Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

91
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 4

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 33 Håi thø t­ Ngãn c¸i cña bµn tay ®en ( ¬¾c ÒÐñ ×ÝcÐ ÜÉT cÐØ ) o Чrg »Ð¶i lµ rg{êi ÒЮ lµ g®? Lµ d∙ ÒÐÓ? Lµ ÜB qTû? Lµ Ò{îrg gç? ¬By lµ ÒiDr »ÐËÒ? Cã lÏ ÒÊÒ c¶ ×tT kЧrg »Ð¶i. Cмrg qTB rÐ÷rg cÐTyÖr ܵ оr lµÜ gÇr rÐ{ ×∙ S{îÒ qTB giíi йr St r¨rg lùc cñB cKr rg{êi, cßrg rÐ{ ×∙ S{îÒ qTB c¶ giíi йr St søc cÐöT ×ùrg cñB cKr rg{êi. YÕr MBÜ PÐi cã c¸cÐ gi¶i ÒÐÝcÐ nÊÒ ÐBy: “oó c¶ rg{Hi cã lµ rg{êi, cïrg l¾Ü cßrg cÐØ ÒÝrÐ lµ ÒÐø rg{êi kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ c{êi, cè rÐiDr ×∙ c{êi. ªï cÐK оr kЧrg »Ð¶i ÒÐùc sù c{êi мr nB, rÐ{rg ÒÐËÒ ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò ×∙ cã rhÒ c{êi. «itT rµy qT¶ ÒÐùc lµ ÜéÒ cÐTyÖr ÐiÕÜ ÐKi, gièrg rÐ{ gi÷B cHr gi§rg Ü©y ×er Üï ÜöÒ bçrg d{rg xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ ¸rÐ d{Hrg. YÕr MBÜ PÐi rЮr оr, rÐ{rg ×éÒ rÐiDr l¹i ÒÐä nB, rãi: “«itT ܵ Ð§Ü rBy ÒB ÒÐùc sù kЧrg rgê Òíi lµ, lK¹i rg{êi kЧrg »Ð¶i rg{êi rÐ{ rg{Hi cè rÐiDr l¹i cßrg biÕÒ c{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “Cмrg rÐ÷rg biÕÒ c{êi ܵ còr biÕÒ l¾rg rgÐe.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “VËy ÒЮ rg{Hi cïrg ÒB ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “«i ×Õr שT?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “«Õr ÜéÒ rHi kЧrg cã Ü{B, ÜéÒ rHi ܵ cã n{îT” unDr lÇT rÐá cã n{îT, cßrg cã c¶ ×Ìr, xeÜ nB kÐTrg c¶rÐ ×Êy ÒnKrg ÜéÒ ×DÜ Ü{B giã gi÷B c¸i se se l¹rÐ cñB ÜïB xT©r ÒЮ sK Síi rô c{êi cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ rã ÊÜ ¸» ÐHr rÐitT. MÐ{rg kÐi PÐã ¬årg uTyÕÒ Üíi cÐØ rgÈrg ×ÇT lDrÐ rЮr qTB ÜéÒ lÇr, rhÒ c{êi ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò Ð¾r litr l¹rÐ ×Õr Üøc קrg cørg. ¬¾r l¹rÐ lïrg rãi: “«ã lµ rHi ܵ rg{Hi Òíi, kЧrg »Ð¶i ÒB.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi kЧrg ×i sBK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “QTyÕÒ kЧrg ×i.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “MHi ÒB cã ÒÐó ×i, rg{Hi sBK l¹i kЧrg ÒÐó?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® ÒB kЧrg »Ð¶i lµ rg{Hi, rg{Hi cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÒB.” CÐÝrÐ bäi S® rg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ ÒB, rDr rg{Hi cоc cоr sÏ kЧrg biÕÒ ×{îc rÐ÷rg bi ÒÐ{Hrg Sµ ÒÐèrg kÐæ cñB ÒB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 34 C©T rãi ×ã dï оr kЧrg Ðt rãi nB, cßrg kЧrg ×örÐ rãi nB, YÕr MBÜ PÐi cßrg ×∙ rЮr nB ×{îc sù ×BT kÐæ cñB оr, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r cßrg ×∙ S® ×BT kÐæ ܵ cK nÓÜ l¹i. MHi שy bÊÒ qT¸ cßrg cÐØ lµ ÜéÒ km SiÖr ܵ ÒЧi, Sèr cÐØ lµ rHi ×ó Üëi rg{êi Ò®Ü ÒÐÓ STi, sBK l¹i cã ÒÐó g©y cÐK оr ÜéÒ rçi ×BT ܹrÐ ÜÏ rÐ{êrg Êy? Pжi cШrg Ò¹i ÜéÒ rHi cßrg rÐ{ ÒÐÕ rµy, оr ×∙ Òõrg Òn¶i qTB ÜéÒ c©T cÐTyÖr ×BT bTår? YÕr MBÜ PÐi ×éÒ rÐiDr Ðái: “Mg{Hi cã rЮr ÒÐÊy rg{êi ܵ lÓc Òn{íc cïrg ÒB ×Õr PÐ{îrg ¬Kµrg uË», rg{êi ܵ ×∙ ×µr cÐK ÒB rgÐe?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c ×ÇT. YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB biÕÒ rg{Hi cÐ{B rЮr qTB, S® rg{Hi Òn{íc giê kЧrg Tèrg n{îT, cßrg kЧrg rЮr r÷ rЩr.” ¬¾r rЮr Òмrg PÐã ¬årg uTyÕÒ, cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “C㠻жi c¶ ÐBi ÒÐø ×ã ×∙ Òõrg lµÜ cKr ÒiÜ rg{Hi bö Òær ÒÐ{Hrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg cÞ ×érg, cßrg kЧrg Üä ÜiÖrg, rÐ{rg ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r Üçi ÒÐí ÒÐöÒ ×tT ×∙ ×Brg cK ÒÐ¾Ò l¹i. C©T rãi Êy cñB YÕr MBÜ PÐi, gièrg rÐ{ ÜéÒ Üßi kiÜ rÐër, ×©Ü SµK ÒiÜ Ð¾r. ë rÐ÷rg rHi ÐKBr l¹c, Ò¹i sBK kЧrg ÒÐó cã rÐ÷rg Ðåi øc ×BT bTår? MÕT rÐ{ kЧrg cã ÐKBr l¹c, ÒЮ ×BT kÐæ Òõ שT Òíi? oÐK¶rg c¸cÐ gi÷B STi s{írg Sµ kÐæ ×BT, cмrg »Ð¶i Üárg ÜBrÐ rÐ{ lµ ÜéÒ sîi cÐØ sBK? YÕr MBÜ PÐi ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. ¬¾r kЧrg ÜTèr Ðái, Sµ cßrg kЧrg rì Ðái r÷B. CÐÝrÐ rgBy lÓc ×ã, Òõ »ÐÝB sBT Ò{êrg cBK ÒЮrÐ l®rÐ »Ðãrg nB ÐBi rg{êi. NéÒ rg{êi ÒЮ nHi “ÇÜ” ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ kЧrg ×érg ×Ëy g® r÷B, rg{êi còr l¹i dïrg ÒTyÖÒ ÒÐÕ kÐirÐ c§rg “YÕr uÞ uBÜ vBK uÐñy” bBy lDr lÇT cBK ×èi diÖr. oÐi YÕr MBÜ PÐi »Ðãrg ÒÐeK, cÞB sæ ×∙ Üä, ×Ìr SÉr s¸rg! unKrg ¸rÐ ×Ìr cÐØ lKBrg lK¸rg ÒÐÊy ÜéÒ bãrg rg{êi rÐá rоr rÐÑ rеrg »Ðãrg qTB cÞB sæ SµK bDr ÒnKrg. Mg{êi gôc ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ lµ ÜéÒ l∙K rЩr s¾c ÜÆÒ Sµrg SëÒ, gÇy gTéc, SÉr còr kÐK¸c ÒnDr Ü®rÐ bé оc y cñB bër sHr ÒÆc. L∙K SõB nHi xTèrg, ÐHi ÒÐä litr Ò¾Ò. YÕr MBÜ PÐi kÐi »Ð¸Ò ÐiÖr nB l∙K ×∙ Ò¾Ò ÒÐä, lË» Òøc »Ði ÒЩr lDr, dïrg Òèc ×é rÐBrÐ rÐÊÒ, »Ðãrg lDr Ò{êrg cBK, cÐTi qTB cÞB sæ SµK ÒnKrg! N∙i ×Õr lÓc оr »Ðãrg qTB kÐTrg cÞB sæ, Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ ä ÒnKrg »Ðòrg. unKrg »Ðòrg kЧrg cã Bi kиc, cÐØ cã Sµi dÊT cЩr {íÒ sßrg. ªÊT cЩr nÊÒ rÐá rоr, bãrg rg{êi rÐÑ rеrg »Ði ÒЩr rÐ{ cÐiÜ yÕr Ðiór rÐiDr lµ r÷ rЩr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 35 YÕr MBÜ PÐi rÐÝT ܵy, rãi: “Pжi cШrg lµ rµrg ÒB?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mµrg ÒB lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “NirÐ MgTyÖÒ u©Ü.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “unDr Ònêi kЧrg cã Òn¨rg, Òn¨rg s¸rg kЧrg cã Ò©Ü, SËy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lµ Òõ שT ܵ Òíi?” YÕr MBÜ PÐi ÒÐä Ð¾Ò nB, c{êi kÐæ sä: “Mg{Hi lÇÜ nåi, ÒB Sèr dm cßrg ×∙ lÇÜ, Ü∙i ×Õr giê, ÒB Üíi biÕÒ Òn¨rg s¸rg lµ cã Ò©Ü.” V§ Ò©Ü cÐÝrÐ lµ ÒÇÜ xT©r. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lµ cÐñ rЩr ä שy?” YÕr MBÜ PÐi gËÒ gËÒ ×ÇT, y cÐ{B kö» Üä ÜiÖrg ÒЮ bDr rgKµi ×∙ SBrg lDr ÒiÕrg gâ cÞB. uõ c¸rÐ cÞB ×Brg kÐh» Ðê, ÜéÒ c§ r{Hrg ¸K xT©r Üárg ÜBrÐ, קi ܸ Þrg Ðårg, cÆ» Ü¾Ò nÊÒ ÒK, ÒBy »Ð¶i b{rg ÜéÒ cÆ» lårg ÒÐøc ¨r, ÒBy Òn¸i x¸cÐ ÜéÒ Sò n{îT Ð∙y còr cÐ{B Üä ×ÊÒ riDÜ xTÊÒ ÐiÖr.«§i Ü¾Ò ÒK lBrÐ lîi Êy rЮr cÐpÜ cÐpÜ SµK PÐã ¬årg uTyÕÒ ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, bçrg rÐiDr Ðái: “Mgµi cÐÝrÐ lµ Sö kиcÐ qTý ܵ c§ r{Hrg rе cÐÓrg Ò§i ×∙ rãi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÐióT, ×Õr YÕr MBÜ PÐi cßrg kЧrg ÐióT. uióT c§ r{Hrg l¹i rãi: “C§ r{Hrg rе cÐÓrg Ò§i rãi cã kиcÐ qTý й cè, ×Æc biÖÒ kDT Ò§i cÐTÈr bö n{îT Sµ ÒÐøc ¨r, rÐ{rg rgµi xeÜ nB ÜéÒ cÐÓÒ cßrg kЧrg gièrg lµ kиcÐ qTý.” Mµrg ÒB xeÜ nB ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÜTèr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ ÜéÒ lÇr r÷B, ÜiÖrg ÒЮ SÉr rãi, rg{êi ÒЮ ×∙ qTBy sBrg ÒÐT dër bµr, bµy cÐhr ×ßB. Mg{êi lÓc r∙y qT¶ rÐiDr cÐÝrÐ lµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. ¬¾c y l∙K rЩr Sèr ×örÐ ×©Ü cÐÕÒ YÕr MBÜ PÐi ÒnKrg bãrg Òèi мr ×∙ bö rµrg giÕÒ, rÐ{rg rµrg l¹i kЧrg lé diÖr. Lý dK cã ÒÐó cÐÝrÐ lµ ÜTèr ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ »Ð¶i lDr c¨r lÇT rÐá rµy cШrg ? YÕr MBÜ PÐi c{êi, rãi: “XeÜ nB c¸cÐ rµrg ÒB Üêi kиcÐ sK Síi ÒB ÒÐËÒ lµ kиc qT¸ xB nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×BrÐ ÜÆÒ, l¹rÐ lïrg rãi: “CÐØ ÒiÕc ÒB kЧrg »Ð¶i lµ lK¹i kиcÐ qTý rÐ{ rµrg ÒB Ò{ärg Ò{îrg.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg dï g® ÒЮ rg{Hi cßrg ×∙ Òíi nåi, ×∙ Òíi sBK kЧrg ä l¹i?” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB ×∙ Òíi nåi, sBK rg{Hi còr rãi r÷B?” YÕr MBÜ PÐi l¹i c{êi c{êi, b{íc qTB ×Ë» Sì ÜiÕrg ×ÊÒ riDÜ »ÐKrg qTBrÐ Sò n{îT, lË» Òøc Ð{Hrg n{îT l©T r¨Ü ÒáB lDr »Ð¶ SµK Üßi. “¬¶K ÒÞT!” ¬¾r ÜØÜ c{êi rãi: “«Õr ÒB Òíi rHi rµy, cßrg cÐ{B Òõrg ×{îc Tèrg qTB lK¹i n{îT rgKr rÐ{ ÒÐÕ!” uióT c§ r{Hrg ×Brg nãÒ n{îT, Òõ Sò n{îT nãÒ sBrg b®rÐ n{îT, nåi l¹i Òõ b®rÐ n{îT nãÒ SµK ly n{îT. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 36 YÕr MBÜ PÐi rãi: “XeÜ nB rµrg ÒB kЧrg cÐØ biÕÒ rg{Hi, ܵ rg{Hi lµ rg{êi rÐ{ ÒÐÕ rµK rµrg ЮrÐ rÐ{ còr biÕÒ nÊÒ nâ.” Ly ×∙ ×Çy n{îT, оr ÜéÒ ÐHi Tèrg c¹r, Üíi xKBy rg{êi l¹i ×èi diÖr Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ, cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “u©Ü rgTyÖr cñB ÒB SÉr cÐ{B ÒеrÐ cÐØ S® cã ÜéÒ rg{êi SÉr cÐ{B cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ rg{êi rµK?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Lµ ÜéÒ k½ ׸rg »Ð¶i cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi ÜTèr giÕÒ Ð¾r?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB rgµy rgµy ×DÜ ×DÜ ×tT ÜTèr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi l¹rÐ lïrg rãi: “o½ ׸rg cÐÕÒ, síÜ ÜTér g® cßrg cÐÕÒ, Ò¹i sBK rg{Hi cø rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr Òù Ü®rÐ ×érg ÒÐñ?” YÕr MBÜ PÐi c¨Ü »ÐÉr ׸»: “aäi S® rgKµi ÒB nB, kЧrg cã rg{êi rµK biÕÒ lµ оr ׸rg cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “o½ rµy nèÒ cTéc lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “C§rg ÒÞ Vß” oЧrg kÐÝ ÒnKrg »Ðòrg ×éÒ rÐiDr ÒnÇÜ Ð¼r xTèrg, ×Õr c§ r{Hrg ×Brg nãÒ n{îT kiB cßrg Òù d{rg dõrg kЧrg nãÒ n{îT! Vß c§rg ÒÞ! aB cÐ÷ rµy b¶r ÒЩr ×∙ d{êrg rÐ{ cã ÜéÒ kж r¨rg kÐiÕr rg{êi ÒB »Ð¶i kÐiÕ» »Ðôc. PÐã ¬årg uTyÕÒ qTBy ÜÆÒ nB cÞB sæ ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, ×éÒ rÐiDr Ðái: “uB Ðái rg{Hi, bèr Ü{Hi r¨Ü rBy, cã ÒÐó ×{îc cKi lµ ×¹i ÐiÖ» cЩr cÐÝrÐ cã ÜÊy rg{êi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Cã bB rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “CÐØ cã bB rg{êi?” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB cÐ{B Ðt ÒÝrÐ c¶ rg{Hi, rg{Hi…” PÐã ¬årg uTyÕÒ c¾Ò rgBrg lêi cñB оr, l¹rÐ lïrg rãi: “uB biÕÒ ÒB kЧrg »Ð¶i, ÒB cÐØ biÕÒ giÕÒ rg{êi, kЧrg biÕÒ cøT rg{êi.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “uB cßrg biÕÒ rg{Hi kЧrg »Ð¶i, bäi S® rg{Hi ÒÐùc cÐÊÒ kЧrg ÜTèr lµÜ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi rãi ×Õr cÐÝrÐ lµ uÐÈÜ L∙rg, Lý uÇÜ ¬KBr Sµ ªiÖ» oÐBi?” YÕr MBÜ PÐi gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “CÐØ cã bB rg{êi ×ã Üíi xørg.” Cã ÜéÒ ×itT ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg Bi cã ÒÐó »Ðñ rÐËr, ÒÐË» riDr ÒÐø rÐÊÒ lµ ÒÐêi cñB uÐÈÜ L∙rg, ÒÐË» riDr ÒÐø ÐBi uióT Lý PÐi «BK ÒTrg ÐKµrÐ ÒnKrg ÒÐiDr й, ÒÐË» riDr ÒÐø bB ÒÐTéc St ªiÖ» oÐBi. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy còr Ü{êi r¨Ü gÇr שy rÐÊÒ?” YÕr MBÜ PÐi c{êi l¹rР׸»: “unKrg giBrg Ðå ÒÐêi rBy, ×{Hrg rÐiDr ×∙ lµ ÒÐiDr й cñB C§rg ÒÞ Vß”. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 37 Ly n{îT l¹i ×{îc nãÒ ×Çy, оr ÜéÒ lÇr r÷B l¹i ÜéÒ ÐHi Tèrg c¹r: “¬¾r kЧrg rÐ÷rg lµ ÒÐiDr ÐKµrg qTý Òéc, l¹i lµ ÒnTytr rЩr dTy rÐÊÒ cñB uÐÈÜ L∙rg. oЧrg rÐ÷rg lµ ÜéÒ c§rg ÒÞ ræi dBrÐ S¨r Òµi »ÐKrg l{T, l¹i còr lµ ÜéÒ ×¹i ÐiÖ» Sâ c§rg cBK c{êrg!” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rg{Hi nÊÒ ÜTèr giÕÒ Ð¾r.” YÕr MBÜ PÐi kÐe kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “uB ÜTèr giÕÒ Ð¾r, kЧrg »Ð¶i S® ×ó lÊy ÒiÕrg, cßrg kЧrg »Ð¶i S® »Ðôc ÒÐï.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy rg{Hi S® c¸i g®?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “uB S® cÐÝrÐ rgÐmB Sµ c§rg ×¹K, bäi S® ÒB biÕÒ ×{îc bÝ ÜËÒ cñB оr, cÐØ cã ÒB…” ¬¾r lÇr ÒÐø bB r©rg ly, bçrg rgÐe “bô»” ÜéÒ ÒiÕrg, ly n{îT ÒnKrg ÒBy оr litr nHi xTèrg v¾c ÜÆÒ Ð¾r cßrg ×∙ biÕr ×æi, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ÜµT xBrÐ rÐîÒ bÝ ÐióÜ. PÐã ¬årg uTyÕÒ SõB liÕc qTB оr ÜéÒ c¸i, bçrg rÐiDr cÐåÜ rg{êi bËÒ dËy, xTÊÒ ÒÐñ rÐ{ giã, Sí lÊy קi ×ßB b¹c rÐhÒ SµK ÜiÖrg оr, l¹i ÒÐTËr ÒBy ×ióÜ Ò¸Ü ÐTyÖÒ ×¹K xTrg qTBrÐ Ò©Ü Ü¹cÐ. oÐí» ÐµÜ cñB YÕr MBÜ PÐi ×∙ c¾r cÐÆÒ l¹i, rÐ{rg l¹i c¾r kЧrg ×øÒ ×§i ×ßB b¹c ×ã, S® ÒÐÕ gi÷B ÐBi ÐµÜ n¨rg SÉr còr ÜéÒ kÐe Ðä. MÐê ×ã PÐã ¬årg uTyÕÒ Üíi cã ÒÐó rÐhÒ ×{îc ÜéÒ SiDr ÒÐTèc SµK ÜiÖrg оr, rgãr ÒBy Ò¹i ÐµÜ cñB оr SõB h» SµK SõB r©rg lDr. «§i ×ßB SõB nÓÒ nB, SiDr ÒÐTèc ×∙ SµK bôrg. uióT c§ r{Hrg bö ÐK¶rg sî ×Õr rgÈr rg{êi nB, ×Brg ×örÐ nãr nhr lTi ×i, bçrg »Ð¸Ò ÐiÖr ÜéÒ cÆ» Ü¾Ò còr l¹rÐ ÐHr ÒÐBrÐ ×BK ×Brg Ònõrg Ònõrg rЮr rµrg. a®rÐ n{îT Sµ Sò n{îT ×tT lµ b¹c rgTyDr cÐÊÒ, ÜiÕrg ×ÊÒ riDÜ ÒnDr Sò n{îT ÒTyÖÒ ×èi kЧrg Ðt ÒÐÊy SÕÒ ÒÝcÐ g® lµ ×∙ bö rg{êi kиc Òõrg ×érg ×Õr. YÕr MBÜ PÐi ×∙ ÒnÓrg ×éc, cÐØ Üíi Tèrg cã bB ly n{îT ×∙ ÒnÓrg ×éc nÊÒ rÆrg, ×éc ä ÒnKrg n{îT lµ Òõ שT ܵ nB? PÐã ¬årg uTyÕÒ dèc rg{îc Sò n{îT ×æ ÐÕÒ n{îT nB, d{íi ׸y Sò n{îT ЮrÐ rÐ{ cã ÒiB s¸rg lÊ» l¸rÐ. ¬¾r litr ×Ë» r¸Ò Sò n{îT, litr Ò®Ü ÒÐÊy rgBy ÜéÒ c©y ×éc cÐ©Ü ÜµT xBrÐ rйÒ. CÐ©Ü dµi bB ÒÊc, rÐ{rg ׸y Sò cÐØ dµy ÐHr ÜéÒ ÒÊc, c¾Ü c©y kiÜ Òõ d{íi ׸y Sò n{îT ÒЮ cÐÊÒ ×éc ÒnDr Üßi kiÜ sÏ dÔ dµrg ÐòB SµK ÒnKrg n{îT. ¬¾r ×∙ Ò®Ü nB ׸» ¸r cÐK ÜéÒ c©T Ðái, rÐ{rg c©T Ðái kЧrg cÐØ cã ÜéÒ - ×éc lµ Òõ c©y kiÜ, SËy c©y kiÜ Òõ שT ? ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ s¾c l¹rÐ rÐ{ Üßi ×BK, Ðái: “Vò n{îT rµy lµ dK rg{Hi ÜBrg ×Õr?” uióT c§ r{Hrg gËÒ gËÒ ×ÇT, kÐT§r ÜÆÒ Sèr ×á rÐ{ Òn¸i Ò¸K ×∙ Òn¾rg rÐîÒ lDr S® ÐK¶rg sî. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mg{Hi lÊy ä שT?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 38 uióT c§ r{Hrg giërg nTr nTr, ׸»: “R{îT cñB rе Ò§i, ×tT cÊÒ ÒnKrg ÒÇrg ÐÇÜ ä d{íi lÇT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “vBK rg{Hi l¹i cÐër ÒnÓrg Sò n{îT rµy?” uióT c§ r{Hrg ׸»: “oЧrg »Ð¶i lµ Ò§i cÐër, lµ c§ r{Hrg rе Ò§i cÐër, c§ r{Hrg rãi »Ð¶i dïrg lK¹i n{îT rgKr rÐÊÒ ×ó kÐK¶r ×∙i kиcÐ qTý, Sò n{îT rµy lµ lK¹i n{îT rgKr rÐÊÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “VËy c§ ÒB ä שT?” uióT c§ r{Hrg ׸»: “C§ r{Hrg ×Brg ÒÐBy y »Ðôc, S®…” Mµrg ÒB SÉr cÐ{B rãi døÒ c©T ×ã, bDr rgKµi ×∙ cã rg{êi ÒiÕ» lêi: “V® kÐi Ò§i qTBy l¹i שy, y »Ðôc ×∙ {íÒ ÐÕÒ c¶.” Mµrg b{íc SµK »Ðòrg, giërg rãi cñB rµrg ×∙ ÒÐËÒ ÐBy, rô c{êi l¹i cµrg ×Ñ». Mµrg ÒnBrg ×ióÜ rÐÑ rеrg, »ÐKrg Ò{ S§ cïrg rÐ∙ rÐÆr. Cã ÒÐó rµrg kЧrg ×{îc cKi lµ ÜéÒ ÒTyÖÒ s¾c giBi rЩr rgÐiDrg r{íc rgÐiDrg ÒеrÐ, rÐ{rg kÐi rµrg b{íc SµK,Ü{êrg Ò{îrg gièrg rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg Üê Üê nëi SµK cÞB sæ ÒnKrg ÜéÒ ×DÜ cTèi xT©r, kÐiÕr rg{êi ÒB c¶Ü ÒÐÊy ÒnKrg lKrg cã ÜéÒ rçi STi s{írg kЧrg rãi ÒеrÐ lêi, ÜéÒ ritÜ Ð¹rÐ »ÐÓc rÐÑ rеrg kЧrg sBK diÔr Ò¶. «§i Ü¾Ò rµrg cßrg döT dµrg rÐ{ Òn¨rg xT©r, rÐ{rg kÐi rµrg rЮr ÒÐÊy c©y cÐ©Ü ×éc rpÜ ÒnKrg ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ, litr Ònä rDr S§ cïrg s¾c s¶K. “Mgµi ×∙ cã ÒÐó Ò®Ü nB c©y kiÜ, ÒЮ cоc cßrg rЮr nB lBi löcÐ cñB rã.” Giërg rãi cñB rµrg cßrg Ònä rDr s¾c bhr ÐHr: “«©y lµ ¸Ü kÐÝ ×éc ܧr cñB «{êrg giB ×ÊÒ uÐôc, l∙K rЩr rpÜ cÐÕÒ ä bDr rgKµi, cÐÝrÐ lµ k½ »Ð¸ giB cÐi ÒÞ dTy rÐÊÒ cñB «{êrg giB, оr ×∙ Òõrg ×Õr rHi rµy, rHi שy cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ rHi ×{îc b¶K SÖ rgÐiDÜ rgÆÒ, ÐÇÜ cÊÒ n{îT cµrg kЧrg cã kÐãB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ cмrg Ðt rgÐe ÒÐÊy rÐ÷rg lêi rµy cñB rµrg, cÐØ ÜD ܶi rЮr rµrg, kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB оr ×éÒ rÐiDr Þrg ×á, ÐHi ÒÐä ×éÒ rÐiDr gÊ» g¸», rÐ÷rg giëÒ r{íc Ü{B ÒnDr ÜÆÒ SõB kЧ xKrg Üå Чi l¹rÐ ×∙ Òíi ÒÊ» nHi xTèrg. oÐi NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rgÈrg ×ÇT lDr Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB sù ÒÐBy ×æi k® dö ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r, Séi lír ÒiÕrg Ðái: “LÏ rµK rgµi cßrg ×∙ ÒnÓrg ×éc?” PÐã ¬årg uTyÕÒ dï ×∙ siÕÒ cÐÆÒ ÐBi ÒBy l¹i rÐ{rg SÉr cÇÜ kЧrg ræi קi ÒBy ×Brg nTr lDr. «éÒ rÐiDr оr lér rg{êi, »Ði ÒЩr »Ðãrg nB rgKµi cÞB sæ. uióT c§ r{Hrg kirÐ Ð∙i rЮr bãrg cñB оr biÕr ÜÊÒ dÇr, rÐÝT ܵy rãi: “MÐ÷rg rçi ×BT ×ír cñB rg{êi rµy qT¶ ÒÐùc cмrg Ðt ÝÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ ÒÐä dµi, rãi: “uÐùc sù rçi ×BT cñB оr nÊÒ s©T.” uióT c§ r{Hrg Ðái: “Lµ bÖrÐ g® ÒÐÕ ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u©Ü bÖrÐ.” uióT c§ r{Hrg cÐí» cÐí» Ü¾Ò, Ðái: “aÖrÐ cñB оr sBK l¹i ä ÒnKrg Ò©Ü?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü iÜ lÆrg ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi ÒÐä dµi rãi: “aäi S® оr cßrg lµ ÜéÒ k½ ×BT kÐæ.” CÐØ cã giã, cã Ü{B, kЧrg cã ×Ìr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 39 uÐö ÒnÊr ÒnKrg bãrg ×DÜ, gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ ÐKBrg ܹc. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ gôc xTèrg, gôc xTèrg bDr ÜéÒ Ü{Hrg rgÇÜ cß r¸Ò, ÒЩr rg{êi оr gË» l¹i, cK giËÒ, kЧrg rgõrg r§r ÜÞB. Cã ÒÐó оr cмrg Ðt r§r nB ÒÐø g®, ÒÐø ܵ оr r§r nB cмrg qTB cÐØ lµ rÐ÷rg ×BT ÒÐ{Hrg Sµ sÇT kÐæ ÒnKrg lòrg. ¬¾r ÒÐËÒ sù lµ cã bÖrÐ. «èi Síi оr ܵ rãi, bÖrÐ cñB оr kЧrg rÐ÷rg lµ sù ×BT kÐæ kЧrg c¸cÐ rµK gi¶i ÒÐK¸Ò, ܵ còr lµ ÜéÒ sù rÐôc rÐ∙. Nçi kÐi sù »ÐÉr ré Sµ rçi ×BT ÒÐ{Hrg cñB оr lDr ×Õr cùc ×ióÜ, bÖrÐ cñB оr l¹i »Ð¸Ò Ò¸c. ¬¾r cÐØ còr c¸cÐ ÜéÒ Ü®rÐ Ònèr ×i, dïrg »Ð{Hrg »Ð¸» Òµr kÐèc rÐÊÒ ×ó giµy Sò b¶r ÒЩr. aäi S® оr ÐËr cÐÝrÐ Ü®rÐ, ÐËr Ü®rÐ Ò¹i sBK l¹i ܾc »Ð¶i c¨r bÖrÐ rµy. N{B l¹rÐ nHi ÒnDr rg{êi оr, cßrg gièrg rÐ{ rÐ÷rg c©y nKi ×Brg qTÊÒ lDr Ü®rРоr, ÒiÜ Ð¾r ×Brg cжy ܸT, ÒBy оr cßrg ×Brg cжy ܸT. ¬¾r dïrg lùc cµK ÒTrg ×¸Ü ×ÊÒ c¸Ò lDr, cïrg Síi ܸT rÐhÒ SµK ÜiÖrg Ü®rÐ. ¬¾r sî Ü®rÐ sÏ gièrg d∙ ÒÐÓ nDr nØ kDT gµK. ¬¾r Òе ×æ ܸT cÐø kЧrg ÜTèr ×ó rg{êi kиc rЮr ÒÐÊy rçi ×BT Sµ sù rÐôc rÐ∙ cñB оr. MÐ{rg ÒnKrg c¸i Ü{Hrg cß r¸Ò kЧrg cã rg{êi rµy, l¹i cã S½ rÐ{ cã Bi ×Brg ×i ×Õr. NéÒ bãrg rg{êi rÐá rоr cÐÇÜ cÐËÜ b{íc Òíi Òn{íc ÜÆÒ Ð¾r. ¬¾r kЧrg rЮr ÒÐÊy rg{êi cñB rµrg ÒB, cÐØ ÒÐÊy קi cЩr, ÜéÒ ×§i bµr cЩr ÒÐKr rÐá ܵ ÒÐBrÐ ÒÓ, ×Brg ÜBrg ÜéÒ ×§i еi ÜtÜ Ü¹i, cã lÏ nÊÒ Ò{Hrg xørg Síi ܵT y »Ðôc. NµT y »Ðôc cñB rµrg Òn§rg ÒÐËÒ Ò{Hi Ò¾r döT ܸÒ, döT Ü¸Ò rÐ{ Òn¨rg xT©r. Cæ Ðërg PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr »Ð¸Ò nB ÜéÒ ÒiÕrg gÇÜ rÐá rÐ{ ÒÐÓ SËÒ, gièrg rÐ{ cKr Ü∙rÐ Ðæ bö ×BK ×©Ü ÒnÓrg bôrg. ¬¾r Òе ×ó Üëi rg{êi ÒnKrg ÒÐiDr й rЮr ÒÐÊy rçi ÒÐèrg kÐæ Sµ rÐôc rÐ∙ cñB оr lÓc rµy, cÐø kЧrg ÜTèr ×ó rg{êi rµy Òn§rg ÒÐÊy. ¬¾r gi∙y giôB ×örÐ bá cйy, rÐ{rg kЧrg ÐióT sBK b¾» ÒÐöÒ ÒKµr ÒЩr оr ×tT ×Brg cK nÓÒ l¹i. Mµrg ÒÐä dµi, rÐÑ rеrg qTú gèi xTèrg. ¬¾r rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg ÒÐä dµi cñB rµrg, оr c¶Ü rÐËr ×{îc קi ÒBy l¹rÐ gi¸ ×Brg STèÒ rÐÑ lDr ÜÆÒ Ð¾r. vBT ×ã оr ×éÒ rÐiDr ÜÊÒ ÐÕÒ c¶Ü gi¸c, ÒÊÒ c¶ rçi ×BT kÐæ Sµ sù rÐôc rÐ∙ cñB оr d{êrg rÐ{ lË» Òøc ×{îc gi¶i ÒÐK¸Ò. «Õr kÐi оr ÒØrÐ l¹i, оr ÒÐÊy оr ×∙ qTBy St ÒióT lÇT. Mµrg ×Brg ×ørg ä ×ÇT gi{êrg rЮr оr, ÒÊÜ ¸K Üárg rÐ{ Òn¨rg xT©r, rÐ{rg Ü¾Ò l¹i s¸rg rÐ{ sBK Ònêi ÒÐT. oÐi rЮr SµK קi Ü¾Ò ×ã, Òõ ÒnKrg s©T ÒÐ¼Ü Ò©Ü Ðår оr l¹i dÊy lDr ÜéÒ cHr nTr nÈy k® l¹, gièrg rÐ{ d©y ×µr S§ cí bö nTrg lDr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 40 uÐÇr s¾c cñB rµrg l¹i nÊÒ l¹rÐ, rµrg dÞrg d{rg rãi: “Mgµi sBK ×Õr ÜéÒ lêi cßrg kЧrg cÐöT rãi, Ò§i ÜBrg rgµi St שy, cмrg qTB cÐØ S® Ò§i ÜTèr cøT YÕr MBÜ PÐi, cÐÊÒ ×éc ܵ cеrg ÒnÓrg »Ð¶i nÊÒ rÆrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐ¾Ü Ü¾Ò l¹i, cßrg kЧrg biÕÒ c㠻жi S® ÜTèr Ònèr Òn¸rÐ ¸rÐ Ü¾Ò cñB rµrg, ÐBy lµ S® kЧrg ÜTèr ×ó rµrg rЮr ÒÐÊy sù ×BT kÐæ ÒnKrg Ü¾Ò Ð¾r. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ ÒnKrg giBrg Ðå rÐitT rÐÊÒ cÐØ cã bB rg{êi cã ÒÐó gi¶i ×{îc cÐÊÒ ×éc cñB «{êrg giB, rgµi lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt »Ð¶r ørg, rÐ{rg rg{Hi оr ×éÒ rÐiDr ×ørg dËy, ÜÆÒ Ð{írg nB cÞB sæ, qTBy l{rg l¹i Síi rµrg. unDr Ü®rРоr SÉr ÜÆc bé y »Ðôc Òn{íc giê, ×BK SÉr ä c¹rÐ bDr ÒBy, ÐBi cÐTyÖr rµy Ðiór rÐiDr kÐiÕr оr c¶Ü ÒÐÊy Br Ò©Ü ÐHr, S® ÒÐÕ lÇr rµy оr kЧrg »Ði qTB cÞB sæ nB rgKµi, cÐØ l¹rÐ lïrg Ðái ÜéÒ c©T: “¬¾r SÉr còr ä שy cÐø?” “VÉr còr, ×Brg ä c¨r »Ðòrg bDr ÒnKrg.” “uB SµK ÒnKrg, c§ ä שy ×îi.” Mµrg litr ×ørg rgBy ×ã, rЮr оr Òõ Òõ b{íc SµK ÒnKrg, rЮr ÒÐÊy d¸rg ×i cñB оr, ¸rÐ Ü¾Ò rµrg cßrg kЧrg ÒÐó rhr lé nB ÜéÒ rçi xãÒ ÒÐ{Hrg Sµ ×BT kÐæ kÐã ܵ lý gi¶i ×Tîc. QTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi rgÐe ÒiÕrg Òõ »ÐÝB ÒnKrg ×prg sBT ÒÊÜ nÌÜ Sërg nB: “uÐTèc gi¶i ä ÒnDr bµr.” Giërg rãi SÉr nÊÒ l¹rÐ lTrg : “«éc ܵ оr ÒnÓrg kЧrg rÆrg l¾Ü, ÒnKrg bB rgµy Òíi, sÏ ÒØrÐ Ò¸K, b¶y rgµy sBT lµ cã ÒÐó »Ðôc Ðåi.” “MÐ{rg b©y giê rgµi SÉr cÐ{B ÒÐó ×i ×{îc!” Mµrg Séi rãi nÊÒ rÐBrÐ, ЮrÐ rÐ{ lµ rµrg biÕÒ nâ lµ оr ×Brg ÜTèr ×i rgBy: “ªï cÐK rgµi kЧrg ÜTèr rЮr ÒÐÊy Ò§i, rÐ{rg lÓc rµy rgµi SÉr cÐ{B ÒÐó ×i ×{îc!” Giã Òõ rgKµi cÞB sæ ÒÐæi SµK, ÒÊÜ nÌÜ cÞB kÐÏ kÐÏ ×érg, rÐ{rg »ÐÝB ÒnKrg ÜéÒ cÐÓÒ Ðåi ørg cßrg kЧrg cã. ¬¾r ×∙ ×i cÐ{B? “u§i nÊÒ ÐióT rgµi, cßrg biÕÒ rgµi ×∙ Òõrg Òn¶i qTB ÜéÒ cÐTyÖr ×BT lòrg, rg{êi kÐiÕr cKr ÒiÜ rgµi bö Òær ÒÐ{Hrg, rÐÊÒ ×örÐ nÊÒ gièrg Ò§i.” Giërg rãi cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü nÊÒ kiDr ×örÐ, rµrg rãi ÒiÕ»: “MÐ{rg rgµi rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ÐióT nâ, c§ ÒB lµ c§ ÒB, kЧrg »Ð¶i Ò§i, cßrg kЧrg »Ð¶i lµ Bi kиc.” V® ÒÐÕ rgµi kЧrg cÇr »Ð¶i Ònèr Òn¸rÐ, bÊÒ cø Bi cßrg kЧrg cÇr Ònèr Òn¸rÐ. C©T rãi cTèi rµrg kЧrg Ðt rãi nB, rµrg Òir cоc оr rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó ÐióT ×{îc ý cñB rµrg. Giã SÉr ×Brg ÒÐæi, ÒÊÜ nÌÜ SÉr ×Brg lBy ×érg, оr SÉr cÐ{B ×i! Mµrg rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg оr ÒÐä dµi, lË» Òøc rãi: “MÕT rgµi ÒÐËÒ sù ÜTèr cеrg sèrg ÒÐDÜ ÜéÒ r¨Ü r÷B, ÒЮ rDr lµÜ ×{îc ÐBi cÐTyÖr.” ¬¾r cTèi cïrg cßrg Üä ÜiÖrg: “CÐTyÖr g®?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 41 “Méi ÒnKrg b¶y rgµy rµy rgµi ÒTyÖÒ kЧrg ×{îc bá ×i!” Mµrg cÐí» cÐí» Ü¾Ò nåi rãi ÒiÕ»: “un{B rBy, rgµy còr »Ð¶i cïrg Ò§i rgåi xe nB »Ðè, Ò§i ÜTèr ×{B rgµi ×i gÆ» Sµi rg{êi.” “Mg{êi rµK?” “Mg{êi ܵ kЧrg Ðt ÜTèr YÕr MBÜ PÐi sèrg ÒÐDÜ bB rgµy!” un{B “u¹i sBK »Ð¶i rgåi xe?” “aäi S® Ò§i cÐØ ÜTèr rgµi ÒÐÊy bër cÐÓrg, cÐø kЧrg ÜTèr cÐÓrg Òn§rg ÒÐÊy rgµi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg rÐiDr c{êi c{êi rãi: “u§i biÕÒ rgµi cßrg kЧrg ÜTèr Òn§rg ÒÐÊy Ò§i, rDr Ò§i ×∙ cÐTÈr bö ×eK lDr ÜÆÒ ÜéÒ c¸i ÜÆÒ r¹.” NÆÒ r¹ ܵ rµrg ÜBrg lµ ÜéÒ ÒÊÜ ÜÆÒ r¹ ЮrÐ PÐËÒ aµ, kÐT§r ÜÆÒ ÜË» ÜË» Ònòr Ònòr, c{êi c{êi Òn§rg rÐ{ ÜéÒ eÜ bh ÜßÜ ÜmÜ, lµÜ rtr cÐK ÒЩr ЮrÐ rÐá rоr ÒÐKr Òж cñB rµrg, xeÜ nB ÒÐËÒ sù nÊÒ bTår c{êi. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr qTB rµrg lÊy ÜéÒ lÇr, ÒnKrg c¸rÐ ÒBy Òn¾rg rÐîÒ, SÉr lµ ÒÐBrÐ ×BK ×er s® lT§r ×{îc cÇÜ cÐÆÒ. XeÜ nB ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò cñB оr, ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy ×∙ cмrg còr cÐTyÖr g® ׸rg ×ó оr c{êi. MÐ{rg קi Ü¾Ò cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü »ÐÝB sBT ÒÊÜ ÜÆÒ r¹ ×Brg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, ×éÒ rÐiDr Ðái: “Mgµi cã ÜTèr biÕÒ rg{êi ×ÇT ÒiDr Ò§i ÜTèr ×{B rgµi ×i gÆ» lµ Bi kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg »Ð¶r ׸». NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Lµ «ç L§i, MÐÊÒ ×BK ×érg »ÐKrg l§i «ç L§i” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg »Ð¶r ørg g®. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi, rãi: “XeÜ nB rgµi nêi bá giBrg Ðå ÒÐùc sù ×∙ qT¸ l©T nåi, ×Õr rg{êi rµy rgµi cßrg kЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ nèÒ cTéc cßrg Üä ÜiÖrg, l¹rÐ lïrg Ðái: “vBK ÒB rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i biÕÒ Ð¾r?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr cßrg lµ rg{êi cã ÒDr ÒnKrg b¶rg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “a¶rg g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “GiBrg Ðå dBrÐ rЩr b¶rg!” v¾c ÜÆÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ cµrg Òn¾rg rÐîÒ. ¬¾r biÕÒ rg{êi ×∙ ræi dBrÐ ÒnKrg cÐèr giBrg Ðå, dï lµ Bi ×i cШrg r÷B cßrg sÏ qTyÕÒ kЧrg cÓi ×ÇT Òn{íc k½ kиc! M¨Ü x{B a¸cÐ ¬ióT virÐ s¸rg Ò¸c airÐ kÐÝ »Ðæ, b®rÐ »ÐÈÜ ÒÐiDr й cBK ÒÐñ, ÒTy lµ nÊÒ c§rg cÐÝrÐ, rÐ{rg SÉr dÉr ×Õr ÜéÒ cTéc ÒnTy s¸Ò lÉr rÐBT, sBT ×ã ÒÐËÜ cÐÝ cã rg{êi rãi оr cè ý kÐiÕr cÐK ÒnKrg giBrg Ðå ræi sãrg giã. Mgµy rBy GiBrg Ðå dBrÐ rЩr b¶rg rµy l¹i lµÜ sBK ܵ cã? Pжi cШrg cßrg cã ÜéÒ sù n¾» Ò©Ü rµK ä שy ? NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 42 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MgÐe ×år ÒÊÜ b¶rg dBrÐ rЩr rµy lµ dK cÐÝrÐ ÒBy C§rg ÒÞ Vß SiÕÒ nB, ÒnDr b¶rg Òærg cérg cÐØ cã dBrÐ Òù cñB Ü{êi bB rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr c{êi rйÒ, rãi: “uDr cñB cÐÝrРоr ×{Hrg rÐiDr kЧrg cã ÒnDr b¶rg.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi ×K¸r ×Órg nåi.” ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐTyór ×érg, l¹i Ðái: “Còr ªiÖ» oÐBi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uDr cñB ªiÖ» oÐBi cßrg kЧrg cã, ×itT rµy cã ÒÐó S® ªiÖ» oÐBi ×∙ ÐKµr ÒKµr nêi kÐái giBrg Ðå, ×∙ lµ rg{êi rgKµi, ×∙ ä ÒÐiDr ÒÐ{îrg cñB ÒÐiDr rgK¹i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, ¸rÐ Ü¾Ò ×∙ Òíi ÜéÒ rHi xB x¨Ü. PÐ{Hrg xB gãc Ònêi, giã Ü¸Ò ÒÐæi qTBrÐ, cã èrg ÒBy ¸K ÜéÒ rg{êi ×Brg Sêr bBy ÒnKrg giã, d{êrg rÐ{ lµ ×Brg S{îÒ giã ܵ ×i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “u§i biÕÒ ªiÖ» oÐBi lµ rg{êi b¹r dTy rÐÊÒ cñB rgµi, lÏ rµK rgµi cßrg kЧrg cã Òir Òøc g® cñB оr?” ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg l¹i Ònä rDr l¹rÐ rg¾Ò rÐ{ Üßi ×BK, l¹rÐ lïrg ׸»: “uB kЧrg cã b¹r, ÜéÒ rg{êi cßrg kЧrg.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ ÒÐBr ÒnKrg lòrg, qTBy l¹i ×t Òµi, Ðái: “Mgµi Ò¹i sBK kЧrg Ðái Ò§i, ÒnDr b¶rg cã ÐBy kЧrg cã ÒDr rgµi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðái, cÐØ S® оr c¨r b¶r kЧrg cÇr Ðái. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Cã lÏ rgµi Sèr cмrg cÇr Ðái, ÒnDr b¶rg ×{Hrg rÐiDr lµ cã ÒDr cñB rgµi, cßrg cã c¶ ÒDr cñB YÕr MBÜ PÐi!” Mµrg rgõrg l¹i, l¹i rãi: “a¶rg dBrÐ rЩr rµy ÒTy ×∙ gÐi nâ ÒÐø Òù ÒDr kЧrg »Ð©r Òn{íc sBT, rÐ{rg ÜéÒ Òê giÊy dµi SiÕÒ Ü{êi bB c¸i ÒDr cоc cоr »Ð¶i cã Òn{íc sBT nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cTèi cïrg rÐÉr kЧrg ×{îc Ðái: “Mg{êi ×ørg ×ÇT ÒnKrg dBrÐ s¸cÐ lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ YÕr MBÜ PÐi!” C¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg siÕÒ cÐÆÒ l¹i Òõ Òõ Òж lárg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Cеrg еrÐ ÒÈT ÒnKrg giBrg Ðå, Ò¹i sBK kЧrg bBK giê cã ÜéÒ rgµy yDr ær, b©y giê rgµi ×∙ nâ ÐÕÒ nåi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Üä ÜiÖrg, xe rgùB ×∙ dõrg l¹i, ×Brg dõrg ×èi diÖr Síi ÜéÒ cBK lÇT. G¸c cñB ¬éi u©r LÇT cBK Ü{êi Òn{îrg. “u§i biÕÒ «ç L§i Òn{B rµK cßrg Òíi rHi rµy dïrg b÷B, rgµy rµK cßrg ¨r Òíi giê rµy Üíi ×i!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ÷rg ÒÐø Üçi rgµy оr ¨r ×tT lµ bèr Üãr Sµ ÐBi b¸Ò cHÜ, ÜéÒ b®rÐ n{îT, ×Õr ÒÐùc ×Hr cßrg cÐ{B Òõrg ÒÐBy ×æi.” unDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü, rÐ{rg cKr rg{Hi l¹i b¾Ò ×ÇT ÒÐT rÐá l¹i. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 43 ¬¾r Òù biÕÒ lÇr rµy sÏ gÆ» »Ð¶i ÜéÒ ×èi ÒÐñ nÊÒ ×¸rg sî. CBK ÒÐñ ÒnKrg giBrg Ðå rÐ{ Ü©y, rµK cÐØ cã rgµr Òn¨Ü, rÐ{rg cã ÒDr ÒnDr b¶rg l¹i bÊÒ qT¸ cÐØ cã Ü{êi bB. N{êi bB rg{êi rµy, ×{Hrg rÐiDr ×tT lµ rÐ÷rg rЩr SËÒ nÊÒ ×¸rg sî. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Shr ÒÊÜ nÌÜ cÐe cÞB sæ cñB xe rgùB lDr ÜéÒ cÐÓÒ, rÐòÜ nB rgKµi, ×éÒ rÐiDr rãi: “¬¾r nB nåi.” «Brg lµ cÐÝrÐ rgë. oÐi «ç L§i Òõ ÒnKrg ¬éi u©r LÇT b{íc nB, bãrg cñB оr ×Órg lÓc bö cÐÝrÐ cЩr оr dÉÜ lDr. CЩr оr ×Brg ÜBrg ÜéÒ ×§i ñrg ×Õ ÜtÜ ×¸rg gi¸ Ò¸Ü Ü{Hi l{îrg b¹c ÜéÒ ×§i, Ð∙y còr Üíi rgTyDr! Nçi kÐi оr ÜBrg קi ñrg Üíi Sµ dÉÜ lDr bãrg cñB cÐÝrÐ Ü®rÐ, ÒnKrg lòrg оr Òù d{rg c¶Ü ÒÐÊy иK Ðøc k® l¹, оr ÜTèr cäi bá קi ñrg, cäi bá ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg g® ÜÆc ÒnDr rg{êi ×ó nåi cйy xTèrg lòrg ×{êrg ܵ gµK ÇÜ lDr. MÐ{rg оr ×{Hrg rÐiDr kЧrg ÒÐó lµÜ rÐ{ ÒÐÕ, bäi S® b©y giê оr ×∙ lµ rg{êi ræi ÒiÕrg, nÊÒ nÊÒ ræi ÒiÕrg. a©y giê Üçi SiÖc оr lµÜ ×tT cÐTÈr x¸c rÐ{ ÒiÕrg Ònèrg cBrÐ lÓc rÞB ×DÜ SËy. aÊÒ lTËr lµ ×i Òíi rHi rµK, bÊÒ lTËr »Ð¶i ä l¹i rHi ×ã bBK rÐiDT l©T, оr rgµy rµK cßrg rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ×i ¨r cHÜ cïrg ÜéÒ giê, rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ¨r cïrg ÜéÒ lK¹i Üãr ¨r. uTy cã lÓc оr ¨r rÐ{ ×iDr, rÐ{rg SÉr kЧrg Ðt ×æi Üãr! aäi S® оr Ðy Sërg rg{êi kиc ×tT cÐK nprg оr lµ ÜéÒ rg{êi cÐTÈr x¸c ܵ cã ÐiÖT qT¶, оr biÕÒ Üëi rg{êi ×èi Síi kióT rg{êi rÐ{ ÒÐó ÒnKrg lòrg sÏ ró Ònërg ÐHr ÜéÒ cÐÓÒ, שy lµ ritÜ STi ÒÐÝcÐ Sµ sù Ð{ärg ÒÐô lír rÐÊÒ cñB оr. un¶i qTB Ü{êi b¶y r¨Ü kÐæ lTyÖr, r¨Ü r¨Ü »ÐÊr ×ÊT, sBT bèr Ü{Hi bB ÒnËr ÐTyÕÒ cÐiÕr lír rÐá, ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg c¸i оr Ðy Sërg cã ×{îc, cÐÝrÐ lµ ×itT rµy. ¬¾r rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i kÐiÕr b¶r ÒЩr оr Òir nprg оr ×∙ kЧrg còr lµ ×øB Òn½ lBrg ÒÐBrg Síi קi cЩr ÒnÇr sTèÒ r¨Ü kЧrg cã ñrg ÜBrg. uÐBrÐ ×BK r¹Ü ׸ qTý d{íi ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi »Ð¸Ò s¸rg lÊ» l¸rÐ, ÒnDr ×{êrg cã nÊÒ rÐitT rg{êi ×tT ×Brg rg¾Ü rЮr ÒÐBrÐ ×BK cñB оr, Òõ ÒnKrg cç xe rgùB ×er s® ×èi diÖr kiB d{êrg rÐ{ cßrg cã ÐBi cÆ» Ü¾Ò ×Brg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr. MÐ÷rg r¨Ü gÇr שy оr ×∙ qTer Síi SiÖc bö rg{êi kиc rЮr cÐpÜ cÐpÜ nåi, Üëi rg{êi ×tT qTer Síi ×itT rµy. MÐ{rg Ð§Ü rBy ×éÒ rÐiDr оr l¹i c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kЧrg Òù rÐiDr, gièrg rÐ{ ÜéÒ ÒÐiÕT r÷ lâB ÒÐó ×ørg gi÷B ÜéÒ ×¸Ü ×§rg rBÜ rЩr SËy. Pжi cШrg lµ bäi S® ÐBi cÆ» Ü¾Ò ÒnKrg cç xe rgùB ×èi diÖr, ×∙ rЮr xTyDr qTB c¸i Sá rgKµi ×{îc »Ðñ ×Çy Sµrg cñB оr, ×∙ rЮr ÒÐÊy ×{îc ×øB Òn½ lBrg ÒÐBrg Síi קi cЩr ÒnÇr kiB. NéÒ rÐ¸Ò ×BK x½ Sì ÒÐïrg xe, Üãc ÐBi cÆ» Ü¾Ò kiB nB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 44 ¬¾r cã rçi bøc bèi ×ã, rÐ{rg l¹i kЧrg Ðt lµÜ rÐ{ SËy, bäi S® оr Òíi rHi rµy, kЧrg »Ð¶i ×ó Ò®Ü kiÕÜ c¸i SiÖc »Ðitr »Ðøc ×ã. NÊy r¨Ü gÇr שy, оr ×∙ Ðëc ×{îc c¸cÐ rÐÉr rÐör. ¬¾r ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr sBrg bDr ×ã lÊy ÜéÒ lÇr r÷B, cÐØ Sitr ÒÐeK cKr ×{êrg dµi ÜÆÒ Ònêi ×Brg cÐiÕT nëi, ×i St qT¸r Ònë оr rHi ×Brg ä, Üçi ÜéÒ b{íc cЩr s¶i nB, ×tT cÐÝrÐ x¸c ÐÖÒ rÐ{ l∙K ÒÐî ÜBy ×K ¸K cÐK ÜéÒ ÒióT c§ r{Hrg kÐã ÒÝrÐ, kЧrg ÒÐõB ÜéÒ ÒÊc, kЧrg ÒÐiÕT ÜéÒ ÒÊc, b{íc rµK cßrg SõB ×Órg ÐBi ÒÐ{íc bB ÒÊc. ¬¾r Ðy Sërg rg{êi kиc cßrg nâ, ×BK cñB оr cßrg cÐTÈr x¸c rÐ{ SËy. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rÐÑ rеrg bT§rg ÒÊÜ nÌÜ cÞB sæ xe nB, kÐÏ ÒÐä dµi, Ðái: “Mgµi ÒÐÊy ÒDr rµy ÒÐÕ rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “Méi ÒnKrg bB r¨Ü rÕT rÐ{ оr cÐ{B cÐÕÒ, ÒЮ rÐÊÒ ×örÐ sÏ Ònä ÒеrÐ ÜéÒ k½ ×iDr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i ÒÐä dµi, rãi: “«¸rg ÒiÕc b©y giê оr SÉr cÐ{B ×iDr…” Xe rgùB l¹i dõrg l¹i ×èi diÖr Òn{íc MÐÊÒ PÐÈÜ ¬{Hrg. MÐÊÒ PÐÈÜ ¬{Hrg lµ ÜéÒ qT¸r Ònµ lír, ÒnKrg qT¸r Ònµ ÒЧrg ÒÐ{êrg ×tT cã ×ñ kióT, ×ñ d¹rg rg{êi, qT¸r Ònµ cµrg lír ÒЮ l¹i cµrg rÐitT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i Shr ÒÊÜ nÌÜ lDr, ×ó cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr ÜéÒ lÓc l©T, nåi rµrg Üíi Ðái: “Mgµi ÒÐÊy ×{îc g®?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “NÊy rg{êi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “a¶y.” a©y giê ×Brg lµ lÓc qT¸r Ònµ Üä cÞB bT§r b¸r, kиcÐ bDr ÒnKrg ÝÒ rÐÊÒ cßrg cã ÜéÒ ÐBi Òn¨Ü rg{êi, оr Ò¹i sBK l¹i cÐØ ÒÐÊy cã b¶y rg{êi? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÜéÒ cÐÓÒ rg¹c rÐiDr cßrg kЧrg bióT ÐiÖr, rg{îc l¹i ¸rÐ Ü¾Ò rµrg còr lé nB ÜéÒ S½ kÐer rgîi, l¹i Ðái: “Mgµi ÒÐÊy lµ b¶y rg{êi rµK?” a¶y rg{êi ܵ PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr ÒÐÊy lµ - ÐBi rg{êi ×Brg ׸rÐ cê, ÜéÒ rg{êi ×Brg bãc l¹c, ÜéÒ ÐòB ÒÐ{îrg, ÜéÒ ÒDr ÜÆÒ nç, ÜéÒ ÒióT c§ r{Hrg ×Brg Ð¸Ò ÜTB STi, còr cã ÜéÒ ÒDr ÒK bhK ×Brg gôc ÒnDr ÜÆÒ bµr rgñ gËÒ. a¶y rg{êi rµy cã rg{êi ÒЮ rgåi ÒnKrg gãc, cã rg{êi ÒЮ rgåi gi÷B ×¸Ü ×§rg, d¸rg rg{êi cмrg cã g® lµ ×Æc biÖÒ. u¹i sBK rÐ÷rg rg{êi kиc оr kЧrg rЮr ÒÐÊy, l¹i cø cÐØ rЮr ÒÐÊy b¶y rg{êi rµy? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cмrg rÐ÷rg kЧrg ÒÐÊy l¹, rg{îc l¹i cµrg Òá nB b¸i »Ðôc kÐÏ ÒÐä dµi, rãi: “u§i cÐØ biÕÒ ÒÐBrÐ ×BK cñB rgµi s¾c, kЧrg rgê cKr Ü¾Ò cñB rgµi cµrg s¾c.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “oú ÒÐùc ÒB cÐØ cÇr rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi ×∙ qT¸ ×ñ.” ¬¾r ×Brg rЮr ÜéÒ rg{êi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 45 VõB nåi ÒDr ÒK bhK SÉr còr rgñ gôc ÒnDr bµr, b©y giê ×∙ ÒØrÐ, Òn{íc dTçi c¸i l{rg Üái, nåi ×æ c¶ cÐhr Ònµ SµK ÜiÖrg sÓc, »ÐTr ÒKÑÒ c¶ rgôÜ Ònµ lDr ÜÆÒ ×ÊÒ, lµÜ {íÒ c¶ gÊT qTÇr cñB rg{êi bDr c¹rÐ, оr litr Séi Sµrg kÐKÜ l{rg xTèrg, c{êi lµÜ lµrÐ dïrg èrg ÒBy ¸K lBT gÊT qTÇr cÐK rg{êi kiB. NéÒ rg{êi rÕT rÐ{ Òn§rg qT¸ bhK, rÐ÷rg SiÖc lµÜ ÒÐ{êrg kÐã Òn¸rÐ kÐái lé nB ÜéÒ cÐÓÒ rgT rgèc bTår c{êi. MÐ{rg ¸rÐ Ü¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐi rЮr оr, sK Síi ¸rÐ Ü¾Ò kÐi r∙y rЮr «ç L§i ÒЮ ÐKµr ÒKµr gièrg rÐBT. LÏ rµK оr cÐK nprg ÒDr bhK cßrg lµ ÜéÒ ×èi ÒÐñ nÊÒ ×¸rg sî? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi rÐËr nB rg{êi rµy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c l¾c ×ÇT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi nÊÒ cÐÓ ý ×Õr оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ gËÒ gËÒ ×ÇT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi ×∙ »Ð¸Ò ÐiÖr nB оr cã cÐç rµK ×Æc biÖÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi rãi Òõrg cÐ÷ ÜéÒ: “Mg{êi ÒDr rµy cã s¸Ò kÐÝ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “v¸Ò kÐÝ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ siÕÒ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK ÒnKrg ÒBy, rãi: “CÐØ cã cBK ÒÐñ giÕÒ rg{êi S§ sè, ÒnDr rg{êi Üíi ÜBrg s¸Ò kÐÝ!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg xeÜ nB оr cмrg qTB cÐØ lµ ÜéÒ ÒDr bhK »Ð® rér rgT rgèc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “«ã cмrg qTB cÐØ lµ ÒÐø cÐe ×Ëy bDr rgKµi cñB оr ÒЧi, cÐÝrÐ lµ gièrg rÐ{ Sá rgKµi cñB ×BK kiÕÜ SËy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi, rãi: “XeÜ nB Ü¾Ò cñB rgµi sK Síi ×BK cñB rgµi còr s¾c ÐHr.” Mµrg Ðiór rÐiDr lµ rÐËr nB rg{êi rµy, ÐHr r÷B còr nÊÒ nâ St rgër rgµrÐ cñB оr. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¾r lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “¬¾r cÐÝrÐ lµ rgãr c¸i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mgãr c¸i?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi biÕÒ ÐBy kЧrg biÕÒ ÒnKrg giBrg Ðå ÜÊy r¨Ü gÇr xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ Òæ cÐøc bÝ ÜËÒ nÊÒ ×¸rg sî?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “uæ cÐøc rµy ÒDr gëi lµ g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aµr ÒBy ×er!” PÐã ¬årg uTyÕÒ cÐ{B Ðt rgÐe qTB c¸i ÒDr rµy, rÐ{rg l¹i SÉr c¶Ü ÒÐÊy cã ÜéÒ ¸» lùc rãi kЧrg ÒеrÐ lêi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 46 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “CÐK ×Õr giê »ÐÓÒ rµy, ÒnKrg giBrg Ðå rÐ÷rg rg{êi biÕÒ nâ St Ò®rРЮrÐ cñB Òæ cÐøc rµy SÉr kЧrg rÐitT, bäi S® rÐ÷rg SiÖc ܵ bër cÐÓrg lµÜ ×tT lµ ä d{íi lòrg ×ÊÒ, rHi ¸rÐ s¸rg ÜÆÒ Ònêi kЧrg cÐiÕT ×Õr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “ViÖc cÐÓrg lµÜ lµ rÐ÷rg SiÖc g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “a¾Ò cãc, Òèrg Òitr, ¸Ü s¸Ò.” NéÒ bµr ÒBy cã r¨Ü rgãr, Òæ cÐøc rµy cßrg cã r¨Ü ÒDr ×ÇT sá. Xe rgùB l¹i ÒiÕ» Òôc ×i St »ÐÝB Òn{íc, ÒÊÜ nÌÜ ×∙ й xTèrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg rÐiDr Ðái: “unDr bµr ÒBy, søc ܹrÐ lír rÐÊÒ lµ rgãr ÒBy rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mgãr c¸i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “LirÐ ÐK¹Ò rÐÊÒ lµ rgãr ÒBy rµK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mgãr Òná.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unKrg Òæ cÐøc bµr ÒBy ×er, cÐöT Òn¸cÐ rÐiÖÜ St ¸Ü s¸Ò, cÐÝrÐ lµ rgãr c¸i Sµ rgãr Òná.” CÐç ׸rg sî rÐÊÒ cñB rgãr c¸i, cÐÝrÐ lµ оr cã ÜéÒ c§rg »ÐT uÐË» uBÜ uиi a¶K ¬µrÐ LTyÖr «årg uÞ C§rg ܵ ÐiÕÜ Bi lTyÖr ÒеrÐ. aäi S® оr Sèr lµ Òиi gi¸Ü ÒnKrg cTrg, Òõ rÐá ×∙ lµ Òиi gi¸Ü. MgÐe rãi ÜÊy Sö cBK ÒÐñ ÒnKrg ¬Kµrg cTrg ×¹i réi ×tT ×∙ Òõrg d¹y qTB оr Sâ c§rg. XTÊÒ ÒЩr cñB rgãr Òná cµrg k® l¹ ÐHr, rgÐe ×år оr kЧrg rÐ÷rg ×∙ Òõrg ä uÐiÕT L©Ü uù lµÜ gi¸Ü Òù Òn§rg cKi Ò¨rg l÷, ܵ còr lµ ×Ö ÒÞ s¸T ÒÓi cñB C¸i bBrg, Sµ còr Òõrg lµ ×{êrg cÐñ uÐË» MÐö liDr ÐKµr ×{êrg cñB GiBrg MBÜ PÐKrg Vm bBrg Nçi bër cÐÓrg cã ÜéÒ rÐãÜ ÒÐñ й, Üçi ÒDr ×tT cã ÜéÒ c§rg SiÖc nÊÒ ×Æc biÖÒ, ÐHr r÷B Ðî» Ò¸c ×∙ l©T. V® ÒÐÕ ÐµrÐ ×érg ¸Ü s¸Ò cñB bër cÐÓrg Òn{íc giê cÐ{B Ðt ÒÐÊÒ b¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg k½ ׸rg sî rÐÊÒ ÒnKrg Òæ cÐøc rµy, l¹i kЧrg »Ð¶i lµ ÐBi ÒDr bër cÐÓrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ rgãr S§ dBrÐ.” unDr ÜéÒ bµr ÒBy, rgãr ÒBy Sôrg St rÐÊÒ cÐÝrÐ lµ rgãr S§ dBrÐ. PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Mgãr S§ dBrÐ sBK l¹i ׸rg sî?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr S§ dBrÐ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐõB rÐËr. MÐ÷rg Sâ l©Ü еK kiÖÒ ÒÐBrÐ dBrÐ Ðiór иcÐ, cè rÐiDr ¾Ò cã sä Òn{êrg, rÐ{rg ÜéÒ sè k½ S§ dBrÐ l¹i cµrg ׸rg sî ÐHr. aäi S® ÒЧrg ÒÐ{êrg »Ð¶i ×îi ×Õr lÓc ×BK cñB оr ×©Ü SµK ÒiÜ ÒЮ rg{êi ÒB Üíi biÕÒ ×{îc sù ׸rg sî cñB оr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unKrg giBrg Ðå Òn{íc giê cÐ{B cã rg{êi rµK biÕÒ rgãr S§ dBrÐ lµ Bi, cµrg kЧrg cã Bi ÒÐÊy qTB оr.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 47 PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “«Õr c§ cßrg kЧrg biÕÒ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐæ sä c{êi, rãi: “oЧrg biÕÒ cÐõrg Ò§i cßrg »Ð¶i ×îi ×Õr kÐi ×BK cñB оr ×©Ü SµK ÒiÜ Ò§i Üíi biÕÒ ×{îc!.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, l¹i qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi Ðái: “a©y giê c§ còr ÜTèr ×{B Ò§i ×i gÆ» rg{Hi rµK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg Ònùc ÒiÕ» Òn¶ lêi c©T Ðái rµy, rãi: “uеrÐ rÐá rµy Sèr kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ rHi nÊÒ r¸K rÐiÖÒ, rÐ{rg ÜÊy rgµy gÇr שy, ×éÒ rÐiDr l¹i cã nÊÒ rÐitT kиcÐ giBrg Ðå l¹ ÜÆÒ.” a©y giê ÒЮ rµrg ×èi Síi ×¸Ü rg{êi ×ã ×∙ kЧrg còr l¹ lÉÜ r÷B, bäi S® rµrg ×∙ ×itT ÒnB qTB l¹i löcÐ Sµ rgTår gèc cñB bër cÐÓrg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt kirÐ rg¹c. ¬¾r ×∙ síÜ »Ð¸Ò ÐiÖr nB rµrg kЧrg Ðt gièrg Síi S½ bt rgKµi rÐá rоr yÕT íÒ, ÒnKrg קi ÒBy rgëc rgµ ܶrÐ d½ kiB Ðiór rÐiDr cßrg ×∙ r¾Ü ×{îc ÜéÒ lùc l{îrg nÊÒ lír, còr lír ÐHr rÐitT sK Síi Ò{ärg Ò{îrg cñB bÊÒ k® Bi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i gÇr rÐ{ ×∙ ×itT ÒnB nÊÒ nâ St lBi löcÐ cñB bër cÐÓrg, cÐØ cã ÜéÒ rg{êi lµ rgK¹i lÖ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Ai?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü SÉr cÐ{B Üä ÜiÖrg, ×éÒ rÐiDr, cKr rgùB kÐáe khK xe ÐÝ ÜéÒ ÒiÕrg dµi dH ÐBi cЩr Òn{íc ×ørg Òмrg lDr, ÒÐïrg xe rgÐiDrg ×i, gÇr rÐ{ lËÒ rеK. MÐ{rg rg{êi rµrg l¹i ×∙ ä bDr rgKµi ÒÐïrg xe, cÐØ rЮr ÒÐÊy ÜéÒ rg{êi ×ørg ÒTæi ¸K xBrÐ ÒÊÒ Òn¾rg, gôc d{íi Üãrg rgùB. CKr rgùB kÐáe ܵ ×∙ ×ørg c¶ rg{êi dËy, Üãrg Òn{íc rÕT rÐ{ ×∙ giÉÜ xTèrg, оr dï lµ kЧrg cÐÕÒ ÒЮ Ðé» së cßrg »Ð¶i bö dÉÜ r¸Ò. Mg{êi ׸rÐ xe ×∙ gi÷ kЧrg ræi cKr rgùB rµy, rg{êi ¸K xBrÐ rg∙ gôc d{íi ×ÊÒ ÒЩr rg{êi ×∙ cK l¹i ÒеrÐ ÜéÒ kÐèi Ònòr, ×Õr cÞ ×érg cßrg kЧrg cÞ ×érg ræi r÷B. N¾Ò rЮr Üãrg cKr rgùB dÉÜ xTèrg, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cмrg rÐ÷rg ×Õr ÜéÒ ý ×örÐ nB ÒBy cøT giÓ» cßrg kЧrg cã, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr rЮr cßrg kЧrg ÒÐÌÜ rЮr. Mµrg ×Brg rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg ×∙ nB kÐái ÒÐïrg xe, ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ ÐKµr ÒKµr cмrg cã ÜéÒ cÐÓÒ bióT c¶Ü g®, оr cµrg kЧrg cã ý nB ÒBy. «¸Ü קrg kDT lDr kirÐ Ð∙i, Üãrg rgùB nèÒ cTéc dÉÜ xTèrg, rg{êi ¸K xBrÐ ÒnDr ×ÊÒ nâ nµrg ×∙ gôc rgBy d{íi Üãrg rgùB, Bi rÊy ×tT rЮr ÒÐÊy nÊÒ nâ nµrg, rÐ{rg оr l¹i kЧrg Ðt bö Üãrg rgùB ×¹» »Ð¶i. «Õr kÐi cKr rgùB rµy yDr ær l¹i, rg{êi rµy cßrg cÐÇÜ cÐËÜ bò lDr, kЧrg rgõrg ÒÐä dèc. NÆÒ cñB оr ÒTy ×∙ S® kirÐ Ð∙i ܵ biÕr s¾c, rÐ{rg xeÜ nB SÉr nÊÒ b®rÐ ÒÐ{êrg, оr Sèr dm lµ rg{êi nÊÒ b®rÐ ÒÐ{êrg, ×Õr ÜéÒ ×ióÜ ×Æc biÖÒ cßrg kЧrg cã. MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐi rЮr оr, ¸rÐ Ü¾Ò l¹i cµrg Ònä rDr Òµr kÐèc. ¬¾r ×∙ ÒÐÊy qTB rg{êi rµy. Mg{êi SõB bö rgôÜ Ònµ cñB Mgãr c¸i lµÜ {íÒ gÊT qTÇr, cÐÝrÐ lµ rg{êi rµy. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 48 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg c{êi c{êi, rãi: “XeÜ nB SËr kÐÝ Ð§Ü rBy cñB rgµi ÒÐËÒ kЧrg ÒèÒ, SõB Üíi bö rg{êi ÒB lµÜ {íÒ gÊT qTÇr, b©y giê l¹i bö rg∙ ×Õr Ü®rÐ ÜÈy ÒKµr lµ ×ÊÒ.” Mg{êi rµy cßrg c{êi c{êi, rãi: “VËr kÐÝ cñB ÒB Ð§Ü rBy ÒTy kЧrg ÒèÒ rÐ{rg còr bBK rÐiDT rg{êi SËr kÐÝ ÒÖ ÐHr ÒB. ¬§Ü rBy ÒB xTi x½K, rgµy ÜBi SÉr còr kЧrg biÕÒ cã bBK rÐiDT rg{êi sK Síi ÒB cµrg kЧrg ÜBy ÐHr, cTéc sèrg Sèr dm lµ rÐ{ ÒÐÕ Üµ, c§ r{Hrg е ÒÊÒ »Ð¶i ×ó Ò©Ü xeÜ Ònërg?” K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2