Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

93
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 5

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 49 Håi thø n¨m Chim c«ng ( oÐærg Ò{íc ) M gùB kЧrg lµÜ rg{êi bö ÒÐ{Hrg, xe kЧrg Ðt bö ×æ. Mg{êi kиcÐ l¹ Òn§rg nÊÒ b®rÐ ÒÐ{êrg rµy ÒnKrg rиy Ü¾Ò ×∙ ÜÊÒ ÐÓÒ SµK gi÷B ×¸Ü ×§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ c¸i bëÒ biór ÒBr ÒnKrg biór lír SËy, ÒTyÖÒ ×èi kЧrg kÐiÕr rg{êi kиc »Ð¶i cÐÓ ý Òíi. PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ Òõ rgÈrg ×ÇT lDr, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg rЮr оr ÜØÜ c{êi, c¸i c{êi Òn§rg nÊÒ l¹,Sµ cßrg nÊÒ rgëÒ. MÐ{rg ×éÒ rÐiDr оr gièrg rÐ{ bö qTÊÒ cÐK ÜéÒ nKi, ÒЮrÐ l®rÐ xKBy rg{êi l¹i cÐTi Séi SµK ÒnKrg ÒÐïrg xe. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg rÐ÷rg c¶Ü ÒÐÊy ×{îc rçi kirÐ sî Sµ sù ×BT kÐæ cñB оr ÒÐËÜ cÐÝ còr c¶Ü ÒÐÊy ×{îc rçi bi ÒÐ{Hrg kЧrg sBK cã ÒÐó Ò¶ xiÕÒ Èr kÝrÐ ÒnKrg ÒËr s©T réi Ò©Ü Ð¾r. MÐ÷rg cÐTyÖr cß Sèr ×∙ rÐ{ r{íc Òn§i ×i, rg{êi Sèr ×∙ ÒiDT ÒBr rÐ{ lµr kÐãi rÐÑ giê שy Ò¹i sBK l¹i ÐiÖr St Òn{íc Ü¾Ò Ð¾r? Mµrg kЧrg cÇÜ lòrg ×{îc bÊÒ gi¸c ×{B ÒBy lDr kÐÏ sê ÜÆÒ Ü®rÐ. C¸i ÜÆÒ r¹ aå u¸Ò bprg ×ÊÒ ×∙ nHi xTèrg kÐi ÒÐïrg xe bö l¾c, rµrg l¹i ×ó оr rЮr ÒÐÊy kÐT§r ÜÆÒ cñB rµrg. Mµrg ×éÒ rÐiDr c¶Ü ÒÐÊy cã ÜéÒ cÐÓÒ g® ×ã ÐËr b¶r ÒЩr. Mµrg ÐËr b¶r ÒЩr Ò¹i sBK l¹i gièrg Síi rg{êi cKr g¸i Êy ÒÐÕ. Mµrg cµrg ÐËr rg{êi cKr g¸i ×ã Ò¹i sBK l¹i g©y cÐK rg{êi kиc rçi kÐæ ×BT bi ÒÐ{Hrg Ðpr s©T rÐ{ ÒÐÕ. Gi÷B rg{êi Sµ rg{êi, Ò¹i sBK »Ð¶i g©y Òær ÒÐ{Hrg cÐK rÐBT? ª{êrg rÐ{ cKr rg{êi yDT cµrg s©T, Òær ÒÐ{Hrg g©y cÐK rÐBT cµrg rÆrg. «ÇT rgãr ÒBy cñB rµrg sê rÐÑ lDr Ü¾Ò Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB Ü¾Ò Ü®rÐ ×∙ {íÒ nåi. Lµ S® Bi? Lµ S® sù rgT ÜTéi cñB rЩr lK¹i? ¬By lµ S® cKr rg{êi xB l¹ c§ ×éc kiB? Mµrg lÆrg lÏ lBT kЧ קi ܾÒ, rÐÑ b{íc SµK ÒÐïrg xe, ÒnDr ÜÆÒ l¹i ×eK c¸i ÜÆÒ r¹ lÓc rµK cßrg ÒKhÒ ÜiÖrg c{êi ×ã. unKrg lòrg rµrg, rµrg cÐØ Ðy Sërg b¶r ÒЩr cßrg cã ÒÐó rÐ{ §rg PÐËÒ bhK kЧrg {T Ò{ sÇT ÜTér kiB, cã ÒÐó qTDr ×i ÒÊÒ c¶ bi ÒÐ{Hrg Sµ ÒÐèrg kÐæ ÒnDr ÒÐÕ giBr, cÐK dï cÐØ lµ ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc. CÐØ ÒiÕc cKr rg{êi kЧrg »Ð¶i lµ ÒÐÇr ÒiDr. ªï cÐK cã lµ ÒÐÇr ÒiDr ×i cШrg r÷B cÐØ sî cßrg kÐã Òn¸rÐ kÐái cã rÐ÷rg rçi ×BT cñB niDrg Ü®rÐ. oÐT§r ÜÆÒ Ò{Hi c{êi cñB bër Ðë cмrg qTB cÐØ lµ cè ý lé nB rgKµi, ×ó cÐK rЩr ÒÐÕ cKi ܵ ÒЧi. Mµrg l¹i Òù Br ñi b¶r ÒЩr rÐ{ ÒÐÕ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 50 oÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ×Brg cK giËÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cè g¾rg ×Ì rhr rçi ×BT ÒnKrg lòrg xTèrg nåi Ðái: “Mg{êi SõB r∙y rgµi ×{Hrg rÐiDr cßrg ×∙ ÒÐÊy qTB ?” ¬¾r ×{Hrg rÐiDr ÒÐÊy qTB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi l¹i kЧrg Ðt cÐÓ ý ×Õr оr, bäi S® оr ÒÐùc sù qT¸ b®rÐ ÒÐ{êrg…” a®rÐ ÒÐ{êrg ×Õr rçi gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ c¸i bëÒ biór gi÷B biór lír, ÜéÒ Ð¹Ò ×ËT ÒnKrg ×èrg l{Hrg, bÊÒ k® Bi cßrg ×tT kЧrg cÐÓ ý ×Õr оr. MÐ{rg ×îi ×Õr kÐi r{íc biór Ònµr SµK cæ Ðërg, ÒЮ rg{êi ÒB Üíi »Ð¸Ò ÐiÖr nB nprg c¸i bëÒ biór Êy ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ rgãr ÒBy ܵT ×er, Òõ cæ Ðërg sÏ ×©Ü sTèÒ SµK ÒiÜ gBr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi, rãi ÒiÕ» : “V® ÒÐÕ Ò§i ×∙ lT§r cÐK nprg lK¹i rg{êi rµy lµ ׸rg sî rÐÊÒ, rÕT rÐ{ SõB nåi оr kЧrg Òù Ü®rÐ ×ó lé ÒTrg ÒÝcÐ, cã lÏ cÐK ×Õr giê rµy rgµi SÉr kЧrg cÐÓ ý ×Õr оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐõB rÐËr. MÐ{rg SõB nåi sBK оr l¹i »Ð¶i cè ý ×ó lé nB ÒTrg ÒÝcÐ? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “aäi S® оr ÜTèr dK ÒÐ¸Ü ÒTrg ÒÝcÐ cñB cÐÓrg ÒB.” Mgãr C¸i rÐÊÒ ×örÐ ×∙ síÜ »Ð¸Ò ÐiÖr nB ÒnKrg cç xe rgùB ×èi diÖr cã rg{êi ×Brg rÐòÜ sBrg, S® ÒÐÕ cè ý lµÜ {íÒ gÊT qTÇr cñB ÒDr kiB, Sµ cÐÝrÐ rgBy ÒnKrg lÓc c{êi lµÜ ÐòB lBT lBT gÊT qTÇr оr ×∙ ÒЧrg b¸K cÐK ÒDr kiB. Còr ÒDr kiB, оr cè ý rg∙ d{íi Üãrg rgùB cÐØ bäi S® оr biÕÒ cÐØ cã lµÜ rÐ{ ÒÐÕ, rg{êi ÒnKrg ÒÐïrg xe Üíi lé diÖr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü c{êi kÐæ sä rãi: “¬iÖr Ò¹i cÐÓrg ÒB SÉr cÐ{B biÕÒ ×{îc lBi löcÐ cñB оr rÐ{rg оr ×∙ ÒÐÊy cÐÓrg ÒB, cоc kЧrg ×Çy ÜéÒ giê оr sÏ ×itT ÒnB nB YÕr MBÜ PÐi ×Brg ä cÐç rµK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr Ðái: “aµr uBy «er Sµ YÕr MBÜ PÐi cã ÒÐï µ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oЧrg cã, bër cÐÓrg Òn{íc giê kЧrg S® ÒÐï ÐËr c¸ rЩr ܵ giÕÒ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “aër cÐÓrg cÐØ S® c¸i g® ܵ giÕÒ rg{êi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “NÖrÐ lÖrÐ.” CÐØ cÇr ÜÖrÐ lÖrÐ SõB ÒnTytr Òíi, bër cÐÓrg lË» Òøc giÕÒ rg{êi, bÊÒ kó lµ Bi cßrg giÕÒ! PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “aër cÐÓrg cßrg rgÐe ÜÖrÐ lÖrÐ cñB rg{êi µ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐØ rgÐe cñB ÜéÒ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Ai?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “C§rg ÒÞ Vß.” uBy PÐã ¬årg uTyÕÒ siÕÒ cÐÆÒ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 51 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “ªùB SµK aµr uBy «er r¨Ü rg{êi bër cÐÓrg, SÉr cÐ{B ÒÐó ÒеrÐ lË» rDr lùc l{îrg cñB Òæ cÐøc rµy.” unKrg Òæ cÐøc rµy, ЮrÐ rÐ{ ×∙ cÐiDT Üé ÒKµr bé ÒÊÒ c¶ ÒÐÝcÐ kиcÐ Sµ ÐTrg ÒÐñ s¸Ò rЩr ÒnKrg giBrg Ðå. Mgß ¬µrÐ vKrg v¸Ò Sµ QTû MgK¹i aµ ×{Hrg rÐiDr cßrg ÒÐTéc Òæ cÐøc rµy. aër rg{êi rµy b¶r lmrÐ ×∙ cBK l¹i còr ×tT lµ rÐ÷rg cù »ÐÓ, ÒÐT ÒÐË» ×{îc cÐÓrg SµK ÒnKrg ÜéÒ Òæ cÐøc qT¶ cмrg dÔ cÐÓÒ rµK. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unDr Ònêi d{íi ×ÊÒ ÐiÖr cÐØ cã ÜéÒ rg{êi cã kж r¨rg rµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “C§rg ÒÞ Vß?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐØ cã оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr cÐ¨Ü cÐÓ c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK, cKr rg{Hi оr ×∙ b¾Ò ×ÇT ÒÐT l¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, rµrg Üíi cÐËÜ n∙i rãi: “ªm s¸Ò cÐØ s¸Ò, SõB nåi rgµi ׸rg lÏ rDr giÕÒ ÒDr ×ã.” PÐã ¬årg uTyÕÒ c{êi rйÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ rgµi Òn{íc giê kЧrg dÔ g® xTÊÒ ×BK, rÐ{rg оr ×∙ ׸rg ×ó rgµi xTÊÒ ×BK.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “C§ cÐK nprg оr cÐÝrÐ lµ Mgãr V§ ªBrÐ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ gËÒ ×ÇT, rãi: “u§i ÒÐËÜ cÐÝ còr rgÐi rgê оr cÐÝrÐ lµ oÐærg u{íc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oÐærg u{íc?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oÐærg u{íc lµ ÜéÒ lK¹i cÐiÜ, lK¹i cÐiÜ nÊÒ ×Ñ», ×Æc biÖÒ lµ l§rg Sß cñB rã…” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐ{rg oÐærg u{íc ܵ c§ rãi l¹i kЧrg »Ð¶i lµ cÐiÜ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐõB rÐËr: “u§i rãi Òíi kЧrg »Ð¶i lµ cÐiÜ, lµ rg{êi, lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ ×¸rg sî.” CKr rg{Hi cñB rµrg cßrg ×Brg ÒÐT l¹i nåi cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “u§i ÒÐËÜ cÐÝ còr cÐK nprg оr cÐÝrÐ lµ k½ ׸rg sî rÐÊÒ ÒnKrg ÒÐiDr й.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “u¹i sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr cã oÐærg u{íc LirÐ!” oÐærg u{íc LirÐ! oÐi rµrg rãi ×Õr bB cÐ÷ rµy, ¸rÐ Ü¾Ò bçrg s¸rg lDr lé nB S½ kÝrÐ ró Sµ sî Ð∙i. v¾c ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cßrg ×∙ biÕr ×æi. oÐærg u{íc cã l§rg Sß rÐ{ lirÐ d{Hrg cã sõrg, kЧrg rÐ÷rg qTý gi¸ ܵ còr nÊÒ ×Ñ». NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 52 MÐ{rg oÐærg u{íc LirРܵ bër Ðë rã Òíi kЧrg »Ð¶i lµ l§rg Sß cñB cKr oÐærg u{íc ܵ lµ ÜéÒ lK¹i ¸Ü kÐÝ! NéÒ lK¹i ¸Ü kÐÝ ÒÐÇr bÝ rÐ{rg nÊÒ ×Ñ». NéÒ lK¹i ¸Ü kÐÝ ×¸rg sî. Cмrg Bi cã ÒÐó ЮrÐ dTrg ×{îc S½ ×Ñ» cñB rã, cßrg cмrg cã Bi cã ÒÐó ÒÐK¸Ò kÐái rã, cÐèrg l¹i rã! unKrg cÐí» Ü¾Ò kÐi ¸Ü kÐÝ »Ðãrg nB, rhÒ nùc nì Sµ S½ ×Ñ» ÒÐÇr bÝ ×ã kЧrg rÐ÷rg kÐiÕr rg{êi ÒB ÐKµr ÒKµr ÜD ÜTéi ÒÐËÜ cÐÝ còr cã ÒÐó kÐiÕr rg{êi ÒB qTDr c¶ sù ׸rg sî cñB c¸i cÐÕÒ! MgÐe ×år, ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg rg{êi cÐÕÒ bäi lK¹i ¸Ü kÐÝ rµy ÒnDr ÜÆÒ ×tT ÜBrg ÜéÒ rô c{êi bÝ ÐióÜ k® l¹. V® ÒÐÕ cã nÊÒ rÐitT rg{êi cÐK nprg bër Ðë cBÜ Ò©Ü Ò®rÐ rgTyÖr cÐÕÒ bäi lK¹i ¸Ü kÐÝ rµy, cßrg gièrg rÐ{ ÜéÒ Sµi rg{êi biÕÒ nâ lµ ÒÇÜ xT©r cã gBi, rÐ{rg l¹i SÉr ÜTèr иi xTèrg. aäi c¸i S½ ×Ñ» nùc nì rµy, Ònõ »Ði kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi Üíi cã ÒÐó kиrg cù l¹i! “Mgµi ×{Hrg rÐiDr cßrg biÕÒ oÐærg u{íc LirÐ.” “uB biÕÒ.” “MÐ{rg rgµi l¹i kЧrg Ðt biÕÒ, oÐærg u{íc LirÐ ×∙ kЧrg còr Ò¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ lT§r lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ kÐã ÒÐBy ×æi giërg rãi Sµ rhÒ ÜÆÒ, rÐ{rg kÐi rgÐe c©T rµy, ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Ð¾r l¹i ÐiÖr nâ lDr ÜéÒ rhÒ kirÐ Ð∙i. ¬¾r kЧrg rÐ÷rg biÕÒ oÐærg u{íc LirРܵ còr ×∙ Òõrg ×Õr qTB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. C¶Ü gi¸c cñB оr lÓc ×ã, d{êrg rÐ{ gièrg rÐ{ ÜéÒ Sö ÒиrÐ ×Õr ÜéÒ rHi ÒиrÐ ×öB LÓc ×ã ×Brg lµ ×ÇT ÒÐT, ÜéÒ ×DÜ ×ÇT ÒÐT. uõ ÒnøHc ×Õr giê оr cÐ{B ÒÐÊy qTB ÜéÒ S½ ×Ñ» l¹ ÒÐ{êrg rÐ{ ÒÐÕ, ÜéÒ rHi ÒnBrg rgÐiDÜ rÐ{ ÒÐÕ. unKrg ¸rÐ ×DÜ Üµ rЮr rhÒ ×Ñ» cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg d{êrg rÐ{ gièrg Síi ÜéÒ ×iÖr ×{êrg ÒnKrg ÒÐÇr ÒÐK¹i. “unKrg ×Êy Òærg cérg cã cÐÝr ÒÇrg cÞB, ×¹i bé »ÐËr lµ ×{îc x©y dùrg bB Òn¨Ü bB Ü{Hi r¨Ü St Òn{íc, dï Òn¶i qTB nÊÒ rÐiDT ÒÐêi ×¹i rÐ{rg xeÜ nB rã SÉr gi÷ ×{îc qTy ܧ rgµy Êy.” Mg{êi ×ãr ÒiÕ» оr lµ uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒióT ×Ö cñB ÒnBrg cÐñ oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. uÐT uÐñy uÐBrÐ lµ ÜéÒ rg{êi rãi cÐTyÖr nÊÒ b¶K ÒÐñ. uÐùc ÒÕ ×ó gi÷ ×{îc gÇr rÐ{ rgTyDr SÑr c¸i qTy ܧ Sèr cã qT¶ ÒÐËÒ lµ ÜéÒ ×itT S§ cïrg kú diÖT. “«©y ×ÝcÐ ÒÐùc lµ ÜéÒ k® ÒÝcÐ, Òn¶i qTB bBK lÇr cÐiÕr lK¹r kÐãi lÞB, rHi rµy l¹i SÉr b®rÐ Br S§ sù.” un{íc ÒÊÜ b®rÐ »ÐKrg cñB ÐËT SiÖr, ÒneK Ü{êi bB lårg ×Ìr ܵT. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 53 ¸rÐ ×Ìr nùc nì, cÐiÕT lDr ÜéÒ bøc ×å ÐëB lír - ЮrÐ Ü{êi rg{êi ×µr §rg S¹Ü Sì ÜÆÒ Üµy ÐTrg Òîr, Üçi rg{êi cÇÜ ÜéÒ lK¹i Sß kÐÝ kЧrg gièrg rÐBT, rÐ{rg ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò l¹i cÐøB ×Çy sù kirÐ ÐKµrg Sµ sî Ð∙i. aäi S® bDr ÒnKrg èrg s¸K Sµrg rHi ÒBy ÜéÒ ÒÐ{ sirÐ Òn¾rg Òn½K »Ð¸Ò nB ¸rРеK qTBrg ÒùB rÐ{ cÇT Sårg. ¸rРеK qTBrg ×ã sK Síi cÇT Sårg cã kÐi còr ×Ñ» Sµ nùc nì ÐHr. “«©y ×∙ lµ cÐTyÖr cñB rÐitT r¨Ü Òn{íc, lÓc ×ã bB Ü{Hi s¸T s¸Ò ÒirÐ ÒnDr giíi оc ×¹K, S® ÜTèr Ðñy ÐK¹i rHi שy ×∙ liDr ÜirÐ l¹i Ðî» lùc ÒÊr c§rg. aB Ü{Hi s¸T rg{êi bër Ðë kÐi liDr ÒÐñ l¹i rgÐe rãi ×∙ Òõrg S§ ×öcÐ ÒnKrg ÒÐiDr й.” MÐ{rg bB Ü{Hi s¸T rg{êi rµy cмrg còr ÜéÒ Bi cã ÒÐó sèrg ×ó qTBy St. “uõ sBT cÐTyÖr ×Êy cÐK ×Õr rBy, ÒnKrg giBrg Ðå cмrg còr Bi d¸Ü x©Ü »Ð¹Ü ×Õr oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, oÐærg u{íc LirÐ bB cÐ÷ rµy, cßrg Òõ ×ã ×{îc ÒnTytr kо» ÒnKrg ÒÐiDr й!” CÐK ×Õr ÒÐêi kоc rµy, c©T rãi lÓc ×ã cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ, d{êrg rÐ{ SÉr còr S¨rg S¼rg bDr ÒBi оr. ¬¾r rpÜ ÜH cßrg kЧrg rgê nprg oÐærg u{íc LirÐ ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg r÷B. “«©y cÐÝrÐ lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “unKrg giBrg Ðå Òõ Òn{íc ×Õr rµy cÐ{B cã Bi biÕÒ ×Õr bÝ ÜËÒ rµy.” oÐærg u{íc LirÐ ×∙ bö cÐñ rЩr ×êi ÒÐø Ü{êi bB cñB uÐT giB ׸rÐ ÜÊÒ ÒnDr ×ØrÐ uиi vHr! “aÝ ÜËÒ rµy cÐK ×Õr rBy dÇr dÇr Üíi cã rg{êi biÕÒ, bäi S® oÐærg u{íc LirÐ bçrg rÐiDr l¹i xTÊÒ ÐiÖr ÒnKrg giBrg Ðå.” CÐØ xTÊÒ ÐiÖr cã ÐBi lÇr, cÐØ giÕÒ cã ÐBi rg{êi! Mg{êi bö giÕÒ ×{Hrg rÐiDr lµ cBK ÒÐñ ræi dBrÐ ÜéÒ ÒÐêi, rÐ{rg rg{êi giÕÒ Ðë l¹i kЧrg »Ð¶i lµ ×Ö ÒÞ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. “CÐØ cÇr oÐærg u{íc LirÐ còr Òår Ò¹i ÜéÒ rgµy, ÒnKrg giBrg Ðå sÏ kЧrg cã Bi d¸Ü x©Ü »Ð¹Ü ×Õr oÐærg u{íc sHr ÒnBrg rÕT kЧrg ÒЮ rHi rµy мr ×∙ bö Ðñy diÖÒ.” “oÐærg u{íc sHr ÒnBrg dBrÐ ÒiÕrg bB Òn¨Ü r¨Ü, cH rgHi Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ, r¨Ü Òn¨Ü rЩr ܹrg, ÒÊÒ c¶ k® ÒÐùc ×tT x©y dùrg ÒnDr ÜéÒ c¸i oÐærg u{íc LirÐ rÐá bh!” MÐ{rg ÐiÖr rBy oÐærg u{íc LirÐ l¹i ×∙ nHi SµK ÒBy ÜéÒ rg{êi l¹ kЧrg nâ lBi löcÐ! PÐã ¬årg uTyÕÒ rÐör kЧrg ræi Ðái: “Mg{êi rµy cÐÝrÐ lµ oÐærg u{íc?” “Pжi!” LirÐ d{Hrg bö s¨r b¾Ò cÐØ S® lirÐ d{Hrg cã sõrg, »ÐÇr Üé bö ×µK bíi cÐØ S® ÒnKrg Üé cã Sµrg b¹c cЩT b¸T. NéÒ ÒDr yÕT ×Tèi kÐê kйK ÒÐ{êrg lµ dÔ dµrg Òn¸rÐ ×{îc ÒBi ÐëB s¸Ò ÒЩr, ÜéÒ c§ g¸i ÒnirÐ xÊT xÝ ÒÐ{êrg dÔ dµrg gi÷ ×{îc ÒnirÐ ÒiÕÒ. V® ÒÐÕ cßrg cÐØ cã rÐ÷rg rg{êi b®rÐ ÒÐ{êrg rÐÊÒ, S§ dBrÐ rÐÊÒ Üíi cã ÒÐó gi÷ ×{îc lK¹i Sß kÐÝ rÐ{ oÐærg u{íc LirÐ! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 54 “oÐærg u{íc” biÕÒ nâ ×¹K lý rµy. o® ÒÐùc оr Sèr kЧrg »Ð¶i lµ lK¹i rg{êi rµy, оr Sèr cßrg gièrg ×¹i ×B sè rÐ÷rg k½ kиc ÐBÜ ÜTèr Òµi »ÐÓ Sµ dBrÐ Sërg. oó Òõ lÓc оr, ÒnKrg ÜéÒ ×DÜ ÐÌ Ki bøc, rЮr ÒÐÊy rg{êi cKr g¸i ܵ оr cÐTrg Ò®rÐ rÐÊÒ ÒÐä Ðær Ðór kÐi bö ÜéÒ ÒDr rе giµT ×Ì rgÞB nB ÒnDr b∙i cá sµÜ sì, оr ×∙ й qTyÕÒ Ò©Ü »Ð¶i ×¹Ò ×{îc Òµi »ÐÓ Sµ dBrÐ Sërg ܵ rg{êi kиc cã rpÜ ÜH cßrg kЧrg rgÐm Òíi. MÐ{rg rÐ÷rg ÒÐø ܵ оr ×¹Ò ×{îc sK Síi rÐ÷rg ÒÐø ÒnKrg ÜH Ò{ärg cñB оr ÒЮ оr ×Õr rpÜ ÜH cßrg kЧrg rgÐm Òíi ×{îc - c¸i ܵ оr cã ×{îc lµ oÐærg u{íc LirÐ! V® ÒÐÕ Üµ rÐ÷rg qTyÕÒ Ò©Ü cñB оr cßrg ×∙ ÒÐBy ×æi, bäi S® оr lµ ÜéÒ rg{êi ÒЧrg ÜirÐ, оr kЧrg ÜTèr gièrg rÐ{ cKr lirÐ d{Hrg bö s¨r b¾Ò! ¬¾r ÜTèr giÕÒ rg{êi! Nçi lÓc rgÐm ×Õr c¸i ×DÜ ÐÌ Ki bøc Êy, rÐí l¹i ЮrÐ ¶rÐ c§ g¸i ÒÐä Ðær Ðór Üå Чi cжy nòrg nòrg, оr l¹i ÜTèr giÕÒ rg{êi. ¬§Ü rBy оr kЧrg Ðt giÕÒ rg{êi! ¬¾r kЧrg »Ð¶i kЧrg ÜTèr, ܵ lµ kЧrg d¸Ü! «èi diÖr Síi c¸i rg{êi cã kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ, ¸rÐ Ü¾Ò l¹rÐ lïrg Êy ÒnKrg lòrg оr bçrg rÐiDr c¶Ü ÒÐÊy cã cÐÓÒ sî Ð∙i. oó Òõ sBT kÐi оr cã oÐærg u{íc LirÐ, שy lµ lÇr ×ÇT ÒiDr ÒnKrg lòrg оr ÒÐÊy sî ÜéÒ rg{êi. uÊÒ c¶ rçi sî cñB оr, kЧrg »Ð¶i lµ sî ÒÐBrÐ ×BK ×er s® kiB, ܵ cÐÝrÐ lµ sî c¸i rg{êi cÇÜ ÒÐBrÐ ×BK Êy, ÒTy rg{êi rµy cмrg qTB cÐØ lÆrg lÏ ×ørg ×ã. MÐ{rg, sK Síi ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK ×{îc nÓÒ nB kÐái Sá ÒЮ ¸rÐ Ü¾Ò cñB rg{êi ×ã SÉr s¾c bhr ÐHr rÐitT. oÐi rЮr ÒÐÊy ¸rÐ Ü¾Ò Êy ÒiÜ Ð¾r Òù d{rg b¾Ò ×ÇT ×Ë» lK¹r x¹, cÐK ×Õr lÓc оr qTBy St »Ðòrg cñB Ü®rÐ nåi ܵ ÒiÜ Ð¾r SÉr còr ×Ë» nÊÒ Ü¹rÐ. uiÜ Ð¾r ×Ë» ܹrÐ kЧrg cÐØ S® lK l¾rg sî Ð∙i. ¬¾r còr ÒÐÊy Ð{rg »ÐÊr! aäi S® оr ÒÐùc sù ÜTèr ÒÐÞ. uÐÞ xeÜ oÐærg u{íc LirÐ cã ÐBy kЧrg cã kж r¨rg giÕÒ ×{îc rg{êi rµy. MÐ{rg ܵ оr l¹i ÐKµr ÒKµr cмrg cã dßrg kÐÝ ×Êy! NéÒ giBr »Ðòrg nÊÒ ×Hr sH, cÐØ cã ÜéÒ c¸i gi{êrg ×Hr, ÜéÒ c¸i bµr, ÜéÒ c¸i gÐÕ. ¬¾r SõB b{íc SµK litr rpÜ »ÐöcÐ xTèrg gi{êrg, »Ð¶r gi{êrg SõB l¹rÐ SõB cørg rÐ{rg cßrg kЧrg ÒÐó lµÜ lKrg оr rgTéi bíÒ xTèrg ×{îc. ¬¾r bçrg rÐiDr »Ð¸Ò ÐiÖr ÒnKrg ×ßrg qTÇr Ü®rÐ cã ÜéÒ ÒÐø g® ×ã ×Brg dùrg ×ørg lDr. ¬¾r ÒÐùc sù lµ nÊÒ Ð{rg »ÐÊr bäi S® оr l¹i ÜTèr giÕÒ rg{êi, l¹i rgÐm Òíi c¸i ×DÜ ÐÌ Ki bøc kiB… ¬BÜ ÜTèr giÕÒ rg{êi l¹i lµÜ Ònçi dËy sù ÐTrg Òîr ÒnKrg ÒÝrÐ c¸cРоr, giê ÒЮ ×Õr b¶r ÒЩr оr cßrg c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kЧrg ÒÐó Òù cÐñ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 55 «itT kÐã cÐöT rÐÊÒ lµ ÜéÒ kÐi c¶Ü gi¸c ×ã ×∙ Ònçi dËy nåi ÒЮ kЧrg cã c¸cÐ rµK k®Ü rhr! ¬¾r kЧrg cã ×µr bµ. ¬¾r Òõ Òn{íc giê kЧrg Òir bÊÒ k® ÜéÒ rg{êi ×µr bµ rµK, ÒTyÖÒ kЧrg ×ó bÊÒ k® ÜéÒ rg{êi ×µr bµ rµK ÒiÕ» cËr оr, c¸cÐ dTy rÐÊÒ ×ó оr gi¶i qTyÕÒ cÐTyÖr rµy, cÐÝrÐ lµ giÕÒ rg{êi. «¸rg ÒiÕc b©y giê rg{êi ܵ оr nÊÒ ÜTèr giÕÒ l¹i lµ rg{êi ܵ оr kЧrg d¸Ü ×i giÕÒ. NéÒ bTæi cÐitT ÜïB xT©r ×éÒ rÐiDr l¹i biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×DÜ ÐÌ Ki bøc. ¬¾r Òõ Òõ dTçi c¸rÐ ÒBy ×Brg ÒK¸Ò Üå Чi nB - b©y giê оr cÐØ cã ÒÐó dïrg ÒBy ×ó gi¶i qTyÕÒ - sBT ×ã оr litr ×ørg dùB rgBy bDr gi{êrg Sµ kЧrg rgõrg r§r ÜÞB! ¬¾r r§r cжy c¶ r{íc ܾÒ! ¬Kµrg Чr. uÐùc nB Üíi gÇr ÐKµrg Чr ÒЧi cÐø SÉr cÐ{B »Ð¶i lµ ÐKµrg Чr. NéÒ rg{êi kÐÏ kеrg ×Èy cÞB nB rÐÑ rеrg ×i SµK. ª¸rg rg{êi оr ÒTy bhK »Ð® Sµ Sôrg St rÐ{rg еrÐ ×érg l¹i rÐBrÐ rÐÑr rÐ{ ÜéÒ cKr ÜÌK. oÐærg u{íc SÉr kЧrg cÞ ×érg, rpÜ rgTyDr ÒnDr gi{êrg l¹rÐ lïrg rЮr rg{êi rµy. ¬¾r ÒÐùc Sèr ×∙ cмrg ÒÐÝcÐ ÒDr bhK rgT xTÈr rµy, b©y giê ÒnKrg lòrg cµrg sirÐ nB ÜéÒ sù c¨Ü gÐhÒ kЧrg rãi ÒеrÐ lêi. uDr rµy cмrg qTB cÐØ lµ ÜéÒ Òиi gi¸Ü, ÜéÒ ÒÐø ×å bá, ÜéÒ cKr ÐeK! MÐ{rg cKr ÐeK rµy l¹i cмrg Ðt bö Ò®rÐ dôc еrРй, Ü∙i Ü∙i cßrg sÏ kЧrg rÕÜ qTB rçi kÐæ bö giµy Sò S® Ò®rÐ dôc. MЮr c¸i ÜÆÒ bhK bhK c{êi ×Êy Òù d{rg оr rÐör kЧrg ræi ÜTèr ×ÊÜ SµK Üßi ÒDr ×ã ÜéÒ c¸i! MÐ{rg оr ×∙ cè rÐör. aäi S® ÒDr ×ã lµ ×årg bër cñB оr, lµ Mgãr C¸i cñB оr. Mgãr C¸i SÉr ×Brg c{êi, rÐÑ rеrg rgåi xTèrg cÐiÕc gÐÕ bDr c¹rÐ gi{êrg. Y c{êi rãi: “uB biÕÒ rg{Hi rÐÊÒ ×örÐ cã c¸cÐ kÐiÕr bër cÐÓrg cÐTi nB, SiÖc rg{Hi lµÜ Òn{íc giê cÐ{B Ðt ÒÐÊÒ b¹i qTB.” oÐærg u{íc dÞrg d{rg ׸»: “Mg{Hi ÒÐÊy bër cÐÓrg nåi cÐø?” Mgãr C¸i gËÒ gËÒ ×ÇT rãi: “M÷ lµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, rBÜ lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ! uBy oÐærg u{íc siÕÒ cÐÆÒ l¹i. ¬¾r ×∙ rgÐe qTB c¸i ÒDr rµy, cßrg biÕÒ rg{êi rµy, cµrg biÕÒ ÒÐBrÐ ×BK ÒnKrg ÒBy rg{êi rµy! «BK s¾c ÒÐiDr й S§ sKrg! Mgãr C¸i rãi: “YÕr MBÜ PÐi SÉr còr cã ÒÐó sèrg ×Õr giê, cÐÝrÐ lµ S® PÐã ¬årg uTyÕÒ, S® ÒÐÕ…” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 56 oÐærg u{íc ×éÒ rÐiDr bËÒ rg{êi dËy, rãi: “V® ÒÐÕ ÜTèr giÕÒ YÕr MBÜ PÐi Òn{íc ÒiDr »Ð¶i giÕÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ!” NÆÒ cñB оr S® Ð{rg »ÐÊr ܵ Þrg ×á, ×Õr קi Ü¾Ò cßrg ×∙ ×á rgÇT. Mgãr C¸i kirÐ Ð∙i rЮr оr, Òn{íc giê cÐ{B cã Bi ÒÐÊy оr Ð{rg »ÐÊr Sµ kÝcÐ ×érg rÐ{ SËy. NéÒ oÐærg u{íc b®rÐ ÒmrÐ, ÜéÒ oÐærg u{íc b®rÐ ÒÐ{êrg, ÜéÒ oÐærg u{íc S§ dBrÐ, ÜéÒ oÐærg u{íc giÕÒ rg{êi. Mgãr c¸i ÒÐ¨Ü dò Ðái: “Mg{Hi nÊÒ ÜTèr giÕÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ?” oÐærg u{íc c{êi, rÐ¹Ò rÐÏK ׸»: “uB lT§r ÒÐÝcÐ giÕÒ rg{êi, PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg lµ rg{êi.” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg оr cмrg »Ð¶i lµ ÜéÒ rg{êi b®rÐ ÒÐ{êrg, ÜTèr giÕÒ Ð¾r kЧrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr dÔ.” oÐærg u{íc rãi: “uB biÕÒ, S® ÒÐÕ ÒB kЧrg Ðt rgÐm lµ Òù Ü®rÐ ×érg ÒÐñ.” Mgãr C¸i Ðái: “Mg{Hi kЧrg lµÜ, còr cã Bi d¸Ü lµÜ?” oÐærg u{íc l¹i c{êi c{êi, rãi: “uB kЧrg lµÜ cÐØ S® ÒB kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi ræi dBrÐ, cßrg kЧrg ÜTèr ræi dBrÐ.” Mgãr C¸i cßrg c{êi, ÐÝ» Ü¾Ò l¹i c{êi: “uB rgÐm kDT «ç L§i r¹» ܹrg Òn{íc, rg{Hi ä ×prg sBT kiÕÜ lîi rÐh?” oÐærg u{íc rÐär rÐH rãi: “NÆc x¸c bër cÐÓrg lµ Bi cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy k½ rµK, ÝÒ nB ÒB cßrg kЧrg ÒÐÊy kÐã cÐöT שT.” K0K NirÐ MgTyÖÒ u©Ü nÊÒ kÐã cÐöT, kÐã cÐöT rÐ{ ÜéÒ cKr èc sDr Ònèr ÒnKrg Sá nÊÒ l©T ܵ kЧrg ×{îc cÐTi nB s{äi ¸rÐ r¾rg Ònêi. CÐiÕc ÜÆÒ r¹ ÒnDr ÜÆÒ ×{îc rµrg ÜTB lÓc ×i Ðéi cÐïB r¨Ü rgK¸i, ÒTy ×{îc lµÜ nÊÒ ÒirÐ x¶K rÐ{rg ×eK l©T qT¸ ÒЮ ÒnDr ÜÆÒ SÉr sÏ »Ð¸Ò rgøB. unDr ÜÆÒ ÜéÒ kÐi ×∙ rgøB ÒЮ ÒKµr ÒЩr ÒnDr d{íi ×tT c¶Ü ÒÐÊy nÊÒ kÐã cÐöT. MÐ{rg rµrg l¹i kЧrg Ðt ÜTèr gì c¸i ÜÆÒ r¹ xTèrg, lÓc rµy rµrg ЮrÐ rÐ{ cßrg nÊÒ sî ×ó PÐã ¬årg uTyÕÒ rЮr ÒÐÊy kÐT§r ÜÆÒ cñB Ü®rÐ. «©y lµ ÜéÒ c¶Ü gi¸c nÊÒ ÒÕ rÐö, cмrg rÐ÷rg ×Õr b¶r ÒЩr rµrg cßrg kЧrg »Ð©r biÖÒ nâ ×{îc ܵ ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr rgÐm cßrg kЧrg ÜTèr rgÐm. oÐi ÐBi rg{êi b{íc SµK ÒЮ r¾rg cÐitT ×Brg cÐiÕT lDr rÐ÷rg ×ãB ÒÇÜ xT©r Òn{íc cÞB sæ, ÒÇÜ xT©r sBT cHr Ü{B, ¸rÐ s¾c cµrg Ò{Hi ÒоÜ. MÐ{rg s¾c ÜÆÒ YÕr MBÜ PÐi l¹i Òn¾rg bÖcÐ rÐ{ Òê giÊy. “YÕr c§rg ÒÞ ×∙ ÒØrÐ cÐ{B?” “CÐ{B ¹” rg{êi ÒÓc Ònùc bDr c¹rÐ YÕr MBÜ PÐi, SÉr lµ ÒióT c§ r{Hrg cã קi Ü¾Ò ÒK ×ã. “C§ cÐK c§rg ÒÞ Tèrg ÒÐTèc cÐ{B?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 57 “Cßrg cÐ{B ¹.” ÒióT c§ r{Hrg cÐÓÜ ÜiÖrg l¹i, rhr c{êi: “oЧrg cã lêi c¨r dÆr cñB c§ r{Hrg, Ò§i ×Õr ×ôrg cßrg kЧrg d¸Ü ×ôrg SµK c§rg ÒÞ.” “u¹i sBK?” “aäi S®…” ÒióT c§ r{Hrg cTèi cïrg kЧrg rÐör ræi litr bËÒ c{êi nB: “aäi S® Ò§i sî c§ r{Hrg gÐer!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðpr Ðëc l{êÜ rµrg ÒB ÜéÒ c¸i, qTBy rg{êi l¹i Ðái PÐã ¬årg uTyÕÒ: “a©y giê c㠻жi ×Õr lÓc rDr Tèrg ÒÐTèc nåi kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ qTBy ÜÆÒ nB cÞB sæ, kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT. M¾rg cÐitT rgË» Ònµr sKrg cÞB. GiÊy d¸r bDr cÞB sæ lµ Üíi d¸r, sHr ÒnDr kÐTrg cÞB cßrg lµ Üíi sHr, cÐÓrg s¸rg gièrg rÐ{ ÜéÒ ÒÊÜ g{Hrg sKi. ¬Bi c¸rÐ cÞB sæ ×Brg Üä cÐDrÐ cÐÕcÐ, »ÐÝB d{íi cñB kÐTrg cÞB gç »Ð¶r cÐiÕT ÜéÒ ×ãB ÒÇÜ xT©r, »ÐÝB ÒnDr cñB kÐTrg cÞB gç l¹i »Ð¶r cÐiÕT ЮrÐ ¶rР׶K rg{îc ÒnKrg c¨r »Ðòrg - cã ЮrÐ ¶rÐ cñB ÒióT c§ r{Hrg kiB, cßrg cã c¶ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg ×ørg ä ×ÇT gi{êrg, ÒnKrg ÒBy ×Brg cÇÜ lë ÒÐTèc gi¶i rÐá, rµrg dèc nB ÜéÒ SiDr ÒÐTèc gi¶i nåi dïrg r{íc ÊÜ ÐòB ÒBr nB. Mµrg rÐÊÒ cÞ rÐÊÒ ×érg ×tT nÊÒ cÈr ÒÐËr, gièrg rÐ{ sî nprg ÒÐTèc ÒnKrg c¸i ÒЮB ܵ b¾r nB ÜéÒ cÐÓÒ ÒЮ ÐiÖT lùc cñB ÒÐTèc sÏ gi¶Ü ×i. MÐ{rg rµrg kЧrg Ðt cÐK YÕr MBÜ PÐi Tèrg ÒЮB ÒÐTèc ×ã! PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ×Brg qTBy l{rg l¹i ÐBi c§ g¸i, rµrg kÐÏ liÕc rЮr оr ÜéÒ c¸i nåi ×éÒ rÐiDr ×æ ÒKµr bé ÒЮB ÒÐTèc ×ã SµK èrg ÒBy ¸K cñB ÒióT c§ r{Hrg kiB, sBT ×ã Üíi ×ì YÕr MBÜ PÐi dËy, ×{B c¸i ÒЮB kЧrg lDr ÜiÖrg оr. VËy lµ ý g®? Mµrg Ò®Ü ×Õr PÐã ¬årg uTyÕÒ lý dK Sèr lµ ×ó cøT YÕr MBÜ PÐi rÐ{rg ÜéÒ c¸i ÒЮB Ònèrg kЧrg ÒЮ l¹i cмrg ÒÐó cøT ×{îc bÊÒ k® Bi. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr lÆrg lÏ ×ørg ×ã. ¬¾r ÒTy lµ kЧrg qTBy ×ÇT l¹i rÐ{rg kÐTrg cÞB sæ Òn{íc ÜÆÒ l¹i s¸rg rÐ{ ÜéÒ ÒÊÜ g{Hrg, Üçi rÐÊÒ cÞ rÐÊÒ ×érg cñB rµrg, оr cоc cоr ×tT ÒÐÊy nÊÒ nâ. MÐ{rg оr ×Õr ÜéÒ cÐÓÒ »Ð¶r ørg cßrg kЧrg cã. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i kÐÏ liÕc оr ÜéÒ c¸i nåi Üíi Òõ Òõ ×ÆÒ YÕr MBÜ PÐi xTèrg ÒЮ ÒÐÇÜ rãi: “Uèrg xKrg cÐç ÒÐTèc rµy yDr ÒmrÐ rgñ ÜéÒ giÊc, Ò§i rgÐm s¸rg síÜ rgµy ÜBi cеrg cоc sÏ ÒØrÐ l¹i.” o® ÒÐùc ÒnKrg lòrg rµrg ×{Hrg rÐiDr biÕÒ Ð¾r sÏ cмrg ÒÐó ÒØrÐ l¹i. Mµrg ÒTy lµ ×Brg ÒÐä dµi, rÐ{rg קi Ü¾Ò s¸rg ÒnKrg rÐ{ Òn¨rg s¸rg kiB lé nB ÜéÒ rhÒ c{êi nÊÒ giBr. CÐÝrÐ ÒnKrg lÓc ×ã rgKµi cÞB ×éÒ rÐiDr cã rg{êi rãi: “PÐã ×¹i ÐiÖ» cã ÒÐ{.” a® ÒÐ{ Sµ giÊy ÒÐ{ ×tT cïrg lµ lK¹i, cã ÒÐó ä rgKµi cÐî »Ð¶i ÜTB Síi gi¸ cBK rÐÊÒ! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 58 uÐ{ SiÕÒ nÊÒ rg¾r gër, cÐ÷ SiÕÒ nÊÒ cÐØrÐ Òt: “CÐitT ÜBi, MgÐD giB »ÐÕ SiDr, rgKµi ×®rÐ s¸T gãc, ÜBrg ×BK cñB rg{Hi Òíi! NéÒ rg{êi, ÜéÒ ×BK!” PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ kЧrg cÇr rЮr cÐ÷ ký bDr d{íi ×∙ biÕÒ rgBy »ÐKrg ÒÐ{ rµy rÐÊÒ ×örÐ lµ cñB «ç L§i SiÕÒ. ¬¾r cã ÒÐó rЮr nB «ç L§i ÒTy lµ nÊÒ cã qTy Ò¾c rÐ{rg l¹i lµ rg{êi ÒÐÝcÐ kÐKe kÐKBrg xB xØ. ¬¾r kЧrg rЮr lÇÜ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, rãi: “u§i biÕÒ «ç L§i rÐÊÒ ×örÐ sÏ Ò®Ü nB rgµi, rÐ{rg kЧrg rgê оr l¹i Ò®Ü ×Õr rÐBrÐ rÐ{ SËy!” PÐã ¬årg dïrg bµr ÒBy kЧrg cÇÜ ×BK, gÊ» cÈr ÒÐËr »ÐKrg ÒÐ{ xKrg nåi Üíi Ðái: “MgÐD giB »ÐÕ SiDr ä שT?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “ä rgBy ×èi diÖr.’ PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “RÊÒ ÒèÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “RÊÒ ÒèÒ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “uB lµ ÜéÒ rg{êi Òµr »ÐÕ, ÒB kЧrg ÒÐÝcÐ Òn{íc kÐi qTyÕÒ ×ÊT »Ð¶i ×i qT¸ xB!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi ×örÐ ×i {?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “«{Hrg rÐiDr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “NéÒ Ü®rÐ ×i?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “NéÒ Ü®rÐ, ÜéÒ ×BK.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg c{êi rйÒ, rãi: “RÊÒ ÒèÒ, qT¸ ÒèÒ nåi.” Lêi cñB c©T rãi rµy ÒÐËÒ kÐã kÐiÕr rg{êi kиc ÐióT, rô c{êi rÐ¹Ò cñB rµrg cßrg nÊÒ k® l¹, PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg kЧrg ÐióT, rÐ{rg l¹i kЧrg Ðái. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«DÜ rBy, rgµi cã ÒÐó yDr Ò©Ü rgñ ÜéÒ giÊc, s¸rg ÜBi ¨r xKrg b÷B s¸rg, cÐØ cÇr ×i Sµi b{íc lµ ×Õr MgÐD giB »ÐÕ SiDr nåi, rÐÊÒ ×örÐ SÉr còr qT¸ ×ñ ÒÐêi giBr ×ó xeÜ qTB Òn{íc ×öB ЮrÐ ä ×ã.” CBK ÒÐñ Ò{Hrg ÒnBrÐ, cÐiÕÜ Òn{íc ×öB lîi, cßrg lµ ÜéÒ ÜÊT cÐèÒ qTBr Ònërg qTyÕÒ ×örÐ Òоrg b¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi ÒiÕ» : “«ç L§i lµ rg{êi ÒÐÕ rµK, rgµi cßrg ×∙ qTBr s¸Ò nÊÒ km nåi rÐ{rg оr ÐKµr ÒKµr kЧrg ÐióT g® St rgµi.” Cã ÒÐó biÕÒ nâ ×èi »Ð{Hrg, ×{Hrg rÐiDr sK Síi cÐiÕÜ Òn{íc ×öB lîi cµrg qTBr Ònërg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “V® ÒÐÕ cTéc cÐiÕr rµy rgµi ÒÐùc cÐÊÒ ×∙ cÐiÕÜ ÐÕÒ lîi ÒÐÕ, ×Õr lÓc ×ã, cÐØ cÇr ÜéÒ rÐ¸Ò ×BK cñB rgµi, ÒnDr GiBrg ¬å ªBrÐ MЩr b¶rg, sÏ cÐØ còr l¹i Ü{êi ÐBi c¸i ÒDr, dï cÐK rgµi kЧrg ÐKµr ÒKµr ÒÐÝcÐ giÕÒ rg{êi ÒЮ שy cßrg rDr cKi lµ ÜéÒ cÐTyÖr nÊÒ STi!” Mµrg ×éÒ rÐiDr l¹i c{êi l¹rÐ nåi lír ÒiÕrg Ðái ÒiÕ» : “MÐ{rg còr YÕr MBÜ PÐi ÒЮ sBK? Mgµi cã rgÐm ×Õr cеrg kЧrg?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 59 PÐã ¬årg uTyÕÒ dÞrg d{rg rãi: “Mg{êi »Ð¶i ×i qTyÕÒ ×ÊT, kЧrg Ðt lµ оr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rg{êi »Ð¶i cÐÕÒ l¹i rÐÊÒ ×örÐ lµ cеrg!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐÊÒ ×örÐ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc Sµ Mgãr C¸i ÐiÖr Ò¹i rÐÊÒ ×örÐ ×∙ biÕÒ rHi cеrg ×Brg ÒnÓ Èr, cÐØ cÇr rgµi b{íc SµK MgÐD giB »ÐÕ SiDr, bër cÐÓrg sÏ lË» Òøc x§rg SµK c¨r »Ðòrg rµy.” uBy cÇÜ ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i siÕÒ cÐÆÒ, ×{êrg g©r xBrÐ ÒnDr l{rg c¸rÐ ÒBy оr Òâe nB rÐ{ ЮrÐ ÐKB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹rÐ lïrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr rãi ÒiÕ»: “Cã ÒÐó Òn{íc שy rgµi ×∙ Òõrg cøT ܹrg cñB cеrg, rÐ{rg lÇr rµy rÕT rÐ{ kЧrg cã rgµi, rg{îc l¹i cеrg sèrg ×{îc l©T ÐHr ÜéÒ cÐÓÒ.” G©r xBrÐ ÒnDr l{rg c¸rÐ ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ cµrg låi nB, ×éÒ rÐiDr Ðái ÜéÒ c©T kЧrg rDr Ðái: “C§ ÒÐËÒ sù qTBr Ò©Ü Ð¾r?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÊÒ rÐiDr.” Mµrg ×Õr rgÐm cßrg kЧrg rgÐm lË» Òøc Òn¶ lêi rgBy c©T Ðái, Òn¶ lêi ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ Òжr rÐiDr. Mg{êi SõB nåi ×æ c¶ ÒЮB ÒÐTèc gi¶i cøT ܹrg SµK ÒBy ¸K ÒióT c§ r{Hrg kiB ЮrÐ rÐ{ cмrg cã qTBr ÐÖ g® Síi rµrg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt rЮr xeÜ c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr ÜÆÒ rµrg, dï cÐK оr ÜTèr rЮr cßrg rЮr kЧrg ÒÐÊy. unDr ÜÆÒ rµrg SÉr ×Brg ×eK c¸i ÜÆÒ r¹ ܵ lÓc rµK cßrg ÒKhÒ ÜiÖrg c{êi. MÓ» sBT c¸i ÜÆÒ r¹ rµy, nèÒ cTéc lµ ÜéÒ rg{êi cKr g¸i rÐ{ ÒÐÕ rµK? L¹i qTB ÜéÒ Ðåi l©T, PÐã ¬årg uTyÕÒ Üíi cÐÇÜ cÐËÜ Ðái: “LÏ rµK ÒB kЧrg rDr ×i?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mgµi ×{Hrg rÐiDr rDr ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg…” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rg¾Ò lêi оr, rãi: “MÐ{rg ÒnKrg kÐi rgµi SÉr còr cÐ{B ×i, ÒЮ Òn{íc Ð∙y rDr ×{B cеrg ×Õr ÜéÒ rHi Br ÒòBr ×∙.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MHi rµK Br ÒòBr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc sHr ÒnBrg!” ¸Ü kÐÝ Üµ ÒnDr ÒÐÕ giBr ÒTyÖÒ cÐ{B cã bÊÒ k® Bi cã ÒÐó ÒÐK¸Ò ×{îc. ¸rРеK qTBrg ܵ ×Õr cÇT Sårg cßrg kЧrg ×Ñ» Sµ nùc nì bprg. PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐÏ ÒÐä dµi rãi: “C§ ×∙ rãi oÐærg u{íc LirÐ ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg r÷B!.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oЧrg sBi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MÐ{ ÒÐÕ, oÐærg u{íc sHr ÒnBrg b©y giê còr cã g® r÷B?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “VÉr còr uÐT uÐñy uÐBrÐ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 60 NéÒ rg{êi cBK lír ÒnÇÜ lÆrg. NéÒ c¸i ÒDr Ðiór иcÐ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “¬¾r ÒTy lT§r nÊÒ cè cÐÊ», rÐ{rg lµ rg{êi ܵ rgµi gÞi ×Õr оr cоc cоr sÏ kЧrg cù ÒTyÖÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “¬¶?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® оr ܾc rî rgµi!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “N¾c rî g® ÒB?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mî rgµi ÜéÒ c¸i ܹrg.” Mµrg kЧrg ×ó cÐK PÐã ¬årg uTyÕÒ »Ðñ rÐËr, l¹i rãi ÒiÕ»: “Mgµi ÒTy nÊÒ ÝÒ kÐi cøT rg{êi rÐ{rg l¹i Òõrg cøT оr, ÐHr r÷B l¹i cøT оr rÐ÷rg ÐBi lÇr, ÜéÒ lÇr gi÷B dòrg Vö uÐñy, ÜéÒ lÇr ÒnDr rÓi uиi vHr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÒÐó »Ðñ rÐËr, bäi S® rÐ÷rg c¸i ܵ rµrg biÕÒ ÒÐùc sù lµ qT¸ rÐitT. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “a©y giê оr ×∙ lµ ÒnBrg cÐñ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, оr ×∙ cã qT¸ ×ñ kж r¨rg ×ó Òn¶ rî” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg оr ×∙ kЧrg còr oÐærg u{íc LirÐ r÷B.” oÐærg u{íc LirÐ rÕT rÐ{ kЧrg còr, oÐærg u{íc sHr ÒnBrg cßrg sÏ lË» Òøc ÒÐeK ×ã ܵ bö x©Ü »Ð¹Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Nëi rg{êi lT§r cÐK nprg cH rgÐiÖ» cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ÐKµr ÒKµr lµ ×{îc x©y dùrg ÒnDr oÐærg u{íc LirÐ, rÐ{rg ×Õr b©y giê ÒЮ Üëi rg{êi Üíi biÕÒ uÐT uÐñy uÐBrÐ cKr rg{êi rµy sK Síi oÐærg u{íc LirÐ còr cµrg ׸rg sî ÐHr rÐitT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “u¹i sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc LirÐ ×∙ nHi ÒBy SµK rg{êi rgKµi Ðë, Òir rµy l{T ÒnTytr ÒnKrg giBrg Ðå nÊÒ rÐBrÐ, k½ ÒÐï cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg l¹i nÊÒ rÐitT, ÐBi r¨Ü rBy cÐÝ ÝÒ ×∙ cã s¸T ÒK¸r rg{êi ÒÊr c§rg oÐærg u{íc sHr ÒnBrg.” Mµrg cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “v¸T ÒK¸r rg{êi rµy Òærg cérg cã b¶y Ü{Hi cÐÝr rg{êi, Üçi rg{êi ×tT lµ ÜéÒ cBK ÒÐñ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “oÕÒ qT¶ nB sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “a¶y Ü{Hi cÐÝr cBK ÒÐñ rµy SõB Üíi SµK oÐærg u{íc sHr ÒnBrg litr gièrg rÐ{ ÒnÇÜ ÒÝcÐ d{íi ׸y biór s©T, ×Õr ÜéÒ cÐÓÒ Òir Òøc cßrg kЧrg cã.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rgËÜ ÜiÖrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “uKµr rg{êi sBT cïrg nB ×i Òõ ÒÕÒ unïrg ª{Hrg r¨Ü rgK¸i, Sµ kó Òõ sBT lÇr ×ã ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg Bi còr d¸Ü b{íc SµK oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ÜéÒ b{íc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr rgËÜ ÜiÖrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 61 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü dïrg kÐãe Ü¾Ò liÕc rЮr оr, l¹i rãi: “oÐærg u{íc sHr ÒnBrg c¸cÐ rHi rµy kЧrg Ðt xB, rÕT cÐÓrg ÒB ׸rÐ ÜéÒ cç xe rgùB rÐBrРܵ ×i ÒЮ kÐK¶rg Òn{íc Òn{B ÜBi rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó ׸rÐ xe qTBy l¹i kö».” PÐã ¬årg uTyÕÒ cмrg ×årg ý cßrg cмrg Òõ cÐèi, qTB ÜéÒ Ðåi l©T bçrg Ðái: “oЧrg sî bër cÐÓrg cÐÆr ×{êrg µ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “unKrg giBrg Ðå cã Bi cã ÒÐó cÐÆr ræi rgµi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CÐÝ ÝÒ cßrg cã ÜéÒ rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Ai?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oÐærg u{íc ܵ ×Brg gi÷ oÐærg u{íc LirÐ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “¬¾r cоc cоr kЧrg d¸Ü nB ÒBy שT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “u¹i sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oÐærg u{íc ÒTy lµ ¸Ü kÐÝ ÒÐiDr й S§ sKrg rÐ{rg ÒDr rµy kЧrg »Ð¶i lµ cBK ÒÐñ ÒÐiDr й S§ sKrg, оr sî ÒÐBrÐ ×BK cñB rgµi rÐBrÐ ÐHr оr xTÊÒ ÒÐñ!” aÊÒ lTËr lµ lK¹i ¸Ü kÐÝ ×¸rg sî ×Õr שT, rÕT rÐ{ kЧrg ÒÐó xTÊÒ ÒÐñ cßrg bÊÒ qT¸ cÐØ lµ côc s¾Ò bá ×i ܵ ÒЧi. PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rgËÜ ÜiÖrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÕT rÐ{ rgµi ÒÐËÒ sù kЧrg ÜTèr ×ó cеrg cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy k½ kиc ÒЮ b©y giê rDr ×{B cÐÓrg Ò§i ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ cTèi cïrg cßrg й qTyÕÒ Ò©Ü: “uB cã ÒÐó ×{B c¸c rg{êi ×i, rÐ{rg l¹i cã ÜéÒ c©T ÜTèr Ðái c§.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi cø Ðái.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg Ðái: “C§ rÕT rÐ{ ÒÐËÒ sù qTBr Ò©Ü Ð¾r Ò¹i sBK l¹i »Ð¶i ×æ ÒÐTèc gi¶i cñB оr SµK ÒnKrg èrg ÒBy ¸K rg{êi kиc?” ¬ái xKrg c©T ×ã оr kЧrg Ðt rgK¶rÐ ×ÇT l¹i ܵ b{íc ×i nB, d{êrg rÐ{ ×∙ síÜ x¸c ×örÐ Òn{íc lµ c©T Ðái rµy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg cã c¸cÐ rµK Òn¶ lêi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü qT¶ rÐiDr s÷rg l¹i. Mµrg ÒÐËÒ sù kЧrg ÒÐó Òn¶ lêi, cßrg kЧrg ÜTèr Òn¶ lêi. Mµrg cÐØ cã ÒÐó gi{Hrg Ü¾Ò rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ b{íc nB, оr b{íc ×i ÒTy nÊÒ cÐËÜ rÐ{rg l¹i kЧrg Ðt dõrg l¹i. NéÒ kÐi оr ×∙ b¾Ò ×ÇT b{íc ×i, ÒЮ оr sÏ ÒTyÖÒ kЧrg dõrg l¹i. M¾rg cÐitT rÐ¹Ò dÇr Òn§rg Üê rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg. ¸rÐ r¾rg rеr rÐ¹Ò ×Brg cÐiÕT SµK kÐT§r ÜÆÒ cñB YÕr MBÜ PÐi. Giã Òõ rÓi xB ÒÐæi Òíi ÜBrg ÒÐeK Üïi Ð{Hrg ÒirÐ kÐiÕÒ cñB l¸ c©y, Òõ cÐç NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg ×ørg rЮr nB cã ÒÐó rЮr ÒÐÊy rgër rÓi xB xBrÐ biÕc. MÐ{rg rµrg l¹i ×Brg rЮr YÕr MBÜ PÐi. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 62 NéÒ YÕr MBÜ PÐi ×∙ ÒnÓrg ×éc nÊÒ rÆrg ÐKµr ÒKµr Чr ÜD bÊÒ ÒØrÐ l¹i cßrg cã ÒÐó Üä Ü¾Ò rЮr rµrg. Mµrg l¹i còr kЧrg ÜéÒ cÐÓÒ kirÐ rg¹c. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr c{êi c{êi rãi: “uB ×∙ rãi nåi, ÒB ×∙ síÜ rãi qTB nåi, ÜTèr lõB оr kЧrg »Ð¶i lµ dÔ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “uÐiÕ» cßrg biÕÒ lµ kЧrg dÔ, rÐ{rg ÒÐiÕ» rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ÒÐÞ xeÜ.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “a©y giê ÒЮ rµrg ×∙ ÒÐÞ qTB nåi cÐø?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÐiÕ» ×∙ ÒÐÞ qTB.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mµrg c¶Ü ÒÐÊy ÒÐÕ rµK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kÐÏ ÒÐä dµi, c{êi kÐæ sä rãi: “uÐiÕ» cÐØ c¶Ü ÒÐÊy ÜTèr lõB ×{îc оr ÒÐùc sù lµ nÊÒ kЧrg dÔ dµrg.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg ÒB l¹i SÉr ÜTèr ÒÐÞ r÷B!” N¾Ò NirÐ MgTyÖÒ u©Ü s¸rg lDr, Ü¾Ò cñB YÕr MBÜ PÐi cßrg ×Brg »Ð¸Ò s¸rg. aër Ðë sBK l¹i ÜTèr lõB g¹Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ? Nôc ×ÝcÐ cñB bër Ðë lµ g®? CÐitT Òµr. PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnKrg bTæi cÐitT ×ã. CÐitT Òµr, cÐØ cã ÜéÒ Ü®rРоr, ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ rµy d{êrg rÐ{ cÐØ còr l¹i Üçi Ü®rРоr. ¬¾r Sèr lT§r ÐKµr ÒKµr c§ ×éc. K0K NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2