intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
87
lượt xem
5
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 49 Håi thø n¨m Chim c«ng ( oÐærg Ò{íc ) M gùB kЧrg lµÜ rg{êi bö ÒÐ{Hrg, xe kЧrg Ðt bö ×æ. Mg{êi kиcÐ l¹ Òn§rg nÊÒ b®rÐ ÒÐ{êrg rµy ÒnKrg rиy Ü¾Ò ×∙ ÜÊÒ ÐÓÒ SµK gi÷B ×¸Ü ×§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ c¸i bëÒ biór ÒBr ÒnKrg biór lír SËy, ÒTyÖÒ ×èi kЧrg kÐiÕr rg{êi kиc »Ð¶i cÐÓ ý Òíi. PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ Òõ rgÈrg ×ÇT lDr, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg rЮr оr ÜØÜ c{êi, c¸i c{êi Òn§rg nÊÒ l¹,Sµ cßrg nÊÒ rgëÒ. MÐ{rg ×éÒ rÐiDr оr gièrg rÐ{ bö qTÊÒ cÐK ÜéÒ nKi, ÒЮrÐ l®rÐ xKBy rg{êi l¹i cÐTi Séi SµK ÒnKrg ÒÐïrg xe. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg rÐ÷rg c¶Ü ÒÐÊy ×{îc rçi kirÐ sî Sµ sù ×BT kÐæ cñB оr ÒÐËÜ cÐÝ còr c¶Ü ÒÐÊy ×{îc rçi bi ÒÐ{Hrg kЧrg sBK cã ÒÐó Ò¶ xiÕÒ Èr kÝrÐ ÒnKrg ÒËr s©T réi Ò©Ü Ð¾r. MÐ÷rg cÐTyÖr cß Sèr ×∙ rÐ{ r{íc Òn§i ×i, rg{êi Sèr ×∙ ÒiDT ÒBr rÐ{ lµr kÐãi rÐÑ giê שy Ò¹i sBK l¹i ÐiÖr St Òn{íc Ü¾Ò Ð¾r? Mµrg kЧrg cÇÜ lòrg ×{îc bÊÒ gi¸c ×{B ÒBy lDr kÐÏ sê ÜÆÒ Ü®rÐ. C¸i ÜÆÒ r¹ aå u¸Ò bprg ×ÊÒ ×∙ nHi xTèrg kÐi ÒÐïrg xe bö l¾c, rµrg l¹i ×ó оr rЮr ÒÐÊy kÐT§r ÜÆÒ cñB rµrg. Mµrg ×éÒ rÐiDr c¶Ü ÒÐÊy cã ÜéÒ cÐÓÒ g® ×ã ÐËr b¶r ÒЩr. Mµrg ÐËr b¶r ÒЩr Ò¹i sBK l¹i gièrg Síi rg{êi cKr g¸i Êy ÒÐÕ. Mµrg cµrg ÐËr rg{êi cKr g¸i ×ã Ò¹i sBK l¹i g©y cÐK rg{êi kиc rçi kÐæ ×BT bi ÒÐ{Hrg Ðpr s©T rÐ{ ÒÐÕ. Gi÷B rg{êi Sµ rg{êi, Ò¹i sBK »Ð¶i g©y Òær ÒÐ{Hrg cÐK rÐBT? ª{êrg rÐ{ cKr rg{êi yDT cµrg s©T, Òær ÒÐ{Hrg g©y cÐK rÐBT cµrg rÆrg. «ÇT rgãr ÒBy cñB rµrg sê rÐÑ lDr Ü¾Ò Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB Ü¾Ò Ü®rÐ ×∙ {íÒ nåi. Lµ S® Bi? Lµ S® sù rgT ÜTéi cñB rЩr lK¹i? ¬By lµ S® cKr rg{êi xB l¹ c§ ×éc kiB? Mµrg lÆrg lÏ lBT kЧ קi ܾÒ, rÐÑ b{íc SµK ÒÐïrg xe, ÒnDr ÜÆÒ l¹i ×eK c¸i ÜÆÒ r¹ lÓc rµK cßrg ÒKhÒ ÜiÖrg c{êi ×ã. unKrg lòrg rµrg, rµrg cÐØ Ðy Sërg b¶r ÒЩr cßrg cã ÒÐó rÐ{ §rg PÐËÒ bhK kЧrg {T Ò{ sÇT ÜTér kiB, cã ÒÐó qTDr ×i ÒÊÒ c¶ bi ÒÐ{Hrg Sµ ÒÐèrg kÐæ ÒnDr ÒÐÕ giBr, cÐK dï cÐØ lµ ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc. CÐØ ÒiÕc cKr rg{êi kЧrg »Ð¶i lµ ÒÐÇr ÒiDr. ªï cÐK cã lµ ÒÐÇr ÒiDr ×i cШrg r÷B cÐØ sî cßrg kÐã Òn¸rÐ kÐái cã rÐ÷rg rçi ×BT cñB niDrg Ü®rÐ. oÐT§r ÜÆÒ Ò{Hi c{êi cñB bër Ðë cмrg qTB cÐØ lµ cè ý lé nB rgKµi, ×ó cÐK rЩr ÒÐÕ cKi ܵ ÒЧi. Mµrg l¹i Òù Br ñi b¶r ÒЩr rÐ{ ÒÐÕ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 50 oÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ×Brg cK giËÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cè g¾rg ×Ì rhr rçi ×BT ÒnKrg lòrg xTèrg nåi Ðái: “Mg{êi SõB r∙y rgµi ×{Hrg rÐiDr cßrg ×∙ ÒÐÊy qTB ?” ¬¾r ×{Hrg rÐiDr ÒÐÊy qTB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi l¹i kЧrg Ðt cÐÓ ý ×Õr оr, bäi S® оr ÒÐùc sù qT¸ b®rÐ ÒÐ{êrg…” a®rÐ ÒÐ{êrg ×Õr rçi gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ c¸i bëÒ biór gi÷B biór lír, ÜéÒ Ð¹Ò ×ËT ÒnKrg ×èrg l{Hrg, bÊÒ k® Bi cßrg ×tT kЧrg cÐÓ ý ×Õr оr. MÐ{rg ×îi ×Õr kÐi r{íc biór Ònµr SµK cæ Ðërg, ÒЮ rg{êi ÒB Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB nprg c¸i bëÒ biór Êy ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ rgãr ÒBy ܵT ×er, Òõ cæ Ðërg sÏ ×©Ü sTèÒ SµK ÒiÜ gBr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi, rãi ÒiÕ» : “V® ÒÐÕ Ò§i ×∙ lT§r cÐK nprg lK¹i rg{êi rµy lµ ׸rg sî rÐÊÒ, rÕT rÐ{ SõB nåi оr kЧrg Òù Ü®rÐ ×ó lé ÒTrg ÒÝcÐ, cã lÏ cÐK ×Õr giê rµy rgµi SÉr kЧrg cÐÓ ý ×Õr оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐõB rÐËr. MÐ{rg SõB nåi sBK оr l¹i »Ð¶i cè ý ×ó lé nB ÒTrg ÒÝcÐ? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “aäi S® оr ÜTèr dK ÒÐ¸Ü ÒTrg ÒÝcÐ cñB cÐÓrg ÒB.” Mgãr C¸i rÐÊÒ ×örÐ ×∙ síÜ »Ð¸Ò ÐiÖr nB ÒnKrg cç xe rgùB ×èi diÖr cã rg{êi ×Brg rÐòÜ sBrg, S® ÒÐÕ cè ý lµÜ {íÒ gÊT qTÇr cñB ÒDr kiB, Sµ cÐÝrÐ rgBy ÒnKrg lÓc c{êi lµÜ ÐòB lBT lBT gÊT qTÇr оr ×∙ ÒЧrg b¸K cÐK ÒDr kiB. Còr ÒDr kiB, оr cè ý rg∙ d{íi Üãrg rgùB cÐØ bäi S® оr biÕÒ cÐØ cã lµÜ rÐ{ ÒÐÕ, rg{êi ÒnKrg ÒÐïrg xe Üíi lé diÖr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü c{êi kÐæ sä rãi: “¬iÖr Ò¹i cÐÓrg ÒB SÉr cÐ{B biÕÒ ×{îc lBi löcÐ cñB оr rÐ{rg оr ×∙ ÒÐÊy cÐÓrg ÒB, cоc kЧrg ×Çy ÜéÒ giê оr sÏ ×itT ÒnB nB YÕr MBÜ PÐi ×Brg ä cÐç rµK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr Ðái: “aµr uBy «er Sµ YÕr MBÜ PÐi cã ÒÐï µ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oЧrg cã, bër cÐÓrg Òn{íc giê kЧrg S® ÒÐï ÐËr c¸ rЩr ܵ giÕÒ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “aër cÐÓrg cÐØ S® c¸i g® ܵ giÕÒ rg{êi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “NÖrÐ lÖrÐ.” CÐØ cÇr ÜÖrÐ lÖrÐ SõB ÒnTytr Òíi, bër cÐÓrg lË» Òøc giÕÒ rg{êi, bÊÒ kó lµ Bi cßrg giÕÒ! PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “aër cÐÓrg cßrg rgÐe ÜÖrÐ lÖrÐ cñB rg{êi µ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐØ rgÐe cñB ÜéÒ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Ai?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “C§rg ÒÞ Vß.” uBy PÐã ¬årg uTyÕÒ siÕÒ cÐÆÒ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 51 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “ªùB SµK aµr uBy «er r¨Ü rg{êi bër cÐÓrg, SÉr cÐ{B ÒÐó ÒеrÐ lË» rDr lùc l{îrg cñB Òæ cÐøc rµy.” unKrg Òæ cÐøc rµy, ЮrÐ rÐ{ ×∙ cÐiDT Üé ÒKµr bé ÒÊÒ c¶ ÒÐÝcÐ kиcÐ Sµ ÐTrg ÒÐñ s¸Ò rЩr ÒnKrg giBrg Ðå. Mgß ¬µrÐ vKrg v¸Ò Sµ QTû MgK¹i aµ ×{Hrg rÐiDr cßrg ÒÐTéc Òæ cÐøc rµy. aër rg{êi rµy b¶r lmrÐ ×∙ cBK l¹i còr ×tT lµ rÐ÷rg cù »ÐÓ, ÒÐT ÒÐË» ×{îc cÐÓrg SµK ÒnKrg ÜéÒ Òæ cÐøc qT¶ cмrg dÔ cÐÓÒ rµK. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unDr Ònêi d{íi ×ÊÒ ÐiÖr cÐØ cã ÜéÒ rg{êi cã kж r¨rg rµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “C§rg ÒÞ Vß?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐØ cã оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr cÐ¨Ü cÐÓ c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK, cKr rg{Hi оr ×∙ b¾Ò ×ÇT ÒÐT l¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, rµrg Üíi cÐËÜ n∙i rãi: “ªm s¸Ò cÐØ s¸Ò, SõB nåi rgµi ׸rg lÏ rDr giÕÒ ÒDr ×ã.” PÐã ¬årg uTyÕÒ c{êi rйÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ rgµi Òn{íc giê kЧrg dÔ g® xTÊÒ ×BK, rÐ{rg оr ×∙ ׸rg ×ó rgµi xTÊÒ ×BK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “C§ cÐK nprg оr cÐÝrÐ lµ Mgãr V§ ªBrÐ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ gËÒ ×ÇT, rãi: “u§i ÒÐËÜ cÐÝ còr rgÐi rgê оr cÐÝrÐ lµ oÐærg u{íc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oÐærg u{íc?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oÐærg u{íc lµ ÜéÒ lK¹i cÐiÜ, lK¹i cÐiÜ nÊÒ ×Ñ», ×Æc biÖÒ lµ l§rg Sß cñB rã…” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐ{rg oÐærg u{íc ܵ c§ rãi l¹i kЧrg »Ð¶i lµ cÐiÜ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐõB rÐËr: “u§i rãi Òíi kЧrg »Ð¶i lµ cÐiÜ, lµ rg{êi, lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ ×¸rg sî.” CKr rg{Hi cñB rµrg cßrg ×Brg ÒÐT l¹i nåi cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “u§i ÒÐËÜ cÐÝ còr cÐK nprg оr cÐÝrÐ lµ k½ ׸rg sî rÐÊÒ ÒnKrg ÒÐiDr й.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “u¹i sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr cã oÐærg u{íc LirÐ!” oÐærg u{íc LirÐ! oÐi rµrg rãi ×Õr bB cÐ÷ rµy, ¸rÐ Ü¾Ò bçrg s¸rg lDr lé nB S½ kÝrÐ ró Sµ sî Ð∙i. v¾c ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cßrg ×∙ biÕr ×æi. oÐærg u{íc cã l§rg Sß rÐ{ lirÐ d{Hrg cã sõrg, kЧrg rÐ÷rg qTý gi¸ ܵ còr nÊÒ ×Ñ». NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 52 MÐ{rg oÐærg u{íc LirРܵ bër Ðë rã Òíi kЧrg »Ð¶i lµ l§rg Sß cñB cKr oÐærg u{íc ܵ lµ ÜéÒ lK¹i ¸Ü kÐÝ! NéÒ lK¹i ¸Ü kÐÝ ÒÐÇr bÝ rÐ{rg nÊÒ ×Ñ». NéÒ lK¹i ¸Ü kÐÝ ×¸rg sî. Cмrg Bi cã ÒÐó ЮrÐ dTrg ×{îc S½ ×Ñ» cñB rã, cßrg cмrg cã Bi cã ÒÐó ÒÐK¸Ò kÐái rã, cÐèrg l¹i rã! unKrg cÐí» Ü¾Ò kÐi ¸Ü kÐÝ »Ðãrg nB, rhÒ nùc nì Sµ S½ ×Ñ» ÒÐÇr bÝ ×ã kЧrg rÐ÷rg kÐiÕr rg{êi ÒB ÐKµr ÒKµr ÜD ÜTéi ÒÐËÜ cÐÝ còr cã ÒÐó kÐiÕr rg{êi ÒB qTDr c¶ sù ׸rg sî cñB c¸i cÐÕÒ! MgÐe ×år, ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg rg{êi cÐÕÒ bäi lK¹i ¸Ü kÐÝ rµy ÒnDr ÜÆÒ ×tT ÜBrg ÜéÒ rô c{êi bÝ ÐióÜ k® l¹. V® ÒÐÕ cã nÊÒ rÐitT rg{êi cÐK nprg bër Ðë cBÜ Ò©Ü Ò®rÐ rgTyÖr cÐÕÒ bäi lK¹i ¸Ü kÐÝ rµy, cßrg gièrg rÐ{ ÜéÒ Sµi rg{êi biÕÒ nâ lµ ÒÇÜ xT©r cã gBi, rÐ{rg l¹i SÉr ÜTèr иi xTèrg. aäi c¸i S½ ×Ñ» nùc nì rµy, Ònõ »Ði kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi Üíi cã ÒÐó kиrg cù l¹i! “Mgµi ×{Hrg rÐiDr cßrg biÕÒ oÐærg u{íc LirÐ.” “uB biÕÒ.” “MÐ{rg rgµi l¹i kЧrg Ðt biÕÒ, oÐærg u{íc LirÐ ×∙ kЧrg còr Ò¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ lT§r lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ kÐã ÒÐBy ×æi giërg rãi Sµ rhÒ ÜÆÒ, rÐ{rg kÐi rgÐe c©T rµy, ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r l¹i ÐiÖr nâ lDr ÜéÒ rhÒ kirÐ Ð∙i. ¬¾r kЧrg rÐ÷rg biÕÒ oÐærg u{íc LirРܵ còr ×∙ Òõrg ×Õr qTB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. C¶Ü gi¸c cñB оr lÓc ×ã, d{êrg rÐ{ gièrg rÐ{ ÜéÒ Sö ÒиrÐ ×Õr ÜéÒ rHi ÒиrÐ ×öB LÓc ×ã ×Brg lµ ×ÇT ÒÐT, ÜéÒ ×DÜ ×ÇT ÒÐT. uõ ÒnøHc ×Õr giê оr cÐ{B ÒÐÊy qTB ÜéÒ S½ ×Ñ» l¹ ÒÐ{êrg rÐ{ ÒÐÕ, ÜéÒ rHi ÒnBrg rgÐiDÜ rÐ{ ÒÐÕ. unKrg ¸rÐ ×DÜ Üµ rЮr rhÒ ×Ñ» cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg d{êrg rÐ{ gièrg Síi ÜéÒ ×iÖr ×{êrg ÒnKrg ÒÐÇr ÒÐK¹i. “unKrg ×Êy Òærg cérg cã cÐÝr ÒÇrg cÞB, ×¹i bé »ÐËr lµ ×{îc x©y dùrg bB Òn¨Ü bB Ü{Hi r¨Ü St Òn{íc, dï Òn¶i qTB nÊÒ rÐiDT ÒÐêi ×¹i rÐ{rg xeÜ nB rã SÉr gi÷ ×{îc qTy ܧ rgµy Êy.” Mg{êi ×ãr ÒiÕ» оr lµ uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒióT ×Ö cñB ÒnBrg cÐñ oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. uÐT uÐñy uÐBrÐ lµ ÜéÒ rg{êi rãi cÐTyÖr nÊÒ b¶K ÒÐñ. uÐùc ÒÕ ×ó gi÷ ×{îc gÇr rÐ{ rgTyDr SÑr c¸i qTy ܧ Sèr cã qT¶ ÒÐËÒ lµ ÜéÒ ×itT S§ cïrg kú diÖT. “«©y ×ÝcÐ ÒÐùc lµ ÜéÒ k® ÒÝcÐ, Òn¶i qTB bBK lÇr cÐiÕr lK¹r kÐãi lÞB, rHi rµy l¹i SÉr b®rÐ Br S§ sù.” un{íc ÒÊÜ b®rÐ »ÐKrg cñB ÐËT SiÖr, ÒneK Ü{êi bB lårg ×Ìr ܵT. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 53 ¸rÐ ×Ìr nùc nì, cÐiÕT lDr ÜéÒ bøc ×å ÐëB lír - ЮrÐ Ü{êi rg{êi ×µr §rg S¹Ü Sì ÜÆÒ Üµy ÐTrg Òîr, Üçi rg{êi cÇÜ ÜéÒ lK¹i Sß kÐÝ kЧrg gièrg rÐBT, rÐ{rg ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò l¹i cÐøB ×Çy sù kirÐ ÐKµrg Sµ sî Ð∙i. aäi S® bDr ÒnKrg èrg s¸K Sµrg rHi ÒBy ÜéÒ ÒÐ{ sirÐ Òn¾rg Òn½K »Ð¸Ò nB ¸rРеK qTBrg ÒùB rÐ{ cÇT Sårg. ¸rРеK qTBrg ×ã sK Síi cÇT Sårg cã kÐi còr ×Ñ» Sµ nùc nì ÐHr. “«©y ×∙ lµ cÐTyÖr cñB rÐitT r¨Ü Òn{íc, lÓc ×ã bB Ü{Hi s¸T s¸Ò ÒirÐ ÒnDr giíi оc ×¹K, S® ÜTèr Ðñy ÐK¹i rHi שy ×∙ liDr ÜirÐ l¹i Ðî» lùc ÒÊr c§rg. aB Ü{Hi s¸T rg{êi bër Ðë kÐi liDr ÒÐñ l¹i rgÐe rãi ×∙ Òõrg S§ ×öcÐ ÒnKrg ÒÐiDr й.” MÐ{rg bB Ü{Hi s¸T rg{êi rµy cмrg còr ÜéÒ Bi cã ÒÐó sèrg ×ó qTBy St. “uõ sBT cÐTyÖr ×Êy cÐK ×Õr rBy, ÒnKrg giBrg Ðå cмrg còr Bi d¸Ü x©Ü »Ð¹Ü ×Õr oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, oÐærg u{íc LirÐ bB cÐ÷ rµy, cßrg Òõ ×ã ×{îc ÒnTytr kо» ÒnKrg ÒÐiDr й!” CÐK ×Õr ÒÐêi kоc rµy, c©T rãi lÓc ×ã cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ, d{êrg rÐ{ SÉr còr S¨rg S¼rg bDr ÒBi оr. ¬¾r rpÜ ÜH cßrg kЧrg rgê nprg oÐærg u{íc LirÐ ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg r÷B. “«©y cÐÝrÐ lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unKrg giBrg Ðå Òõ Òn{íc ×Õr rµy cÐ{B cã Bi biÕÒ ×Õr bÝ ÜËÒ rµy.” oÐærg u{íc LirÐ ×∙ bö cÐñ rЩr ×êi ÒÐø Ü{êi bB cñB uÐT giB ׸rÐ ÜÊÒ ÒnDr ×ØrÐ uиi vHr! “aÝ ÜËÒ rµy cÐK ×Õr rBy dÇr dÇr Üíi cã rg{êi biÕÒ, bäi S® oÐærg u{íc LirÐ bçrg rÐiDr l¹i xTÊÒ ÐiÖr ÒnKrg giBrg Ðå.” CÐØ xTÊÒ ÐiÖr cã ÐBi lÇr, cÐØ giÕÒ cã ÐBi rg{êi! Mg{êi bö giÕÒ ×{Hrg rÐiDr lµ cBK ÒÐñ ræi dBrÐ ÜéÒ ÒÐêi, rÐ{rg rg{êi giÕÒ Ðë l¹i kЧrg »Ð¶i lµ ×Ö ÒÞ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. “CÐØ cÇr oÐærg u{íc LirÐ còr Òår Ò¹i ÜéÒ rgµy, ÒnKrg giBrg Ðå sÏ kЧrg cã Bi d¸Ü x©Ü »Ð¹Ü ×Õr oÐærg u{íc sHr ÒnBrg rÕT kЧrg ÒЮ rHi rµy мr ×∙ bö Ðñy diÖÒ.” “oÐærg u{íc sHr ÒnBrg dBrÐ ÒiÕrg bB Òn¨Ü r¨Ü, cH rgHi Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ, r¨Ü Òn¨Ü rЩr ܹrg, ÒÊÒ c¶ k® ÒÐùc ×tT x©y dùrg ÒnDr ÜéÒ c¸i oÐærg u{íc LirÐ rÐá bh!” MÐ{rg ÐiÖr rBy oÐærg u{íc LirÐ l¹i ×∙ nHi SµK ÒBy ÜéÒ rg{êi l¹ kЧrg nâ lBi löcÐ! PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐör kЧrg ræi Ðái: “Mg{êi rµy cÐÝrÐ lµ oÐærg u{íc?” “Pжi!” LirÐ d{Hrg bö s¨r b¾Ò cÐØ S® lirÐ d{Hrg cã sõrg, »ÐÇr Üé bö ×µK bíi cÐØ S® ÒnKrg Üé cã Sµrg b¹c cЩT b¸T. NéÒ ÒDr yÕT ×Tèi kÐê kйK ÒÐ{êrg lµ dÔ dµrg Òn¸rÐ ×{îc ÒBi ÐëB s¸Ò ÒЩr, ÜéÒ c§ g¸i ÒnirÐ xÊT xÝ ÒÐ{êrg dÔ dµrg gi÷ ×{îc ÒnirÐ ÒiÕÒ. V® ÒÐÕ cßrg cÐØ cã rÐ÷rg rg{êi b®rÐ ÒÐ{êrg rÐÊÒ, S§ dBrÐ rÐÊÒ Üíi cã ÒÐó gi÷ ×{îc lK¹i Sß kÐÝ rÐ{ oÐærg u{íc LirÐ! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 54 “oÐærg u{íc” biÕÒ nâ ×¹K lý rµy. o® ÒÐùc оr Sèr kЧrg »Ð¶i lµ lK¹i rg{êi rµy, оr Sèr cßrg gièrg ×¹i ×B sè rÐ÷rg k½ kиc ÐBÜ ÜTèr Òµi »ÐÓ Sµ dBrÐ Sërg. oó Òõ lÓc оr, ÒnKrg ÜéÒ ×DÜ ÐÌ Ki bøc, rЮr ÒÐÊy rg{êi cKr g¸i ܵ оr cÐTrg Ò®rÐ rÐÊÒ ÒÐä Ðær Ðór kÐi bö ÜéÒ ÒDr rе giµT ×Ì rgÞB nB ÒnDr b∙i cá sµÜ sì, оr ×∙ й qTyÕÒ Ò©Ü »Ð¶i ×¹Ò ×{îc Òµi »ÐÓ Sµ dBrÐ Sërg ܵ rg{êi kиc cã rpÜ ÜH cßrg kЧrg rgÐm Òíi. MÐ{rg rÐ÷rg ÒÐø ܵ оr ×¹Ò ×{îc sK Síi rÐ÷rg ÒÐø ÒnKrg ÜH Ò{ärg cñB оr ÒЮ оr ×Õr rpÜ ÜH cßrg kЧrg rgÐm Òíi ×{îc - c¸i ܵ оr cã ×{îc lµ oÐærg u{íc LirÐ! V® ÒÐÕ Üµ rÐ÷rg qTyÕÒ Ò©Ü cñB оr cßrg ×∙ ÒÐBy ×æi, bäi S® оr lµ ÜéÒ rg{êi ÒЧrg ÜirÐ, оr kЧrg ÜTèr gièrg rÐ{ cKr lirÐ d{Hrg bö s¨r b¾Ò! ¬¾r ÜTèr giÕÒ rg{êi! Nçi lÓc rgÐm ×Õr c¸i ×DÜ ÐÌ Ki bøc Êy, rÐí l¹i ЮrÐ ¶rÐ c§ g¸i ÒÐä Ðær Ðór Üå Чi cжy nòrg nòrg, оr l¹i ÜTèr giÕÒ rg{êi. ¬§Ü rBy оr kЧrg Ðt giÕÒ rg{êi! ¬¾r kЧrg »Ð¶i kЧrg ÜTèr, ܵ lµ kЧrg d¸Ü! «èi diÖr Síi c¸i rg{êi cã kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ, ¸rÐ Ü¾Ò l¹rÐ lïrg Êy ÒnKrg lòrg оr bçrg rÐiDr c¶Ü ÒÐÊy cã cÐÓÒ sî Ð∙i. oó Òõ sBT kÐi оr cã oÐærg u{íc LirÐ, שy lµ lÇr ×ÇT ÒiDr ÒnKrg lòrg оr ÒÐÊy sî ÜéÒ rg{êi. uÊÒ c¶ rçi sî cñB оr, kЧrg »Ð¶i lµ sî ÒÐBrÐ ×BK ×er s® kiB, ܵ cÐÝrÐ lµ sî c¸i rg{êi cÇÜ ÒÐBrÐ ×BK Êy, ÒTy rg{êi rµy cмrg qTB cÐØ lÆrg lÏ ×ørg ×ã. MÐ{rg, sK Síi ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK ×{îc nÓÒ nB kÐái Sá ÒЮ ¸rÐ Ü¾Ò cñB rg{êi ×ã SÉr s¾c bhr ÐHr rÐitT. oÐi rЮr ÒÐÊy ¸rÐ Ü¾Ò Êy ÒiÜ Ð¾r Òù d{rg b¾Ò ×ÇT ×Ë» lK¹r x¹, cÐK ×Õr lÓc оr qTBy St »Ðòrg cñB Ü®rÐ nåi ܵ ÒiÜ Ð¾r SÉr còr ×Ë» nÊÒ Ü¹rÐ. uiÜ Ð¾r ×Ë» ܹrÐ kЧrg cÐØ S® lK l¾rg sî Ð∙i. ¬¾r còr ÒÐÊy Ð{rg »ÐÊr! aäi S® оr ÒÐùc sù ÜTèr ÒÐÞ. uÐÞ xeÜ oÐærg u{íc LirÐ cã ÐBy kЧrg cã kж r¨rg giÕÒ ×{îc rg{êi rµy. MÐ{rg ܵ оr l¹i ÐKµr ÒKµr cмrg cã dßrg kÐÝ ×Êy! NéÒ giBr »Ðòrg nÊÒ ×Hr sH, cÐØ cã ÜéÒ c¸i gi{êrg ×Hr, ÜéÒ c¸i bµr, ÜéÒ c¸i gÐÕ. ¬¾r SõB b{íc SµK litr rpÜ »ÐöcÐ xTèrg gi{êrg, »Ð¶r gi{êrg SõB l¹rÐ SõB cørg rÐ{rg cßrg kЧrg ÒÐó lµÜ lKrg оr rgTéi bíÒ xTèrg ×{îc. ¬¾r bçrg rÐiDr »Ð¸Ò ÐiÖr ÒnKrg ×ßrg qTÇr Ü®rÐ cã ÜéÒ ÒÐø g® ×ã ×Brg dùrg ×ørg lDr. ¬¾r ÒÐùc sù lµ nÊÒ Ð{rg »ÐÊr bäi S® оr l¹i ÜTèr giÕÒ rg{êi, l¹i rgÐm Òíi c¸i ×DÜ ÐÌ Ki bøc kiB… ¬BÜ ÜTèr giÕÒ rg{êi l¹i lµÜ Ònçi dËy sù ÐTrg Òîr ÒnKrg ÒÝrÐ c¸cРоr, giê ÒЮ ×Õr b¶r ÒЩr оr cßrg c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kЧrg ÒÐó Òù cÐñ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 55 «itT kÐã cÐöT rÐÊÒ lµ ÜéÒ kÐi c¶Ü gi¸c ×ã ×∙ Ònçi dËy nåi ÒЮ kЧrg cã c¸cÐ rµK k®Ü rhr! ¬¾r kЧrg cã ×µr bµ. ¬¾r Òõ Òn{íc giê kЧrg Òir bÊÒ k® ÜéÒ rg{êi ×µr bµ rµK, ÒTyÖÒ kЧrg ×ó bÊÒ k® ÜéÒ rg{êi ×µr bµ rµK ÒiÕ» cËr оr, c¸cÐ dTy rÐÊÒ ×ó оr gi¶i qTyÕÒ cÐTyÖr rµy, cÐÝrÐ lµ giÕÒ rg{êi. «¸rg ÒiÕc b©y giê rg{êi ܵ оr nÊÒ ÜTèr giÕÒ l¹i lµ rg{êi ܵ оr kЧrg d¸Ü ×i giÕÒ. NéÒ bTæi cÐitT ÜïB xT©r ×éÒ rÐiDr l¹i biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×DÜ ÐÌ Ki bøc. ¬¾r Òõ Òõ dTçi c¸rÐ ÒBy ×Brg ÒK¸Ò Üå Чi nB - b©y giê оr cÐØ cã ÒÐó dïrg ÒBy ×ó gi¶i qTyÕÒ - sBT ×ã оr litr ×ørg dùB rgBy bDr gi{êrg Sµ kЧrg rgõrg r§r ÜÞB! ¬¾r r§r cжy c¶ r{íc ܾÒ! ¬Kµrg Чr. uÐùc nB Üíi gÇr ÐKµrg Чr ÒЧi cÐø SÉr cÐ{B »Ð¶i lµ ÐKµrg Чr. NéÒ rg{êi kÐÏ kеrg ×Èy cÞB nB rÐÑ rеrg ×i SµK. ª¸rg rg{êi оr ÒTy bhK »Ð® Sµ Sôrg St rÐ{rg еrÐ ×érg l¹i rÐBrÐ rÐÑr rÐ{ ÜéÒ cKr ÜÌK. oÐærg u{íc SÉr kЧrg cÞ ×érg, rpÜ rgTyDr ÒnDr gi{êrg l¹rÐ lïrg rЮr rg{êi rµy. ¬¾r ÒÐùc Sèr ×∙ cмrg ÒÐÝcÐ ÒDr bhK rgT xTÈr rµy, b©y giê ÒnKrg lòrg cµrg sirÐ nB ÜéÒ sù c¨Ü gÐhÒ kЧrg rãi ÒеrÐ lêi. uDr rµy cмrg qTB cÐØ lµ ÜéÒ Òиi gi¸Ü, ÜéÒ ÒÐø ×å bá, ÜéÒ cKr ÐeK! MÐ{rg cKr ÐeK rµy l¹i cмrg Ðt bö Ò®rÐ dôc еrРй, Ü∙i Ü∙i cßrg sÏ kЧrg rÕÜ qTB rçi kÐæ bö giµy Sò S® Ò®rÐ dôc. MЮr c¸i ÜÆÒ bhK bhK c{êi ×Êy Òù d{rg оr rÐör kЧrg ræi ÜTèr ×ÊÜ SµK Üßi ÒDr ×ã ÜéÒ c¸i! MÐ{rg оr ×∙ cè rÐör. aäi S® ÒDr ×ã lµ ×årg bër cñB оr, lµ Mgãr C¸i cñB оr. Mgãr C¸i SÉr ×Brg c{êi, rÐÑ rеrg rgåi xTèrg cÐiÕc gÐÕ bDr c¹rÐ gi{êrg. Y c{êi rãi: “uB biÕÒ rg{Hi rÐÊÒ ×örÐ cã c¸cÐ kÐiÕr bër cÐÓrg cÐTi nB, SiÖc rg{Hi lµÜ Òn{íc giê cÐ{B Ðt ÒÐÊÒ b¹i qTB.” oÐærg u{íc dÞrg d{rg ׸»: “Mg{Hi ÒÐÊy bër cÐÓrg nåi cÐø?” Mgãr C¸i gËÒ gËÒ ×ÇT rãi: “M÷ lµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, rBÜ lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ! uBy oÐærg u{íc siÕÒ cÐÆÒ l¹i. ¬¾r ×∙ rgÐe qTB c¸i ÒDr rµy, cßrg biÕÒ rg{êi rµy, cµrg biÕÒ ÒÐBrÐ ×BK ÒnKrg ÒBy rg{êi rµy! «BK s¾c ÒÐiDr й S§ sKrg! Mgãr C¸i rãi: “YÕr MBÜ PÐi SÉr còr cã ÒÐó sèrg ×Õr giê, cÐÝrÐ lµ S® PÐã ¬årg uTyÕÒ, S® ÒÐÕ…” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 56 oÐærg u{íc ×éÒ rÐiDr bËÒ rg{êi dËy, rãi: “V® ÒÐÕ ÜTèr giÕÒ YÕr MBÜ PÐi Òn{íc ÒiDr »Ð¶i giÕÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ!” NÆÒ cñB оr S® Ð{rg »ÐÊr ܵ Þrg ×á, ×Õr קi Ü¾Ò cßrg ×∙ ×á rgÇT. Mgãr C¸i kirÐ Ð∙i rЮr оr, Òn{íc giê cÐ{B cã Bi ÒÐÊy оr Ð{rg »ÐÊr Sµ kÝcÐ ×érg rÐ{ SËy. NéÒ oÐærg u{íc b®rÐ ÒmrÐ, ÜéÒ oÐærg u{íc b®rÐ ÒÐ{êrg, ÜéÒ oÐærg u{íc S§ dBrÐ, ÜéÒ oÐærg u{íc giÕÒ rg{êi. Mgãr c¸i ÒÐ¨Ü dò Ðái: “Mg{Hi nÊÒ ÜTèr giÕÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ?” oÐærg u{íc c{êi, rÐ¹Ò rÐÏK ׸»: “uB lT§r ÒÐÝcÐ giÕÒ rg{êi, PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg lµ rg{êi.” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg оr cмrg »Ð¶i lµ ÜéÒ rg{êi b®rÐ ÒÐ{êrg, ÜTèr giÕÒ Ð¾r kЧrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr dÔ.” oÐærg u{íc rãi: “uB biÕÒ, S® ÒÐÕ ÒB kЧrg Ðt rgÐm lµ Òù Ü®rÐ ×érg ÒÐñ.” Mgãr C¸i Ðái: “Mg{Hi kЧrg lµÜ, còr cã Bi d¸Ü lµÜ?” oÐærg u{íc l¹i c{êi c{êi, rãi: “uB kЧrg lµÜ cÐØ S® ÒB kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi ræi dBrÐ, cßrg kЧrg ÜTèr ræi dBrÐ.” Mgãr C¸i cßrg c{êi, ÐÝ» Ü¾Ò l¹i c{êi: “uB rgÐm kDT «ç L§i r¹» ܹrg Òn{íc, rg{Hi ä ×prg sBT kiÕÜ lîi rÐh?” oÐærg u{íc rÐär rÐH rãi: “NÆc x¸c bër cÐÓrg lµ Bi cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy k½ rµK, ÝÒ nB ÒB cßrg kЧrg ÒÐÊy kÐã cÐöT שT.” K0K NirÐ MgTyÖÒ u©Ü nÊÒ kÐã cÐöT, kÐã cÐöT rÐ{ ÜéÒ cKr èc sDr Ònèr ÒnKrg Sá nÊÒ l©T ܵ kЧrg ×{îc cÐTi nB s{äi ¸rÐ r¾rg Ònêi. CÐiÕc ÜÆÒ r¹ ÒnDr ÜÆÒ ×{îc rµrg ÜTB lÓc ×i Ðéi cÐïB r¨Ü rgK¸i, ÒTy ×{îc lµÜ nÊÒ ÒirÐ x¶K rÐ{rg ×eK l©T qT¸ ÒЮ ÒnDr ÜÆÒ SÉr sÏ »Ð¸Ò rgøB. unDr ÜÆÒ ÜéÒ kÐi ×∙ rgøB ÒЮ ÒKµr ÒЩr ÒnDr d{íi ×tT c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kÐã cÐöT. MÐ{rg rµrg l¹i kЧrg Ðt ÜTèr gì c¸i ÜÆÒ r¹ xTèrg, lÓc rµy rµrg ЮrÐ rÐ{ cßrg nÊÒ sî ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr ÒÐÊy kÐT§r ÜÆÒ cñB Ü®rÐ. «©y lµ ÜéÒ c¶Ü gi¸c nÊÒ ÒÕ rÐö, cмrg rÐ÷rg ×Õr b¶r ÒЩr rµrg cßrg kЧrg »Ð©r biÖÒ nâ ×{îc ܵ ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr rgÐm cßrg kЧrg ÜTèr rgÐm. oÐi ÐBi rg{êi b{íc SµK ÒЮ r¾rg cÐitT ×Brg cÐiÕT lDr rÐ÷rg ×ãB ÒÇÜ xT©r Òn{íc cÞB sæ, ÒÇÜ xT©r sBT cHr Ü{B, ¸rÐ s¾c cµrg Ò{Hi ÒоÜ. MÐ{rg s¾c ÜÆÒ YÕr MBÜ PÐi l¹i Òn¾rg bÖcÐ rÐ{ Òê giÊy. “YÕr c§rg ÒÞ ×∙ ÒØrÐ cÐ{B?” “CÐ{B ¹” rg{êi ÒÓc Ònùc bDr c¹rÐ YÕr MBÜ PÐi, SÉr lµ ÒióT c§ r{Hrg cã קi Ü¾Ò ÒK ×ã. “C§ cÐK c§rg ÒÞ Tèrg ÒÐTèc cÐ{B?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 57 “Cßrg cÐ{B ¹.” ÒióT c§ r{Hrg cÐÓÜ ÜiÖrg l¹i, rhr c{êi: “oЧrg cã lêi c¨r dÆr cñB c§ r{Hrg, Ò§i ×Õr ×ôrg cßrg kЧrg d¸Ü ×ôrg SµK c§rg ÒÞ.” “u¹i sBK?” “aäi S®…” ÒióT c§ r{Hrg cTèi cïrg kЧrg rÐör ræi litr bËÒ c{êi nB: “aäi S® Ò§i sî c§ r{Hrg gÐer!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðpr Ðëc l{êÜ rµrg ÒB ÜéÒ c¸i, qTBy rg{êi l¹i Ðái PÐã ¬årg uTyÕÒ: “a©y giê c㠻жi ×Õr lÓc rDr Tèrg ÒÐTèc nåi kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ qTBy ÜÆÒ nB cÞB sæ, kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT. M¾rg cÐitT rgË» Ònµr sKrg cÞB. GiÊy d¸r bDr cÞB sæ lµ Üíi d¸r, sHr ÒnDr kÐTrg cÞB cßrg lµ Üíi sHr, cÐÓrg s¸rg gièrg rÐ{ ÜéÒ ÒÊÜ g{Hrg sKi. ¬Bi c¸rÐ cÞB sæ ×Brg Üä cÐDrÐ cÐÕcÐ, »ÐÝB d{íi cñB kÐTrg cÞB gç »Ð¶r cÐiÕT ÜéÒ ×ãB ÒÇÜ xT©r, »ÐÝB ÒnDr cñB kÐTrg cÞB gç l¹i »Ð¶r cÐiÕT ЮrÐ ¶rР׶K rg{îc ÒnKrg c¨r »Ðòrg - cã ЮrÐ ¶rÐ cñB ÒióT c§ r{Hrg kiB, cßrg cã c¶ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg ×ørg ä ×ÇT gi{êrg, ÒnKrg ÒBy ×Brg cÇÜ lë ÒÐTèc gi¶i rÐá, rµrg dèc nB ÜéÒ SiDr ÒÐTèc gi¶i nåi dïrg r{íc ÊÜ ÐòB ÒBr nB. Mµrg rÐÊÒ cÞ rÐÊÒ ×érg ×tT nÊÒ cÈr ÒÐËr, gièrg rÐ{ sî nprg ÒÐTèc ÒnKrg c¸i ÒЮB ܵ b¾r nB ÜéÒ cÐÓÒ ÒЮ ÐiÖT lùc cñB ÒÐTèc sÏ gi¶Ü ×i. MÐ{rg rµrg kЧrg Ðt cÐK YÕr MBÜ PÐi Tèrg ÒЮB ÒÐTèc ×ã! PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ×Brg qTBy l{rg l¹i ÐBi c§ g¸i, rµrg kÐÏ liÕc rЮr оr ÜéÒ c¸i nåi ×éÒ rÐiDr ×æ ÒKµr bé ÒЮB ÒÐTèc ×ã SµK èrg ÒBy ¸K cñB ÒióT c§ r{Hrg kiB, sBT ×ã Üíi ×ì YÕr MBÜ PÐi dËy, ×{B c¸i ÒЮB kЧrg lDr ÜiÖrg оr. VËy lµ ý g®? Mµrg Ò®Ü ×Õr PÐã ¬årg uTyÕÒ lý dK Sèr lµ ×ó cøT YÕr MBÜ PÐi rÐ{rg ÜéÒ c¸i ÒЮB Ònèrg kЧrg ÒЮ l¹i cмrg ÒÐó cøT ×{îc bÊÒ k® Bi. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr lÆrg lÏ ×ørg ×ã. ¬¾r ÒTy lµ kЧrg qTBy ×ÇT l¹i rÐ{rg kÐTrg cÞB sæ Òn{íc ÜÆÒ l¹i s¸rg rÐ{ ÜéÒ ÒÊÜ g{Hrg, Üçi rÐÊÒ cÞ rÐÊÒ ×érg cñB rµrg, оr cоc cоr ×tT ÒÐÊy nÊÒ nâ. MÐ{rg оr ×Õr ÜéÒ cÐÓÒ »Ð¶r ørg cßrg kЧrg cã. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i kÐÏ liÕc оr ÜéÒ c¸i nåi Üíi Òõ Òõ ×ÆÒ YÕr MBÜ PÐi xTèrg ÒЮ ÒÐÇÜ rãi: “Uèrg xKrg cÐç ÒÐTèc rµy yDr ÒmrÐ rgñ ÜéÒ giÊc, Ò§i rgÐm s¸rg síÜ rgµy ÜBi cеrg cоc sÏ ÒØrÐ l¹i.” o® ÒÐùc ÒnKrg lòrg rµrg ×{Hrg rÐiDr biÕÒ Ð¾r sÏ cмrg ÒÐó ÒØrÐ l¹i. Mµrg ÒTy lµ ×Brg ÒÐä dµi, rÐ{rg קi Ü¾Ò s¸rg ÒnKrg rÐ{ Òn¨rg s¸rg kiB lé nB ÜéÒ rhÒ c{êi nÊÒ giBr. CÐÝrÐ ÒnKrg lÓc ×ã rgKµi cÞB ×éÒ rÐiDr cã rg{êi rãi: “PÐã ×¹i ÐiÖ» cã ÒÐ{.” a® ÒÐ{ Sµ giÊy ÒÐ{ ×tT cïrg lµ lK¹i, cã ÒÐó ä rgKµi cÐî »Ð¶i ÜTB Síi gi¸ cBK rÐÊÒ! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 58 uÐ{ SiÕÒ nÊÒ rg¾r gër, cÐ÷ SiÕÒ nÊÒ cÐØrÐ Òt: “CÐitT ÜBi, MgÐD giB »ÐÕ SiDr, rgKµi ×®rÐ s¸T gãc, ÜBrg ×BK cñB rg{Hi Òíi! NéÒ rg{êi, ÜéÒ ×BK!” PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ kЧrg cÇr rЮr cÐ÷ ký bDr d{íi ×∙ biÕÒ rgBy »ÐKrg ÒÐ{ rµy rÐÊÒ ×örÐ lµ cñB «ç L§i SiÕÒ. ¬¾r cã ÒÐó rЮr nB «ç L§i ÒTy lµ nÊÒ cã qTy Ò¾c rÐ{rg l¹i lµ rg{êi ÒÐÝcÐ kÐKe kÐKBrg xB xØ. ¬¾r kЧrg rЮr lÇÜ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, rãi: “u§i biÕÒ «ç L§i rÐÊÒ ×örÐ sÏ Ò®Ü nB rgµi, rÐ{rg kЧrg rgê оr l¹i Ò®Ü ×Õr rÐBrÐ rÐ{ SËy!” PÐã ¬årg dïrg bµr ÒBy kЧrg cÇÜ ×BK, gÊ» cÈr ÒÐËr »ÐKrg ÒÐ{ xKrg nåi Üíi Ðái: “MgÐD giB »ÐÕ SiDr ä שT?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “ä rgBy ×èi diÖr.’ PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “RÊÒ ÒèÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “RÊÒ ÒèÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “uB lµ ÜéÒ rg{êi Òµr »ÐÕ, ÒB kЧrg ÒÐÝcÐ Òn{íc kÐi qTyÕÒ ×ÊT »Ð¶i ×i qT¸ xB!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi ×örÐ ×i {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “«{Hrg rÐiDr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “NéÒ Ü®rÐ ×i?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “NéÒ Ü®rÐ, ÜéÒ ×BK.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg c{êi rйÒ, rãi: “RÊÒ ÒèÒ, qT¸ ÒèÒ nåi.” Lêi cñB c©T rãi rµy ÒÐËÒ kÐã kÐiÕr rg{êi kиc ÐióT, rô c{êi rÐ¹Ò cñB rµrg cßrg nÊÒ k® l¹, PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg kЧrg ÐióT, rÐ{rg l¹i kЧrg Ðái. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«DÜ rBy, rgµi cã ÒÐó yDr Ò©Ü rgñ ÜéÒ giÊc, s¸rg ÜBi ¨r xKrg b÷B s¸rg, cÐØ cÇr ×i Sµi b{íc lµ ×Õr MgÐD giB »ÐÕ SiDr nåi, rÐÊÒ ×örÐ SÉr còr qT¸ ×ñ ÒÐêi giBr ×ó xeÜ qTB Òn{íc ×öB ЮrÐ ä ×ã.” CBK ÒÐñ Ò{Hrg ÒnBrÐ, cÐiÕÜ Òn{íc ×öB lîi, cßrg lµ ÜéÒ ÜÊT cÐèÒ qTBr Ònërg qTyÕÒ ×örÐ Òоrg b¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi ÒiÕ» : “«ç L§i lµ rg{êi ÒÐÕ rµK, rgµi cßrg ×∙ qTBr s¸Ò nÊÒ km nåi rÐ{rg оr ÐKµr ÒKµr kЧrg ÐióT g® St rgµi.” Cã ÒÐó biÕÒ nâ ×èi »Ð{Hrg, ×{Hrg rÐiDr sK Síi cÐiÕÜ Òn{íc ×öB lîi cµrg qTBr Ònërg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “V® ÒÐÕ cTéc cÐiÕr rµy rgµi ÒÐùc cÐÊÒ ×∙ cÐiÕÜ ÐÕÒ lîi ÒÐÕ, ×Õr lÓc ×ã, cÐØ cÇr ÜéÒ rÐ¸Ò ×BK cñB rgµi, ÒnDr GiBrg ¬å ªBrÐ MЩr b¶rg, sÏ cÐØ còr l¹i Ü{êi ÐBi c¸i ÒDr, dï cÐK rgµi kЧrg ÐKµr ÒKµr ÒÐÝcÐ giÕÒ rg{êi ÒЮ שy cßrg rDr cKi lµ ÜéÒ cÐTyÖr nÊÒ STi!” Mµrg ×éÒ rÐiDr l¹i c{êi l¹rÐ nåi lír ÒiÕrg Ðái ÒiÕ» : “MÐ{rg còr YÕr MBÜ PÐi ÒЮ sBK? Mgµi cã rgÐm ×Õr cеrg kЧrg?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 59 PÐã ¬årg uTyÕÒ dÞrg d{rg rãi: “Mg{êi »Ð¶i ×i qTyÕÒ ×ÊT, kЧrg Ðt lµ оr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rg{êi »Ð¶i cÐÕÒ l¹i rÐÊÒ ×örÐ lµ cеrg!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐÊÒ ×örÐ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc Sµ Mgãr C¸i ÐiÖr Ò¹i rÐÊÒ ×örÐ ×∙ biÕÒ rHi cеrg ×Brg ÒnÓ Èr, cÐØ cÇr rgµi b{íc SµK MgÐD giB »ÐÕ SiDr, bër cÐÓrg sÏ lË» Òøc x§rg SµK c¨r »Ðòrg rµy.” uBy cÇÜ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i siÕÒ cÐÆÒ, ×{êrg g©r xBrÐ ÒnDr l{rg c¸rÐ ÒBy оr Òâe nB rÐ{ ЮrÐ ÐKB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹rÐ lïrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr rãi ÒiÕ»: “Cã ÒÐó Òn{íc שy rgµi ×∙ Òõrg cøT ܹrg cñB cеrg, rÐ{rg lÇr rµy rÕT rÐ{ kЧrg cã rgµi, rg{îc l¹i cеrg sèrg ×{îc l©T ÐHr ÜéÒ cÐÓÒ.” G©r xBrÐ ÒnDr l{rg c¸rÐ ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ cµrg låi nB, ×éÒ rÐiDr Ðái ÜéÒ c©T kЧrg rDr Ðái: “C§ ÒÐËÒ sù qTBr Ò©Ü Ð¾r?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÊÒ rÐiDr.” Mµrg ×Õr rgÐm cßrg kЧrg rgÐm lË» Òøc Òn¶ lêi rgBy c©T Ðái, Òn¶ lêi ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ Òжr rÐiDr. Mg{êi SõB nåi ×æ c¶ ÒЮB ÒÐTèc gi¶i cøT ܹrg SµK ÒBy ¸K ÒióT c§ r{Hrg kiB ЮrÐ rÐ{ cмrg cã qTBr ÐÖ g® Síi rµrg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt rЮr xeÜ c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr ÜÆÒ rµrg, dï cÐK оr ÜTèr rЮr cßrg rЮr kЧrg ÒÐÊy. unDr ÜÆÒ rµrg SÉr ×Brg ×eK c¸i ÜÆÒ r¹ ܵ lÓc rµK cßrg ÒKhÒ ÜiÖrg c{êi. MÓ» sBT c¸i ÜÆÒ r¹ rµy, nèÒ cTéc lµ ÜéÒ rg{êi cKr g¸i rÐ{ ÒÐÕ rµK? L¹i qTB ÜéÒ Ðåi l©T, PÐã ¬årg uTyÕÒ Üíi cÐÇÜ cÐËÜ Ðái: “LÏ rµK ÒB kЧrg rDr ×i?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mgµi ×{Hrg rÐiDr rDr ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg…” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rg¾Ò lêi оr, rãi: “MÐ{rg ÒnKrg kÐi rgµi SÉr còr cÐ{B ×i, ÒЮ Òn{íc Ð∙y rDr ×{B cеrg ×Õr ÜéÒ rHi Br ÒòBr ×∙.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MHi rµK Br ÒòBr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc sHr ÒnBrg!” ¸Ü kÐÝ Üµ ÒnDr ÒÐÕ giBr ÒTyÖÒ cÐ{B cã bÊÒ k® Bi cã ÒÐó ÒÐK¸Ò ×{îc. ¸rРеK qTBrg ܵ ×Õr cÇT Sårg cßrg kЧrg ×Ñ» Sµ nùc nì bprg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ ÒÐä dµi rãi: “C§ ×∙ rãi oÐærg u{íc LirÐ ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg r÷B!.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oЧrg sBi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐ{ ÒÐÕ, oÐærg u{íc sHr ÒnBrg b©y giê còr cã g® r÷B?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “VÉr còr uÐT uÐñy uÐBrÐ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 60 NéÒ rg{êi cBK lír ÒnÇÜ lÆrg. NéÒ c¸i ÒDr Ðiór иcÐ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “¬¾r ÒTy lT§r nÊÒ cè cÐÊ», rÐ{rg lµ rg{êi ܵ rgµi gÞi ×Õr оr cоc cоr sÏ kЧrg cù ÒTyÖÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¶?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr ܾc rî rgµi!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “N¾c rî g® ÒB?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mî rgµi ÜéÒ c¸i ܹrg.” Mµrg kЧrg ×ó cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ »Ðñ rÐËr, l¹i rãi ÒiÕ»: “Mgµi ÒTy nÊÒ ÝÒ kÐi cøT rg{êi rÐ{rg l¹i Òõrg cøT оr, ÐHr r÷B l¹i cøT оr rÐ÷rg ÐBi lÇr, ÜéÒ lÇr gi÷B dòrg Vö uÐñy, ÜéÒ lÇr ÒnDr rÓi uиi vHr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÒÐó »Ðñ rÐËr, bäi S® rÐ÷rg c¸i ܵ rµrg biÕÒ ÒÐùc sù lµ qT¸ rÐitT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “a©y giê оr ×∙ lµ ÒnBrg cÐñ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, оr ×∙ cã qT¸ ×ñ kж r¨rg ×ó Òn¶ rî” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg оr ×∙ kЧrg còr oÐærg u{íc LirÐ r÷B.” oÐærg u{íc LirÐ rÕT rÐ{ kЧrg còr, oÐærg u{íc sHr ÒnBrg cßrg sÏ lË» Òøc ÒÐeK ×ã ܵ bö x©Ü »Ð¹Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Nëi rg{êi lT§r cÐK nprg cH rgÐiÖ» cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ÐKµr ÒKµr lµ ×{îc x©y dùrg ÒnDr oÐærg u{íc LirÐ, rÐ{rg ×Õr b©y giê ÒЮ Üëi rg{êi Üíi biÕÒ uÐT uÐñy uÐBrÐ cKr rg{êi rµy sK Síi oÐærg u{íc LirÐ còr cµrg ׸rg sî ÐHr rÐitT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “u¹i sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc LirÐ ×∙ nHi ÒBy SµK rg{êi rgKµi Ðë, Òir rµy l{T ÒnTytr ÒnKrg giBrg Ðå nÊÒ rÐBrÐ, k½ ÒÐï cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg l¹i nÊÒ rÐitT, ÐBi r¨Ü rBy cÐÝ ÝÒ ×∙ cã s¸T ÒK¸r rg{êi ÒÊr c§rg oÐærg u{íc sHr ÒnBrg.” Mµrg cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “v¸T ÒK¸r rg{êi rµy Òærg cérg cã b¶y Ü{Hi cÐÝr rg{êi, Üçi rg{êi ×tT lµ ÜéÒ cBK ÒÐñ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oÕÒ qT¶ nB sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “a¶y Ü{Hi cÐÝr cBK ÒÐñ rµy SõB Üíi SµK oÐærg u{íc sHr ÒnBrg litr gièrg rÐ{ ÒnÇÜ ÒÝcÐ d{íi ׸y biór s©T, ×Õr ÜéÒ cÐÓÒ Òir Òøc cßrg kЧrg cã.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rgËÜ ÜiÖrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “uKµr rg{êi sBT cïrg nB ×i Òõ ÒÕÒ unïrg ª{Hrg r¨Ü rgK¸i, Sµ kó Òõ sBT lÇr ×ã ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg Bi còr d¸Ü b{íc SµK oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ÜéÒ b{íc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr rgËÜ ÜiÖrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 61 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü dïrg kÐãe Ü¾Ò liÕc rЮr оr, l¹i rãi: “oÐærg u{íc sHr ÒnBrg c¸cÐ rHi rµy kЧrg Ðt xB, rÕT cÐÓrg ÒB ׸rÐ ÜéÒ cç xe rgùB rÐBrРܵ ×i ÒЮ kÐK¶rg Òn{íc Òn{B ÜBi rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó ׸rÐ xe qTBy l¹i kö».” PÐã ¬årg uTyÕÒ cмrg ×årg ý cßrg cмrg Òõ cÐèi, qTB ÜéÒ Ðåi l©T bçrg Ðái: “oЧrg sî bër cÐÓrg cÐÆr ×{êrg µ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “unKrg giBrg Ðå cã Bi cã ÒÐó cÐÆr ræi rgµi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CÐÝ ÝÒ cßrg cã ÜéÒ rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Ai?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oÐærg u{íc ܵ ×Brg gi÷ oÐærg u{íc LirÐ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “¬¾r cоc cоr kЧrg d¸Ü nB ÒBy שT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “u¹i sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc ÒTy lµ ¸Ü kÐÝ ÒÐiDr й S§ sKrg rÐ{rg ÒDr rµy kЧrg »Ð¶i lµ cBK ÒÐñ ÒÐiDr й S§ sKrg, оr sî ÒÐBrÐ ×BK cñB rgµi rÐBrÐ ÐHr оr xTÊÒ ÒÐñ!” aÊÒ lTËr lµ lK¹i ¸Ü kÐÝ ×¸rg sî ×Õr שT, rÕT rÐ{ kЧrg ÒÐó xTÊÒ ÒÐñ cßrg bÊÒ qT¸ cÐØ lµ côc s¾Ò bá ×i ܵ ÒЧi. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rgËÜ ÜiÖrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÕT rÐ{ rgµi ÒÐËÒ sù kЧrg ÜTèr ×ó cеrg cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy k½ kиc ÒЮ b©y giê rDr ×{B cÐÓrg Ò§i ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cTèi cïrg cßrg й qTyÕÒ Ò©Ü: “uB cã ÒÐó ×{B c¸c rg{êi ×i, rÐ{rg l¹i cã ÜéÒ c©T ÜTèr Ðái c§.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi cø Ðái.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg Ðái: “C§ rÕT rÐ{ ÒÐËÒ sù qTBr Ò©Ü Ð¾r Ò¹i sBK l¹i »Ð¶i ×æ ÒÐTèc gi¶i cñB оr SµK ÒnKrg èrg ÒBy ¸K rg{êi kиc?” ¬ái xKrg c©T ×ã оr kЧrg Ðt rgK¶rÐ ×ÇT l¹i ܵ b{íc ×i nB, d{êrg rÐ{ ×∙ síÜ x¸c ×örÐ Òn{íc lµ c©T Ðái rµy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg cã c¸cÐ rµK Òn¶ lêi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü qT¶ rÐiDr s÷rg l¹i. Mµrg ÒÐËÒ sù kЧrg ÒÐó Òn¶ lêi, cßrg kЧrg ÜTèr Òn¶ lêi. Mµrg cÐØ cã ÒÐó gi{Hrg Ü¾Ò rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ b{íc nB, оr b{íc ×i ÒTy nÊÒ cÐËÜ rÐ{rg l¹i kЧrg Ðt dõrg l¹i. NéÒ kÐi оr ×∙ b¾Ò ×ÇT b{íc ×i, ÒЮ оr sÏ ÒTyÖÒ kЧrg dõrg l¹i. M¾rg cÐitT rÐ¹Ò dÇr Òn§rg Üê rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg. ¸rÐ r¾rg rеr rÐ¹Ò ×Brg cÐiÕT SµK kÐT§r ÜÆÒ cñB YÕr MBÜ PÐi. Giã Òõ rÓi xB ÒÐæi Òíi ÜBrg ÒÐeK Üïi Ð{Hrg ÒirÐ kÐiÕÒ cñB l¸ c©y, Òõ cÐç NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg ×ørg rЮr nB cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy rgër rÓi xB xBrÐ biÕc. MÐ{rg rµrg l¹i ×Brg rЮr YÕr MBÜ PÐi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 62 NéÒ YÕr MBÜ PÐi ×∙ ÒnÓrg ×éc nÊÒ rÆrg ÐKµr ÒKµr Чr ÜD bÊÒ ÒØrÐ l¹i cßrg cã ÒÐó Üä Ü¾Ò rЮr rµrg. Mµrg l¹i còr kЧrg ÜéÒ cÐÓÒ kirÐ rg¹c. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr c{êi c{êi rãi: “uB ×∙ rãi nåi, ÒB ×∙ síÜ rãi qTB nåi, ÜTèr lõB оr kЧrg »Ð¶i lµ dÔ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “uÐiÕ» cßrg biÕÒ lµ kЧrg dÔ, rÐ{rg ÒÐiÕ» rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ÒÐÞ xeÜ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “a©y giê ÒЮ rµrg ×∙ ÒÐÞ qTB nåi cÐø?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÐiÕ» ×∙ ÒÐÞ qTB.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mµrg c¶Ü ÒÐÊy ÒÐÕ rµK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ ÒÐä dµi, c{êi kÐæ sä rãi: “uÐiÕ» cÐØ c¶Ü ÒÐÊy ÜTèr lõB ×{îc оr ÒÐùc sù lµ nÊÒ kЧrg dÔ dµrg.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg ÒB l¹i SÉr ÜTèr ÒÐÞ r÷B!” N¾Ò NirÐ MgTyÖÒ u©Ü s¸rg lDr, Ü¾Ò cñB YÕr MBÜ PÐi cßrg ×Brg »Ð¸Ò s¸rg. aër Ðë sBK l¹i ÜTèr lõB g¹Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ? Nôc ×ÝcÐ cñB bër Ðë lµ g®? CÐitT Òµr. PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnKrg bTæi cÐitT ×ã. CÐitT Òµr, cÐØ cã ÜéÒ Ü®rРоr, ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ rµy d{êrg rÐ{ cÐØ còr l¹i Üçi Ü®rРоr. ¬¾r Sèr lT§r ÐKµr ÒKµr c§ ×éc. K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2