Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

71
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 7

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 75 Håi thø bÈy QuyÕt ®Êu C ¸i gãc sBT S{êr cã ÜéÒ c¸rÐ cærg rÐá. PÐã ¬årg uTyÕÒ Òõ c¸rÐ cærg ×ã ܵ ×i SµK, «ç L§i cßrg ÒÐÕ. aër Ðë kЧrg »Ði qTB Ò{êrg. CKr ×{êrg rÐá ×∙ bö cá »Ðñ kÝr Sµ rÕT rÐ{ ×i Òмrg qTB ×¸Ü cá kÐK¶rg c¸cÐ sÏ rg¾r ÐHr rÐitT. MÐ{rg bër Ðë l¹i Òе nprg ×i Üer ÒÐeK cKr ×{êrg rÐá kÐÓc kÐTûT. aër Ðë ×tT ×i nÊÒ cÐËÜ, rÐ{rg ÜéÒ kÐi ×∙ b¾Ò ×ÇT ×i, ÒЮ sÏ ÒTyÖÒ kЧrg dõrg l¹i. XhÒ St ÜéÒ sè »Ð{Hrg diÖr ܵ rãi, bër Ðë d{êrg rÐ{ cã nÊÒ rÐitT ×ióÜ Ò{Hrg ×årg. MÐ{rg bër Ðë ÒTyÖÒ kЧrg »Ð¶i lµ cïrg ÜéÒ lK¹i rg{êi, rg{êi ÒB cÐØ cÇr rЮr ×BK cñB bër Ðë, lµ cã ÒÐó rÐËr nB rgBy sù kиc biÖÒ. «BK cñB «ç L§i kÐ¶Ü ×Çy rgëc qTý, s¸rg lòB c¶ ܾÒ! Còr ×BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒTytr ÜéÒ ÜµT ×er s®. MÐ{rg ä ÐBi ÒÐBrÐ ×BK rµy d{êrg rÐ{ l¹i cã ÜéÒ ×ióÜ cÐTrg. - ¬Bi ÒÐBrÐ ×BK ×tT lµ ×BK, ×tT lµ ×BK ×ó giÕÒ rg{êi! ë ÐBi cKr rg{êi rµy »Ð¶i cШrg cßrg gièrg rÐ{ ×BK , »Ð¶i cШrg cßrg cã ÜéÒ ×ióÜ cÐTrg? - ¬Bi rg{êi rµy ×tT lµ rg{êi, ×tT lµ rÐ÷rg k½ giÕÒ rg{êi! Giê uЩr SÉr cÐ{B Òíi, rÐ{rg ÒÐêi kоc ×ó »Ð¸Ò ×BK ×∙ Òíi nåi. NéÒ kÐi ×BK »Ð¸Ò nB, ÒЮ cÐØ cã c¸i cÐÕÒ! oЧrg »Ð¶i rg{Hi cÐÕÒ, ÒЮ lµ ÒB! a{íc cЩr cñB «ç L§i cTèi cïrg ×∙ dõrg l¹i, оr ×èi ÜÆÒ Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ, cßrg ×èi ÜÆÒ Síi ÒÐBrÐ ×BK ÒÐiDr й S§ sKrg ÒnKrg ÒBy PÐã ¬årg uTyÕÒ. ¬¾r ÒÐùc lòrg ÜTèr rg{êi rµy cÐÕÒ d{íi ×BK cñB оr, rÐ{rg ÒËr s©T ÒnKrg ׸y lòrg оr ÜéÒ rg{êi ܵ оr Ò§r kÝrÐ rÐÊÒ cßrg lµ rg{êi rµy! MÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ l¹i SÉr ×Brg Ð{írg St ÜéÒ »Ð{Hrg xB, ×Órg lÓc rHi xB ×ã cã ÜéÒ ×¸Ü Ü©y ×er cÐe kÝr ÜÆÒ Ònêi. NÆÒ Ònêi kЧrg ÒÐÊy r÷B, ÒÐÕ rÐ{rg ÜÆÒ Ònêi Ü∙i Ü∙i l¹i cßrg sÏ kЧrg bBK giê cÐÕÒ. Mg{êi ÒЮ sBK? «ç L§i cTèi cßrg Üä ÜiÖrg: “uB Ðë «ç, «ç L§i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ!” «ç L§i rãi: “uB ×∙ Òíi ÒnÔ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 76 «ç L§i rãi: “uB cè ý ×ó rg{Hi ×îi, ÜTèr rg{Hi ×îi ×Õr Ò©Ü ÒÐÇr bÊr lK¹r ÒB Üíi cã cH Ðéi giÕÒ rg{Hi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ!” «ç L§i bçrg rÐiDr c{êi c{êi, rãi: “«¸rg ÒiÕc ÒB ×∙ qTDr ÜÊÒ ÜéÒ ×itT.” ¬¾r c{êi Òn§rg nÊÒ cÐTB cиÒ: “oÐi ÒB ×ó rg{Hi ×îi ÒB, b¶r ÒЩr ÒB cÐÝrÐ cßrg ×Brg ×îi rÐ{ SËy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB biÕÒ!” «ç L§i bçrg l¹i c{êi rйÒ, rãi: “Mg{Hi cÐTyÖr g® cßrg biÕÒ µ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “uB ÝÒ rÐÊÒ còr biÕÒ ÜéÒ cÐTyÖr.” «ç L§i rãi: “Mg{Hi rãi ×i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “uB ÜéÒ kÐi »Ð¸Ò ×BK, rg{Hi sÏ cÐÕÒ.” uBy «ç L§i ×éÒ rÐiDr siÕÒ cÐÆÒ l¹i, cKr rg{Hi ×éÒ rÐiDr ÒÐT l¹i, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi Ðái: “Mg{Hi cã cоc kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Cã!” «ç L§i Ðái: “VËy rg{Hi b©y giê sBK còr kЧrg »Ð¸Ò ×BK?” a©y giê SõB qTB giê Nïi bB kоc, Ü©y ×er SõB Üíi cÐe kÝr ¸rÐ ÜÆÒ Ònêi, ÒnKrg giã SõB Üíi cã cÐÓÒ ÐHi ܸÒ. «©y cÐÝrÐ lµ lÓc ÒÐÝcÐ Ðî» ×ó giÕÒ rg{êi. un¨rg s¸rg ×Brg Ò¹i lÇT NirÐ MgTyÖÒ, Òn¨rg s¸rg ×Brg ä »Ðè NirÐ MgTyÖÒ. «Órg lÓc Mgãr C¸i Sµ CÐiÜ C§rg ×i SµK »Ðè NirÐ MgTyÖÒ ÒЮ cã ÜéÒ ÒnËr giã ÒÐæi qTB Ò¹Ò Òмrg SµK ÜÆÒ cÐÓrg. Giã ÒÐËÒ Ü¸Ò Ü½. Mgãr C¸i ÐÝÒ ÜéÒ ÐHi ÒÐËÒ s©T, ÜØÜ c{êi rãi: “¬§Ü rBy cÐÝrÐ lµ ÒÐêi ÒiÕÒ ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi, b©y giê cßrg cÐÝrÐ lµ ÒÐêi ×ióÜ ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi.” CÐiÜ C§rg Ðái: “¬¶?” Mgãr C¸i ׸»: “a©y giê sBT kÐi giÕÒ rg{êi xKrg, SÉr còr cã ÒÐó ÒÐKrg ÒÐKrg Òж Òж ×i Ò¾Ü Ò¸», l¹i ÒÐK¶i ܸi ×i Tèrg n{îT r÷B!” CÐiÜ C§rg rãi: “vBT ×ã ÒЮ ×i kiÕÜ g¸i rgñ cïrg.” Mgãr C¸i c{êi ÐÝ» c¶ Ü¾Ò l¹i, rãi: “Cã kÐi ÒB ÒÐËÜ cÐÝ sÏ Ò®Ü ÐBi bB ×øB.” CÐiÜ C§rg cßrg c{êi c{êi, rãi: “Mg{Hi Òõrg rãi, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg lµ km r÷.” Mgãr C¸i rãi: “Mµrg ÒB Sèr lµ km r÷.” CÐiÜ C§rg Ðái: “«DÜ rBy, rg{Hi cã ÜTèr Ò®Ü rµrg ÒB kЧrg?” Mgãr C¸i ׸»: “oЧrg ÜTèr.” CÐiÜ C§rg Ðái: “u¹i sBK?” Mgãr C¸i kЧrg Ònùc ÒiÕ» Òn¶ lêi c©T Ðái, rÐ{rg l¹i cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “om r÷ cßrg cã nÊÒ rÐitT lK¹i!” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mµrg ÒB lµ lK¹i rµK?” Mgãr C¸i ׸»: “Mµrg ÒB l¹i cÐÝrÐ lµ lK¹i ܵ ÒB kЧrg ÜTèr Ò®Ü!” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 77 CÐiÜ C§rg l¹i Ðái: “u¹i sBK?” Mgãr C¸i ÒÐä nB, c{êi kÐæ ׸»: “aäi S® ÒnKrg ÒÊÒ c¶ ×µr bµ ÒB gÆ» qTB ÒЮ ÜéÒ rg{êi ׸rg sî rÐÊÒ cÐÝrÐ lµ rµrg ÒB, cÐØ cÇr ÒB rÐ¾Ü Ü¾Ò l¹i rµrg lË» Òøc sÏ giÕÒ ÒB rgBy.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Còr rÕT rÐ{ rg{Hi kЧrg rÐ¾Ü Ü¾Ò?” Mgãr C¸i l¹i ÒÐä Ð¾Ò nB rãi: “ªï ÒB kЧrg rÐ¾Ü Ü¾Ò, rµrg cßrg SÉr cã ÒÐó giÕÒ ÒB.” CÐiÜ C§rg rãi: “uB biÕÒ Sâ c§rg cñB rg{Hi nÊÒ cBK c{êrg.” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy cÐÝ ÝÒ SÉr còr cã ÐBi rg{êi ×µr bµ cã ÒÐó giÕÒ ×{îc ÒB.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mµrg ÒB lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã?” Mgãr C¸i ÒÐä dµi gËÒ gËÒ ×ÇT. CÐiÜ C§rg Ðái: “Còr ÜéÒ rg{êi r÷B lµ Bi?” Mgãr C¸i ׸»: “MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{, MgÐD uTÖ.” ¬¾r SõB rãi xKrg c©T rµy litr rgÐe ÒÐÊy ÜéÒ Ònµrg ÒiÕrg c{êi, ÒiÕrg c{êi ÒnKrg Òn½K, ×Ñ» ÒùB ÒiÕrg cÐT§rg b¹c neK. ¬Bi bDr cKr »Ðè cã Ò{êrg cBK, »ÐÝB ×ÇT cñB bøc Ò{êrg cBK l¹i cã c©y cèi. XT©r Òµr, c©y cèi cßrg Òµr. uiÕrg c{êi lµ Òõ ÒnKrg ×¸Ü c©y cèi ÒnTytr nB. “uDr bhK cÐÕÒ ÒiÖÒ, rg{Hi lµÜ sBK biÕÒ ÒB rgÐe ÒÐÊy rg{Hi rãi cÐTyÖr?” “uB kЧrg biÕÒ!” Mgãr C¸i lË» Òøc »Ðñ rÐËr. “VËy rg{Hi Ò¹i sBK »Ð¶i cè ý Sç SµK ܧrg rgùB cñB ÒB ÒÐÕ?” uiÕrg c{êi ×Ñ», rg{êi ×Ñ», ÒЩr »Ð¸» cñB kÐirÐ c§rg cµrg ×Ñ», kÐi rµrg rÐÑ rеrg Òõ ×ÇT Ò{êrg й xTèrg, Òn§rg gièrg rÐ{ ÜéÒ ×¸Ü Ü©y, ÜéÒ c¸rÐ ÐKB. MÐ{ ÜéÒ c¸rÐ ÐKB ×µK SõB ×Brg cTèr ÒÐeK cÐitT giã , rÐ{ ÜéÒ ×¸Ü Ü©y Òn§i l÷rg lê Òõ Òõ ÐBrg rÓi bBy nB. oÐi Mgãr C¸i Òn§rg ÒÐÊy bãrg cñB rµrg ÒЮ rg{êi cñB rµrg l¹i kЧrg ÒÐÊy שT r÷B. Mgãr C¸i dâi ÒÐeK bãrg rµrg ÜÊÒ ÐÓÒ ÒnKrg ÜéÒ ×¸Ü c©y kиc, Ü¾Ò l¹i c{êi ÐÝ» l¹i ÒеrÐ ÜéÒ sîi cÐØ. “«ã cÐÝrÐ lµ MgÐD rÐö ÒióT ÒÐ{.” “Mµrg ÒB sBK bçrg rÐiDr ×Õr, l¹i bçrg rÐiDr ×i ÜÊÒ?” CÐiÜ C§rg rÐör kЧrg ræi Ðái. “aäi S® rµrg ÜTèr cÐÓrg ÒB biÕÒ, rµrg sK Síi NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒЮ ׸rg sî ÐHr ÐHr rÐitT.” ¸rÐ Ü¾Ò cñB Mgãr C¸i SÉr còr ×Brg Ò¹i rHi ܵ bãrg rµrg biÕr ÜÊÒ: “V® ÒÐÕ cÐÓrg ÒB b©y giê ×∙ cã ÒÐó yDr Ò©Ü ×i ×èi »Ðã YÕr MBÜ PÐi nåi.” “CÐØ cã ÜéÒ ×itT ÒB kЧrg ÐióT.” “«itT rµK?” “CÐÓrg ÒB Ò¹i sBK cø rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i giÕÒ YÕr MBÜ PÐi?” CÐiÜ C§rg ÒÐ¨Ü dò: “¬¾r nèÒ cTéc lµ lK¹i rg{êi g®? u¹i sBK Òõ Òn{íc Òíi rBy ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg cã Bi biÕÒ ÒЩr ÒÐÕ lBi löcÐ cñB оr?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 78 “«itT rµy rg{Hi ÒèÒ rÐÊÒ lµ ×õrg cã Ðái!” uиi ×é cñB Mgãr C¸i ×éÒ rÐiDr Ònä rDr nÊÒ rgÐiDÜ ÒÓc, rãi: “MÕT rÐ{ rg{Hi rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr Ðái, ÒЮ ÒèÒ rÐÊÒ Òn{íc ÒiDr Ð∙y ×i cÐTÈr bö ÜéÒ ÒÐø.” “Mg{Hi ÜTèr ÒB Òn{íc ÒiDr cÐTÈr bö c¸i g®?” “QTBr Òµi.” CÐiÜ C§rg kЧrg Ðái ÒÐDÜ r÷B, kÐi оr rgÈrg ×ÇT lDr, ×Órg lÓc cã ÜéÒ ×¸Ü Ü©y ×er cÐe kÐTÊÒ ¸rÐ Òn¨rg. oÐi ×¸Ü Ü©y ×ã cÐe kÝr SÇrg Òn¨rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg rgåi ×èi diÖr Síi ÜéÒ ×ãB ÒÇÜ xT©r Òn{íc kÐTrg cÞB sæ rÐá , rµrg ×Brg ÒÐDT ÐKB. C¸i ܵ rµrg ÒÐDT cßrg lµ ÒÇÜ xT©r, ÜéÒ ×ãB ÒÇÜ xT©r ÜïB xT©r. XT©r ×∙ s¾» Òµr. uÇÜ xT©r cßrg s¾» Òµr. YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt ×érg ×Ëy SÉr rpÜ ÒnDr gi{êrg, s¾c ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ gièrg ÐÖÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ. Giã ×Brg ÒÐæi rÐÌ rÐÑ rgKµi sKrg cÞB, giã l¹rÐ, l¹rÐ rÐ{ cTèi ÒÐT. Mµrg ×éÒ rÐiDr rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg cñB bër cÐÓrg. uiÕrg b{íc cЩr cñB bër cÐÓrg còr rÐÑ ÐHr giã, ÒiÕrg bër cÐÓrg rãi cÐTyÖr l¹rÐ ÐHr gií. “NBT ×i kDT YÕr MBÜ PÐi xTèrg.” “¬¾r ܵ kЧrg xTèrg, ÒЮ bër ÒB lDr.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä nB, rµrg biÕÒ YÕr MBÜ PÐi sÏ kЧrg bBK giê xTèrg, cßrg biÕÒ bër cÐÓrg rÐÊÒ ×örÐ sÏ lDr. aäi S® YÕr MBÜ PÐi kЧrg Ðt ÜTèr giÕÒ bër cÐÓrg, lµ bër cÐÓrg ÜTèr giÕÒ YÕr MBÜ PÐi, S® ÒÐÕ YÕr MBÜ PÐi cã ÒÐó ÒÐK¶i ܸi rpÜ ÒnDr gi{êrg, rÐ{rg bër cÐÓrg l¹i ÜBrg ÒÐeK Sß kÐÝ cñB cÐÓrg, qTB ×{êrg SµK »Ðè, ×Ë» cÞB lDr lÇT, Séi Séi Sµrg Sµrg x§rg ×Õr, sî lì ÜÊÒ cH Ðéi giÕÒ rg{êi. - Gi÷B k½ ×i giÕÒ rg{êi Sµ rg{êi bö giÕÒ, sTy cÐK cïrg lµ Bi cBK qTý? Ai ×D ÐÌr? oЧrg Bi cã ÒÐó Òn¶ lêi ×{îc !. Mµrg l¹i cÓi xTèrg ÒÐDT ÐKB. Mµrg kЧrg rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg b{íc cЩr, cßrg kЧrg rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg ×Ë» cÞB, rÐ{rg rµrg biÕÒ ×∙ cã rg{êi rgKµi cÞB. “VµK ×i.” Mµrg ×Õr ×ÇT cßrg kЧrg rgÈrg lDr: “unDr cÞB kЧrg cã kÐãB, ×Èy SµK lµ Üä nB rgBy.” Râ nµrg lµ ×Èy kÐÏ ÜéÒ c¸i lµ cã ÒÐó ×Èy cÞB Üä nB, rÐ{rg ÐKµr ÒKµr cмrg cã rg{êi ×Èy. “¬Bi Sö ×Õr lµ ×ó giÕÒ rg{êi, lÏ rµK còr ÜTèr rg{êi bö giÕÒ Òù Ü®rÐ nB Üä cÞB rgÐDrÐ ÒiÕ»?” uiÕrg rãi cñB rµrg nÊÒ döT dµrg, rÐ{rg ÒnKrg ÒBi cñB CÐiÜ C§rg Sµ Mgãr C¸i ܵ rgÐe l¹i d{êrg rÐ{ sK Síi kiÜ còr s¾c rÐër ÐHr. ¬§Ü rBy lµ ÒÐêi ÒiÕÒ ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi, b©y giê lµ ÒÐêi kоc ÒèÒ ×ó giÕÒ rg{êi, ÒnKrg lòrg bër cÐÓrg Sèr nÊÒ kÐK¸i cÐÝ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 79 MÐ{rg lÓc rµy bër cÐÓrg ×éÒ rÐiDr l¹i Ònä rDr ÜéÒ cÐÓÒ cßrg kЧrg ÒÐÊy STi r÷B, bäi S® rg{êi bö giÕÒ d{êrg rÐ{ l¹i ä ÒnKrg Ò©Ü Òn¹rg nÊÒ ÒÐK¶i ܸi kиc xB Síi bër cÐÓrg, còr bër cÐÓrg l¹i gièrg rÐ{ lß rgèc ×ørg ä rgKµi cÞB ×Õr ÒiÜ cßrg rÐ{ ×Ë» rÐBrÐ ÐHr ÜéÒ rÐö». - ¬ãB nB giÕÒ rg{êi cмrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr ÒÐÝcÐ ÒÐÓ g®. CÐiÜ C§rg rЮr rЮr Mgãr C¸i, Mgãr C¸i rЮr rЮr CÐiÜ C§rg, ÐBi ÒDr ÒnKrg lòrg ×tT ×Brg Òù Ðái: “YÕr MBÜ PÐi cã ÒÐËÒ lµ ×∙ ÒnÓrg ×éc nåi kЧrg? unKrg »Ðòrg »Ð¶i ÐBy kЧrg »Ð¶i cã rg{êi ÜBi »Ðôc ×Brg ×îi cÐÓrg c¾r c©T?” o® ÒÐùc ÒnKrg lòrg bër cÐÓrg cßrg biÕÒ cÐØ cÇr ×Èy c¸rÐ cÞB Üä nB, ÒÊÒ c¶ c¸c c©T Ðái lË» Òøc ×tT cã ÒÐó cã ×{îc ׸» ¸r. MÐ{rg bër cÐÓrg kЧrg ×{B ÒBy lDr. “oÐi c¸c rg{êi b{íc SµK, ÒèÒ rÐÊÒ lµ b{íc cЩr rÐÑ ÜéÒ cÐÓÒ.” Giërg rãi cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cµrg döT dµrg: “YÕr c§rg ÒÞ ×∙ ÒnÓrg ×éc , giê cеrg ×Brg rgñ rgKr, c¸c rg{êi nÊÒ nÊÒ kЧrg rDr ׸rÐ ÒÐøc cеrg.” Mgãr C¸i ×éÒ rÐiDr c{êi, rãi: “Mµrg ÒB lµ b¹r cñB YÕr MBÜ PÐi, rµrg ÒB biÕÒ cÐÓrg ÒB ×Õr lµ ×ó giÕÒ YÕr MBÜ PÐi, rÐ{rg l¹i ÐKµr ÒKµr cã S½ rÐ{ sî cÐÓrg ÒB kЧrg d¸Ü b{íc SµK ×érg ÒÐñ, rg{Hi rãi xeÜ lµ Ò¹i S® sBK?” CÐiÜ C§rg l¹rÐ lïrg ׸»: “aäi S® rµrg ÒB lµ ×µr bµ, ×µr bµ ÒЮ bÊÒ cø lÓc rµK cßrg cã ÒÐó b¸r n½ ×µr §rg.” Mgãr C¸i rãi: “oЧrg »Ð¶i.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mg{Hi rãi ÒÐÕ rµrg ÒB S® c¸i g®?” Mgãr C¸i ׸»: “aäi S® rµrg ÒB biÕÒ cµrg rãi rÐ{ ÒÐÕ cÐÓrg ÒB rg{îc l¹i sÏ cµrg rgÐi rgê, rg{îc l¹i kЧrg d¸Ü ×i SµK r÷B.” CÐiÜ C§rg rãi: “Mg{Hi cã lý, rg{Hi lT§r ÐióT ×µr bµ ÐHr ÒB.” Mgãr C¸i Ðái: “VËy cÐÓrg ÒB còr ×îi g® r÷B?” CÐiÜ C§rg ׸»: “«îi rg{Hi Üä cÞB.” Mgãr C¸i rãi: “o½ giÕÒ rg{êi lµ rg{Hi.” CÐiÜ C§rg rãi: “Mg{êi Üä cÞB lµ rg{Hi.” Mgãr C¸i l¹i c{êi: “Mg{Hi c㠻жi Òn{íc giê kЧrg bBK giê ܹK ÐióÜ?” CÐiÜ C§rg ׸» : “Pжi.” Mgãr C¸i c{êi rãi: “Cïrg Ðî» Ò¸c Síi lK¹i rg{êi rÐ{ rg{Hi ÒÐùc sù lµ S§ cïrg ÒÐÝcÐ ÒÐÓ, bäi S® rg{Hi rÐÊÒ ×örÐ sÏ sèrg l©T ÐHr ÒB, sBT kÐi ÒB cÐÕÒ rg{Hi ÝÒ nB còr cã ÒÐó l{îÜ x¸c cÐK ÒB.” ¬¾r ÜØÜ c{êi, dïrg ÒBy Êr rÐÑ ÜéÒ cÐÓÒ, cÞB ×∙ Üä nB, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü SÉr rgåi Òn{íc cÞB sæ ÒÐDT ÐKB, YÕr MBÜ PÐi SÉr rpÜ rÐ{ cÐÕÒ ÒnDr gi{êrg. Mgãr C¸i ÒÐä nB, rãi: “Nêi SµK.” CÐiÜ C§rg Ðái: “Mg{Hi kЧrg SµK µ?” Mgãr C¸i ׸»: “Mg{Hi giÕÒ rg{êi, ÒB Üä cÞB, SiÖc cñB ÒB ×∙ lµÜ xKrg nåi, b©y giê ×Õr l{îÒ rg{Hi.” CÐiÜ C§rg cÐpÜ cÐpÜ rЮr оr ÜéÒ lÓc l©T, bçrg rÐiDr rãi: “Cã ÜéÒ cÐTyÖr Òn{íc giê ÒB cßrg cÐ{B rãi Síi rg{Hi.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 80 Mgãr C¸i Ðái: “¬¶?” CÐiÜ C§rg l¹rÐ lïrg ׸»: “MЮr rg{Hi lµ ÒÐÊy bTår r§r nåi, cÐÝ ÝÒ ×∙ cã bB lÇr ÒB ÜTèr giÕÒ rg{Hi.” Mgãr C¸i l¹i SÉr còr c{êi: “uÐËÒ ÜBy lÇr rµy rg{Hi ÜTèr giÕÒ kЧrg »Ð¶i lµ ÒB ܵ lµ YÕr MBÜ PÐi.” CÐiÜ C§rg iÜ lÆrg. ªK ×ã Mgãr C¸i l¹i ×Èy cÞB nB ÒÐDÜ ÜéÒ cÐÓÒ, rãi: “Nêi.” unKrg »Ðòrg nÊÒ yDr ÒmrÐ Sµ cßrg nÊÒ Òèi, ¸rÐ Òn¨rg rgKµi cÞB sæ ×∙ ÐKµr ÒKµr bö Ü©y ×er cÐe kÝr. LÓc rµy giê Nïi ×∙ qTB. CÐiÜ C§rg cTèi cïrg b{íc SµK ÒnKrg »Ðòrg, kÐi оr b{íc SµK ÒBy оr kÐÏ ÒÐôÒ SµK ÒnKrg èrg ÒBy ¸K, ×ÇT rgãr ÒBy ×∙ cÐ¹Ü SµK oÐærg u{íc LirÐ. oÐærg u{íc LirÐ l¹rÐ rg¾Ò ܵ rÐÎr bãrg , cÐÝrÐ lµ lîi kÐÝ giÕÒ rg{êi ÒÐiDr й S§ sKrg. unKrg lòrg оr bçrg rÐiDr l¹i rgË» Ònµr Òù Òir. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rgÈrg ×ÇT lDr rЮr оr, ×éÒ rÐiDr c{êi: “Mgµi cÐÝrÐ lµ CÐiÜ C§rg?” CÐiÜ C§rg rãi: “CÐiÜ C§rg kЧrg cã g® ׸rg c{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi kЧrg gièrg, ÒÐùc sù kЧrg gièrg.” CÐiÜ C§rg rãi: “C§ cßrg kЧrg gièrg ÜéÒ km r÷.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i c{êi. CÐiÜ C§rg rãi: “LµÜ km r÷ cßrg kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ cÐTyÖr ׸rg c{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg bDr c¹rÐ ×ã l¹i cã cÐTyÖr nÊÒ bTår c{êi.” CÐiÜ C§rg Ðái: “CÐTyÖr g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mgµi kЧrg gièrg CÐiÜ C§rg, rÐ{rg l¹i lµ CÐiÜ C§rg, Ò§i kЧrg gièrg km r÷, rÐ{rg l¹i lµ km r÷ còr lB cßrg nÊÒ gièrg rgùB rÐ{rg ÐKµr ÒKµr kЧrg »Ð¶i lµ rgùB” Mµrg ÜØÜ c{êi, l¹i rãi: “unDr ÒÐÕ giBr rµy còr cã nÊÒ rÐitT cÐTyÖr cßrg gièrg rÐ{ ÒÐÕ.” CÐiÜ C§rg Ðái: “C§ nèÒ cTéc ÜTèr rãi c¸i g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “VÝ rÐ{ rãi ¸Ü kÐÝ Üµ rgµi ×Brg ÜBrg ÒnDr rg{êi nâ nµrg nÊÒ gièrg oÐærg u{íc LirÐ rÐ{rg l¹i ÐKµr ÒKµr kЧrg »Ð¶i.” CÐiÜ C§rg c{êi lír, lír ÒiÕrg c{êi. NéÒ rg{êi cÐØ cã lÓc rgÐe ÒÐÊy ÜéÒ c©T rãi ×ïB ÐKBrg ×{êrg S§ c¨r cø rÐÊÒ Üíi c{êi d÷ déi rÐ{ SËy. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “o® ÒÐùc b¶r ÒЩr rgµi ÒnKrg lòrg cßrg ×∙ síÜ ÐKµi rgÐi ×itT rµy bäi S® rgµi ×∙ síÜ c¶Ü ÒÐÊy ×{îc Ty lùc cñB rã kЧrg Ðt ׸rg sî rÐ{ lêi ×år ×¹i, S® ÒÐÕ Üµ rgµi Üíi kЧrg d¸Ü dïrg rã ×ó ×èi »Ðã Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ.” CÐiÜ C§rg ÒTy lµ SÉr còr ×Brg c{êi, rÐ{rg rô c{êi l¹i ×∙ xer cÐÓÒ g® ×Êy g{îrg g¹K. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 81 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«¸rg ÒiÕc rgµi ÒnKrg lòrg ×∙ cã sù ÐKµi rgÐi rÐ{rg l¹i lT§r kЧrg ÒÐó x¸c ÜirÐ, cßrg kЧrg d¸Ü ×i x¸c ÜirÐ.” CÐiÜ C§rg rÐör kЧrg ræi Ðái: “LÏ rµK c§ cã ÒÐó?...” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u§i cã ÒÐó x¸c ÜirÐ, cÐØ cã Ò§i cã ÒÐó, bäi S®…” CÐiÜ C§rg Ðái: “aäi S® sBK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cã S½ dÞrg d{rg ׸»: “Gièrg rÐ{ c¸i oÐærg u{íc LirÐ rgµi ×Brg ÜBrg ÒnDr rg{êi, ä שy Ò§i còr cã Sµi c¸i, Ò§i lÓc rµK cßrg cã ÒÐó ÒÆrg ÒÐDÜ rgµi ÜéÒ ÐBi c¸i r÷B.” v¾c ÜÆÒ CÐiÜ C§rg biÕr ×æi, s¾c ÜÆÒ cñB Mgãr C¸i ×Brg ä rgKµi cÞB cßrg biÕr ×æi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i b©y giê cã ÒÐó ÒÆrg rgµi ÒÐDÜ ÜéÒ c¸i, õÜ ×îi Ò§i lÊy nB ×∙.” Mµrg ×{B ÒBy SµK èrg ÒBy ¸K rÐÑ rеrg lÊy nB ÜéÒ èrg Ònòr Sµrg s¸rg cÐãi cÐBrg nùc nì, lT§r ÒiÖr SøÒ rã cÐK CÐiÜ C§rg, Òn§rg gièrg rÐ{ lµ rhÜ ÜéÒ xT Òitr bè ÒÐÝ cÐK ÒDr ¨r ܵy. CÐiÜ C§rg ×{B ÒBy nB ×ãr, оr cÐØ rЮr cã ÐBi lÇr litr c¶Ü ÒÐÊy gièrg rÐ{ bö rg{êi kиc ×¹» SµK bôrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi xeÜ xeÜ c㠻жi oÐærg u{íc LirÐ rµy Sµ c¸i ܵ rgµi ×Brg gi÷ ÒnKrg rg{êi lµ ÐKµr ÒKµr gièrg rÐBT?” CÐiÜ C§rg kЧrg Òn¶ lêi, cßrg kЧrg cÇr Òn¶ lêi. aÊÒ lTËr Bi rЮr ÒÐÊy c¶Ü xÓc cñB оr, cßrg ×∙ cã ÒÐó ×K¸r ×{îc nB c©T Òn¶ lêi cñB оr. Mgãr C¸i ×∙ b¾Ò ×ÇT nãr nhr lïi nB »ÐÝB sBT. CÐiÜ C§rg ×éÒ rÐiDr qTBy ×ÇT, Ònõrg Ònõrg rЮr оr Ðái: “Mg{Hi Ò¹i sBK kЧrg nB ÒBy giÕÒ ÒB?” Mgãr C¸i ÜiÔr c{ìrg c{êi c{êi, ׸»: “CÐÓrg ÒB lµ ×årg bër, ÒB sBK l¹i ÜTèr giÕÒ rg{Hi?” CÐiÜ C§rg rãi: “aäi S® ÒB ÜTèr giÕÒ rg{Hi, ÒB Sèr ×∙ ÜTèr giÕÒ rg{Hi, b©y giê cµrg kЧrg giÕÒ rg{Hi kЧrg ×{îc!” Mgãr C¸i rãi: “MÐ{rg ÒB l¹i kЧrg ÜTèr giÕÒ rg{Hi, bäi S® ÒB c¨r b¶r kЧrg cÇr Òù Ü®rÐ nB ÒBy.” ¬¾r ÒÐËÒ l¹i c{êi, c{êi ×Õr Ü¾Ò ÐÝ» l¹i ÒеrÐ ÜéÒ sîi cÐØ: “unKrg giBrg Ðå cÐØ cÇr cã ÜéÒ rg{êi biÕÒ rg{Hi kЧrg »Ð¶i lµ CÐiÜ C§rg ÒÐËÒ ÒЮ kЧrg Òíi bB cBrÐ giê rg{Hi sÏ »Ð¶i biÕr ÒеrÐ ÜéÒ CÐiÜ C§rg cÐÕÒ.” CÐiÜ C§rg l¹rÐ lïrg rãi: “«¸rg ÒiÕc rg{Hi ×∙ qTDr ÜÊÒ ÜéÒ cÐTyÖr” Mgãr C¸i Ðái: “¬¶?” CÐiÜ C§rg ׸»: “oÐærg u{íc LirÐ rµy ÒTy lµ gi¶, ÜTèr giÕÒ rg{Hi SÉr còr d{ søc.” Mô c{êi cñB Mgãr C¸i cørg ×ê, ÒЩr rg{êi оr cÐåÜ lDr. uõ èrg Ònòr Sµrg ÒnDr ÒBy CÐiÜ C§rg ×∙ cã ÜéÒ SÇrg s¸rg nùc nì lãB Ü¾Ò b¾r »ÐôÒ nB. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 82 Rùc rÐ{ ÒiB r¾rg, ×Ñ» rÐ{ cÇT Sårg. uЩr ЮrÐ bhK »Ð® kÐã cKi cñB Mgãr C¸i lË» Òøc bö »Ðñ kÝr bäi SÇrg s¸rg cÐãi ×Ñ» nùc nì rµy, l¹i gièrg rÐ{ ÜéÒ r¾Ü ×ÊÒ Ònòr ÒnöB bçrg rÐiDr bö lµr sãrg ÒTyÖÒ ×Ñ» cTèr ×i. «Õr kÐi SÇrg s¸rg ÒBr ×i, sirРܹrg cñB оr cßrg ×∙ bö ÒiDT diÖÒ. NéÒ ÒiÕrg sÊÜ rÐÑ, gi÷B ×¸Ü Ü©y ×er l¹i cã rÐ÷rg Ð¹Ò Ü{B nHi xTèrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cTèi cïrg ÒÐä nB, rãi: “Mgµi rãi kЧrg sBi, oÐærg u{íc LirÐ rµy ÒTy lµ gi¶ rÐ{rg cßrg cã Ty lùc giÕÒ rg{êi.” CÐiÜ C§rg qTBy ×ÇT l¹i cÐ¨Ü cÐÓ rЮr rµrg, rãi: “V® ÒÐÕ ÒB cßrg cã ÒÐó dïrg rã ×ó giÕÒ c§.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ, ×Õr Mgãr C¸i ܵ rgµy cßrg »Ð¶i giÕÒ ×ó diÖÒ kÐÈT, ×{Hrg rÐiDr cµrg sÏ kЧrg ÒÐB Ò§i.” CÐiÜ C§rg rãi: “vBT kÐi c§ cÐÕÒ, ÒЮ kЧrg cã Bi biÕÒ oÐærg u{íc LirÐ rµy ÒÐùc sù lµ gi¶ r÷B.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MgKµi Ò§i nB, sù ÒÐùc cñB bÝ ÜËÒ rµy kЧrg cã rg{êi kиc biÕÒ.” CÐiÜ C§rg rãi: “«ç L§i »Ð¶i ×îi Òíi giê uЩr Üíi ×i litT ܹrg, sBT kÐi ÒB giÕÒ c¸c rg{êi nåi SÉr SõB kö» ×ó ×i, ÒnËr ×ÊT rµy bÊÒ kó lµ Bi Òоrg Bi b¹i ×tT rÐ{ rÐBT, k½ rµK còr sèrg rg{îc l¹i cßrg »Ð¶i cÐÕÒ ÒnKrg ÒBy ÒB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi rãi: “oÕ ÐK¹cÐ cñB rgµi nÊÒ ÒØ ÜØ cÐØ ×¸rg ÒiÕc rgµi cßrg ×∙ qTDr ÜÊÒ ÜéÒ cÐTyÖr.” CÐiÜ C§rg rgËÜ ÜiÖrg l¹i, ×îi rµrg rãi ÐÕÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi ×∙ qTDr Ðái Ò§i Ò¹i sBK l¹i biÕÒ oÐærg u{íc LirÐ rµy lµ gi¶.” CÐiÜ C§rg qT¶ rÐiDr lË» Òøc Ðái rgBy: “C§ sBK l¹i biÕÒ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü dÞrg d{rg ׸»: “CÐØ cã Ò§i biÕÒ bÝ ÜËÒ rµy, cÐØ bäi S® rg{êi lµÜ gi¶ rÐ÷rg c¸i oÐærg u{íc LirÐ rµy cÐÝrÐ lµ Ò§i.” CÐiÜ C§rg l¹i s÷rg l¹i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “uB ×∙ cã ÒÐó lµÜ gi¶ nB rÐ÷rg èrg oÐærg u{íc LirÐ rµy, ×∙ cã ÒÐó d¸Ü Òïy ÒiÖr ×eÜ cÐK rg{Hi ÒЮ ×{Hrg rÐiDr r¾Ü cоc lµ »Ð¸ ×{îc rã!” v¾c ÜÆÒ CÐiÜ C§rg Òn¾rg bÖcÐ, ÒBy ×∙ ×Brg »Ð¸Ò nTr. ¬¾r cã ÒÐó giÕÒ rg{êi cã lÏ kЧrg »Ð¶i bäi S® оr cã oÐærg u{íc LirÐ, ܵ lµ bäi S® оr cã ÜéÒ lòrg ×Çy Òù Òir Sµ ÜéÒ ×§i ÒBy b®rÐ ÒmrÐ. a©y giê ÒЮ c¶ ÐBi ÒÐø ×ã ×tT ×∙ bö »Ð¸ ÒBr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oÐærg uTíc LirÐ ÒÐø rÐÊÒ cßrg lµ ÒB cè ý ×ó rg{Hi Ò®Ü ÒÐÊy, ÒB ×∙ cÐër nÊÒ l©T Üíi cÐër ÒnÓrg rg{Hi lµÜ CÐiÜ C§rg cÐK ÒB, bäi S® ÒnKrg giBrg Ðå rÐ÷rg rg{êi ÒÐÝcÐ Ðî» ÐHr rg{Hi kЧrg rÐitT, S® ÒÐÕ ÒB cßrg sÏ kЧrg Òïy ÒiÖr ×ó rg{Hi cÐÕÒ, cÐØ bÊÒ qT¸…” Mµrg cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr, קi Ü¾Ò döT ×Ñ» rÐ{ ¸rÐ Òn¨rg ×éÒ rÐiDr Ònä rDr s¾c rÐër rÐ{ Üßi dBK: “Mg{Hi rÕT ÜTèr ÒiÕ» Òôc lµÜ CÐiÜ C§rg cÐK ÒB, ÒЮ »Ð¶i Ðëc c¸cÐ gièrg rÐ{ CÐiÜ C§rg, rg{Hi rÕT rÐ{ kЧrg Òir b©y giê SÉr cã ÒÐó nB ÒBy.” ¬Bi ÒBy CÐiÜ C§rg siÕÒ cÐÆÒ rÐ{rg SÉr cÇÜ kЧrg ×{îc ×Brg nTr lDr. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 83 ¬¾r rЮr קi ÒBy cñB Ü®rÐ, bçrg rÐiDr kÐKÜ l{rg xTèrg, kЧrg rgõrg r§r ÜÞB! NéÒ ÒiÕrg sÊÜ rÐá, gi÷B ×¸Ü Ü©y ×er ×éÒ rÐiDr cã Ð¹Ò Ü{B nHi xTèrg. “uB kЧrg »Ð¸Ò ×BK cÐÝrÐ bäi S® ÒB ×∙ cã ritÜ Òir cоc cоr!” uiÕrg rãi cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ lµ nÊÒ xB, xB ÒËr ÒnKrg ×¸Ü Ü©y ×er: “oÐi ÜéÒ rg{êi ÜTèr giÕÒ rg{Hi ÒÐ{êrg ÒÐ{êrg cÐÝrÐ lµ gièrg rÐ{ cøT rg{êi, Ònä rDr nÊÒ ÐÌr rиÒ, bäi S® оr kЧrg Ðt cã sù cоc cоr ÒTyÖÒ ×èi, S® ÒÐÕ Ð¾r Üíi lK l¾rg sî dö» ÜBy lì ÜÊÒ.” ¬¾r nÊÒ ÝÒ kÐi rãi rÐitT rÐ{ ÒÐÕ, оr rãi nÊÒ cÐËÜ, d{êrg rÐ{ sî «ç L§i rgÐe kЧrg kö». aäi S® оr biÕÒ rÐ÷rg lêi rµy cñB Ü®rÐ, Üçi cÐ÷ ×tT sÏ gièrg rÐ{ Üßi ×BK ×©Ü SµK ÒiÜ «ç L§i. «ç L§i c¶ rg{êi ×tT ×∙ cK l¹i, ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr ÒiÕrg rãi cßrg ×∙ rgÐÌr rgÐÑr: “Mg{Hi cã sù cоc cоr ÒTyÖÒ ×èi, S® ÒÐÕ rg{Hi kЧrg gÊ»?” PÐã ¬årg uTyÕÒ gËÒ ×ÇT. «ç L§i Ðái: “Mg{Hi ÜTèr ×Õr lÓc rµK Üíi »Ð¸Ò ×BK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oÐi ܵ rg{Hi »Ð¸Ò ×BK!” «ç L§i Ðái: “uB rÕT rÐ{ kЧrg »Ð¸Ò ×BK ÒЮ sBK?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “Mg{Hi rÐÊÒ ×örÐ sÏ »Ð¸Ò ×BK, ܵ còr rÐÊÒ ×örÐ sÏ Séi »Ð¸Ò ×BK!” - aäi S® rg{Hi ÜTèr giÕÒ ÒB, kЧrg »Ð¶i lµ ÒB ÜTèr giÕÒ rg{Hi! - V® ÒÐÕ lÓc ܵ rg{Hi ÒÐùc sù cÐÕÒ, kЧrg »Ð¶i lµ kÐi ÒB »Ð¸Ò ×BK, ܵ lµ kÐi rg{Hi »Ð¸Ò ×BK. unDr c¸rÐ ÒBy cÇÜ ×BK cñB «ç L§i ×∙ ræi rÐ÷rg ×{êrg g©r xBrÐ. ¬¾r cÐ{B »Ð¸Ò ×BK, rÐ{rg b¶r ÒЩr оr cßrg biÕÒ, síÜ ÜTér g® nåi sÏ »Ð¸Ò ×BK! MÐ÷rg Ð¹Ò Ü{B l¹rÐ gi¸, Òõrg giëÒ Òõrg giëÒ ×Ë» ÒnDr rg{êi оr, ÒnDr ÜÆÒ Ð¾r, оr ×èi diÖr PÐã ¬årg uTyÕÒ, ×èi diÖr Síi ÒÐiDr й S§ sKrg ×BK kиcÐ, ÒnKrg lòrg cTèi cïrg bçrg rÐiDr l¹i rgÐm ×Õr ÒTæi ÒÐH ÐÌr khÜ cñB оr. - CHr Ü{B lír rÐ{ ÒnÓÒ r{íc, bïr ×ÊÒ rgË» ×{êrg. - ¬¾r cЩr ÒnÇr cйy b¨rg b¨rg ÒnKrg ×¸Ü bïr, bäi S® »ÐÝB sBT cã rg{êi ×Brg ×Tæi ׸rÐ. - ¬¾r lµ Òõ ÒnKrg ÒiDT côc ÒÐK¸Ò nB, bäi S® оr ×∙ ÒnéÜ cñB ÒÐÇy ÒiDT ÜéÒ ×§i ñrg Üíi, cÐiÕc ñrg qT¸ ÒK rDr cÐ{B cйy ÐÕÒ rÞB cKr ×{êrg ÒЮ ×∙ ÒTéÒ nB. - MÐ{rg l∙K ÒÐÇy ÒiDT ×ã l¹i SÉr kЧrg cÐöT ÒÐB cÐK оr, sBT kÐi ÒãÜ ×{îc оr litr léÒ ÒnÇr оr nB Ònãi lDr c©y, dïrg nKi Ü©y ׸rÐ. Giê שy оr ×èi diÖr Síi PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÒnKrg lòrg ×éÒ rÐiDr l¹i cã c¸i c¶Ü gi¸c ×ã, c¶Ü gi¸c bö nKi Ü©y ׸rÐ. NéÒ rçi ÒÐèrg kÐæ Sµ kÝcÐ ×érg kЧrg cã c¸cÐ g® ЮrÐ dTrg ×{îc Ü∙i Ü∙i cßrg kЧrg cã c¸cÐ rµK qTDr ×{îc. N{B cµrg lír, ×¸Ü ×ÊÒ ÒnDr ÜÆÒ ×ÊÒ ×∙ Ònä rDr rÐ∙K rÐKhÒ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 84 ¬¾r ×éÒ rÐiDr ÒTéÒ ×§i ñrg ×Õ ÜtÜ ×¸rg gi¸ Ò¸Ü Ü{Hi l{îrg b¹c nB, ×ó cЩr ÒnÇr ×¹» ÒnDr Sßrg bïr. - PÐã ¬årg uTyÕÒ d{êrg rÐ{ ×∙ biÕr ÒеrÐ l∙K ÒÐÇy ÒiDT dïrg nKi Ü©y ׸rРоr, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ SËÒ Ò{îrg Òn{rg cÐK ×BT kÐæ Sµ ׶ kÝcÐ. ¬¾r bçrg rÐiDr ×iDr cTårg gµK ÒÐhÒ, xh ÒTrg qTÇr ¸K cñB Ü®rÐ. ¬¾r ÒnÇr Ònôi ×iDr cTårg gµK ÒÐhÒ gi÷B ×¸Ü bïr ÒnKrg cHr Ü{B, sù Ònãi bTéc Sµ rçi øc cÐÕ rÐitT r¨Ü, ×∙ ×{îc gi¶i ÒÐK¸Ò ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc rµy. V® ÒÐÕ Ð¾r »Ð¸Ò ×BK! - LÓc »Ð¸Ò ×BK cÐÝrÐ lµ lÓc cÐÕÒ! V® ÒÐÕ Ð¾r cÐÕÒ! CÐÕÒ kЧrg cÐØ lµ ׶ kÝcÐ, lµ ÒÐèrg kÐæ, bB ÒÐø rµy Sèr lµ rÐ÷rg ÒÐø оr SmrÐ SiÔr cßrg kЧrg c¸cÐ rµK cïrg lÓc ×¹Ò ×{îc, rÐ{rg ÒnKrg cÐí» Ü¾Ò cñB “c¸i cÐÕÒ”, оr ×∙ cïrg lÓc cã ×{îc. CHr Ü{B ×Õr ÒÐËÒ rÐBrÐ, Ò¹rÐ cßrg ÒÐËÒ rÐBrÐ. unDr cKr ×{êrg rÐá SÉr ×Çy bïr rÐ∙K, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg cÐÇÜ cÐËÜ b{íc ÒnDr cKr ×{êrg rÐá Êy, ÒBy cÇÜ cÐÆÒ ÒÐBrÐ ×BK cñB оr. «BK ×∙ rÐË» bBK, ܸT ÒnDr ×BK cßrg ×∙ ×{îc nÞB s¹cÐ, ×BK l¹i ×er s®! CKr rg{Hi cñB оr cßrg ×er, SõB s©T SõB ×er, ×ñ ×ó cÐe giÊT ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg rçi ×BT kÐæ Sµ xãÒ ÒÐ{Hrg ÒnKrg lòrg оr. unKrg ×¸Ü Ü©y l¹i cã ÜéÒ ÒiB s¸rg lãe nB, cоc мr ×ã lµ ÒiB r¾rg cTèi cïrg cñB rgµy Ð§Ü rBy. uiB s¸rg cÐiÕTlDr Ò{êrg cBK, sBT bøc Ò{êrg ×éÒ rÐiDr l¹i cã rg{êi ×Brg c{êi, ÒiÕrg c{êi ÒnKrg Òn½K, ×Ñ» rÐ{ ÒiÕrg cÐT§rg b¹c, rÐ{rg l¹i cÐøB ×ùrg ÜéÒ sù ÜØB ÜBi cÐÕ giÔT kЧrg ÒÐó diÔr Ò¶. MgÐD uTÖ xTÊÒ ÐiÖr ×Órg ÒÐêi kоc ×ã : “oЧrg ×Ñ» ܾÒ, ÜéÒ cÐÓÒ cßrg kЧrg ×Ñ» Ü¾Ò !” - C¸i g® kЧrg ×Ñ» ܾÒ? PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðái, b{íc cЩr cßrg kЧrg dõrg l¹i. MÐ{rg оr b{íc ×Õr שT, MgÐD uTÖ cßrg ÒÐeK ×Õr ×ã: “C¸c rg{êi ׸rÐ cмrg ×Ñ» Ü¾Ò cÐÓÒ rµK, c¸i ܵ ÒB Sèr ÜTèr xeÜ lµ ×BK »Ð¸» cñB rg{Hi, kЧrg rgê ÒÐø rg{Hi dïrg l¹i lµ Ü{T kÕ.” Mµrg l¹i gi¶i ÒÐÝcÐ: “Mg{Hi ×ó «ç L§i »Ð¸Ò ×BK Òn{íc Òn§rg cã S½ rÐ{ lµ rÐ{êrg оr ÜéÒ cÐiDT, rÐ{rg ÒÐùc cÐÊÒ l¹i lµ ÜéÒ Ü{T kÕ.” vBK l¹i lµ ÜéÒ Ü{T kÕ? PÐã ¬årg ÒTy kЧrg Ðái, rÐ{rg b{íc cЩr ×∙ dõrg l¹i. MgÐD uTÖ rãi: “oÐi ×BK ä ÒnKrg Sá rpÜ s©T kЧrg lé nB, kЧrg Bi biÕÒ ×{îc rã lµ s¾c ÐBy cïr, sBT kÐi ×BK xTÊÒ Sá, l{ìi ×BK s¾c ×∙ ÐiÖr nB, Bi cßrg kЧrg d¸Ü kÐirÐ sTÊÒ ×K¹Ò lÊy sù s¾c rÐër cñB rã, S® ÒÐÕ ÜéÒ ÒÐBrÐ ×BK ä c¸i ÒÐêi ×ióÜ ×{îc nÓÒ nB ܵ SÉr cÐ{B nÓÒ ÐÕÒ Üíi cÐÝrÐ lµ ÒÐBrÐ ×BK S§ dôrg rÐÊÒ.” Mµrg rãi ÒiÕ»: “Mg{Hi ×{Hrg rÐiDr ÐióT nâ ×¹K lý rµy dK ×ã rg{Hi ×ó «ç L§i »Ð¸Ò ×BK Òn{íc…” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 85 PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Brg yDr lÆrg l¾rg rgÐe, ×éÒ rÐiDr c¾Ò rgBrg lêi cñB rµrg: “«ã cßrg lµ ×BK »Ð¸», kЧrg »Ð¶i Ü{T kÕ.” MgÐD uTÖ rãi: “oЧrg »Ð¶i!” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “vù kÐhK lhK ÒnKrg ×BK »Ð¸» Üçi c¸cÐ ×tT kиc rÐBT , SËr dôrg rã rÐ{ ÒÐÕ rµK lµ Ò¹i Ò©Ü.” uиi ×é cñB rµrg nÊÒ rgÐiDÜ ÒÓc: “«ã cÐÝrÐ lµ c¸i ÒéÒ cïrg cñB ×BK »Ð¸»?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “VÉr kЧrg »Ð¶i!” MgÐD uTÖ Ðái: “VËy »Ð¶i ×¹Ò Òíi b{íc rµK Üíi lµ ×ØrÐ giíi cñB ×BK »Ð¸»?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i rgËÜ ÜiÖrg, ÒiÕ» Òôc b{íc St »ÐÝB Òn{íc. ¸rÐ r¾rg cÐãi cÐBrg. uiB r¾rg cTèi cïrg, ÒÐ{êrg lµ ×Ñ» nùc nì rÐÊÒ – cã kÐi sirÐ ÜÖrÐ cßrg gièrg rÐ{ SËy. MgÐD uTÖ ×ørg lÆrg rg{êi ÒnDr ×ÇT Ò{êrg nÊÒ l©T, Üíi Òõ Òõ rãi: “LÏ rµK ×BK »Ð¸» cßrg ×∙ ×¹Ò ×Õr Üøc kЧrg cã sù biÕr ÐãB Üíi lµ ×ØrÐ giíi cñB ×BK »Ð¸»?” ¸rÐ r¾rg ×Brg cÐãi cÐBrg, bÊÒ cÐîÒ l¹i Òèi sÇÜ. - oЧrg cã biÕr ÐãB cмrg »Ð¶i cÐÝrÐ lµ ×∙ S{îÒ qTB giíi йr cñB biÕr ÐãB? MÐ{ SËy b¶r ÒЩr ÒÐBrÐ ×BK rµy còr ÐBy kЧrg còr gi¸ Ònö Òår Ò¹i? PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnKrg lòrg ×Brg ÒÐä dµi, bäi S® c©T Ðái rµy ×Õr оr cßrg kЧrg cã c¸cÐ Òn¶ lêi. - «BK Ò¹i sBK »Ð¶i Òår Ò¹i? Mg{êi Ò¹i sBK »Ð¶i Òår Ò¹i? ¸rÐ r¾rg ×∙ Ò¾Ò »ÐÝB sBT Ò{êrg cBK, rg{êi cñB MgÐD uTÖ cßrg ×∙ ÒÐeK ¸rÐ r¾rg ܵ biÕr ÜÊÒ. - MÐ{rg ÜÆÒ Ònêi SÉr lT§r Òår Ò¹i, MgÐD uTÖ cßrg SÉr lT§r Òår Ò¹i, biÕr ÜÊÒ ÒnKrg kÐK¶rÐ kоc rµy, cмrg qTB cÐØ lµ bãrg ЮrÐ cñB Ðë ܵ ÒЧi – bãrg ЮrÐ ÒnKrg cÐñ qTBr cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Èy c¸rÐ cærg rÐá cñB bøc Ò{êrg cBK nB, cÐÇÜ cÐËÜ ×i nB rgKµi, оr SõB Üíi rgÈrg ×ÇT lDr ×∙ rЮr ÒÐÊy rgBy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒnDr lÇT cBK. Mg{êi ×Brg ä ÒnDr lÇT, rÐ{rg rg{îc l¹i ×ÇT cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cÓi xTèrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü bçrg rÐiDr Ðái: “Mgµi ×∙ Òоrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Òn¶ lêi, оr SÉr còr sèrg, cÐÝrÐ lµ c©T Òn¶ lêi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐä dµi, rãi: “¬µ ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ, cÐTyÖr rµy е ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ ÒÐÕ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÐióT: “¬µ ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mgµi biÕÒ nâ rÐÊÒ ×örÐ Òоrg, sBK l¹i rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i ×i? ¬¾r biÕÒ nâ lµ rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i cÐÕÒ, l¹i е ÒÊÒ »Ð¶i kÐæ sä ×Õr?” VÊr ×t ܵ kÐiÕr rg{êi ÒB »Ð¶i »ÐÝ søc rgÐm rgîi, PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i cã ÒÐó gi¶i ÒÐÝcÐ: “aäi S® оr lµ «ç L§i, ÒB lµ PÐã ¬årg uTyÕÒ.” Lêi gi¶i ÒÐÝcÐ cñB оr cßrg gièrg rÐ{ ×BK cñB оr, ÜéÒ ×BK lµ c¾Ò ×øÒ Üëi rgÐi SÊr cñB SÊr ×t. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 86 MÐ{rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i SÉr cÐ{B еi lòrg: “Pжi cШrg lµ bäi S® ÒnDr ÒÐÕ giBr rµy ×∙ cã PÐã ¬årg uTyÕÒ, ÒЮ «ç L§i »Ð¶i cÐÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “oЧrg »Ð¶i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “VËy ý cñB rgµi lµ…” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uÐÕ giBr rµy ×∙ cã «ç L§i, ÒЮ «ç L§i sÏ cÐÕÒ!” C©T Òn¶ lêi cñB оr, xeÜ nB ÒTy lµ sK Síi b¶r ÒЩr c©T Ðái cµrg kÐiÕr rg{êi kиc »Ð¶i sTy rgÐm, rÐ{rg k® ÒÐùc l¹i nÊÒ ×Hr gi¶r, nÊÒ Ðî» lý. - oЧrg cã sèrg, ÒЮ c¸i cÐÕÒ Òõ שT Òíi? - «∙ cã sirÐ ÜÖrÐ, sBK l¹i cã ÒÐó kЧrg cÐÕÒ? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i kЧrg ÒÐä dµi, rãi: “Mgµi ×èi Síi cÐTyÖr sèrg cÐÕÒ cã S½ rÐ{ cßrg nÊÒ ÜË» Üê.” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt »Ðñ rÐËr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«èi Síi sù sèrg cÐÕÒ cñB k½ kиc, rgµi ×{Hrg rÐiDr cµrg ÜË» Üê, S® ÒÐÕ Üµ rgµi Üíi bá YÕr MBÜ PÐi l¹i שy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi Òõ Òõ Ðái: “CÐiÜ C§rg c㠻жi ×∙ ×Õr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “ê!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “YÕr MBÜ PÐi SÉr còr sèrg »Ð¶i kЧrg?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “ê!” PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐê H rãi: “uB bá оr l¹i, cã lÏ cÐØ S® ÒB síÜ biÕÒ Ð¾r sÏ kЧrg cÐÕÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rgµi…” PÐã ¬årg uTyÕÒ c¾Ò rgBrg lêi rµrg, rãi: “CÐØ cÇr cÐñ ý cñB c¸c rg{êi SÉr cÐ{B ÒÐBy ×æi, cÐTyÖr ÒB ÐøB Síi c¸c rg{êi cßrg sÏ kЧrg ÒÐBy ×æi!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “Mgµi ×∙ Òõrg ÐøB c¸i g®?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “«{B c¸c rg{êi Òíi oÐærg u{íc sHr ÒnBrg.” N¾Ò NirÐ MgTyÖÒ u©Ü »Ð¸Ò s¸rg: “a©y giê ×i rgBy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “a©y giê ×i rgBy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cйy ×i, l¹i qTBy ×ÇT l¹i, Ðír Ðä Ðái: “Mgµi cã còr ÜTèr Ò§i ×eK ÜÆÒ r¹ kЧrg?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg ׸»: “a©y giê ÒnDr ÜÆÒ c§ cмrg »Ð¶i ×∙ ×Brg ×eK ÜéÒ c¸i ÜÆÒ r¹ nåi sBK?” Viieppkiie©..ȸ© V e k e© ȸ© NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2