe nB »Ðè, Ò§i ÜTèr ×{B rgµi ×i gÆ» Sµi rg{êi.” “Mg{êi rµK?” “Mg{êi ܵ kЧrg Ðt ÜTèr YÕr MBÜ PÐi sèrg ÒÐDÜ bB rgµy!” un{B “u¹i sBK »Ð¶i rgåi xe?” “aäi S® Ò§i cÐØ ÜTèr rgµi ÒÐÊy bër cÐÓrg, cÐø kЧrg ÜTèr cÐÓrg Òn§rg ÒÐÊy rgµi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg rÐiDr c{êi c{êi rãi: “u§i biÕÒ rgµi cßrg kЧrg ÜTèr Òn§rg ÒÐÊy Ò§i, rDr Ò§i ×∙ cÐTÈr bö ×eK lDr ÜÆÒ ÜéÒ c¸i ÜÆÒ r¹.” NÆÒ r¹ ܵ rµrg ÜBrg lµ ÜéÒ ÒÊÜ ÜÆÒ r¹ ЮrÐ PÐËÒ aµ, kÐT§r ÜÆÒ ÜË» ÜË» Ònòr Ònòr, c{êi c{êi Òn§rg rÐ{ ÜéÒ eÜ bh ÜßÜ ÜmÜ, lµÜ rtr cÐK ÒЩr ЮrÐ rÐá rоr ÒÐKr Òж cñB rµrg, xeÜ nB ÒÐËÒ sù nÊÒ bTår c{êi. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr qTB rµrg lÊy ÜéÒ lÇr, ÒnKrg c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ, SÉr lµ ÒÐBrÐ ×BK ×er s® lT§r ×{îc cÇÜ cÐÆÒ. XeÜ nB ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò cñB оr, ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy ×∙ cмrg còr cÐTyÖr g® ׸rg ×ó оr c{êi. MÐ{rg קi Ü¾Ò cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü »ÐÝB sBT ÒÊÜ ÜÆÒ r¹ ×Brg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, ×éÒ rÐiDr Ðái: “Mgµi cã ÜTèr biÕÒ rg{êi ×ÇT ÒiDr Ò§i ÜTèr ×{B rgµi ×i gÆ» lµ Bi kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg »Ð¶r ׸». NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Lµ «ç L§i, MÐÊÒ ×BK ×érg »ÐKrg l§i «ç L§i” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg »Ð¶r ørg g®. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi, rãi: “XeÜ nB rgµi nêi bá giBrg Ðå ÒÐùc sù ×∙ qT¸ l©T nåi, ×Õr rg{êi rµy rgµi cßrg kЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ nèÒ cTéc cßrg Üä ÜiÖrg, l¹rÐ lïrg Ðái: “vBK ÒB rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i biÕÒ Ð¾r?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr cßrg lµ rg{êi cã ÒDr ÒnKrg b¶rg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “a¶rg g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “GiBrg Ðå dBrÐ rЩr b¶rg!” v¾c ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ cµrg Òn¾rg rÐîÒ. ¬¾r biÕÒ rg{êi ×∙ ræi dBrÐ ÒnKrg cÐèr giBrg Ðå, dï lµ Bi ×i cШrg r÷B cßrg sÏ qTyÕÒ kЧrg cÓi ×ÇT Òn{íc k½ kиc! M¨Ü x{B a¸cÐ ¬ióT virÐ s¸rg Ò¸c airÐ kÐÝ »Ðæ, b®rÐ »ÐÈÜ ÒÐiDr й cBK ÒÐñ, ÒTy lµ nÊÒ c§rg cÐÝrÐ, rÐ{rg SÉr dÉr ×Õr ÜéÒ cTéc ÒnTy s¸Ò lÉr rÐBT, sBT ×ã ÒÐËÜ cÐÝ cã rg{êi rãi оr cè ý kÐiÕr cÐK ÒnKrg giBrg Ðå ræi sãrg giã. Mgµy rBy GiBrg Ðå dBrÐ rЩr b¶rg rµy l¹i lµÜ sBK ܵ cã? Pжi cШrg cßrg cã ÜéÒ sù n¾» Ò©Ü rµK ä שy ? NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 42 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MgÐe ×år ÒÊÜ b¶rg dBrÐ rЩr rµy lµ dK cÐÝrÐ ÒBy C§rg ÒÞ Vß SiÕÒ nB, ÒnDr b¶rg Òærg cérg cÐØ cã dBrÐ Òù cñB Ü{êi bB rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr c{êi rйÒ, rãi: “uDr cñB cÐÝrРоr ×{Hrg rÐiDr kЧrg cã ÒnDr b¶rg.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi ×K¸r ×Órg nåi.” ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐTyór ×érg, l¹i Ðái: “Còr ªiÖ» oÐBi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uDr cñB ªiÖ» oÐBi cßrg kЧrg cã, ×itT rµy cã ÒÐó S® ªiÖ» oÐBi ×∙ ÐKµr ÒKµr nêi kÐái giBrg Ðå, ×∙ lµ rg{êi rgKµi, ×∙ ä ÒÐiDr ÒÐ{îrg cñB ÒÐiDr rgK¹i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, ¸rÐ Ü¾Ò ×∙ Òíi ÜéÒ rHi xB x¨Ü. PÐ{Hrg xB gãc Ònêi, giã Ü¸Ò ÒÐæi qTBrÐ, cã èrg ÒBy ¸K ÜéÒ rg{êi ×Brg Sêr bBy ÒnKrg giã, d{êrg rÐ{ lµ ×Brg S{îÒ giã ܵ ×i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “u§i biÕÒ ªiÖ» oÐBi lµ rg{êi b¹r dTy rÐÊÒ cñB rgµi, lÏ rµK rgµi cßrg kЧrg cã Òir Òøc g® cñB оr?” ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg l¹i Ònä rDr l¹rÐ rg¾Ò rÐ{ Üßi ×BK, l¹rÐ lïrg ׸»: “uB kЧrg cã b¹r, ÜéÒ rg{êi cßrg kЧrg.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ ÒÐBr ÒnKrg lòrg, qTBy l¹i ×t Òµi, Ðái: “Mgµi Ò¹i sBK kЧrg Ðái Ò§i, ÒnDr b¶rg cã ÐBy kЧrg cã ÒDr rgµi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðái, cÐØ S® оr c¨r b¶r kЧrg cÇr Ðái. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Cã lÏ rgµi Sèr cмrg cÇr Ðái, ÒnDr b¶rg ×{Hrg rÐiDr lµ cã ÒDr cñB rgµi, cßrg cã c¶ ÒDr cñB YÕr MBÜ PÐi!” Mµrg rgõrg l¹i, l¹i rãi: “a¶rg dBrÐ rЩr rµy ÒTy ×∙ gÐi nâ ÒÐø Òù ÒDr kЧrg »Ð©r Òn{íc sBT, rÐ{rg ÜéÒ Òê giÊy dµi SiÕÒ Ü{êi bB c¸i ÒDr cоc cоr »Ð¶i cã Òn{íc sBT nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cTèi cïrg rÐÉr kЧrg ×{îc Ðái: “Mg{êi ×ørg ×ÇT ÒnKrg dBrÐ s¸cÐ lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ YÕr MBÜ PÐi!” C¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg siÕÒ cÐÆÒ l¹i Òõ Òõ Òж lárg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Cеrg еrÐ ÒÈT ÒnKrg giBrg Ðå, Ò¹i sBK kЧrg bBK giê cã ÜéÒ rgµy yDr ær, b©y giê rgµi ×∙ nâ ÐÕÒ nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Üä ÜiÖrg, xe rgùB ×∙ dõrg l¹i, ×Brg dõrg ×èi diÖr Síi ÜéÒ cBK lÇT. G¸c cñB ¬éi u©r LÇT cBK Ü{êi Òn{îrg. “u§i biÕÒ «ç L§i Òn{B rµK cßrg Òíi rHi rµy dïrg b÷B, rgµy rµK cßrg ¨r Òíi giê rµy Üíi ×i!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ÷rg ÒÐø Üçi rgµy оr ¨r ×tT lµ bèr Üãr Sµ ÐBi b¸Ò cHÜ, ÜéÒ b®rÐ n{îT, ×Õr ÒÐùc ×Hr cßrg cÐ{B Òõrg ÒÐBy ×æi.” unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü, rÐ{rg cKr rg{Hi l¹i b¾Ò ×ÇT ÒÐT rÐá l¹i. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 43 ¬¾r Òù biÕÒ lÇr rµy sÏ gÆ» »Ð¶i ÜéÒ ×èi ÒÐñ nÊÒ ×¸rg sî. CBK ÒÐñ ÒnKrg giBrg Ðå rÐ{ Ü©y, rµK cÐØ cã rgµr Òn¨Ü, rÐ{rg cã ÒDr ÒnDr b¶rg l¹i bÊÒ qT¸ cÐØ cã Ü{êi bB. N{êi bB rg{êi rµy, ×{Hrg rÐiDr ×tT lµ rÐ÷rg rЩr SËÒ nÊÒ ×¸rg sî. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Shr ÒÊÜ nÌÜ cÐe cÞB sæ cñB xe rgùB lDr ÜéÒ cÐÓÒ, rÐòÜ nB rgKµi, ×éÒ rÐiDr rãi: “¬¾r nB nåi.” «Brg lµ cÐÝrÐ rgë. oÐi «ç L§i Òõ ÒnKrg ¬éi u©r LÇT b{íc nB, bãrg cñB оr ×Órg lÓc bö cÐÝrÐ cЩr оr dÉÜ lDr. CЩr оr ×Brg ÜBrg ÜéÒ ×§i ñrg ×Õ ÜtÜ ×¸rg gi¸ Ò¸Ü Ü{Hi l{îrg b¹c ÜéÒ ×§i, Ð∙y còr Üíi rgTyDr! Nçi kÐi оr ÜBrg קi ñrg Üíi Sµ dÉÜ lDr bãrg cñB cÐÝrÐ Ü®rÐ, ÒnKrg lòrg оr Òù d{rg c¶Ü ÒÐÊy иK Ðøc k® l¹, оr ÜTèr cäi bá קi ñrg, cäi bá ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg g® ÜÆc ÒnDr rg{êi ×ó nåi cйy xTèrg lòrg ×{êrg ܵ gµK ÇÜ lDr. MÐ{rg оr ×{Hrg rÐiDr kЧrg ÒÐó lµÜ rÐ{ ÒÐÕ, bäi S® b©y giê оr ×∙ lµ rg{êi ræi ÒiÕrg, nÊÒ nÊÒ ræi ÒiÕrg. a©y giê Üçi SiÖc оr lµÜ ×tT cÐTÈr x¸c rÐ{ ÒiÕrg Ònèrg cBrÐ lÓc rÞB ×DÜ SËy. aÊÒ lTËr lµ ×i Òíi rHi rµK, bÊÒ lTËr »Ð¶i ä l¹i rHi ×ã bBK rÐiDT l©T, оr rgµy rµK cßrg rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ×i ¨r cHÜ cïrg ÜéÒ giê, rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ¨r cïrg ÜéÒ lK¹i Üãr ¨r. uTy cã lÓc оr ¨r rÐ{ ×iDr, rÐ{rg SÉr kЧrg Ðt ×æi Üãr! aäi S® оr Ðy Sërg rg{êi kиc ×tT cÐK nprg оr lµ ÜéÒ rg{êi cÐTÈr x¸c ܵ cã ÐiÖT qT¶, оr biÕÒ Üëi rg{êi ×èi Síi kióT rg{êi rÐ{ ÒÐó ÒnKrg lòrg sÏ ró Ònërg ÐHr ÜéÒ cÐÓÒ, שy lµ ritÜ STi ÒÐÝcÐ Sµ sù Ð{ärg ÒÐô lír rÐÊÒ cñB оr. un¶i qTB Ü{êi b¶y r¨Ü kÐæ lTyÖr, r¨Ü r¨Ü »ÐÊr ×ÊT, sBT bèr Ü{Hi bB ÒnËr ÐTyÕÒ cÐiÕr lír rÐá, ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg c¸i оr Ðy Sërg cã ×{îc, cÐÝrÐ lµ ×itT rµy. ¬¾r rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i kÐiÕr b¶r ÒЩr оr Òir nprg оr ×∙ kЧrg còr lµ ×øB Òn½ lBrg ÒÐBrg Síi קi cЩr ÒnÇr sTèÒ r¨Ü kЧrg cã ñrg ÜBrg. uÐBrÐ ×BK r¹Ü ׸ qTý d{íi ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi »Ð¸Ò s¸rg lÊ» l¸rÐ, ÒnDr ×{êrg cã nÊÒ rÐitT rg{êi ×tT ×Brg rg¾Ü rЮr ÒÐBrÐ ×BK cñB оr, Òõ ÒnKrg cç xe rgùB ×er s® ×èi diÖr kiB d{êrg rÐ{ cßrg cã ÐBi cÆ» Ü¾Ò ×Brg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr. MÐ÷rg r¨Ü gÇr שy оr ×∙ qTer Síi SiÖc bö rg{êi kиc rЮr cÐpÜ cÐpÜ nåi, Üëi rg{êi ×tT qTer Síi ×itT rµy. MÐ{rg Ð§Ü rBy ×éÒ rÐiDr оr l¹i c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kЧrg Òù rÐiDr, gièrg rÐ{ ÜéÒ ÒÐiÕT r÷ lâB ÒÐó ×ørg gi÷B ÜéÒ ×¸Ü ×§rg rBÜ rЩr SËy. Pжi cШrg lµ bäi S® ÐBi cÆ» Ü¾Ò ÒnKrg cç xe rgùB ×èi diÖr, ×∙ rЮr xTyDr qTB c¸i Sá rgKµi ×{îc »Ðñ ×Çy Sµrg cñB оr, ×∙ rЮr ÒÐÊy ×{îc ×øB Òn½ lBrg ÒÐBrg Síi קi cЩr ÒnÇr kiB. NéÒ rÐ¸Ò ×BK x½ Sì ÒÐïrg xe, Üãc ÐBi cÆ» Ü¾Ò kiB nB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 44 ¬¾r cã rçi bøc bèi ×ã, rÐ{rg l¹i kЧrg Ðt lµÜ rÐ{ SËy, bäi S® оr Òíi rHi rµy, kЧrg »Ð¶i ×ó Ò®Ü kiÕÜ c¸i SiÖc »Ðitr »Ðøc ×ã. NÊy r¨Ü gÇr שy, оr ×∙ Ðëc ×{îc c¸cÐ rÐÉr rÐör. ¬¾r ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr sBrg bDr ×ã lÊy ÜéÒ lÇr r÷B, cÐØ Sitr ÒÐeK cKr ×{êrg dµi ÜÆÒ Ònêi ×Brg cÐiÕT nëi, ×i St qT¸r Ònë оr rHi ×Brg ä, Üçi ÜéÒ b{íc cЩr s¶i nB, ×tT cÐÝrÐ x¸c ÐÖÒ rÐ{ l∙K ÒÐî ÜBy ×K ¸K cÐK ÜéÒ ÒióT c§ r{Hrg kÐã ÒÝrÐ, kЧrg ÒÐõB ÜéÒ ÒÊc, kЧrg ÒÐiÕT ÜéÒ ÒÊc, b{íc rµK cßrg SõB ×Órg ÐBi ÒÐ{íc bB ÒÊc. ¬¾r Ðy Sërg rg{êi kиc cßrg nâ, ×BK cñB оr cßrg cÐTÈr x¸c rÐ{ SËy. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rÐÑ rеrg bT§rg ÒÊÜ nÌÜ cÞB sæ xe nB, kÐÏ ÒÐä dµi, Ðái: “Mgµi ÒÐÊy ÒDr rµy ÒÐÕ rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “Méi ÒnKrg bB r¨Ü rÕT rÐ{ оr cÐ{B cÐÕÒ, ÒЮ rÐÊÒ ×örÐ sÏ Ònä ÒеrÐ ÜéÒ k½ ×iDr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i ÒÐä dµi, rãi: “«¸rg ÒiÕc b©y giê оr SÉr cÐ{B ×iDr…” Xe rgùB l¹i dõrg l¹i ×èi diÖr Òn{íc MÐÊÒ PÐÈÜ ¬{Hrg. MÐÊÒ PÐÈÜ ¬{Hrg lµ ÜéÒ qT¸r Ònµ lír, ÒnKrg qT¸r Ònµ ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT cã ×ñ kióT, ×ñ d¹rg rg{êi, qT¸r Ònµ cµrg lír ÒЮ l¹i cµrg rÐitT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i Shr ÒÊÜ nÌÜ lDr, ×ó cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr ÜéÒ lÓc l©T, nåi rµrg Üíi Ðái: “Mgµi ÒÐÊy ×{îc g®?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “NÊy rg{êi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “a¶y.” a©y giê ×Brg lµ lÓc qT¸r Ònµ Üä cÞB bT§r b¸r, kиcÐ bDr ÒnKrg ÝÒ rÐÊÒ cßrg cã ÜéÒ ÐBi Òn¨Ü rg{êi, оr Ò¹i sBK l¹i cÐØ ÒÐÊy cã b¶y rg{êi? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÜéÒ cÐÓÒ rg¹c rÐiDr cßrg kЧrg bióT ÐiÖr, rg{îc l¹i ¸rÐ Ü¾Ò rµrg còr lé nB ÜéÒ S½ kÐer rgîi, l¹i Ðái: “Mgµi ÒÐÊy lµ b¶y rg{êi rµK?” a¶y rg{êi ܵ PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr ÒÐÊy lµ - ÐBi rg{êi ×Brg ׸rÐ cê, ÜéÒ rg{êi ×Brg bãc l¹c, ÜéÒ ÐòB ÒÐ{îrg, ÜéÒ ÒDr ÜÆÒ nç, ÜéÒ ÒióT c§ r{Hrg ×Brg Ð¸Ò ÜTB STi, còr cã ÜéÒ ÒDr ÒK bhK ×Brg gôc ÒnDr ÜÆÒ bµr rgñ gËÒ. a¶y rg{êi rµy cã rg{êi ÒЮ rgåi ÒnKrg gãc, cã rg{êi ÒЮ rgåi gi÷B ×¸Ü ×§rg, d¸rg rg{êi cмrg cã g® lµ ×Æc biÖÒ. u¹i sBK rÐ÷rg rg{êi kиc оr kЧrg rЮr ÒÐÊy, l¹i cø cÐØ rЮr ÒÐÊy b¶y rg{êi rµy? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cмrg rÐ÷rg kЧrg ÒÐÊy l¹, rg{îc l¹i cµrg Òá nB b¸i »Ðôc kÐÏ ÒÐä dµi, rãi: “u§i cÐØ biÕÒ ÒÐBrÐ ×BK cñB rgµi s¾c, kЧrg rgê cKr Ü¾Ò cñB rgµi cµrg s¾c.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “oú ÒÐùc ÒB cÐØ cÇr rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi ×∙ qT¸ ×ñ.” ¬¾r ×Brg rЮr ÜéÒ rg{êi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 45 VõB nåi ÒDr ÒK bhK SÉr còr rgñ gôc ÒnDr bµr, b©y giê ×∙ ÒØrÐ, Òn{íc dTçi c¸i l{rg Üái, nåi ×æ c¶ cÐhr Ònµ SµK ÜiÖrg sÓc, »ÐTr ÒKÑÒ c¶ rgôÜ Ònµ lDr ÜÆÒ ×ÊÒ, lµÜ {íÒ c¶ gÊT qTÇr cñB rg{êi bDr c¹rÐ, оr litr Séi Sµrg kÐKÜ l{rg xTèrg, c{êi lµÜ lµrÐ dïrg èrg ÒBy ¸K lBT gÊT qTÇr cÐK rg{êi kiB. NéÒ rg{êi rÕT rÐ{ Òn§rg qT¸ bhK, rÐ÷rg SiÖc lµÜ ÒÐ{êrg kÐã Òn¸rÐ kÐái lé nB ÜéÒ cÐÓÒ rgT rgèc bTår c{êi. MÐ{rg ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐi rЮr оr, sK Síi ¸rÐ Ü¾Ò kÐi r∙y rЮr «ç L§i ÒЮ ÐKµr ÒKµr gièrg rÐBT. LÏ rµK оr cÐK nprg ÒDr bhK cßrg lµ ÜéÒ ×èi ÒÐñ nÊÒ ×¸rg sî? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi rÐËr nB rg{êi rµy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c l¾c ×ÇT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi nÊÒ cÐÓ ý ×Õr оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ gËÒ gËÒ ×ÇT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi ×∙ »Ð¸Ò ÐiÖr nB оr cã cÐç rµK ×Æc biÖÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi rãi Òõrg cÐ÷ ÜéÒ: “Mg{êi ÒDr rµy cã s¸Ò kÐÝ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “v¸Ò kÐÝ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ siÕÒ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK ÒnKrg ÒBy, rãi: “CÐØ cã cBK ÒÐñ giÕÒ rg{êi S§ sè, ÒnDr rg{êi Üíi ÜBrg s¸Ò kÐÝ!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg xeÜ nB оr cмrg qTB cÐØ lµ ÜéÒ ÒDr bhK »Ð® rér rgT rgèc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “«ã cмrg qTB cÐØ lµ ÒÐø cÐe ×Ëy bDr rgKµi cñB оr ÒЧi, cÐÝrÐ lµ gièrg rÐ{ Sá rgKµi cñB ×BK kiÕÜ SËy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi, rãi: “XeÜ nB Ü¾Ò cñB rgµi sK Síi ×BK cñB rgµi còr s¾c ÐHr.” Mµrg Ðiór rÐiDr lµ rÐËr nB rg{êi rµy, ÐHr r÷B còr nÊÒ nâ St rgër rgµrÐ cñB оr. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¾r lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “¬¾r cÐÝrÐ lµ rgãr c¸i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mgãr c¸i?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi biÕÒ ÐBy kЧrg biÕÒ ÒnKrg giBrg Ðå ÜÊy r¨Ü gÇr xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ Òæ cÐøc bÝ ÜËÒ nÊÒ ×¸rg sî?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “uæ cÐøc rµy ÒDr gëi lµ g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aµr ÒBy ×er!” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐ{B Ðt rgÐe qTB c¸i ÒDr rµy, rÐ{rg l¹i SÉr c¶Ü ÒÐÊy cã ÜéÒ ¸» lùc rãi kЧrg ÒеrÐ lêi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 46 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “CÐK ×Õr giê »ÐÓÒ rµy, ÒnKrg giBrg Ðå rÐ÷rg rg{êi biÕÒ nâ St Ò®rРЮrÐ cñB Òæ cÐøc rµy SÉr kЧrg rÐitT, bäi S® rÐ÷rg SiÖc ܵ bër cÐÓrg lµÜ ×tT lµ ä d{íi lòrg ×ÊÒ, rHi ¸rÐ s¸rg ÜÆÒ Ònêi kЧrg cÐiÕT ×Õr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “ViÖc cÐÓrg lµÜ lµ rÐ÷rg SiÖc g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “a¾Ò cãc, Òèrg Òitr, ¸Ü s¸Ò.” NéÒ bµr ÒBy cã r¨Ü rgãr, Òæ cÐøc rµy cßrg cã r¨Ü ÒDr ×ÇT sá. Xe rgùB l¹i ÒiÕ» Òôc ×i St »ÐÝB Òn{íc, ÒÊÜ nÌÜ ×∙ й xTèrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg rÐiDr Ðái: “unDr bµr ÒBy, søc ܹrÐ lír rÐÊÒ lµ rgãr ÒBy rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mgãr c¸i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “LirÐ ÐK¹Ò rÐÊÒ lµ rgãr ÒBy rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mgãr Òná.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unKrg Òæ cÐøc bµr ÒBy ×er, cÐöT Òn¸cÐ rÐiÖÜ St ¸Ü s¸Ò, cÐÝrÐ lµ rgãr c¸i Sµ rgãr Òná.” CÐç ׸rg sî rÐÊÒ cñB rgãr c¸i, cÐÝrÐ lµ оr cã ÜéÒ c§rg »ÐT uÐË» uBÜ uиi a¶K ¬µrÐ LTyÖr «årg uÞ C§rg ܵ ÐiÕÜ Bi lTyÖr ÒеrÐ. aäi S® оr Sèr lµ Òиi gi¸Ü ÒnKrg cTrg, Òõ rÐá ×∙ lµ Òиi gi¸Ü. MgÐe rãi ÜÊy Sö cBK ÒÐñ ÒnKrg ¬Kµrg cTrg ×¹i réi ×tT ×∙ Òõrg d¹y qTB оr Sâ c§rg. XTÊÒ ÒЩr cñB rgãr Òná cµrg k® l¹ ÐHr, rgÐe ×år оr kЧrg rÐ÷rg ×∙ Òõrg ä uÐiÕT L©Ü uù lµÜ gi¸Ü Òù Òn§rg cKi Ò¨rg l÷, ܵ còr lµ ×Ö ÒÞ s¸T ÒÓi cñB C¸i bBrg, Sµ còr Òõrg lµ ×{êrg cÐñ uÐË» MÐö liDr ÐKµr ×{êrg cñB GiBrg MBÜ PÐKrg Vm bBrg Nçi bër cÐÓrg cã ÜéÒ rÐãÜ ÒÐñ й, Üçi ÒDr ×tT cã ÜéÒ c§rg SiÖc nÊÒ ×Æc biÖÒ, ÐHr r÷B Ðî» Ò¸c ×∙ l©T. V® ÒÐÕ ÐµrÐ ×érg ¸Ü s¸Ò cñB bër cÐÓrg Òn{íc giê cÐ{B Ðt ÒÐÊÒ b¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg k½ ׸rg sî rÐÊÒ ÒnKrg Òæ cÐøc rµy, l¹i kЧrg »Ð¶i lµ ÐBi ÒDr bër cÐÓrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ rgãr S§ dBrÐ.” unDr ÜéÒ bµr ÒBy, rgãr ÒBy Sôrg St rÐÊÒ cÐÝrÐ lµ rgãr S§ dBrÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mgãr S§ dBrÐ sBK l¹i ׸rg sî?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr S§ dBrÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐõB rÐËr. MÐ÷rg Sâ l©Ü еK kiÖÒ ÒÐBrÐ dBrÐ Ðiór иcÐ, cè rÐiDr ¾Ò cã sä Òn{êrg, rÐ{rg ÜéÒ sè k½ S§ dBrÐ l¹i cµrg ׸rg sî ÐHr. aäi S® ÒЧrg ÒÐ{êrg »Ð¶i ×îi ×Õr lÓc ×BK cñB оr ×©Ü SµK ÒiÜ ÒЮ rg{êi ÒB Üíi biÕÒ ×{îc sù ׸rg sî cñB оr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unKrg giBrg Ðå Òn{íc giê cÐ{B cã rg{êi rµK biÕÒ rgãr S§ dBrÐ lµ Bi, cµrg kЧrg cã Bi ÒÐÊy qTB оr.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 47 PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “«Õr c§ cßrg kЧrg biÕÒ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐæ sä c{êi, rãi: “oЧrg biÕÒ cÐõrg Ò§i cßrg »Ð¶i ×îi ×Õr kÐi ×BK cñB оr ×©Ü SµK ÒiÜ Ò§i Üíi biÕÒ ×{îc!.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, l¹i qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi Ðái: “a©y giê c§ còr ÜTèr ×{B Ò§i ×i gÆ» rg{Hi rµK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg Ònùc ÒiÕ» Òn¶ lêi c©T Ðái rµy, rãi: “uеrÐ rÐá rµy Sèr kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ rHi nÊÒ r¸K rÐiÖÒ, rÐ{rg ÜÊy rgµy gÇr שy, ×éÒ rÐiDr l¹i cã nÊÒ rÐitT kиcÐ giBrg Ðå l¹ ÜÆÒ.” a©y giê ÒЮ rµrg ×èi Síi ×¸Ü rg{êi ×ã ×∙ kЧrg còr l¹ lÉÜ r÷B, bäi S® rµrg ×∙ ×itT ÒnB qTB l¹i löcÐ Sµ rgTår gèc cñB bër cÐÓrg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt kirÐ rg¹c. ¬¾r ×∙ síÜ »Ð¸Ò ÐiÖr nB rµrg kЧrg Ðt gièrg Síi S½ bt rgKµi rÐá rоr yÕT íÒ, ÒnKrg קi ÒBy rgëc rgµ ܶrÐ d½ kiB Ðiór rÐiDr cßrg ×∙ r¾Ü ×{îc ÜéÒ lùc l{îrg nÊÒ lír, còr lír ÐHr rÐitT sK Síi Ò{ärg Ò{îrg cñB bÊÒ k® Bi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i gÇr rÐ{ ×∙ ×itT ÒnB nÊÒ nâ St lBi löcÐ cñB bër cÐÓrg, cÐØ cã ÜéÒ rg{êi lµ rgK¹i lÖ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Ai?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü SÉr cÐ{B Üä ÜiÖrg, ×éÒ rÐiDr, cKr rgùB kÐáe khK xe ÐÝ ÜéÒ ÒiÕrg dµi dH ÐBi cЩr Òn{íc ×ørg Òмrg lDr, ÒÐïrg xe rgÐiDrg ×i, gÇr rÐ{ lËÒ rеK. MÐ{rg rg{êi rµrg l¹i ×∙ ä bDr rgKµi ÒÐïrg xe, cÐØ rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi ×ørg ÒTæi ¸K xBrÐ ÒÊÒ Òn¾rg, gôc d{íi Üãrg rgùB. CKr rgùB kÐáe ܵ ×∙ ×ørg c¶ rg{êi dËy, Üãrg Òn{íc rÕT rÐ{ ×∙ giÉÜ xTèrg, оr dï lµ kЧrg cÐÕÒ ÒЮ Ðé» së cßrg »Ð¶i bö dÉÜ r¸Ò. Mg{êi ׸rÐ xe ×∙ gi÷ kЧrg ræi cKr rgùB rµy, rg{êi ¸K xBrÐ rg∙ gôc d{íi ×ÊÒ ÒЩr rg{êi ×∙ cK l¹i ÒеrÐ ÜéÒ kÐèi Ònòr, ×Õr cÞ ×érg cßrg kЧrg cÞ ×érg ræi r÷B. N¾Ò rЮr Üãrg cKr rgùB dÉÜ xTèrg, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cмrg rÐ÷rg ×Õr ÜéÒ ý ×örÐ nB ÒBy cøT giÓ» cßrg kЧrg cã, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ rЮr. Mµrg ×Brg rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg ×∙ nB kÐái ÒÐïrg xe, ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ ÐKµr ÒKµr cмrg cã ÜéÒ cÐÓÒ bióT c¶Ü g®, оr cµrg kЧrg cã ý nB ÒBy. «¸Ü קrg kDT lDr kirÐ Ð∙i, Üãrg rgùB nèÒ cTéc dÉÜ xTèrg, rg{êi ¸K xBrÐ ÒnDr ×ÊÒ nâ nµrg ×∙ gôc rgBy d{íi Üãrg rgùB, Bi rÊy ×tT rЮr ÒÐÊy nÊÒ nâ nµrg, rÐ{rg оr l¹i kЧrg Ðt bö Üãrg rgùB ×¹» »Ð¶i. «Õr kÐi cKr rgùB rµy yDr ær l¹i, rg{êi rµy cßrg cÐÇÜ cÐËÜ bò lDr, kЧrg rgõrg ÒÐä dèc. NÆÒ cñB оr ÒTy ×∙ S® kirÐ Ð∙i ܵ biÕr s¾c, rÐ{rg xeÜ nB SÉr nÊÒ b®rÐ ÒÐ{êrg, оr Sèr dm lµ rg{êi nÊÒ b®rÐ ÒÐ{êrg, ×Õr ÜéÒ ×ióÜ ×Æc biÖÒ cßrg kЧrg cã. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐi rЮr оr, ¸rÐ Ü¾Ò l¹i cµrg Ònä rDr Òµr kÐèc. ¬¾r ×∙ ÒÐÊy qTB rg{êi rµy. Mg{êi SõB bö rgôÜ Ònµ cñB Mgãr c¸i lµÜ {íÒ gÊT qTÇr, cÐÝrÐ lµ rg{êi rµy. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 48 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg c{êi c{êi, rãi: “XeÜ nB SËr kÐÝ Ð§Ü rBy cñB rgµi ÒÐËÒ kЧrg ÒèÒ, SõB Üíi bö rg{êi ÒB lµÜ {íÒ gÊT qTÇr, b©y giê l¹i bö rg∙ ×Õr Ü®rÐ ÜÈy ÒKµr lµ ×ÊÒ.” Mg{êi rµy cßrg c{êi c{êi, rãi: “VËr kÐÝ cñB ÒB Ð§Ü rBy ÒTy kЧrg ÒèÒ rÐ{rg còr bBK rÐiDT rg{êi SËr kÐÝ ÒÖ ÐHr ÒB. ¬§Ü rBy ÒB xTi x½K, rgµy ÜBi SÉr còr kЧrg biÕÒ cã bBK rÐiDT rg{êi sK Síi ÒB cµrg kЧrg ÜBy ÐHr, cTéc sèrg Sèr dm lµ rÐ{ ÒÐÕ Üµ, c§ r{Hrg е ÒÊÒ »Ð¶i ×ó Ò©Ü xeÜ Ònërg?” K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2