intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
64
lượt xem
5
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 75 Håi thø bÈy QuyÕt ®Êu C ¸i gãc sBT S{êr cã ÜéÒ c¸rÐ cærg rÐá. PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ c¸rÐ cærg ×ã ܵ ×i SµK, «ç L§i cßrg ÒÐÕ. aër Ðë kЧrg »Ði qTB Ò{êrg. CKr ×{êrg rÐá ×∙ bö cá »Ðñ kÝr Sµ rÕT rÐ{ ×i Òмrg qTB ×¸Ü cá kÐK¶rg c¸cÐ sÏ rg¾r ÐHr rÐitT. MÐ{rg bër Ðë l¹i Òе nprg ×i Üer ÒÐeK cKr ×{êrg rÐá kÐÓc kÐTûT. aër Ðë ×tT ×i nÊÒ cÐËÜ, rÐ{rg ÜéÒ kÐi ×∙ b¾Ò ×ÇT ×i, ÒЮ sÏ ÒTyÖÒ kЧrg dõrg l¹i. XhÒ St ÜéÒ sè »Ð{Hrg diÖr ܵ rãi, bër Ðë d{êrg rÐ{ cã nÊÒ rÐitT ×ióÜ Ò{Hrg ×årg. MÐ{rg bër Ðë ÒTyÖÒ kЧrg »Ð¶i lµ cïrg ÜéÒ lK¹i rg{êi, rg{êi ÒB cÐØ cÇr rЮr ×BK cñB bër Ðë, lµ cã ÒÐó rÐËr nB rgBy sù kиc biÖÒ. «BK cñB «ç L§i kÐ¶Ü ×Çy rgëc qTý, s¸rg lòB c¶ ܾÒ! Còr ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒTytr ÜéÒ ÜµT ×er s®. MÐ{rg ä ÐBi ÒÐBrÐ ×BK rµy d{êrg rÐ{ l¹i cã ÜéÒ ×ióÜ cÐTrg. - ¬Bi ÒÐBrÐ ×BK ×tT lµ ×BK, ×tT lµ ×BK ×ó giÕÒ rg{êi! ë ÐBi cKr rg{êi rµy »Ð¶i cШrg cßrg gièrg rÐ{ ×BK , »Ð¶i cШrg cßrg cã ÜéÒ ×ióÜ cÐTrg? - ¬Bi rg{êi rµy ×tT lµ rg{êi, ×tT lµ rÐ÷rg k½ giÕÒ rg{êi! Giê uЩr SÉr cÐ{B Òíi, rÐ{rg ÒÐêi kоc ×ó »Ð¸Ò ×BK ×∙ Òíi nåi. NéÒ kÐi ×BK »Ð¸Ò nB, ÒЮ cÐØ cã c¸i cÐÕÒ! oЧrg »Ð¶i rg{Hi cÐÕÒ, ÒЮ lµ ÒB! a{íc cЩr cñB «ç L§i cTèi cïrg ×∙ dõrg l¹i, оr ×èi ÜÆÒ Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ, cßrg ×èi ÜÆÒ Síi ÒÐBrÐ ×BK ÒÐiDr й S§ sKrg ÒnKrg ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ. ¬¾r ÒÐùc lòrg ÜTèr rg{êi rµy cÐÕÒ d{íi ×BK cñB оr, rÐ{rg ÒËr s©T ÒnKrg ׸y lòrg оr ÜéÒ rg{êi ܵ оr Ò§r kÝrÐ rÐÊÒ cßrg lµ rg{êi rµy! MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ l¹i SÉr ×Brg Ð{írg St ÜéÒ »Ð{Hrg xB, ×Órg lÓc rHi xB ×ã cã ÜéÒ ×¸Ü Ü©y ×er cÐe kÝr ÜÆÒ Ònêi. NÆÒ Ònêi kЧrg ÒÐÊy r÷B, ÒÐÕ rÐ{rg ÜÆÒ Ònêi Ü∙i Ü∙i l¹i cßrg sÏ kЧrg bBK giê cÐÕÒ. Mg{êi ÒЮ sBK? «ç L§i cTèi cßrg Üä ÜiÖrg: “uB Ðë «ç, «ç L§i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ!” «ç L§i rãi: “uB ×∙ Òíi ÒnÔ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 76 «ç L§i rãi: “uB cè ý ×ó rg{Hi ×îi, ÜTèr rg{Hi ×îi ×Õr Ò©Ü ÒÐÇr bÊr lK¹r ÒB Üíi cã cH Ðéi giÕÒ rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ!” «ç L§i bçrg rÐiDr c{êi c{êi, rãi: “«¸rg ÒiÕc ÒB ×∙ qTDr ÜÊÒ ÜéÒ ×itT.” ¬¾r c{êi Òn§rg nÊÒ cÐTB cиÒ: “oÐi ÒB ×ó rg{Hi ×îi ÒB, b¶r ÒЩr ÒB cÐÝrÐ cßrg ×Brg ×îi rÐ{ SËy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ!” «ç L§i bçrg l¹i c{êi rйÒ, rãi: “Mg{Hi cÐTyÖr g® cßrg biÕÒ µ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB ÝÒ rÐÊÒ còr biÕÒ ÜéÒ cÐTyÖr.” «ç L§i rãi: “Mg{Hi rãi ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “uB ÜéÒ kÐi »Ð¸Ò ×BK, rg{Hi sÏ cÐÕÒ.” uBy «ç L§i ×éÒ rÐiDr siÕÒ cÐÆÒ l¹i, cKr rg{Hi ×éÒ rÐiDr ÒÐT l¹i, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi Ðái: “Mg{Hi cã cоc kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Cã!” «ç L§i Ðái: “VËy rg{Hi b©y giê sBK còr kЧrg »Ð¸Ò ×BK?” a©y giê SõB qTB giê Nïi bB kоc, Ü©y ×er SõB Üíi cÐe kÝr ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi, ÒnKrg giã SõB Üíi cã cÐÓÒ ÐHi ܸÒ. «©y cÐÝrÐ lµ lÓc ÒÐÝcÐ Ðî» ×ó giÕÒ rg{êi. un¨rg s¸rg ×Brg Ò¹i lÇT NirÐ MgTyÖÒ, Òn¨rg s¸rg ×Brg ä »Ðè NirÐ MgTyÖÒ. «Órg lÓc Mgãr C¸i Sµ CÐiÜ C§rg ×i SµK »Ðè NirÐ MgTyÖÒ ÒЮ cã ÜéÒ ÒnËr giã ÒÐæi qTB Ò¹Ò Òмrg SµK ÜÆÒ cÐÓrg. Giã ÒÐËÒ Ü¸Ò Ü½. Mgãr C¸i ÐÝÒ ÜéÒ ÐHi ÒÐËÒ s©T, ÜØÜ c{êi rãi: “¬§Ü rBy cÐÝrÐ lµ ÒÐêi ÒiÕÒ ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi, b©y giê cßrg cÐÝrÐ lµ ÒÐêi ×ióÜ ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi.” CÐiÜ C§rg Ðái: “¬¶?” Mgãr C¸i ׸»: “a©y giê sBT kÐi giÕÒ rg{êi xKrg, SÉr còr cã ÒÐó ÒÐKrg ÒÐKrg Òж Òж ×i Ò¾Ü Ò¸», l¹i ÒÐK¶i ܸi ×i Tèrg n{îT r÷B!” CÐiÜ C§rg rãi: “vBT ×ã ÒЮ ×i kiÕÜ g¸i rgñ cïrg.” Mgãr C¸i c{êi ÐÝ» c¶ Ü¾Ò l¹i, rãi: “Cã kÐi ÒB ÒÐËÜ cÐÝ sÏ Ò®Ü ÐBi bB ×øB.” CÐiÜ C§rg cßrg c{êi c{êi, rãi: “Mg{Hi Òõrg rãi, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg lµ km r÷.” Mgãr C¸i rãi: “Mµrg ÒB Sèr lµ km r÷.” CÐiÜ C§rg Ðái: “«DÜ rBy, rg{Hi cã ÜTèr Ò®Ü rµrg ÒB kЧrg?” Mgãr C¸i ׸»: “oЧrg ÜTèr.” CÐiÜ C§rg Ðái: “u¹i sBK?” Mgãr C¸i kЧrg Ònùc ÒiÕ» Òn¶ lêi c©T Ðái, rÐ{rg l¹i cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “om r÷ cßrg cã nÊÒ rÐitT lK¹i!” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mµrg ÒB lµ lK¹i rµK?” Mgãr C¸i ׸»: “Mµrg ÒB l¹i cÐÝrÐ lµ lK¹i ܵ ÒB kЧrg ÜTèr Ò®Ü!” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 77 CÐiÜ C§rg l¹i Ðái: “u¹i sBK?” Mgãr C¸i ÒÐä nB, c{êi kÐæ ׸»: “aäi S® ÒnKrg ÒÊÒ c¶ ×µr bµ ÒB gÆ» qTB ÒЮ ÜéÒ rg{êi ׸rg sî rÐÊÒ cÐÝrÐ lµ rµrg ÒB, cÐØ cÇr ÒB rÐ¾Ü Ü¾Ò l¹i rµrg lË» Òøc sÏ giÕÒ ÒB rgBy.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Còr rÕT rÐ{ rg{Hi kЧrg rÐ¾Ü Ü¾Ò?” Mgãr C¸i l¹i ÒÐä Ð¾Ò nB rãi: “ªï ÒB kЧrg rÐ¾Ü Ü¾Ò, rµrg cßrg SÉr cã ÒÐó giÕÒ ÒB.” CÐiÜ C§rg rãi: “uB biÕÒ Sâ c§rg cñB rg{Hi nÊÒ cBK c{êrg.” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy cÐÝ ÝÒ SÉr còr cã ÐBi rg{êi ×µr bµ cã ÒÐó giÕÒ ×{îc ÒB.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mµrg ÒB lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã?” Mgãr C¸i ÒÐä dµi gËÒ gËÒ ×ÇT. CÐiÜ C§rg Ðái: “Còr ÜéÒ rg{êi r÷B lµ Bi?” Mgãr C¸i ׸»: “MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{, MgÐD uTÖ.” ¬¾r SõB rãi xKrg c©T rµy litr rgÐe ÒÐÊy ÜéÒ Ònµrg ÒiÕrg c{êi, ÒiÕrg c{êi ÒnKrg Òn½K, ×Ñ» ÒùB ÒiÕrg cÐT§rg b¹c neK. ¬Bi bDr cKr »Ðè cã Ò{êrg cBK, »ÐÝB ×ÇT cñB bøc Ò{êrg cBK l¹i cã c©y cèi. XT©r Òµr, c©y cèi cßrg Òµr. uiÕrg c{êi lµ Òõ ÒnKrg ×¸Ü c©y cèi ÒnTytr nB. “uDr bhK cÐÕÒ ÒiÖÒ, rg{Hi lµÜ sBK biÕÒ ÒB rgÐe ÒÐÊy rg{Hi rãi cÐTyÖr?” “uB kЧrg biÕÒ!” Mgãr C¸i lË» Òøc »Ðñ rÐËr. “VËy rg{Hi Ò¹i sBK »Ð¶i cè ý Sç SµK ܧrg rgùB cñB ÒB ÒÐÕ?” uiÕrg c{êi ×Ñ», rg{êi ×Ñ», ÒЩr »Ð¸» cñB kÐirÐ c§rg cµrg ×Ñ», kÐi rµrg rÐÑ rеrg Òõ ×ÇT Ò{êrg й xTèrg, Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ ×¸Ü Ü©y, ÜéÒ c¸rÐ ÐKB. MÐ{ ÜéÒ c¸rÐ ÐKB ×µK SõB ×Brg cTèr ÒÐeK cÐitT giã , rÐ{ ÜéÒ ×¸Ü Ü©y Òn§i l÷rg lê Òõ Òõ ÐBrg rÓi bBy nB. oÐi Mgãr C¸i Òn§rg ÒÐÊy bãrg cñB rµrg ÒЮ rg{êi cñB rµrg l¹i kЧrg ÒÐÊy שT r÷B. Mgãr C¸i dâi ÒÐeK bãrg rµrg ÜÊÒ ÐÓÒ ÒnKrg ÜéÒ ×¸Ü c©y kиc, Ü¾Ò l¹i c{êi ÐÝ» l¹i ÒеrÐ ÜéÒ sîi cÐØ. “«ã cÐÝrÐ lµ MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{.” “Mµrg ÒB sBK bçrg rÐiDr ×Õr, l¹i bçrg rÐiDr ×i ÜÊÒ?” CÐiÜ C§rg rÐör kЧrg ræi Ðái. “aäi S® rµrg ÜTèr cÐÓrg ÒB biÕÒ, rµrg sK Síi NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒЮ ׸rg sî ÐHr ÐHr rÐitT.” ¸rÐ Ü¾Ò cñB Mgãr C¸i SÉr còr ×Brg Ò¹i rHi ܵ bãrg rµrg biÕr ÜÊÒ: “V® ÒÐÕ cÐÓrg ÒB b©y giê ×∙ cã ÒÐó yDr Ò©Ü ×i ×èi »Ðã YÕr MBÜ PÐi nåi.” “CÐØ cã ÜéÒ ×itT ÒB kЧrg ÐióT.” “«itT rµK?” “CÐÓrg ÒB Ò¹i sBK cø rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i giÕÒ YÕr MBÜ PÐi?” CÐiÜ C§rg ÒÐ¨Ü dò: “¬¾r nèÒ cTéc lµ lK¹i rg{êi g®? u¹i sBK Òõ Òn{íc Òíi rBy ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg cã Bi biÕÒ ÒЩr ÒÐÕ lBi löcÐ cñB оr?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 78 “«itT rµy rg{Hi ÒèÒ rÐÊÒ lµ ×õrg cã Ðái!” uиi ×é cñB Mgãr C¸i ×éÒ rÐiDr Ònä rDr nÊÒ rgÐiDÜ ÒÓc, rãi: “MÕT rÐ{ rg{Hi rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr Ðái, ÒЮ ÒèÒ rÐÊÒ Òn{íc ÒiDr Ð∙y ×i cÐTÈr bö ÜéÒ ÒÐø.” “Mg{Hi ÜTèr ÒB Òn{íc ÒiDr cÐTÈr bö c¸i g®?” “QTBr Òµi.” CÐiÜ C§rg kЧrg Ðái ÒÐDÜ r÷B, kÐi оr rgÈrg ×ÇT lDr, ×Órg lÓc cã ÜéÒ ×¸Ü Ü©y ×er cÐe kÐTÊÒ ¸rÐ Òn¨rg. oÐi ×¸Ü Ü©y ×ã cÐe kÝr SÇrg Òn¨rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg rgåi ×èi diÖr Síi ÜéÒ ×ãB ÒÇÜ xT©r Òn{íc kÐTrg cÞB sæ rÐá , rµrg ×Brg ÒÐDT ÐKB. C¸i ܵ rµrg ÒÐDT cßrg lµ ÒÇÜ xT©r, ÜéÒ ×ãB ÒÇÜ xT©r ÜïB xT©r. XT©r ×∙ s¾» Òµr. uÇÜ xT©r cßrg s¾» Òµr. YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt ×érg ×Ëy SÉr rpÜ ÒnDr gi{êrg, s¾c ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ gièrg ÐÖÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ. Giã ×Brg ÒÐæi rÐÌ rÐÑ rgKµi sKrg cÞB, giã l¹rÐ, l¹rÐ rÐ{ cTèi ÒÐT. Mµrg ×éÒ rÐiDr rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg cñB bër cÐÓrg. uiÕrg b{íc cЩr cñB bër cÐÓrg còr rÐÑ ÐHr giã, ÒiÕrg bër cÐÓrg rãi cÐTyÖr l¹rÐ ÐHr gií. “NBT ×i kDT YÕr MBÜ PÐi xTèrg.” “¬¾r ܵ kЧrg xTèrg, ÒЮ bër ÒB lDr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä nB, rµrg biÕÒ YÕr MBÜ PÐi sÏ kЧrg bBK giê xTèrg, cßrg biÕÒ bër cÐÓrg rÐÊÒ ×örÐ sÏ lDr. aäi S® YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt ÜTèr giÕÒ bër cÐÓrg, lµ bër cÐÓrg ÜTèr giÕÒ YÕr MBÜ PÐi, S® ÒÐÕ YÕr MBÜ PÐi cã ÒÐó ÒÐK¶i ܸi rpÜ ÒnDr gi{êrg, rÐ{rg bër cÐÓrg l¹i ÜBrg ÒÐeK Sß kÐÝ cñB cÐÓrg, qTB ×{êrg SµK »Ðè, ×Ë» cÞB lDr lÇT, Séi Séi Sµrg Sµrg x§rg ×Õr, sî lì ÜÊÒ cH Ðéi giÕÒ rg{êi. - Gi÷B k½ ×i giÕÒ rg{êi Sµ rg{êi bö giÕÒ, sTy cÐK cïrg lµ Bi cBK qTý? Ai ×D ÐÌr? oЧrg Bi cã ÒÐó Òn¶ lêi ×{îc !. Mµrg l¹i cÓi xTèrg ÒÐDT ÐKB. Mµrg kЧrg rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg b{íc cЩr, cßrg kЧrg rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg ×Ë» cÞB, rÐ{rg rµrg biÕÒ ×∙ cã rg{êi rgKµi cÞB. “VµK ×i.” Mµrg ×Õr ×ÇT cßrg kЧrg rgÈrg lDr: “unDr cÞB kЧrg cã kÐãB, ×Èy SµK lµ Üä nB rgBy.” Râ nµrg lµ ×Èy kÐÏ ÜéÒ c¸i lµ cã ÒÐó ×Èy cÞB Üä nB, rÐ{rg ÐKµr ÒKµr cмrg cã rg{êi ×Èy. “¬Bi Sö ×Õr lµ ×ó giÕÒ rg{êi, lÏ rµK còr ÜTèr rg{êi bö giÕÒ Òù Ü®rÐ nB Üä cÞB rgÐDrÐ ÒiÕ»?” uiÕrg rãi cñB rµrg nÊÒ döT dµrg, rÐ{rg ÒnKrg ÒBi cñB CÐiÜ C§rg Sµ Mgãr C¸i ܵ rgÐe l¹i d{êrg rÐ{ sK Síi kiÜ còr s¾c rÐër ÐHr. ¬§Ü rBy lµ ÒÐêi ÒiÕÒ ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi, b©y giê lµ ÒÐêi kоc ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi, ÒnKrg lòrg bër cÐÓrg Sèr nÊÒ kÐK¸i cÐÝ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 79 MÐ{rg lÓc rµy bër cÐÓrg ×éÒ rÐiDr l¹i Ònä rDr ÜéÒ cÐÓÒ cßrg kЧrg ÒÐÊy STi r÷B, bäi S® rg{êi bö giÕÒ d{êrg rÐ{ l¹i ä ÒnKrg Ò©Ü Òn¹rg nÊÒ ÒÐK¶i ܸi kиc xB Síi bër cÐÓrg, còr bër cÐÓrg l¹i gièrg rÐ{ lß rgèc ×ørg ä rgKµi cÞB ×Õr ÒiÜ cßrg rÐ{ ×Ë» rÐBrÐ ÐHr ÜéÒ rÐö». - ¬ãB nB giÕÒ rg{êi cмrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr ÒÐÝcÐ ÒÐÓ g®. CÐiÜ C§rg rЮr rЮr Mgãr C¸i, Mgãr C¸i rЮr rЮr CÐiÜ C§rg, ÐBi ÒDr ÒnKrg lòrg ×tT ×Brg Òù Ðái: “YÕr MBÜ PÐi cã ÒÐËÒ lµ ×∙ ÒnÓrg ×éc nåi kЧrg? unKrg »Ðòrg »Ð¶i ÐBy kЧrg »Ð¶i cã rg{êi ÜBi »Ðôc ×Brg ×îi cÐÓrg c¾r c©T?” o® ÒÐùc ÒnKrg lòrg bër cÐÓrg cßrg biÕÒ cÐØ cÇr ×Èy c¸rÐ cÞB Üä nB, ÒÊÒ c¶ c¸c c©T Ðái lË» Òøc ×tT cã ÒÐó cã ×{îc ׸» ¸r. MÐ{rg bër cÐÓrg kЧrg ×{B ÒBy lDr. “oÐi c¸c rg{êi b{íc SµK, ÒèÒ rÐÊÒ lµ b{íc cЩr rÐÑ ÜéÒ cÐÓÒ.” Giërg rãi cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cµrg döT dµrg: “YÕr c§rg ÒÞ ×∙ ÒnÓrg ×éc , giê cеrg ×Brg rgñ rgKr, c¸c rg{êi nÊÒ nÊÒ kЧrg rDr ׸rÐ ÒÐøc cеrg.” Mgãr C¸i ×éÒ rÐiDr c{êi, rãi: “Mµrg ÒB lµ b¹r cñB YÕr MBÜ PÐi, rµrg ÒB biÕÒ cÐÓrg ÒB ×Õr lµ ×ó giÕÒ YÕr MBÜ PÐi, rÐ{rg l¹i ÐKµr ÒKµr cã S½ rÐ{ sî cÐÓrg ÒB kЧrg d¸Ü b{íc SµK ×érg ÒÐñ, rg{Hi rãi xeÜ lµ Ò¹i S® sBK?” CÐiÜ C§rg l¹rÐ lïrg ׸»: “aäi S® rµrg ÒB lµ ×µr bµ, ×µr bµ ÒЮ bÊÒ cø lÓc rµK cßrg cã ÒÐó b¸r n½ ×µr §rg.” Mgãr C¸i rãi: “oЧrg »Ð¶i.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mg{Hi rãi ÒÐÕ rµrg ÒB S® c¸i g®?” Mgãr C¸i ׸»: “aäi S® rµrg ÒB biÕÒ cµrg rãi rÐ{ ÒÐÕ cÐÓrg ÒB rg{îc l¹i sÏ cµrg rgÐi rgê, rg{îc l¹i kЧrg d¸Ü ×i SµK r÷B.” CÐiÜ C§rg rãi: “Mg{Hi cã lý, rg{Hi lT§r ÐióT ×µr bµ ÐHr ÒB.” Mgãr C¸i Ðái: “VËy cÐÓrg ÒB còr ×îi g® r÷B?” CÐiÜ C§rg ׸»: “«îi rg{Hi Üä cÞB.” Mgãr C¸i rãi: “o½ giÕÒ rg{êi lµ rg{Hi.” CÐiÜ C§rg rãi: “Mg{êi Üä cÞB lµ rg{Hi.” Mgãr C¸i l¹i c{êi: “Mg{Hi c㠻жi Òn{íc giê kЧrg bBK giê ܹK ÐióÜ?” CÐiÜ C§rg ׸» : “Pжi.” Mgãr C¸i c{êi rãi: “Cïrg Ðî» Ò¸c Síi lK¹i rg{êi rÐ{ rg{Hi ÒÐùc sù lµ S§ cïrg ÒÐÝcÐ ÒÐÓ, bäi S® rg{Hi rÐÊÒ ×örÐ sÏ sèrg l©T ÐHr ÒB, sBT kÐi ÒB cÐÕÒ rg{Hi ÝÒ nB còr cã ÒÐó l{îÜ x¸c cÐK ÒB.” ¬¾r ÜØÜ c{êi, dïrg ÒBy Êr rÐÑ ÜéÒ cÐÓÒ, cÞB ×∙ Üä nB, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü SÉr rgåi Òn{íc cÞB sæ ÒÐDT ÐKB, YÕr MBÜ PÐi SÉr rpÜ rÐ{ cÐÕÒ ÒnDr gi{êrg. Mgãr C¸i ÒÐä nB, rãi: “Nêi SµK.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mg{Hi kЧrg SµK µ?” Mgãr C¸i ׸»: “Mg{Hi giÕÒ rg{êi, ÒB Üä cÞB, SiÖc cñB ÒB ×∙ lµÜ xKrg nåi, b©y giê ×Õr l{îÒ rg{Hi.” CÐiÜ C§rg cÐpÜ cÐpÜ rЮr оr ÜéÒ lÓc l©T, bçrg rÐiDr rãi: “Cã ÜéÒ cÐTyÖr Òn{íc giê ÒB cßrg cÐ{B rãi Síi rg{Hi.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 80 Mgãr C¸i Ðái: “¬¶?” CÐiÜ C§rg l¹rÐ lïrg ׸»: “MЮr rg{Hi lµ ÒÐÊy bTår r§r nåi, cÐÝ ÝÒ ×∙ cã bB lÇr ÒB ÜTèr giÕÒ rg{Hi.” Mgãr C¸i l¹i SÉr còr c{êi: “uÐËÒ ÜBy lÇr rµy rg{Hi ÜTèr giÕÒ kЧrg »Ð¶i lµ ÒB ܵ lµ YÕr MBÜ PÐi.” CÐiÜ C§rg iÜ lÆrg. ªK ×ã Mgãr C¸i l¹i ×Èy cÞB nB ÒÐDÜ ÜéÒ cÐÓÒ, rãi: “Nêi.” unKrg »Ðòrg nÊÒ yDr ÒmrÐ Sµ cßrg nÊÒ Òèi, ¸rÐ Òn¨rg rgKµi cÞB sæ ×∙ ÐKµr ÒKµr bö Ü©y ×er cÐe kÝr. LÓc rµy giê Nïi ×∙ qTB. CÐiÜ C§rg cTèi cïrg b{íc SµK ÒnKrg »Ðòrg, kÐi оr b{íc SµK ÒBy оr kÐÏ ÒÐôÒ SµK ÒnKrg èrg ÒBy ¸K, ×ÇT rgãr ÒBy ×∙ cÐ¹Ü SµK oÐærg u{íc LirÐ. oÐærg u{íc LirÐ l¹rÐ rg¾Ò ܵ rÐÎr bãrg , cÐÝrÐ lµ lîi kÐÝ giÕÒ rg{êi ÒÐiDr й S§ sKrg. unKrg lòrg оr bçrg rÐiDr l¹i rgË» Ònµr Òù Òir. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rgÈrg ×ÇT lDr rЮr оr, ×éÒ rÐiDr c{êi: “Mgµi cÐÝrÐ lµ CÐiÜ C§rg?” CÐiÜ C§rg rãi: “CÐiÜ C§rg kЧrg cã g® ׸rg c{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi kЧrg gièrg, ÒÐùc sù kЧrg gièrg.” CÐiÜ C§rg rãi: “C§ cßrg kЧrg gièrg ÜéÒ km r÷.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i c{êi. CÐiÜ C§rg rãi: “LµÜ km r÷ cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ cÐTyÖr ׸rg c{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg bDr c¹rÐ ×ã l¹i cã cÐTyÖr nÊÒ bTår c{êi.” CÐiÜ C§rg Ðái: “CÐTyÖr g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mgµi kЧrg gièrg CÐiÜ C§rg, rÐ{rg l¹i lµ CÐiÜ C§rg, Ò§i kЧrg gièrg km r÷, rÐ{rg l¹i lµ km r÷ còr lB cßrg nÊÒ gièrg rgùB rÐ{rg ÐKµr ÒKµr kЧrg »Ð¶i lµ rgùB” Mµrg ÜØÜ c{êi, l¹i rãi: “unDr ÒÐÕ giBr rµy còr cã nÊÒ rÐitT cÐTyÖr cßrg gièrg rÐ{ ÒÐÕ.” CÐiÜ C§rg Ðái: “C§ nèÒ cTéc ÜTèr rãi c¸i g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “VÝ rÐ{ rãi ¸Ü kÐÝ Üµ rgµi ×Brg ÜBrg ÒnDr rg{êi nâ nµrg nÊÒ gièrg oÐærg u{íc LirÐ rÐ{rg l¹i ÐKµr ÒKµr kЧrg »Ð¶i.” CÐiÜ C§rg c{êi lír, lír ÒiÕrg c{êi. NéÒ rg{êi cÐØ cã lÓc rgÐe ÒÐÊy ÜéÒ c©T rãi ×ïB ÐKBrg ×{êrg S§ c¨r cø rÐÊÒ Üíi c{êi d÷ déi rÐ{ SËy. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “o® ÒÐùc b¶r ÒЩr rgµi ÒnKrg lòrg cßrg ×∙ síÜ ÐKµi rgÐi ×itT rµy bäi S® rgµi ×∙ síÜ c¶Ü ÒÐÊy ×{îc Ty lùc cñB rã kЧrg Ðt ׸rg sî rÐ{ lêi ×år ×¹i, S® ÒÐÕ Üµ rgµi Üíi kЧrg d¸Ü dïrg rã ×ó ×èi »Ðã Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ.” CÐiÜ C§rg ÒTy lµ SÉr còr ×Brg c{êi, rÐ{rg rô c{êi l¹i ×∙ xer cÐÓÒ g® ×Êy g{îrg g¹K. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 81 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«¸rg ÒiÕc rgµi ÒnKrg lòrg ×∙ cã sù ÐKµi rgÐi rÐ{rg l¹i lT§r kЧrg ÒÐó x¸c ÜirÐ, cßrg kЧrg d¸Ü ×i x¸c ÜirÐ.” CÐiÜ C§rg rÐör kЧrg ræi Ðái: “LÏ rµK c§ cã ÒÐó?...” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u§i cã ÒÐó x¸c ÜirÐ, cÐØ cã Ò§i cã ÒÐó, bäi S®…” CÐiÜ C§rg Ðái: “aäi S® sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cã S½ dÞrg d{rg ׸»: “Gièrg rÐ{ c¸i oÐærg u{íc LirÐ rgµi ×Brg ÜBrg ÒnDr rg{êi, ä שy Ò§i còr cã Sµi c¸i, Ò§i lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ÒÆrg ÒÐDÜ rgµi ÜéÒ ÐBi c¸i r÷B.” v¾c ÜÆÒ CÐiÜ C§rg biÕr ×æi, s¾c ÜÆÒ cñB Mgãr C¸i ×Brg ä rgKµi cÞB cßrg biÕr ×æi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i b©y giê cã ÒÐó ÒÆrg rgµi ÒÐDÜ ÜéÒ c¸i, õÜ ×îi Ò§i lÊy nB ×∙.” Mµrg ×{B ÒBy SµK èrg ÒBy ¸K rÐÑ rеrg lÊy nB ÜéÒ èrg Ònòr Sµrg s¸rg cÐãi cÐBrg nùc nì, lT§r ÒiÖr SøÒ rã cÐK CÐiÜ C§rg, Òn§rg gièrg rÐ{ lµ rhÜ ÜéÒ xT Òitr bè ÒÐÝ cÐK ÒDr ¨r ܵy. CÐiÜ C§rg ×{B ÒBy nB ×ãr, оr cÐØ rЮr cã ÐBi lÇr litr c¶Ü ÒÐÊy gièrg rÐ{ bö rg{êi kиc ×¹» SµK bôrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi xeÜ xeÜ c㠻жi oÐærg u{íc LirÐ rµy Sµ c¸i ܵ rgµi ×Brg gi÷ ÒnKrg rg{êi lµ ÐKµr ÒKµr gièrg rÐBT?” CÐiÜ C§rg kЧrg Òn¶ lêi, cßrg kЧrg cÇr Òn¶ lêi. aÊÒ lTËr Bi rЮr ÒÐÊy c¶Ü xÓc cñB оr, cßrg ×∙ cã ÒÐó ×K¸r ×{îc nB c©T Òn¶ lêi cñB оr. Mgãr C¸i ×∙ b¾Ò ×ÇT nãr nhr lïi nB »ÐÝB sBT. CÐiÜ C§rg ×éÒ rÐiDr qTBy ×ÇT, Ònõrg Ònõrg rЮr оr Ðái: “Mg{Hi Ò¹i sBK kЧrg nB ÒBy giÕÒ ÒB?” Mgãr C¸i ÜiÔr c{ìrg c{êi c{êi, ׸»: “CÐÓrg ÒB lµ ×årg bër, ÒB sBK l¹i ÜTèr giÕÒ rg{Hi?” CÐiÜ C§rg rãi: “aäi S® ÒB ÜTèr giÕÒ rg{Hi, ÒB Sèr ×∙ ÜTèr giÕÒ rg{Hi, b©y giê cµrg kЧrg giÕÒ rg{Hi kЧrg ×{îc!” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg ÒB l¹i kЧrg ÜTèr giÕÒ rg{Hi, bäi S® ÒB c¨r b¶r kЧrg cÇr Òù Ü®rÐ nB ÒBy.” ¬¾r ÒÐËÒ l¹i c{êi, c{êi ×Õr Ü¾Ò ÐÝ» l¹i ÒеrÐ ÜéÒ sîi cÐØ: “unKrg giBrg Ðå cÐØ cÇr cã ÜéÒ rg{êi biÕÒ rg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ CÐiÜ C§rg ÒÐËÒ ÒЮ kЧrg Òíi bB cBrÐ giê rg{Hi sÏ »Ð¶i biÕr ÒеrÐ ÜéÒ CÐiÜ C§rg cÐÕÒ.” CÐiÜ C§rg l¹rÐ lïrg rãi: “«¸rg ÒiÕc rg{Hi ×∙ qTDr ÜÊÒ ÜéÒ cÐTyÖr” Mgãr C¸i Ðái: “¬¶?” CÐiÜ C§rg ׸»: “oÐærg u{íc LirÐ rµy ÒTy lµ gi¶, ÜTèr giÕÒ rg{Hi SÉr còr d{ søc.” Mô c{êi cñB Mgãr C¸i cørg ×ê, ÒЩr rg{êi оr cÐåÜ lDr. uõ èrg Ònòr Sµrg ÒnDr ÒBy CÐiÜ C§rg ×∙ cã ÜéÒ SÇrg s¸rg nùc nì lãB Ü¾Ò b¾r »ÐôÒ nB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 82 Rùc rÐ{ ÒiB r¾rg, ×Ñ» rÐ{ cÇT Sårg. uЩr ЮrÐ bhK »Ð® kÐã cKi cñB Mgãr C¸i lË» Òøc bö »Ðñ kÝr bäi SÇrg s¸rg cÐãi ×Ñ» nùc nì rµy, l¹i gièrg rÐ{ ÜéÒ r¾Ü ×ÊÒ Ònòr ÒnöB bçrg rÐiDr bö lµr sãrg ÒTyÖÒ ×Ñ» cTèr ×i. «Õr kÐi SÇrg s¸rg ÒBr ×i, sirРܹrg cñB оr cßrg ×∙ bö ÒiDT diÖÒ. NéÒ ÒiÕrg sÊÜ rÐÑ, gi÷B ×¸Ü Ü©y ×er l¹i cã rÐ÷rg Ð¹Ò Ü{B nHi xTèrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cTèi cïrg ÒÐä nB, rãi: “Mgµi rãi kЧrg sBi, oÐærg u{íc LirÐ rµy ÒTy lµ gi¶ rÐ{rg cßrg cã Ty lùc giÕÒ rg{êi.” CÐiÜ C§rg qTBy ×ÇT l¹i cÐ¨Ü cÐÓ rЮr rµrg, rãi: “V® ÒÐÕ ÒB cßrg cã ÒÐó dïrg rã ×ó giÕÒ c§.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ, ×Õr Mgãr C¸i ܵ rgµy cßrg »Ð¶i giÕÒ ×ó diÖÒ kÐÈT, ×{Hrg rÐiDr cµrg sÏ kЧrg ÒÐB Ò§i.” CÐiÜ C§rg rãi: “vBT kÐi c§ cÐÕÒ, ÒЮ kЧrg cã Bi biÕÒ oÐærg u{íc LirÐ rµy ÒÐùc sù lµ gi¶ r÷B.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MgKµi Ò§i nB, sù ÒÐùc cñB bÝ ÜËÒ rµy kЧrg cã rg{êi kиc biÕÒ.” CÐiÜ C§rg rãi: “«ç L§i »Ð¶i ×îi Òíi giê uЩr Üíi ×i litT ܹrg, sBT kÐi ÒB giÕÒ c¸c rg{êi nåi SÉr SõB kö» ×ó ×i, ÒnËr ×ÊT rµy bÊÒ kó lµ Bi Òоrg Bi b¹i ×tT rÐ{ rÐBT, k½ rµK còr sèrg rg{îc l¹i cßrg »Ð¶i cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy ÒB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi rãi: “oÕ ÐK¹cÐ cñB rgµi nÊÒ ÒØ ÜØ cÐØ ×¸rg ÒiÕc rgµi cßrg ×∙ qTDr ÜÊÒ ÜéÒ cÐTyÖr.” CÐiÜ C§rg rgËÜ ÜiÖrg l¹i, ×îi rµrg rãi ÐÕÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi ×∙ qTDr Ðái Ò§i Ò¹i sBK l¹i biÕÒ oÐærg u{íc LirÐ rµy lµ gi¶.” CÐiÜ C§rg qT¶ rÐiDr lË» Òøc Ðái rgBy: “C§ sBK l¹i biÕÒ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü dÞrg d{rg ׸»: “CÐØ cã Ò§i biÕÒ bÝ ÜËÒ rµy, cÐØ bäi S® rg{êi lµÜ gi¶ rÐ÷rg c¸i oÐærg u{íc LirÐ rµy cÐÝrÐ lµ Ò§i.” CÐiÜ C§rg l¹i s÷rg l¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “uB ×∙ cã ÒÐó lµÜ gi¶ nB rÐ÷rg èrg oÐærg u{íc LirÐ rµy, ×∙ cã ÒÐó d¸Ü Òïy ÒiÖr ×eÜ cÐK rg{Hi ÒЮ ×{Hrg rÐiDr r¾Ü cоc lµ »Ð¸ ×{îc rã!” v¾c ÜÆÒ CÐiÜ C§rg Òn¾rg bÖcÐ, ÒBy ×∙ ×Brg »Ð¸Ò nTr. ¬¾r cã ÒÐó giÕÒ rg{êi cã lÏ kЧrg »Ð¶i bäi S® оr cã oÐærg u{íc LirÐ, ܵ lµ bäi S® оr cã ÜéÒ lòrg ×Çy Òù Òir Sµ ÜéÒ ×§i ÒBy b®rÐ ÒmrÐ. a©y giê ÒЮ c¶ ÐBi ÒÐø ×ã ×tT ×∙ bö »Ð¸ ÒBr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oÐærg uTíc LirÐ ÒÐø rÐÊÒ cßrg lµ ÒB cè ý ×ó rg{Hi Ò®Ü ÒÐÊy, ÒB ×∙ cÐër nÊÒ l©T Üíi cÐër ÒnÓrg rg{Hi lµÜ CÐiÜ C§rg cÐK ÒB, bäi S® ÒnKrg giBrg Ðå rÐ÷rg rg{êi ÒÐÝcÐ Ðî» ÐHr rg{Hi kЧrg rÐitT, S® ÒÐÕ ÒB cßrg sÏ kЧrg Òïy ÒiÖr ×ó rg{Hi cÐÕÒ, cÐØ bÊÒ qT¸…” Mµrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, קi Ü¾Ò döT ×Ñ» rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg ×éÒ rÐiDr Ònä rDr s¾c rÐër rÐ{ Üßi dBK: “Mg{Hi rÕT ÜTèr ÒiÕ» Òôc lµÜ CÐiÜ C§rg cÐK ÒB, ÒЮ »Ð¶i Ðëc c¸cÐ gièrg rÐ{ CÐiÜ C§rg, rg{Hi rÕT rÐ{ kЧrg Òir b©y giê SÉr cã ÒÐó nB ÒBy.” ¬Bi ÒBy CÐiÜ C§rg siÕÒ cÐÆÒ rÐ{rg SÉr cÇÜ kЧrg ×{îc ×Brg nTr lDr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 83 ¬¾r rЮr קi ÒBy cñB Ü®rÐ, bçrg rÐiDr kÐKÜ l{rg xTèrg, kЧrg rgõrg r§r ÜÞB! NéÒ ÒiÕrg sÊÜ rÐá, gi÷B ×¸Ü Ü©y ×er ×éÒ rÐiDr cã Ð¹Ò Ü{B nHi xTèrg. “uB kЧrg »Ð¸Ò ×BK cÐÝrÐ bäi S® ÒB ×∙ cã ritÜ Òir cоc cоr!” uiÕrg rãi cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ lµ nÊÒ xB, xB ÒËr ÒnKrg ×¸Ü Ü©y ×er: “oÐi ÜéÒ rg{êi ÜTèr giÕÒ rg{Hi ÒÐ{êrg ÒÐ{êrg cÐÝrÐ lµ gièrg rÐ{ cøT rg{êi, Ònä rDr nÊÒ ÐÌr rиÒ, bäi S® оr kЧrg Ðt cã sù cоc cоr ÒTyÖÒ ×èi, S® ÒÐÕ Ð¾r Üíi lK l¾rg sî dö» ÜBy lì ÜÊÒ.” ¬¾r nÊÒ ÝÒ kÐi rãi rÐitT rÐ{ ÒÐÕ, оr rãi nÊÒ cÐËÜ, d{êrg rÐ{ sî «ç L§i rgÐe kЧrg kö». aäi S® оr biÕÒ rÐ÷rg lêi rµy cñB Ü®rÐ, Üçi cÐ÷ ×tT sÏ gièrg rÐ{ Üßi ×BK ×©Ü SµK ÒiÜ «ç L§i. «ç L§i c¶ rg{êi ×tT ×∙ cK l¹i, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr ÒiÕrg rãi cßrg ×∙ rgÐÌr rgÐÑr: “Mg{Hi cã sù cоc cоr ÒTyÖÒ ×èi, S® ÒÐÕ rg{Hi kЧrg gÊ»?” PÐã ¬årg uTyÕÒ gËÒ ×ÇT. «ç L§i Ðái: “Mg{Hi ÜTèr ×Õr lÓc rµK Üíi »Ð¸Ò ×BK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oÐi ܵ rg{Hi »Ð¸Ò ×BK!” «ç L§i Ðái: “uB rÕT rÐ{ kЧrg »Ð¸Ò ×BK ÒЮ sBK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi rÐÊÒ ×örÐ sÏ »Ð¸Ò ×BK, ܵ còr rÐÊÒ ×örÐ sÏ Séi »Ð¸Ò ×BK!” - aäi S® rg{Hi ÜTèr giÕÒ ÒB, kЧrg »Ð¶i lµ ÒB ÜTèr giÕÒ rg{Hi! - V® ÒÐÕ lÓc ܵ rg{Hi ÒÐùc sù cÐÕÒ, kЧrg »Ð¶i lµ kÐi ÒB »Ð¸Ò ×BK, ܵ lµ kÐi rg{Hi »Ð¸Ò ×BK. unDr c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cñB «ç L§i ×∙ ræi rÐ÷rg ×{êrg g©r xBrÐ. ¬¾r cÐ{B »Ð¸Ò ×BK, rÐ{rg b¶r ÒЩr оr cßrg biÕÒ, síÜ ÜTér g® nåi sÏ »Ð¸Ò ×BK! MÐ÷rg Ð¹Ò Ü{B l¹rÐ gi¸, Òõrg giëÒ Òõrg giëÒ ×Ë» ÒnDr rg{êi оr, ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r, оr ×èi diÖr PÐã ¬årg uTyÕÒ, ×èi diÖr Síi ÒÐiDr й S§ sKrg ×BK kиcÐ, ÒnKrg lòrg cTèi cïrg bçrg rÐiDr l¹i rgÐm ×Õr ÒTæi ÒÐH ÐÌr khÜ cñB оr. - CHr Ü{B lír rÐ{ ÒnÓÒ r{íc, bïr ×ÊÒ rgË» ×{êrg. - ¬¾r cЩr ÒnÇr cйy b¨rg b¨rg ÒnKrg ×¸Ü bïr, bäi S® »ÐÝB sBT cã rg{êi ×Brg ×Tæi ׸rÐ. - ¬¾r lµ Òõ ÒnKrg ÒiDT côc ÒÐK¸Ò nB, bäi S® оr ×∙ ÒnéÜ cñB ÒÐÇy ÒiDT ÜéÒ ×§i ñrg Üíi, cÐiÕc ñrg qT¸ ÒK rDr cÐ{B cйy ÐÕÒ rÞB cKr ×{êrg ÒЮ ×∙ ÒTéÒ nB. - MÐ{rg l∙K ÒÐÇy ÒiDT ×ã l¹i SÉr kЧrg cÐöT ÒÐB cÐK оr, sBT kÐi ÒãÜ ×{îc оr litr léÒ ÒnÇr оr nB Ònãi lDr c©y, dïrg nKi Ü©y ׸rÐ. Giê שy оr ×èi diÖr Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÒnKrg lòrg ×éÒ rÐiDr l¹i cã c¸i c¶Ü gi¸c ×ã, c¶Ü gi¸c bö nKi Ü©y ׸rÐ. NéÒ rçi ÒÐèrg kÐæ Sµ kÝcÐ ×érg kЧrg cã c¸cÐ g® ЮrÐ dTrg ×{îc Ü∙i Ü∙i cßrg kЧrg cã c¸cÐ rµK qTDr ×{îc. N{B cµrg lír, ×¸Ü ×ÊÒ ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ ×∙ Ònä rDr rÐ∙K rÐKhÒ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 84 ¬¾r ×éÒ rÐiDr ÒTéÒ ×§i ñrg ×Õ ÜtÜ ×¸rg gi¸ Ò¸Ü Ü{Hi l{îrg b¹c nB, ×ó cЩr ÒnÇr ×¹» ÒnDr Sßrg bïr. - PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ ×∙ biÕr ÒеrÐ l∙K ÒÐÇy ÒiDT dïrg nKi Ü©y ׸rРоr, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ SËÒ Ò{îrg Òn{rg cÐK ×BT kÐæ Sµ ׶ kÝcÐ. ¬¾r bçrg rÐiDr ×iDr cTårg gµK ÒÐhÒ, xh ÒTrg qTÇr ¸K cñB Ü®rÐ. ¬¾r ÒnÇr Ònôi ×iDr cTårg gµK ÒÐhÒ gi÷B ×¸Ü bïr ÒnKrg cHr Ü{B, sù Ònãi bTéc Sµ rçi øc cÐÕ rÐitT r¨Ü, ×∙ ×{îc gi¶i ÒÐK¸Ò ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc rµy. V® ÒÐÕ Ð¾r »Ð¸Ò ×BK! - LÓc »Ð¸Ò ×BK cÐÝrÐ lµ lÓc cÐÕÒ! V® ÒÐÕ Ð¾r cÐÕÒ! CÐÕÒ kЧrg cÐØ lµ ׶ kÝcÐ, lµ ÒÐèrg kÐæ, bB ÒÐø rµy Sèr lµ rÐ÷rg ÒÐø оr SmrÐ SiÔr cßrg kЧrg c¸cÐ rµK cïrg lÓc ×¹Ò ×{îc, rÐ{rg ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò cñB “c¸i cÐÕÒ”, оr ×∙ cïrg lÓc cã ×{îc. CHr Ü{B ×Õr ÒÐËÒ rÐBrÐ, Ò¹rÐ cßrg ÒÐËÒ rÐBrÐ. unDr cKr ×{êrg rÐá SÉr ×Çy bïr rÐ∙K, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg cÐÇÜ cÐËÜ b{íc ÒnDr cKr ×{êrg rÐá Êy, ÒBy cÇÜ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK cñB оr. «BK ×∙ rÐË» bBK, ܸT ÒnDr ×BK cßrg ×∙ ×{îc nÞB s¹cÐ, ×BK l¹i ×er s®! CKr rg{Hi cñB оr cßrg ×er, SõB s©T SõB ×er, ×ñ ×ó cÐe giÊT ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg rçi ×BT kÐæ Sµ xãÒ ÒÐ{Hrg ÒnKrg lòrg оr. unKrg ×¸Ü Ü©y l¹i cã ÜéÒ ÒiB s¸rg lãe nB, cоc мr ×ã lµ ÒiB r¾rg cTèi cïrg cñB rgµy Ð§Ü rBy. uiB s¸rg cÐiÕTlDr Ò{êrg cBK, sBT bøc Ò{êrg ×éÒ rÐiDr l¹i cã rg{êi ×Brg c{êi, ÒiÕrg c{êi ÒnKrg Òn½K, ×Ñ» rÐ{ ÒiÕrg cÐT§rg b¹c, rÐ{rg l¹i cÐøB ×ùrg ÜéÒ sù ÜØB ÜBi cÐÕ giÔT kЧrg ÒÐó diÔr Ò¶. MgÐD uTÖ xTÊÒ ÐiÖr ×Órg ÒÐêi kоc ×ã : “oЧrg ×Ñ» ܾÒ, ÜéÒ cÐÓÒ cßrg kЧrg ×Ñ» Ü¾Ò !” - C¸i g® kЧrg ×Ñ» ܾÒ? PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðái, b{íc cЩr cßrg kЧrg dõrg l¹i. MÐ{rg оr b{íc ×Õr שT, MgÐD uTÖ cßrg ÒÐeK ×Õr ×ã: “C¸c rg{êi ׸rÐ cмrg ×Ñ» Ü¾Ò cÐÓÒ rµK, c¸i ܵ ÒB Sèr ÜTèr xeÜ lµ ×BK »Ð¸» cñB rg{Hi, kЧrg rgê ÒÐø rg{Hi dïrg l¹i lµ Ü{T kÕ.” Mµrg l¹i gi¶i ÒÐÝcÐ: “Mg{Hi ×ó «ç L§i »Ð¸Ò ×BK Òn{íc Òn§rg cã S½ rÐ{ lµ rÐ{êrg оr ÜéÒ cÐiDT, rÐ{rg ÒÐùc cÐÊÒ l¹i lµ ÜéÒ Ü{T kÕ.” vBK l¹i lµ ÜéÒ Ü{T kÕ? PÐã ¬årg ÒTy kЧrg Ðái, rÐ{rg b{íc cЩr ×∙ dõrg l¹i. MgÐD uTÖ rãi: “oÐi ×BK ä ÒnKrg Sá rpÜ s©T kЧrg lé nB, kЧrg Bi biÕÒ ×{îc rã lµ s¾c ÐBy cïr, sBT kÐi ×BK xTÊÒ Sá, l{ìi ×BK s¾c ×∙ ÐiÖr nB, Bi cßrg kЧrg d¸Ü kÐirÐ sTÊÒ ×K¹Ò lÊy sù s¾c rÐër cñB rã, S® ÒÐÕ ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK ä c¸i ÒÐêi ×ióÜ ×{îc nÓÒ nB ܵ SÉr cÐ{B nÓÒ ÐÕÒ Üíi cÐÝrÐ lµ ÒÐBrÐ ×BK S§ dôrg rÐÊÒ.” Mµrg rãi ÒiÕ»: “Mg{Hi ×{Hrg rÐiDr ÐióT nâ ×¹K lý rµy dK ×ã rg{Hi ×ó «ç L§i »Ð¸Ò ×BK Òn{íc…” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 85 PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg yDr lÆrg l¾rg rgÐe, ×éÒ rÐiDr c¾Ò rgBrg lêi cñB rµrg: “«ã cßrg lµ ×BK »Ð¸», kЧrg »Ð¶i Ü{T kÕ.” MgÐD uTÖ rãi: “oЧrg »Ð¶i!” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “vù kÐhK lhK ÒnKrg ×BK »Ð¸» Üçi c¸cÐ ×tT kиc rÐBT , SËr dôrg rã rÐ{ ÒÐÕ rµK lµ Ò¹i Ò©Ü.” uиi ×é cñB rµrg nÊÒ rgÐiDÜ ÒÓc: “«ã cÐÝrÐ lµ c¸i ÒéÒ cïrg cñB ×BK »Ð¸»?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “VÉr kЧrg »Ð¶i!” MgÐD uTÖ Ðái: “VËy »Ð¶i ×¹Ò Òíi b{íc rµK Üíi lµ ×ØrÐ giíi cñB ×BK »Ð¸»?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rgËÜ ÜiÖrg, ÒiÕ» Òôc b{íc St »ÐÝB Òn{íc. ¸rÐ r¾rg cÐãi cÐBrg. uiB r¾rg cTèi cïrg, ÒÐ{êrg lµ ×Ñ» nùc nì rÐÊÒ – cã kÐi sirÐ ÜÖrÐ cßrg gièrg rÐ{ SËy. MgÐD uTÖ ×ørg lÆrg rg{êi ÒnDr ×ÇT Ò{êrg nÊÒ l©T, Üíi Òõ Òõ rãi: “LÏ rµK ×BK »Ð¸» cßrg ×∙ ×¹Ò ×Õr Üøc kЧrg cã sù biÕr ÐãB Üíi lµ ×ØrÐ giíi cñB ×BK »Ð¸»?” ¸rÐ r¾rg ×Brg cÐãi cÐBrg, bÊÒ cÐîÒ l¹i Òèi sÇÜ. - oЧrg cã biÕr ÐãB cмrg »Ð¶i cÐÝrÐ lµ ×∙ S{îÒ qTB giíi йr cñB biÕr ÐãB? MÐ{ SËy b¶r ÒЩr ÒÐBrÐ ×BK rµy còr ÐBy kЧrg còr gi¸ Ònö Òår Ò¹i? PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnKrg lòrg ×Brg ÒÐä dµi, bäi S® c©T Ðái rµy ×Õr оr cßrg kЧrg cã c¸cÐ Òn¶ lêi. - «BK Ò¹i sBK »Ð¶i Òår Ò¹i? Mg{êi Ò¹i sBK »Ð¶i Òår Ò¹i? ¸rÐ r¾rg ×∙ Ò¾Ò »ÐÝB sBT Ò{êrg cBK, rg{êi cñB MgÐD uTÖ cßrg ×∙ ÒÐeK ¸rÐ r¾rg ܵ biÕr ÜÊÒ. - MÐ{rg ÜÆÒ Ònêi SÉr lT§r Òår Ò¹i, MgÐD uTÖ cßrg SÉr lT§r Òår Ò¹i, biÕr ÜÊÒ ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc rµy, cмrg qTB cÐØ lµ bãrg ЮrÐ cñB Ðë ܵ ÒЧi – bãrg ЮrÐ ÒnKrg cÐñ qTBr cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Èy c¸rÐ cærg rÐá cñB bøc Ò{êrg cBK nB, cÐÇÜ cÐËÜ ×i nB rgKµi, оr SõB Üíi rgÈrg ×ÇT lDr ×∙ rЮr ÒÐÊy rgBy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒnDr lÇT cBK. Mg{êi ×Brg ä ÒnDr lÇT, rÐ{rg rg{îc l¹i ×ÇT cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cÓi xTèrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg rÐiDr Ðái: “Mgµi ×∙ Òоrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Òn¶ lêi, оr SÉr còr sèrg, cÐÝrÐ lµ c©T Òn¶ lêi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi, rãi: “¬µ ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ, cÐTyÖr rµy е ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ ÒÐÕ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÐióT: “¬µ ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi biÕÒ nâ rÐÊÒ ×örÐ Òоrg, sBK l¹i rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ×i? ¬¾r biÕÒ nâ lµ rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i cÐÕÒ, l¹i е ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ sä ×Õr?” VÊr ×t ܵ kÐiÕr rg{êi ÒB »Ð¶i »ÐÝ søc rgÐm rgîi, PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cã ÒÐó gi¶i ÒÐÝcÐ: “aäi S® оr lµ «ç L§i, ÒB lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ.” Lêi gi¶i ÒÐÝcÐ cñB оr cßrg gièrg rÐ{ ×BK cñB оr, ÜéÒ ×BK lµ c¾Ò ×øÒ Üëi rgÐi SÊr cñB SÊr ×t. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 86 MÐ{rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i SÉr cÐ{B еi lòrg: “Pжi cШrg lµ bäi S® ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy ×∙ cã PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÒЮ «ç L§i »Ð¶i cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “oЧrg »Ð¶i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “VËy ý cñB rgµi lµ…” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uÐÕ giBr rµy ×∙ cã «ç L§i, ÒЮ «ç L§i sÏ cÐÕÒ!” C©T Òn¶ lêi cñB оr, xeÜ nB ÒTy lµ sK Síi b¶r ÒЩr c©T Ðái cµrg kÐiÕr rg{êi kиc »Ð¶i sTy rgÐm, rÐ{rg k® ÒÐùc l¹i nÊÒ ×Hr gi¶r, nÊÒ Ðî» lý. - oЧrg cã sèrg, ÒЮ c¸i cÐÕÒ Òõ שT Òíi? - «∙ cã sirÐ ÜÖrÐ, sBK l¹i cã ÒÐó kЧrg cÐÕÒ? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i kЧrg ÒÐä dµi, rãi: “Mgµi ×èi Síi cÐTyÖr sèrg cÐÕÒ cã S½ rÐ{ cßrg nÊÒ ÜË» Üê.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt »Ðñ rÐËr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«èi Síi sù sèrg cÐÕÒ cñB k½ kиc, rgµi ×{Hrg rÐiDr cµrg ÜË» Üê, S® ÒÐÕ Üµ rgµi Üíi bá YÕr MBÜ PÐi l¹i שy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi Òõ Òõ Ðái: “CÐiÜ C§rg c㠻жi ×∙ ×Õr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “ê!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “YÕr MBÜ PÐi SÉr còr sèrg »Ð¶i kЧrg?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “ê!” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐê H rãi: “uB bá оr l¹i, cã lÏ cÐØ S® ÒB síÜ biÕÒ Ð¾r sÏ kЧrg cÐÕÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi…” PÐã ¬årg uTyÕÒ c¾Ò rgBrg lêi rµrg, rãi: “CÐØ cÇr cÐñ ý cñB c¸c rg{êi SÉr cÐ{B ÒÐBy ×æi, cÐTyÖr ÒB ÐøB Síi c¸c rg{êi cßrg sÏ kЧrg ÒÐBy ×æi!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi ×∙ Òõrg ÐøB c¸i g®?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “«{B c¸c rg{êi Òíi oÐærg u{íc sHr ÒnBrg.” N¾Ò NirÐ MgTyÖÒ u©Ü »Ð¸Ò s¸rg: “a©y giê ×i rgBy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “a©y giê ×i rgBy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cйy ×i, l¹i qTBy ×ÇT l¹i, Ðír Ðä Ðái: “Mgµi cã còr ÜTèr Ò§i ×eK ÜÆÒ r¹ kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “a©y giê ÒnDr ÜÆÒ c§ cмrg »Ð¶i ×∙ ×Brg ×eK ÜéÒ c¸i ÜÆÒ r¹ nåi sBK?” Viieppkiie©..ȸ© V e k e© ȸ© NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2