intTypePromotion=1

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
103
lượt xem
5
download

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 87 Håi thø t¸m Khæng T­íc S¬n Trang MÆÒ cKr rg{êi b¶r ÒЩr rã cÐÝrРܵÜéÒ c¸i ÜÆÒ r¹, ÜéÒ rµK ÜÆÒ r¹ ܵ cã ÒÐó Òïy ÒÐeK ÐKµr c¶rÐ Sµ Ò©Ü Ò®rÐ lµ ÒÐBy ×æi bÊÒ cø lÓc c¸i . - L¹i cã Bi cã ÒÐó Òõ ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ cñB ÜéÒ rg{êi ܵ rЮr nB ×{îc rÐ÷rg bÝ ÜËÒ Èr cÐøB ÒnKrg lòrg rg{êi ×ã? - L¹i cã lK¹i ÜÆÒ r¹ rµK ×Êy cã ÒÐó sK Síi kÐT§r ÜÆÒ ÒÐËÒ cñB cKr rg{êi ÒЮ cµrg ÒirÐ x¶K k® diÖT ÐHr? Mg{êi ܵ ÒЩr »ÐËr cµrg Ò§r qTý, ×öB Sö cµrg cBK ÒЮ c¸i ÜÆÒ r¹ ×eK ÒnDr ÜÆÒ ÒÐ{êrg ÒÐ{êrg l¹i cµrg kÐiÕr rg{êi kиc kЧrg ÒÐó rЮr ÒÐÊT ×{îc. LÓc NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr ÒÐÊy uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒnKrg lòrg litr Òù Ðái: “uÐø ܵ оr ×Brg ÜBrg ÒnDr ÜÆÒ lµ lK¹i ÜÆÒ r¹ g®?” aÊÒ kó ×ã lµ lK¹i ÜÆÒ r¹ g® ×i cШrg r÷B rÐ{rg cÐTyÖr cÐñ rЩr cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg cã ÒÐó ×ÝcÐ ÒЩr nB rgÐDrÐ ÒiÕ» bër Ðë cÐTyÖr ÒÐ{êrg cã ÒÐó kÐiÕr rg{êi ÒB ÒÐÊy nÊÒ STi. oÐærg u{íc LirÐ ×∙ ×Ñ» , oÐærg u{íc sHr ÒnBrg l¹i cµrg ×Ñ» ,c¸i ×Ñ» nùc nì ÐTy ÐKµrg ÜBrg ×Çy dÊT Êr löcÐ sÞ . N¸i rgãi ܵT xBrÐ rgëc d{íi ¸rÐ r¾rg cÐitT »Ð¸Ò nB ¸rÐ s¸rg cã ܵT rÐ{ ܵT l§rg cÐiÜ PÐØ uÐÓy, bËc ÒÐtÜ ×¸ dµi Òn¾rg ×Ñ» rÐ{ ܵT b¹cÐ rgëc xTyDr qTB gi÷B bøc Ò{êrg Sµrg, rHi שy d{êrg rÐ{ ÒKµr dïrg kiÜ cЩT b¶K rgëc ܵ x©y rDr. unKrg S{êr , d{íi rÐ÷rg c©y BrÐ ×µK cã ÜÊy cÐÓ cÐiÜ C§rg ×Brg d¹K cÐHi, ÒnKrg Ðå Sµi cÆ» UyDr ¦Hrg ×Brg ÒTrg Ò¨rg bHi léi. uÐK¸rg ÒÐÊy bãrg ÜÊy c§ ÒÐiÕT r÷ ÜÆc ¸K lôB ܵT kÐÏ nãr nhr b{íc ×i ÒnDr ÒÐ¶Ü cá ÜtÜ Ü¹i,rÐ{rg l¹i biÕr ÜÊÒ ÒnKrg kÐT nõrg s©T ×Çy ÐKB, ÒnKrg c¸i s©r S{êr b¶y ܵT sÆc sì rµy. unKrg giã ÜBrg ÒÐeK ÜéÒ Üïi Ð{Hrg ÒÐBrÐ kÐiÕÒ lµÜ sBy lòrg rg{êi, »ÐÝB xB ЮrÐ rÐ{ cã rg{êi ×Brg ÒÐæi s¸K, ×ÊÒ Ònêi rgË» Ònµr sù ÒÐBrÐ b®rÐ. aB cÞB lír ÒnKrg ÒnBrg , rgKµi ÒnBrg ×tT ×Brg Üä, kЧrg rЮr ÒÐÊy rg{êi g¸c cÞB. uÐT uÐñy uÐBrÐ ×Brg ×ørg Ò¹i ÒÐtÜ b¹cÐ rgëc cñB Òitr ܧr, lÆrg lÏ rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. ¬¾r lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ kÝr ׸K, lµÜ SiÖc rãi cÐTyÖr cßrg nÊÒ kÝr ׸K, ÒnKrg lòrg оr dï ×Brg rgÐm g® , dï nÊÒ ÒÐÝcÐ lµÜ g® cßrg ÒTyÖÒ kЧrg lé nB rgKµi ÜÆÒ. MЮr ÒÐÊy PÐã ¬årg uTyÕÒ Ð¾r cÐØ Ðêi ÐîÒ c{êi c{êi rãi: “uB kЧrg rgê ÐTyrÐ ×µi sÏ Òíi, rÐ{rg ܵ ÐTyrÐ Òíi ÒÐËÒ ×Órg lÓc!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “vBK l¹i ×Órg lÓc?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 88 uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “«DÜ rµy rHi rµy cßrg cã kиcÐ Òíi, ×Órg lÓc kЧrg »Ð¶i lµ kиcÐ ÒÐ{êrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ Bi?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “C§rg ÒÞ Vß.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ rgËÜ ÜiÖrg, ÒnDr ÜÆÒ ÐKµr ÒKµr cмrg cã c¶Ü xÓc g®, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i cßrg kЧrg Ðt ÒÐBy ×æi rhÒ ÜÆÒ. uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr rµrg, l¹i rЮr c¶ YÕr MBÜ PÐi ×{îc rg{êi kÐiDrg SµK: “aër Ðë lµ bprg Ð÷T cñB ÐTyrÐ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÒÐõB rÐËr, cßrg kЧrg »Ðñ rÐËr - gi÷B bër Ðë nèÒ cTéc lµ ×öcÐ ÐBy lµ b¹r? Vèr dm ×Õr b¶r ÒЩr оr cßrg kЧrg »Ð©r biÖÒ ×{îc. uÐT uÐñy uÐBrÐ cßrg kЧrg Ðái r÷B, cÐØ rgÐiDrg rgÐiDrg rg{êi rãi: “Nêi, Üêi SµK!” ¬Bi rg{êi kÐiDrg YÕr MBÜ PÐi lDr bËc ÒÐtÜ, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg ×i ÒÐeK »ÐÝB sBT cÐîÒ dõrg l¹i cÐ¨Ü cÐÓ rЮr uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “unBrg cÐñ cßrg kЧrg Ðái xeÜ Ò¹i sBK cÐÓrg Ò§i l¹i Òíi שy {?” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¾c l¾c ×ÇT. - C¸c rg{êi ×∙ lµ bprg Ð÷T cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮ ÒB kЧrg cÇr Ðái, ܵ ×∙ kЧrg cÇr Ðái ÒЮ kЧrg cÇr »Ð¶i Üä ÜiÖrg. ¬¾r Òn{íc giê kЧrg »Ð¶i lµ k½ l¾Ü lêi. MÐ{rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i qTyÕÒ kЧrg iÜ lÆrg , rµrg l¹i rãi ÒiÕ» : “unBrg cÐñ ÒTy ×∙ kЧrg Ðái, rÐ{rg Ò§i SÉr »Ð¶i rãi.” Mµrg ×∙ rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr rãi ÒЮ uÐT uÐñy uÐBrÐ l¾rg rgÐe. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “CÐÓrg Ò§i ÒÐø rÐÊÒ ×Õr S® Òn¸rÐ ÒBi ÐëB, ÒÐø ÐBi lµ S® cÇT cøT ÒÐÇr y, kЧrg biÕÒ ÒnBrg cÐñ cã ÒÐó Òn{íc ÒiDr xeÜ qTB bÖrÐ cÐK cеrg ×{îc kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrÐ cTèi cïrg Üä ÜiÖrg, Ðái: “Lµ bÖrÐ g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u©Ü bÖrÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ ×éÒ rÐiDr qTBy ×ÇT l¹i cÐ¨Ü cÐÓ rЮr rµrg rãi: “u©Ü bÖrÐ cÐØ cã Ò©Ü d{îc Üíi cã ÒÐó cøT ×{îc!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ…” ¬Bi cÐ÷ rµy rãi SõB døÒ lêi, YÕr MBÜ PÐi ×Brg rpÜ ÒnDr c¸rg ×éÒ rÐiDr »Ði nB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg ×∙ xTÊÒ ÒÐñ. aër Ðë ÜéÒ rg{êi ×ørg Òn{íc ÜÆÒ uÐT uÐñy uÐBrÐ, ÜéÒ rg{êi ä »ÐÝB sBT l{rg uÐT uÐñy uÐBrÐ. aër Ðë ÜéÒ Òn{íc ÜéÒ sBT, ×årg ÒÐêi xTÊÒ ÒÐñ, SõB nB ÒBy ×∙ »ÐKrg ÒáB ÐÕÒ Üëi ×{êrg ÒÐK¸Ò cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ! unDr ÒÐÕ giBr Sèr kЧrg Ðt cã cÐiDT ÒÐøc Sâ c§rg ÒTyÖÒ ×èi ÐKµr Üü S§ kÐTyÕÒ, rÐ{rg bër Ðë ÒÊr c§rg lÇr rµy l¹i gÇr rÐ{ ×¹Ò ×Õr sù ÐKµr Üü. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 89 oЧrg Bi cã ÒÐó Ò®Ü nB cÐç sH Ðä cñB Ðë, cßrg kЧrg Bi cã ÒÐó cÐèrg ×ì ÒÐK¸Ò nB, sù ÒÐùc ÒЮ, c¨r b¶r cмrg Bi cã ÒÐó rgê bër Ðë sÏ ×éÒ rgéÒ xTÊÒ ÒÐñ. ¬µrÐ ×érg cñB Ðë kЧrg rgÐi rgê g® ×∙ ×{îc ÐK¹cÐ ÒÝrÐ nÊÒ ÒØ ÜØ, Sµ cÓ ÒÊr c§rg rµy kЧrg rgÐi rgê g® cßrg ×∙ qTB nÊÒ rÐitT lÇr »Ðèi Ðî» ÒË» lTyÖr. V® ÒÐÕ cÐñ rЩr oÐærg u{íc sHr ÒnBrg dBrÐ cÐÊr ÒÐiDr й ×Õr cH Ðéi ÐKµr ÒÐñ cßrg kЧrg cã, bö rg{êi ÒB kÐèrg cÐÕ rgBy Òn{íc cñB lír sHr ÒnBrg cñB Ü®rÐ. MgBy ÒnKrg rиy Ü¾Ò ×ã, bër Ðë ×∙ ×ióÜ ÐTyÖÒ ×¹K xTrg qTBrÐ kÐí» x{Hrg Òø cÐi uÐT uÐñy uÐBrÐ! uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg Ðt bö gôc xTèrg bäi S® bër Ðë ×∙ ×ì lÊy оr. uЩr rg{êi cñB оr ÒTy ×∙ cørg ×ê rÐ{rg ÒirÐ ÒÐÇr l¹i SÉr nÊÒ S§ cïrg ÒnÊr ÒmrÐ, ÒnKrg Ò®rÐ Òn¹rg ×ã rÐ÷rg rg{êi ܵ SÉr cã ÒÐó gi÷ ×{îc sù ÒnÊr ÒmrÐ, Ò®Ü kо» ÒÐiDr й cßrg ÒTyÖÒ kЧrg qT¸ Ü{êi rg{êi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rÐÊÒ kÝcÐ ×¾c ÒÐñ, lòrg bµr ÒBy cßrg ×∙ {íÒ, rµrg kÐÏ ÒÐä nB nåi Üíi rãi ÒiÕ» c©T rãi lÓc r∙y: “CÐÝrÐ S® Ò§i biÕÒ Ò©Ü bÖrÐ cÐØ cã Ò©Ü d{îc Üíi cã ÒÐó cÐ÷B ×{îc S® ÒÐÕ cÐÓrg Ò§i Üíi ×Õr Ò®Ü rgµi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr rµrg lÊy ÜéÒ lÇr, cÐØ l¹rÐ lïrg rЮr cÐpÜ cÐpÜ PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü. uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “¬TyrÐ biÕÒ Ðë S® c¸i g® ܵ Òíi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c ×ÇT. uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “MÐ{rg ÐTyrÐ l¹i ÜBrg Ðë Òíi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® ÒB cßrg ÜTèr xeÜ xeÜ bër Ðë nèÒ cTéc Ò¹i sBK l¹i ÜTèr Òíi שy.” ¬Bi rg{êi cÐØ rãi cã bB c©T, s©r S{êr Sèr Ònµr rgË» sù ÒÐBrÐ b®rÐ bçrg cÐèc Ònä rDr Ònµr ×Çy s¸Ò kÐÝ. v¸Ò kÐÝ lµ Òõ bèr Ü{Hi cÐÝr ÒÐBrÐ ×BK, kiÕÜ »Ð¸Ò nB, ×BK qTBrg kiÕÜ ¶rÐ »Ð¸Ò ×érg, rÐ{rg rg{êi l¹i kЧrg ×érg. unBrg cÐñ ×Brg bö rg{êi ÒB Ty ÐiÕ», ÒÊÒ rÐiDr kЧrg Bi d¸Ü kÐirÐ sTÊÒ lµÜ xprg bËy. uÐT uÐñy uÐBrÐ bçrg rÐiDr ÒÐä Ð¾Ò nB, rãi: “YÕr MBÜ PÐi Hi lµ YÕr MBÜ PÐi, rg{Hi sBK l¹i lµÜ nB rÐ÷rg cÐTyÖr rµy cÐø?” YÕr MBÜ PÐi nÊÒ bÊÒ rgê, Ðái: “¤rg ×∙ síÜ biÕÒ Ò§i lµ Bi?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “unKrg Sòrg Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ qTBrРשy, ×tT lµ Sïrg cÊÜ ×öB cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, rg{Hi SõB Üíi SµK Sïrg cÊÜ ÒB ×∙ biÕÒ rgBy rgër rgµrÐ lBi löcÐ cñB rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi cßrg ÒÐä nB, rãi: “XeÜ nB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg qT¶ rÐiDr kЧrg »Ð¶i lµ rHi cÐK »Ðh» rg{êi kиc Òù dK lTi Òíi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “CÐÝrÐ S® ÒB qT¸ nâ lBi löcÐ rgër rgµrÐ cñB rg{Hi, S® ÒÐÕ Üíi bö rg{Hi qTB ÜÆÒ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 90 YÕr MBÜ PÐi Ðái: “aäi S® rg{Hi kЧrg rgê?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “uB ÒÐùc sù kЧrg rgê.” YÕr MBÜ PÐi c{êi kÐæ, rãi: “o® ÒÐùc ×Õr b¶r ÒЩr ÒB cßrg kЧrg rgê.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒnBrÐ lêi rãi: “Cеrg lµÜ ÒÐÕ lµ S® bÊÒ ×¾c dm, cеrg ÒÐùc sù bÖrÐ ×∙ qT¸ rÆrg nåi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “uB cã ÒÐTèc cøT ×{îc оr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mgµi cã, cÐØ cã rgµi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “VËy nèÒ cTéc lµ ÒÐTèc g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “aÝ ÜËÒ? aÝ ÜËÒ g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aÝ ÜËÒ cñB oÐærg u{íc LirÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rgËÜ ÜiÖrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«©y kЧrg »Ð¶i ÐKµr ÒKµr lµ ÜéÒ yDT cÇT, cßrg lµ sù ÒnBK ×æi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “LÊy c¸i g® ×æi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Cßrg lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ, cßrg lµ bÝ ÜËÒ cñB oÐærg u{íc LirÐ.” Nµr ×DÜ s©T l¾rg, ×Ìr ×∙ ×{îc ×èÒ lDr. oÐTrg c¶rÐ ÒnKrg c¨r »Ðòrg ©Ü T ܵ yDr ÒmrÐ , uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg rgÐi rgê g® lµ ÜéÒ rg{êi cã sä ÒÐÝcÐ nÊÒ ÒBK rÐ∙. «¸rg ÒiÕc rÐ÷rg rg{êi kиcÐ cñB оr cмrg cã Ò©Ü Òn¹rg rµK ×ó ÒÐ{ärg ÒÐøc ÒÐÓ STi ÒBK rÐ∙ cñB оr, SõB b{íc SµK NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lË» Òøc rãi rgBy SµK ×t Òµi cÐÝrÐ: “o® ÒÐùc Ò§i cßrg biÕÒ, oÐærg u{íc LirÐ SµK ×êi cô cè cñB rgµi uÐT PÐKrg Mg§ ×∙ bö ÒÐÊÒ l¹c.” «©y cÐÝrÐ lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ, bÝ ÜËÒ Üµ ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg ÜéÒ Bi biÕÒ. uÐT uÐñy uÐBrÐ lÇr ×ÇT ÒiDr biÕr ×æi dTrg ܹK, Ðái: “C§ lµÜ sBK ܵ biÕÒ ×{îc?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® PÐKrg Mg§ Òitr bèi ×∙ Òõrg ÜBrg oÐærg u{íc «å ×i Ò®Ü ÜéÒ rg{êi, yDT cÇT rg{êi ×ã cÐÕ Ò¹K ÜéÒ c¸i gièrg ÐÖÒ oÐærg u{íc LirÐ.” oÐærg u{íc «å b¶r ÒЩr cßrg lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ, cÐÝrÐ lµ cÊT Ò¹K Sµ ×å ¶rÐ cñB oÐærg u{íc LirÐ. oЧrg Bi biÕÒ lµ oÐærg u{íc «å cã Òn{íc, ÐBy lµ oÐærg u{íc LirÐ cã Òn{íc, rÐ{rg Üëi rg{êi SÉr cÐK nprg, cã oÐærg u{íc «å nåi ÒЮ rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó cÐÕ Ò¹K ÜéÒ c¸i gièrg ÐÖÒ oÐærg u{íc LirÐ . NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg sTy rgÐm Êy ×∙ lÇÜ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “C§ sBK l¹i biÕÒ sTy rgÐm Êy lµ sBi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐÕ Ò¹K ÜéÒ cH qTBr ¸Ü kÐÝ, cßrg lµ ÜéÒ lK¹i Ðëc SÊr nÊÒ »Ðøc Ò¹» cBK ÒЩÜ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 91 «itT ×ã kЧrg rÐ÷rg cÇr cã ÜéÒ ×§i ÒBy kÐhK lhK , rÐBrÐ rйy Sµ b®rÐ ÒmrРܵ còr ÜéÒ kÐèi ãc ÐióT ×{îc rgTyDr lý cñB lTyÖr kiÜ Sµ ¸Ü kÐÝ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mg{êi ܵ uÐT PÐKrg Mg§ Òitr bèi Ò®Ü, ×{Hrg rÐiDr lµ ÒÐiDr й ×Ö rÐÊÒ dBrÐ Ò{îrg ÒÐêi ×ã.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “uÐiDr й ×Ö rÐÊÒ dBrÐ Ò{îrg ÒÐêi ×ã, rgÐe rãi cÐÝrÐ lµ uõ »ÐT rЩr cñB «{êrg ܧr r{íc uÐôc.” ¸Ü kÐÝ ×éc d{îc cñB «{êrg ܧr ×éc bé ÒÐiDr й ×∙ bèr Òn¨Ü r¨Ü, Òn{íc giê cÐØ ÒnTytr d©T kЧrg ÒnTytr r÷. uõ »ÐT rЩr cÐÝrÐ lµ d©T Òn{ärg cñB «{êrg ܧr ÒÐêi ×ã, ÒÐTËÒ ÒÐDT ÐKB Sµ cÐÕ Ò¸c ¸Ü kÐÝ cñB bµ ×{îc ×{Hrg ÒÐÕ cKi lµ sKrg ÒTyÖÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg uõ »ÐT rЩr ×∙ »ÐÝ s¸T r¨Ü Ò©Ü ÐTyÕÒ, ×Õr Òãc S® ÐBK Òær Ò©Ü lùc ܵ b¹c Òn¾rg, rÐ÷rg SÉr kЧrg cã c¸cÐ rµK cÐÕ Ò¹K nB ÜéÒ èrg oÐærg u{íc LirÐ gièrg y ÐÖÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ SÉr rЮr rµrg, ×îi rµrg rãi ÐÕÒ. MÐ{rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Òn{íc ÒiDr l¹i nÓÒ nB ÜéÒ èrg Sµrg »Ð¸Ò s¸rg cÐãi lòB nåi Üíi rãi ÒiÕ»: “uTy rÐier ÒnKrg s¸T r¨Ü ×ã, bµ ×∙ cÐÕ Ò¹K nB bèr קi oÐærg u{íc LirÐ, bt rgKµi Sµ cÊT Ò¹K ÒTy gièrg ÐÖÒ Síi rÐ÷rg gÐi cÐh» ÒnDr oÐærg u{íc «å rÐ{rg l¹i ÐKµr ÒKµr ÒÐiÕT ÜÊÒ Ty lùc ÒÐÇr k® Sèr cã cñB oÐærg u{íc LirÐ kiB.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr rЮr c¸i èrg Sµrg ÒnKrg ÒBy rµrg , Ðái: “«©y lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Pжi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “MÐ÷rg r¨Ü gÇr שy ÒnKrg giBrg Ðå xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ rg{êi gëi lµ “CÐiÜ C§rg”…” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oÐærg u{íc LirÐ cñB оr cßrg lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Lµ c§ ×{B cÐK оr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u§i kЧrg ÒËr ÒBy giBK cÐK оr, cмrg qTB cÐØ lµ lµÜ sBK lÓc ×ó cÐK оr Òù Ü®rÐ cã ÒÐó Ò®Ü ×{îc ܵ ÒЧi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “aäi S® c§ cè ý ×ó rg{êi ÒnKrg giBrg Ðå biÕÒ bÝ ÜËÒ lµ oÐærg u{íc LirÐ ×∙ bö ÒÐÊÒ l¹c.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐõB rÐËr oÐærg u{íc LirÐ ×∙ xTÊÒ ÐiÖr ÒnKrg ÒBy k½ kиc, ÒЮ ×{Hrg rÐiDr ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “C§ sBK l¹i »Ð¶i lµÜ rÐ{ ÒÐÕ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “aäi S® Ò§i Òõ ×ÇT cÐÝ cTèi SÉr ×Brg ÐKµi rgÐi ÜéÒ cÐTyÖr.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “CÐTyÖr g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “oÐærg u{íc LirÐ Sèr lµ ÐTyÕÒ Ü¹cÐ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, ÒnBrg cÐñ c¸c ×êi cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ×tT lµ rÐ÷rg rg{êi nÊÒ ÒØ ÜØ Üµ l¹i ÒÐËr Ònërg, S® ÒÐÕ…” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 92 uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “V® ÒÐÕ c§ Òõ ×ÇT cÐÝ cTèi kЧrg Òir lµ oÐærg u{íc LirÐ ×∙ ÒÐËÒ sù bö ÒÐÊÒ l¹c.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “MgÐe ×år oÐærg u{íc LirÐ lµ ÒÐÊÒ l¹c ÒnKrg ÒBy uÐT MÐÊÒ PÐKrg »Ðô ÒЩr cñB uÐT PÐKrg Mg§ , uÐT MÐÊÒ PÐKrg Òitr bèi kirÐ Òµi ÒTyÖÒ rgÐÖ lµÜ sBK l¹i cã ÒÐó lµÜ nB rÐ÷rg cÐTyÖr sH sTÊÒ S§ ý rÐ{ ÒÐÕ? uiÕr bèi cè ý rãi rÐ{ SËy cã lÏ cмrg qTB cÐØ S® ÜTèr ÒÐÞ ÒиcÐ kж r¨rg ørg biÕr cñB rg{êi cKr ÒnBi Ü®rРܵ ÒЧi ?” vTy ×K¸r cñB rµrg ÒTy lµ cã lý, rÐ{rg ÐKµr ÒKµr kЧrg cã c¸cÐ rµK cÐørg ÜirÐ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i rãi: “V® ÒÐÕ Ò§i Üíi cè ý ÒiÕÒ lé bÝ ÜËÒ rµy, ×ó rÐ÷rg ÒÐï giB ÒÞ ×Ö cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg Ò®Ü ×Õr.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹rÐ lïrg rãi: “Vµ rÐ÷rg rg{êi Òíi שy ÒÇÜ ÒÐï l¹i cмrg cã ÜéÒ Bi cã ÒÐó sèrg sãÒ qTBy St.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “ªK ×ã Ò§i litr cÐK nprg sTy ×K¸r cñB Ò§i kЧrg Ðt lÇÜ, oÐærg u{íc LirÐ rÐÊÒ ×örÐ SÉr còr ÒnKrg ÒBy rgµi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i rgËÜ ÜiÖrg, cÆ» Ü¾Ò s¾c rÐër rÐ{ cÐiÜ {rg Òn{íc sBT SÉr lT§r cÐ¨Ü cÐÓ rЮr NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i bæ sTrg rãi: “uÐT PÐKrg Mg§ sBT ×ã l¹i kЧrg Ðt ×i Ò®Ü uõ »ÐT rЩr r÷B, ×{Hrg rÐiDr lµ bäi S® §rg ×∙ Ò®Ü nB oÐærg u{íc LirÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i iÜ lÆrg ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, Üíi cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “Cã lÏ cô Sèr ×∙ kЧrg rDr ×i Ò®Ü bµ ÒB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg §rg ÒÝr rÐiÖÜ bµ ÒB, Òn{íc kÐi uõ »ÐT rЩr xTÊÒ gi¸, Ðë ×∙ lµ b¹r.” uÐT uÐñy uÐBrÐ c{êi rйÒ, rãi: “unDr ÒÐÕ giBr rµy rÐ÷rg k½ b¸r ×ørg b¹r cоc cоr kЧrg ÝÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg uõ »ÐT rЩr kЧrg Ðt b¸r ×ørg §rg, bÝ ÜËÒ rµy rgKµi cKr cиT dòrg cÐÝrÐ cñB cÐi Òn{ärg «{êrg ܧr nB Sèr kЧrg cã rg{êi rµK kиc biÕÒ.” ¸rÐ Ü¾Ò cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ cµrg s¾c, Ðái: “C§ ÒЮ sBK? C§ lµ rg{êi ÒÐÕ rµK Síi «{êrg ܧr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü c{êi c{êi, ׸»: “oÐi Ò§i rãi nB bÝ ÜËÒ rµy ÒЮ Sèr ×∙ kЧrg ×örÐ giÊT rgµi r÷B.” Mµrg cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “u§i cÐÝrÐ lµ Òn{ärg r÷ cñB cÐi Òn{ärg cñB «{êrg ܧr, b¶r dBrÐ cñB Ò§i lµ «{êrg LBÜ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “CKr g¸i cñB «{êrg ܧr sBK l¹i l{T l¹c ÒnKrg cÐèr »ÐKrg ÒnÇr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÐø «{êrg ܧr dïrg ÒTy lµ ×éc d{îc ¸Ü kÐÝ rÐ{rg »Ðh» Ò¾c sK Síi uÐÊÒ ×¹i ܧr »Ð¸i rgÐiDÜ rgÆÒ ÐHr nÊÒ rÐitT, cKr g¸i «{êrg giB, Òn{íc giê kЧrg ×{îc »Ðh» Ðái Òíi cÐTyÖr ÒnKrg giBrg Ðå.” Giërg cñB rµrg b®rÐ ÒmrРܵ kiDr ×örÐ: “MÐ{rg cÐÓrg Ò§i l¹i qTyÕÒ Ò©Ü »Ð¶i lµÜ ×{îc ÜéÒ cÐÓÒ cÐTyÖr.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 93 uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Nôc ÒiDT cñB c¸c rg{êi lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ b¹K lùc, Ò§r cÐØ cñB cÐÓrg Ò§i cÐØ cã bèr cÐ÷…” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Pжr kиrg b¹K lùc?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oЧrg sBi, Pжr kиrg b¹K lùc!” Mµrg l¹i rãi ÒiÕ»: “CÐÓrg Ò§i kЧrg d¸Ü cÐèrg l¹i ܧr qTy S® ÒÐÕ cÐK rDr cÐØ cã c¸cÐ Èr r¸T ÒnKrg cÐèr »ÐKrg ÒnÇr, bB r¨Ü rBy cÐÓrg Ò§i ×∙ Òæ cÐøc ÒеrÐ ÜéÒ lùc l{îrg cÐèrg b¹K lùc, cÐØ ÒiÕc lùc l{îrg cñB cÐÓrg Ò§i SÉr cÐ{B ×ñ.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “aäi S® ÒnKrg ÒÐêi giBr ×Êy Òæ cÐøc cñB ×èi »Ð{Hrg cµrg rgÐiDÜ ÜËÒ, lùc l{îrg cµrg lír ܹrÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “uÐñ lmrÐ cñB c¸c ×èi »Ð{Hrg lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “NéÒ k½ ׸rg cÐÕÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “¬¾r cÐÝrÐ lµ Ò©Ü bÖrÐ cñB rg{Hi?” YÕr MBÜ PÐi ÒÐõB rÐËr. uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Mg{Hi ÜTèr dïrg oÐærg u{íc LirÐ cñB ÒB ×i giÕÒ Ð¾r.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “ªm b¹K cÐÕ b¹K, dm s¸Ò cÐØ s¸Ò!” uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr rЮr оr, l¹i rЮr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, bçrg rÐiDr rãi: “Gi¶i ÐTyÖÒ ×¹K ä cЩr cÐK ÒB, cïrg ÒB ×i!” ¬ë ×i rgBrg qTB bøc bÝcÐ ÐëB nÊÒ ×Ñ» Sµ lír, xTyDr qTB ÜéÒ kÐT nõrg »ÐKrg, ÜéÒ bôi ÒnÓc, S{îÒ qTB ÜéÒ c©y cÇT cÐÝr kÐÓc, Sµ ¸rÐ ×Ìr bçrg rÐiDr rÐ¹Ò ×i. aãrg ×DÜ ÒnKrg s©r s{írg, ÜBrg ÜéÒ S½ T ¸Ü ÒÐD l{Hrg kЧrg sBK diÔr Ò¶, ×Õr ¸rÐ ×Ìr d{êrg rÐ{ cßrg nÊÒ rÐîÒ rйÒ. Vµ ÒòB lÇT c¸c Òn{íc ÜÆÒ Òn¸rg lÖ rÐ{ cTrg ×iÖr, rÐ{rg bDr ÒnKrg ×Êy ÒЮ l¹i gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ ÒÐÕ giíi kиc. MÐ÷rg rg§i rе cBK nérg Êy l¹i nÊÒ T ¸Ü Sµ l¹rÐ lÏK. unKrg »Ðòrg ×ióÜ ÐHr ÜéÒ Òn¨Ü rgër ×Ìr Òn{êrg ÜirÐ, ¸rÐ ×Ìr Üê Üê bTår Ò½ Òn§rg ÐÖÒ rÐ{ ÜB ÒnHi. un{íc Üçi rgër ×Ìr, ×tT cã ÜéÒ lirÐ Sö. Nçi c¸i ÒDr ÒnDr lirÐ Sö ×tT lµ rÐ÷rg c¸i ÒDr Ðiór иcÐ ÜéÒ ÒÐêi, ÜéÒ sè rg{êi ÒnKrg ×ã Òn{íc שy kЧrg l©T SÉr còr lµ rÐ÷rg rЩr SËÒ bÊÒ kж x©Ü »Ð¹Ü ÒnKrg giíi giBrg Ðå! MЮr ÒÐÊy d∙y lirÐ Sö rµy c¶Ü xÓc cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg Ònä rDr nÊÒ rgÐiDÜ ÒÓc. Mµrg biÕÒ rÐ÷rg rg{êi rµy ×tT cÐÕÒ bäi oÐærg u{íc LirÐ, rµrg Ðy Sërg rHi שy cã ÒÐó cã ÒÐDÜ ÜéÒ c¸i lirÐ Sö r÷B, ÜéÒ c¸i ÒDr r÷B. “C§rg ÒÞ Vß!” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “uæ ÒiDr S® sî Òéi ¸c cñB cKr cиT qT¸ rÆrg, ÒÐÕ rDr Üíi ×ÆÒ rÐ÷rg lirÐ Sö SñB bër rg{êi ×ã ä שy, siDT ×é cÐK SKrg Ðår cñB bër Ðë.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 94 vBT ×ã оr Üíi ×{B Üëi rg{êi ×i SµK Ò©Ü ÒÐÊÒ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, lèi SµK b¾Ò ×ÇT Òõ ÜéÒ ÐµrÐ lBrg . ¬µrÐ lBrg kÐÓc kÐTûT, еrg nµK s¾Ò rÆrg rt, cßrg kЧrg biÕÒ lµ cã bBK rÐiDT rg∙ nÏ. Nëi rg{êi iÜ lÆrg ×i ÒÐeK sBT оr, cÐØ c¶Ü ÒÐÊy b¶r ÒЩr bçrg rÐiDr rÐ{ lµ ×Brg ×i SµK l¨rg Üé cñB ÜéÒ bËc ×Õ S{Hrg ÒÐêi cæ ×¹i ©Ü T, ÈÜ {íÒ Sµ ÒÐÇr bÝ. CTèi еrÐ lBrg lµ ÜéÒ c¸i cÞB s¾Ò ×{îc lµÜ bäi ÒÊÜ s¾Ò dµy bB ÒÐ{íc , rÆrg Òíi c¶ rgµr c©r. unDr cÞB cã Ü{êi bB c¸i kÐãB. “N{êi bB cÐiÕc cЮB kÐãB Sèr dK Ü{êi bB rg{êi kиc rÐBT cKi gi÷, rÐ{rg ÒÐêi rBy rÐ÷rg bprg Ð÷T ׸rg ÒÝr rÐiÖÜ cµrg rgµy cµrg ÝÒ.” V® ÒÐÕ b©y giê ×∙ cÐØ còr l¹i cã s¸T rg{êi, ×tT ×∙ lµ rÐ÷rg l∙K rЩr Òãc ×∙ ×ióÜ b¹c, ÒnKrg ×ã cã rÐ÷rg Ðë еrg ÒЩr ÒÝr cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, cßrg cã c¶ rÐ÷rg dBrÐ ÒÓ Sâ l©Ü ×∙ Òõrg ÜéÒ ÒÐêi ræi ÒiÕrg ÒnKrg giBrg Ðå. uЩr »ÐËr Sµ lBi löcÐ cñB rÐ÷rg rg{êi ×ã kЧrg gièrg rÐBT, rÐ{rg lòrg ÒnTrg ÒеrÐ Sµ sù cЩr ÒеrÐ cñB Ðë l¹i cã ÒÐó kÐiÕr uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒTyÖÒ ×èi ÒÝr rÐiÖÜ. Vâ c§rg cñB bër Ðë ×{Hrg rÐiDr cµrg kÐiÕr rg{êi ÒB Òir Ò{ärg, uÐT uÐñy uÐBrÐ cÐØ cÇr Sç Sç ÒBy s¸T rg{êi rµy lË» Òøc ×éÒ rgéÒ xTÊÒ ÐiÖr rÐ{ Ðår ÜB, rg{êi ×Õr rÐBrÐ rÐÊÒ cã קi Ü¾Ò s¾c rÐ{ cÐiÜ {rg, ÒЩr »Ð¸» cßrg ÒÐK¨r ÒÐK¾Ò rÐ{ cÐiÜ {rg, kÐT§r ÜÆÒ d¹r dµy s{Hrg giã SÕÒ dBK kiÕÜ dëc rgBrg, Ü{êrg Ò{îrg rÐ{ lµ “aÊÒ ÒÞ ÒÐÇr ¦rg” C§rg u§r «å KBi cÐÊr ×¹i ܹc rÐ÷rg r¨Ü St Òn{íc. CЮB kÐãB lµ dïrg d©y xÝcÐ s¾Ò bTéc SµK rg{êi, cÐiÕc cЮB kÐãB cTèi cïrg rpÜ ÒnDr rg{êi cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr оr Üä c¸i kÐãB cTèi cïrg xKrg ÒЮ s¸T rg{êi rµy ×éÒ rÐiDr biÕr ÜÊÒ, Ðë gièrg rÐ{ lµ ×{îc Òæ ÒiDr cñB uÐT giB Òõ ©Ü »Ðñ »Ð¸i ×Õr cBrÐ gi÷ Ðår ÜB cñB rHi cÊÜ ×öB rµy. vBT c¸rÐ cÞB s¾Ò lµ ÜéÒ giBr ÒйcÐ ÒÐÊÒ nérg n∙i, ÒnDr Ò{êrg ×∙ Üëc ×Çy nDT xBrÐ, s¸T rgër ×Ìr Òn{êrg ÜirÐ lË» lKÌ Ð¾Ò s¸rg . «Ìr cÐiÕT Üê ¶K, cÐiÕT lDr ×ñ kióT ×ñ lK¹i birÐ kÐÝ rgK¹i ܧr k® qT¸i ÒnDr rÐ÷rg gi¸ gç ä Òø »ÐÝB, cã rÐ÷rg c¸i ܵ ×Õr YÕr MBÜ PÐi cßrg cÐ{B Òõrg ÒÐÊy qTB. Cßrg kЧrg biÕÒ lµ birÐ kÐÝ cñB uÐT giB sÞ dôrg ÐBy lµ cñB k½ ÒÐï cñB Ðë, giê שy rÐ÷rg birÐ kÐÝ rµy ÒЮ Ð∙y còr, ܵ x{Hrg cèÒ cñB rg{êi sÞ dôrg l¹i ×∙ Üôc r¸Ò nåi. uÐT uÐñy uÐBrÐ b{íc l¹i ×Èy ÜéÒ Ò¶rg ׸ lír sBrg bDr , ÒnKrg bøc S¸cР׸ »ÐÝB sBT l¹i SÉr còr Òµrg cÐøB ÜéÒ khÒ s¾Ò, lÏ rµK oÐærg u{íc LirÐ cÐÝrÐ rpÜ ÒnKrg khÒ s¾Ò rµy? Nëi rg{êi ×tT rÝr ÒÐä, rЮr оr Üä khÒ s¾Ò, cTrg cTrg kÝrÐ kÝrÐ lÊy nB ÜéÒ c¸i Ðé» gç b¹cÐ ×µr ×{îc cÐ¹Ü Ònæ nÊÒ ÒirÐ x¶K. Ai cßrg kЧrg rgê bDr ÒnKrg c¸i Ðé» gç ×ã kЧrg Ðt lµ oÐærg u{íc LirРܵ lµ ÜéÒ ÜiÕrg Üárg c¨rg nB , ܵT Sµrg s¸» rÕr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg Ðt ÜTèr cÐe giÊT sù ÒÐÊÒ Sërg cñB rµrg, rÐÝT ܵy Ðái: “«©y lµ c¸i g®?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 95 aióT ÐiÖr cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ cµrg cTrg kÝrÐ rgÐiDÜ Ònërg, ÒnÇÜ giërg ׸»: “«©y lµ ÜÆÒ cñB ÜéÒ rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ Ðái: “LÏ rµK שy lµ ÜiÕrg dB ×{îc léÒ xTèrg Òõ ÜÆÒ cñB ÜéÒ rg{êi?” uÐT uÐñy uÐBrÐ gËÒ gËÒ ×ÇT, ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò cÐøB ×Çy ×BT kÐæ, T TÊÒ ×¸»: “V® rg{êi rµy ×∙ lµÜ ÜÊÒ ÜéÒ SËÒ S§ cïrg qTBr Ònërg, Òù c¶Ü ÒÐÊy kЧrg còr ÜÆÒ Üßi rµK sèrg ÒiÕ» r÷B rDr Òn{íc kÐi Òù SÉr ×∙ ×ó l¹i ÜéÒ di ÜÖrÐ kDT rg{êi léÒ dB ÒnDr ÜÆÒ Ü®rÐ xTèrg ×ó rоc rÐä ÐËT rЩr.” ¬¾r kЧrg Ðt rãi nB ÒDr cñB rg{êi rµy, rÐ÷rg Bi rÊy ×tT biÕÒ rg{êi оr rãi Òíi lµ Bi. uÐT MÐÊÒ PÐKrg ×éÒ rÐiDr qTB ×êi, Sèr lµ ÜéÒ rgÐi SÊr ÒnKrg giBrg Ðå lÓc ×ã, b©y giê bÝ ÜËÒ rµy Üíi ×{îc uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi nB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cÐØ c¶Ü ÒÐÊy ÒKµr ÒЩr l¹rÐ rg¾Ò Òõrg cHr , ÒЩr rg{êi nTr b¾r lDr, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi ÒÐä dµi, rãi: “CÐTyÖr rµy rgµi Sèr kЧrg rDr rãi nB.” uÐT uÐñy uÐBrÐ sÇÜ rhÒ ÜÆÒ rãi: “uB Sèr cßrg kЧrg ÜTèr rãi, rÐ{rg ÒB rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i rãi ×ó c¸c rg{êi Òir nprg oЧrg u{íc LirÐ Òõ l©T nåi ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg r÷B.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rÐ÷rg rg{êi ܵ gÇr שy cÐÕÒ Ò¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg…” uÐT uÐñy uÐBrÐ rg¾Ò rgBrg lêi cñB rµrg, l¹rÐ lïrg rãi: “GiÕÒ rg{êi cã nÊÒ rÐitT c¸cÐ, kЧrg rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i dïrg oÐærg u{íc LirÐ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr rЮr ÒÊÜ dB rg{êi ÒnKrg c¸i Ðé» gç, rgÐm ×Õr sù bi Ðïrg Sµ ÒÐ¶Ü kÐèc kÐi rg{êi rµy dïrg c¸i cÐÕÒ ×ó cÐTéc Òéi, cÐØ Ðy Sërg lµ Ü®rÐ ×∙ kЧrg Òíi rHi rµy. unKrg lòrg YÕr MBÜ PÐi nÊÒ bÊÒ cÐîÒ l¹i cßrg ×Brg Ðèi ÐËr rÐ{ SËy, cÐÝrÐ rgBy lÓc ×ã bçrg rgÐe ÜéÒ ÒiÕrg “TúrД, ÒÊÜ cÞB s¾Ò ×∙ ×ãrg l¹i! uiÕ» ×Õr lµ “cn¾c, cn¾c, cn¾c” Ü{êi bB ÒiÕrg SBrg rÐá, Ü{êi bB æ kÐãB rgKµi cÞB bçrg rÐiDr ×tT ×∙ bö rg{êi ÒB kÐãB l¹i. v¾c ÜÆÒ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü biÕr ×æi, YÕr MBÜ PÐi ÒÐä dµi rãi: “CÐÓrg ÒB ×∙ kЧrg rDr ×Õr, cßrg kЧrg rDr biÕÒ bÝ ÜËÒ rµy, cµrg kЧrg rDr ܹK »Ð¹Ü ×Õr sù BrÐ lirÐ cñB c¸c Sö Òitr bèi, cÐÓrg ÒB Sèr lµ rDr cÐÕÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ yDr lÆrg l¾rg rgÐe, ÒnDr ÜÆÒ ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü. YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg c¸i ܹrg rµy cñB ÒB ÒÐTéc St PÐã ¬årg uTyÕÒ ! … PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt ׸rg cÐÕÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹rÐ lïrg rãi: “uB cßrg kЧrg ׸rg cÐÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi kirÐ rg¹c rЮr оr, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒnBrÐ lêi Ðái: “«©y kЧrg »Ð¶i lµ ý cñB rgµi?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “oЧrg »Ð¶i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kirÐ rg¹c: “Lµ Bi ä bDr rgKµi kÐãB ÒÊÜ cÞB s¾Ò l¹i? NéÒ rHi cH ÜËÒ rÐ{ ÒÐÕ rµy, cã Bi cã ÒÐó ×i SµK?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 96 uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “CÐÝ ÝÒ cã s¸T rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg bër Ðë ×tT lµ bprg Ð÷T cñB rgµi…” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “uB ×∙ rãi, ÒÐÕ giBr rµy rÐ÷rg k½ cÐTyDr b¸r n½ b¹r bÌ lT§r kЧrg ÝÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ cTèi cïrg Üä ÜiÖrg, rãi: “unKrg s¸T rg{êi, cÐØ cÇr cã ÜéÒ k½ »Ð¶r béi ÒЮ ×∙ qT¸ ×ñ nåi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “o½ rgµi rãi lµ Bi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ׸», Ðái rg{îc l¹i uÐT uÐñy uÐBrÐ: “Nä c¸i kÐãB ÒÐø rÐÊÒ lµ C§rg u§r «å »Ð¶i kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Pжi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i ÒnBrÐ lêi Ðái: “Pжi ÐBy kЧrg »Ð¶i lµ k½ Sèr ×∙ rDr cÐÕÒ nÊÒ rÐitT lÇr ܵ kЧrg cÐÕÒ uÐÇr ¦rg C§rg u§r «å?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Pжi.” Y Õr MBÜ PÐi cßrg l¹i Ðái: “unËr qTyÕÒ ÒÞ cTèi cïrg cñB оr, ×èi ÒÐñ c㠻жi lµ C§rg uÞ Vß kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Pжi.” YÕr MBÜ PÐi rЮr rЮr NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, c¶ bB rg{êi ×tT ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. VÊr ×t rµy ×∙ kЧrg cÇr Ðái r÷B. C§rg u§r «å Òõ ÒnKrg ÒBy C§rg uÞ Vß ÒÐK¸Ò nB, ÒnKrg giBrg Ðå Sèr ×∙ cÐK nprg lµ ÜéÒ k® ÒÝcÐ. aër Ðë b©y giê Üíi biÕÒ nprg ×ã kЧrg Ðt lµ ÜéÒ k® ÒÝcÐ, C§rg uÞ Vß cè ý ÒÐB cÐK C§rg u§r «å, ×årg ÒÐêi cßrg ×∙ ÜTB cÐTéc оr. a©y giê ×itT dTy rÐÊÒ rDr Ðái lµ: “unKrg שy cã lèi nB ÒÐø ÐBi kЧrg?” “oЧrg.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Òn¶ lêi nÊÒ døÒ kÐK¸Ò, ÜËÒ ÒÐÊÒ cÊÒ gi÷ rÐ÷rg ÒÐø qTBr Ònërg, Sèr ×∙ kЧrg rDr cã lèi nB ÒÐø ÐBi! NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐBr ÒÐä, c¶ rg{êi rµrg d{êrg rÐ{ ×∙ n∙ nêi c¶ nB. MHi rµy cã ÒÊÜ cÞB s¾Ò dµy bB ÒÐ{íc,cã Ò{êrg ׸ dµy s¸T ÒÐ{íc, bÊÒ kó lµ Bi bö rÐèÒ ÒnKrg ÜéÒ giBr ÒйcÐ ÒÐÊÒ rÐ{ ÒÐÕ rµy ÒЮ cÐTyÖr dTy rÐÊÒ cã ÒÐó lµÜ cÐÝrÐ lµ rgåi cÐê cÐÕÒ. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr l¹i Ðái: “unKrg rµy cã n{îT kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Cã, cÐØ cã ÜéÒ Sò, ÜéÒ Sò n{îT ×éc!” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi rãi: “R{îT ×éc còr ÒèÒ ÐHr lµ kЧrg cã n{îT.” «èi Síi rg{êi cÐØ cã ×Brg cÐê cÐÕÒ Üµ rãi, n{îT ×éc ÒЮ cã Ðt g®? ¬¾r Ò®Ü ×{îc Sò n{îT nåi, ×Ë» Sì ÜiÕrg ×ÈÒ riDÜ, ×éÒ rÐiDr ×BK qTBrg »Ð¸Ò s¸rg, Sò n{îT nHi xTèrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 97 PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “«õrg qTDr nprg ܹrg cñB rg{Hi SÉr lµ cñB ÒB, ÜTèr cÐÕÒ, cßrg »Ð¶i ×ó ÒB nB ÒBy.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×örÐ lÓc rµK sÏ nB ÒBy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oÐi ×∙ ÐKµr ÒKµr ÒTyÖÒ Sërg.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “¬iÖr Ò¹i cÐÓrg ÒB còr Ðy Sërg g® r÷B cÐø?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CÐØ cÇr rg{êi còr sèrg ÒЮ còr Ðy Sërg!” YÕr MBÜ PÐi c{êi lír: “¬By, rãi nÊÒ ÐBy, cÐØ cÇr ÒB SÉr còr ÜéÒ ÐHi ÒÐä, ÒЮ ÒTyÖÒ sÏ kЧrg qTDr c©T rãi rµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Õr ÜéÒ cÐ÷ cßrg kЧrg rãi r÷B, rÐ{rg ЮrÐ rÐ{ l¹i ×éÒ rÐiDr cã Ðørg ÒÐÓ Síi rÐ÷rg birÐ kÐÝ ÒnDr gi¸ gç qTBrÐ bèr bøc Ò{êrg. ¬¾r Òõ Òõ b{íc qTB, Síi Üçi Üãr birÐ kÐÝ ×tT xeÜ nÊÒ ÒØ ÜØ. C¨r »Ðòrg ׸ l¹rÐ lÏK dÇr dÇr Ònä rDr nÊÒ Ki bøc, uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒÐæi Ò¾Ò bB rgër ×Ìr Òn{êrg ÜirÐ, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr Òõ ÒnDr gi¸ gç nÓÒ nB ÜéÒ c¸i nKi ЮrÐ èrg ÒnÓc. C©y nKi ×{îc lµÜ Òõ ÒÐh» rgTyDr cÐÊÒ, rЮr bt rgKµi Ònërg l{îrg cоc cоr »Ð¶i nÊÒ rÆrg rÐ{rg ÒÐùc ÒÕ l¹i ÐKµr ÒKµr kЧrg Ðt rÆrg rÐ{ S½ rgKµi ×ã ! PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnÇÜ rg©Ü Ðái: “uÐø birÐ kÐÝ rµy lµÜ sBK ܵ cã?” uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg Ònùc ÒiÕ» Òn¶ lêi, Òn{íc ÒiDr lÊy Òõ ÒnKrg Ðèc Ò{êrg nB ÜéÒ cTèr sæ gÐi cÐh» nÊÒ dµy, ÒÐæi ÐÕÒ bôi bÆÜ, lËÒ qTB ÐHr Ü{êi ÒnBrg nåi Üíi cÐÇÜ cÐËÜ ×¸»: “Lµ dK ¬¶i «§rg oÐBi ×ó l¹i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “¬¶i «§rg oÐBi ä GiBrg MBÜ uöcÐ L§i «{êrg?” uÐT uÐñy uÐBrÐ gËÒ gËÒ ×ÇT rãi: “¬áB kÐÝ cñB uöcÐ L§i «{êrg Sèr lµ ¸Ü kÐÝ Ty kÐiÕ» kо» ÒÐiDr й, rÐ{rg sBT kÐi oÐærg u{íc LirÐ xTÊÒ ÐiÖr ÒÐBrÐ ÒÐÕ cñB bër Ðë litr yÕT ×i. V® ÒÐÕ ¬¶i «§rg oÐBi ÒË» Ðî» ×Ö ÒÞ ×Õr x©Ü »Ð¹Ü, ÜTèr »Ð¸ ÐK¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, cÐØ ×¸rg ÒiÕc оr SÉr cÐ{B xTÊÒ ÒÐñ ÒЮ ×∙ cÐÕÒ bäi oÐærg u{íc LirÐ.” N¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg rÐiDr »Ð¸Ò s¸rg, kÐÏ lÆ» l¹i : “¬¾r SÉr cÐ{B xTÊÒ ÒÐñ, ÒЮ ×∙ cÐÕÒ bäi oÐærg u{íc LirÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i gËÒ gËÒ ×ÇT rãi: “«ã ÒTy lµ ×∙ lµ cÐTyÖr cß cñB ÐHr Òn¨Ü r¨Ü Òn{íc rÐ{rg ÒnDr שy l¹i gÐi l¹i nÊÒ nâ nµrg.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i cßrg ×∙ Òõrg rgÐe rãi qTB St Sö Sâ l©Ü Òitr bèi rµy, Ò§i rÐí rgK¹i ÐiÖT cñB §rg ÒB ЮrÐ rÐ{ gëi lµ uöcÐ L§i uiDr!” PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐe kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT, l¹i b¾Ò ×ÇT Üer ÒÐeK bøc Ò{êrg ׸ ÒiÕr St »ÐÝB Òn{íc. ¬¾r ÒBy »Ð¶i cÇÜ ÒÐBrÐ ×BK, ÒBy Òn¸i cÇÜ c©y nKi rÐ{rg Ü¾Ò l¹i rоÜ, d¸rg ×i cñB оr ÒTy kú l¹, rÐ{rg c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ d{êrg rÐ{ ×∙ nÊÒ rÐË» ×örÐ. Nëi rg{êi ×tT l¹i rÝr ÒÐä rЮr оr, ÒйcÐ ÒÐÊÒ l¹i Ònä rDr ÒmrÐ lÆrg rÐ{ ÜéÒ »ÐÇr Üé. «éÒ rÐiDr, ×BK qTBrg »Ð¸Ò s¸rg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 98 MÐ¸Ò ×BK rµy sK Síi ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg rÐ¸Ò ×BK ܵ YÕr MBÜ PÐi ×∙ Òõrg ÒÐÊy Òn{íc שy cßrg s¸rg ÐHr gÊ» béi. MÐ¸Ò ×BK rµy PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðiór rÐiDr dår c§rg lùc, Ü¾Ò Ð¾r ÒTy rÐ¾Ü rÐ{rg rÐ¸Ò ×BK l¹i cÐÝrÐ x¸c ×©Ü SµK kÏ Ðä gi÷B kÐèi ׸ ÒnDr bøc Ò{êrg. ¬¾r ×∙ kЧrg Ðt dïrg Ü¾Ò ×ó rЮr, оr ×∙ dïrg Ò©Ü ×ó rЮr! NéÒ ×BK ×©Ü Òíi, nèÒ cTéc kЧrg ÐKµr ÒKµr ×©Ü s©T SµK bøc Ò{êrg ׸. PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, Üßi ×BK ÒÐeK ×ã ×{îc nÓÒ nB, kÐi оr Üíi SõB ÒÐä xKrg lTårg ÐHi rµy nB c©y nKi èrg ÒnÓc ä ÒBy Òn¸i cßrg ×∙ ×©Ü Òíi, ÒÐëc nÊÒ Ü¹rÐ SµK ÒnKrg kÏ Ðä ܵ Üßi ×BK ×∙ x½ nB. CÐÝrÐ rgBy ÒnKrg lÓc ×ã cÐØ rgÐe ÜéÒ ÒiÕrg cÐÊr ×érg lír: “Kµrg”, c©y nKi èrg ÒnÓc cTèi cïrg ×∙ rpÜ ÒnKrg kÐe røÒ cñB bøc Ò{êrg ׸. aøc Ò{êrg ׸ ×{îc x©y dùrg bprg rÐ÷rg kÐèi ׸ dµy s¸T ÒÐ{íc ST§rg, cßrg ÒÐeK ×ã ܵ røÒ ÒK¸c nB, rÐ÷rg ܶrР׸ Sì Sôr bBy nµK nµK rÐ{ Ü{B. «éÒ rÐiDr ÒÊÒ c¶ l¹i Ònä St Síi sù ÒmrÐ lÆrg, ÒKµr bé bøc Ò{êrg ׸ ×∙ bö Sì Sôr ÒеrÐ Òõrg ×èrg. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ rÐË» bBK, cÐØ Òжr rÐiDr rãi ÜéÒ c©T: “¬áB kÐÝ GiBrg MBÜ uöcÐ L§i «{êrg qT¶ rÐiDr ÒÐiDr й S§ sKrg.” uÐT uÐñy uÐBrÐ, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, YÕr MBÜ PÐi, yDr lÆrg rЮr оr, ÒnKrg Ü¾Ò cÐøB ×Çy sù kÝrÐ »Ðôc: “Mg{Hi lµÜ sBK biÕÒ ÒnKrg c©y nKi rµy cã ÐáB kÐÝ?” “uB kЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB cмrg qTB cÐØ c¶Ü ÒÐÊy Ònërg l{îrg cñB rã ׸rg lÏ kЧrg rÐÑ rÐ{ ÒÐÕ. ªK ×ã bDr ÒnKrg nÊÒ cã ÒÐó lµ nçrg, ×Órg lÓc ÒB l¹i rgÐm Òíi ¬¶i «§rg oÐBi.” CTéc cÐiÕr ¬¶i «§rg oÐBi ÒÊr c§rg oÐærg u{íc sHr ÒnBrg Sèr lµ ÜéÒ ÒnKrg rÐ÷rg cTéc ÒÊr c§rg ræi ÒiÕrg ÒnKrg giBrg Ðå. M¨Ü ×ã b¶y Ü{Hi ÐBi cTéc ÒÊr c§rg ræi ÒiÕrg rÐÊÒ ÒnKrg giBrg Ðå, cÐÝ ÝÒ cã b¶y lÇr lµ »Ð¸Ò sirÐ Ò¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg! oÐærg u{íc sHr ÒnBrg lT§r lT§r gièrg rÐ{ ÜéÒ kú ÒÝcÐ lT§r sõrg s÷rg kЧrg Ðt gôc rg∙. MÐ{rg bër Ðë SõB Üíi ×i SµK Sµi cBrÐ giê ÒЮ ×∙ cÐørg kiÕr ÜéÒ oÐærg u{íc sHr ÒnBrg Òõrg Òn¶i qTB biÕÒ bBK rÐiDT r¹r kiÕ» SÉr kЧrg gôc rg∙ nèÒ cTéc ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×èrg ׸ Sôr – cÐÝr ÒÇrg s©r s{írg, bB Ü{Hi s¸T l©T ×µi, cH rgHi Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ- ÒÊÒ c¶ ×tT ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×èrg g¹cÐ Sôr! N¸T Ò{Hi SÉr còr cÐ{B kЧ, uÐT uÐñy uÐBrÐ cø ×ørg rÐ{ ÒÐÕ gi÷B ×èrg g¹cÐ Sôr ×∙ rÐTéÜ ×á ܸT. CH rgHi Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ, r¨Ü Òn¨Ü rЩr ܹrg, dBrÐ ÒiÕrg bB Ü{Hi Ò¸Ü ×êi, giê שy ×tT ×∙ bö »Ð¸ Ðñy! uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg Ðt cÞ ×érg, cßrg kЧrg nHi lÖ, rçi ÐËr ÒÐï rµy r{íc Ü¾Ò kЧrg ÒÐó rµK nÞB s¹cÐ ×{îc. a©y giê оr cÐØ ÜTèr ×æ ܸT! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 99 MÐ{rg оr kЧrg Ðt rЮr ÒÐÊy k½ ×∙ g©y nB ÒBi ÐëB rµy, s¾c Ònêi ÒÐD l{Hrg, ÜÆÒ ×ÊÒ rgµr dÆÜ ÜéÒ ÜµT ×á, rgKµi bèr rg{êi bër Ðë nB ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ d{êrg rÐ{ ×∙ kЧrg còr sirÐ ÜÖrÐ rµK kиc. YÕr MBÜ PÐi ×ørg ä »ÐÝB xB, rçi lòrg sK Síi uÐT uÐñy uÐBrÐ cµrg ×BT kÐæ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, l¹rÐ lïrg Ðái: “Mg{Hi ×Brg ©r ÐËr Sµ Òù Òn¸cÐ, c㠻жi rg{Hi cÐK nprg ÒBi ÐëB rµy dK rg{Hi ܵ nB?” YÕr MBÜ PÐi kÐÏ gËÒ ×ÇT, ÜÊy lÇr ×örÐ rãi, l¹i k®Ü l¹i, rÐ÷rg Ü©T ÒÐTÉr ÒnKrg lòrg ×Brg giµy xh, kÐiÕr оr cµrg ÒÐDÜ ×BT ×ír. ¬¾r cTèi cïrg kЧrg rÐör ræi r÷B, bÊÒ cÐîÒ rãi: “«©y lµ lÇr ÒÐø bB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “LÇr ÒÐø bB?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “LÇr ÒÐø rÐÊÒ lµ PÐ{îrg ¬Kµrg uË», lÇr ÒÐø ÐBi lµ MgÐD giB ÐKB SiDr, lÇr rµy lµ lÇr ÒÐø bB.” ¬¾r rãi nÊÒ rÐBrÐ, bäi S® оr ×∙ qTyÕÒ lµ sÏ rãi nB ÒKµr bé bÝ ÜËÒ. “uÐiDr й rgµy rBy, rg{êi cã Sâ c§rg cBK c{êrg rÐÊÒ kЧrg »Ð¶i lµ rg{Hi ܵ lµ C§rg uÞ Vß.” ¬¾r rãi nÊÒ Òмrg ÒÐõrg: “uÐBrÐ ×BK cñB rg{Hi ÒTy ×∙ gÇr rÐ{ kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i, rÐ{rg cKr rg{êi cñB rg{Hi l¹i cã rÐ{îc ×ióÜ.” “Còr rg{Hi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái. “uÐø ÒB lTyÖr lµ u©Ü kiÕÜ, ý kiÕÜ, Ò©Ü ý sä ÒË», S§ sä bÊÒ cÐÝ, c¸i ×ã Sèr lµ c¶rÐ giíi cBK rÐÊÒ ÒnKrg kiÕÜ »Ð¸», rÕT rÐ{ lTyÖr ÒеrÐ, rÐÊÒ ×örÐ lµ S§ ×öcÐ ÒnKrg ÒÐiDr й.” “Mg{Hi lTyÖr kЧrg ÒеrÐ?” “LK¹i kiÕÜ »Ð¸» rµy cßrg gièrg rÐ{ c¸rÐ cÞB cã Ü{êi bB c¸i kÐãB kiB , ÒB nâ nµrg ×∙ cã ×{îc ÒÊÒ c¶ c¸c cЮB kÐãB, rÐ{rg sBT kÐi Üä ×{îc Ü{êi ÐBi c¸i kÐãB, l¹i Ò®Ü kЧrg ×{îc cÐiÕc cЮB kÐãB cTèi cïrg.” YÕr MBÜ PÐi c{êi kÐæ rãi: “V® SËy ÒB Üçi lÇr xTÊÒ ÒÐñ, lT§r c¶Ü ÒÐÊy lùc bÊÒ Òòrg Ò©Ü, cã kÐi ÜéÒ kiÕÜ cÐhÜ nB nâ nµrg rÐÊÒ ×örÐ ÒnÓrg, cTèi cïrg qTBy ×ÇT l¹i, l¹i cÐÖcÐ nB gÇr ÜéÒ ÒÊc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “C§rg uÞ Vß ÒЮ sBK?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Vâ c§rg cñB оr cмrg rÐ÷rg kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i, ܵ còr kЧrg dÔ g® cã cH Ðéi ×ó ܵ ÒÊr c§rg, kо» ÒÐiDr й ×tT ró sî оr, cã lÏ cÐØ cã ÐBi ÒÐø lµ cã ÒÐó ×èi »Ðã Síi оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “NéÒ ÒÐø lµ oÐærg u{íc LirÐ?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “VÉr còr ÜéÒ ÒÐø lµ uÐiDr ¬¹ GiBK CÐirÐ «¹i ai PÐÓ” «ã lµ qTyór s¸cÐ gÐi cÐh» St b¶y lK¹i Sß kÐÝ rgTy ÐióÜ ×¸rg sî rÐÊÒ ÒÐiDr й Òõ Òn{íc Òíi rBy, rgÐe rãi kÐi qTyór s¸cÐ rµy ×{îc ÐKµr ÒÊÒ, Ònêi ×æ ܸT, ÜB qTû kÐãc, rg{êi SiÕÒ qTyór s¸cÐ rµy kÐi SiÕÒ ×Õr cÐ÷ cTèi cïrg cßrg ÒÐæ ÐTyÕÒ Üµ cÐÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×{Hrg rÐiDr cßrg Òõrg rgÐe rãi St rã: “MÐ{rg sBT kÐi qTyór s¸cÐ rµy ×{îc ÐKµr ÒеrÐ, litr bö ÒÐÊÒ l¹c, ÒnKrg giBrg Ðå Sèr dm cÐ{B cã rg{êi rµK Òõrg ÒÐÊy qTB.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 100 YÕr MBÜ PÐi rãi: “uÐËÒ sù qTyór s¸cÐ rµy ÒÐÊÒ l¹c ×∙ l©T rÐ{rg gÇr שy l¹i ÒÐÊy xTÊÒ ÐiÖr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “XTÊÒ ÐiÖr ä שT?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “PÐ{îrg ¬Kµrg uË».” NéÒ r¨Ü Òn{íc оr Òíi PÐ{îrg ¬Kµrg uË», cÐÝrÐ lµ ×ó Ò®Ü kiÕÜ cTèr s¸cÐ rµy, ×Órg lÓc PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg Òíi ×ã. YÕr MBÜ PÐi rãi: “LÓc ×ã ÒB cÐK nprg rg{Hi cßrg rÐÊÒ ×örÐ lµ ÜTèr Ò®Ü qTyór s¸cÐ rµy, cÐK nprg rg{Hi nÊÒ cã ÒÐó cßrg ×∙ bö C§rg uÞ Vß ÜTB cÐTéc , S® ÒÐÕ Üíi nB ÒBy Síi rg{Hi.” MÐ{rg оr ×∙ ÒÐTB. ¬¾r ÒTy ÜTèr giÕÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ, rÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i kЧrg ÜTèr giÕÒ Ð¾r, S® SËy Üíi sirÐ nB rÐ÷rg cÐTyÖr bÝ ÐióÜ ÒÐ¶Ü kÐèc ܵ ׸rg sî rÐ{ ÒÐÕ rµy. YÕr MBÜ PÐi rãi: “vBT kÐi ÒB Sµ rg{Hi qTyÕÒ ×ÊT, ÒirÐ ÒÐÇr Sµ ÒÐó x¸c ×∙ qT¸ ÜÖÒ, ÐBi cBrÐ giê sBT, Üíi cã ÒÐó qTBy l¹i PÐ{îrg ¬Kµrg uË».” LÓc ×ã PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ×∙ bÊÒ rgê biÕr ÒеrÐ ÜéÒ c¸i ÒnÊr cÐÕÒ, kЧrg rgÐi rgê g® ×∙ bö ÒÐTéc й cñB C§rg uÞ Vß ÒÊr c§rg! MÐ{rg оr ×∙ kЧrg ×¾c ÒÐñ, dK SËy Üíi x¶y nB Sô ÒÐ¶Ü ¸r lÇr ÒÐø ÐBi. YÕr MBÜ PÐi rãi: “aTæi s¸rg Ð§Ü ×ã ×∙ cã bèr Sö ÒnKrg MgÐD ÒÐö ÒÐÊÒ kiÖÒ ×Õr PÐ{îrg ¬Kµrg uË», bër Ðë lÆrg lÏ Òíi, lÆrg lÏ ×i, Sèr dm kЧrg Ðt kÐiÕr rg{êi kиc »Ð¶i cÐÓ ý Òíi, rÐ{rg ÒB l¹i rÐÉr kЧrg ræi ÜTèr Ò®Ü cÐK nB bër Ðë ×ó rgÐe rgãrg Òir Òøc, kЧrg rgê ÒB ×i lÇr ×ã, nèÒ cTéc l¹i kÐiÕr kÐT S{êr bër Ðë SÊÒ S¶ g©y dùrg Ü{êi bB ×êi, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ »ÐÕ SiDr.” ¬¾r rgÐm rgÐm nåi l¹i rãi ÒÐDÜ: “Cßrg cÐÝrÐ SµK rgµy Ð§Ü ×ã, ÒB lÇr ×ÇT ÒiDr gÆ» ×{îc NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, lÓc ×ã rµrg Üíi dër Òíi cÐ{B ×{îc r¨Ü rgµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ siÕÒ cÐÆÒ ÐBi r¾Ü ×ÊÜ, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi Òõ Òõ rãi: “Mg{Hi ÒTy nprg ×Õr ÒËr rgµy Ð§Ü rBy SÉr cÐ{B ÒÐÊy qTB qTyór «¹i ai PÐÓ rµy, rÐ{rg ×∙ kЧrg biÕÒ cã bBK rÐiDT rg{êi S® rã ܵ giB b¹i rЩr SKrg.” YÕr MBÜ PÐi cßrg siÕÒ cÐÆÒ ÐBi r¾Ü ×ÊÜ rãi: “V® ÒÐÕ ÒB cµrg »Ð¶i giÕÒ C§rg uÞ Vß, S® rÐ÷rg rg{êi rµy ܵ »Ðôc ÒÐï nÞB ÐËr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “V® ÒÐÕ Ð¾r cßrg kЧrg giÕÒ rg{Hi kЧrg ×{îc.” aër Ðë kЧrg rãi ÒÐDÜ r÷B bäi S® lÓc ×ã uÐT uÐñy uÐBrÐ ×∙ ×Brg cÐÇÜ cÐËÜ b{íc Òíi. unDr ÜÆÒ Ð¾r SÉr ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr cÆ» Ü¾Ò s¾c rÐ{ cÐiÜ {rg cßrg Ònä rDr Ònèrg nçrg ×ê ×Ér. ¬¾r ×ørg Òn{íc ÜÆÒ bër Ðë, gièrg rÐ{ ÜéÒ rg{êi gç , оr ×ørg rÐ{ SËy nÊÒ l©T Üíi ÒÐÉr ÒÐê ÒЮ ÒÐÇÜ rãi: “Mg{êi cñB uÐT giB ×tT ×∙ cÐÕÒ ÐÕÒ rÐ{rg x¸c cñB bër Ðë ÒKµr bé SÉr còr ä שy, ÒnKrg ×ã cÐØ ÒÐiÕT cã ÜéÒ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “C§rg u§r «å?” uÐT uÐñy uÐBrÐ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “NTèr giÕÒ ÐÕÒ rg{êi cñB uÐT giB kЧrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr dÔ, bër cÐÓrg rÐÊÒ ×örÐ cßrg cã ÒÐ{Hrg SKrg, rÐ{rg ÒÊÒ c¶ l¹i ×∙ ×{îc ÜBrg ×i ÐÕÒ!” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 101 YÕr MBÜ PÐi rÐör kЧrg ræi rãi: “MÐ÷rg ÒDr rµy lµÜ SiÖc lT§r lT§r s¹cÐ sÏ gër gBrg, kЧrg ×ó l¹i dÊT SÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rÐitT rg{êi rÐ{ SËy kЧrg ÒÐó ×éÒ rÐiDr biÕr ÜÊÒ ×{îc, bÊÒ lTËr bër cÐÓrg ×i rÐ{ ÒÐÕ rµK ÝÒ rÐitT cßrg cã Sµi ÜBrÐ Üèi sãÒ l¹i.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr оr, ÒnKrg Ü¾Ò lé nB S½ c¶Ü kÝcÐ, bçrg l¹i rãi: “uÐD ÒÞ cñB ÒB l¾Ü bÖrÐ, ä ÒnKrg ÒеrÐ ÒB còr cã ÜéÒ rg{êi »Ðô r÷ kиc, rµrg ÐiÖr Ò¹i ×∙ ×Brg ÜBrg ÒÐBi, rÕT rÐ{ sirРй ÜéÒ bh ÒnBi ÒЮ rã cÐÝrÐ lµ ÐËT dTÖ dTy rÐÊÒ cñB uÐT giB cÐÓrg Ò§i.” ¬¾r cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “Mµrg Ðë un¸c, gëi lµ un¸c Mgëc unirÐ, »Ðô ÒЩr cñB rµrg ÒDr lµ un¸c «§rg LBi, lµ ÜéÒ ÒÐÇy ÒiDT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg l¾rg rgÐe, Üçi ÜéÒ c©T rãi ×tT rgÐe nÊÒ cÈr ÒÐËr. uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒÐä dµi, rãi: “MÐ÷rg cÐTyÖr rµy Sèr rDr dK ×ÝcÐ ÒЩr Ò§i gi¶i qTyÕÒ, rÐ{rg Ò§i ×∙ kЧrg ×{îc r÷B nåi, rÕT rÐ{ SÉr rÐÉr rÐôc ܵ sèrg sBT rµy xTèrg Òíi cÞT ÒTytr cßrg kЧrg còr ÜÆÒ Üßi rµK gÆ» l¹i Òæ ÒiDr uÐT giB.” YÕr MBÜ PÐi gµK lDr, rgÐiDÜ giërg rãi: “¤rg kЧrg ÒÐó cÐÕÒ! LÏ rµK §rg kЧrg ÜTèr »Ðôc ÒÐï?” uÐT uÐñy uÐBrÐ ×éÒ rÐiDr c{êi c{êi, rô c{êi sK Síi kÐãc còr ×BT kÐæ ÐHr: “PÐôc ÒÐï? Mg{Hi ÜTèr ÒB »Ðôc ÒÐï? Mg{Hi cã biÕÒ C§rg uÞ Vß lµ rg{êi ÒÐÕ rµK kЧrg? Mg{Hi biÕÒ ÐBy kЧrg biÕÒ Ð¾r cã ÜéÒ ÒÐÕ lùc nÊÒ lír?” YÕr MBÜ PÐi ×{Hrg rÐiDr biÕÒ, kЧrg Bi cã ÒÐó biÕÒ rÐitT ÐHr оr. MgKµi uÐÊÒ «¹i oiÕÜ oиcÐ Sµ C¸i aBrg cã löcÐ sÞ l©T ×êi nB, ÒnKrg giBrg Ðå bB Ü{Hi cÐÝr Òæ cÐøc cã ÒÐÕ lùc lír rÐÊÒ kиc ÒЮ cÐÝ ÝÒ cã ÜéÒ rÞB cã qTBr ÐÖ nÊÒ ÜËÒ ÒÐiÕÒ Síi C§rg uÞ Vß, ÒnKrg sè ×ã ÝÒ rÐÊÒ cã ×Õr Ò¸Ü, cÐÝr Òæ cÐøc lµ dK C§rg uÞ Vß ×itT kÐiór ÒnKrg bãrg Òèi. CBK ÒÐñ йrg rÐÊÒ ÒnKrg giBrg Ðå ×∙ bö оr ÜTB cÐTéc cµrg kЧrg biÕÒ lµ cã bBK rÐiDT, ÒnKrg ×¸Ü Ðé SÖ ÒÐeK bDr rg{êi оr l¹i cã ÜéÒ ÐBi ÒDr cã Sâ c§rg ÒÐ©Ü ÐËT kЧr l{êrg. YÕr MBÜ PÐi ×Brg ×örÐ rãi nB ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg g® Ü®rÐ biÕÒ, rÐ{rg uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i ×∙ kЧrg ×örÐ rgÐe ÒiÕ» r÷B. ¬¾r SÉr ×ørg ×ã kЧrg Ðt cÞ ×érg, ÒnKrg ÒBi Üßi ÒÐÊÒ kÐiÕT bçrg rÐiDr l¹i ×årg ÒÐêi cã ÜéÒ dòrg ܸT Ò{Hi »ÐôÒ nB. oÐi оr gôc xTèrg, Òõ rHi xB ÒnTytr Òíi ÒiÕrg gµ g¸y ×ÇT ÒiDr. oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ÐBi ÜÆÒ ÒùB sHr ÜéÒ ÜÆÒ ×èi ÒÐñy. uÐÕ rÓi cBK rgÊÒ, rg{êi ×Brg bö ÒÐ{Hrg ÒTyÖÒ ×èi kЧrg cã c¸cÐ rµK S{îÒ qTB ×{îc. uÐÕ r{íc cжy xiÕÒ, ×Õr rÞB c¸i bÌ cßrg kЧrg ÒÐó S{îÒ qTB. unKrg oÐærg u{íc sHr ÒnBrg cÊÜ SÖ rgÐiDÜ rgÆÒ, kЧrg ÒÐiÕT cBK ÒÐñ, ÜTèr giÕÒ s¹cÐ bër Ðë cÐÝ ÝÒ cßrg cÇr Òíi Òõ bB cÐôc ×Õr r¨Ü cÐôc жK ÒÐñ. CÐK dï rÐ÷rg ÒDr rµy xTyDr rÓi S{îÒ s§rg ܵ Òíi ÒЮ kÐi ×i cßrg cÐØ cã ÜéÒ cKr ×{êrg Òn{íc ÜÆÒ! oÐT nõrg nËÜ Òn{íc ÜÆÒ, ×{êrg ×i nérg n∙i rÐ{rg ÐKµr ÒKµr kЧrg Ò®Ü ÒÐÊy ÜéÒ SÕÒ b¸rÐ xe rgùB l{T l¹i, cßrg kЧrg cã ÜéÒ cÐÓÒ dÊT cЩr SÊy ܸT rµK c¶. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 102 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rgÐiÕr n¨rg rãi: “aÊÒ lTËr lµ rÐ{ ÒÐÕ rµK, Ð§Ü rBy cÐÓrg ÒB rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i Ò®Ü cÐK nB bB rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MgKµi un¸c Mgëc unirÐ Sµ C§rg u§r «å nB còr cã Bi r÷B?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐiÜ C§rg, Ò§i ×∙ ÒÐT »Ðôc ×{îc оr rDr ÜTèr оr qTBy l¹i dò lB Òir Òøc, оr rÐÊÒ ×örÐ ×ñ kж r¨rg cTrg cÊ» cÐK cÐÓrg ÒB ÜéÒ cÐÓÒ ÜBrÐ Üèi.” YÕr MBÜ PÐi l¹rÐ lïrg rãi: “CÐØ ÒiÕc Üçi ÜéÒ ÜBrÐ Üèi ܵ оr cTrg cÊ» ×tT cã ÒÐó lµ ÜéÒ c¹Ü bÉy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “C¹Ü bÉy?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “¬¾r sî rµrg, rÐ{rg ÒB cBÜ ×KBr оr rÐÊÒ ×örÐ cµrg sî C§rg uÞ Vß, rÕT kЧrg »Ð¶i lµ оr ÒiÕÒ lé bÝ ÜËÒ cñB cÐÓrg ÒB ÒЮ C§rg uÞ Vß lµÜ sBK biÕÒ Üµ Ò®Ü Òíi, ÐHr r÷B l¹i Òíi ×Órg lÓc rÐ{ SËy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü c¨Ü ÐËr rãi: “MÕT rÐ{ »Ð¸r ×K¸r cñB cеrg lµ cÐÝrÐ x¸c, ÒÐiÕ» cµrg »Ð¶i Ò®Ü nB оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rg{êi ×ÇT ÒiDr cÐÓrg ÒB cÇr Ò®Ü kЧrg »Ð¶i lµ оr ܵ lµ un¸c Mgëc unirÐ.” oЧrg cã Bi biÕÒ un¸c Mgëc unirÐ rÐ{rg un¸c «§rg LBi l¹i lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ ræi ÒiÕrg - ÜéÒ ÒDr rgÐiÖr n{îT ræi ÒiÕrg. a©y giê оr l¹i cßrg ×Brg sBy, sBy Òíi rçi gôc d{íi Ò¸r c©y, ÒTy rÐiDr, SõB rgÐe ÒÐÊy ÒDr cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ, оr l¹i rжy lDr ܵ lír ÒiÕrg cÐÞi: “uDr giµ sÓc sirÐ ×ã ÒB cKi оr lµ bprg Ð÷T rÐ{rg оr l¹i qTBy nB lõB cKr g¸i cñB ÒB.” aër Ðë kЧrg Ðt cÐÆr ÜiÖrg оr l¹i, оr cÐÞi cµrg d÷ déi, cµrg cã ÒÐó Òir nprg cÐTyÖr rµy kЧrg Ðt lµ gi¶, cÐØ cÇr cã ÒÐó gi÷ l¹i cÐK uÐT uÐñy uÐBrÐ giëÒ Ü¸T ×ã ÒЮ cÐK dï оr cã cÐÞi bB rgµy bB ×DÜ r÷B cßrg kЧrg sBK. MÐ{rg cKr g¸i cñB оr ÒЮ l¹i kЧrg cÐöT ræi, rµrg cTèi cïrg ×∙ bö »Ðô ÒЩr cÐÞi Òíi rçi »Ð¶i bá ×i, ÒnDr bµr ÒnBrg ×ióÜ ÒnKrg kÐTD »Ðòrg cñB rµrg còr ×ó l¹i ÜéÒ »ÐKrg ÒÐ{, ÜéÒ ÒióT c§ r{Hrg ÒÐ¾Ò bÝÜ Òãc dµi ×Brg gôc lDr lDr ÜÆÒ bµr ÒnBrg ×ióÜ kÐãc Ü∙i kЧrg ÒЧi. unKrg bøc ÒÐ{ SiÕÒ lµ: “M÷ rÐi bÊÒ ÐiÕT, ×∙ lµÜ rÐôc giB ܧr, rÐ{rg S® cèÒ rÐôc ×Brg ÜBrg ÒnKrg bôrg rDr kЧrg ÒÐó dïrg c¸i cÐÕÒ ×ó Ò¹ Òéi…” uióT c§ r{Hrg rãi: “V® ÒÐÕ ÒióT ÒÐ{ cÐØ còr biÕÒ nB ×i, Ò§i ÜTèr gi÷ cßrg gi÷ kЧrg ræi.” “C§ cßrg kЧrg biÕÒ c§ ÒB ×i שT {?” “u§i rÕT rÐ{ biÕÒ ÒЮ Ò§i ×∙ ×i Ò®Ü Òõ síÜ nåi, שT còr ä l¹i rHi rµy r÷B.” unKrg »Ðòrg rÕT rÐ{ cã ÜéÒ ÒDr rgÐiÖr n{îT, Bi cßrg cмrg ÜTèr ä l¹i, S® SËy rDr bër Ðë cßrg cÐØ biÕÒ bá ×i, rÐ{rg bër Ðë l¹i SÉr kЧrg ÒÐó kЧrg Ò®Ü un¸c Mgëc unirÐ, biór rg{êi ÜDrРܧrg, c¸c й kDT bër Ðë ×i שT ܵ Ò®Ü? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×éÒ rÐiDr rãi: “Cã ÜéÒ rHi rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó Ò®Ü ÒÐÊy.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 17. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 103 YÕr MBÜ PÐi lË» Òøc Ðái: “MHi rµK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “PÐô ÒЩr cñB c§ ÒB Sèr ×∙ kЧrg biÕÒ cÐTyÖr rµy, uÐT uÐñy uÐBrÐ rÐÊÒ ×örÐ ×∙ s¾» xÕ» ÜéÒ rHi ×ó bër Ðë ÐÑr Ðò еrg rgµy.” «Õr rÐ÷rg §rg cÐñ ÐiÖT cñB rÐ÷rg ÒiÖÜ S¶i rÐá cßrg cã ÒÐó ä bDr rgKµi kiÕÜ rЩr Ò®rÐ, ÐTèrg Ðå lµ ÒnBrg cÐñ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. «¸rg ÒiÕc rHi ×ã rÐÊÒ ×örÐ nÊÒ bÝ ÜËÒ, uÐT uÐñy uÐBrÐ lT§r lT§r lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ ÒÐËr Ònërg, SiÖc rÐ{ ÒÐÕ rµy ÒЮ rgKµi cÐÝrÐ ÐBi rg{êi ×ã nB còr cã Bi biÕÒ ×{îc r÷B? “MÐÊÒ ×örÐ SÉr còr cã ÜéÒ rg{êi biÕÒ!” “Ai?” “uióT c§ r{Hrg ÒÐ¾Ò bÝÜ Òãc dµi kiB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ cоc cоr: “u®rÐ c¶Ü gi÷B ÒióT ÒÐ{ Sµ rÐB ×ÇT ÒÐeK ÐÇT cã lÓc gièrg rÐ{ Ò®rÐ Òû ÜTéi, ÒÐiÕ» rÕT rÐ{ lµÜ rÐ÷rg cÐTyÖr SiÖc rÐ{ ÒÐÕ rµy ÒЮ rÐÊÒ ×örÐ cßrg kЧrg giÊT uirÐ uirРשT.” uirÐ uirÐ cÐÝrÐ lµ ÒDr cñB rÐB ×ÇT ÒÐeK bDr Ü®rÐ un¸c Mgëc unirÐ. “«iÖT bé cñB ÒióT c§ r{Hrg cã kÐT§r ÜÆÒ giBr x¶K ×ã SõB nåi cмrg qTB cÐØ lµ lµÜ Ònò cÐK cÐÓrg ÒB ÒÐÊy ÒЧi, rÐÊÒ ×örÐ kЧrg Òíi rÞB cBrÐ giê c§ ÒB rÐÊÒ ×örÐ sÏ lhr lÓÒ ×i Ò®Ü un¸c Mgëc unirÐ .” Mµrg rãi kЧrg Ðt sBi. QT¶ rÐiDr cÐ{B Òíi rÞB cBrÐ giê ÒióT c§ r{Hrg rµy ×∙ lhr lÓÒ Òõ qTB cÞB sBT ×i SµK cKr Ð½Ü »ÐÝB bDr Òn¸i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ler lhr cÐ¨Ü cÐÓ qTBr s¸Ò c§ ÒB, PÐã ¬årg uTyÕÒ Sµ YÕr MBÜ PÐi cÐ¨Ü cÐÓ qTBr s¸Ò NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. “NéÒ kÐTD r÷ ×µi c¸c SÉr cÐ{B xTÊÒ gi¸ еrÐ ×érg ÒÐ{êrg lµ kЧrg ÒÐó Òïy ÒiÖr lé liÔT, S® ÒÐÕ rHi ÐÑr Ðò cñB bër Ðë rÐÊÒ ×örÐ c¸cÐ rе rµrg ÒB kЧrg xB!” «itT rµy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg kЧrg ×K¸r sBi, rHi ×ã qT¶ rÐiDr ä rgBy ÒnKrg ÜéÒ rg¸cÐ rÐá bDr rgKµi ÐBi cKr нÜ,ÜéÒ rHi kÝr cærg cBK Ò{êrg . NéÒ Ü¶rÐ S{êr T T ÒörÐ ÒörÐ, ÒnKrg S{êr cã ÜéÒ c©y ÜH Sµrg, ÒnDr ×ÇT Ò{êrg ×ÆÒ kÐK¶rg ÐHr Ü{êi cÐËT ÐKB Ðårg. CÞB kЧrg cµi, ЮrÐ rÐ{ lµ Üä ×ó cÐK ÒióT c§ r{Hrg kiB ×i SµK . C§ ÒB ׶K Ü¾Ò qTB l¹i nãr nhr ×Èy cÞB b{íc SµK nåi Üíi cµi cÐèÒ cærg l¹i, ÐKB Ðårg ÒnDr ×ÇT Ò{êrg ÒáB nB ÜéÒ Ð{Hrg ÒÐHÜ ÒirÐ kÐiÕÒ, l¸ cñB c©y ÜH bö giã ÒÐæi kDT xµK x¹c, rÐ{rg ÒnKrg S{êr l¹i lÆrg kЧrg ÜéÒ ÒiÕrg rg{êi. “Mµrg SµK Òn{íc, ×i bër ÒB ä bDr rgKµi ×Hi!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×∙ síÜ biÕÒ nprg ÐBi rg{êi ×µr §rg rµy ÒTyÖÒ kЧrg Òïy Òïy ÒiÖr ÒiÖr x§rg SµK rе niDrg cñB »Ðô r÷, bäi S® bër Ðë ×tT lµ rÐ÷rg rg{êi ×µr §rg cЩr cÐÝrÐ, ×µr §rg ÒnKrg rÐ÷rg rg{êi ×µr §rg. aër Ðë rЮr rµrg »Ðãrg qTB Ò{êrg cBK, l¹i cÐê nÊÒ l©T, ÐKB Ðårg SÉr ÒÐHÜ rÐ{ SËy, rÐ{rg bçrg Òõ ÒnKrg ܶrÐ s©r ÒmrÐ ÜöcÐ l¹i ÒnTytr nB ÜéÒ ÒiÕrg lB ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 18. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 104 Lµ ÒiÕrg cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒTyÖÒ kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi cKr g¸i dÔ bö ÐK¶rg sî. u¸r cñB c©y ÜH Sµrg kÐTÜ kÐTÜ nËÜ n¹». unKrg c¨r »Ðòrg rÐá T ¸Ü Üê ¶K, ÒióT c§ r{Hrg ÒÐ¾Ò bÝÜ Òãc dµi gôc ÒnDr ÜÆÒ bµr ÒnBrg ×ióÜ, bÝÜ Òãc dµi ×er ãrg ¶ siÕÒ cÐÆÒ lÊy yÕÒ ÐÇT cñB c§ ÒB, ÒBy cЩr cñB c§ ÒB ×∙ l¹rÐ rg¾Ò. uBy cЩr cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg l¹rÐ ÒK¸Ò: “CÐÓrg ÒB l¹i ×Õr ÒnÔ ÜéÒ b{íc nåi.” uióT c§ r{Hrg ×∙ bö s¸Ò йi, un¸c Mgëc unirÐ ×∙ kЧrg ÒÐÊy שT r÷B. oЧrg cã Bi Òù dïrg bÝÜ Òãc cñB Ü®rÐ ×ó Òù giÕÒ cÐÕÒ Ü®rÐ c¶, lµ k½ rµK ×∙ й ×éc ÒÐñ? YÕr MBÜ PÐi siÕÒ cÐÆÒ ÐBi r¾Ü ÒBy: “Nèi Ò{ Ò®rÐ cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ Sµ un¸c Mgëc unirÐ xeÜ nB kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ Üµ kЧrg cã k½ kиc biÕÒ.” V® ÒÐÕ ÒÐTéc й cñB C§rg uÞ Vß l¹i ×∙ ×Õr síÜ ÐHr bër Ðë ÜéÒ b{íc! v¾c ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn¾rg rÐîÒ, rÐ{rg ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò l¹i lé nB ÜéÒ ÒiB ×á rgÇT. ¬¾r ×Brg Ò®Ü, оr Ðy Sërg ÒDr й ÒÐñ lÇr rµy ÒnKrg lÓc Séi S∙ ×∙ g©y rDr ÜéÒ cÐÓÒ sH sTÊÒ. CÐØ cÇr cã ÜéÒ cÐÓÒ sH sTÊÒ, cÐØ cÇr sãÒ l¹i ÜéÒ cÐÓÒ ÜBrÐ Üèi, ÒЮ оr ×∙ ÒTyÖÒ sÏ kЧrg bá sãÒ! MÐ{rg lÇr rµy ЮrÐ rÐ{ оr ×∙ lÇÜ nåi, bäi S® ÜBrÐ Üèi rµy k® ÒÐùc qT¸ nâ nµrg. unDr bµr ÒnBrg ×ióÜ cã ÜéÒ c¸i g{Hrg sKi, cã rg{êi ×∙ dïrg sKr ×á SiÕÒ lDr ÒnDr ÒÊÜ g{Hrg bB cÐ÷, cÐ÷ SiÕÒ nÊÒ nèi, Ðiór rÐiDr lµ un¸c Mgëc unirÐ ÒnKrg lÓc cTèrg qTýÒ ×∙ ×ó l¹i, ÒDr ×∙ b¾Ò Ònãi rµrg ÒB ÜBrg ×i cßrg ×∙ kЧrg cÐÓ ý. u¹i sBK cÐTyÖr nâ nµrg rÐ{ ÒÐÕ, Üëi rg{êi rg{îc l¹i cµrg kЧrg Ðt cÐÓ ý? vKr ×á rÐ{ ܸT, cÐ÷ ×á rÐ{ ܸT: uÞ ª{Hrg QT¸r! uÞ ª{Hrg QT¸r lµ ÜéÒ c¸i ÒDr nÊÒ »Ðæ biÕr, cã nÊÒ rÐitT ×¹K qT¸r cßrg gëi lµ uÞ ª{Hrg QT¸r, nÊÒ ÜBy ÒnKrg ÒеrÐ rµy cÐØ cã ÜéÒ rHi. “Mµrg ÒB lµÜ sBK l¹i biÕÒ bër cÐÓrg sÏ ÜBrg rµrg ÒB Òíi uÞ ª{Hrg QT¸r?” “Cã lÏ lµ ÒnKrg lÓc S§ Ò®rÐ ×∙ rgÐe ÒÐÊy, cã lÏ lµ ÒnKrg sè rÐ÷rg ÒDr ×ã cã ×¹K sm cñB uÞ ª{Hrg QT¸r, rµrg ÒB sirÐ Òn{ärg Ò¹i שy ×{Hrg rÐiDr rÐËr nB.” aÊÒ lTËr lµ rÐ{ ÒÐÕ rµK, bër Ðë ×Õr x©Ü xÈÜ Òèi cßrg sÏ ×i xeÜ xhÒ, cÐK dï שy cã lµ ÜéÒ c¹Ü bÉy bër Ðë cßrg »Ð¶i ×i cÐK bprg ×{îc. unKrg s©r S{êr cñB uÞ ª{Hrg QT¸r l¹i cßrg cã ÜéÒ c©y ÜH Sµrg cã Ò¸r c©y kÐTÜ kÐTÜ nËÜ n¹», ÒnKrg ×¹i ×iÖr Ð{Hrg kÐãi Üï ÜöÒ, rЮr kЧrg ÒÐÊy ЮrÐ rg{êi, rÐ{rg bër Ðë SõB Üíi ×Õr ÐËT SiÖr, litr rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg rg{êi, s©r S{êr l¹rÐ S¾rg, giërg rãi l¹rÐ lïrg, cÐØ cã ÐBi ©Ü: “Nêi SµK!” Giërg rãi lµ Òõ ÒnKrg ÜéÒ giBr ÒörÐ »Ðòrg »ÐÝB bDr Òn¸i Sërg nB, rg{êi ä bDr ÒnKrg ЮrÐ rÐ{ Sèr ×∙ ×Brg ×îi bër Ðë. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 19. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 105 XeÜ nB שy qT¶ rÐiDr lµ ÜéÒ c¹Ü bÉy. MÐ{rg lÓc rµy bër Ðë l¹i cã kÐi rµK còr sî c¹Ü bÉy cñB k½ kиc r÷B ? PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Õr rgÐm cßrg cмrg rgÐm lË» Òøc b{íc qTB, c¸rÐ cÞB ×Brg kÐh» Ðê, kÐÏ ×Èy ÜéÒ c¸i ×∙ Üä nB. unKrg »Ðòrg cã bèr rg{êi. CÐØ cÇr оr cÐK nprg lµ SiÖc rDr lµÜ ÒЮ cÐK dï cã ÒÐiDr birÐ S¹r Ü∙ ×Brg ä Òn{íc ÜÆÒ ×îi, оr cßrg ÒTyÖÒ kЧrg lïi rÞB b{íc, ÐTèrg Ðå cÐØ lµ bèr rg{êi! unKrg bèr rg{êi, ÜéÒ rg{êi ×Brg Tèrg n{îT, ÐBi rg{êi ×Brg ׸rÐ cê, còr cã ÜéÒ ÒÐiÕT riDr ÜÆc ¸K Òn¾rg ×Brg dïrg ÜéÒ cKr dBK rÐá ÒØB Üãrg ÒBy. unKrg »Ðòrg SÉr kЧrg ×èÒ ×Ìr, s¾c ÜÆÒ cñB ÒDr Òn½ ÒTæi xeÜ nB gièrg rÐ{ cKr dBK cñB оr, Òn¾rg bÖcÐ xBrÐ rÐîÒ, xBrÐ ×Õr Üøc ׸rg sî. ¬Bi rg{êi ×Brg ׸rÐ cê, qT¶ rÐiDr cã ÜéÒ rg{êi lµ ×¹K sm, n©T Òãc ÒTy ×∙ b¹c ÐÕÒ, rÐ{rg s¾c ÜÆÒ l¹i Ðårg еK rÐ{ Òn½ sH sirÐ, rg{êi kiB ÜÆc ¸K xBrÐ, ÜBrg ÒÊÒ Òn¾rg, ¨r ÜÆc gi¶r dö, ÒnDr ÒBy cã ×eK ÜéÒ c¸i rÐÉr, rÐ{rg l¹i lµ cÈÜ ÒйcÐ cã gi¸ Ònö liDr ÒеrÐ. CKr rg{Hi cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg rÐiDr ÒÐT l¹i, ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ ×éÒ rÐiDr l¹i ÐiÖr lDr ÜéÒ SÇrg ×á kиc ÒÐ{êrg. aäi S® rg{êi SõB nåi cÓi ÜÆÒ Tèrg n{îT, lÓc rµy ×Brg Òõ Òõ rgÈrg ÜÆÒ lDr. MЮr ÒÐÊy kÐT§r ÜÆÒ cñB rg{êi rµy, ÒBy cЩr cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lË» Òøc l¹i l¹rÐ rg¾Ò. NéÒ kÐT§r ÜÆÒ ×Çy rÐ÷rg SÕÒ cÐhÜ cÐprg cÐöÒ, Ü¾Ò s¾c Üßi qTÆ» rÐ{ cÐiÜ {rg, Ðiór rÐiDr cÐÝrÐ lµ “aÊÒ ÒÞ ÒÐÇr ¦rg” C§rg u§r «å! ¬¾r cßrg ×Brg rЮr bër Ðë, ÒnKrg cÆ» Ü¾Ò s¾c ÜBrg ÜéÒ rhÒ c{êi nÊÒ Òµr ×éc, rãi: “Nêi rgåi.” unKrg c¨r ÒörÐ »Ðòrg qT¶ rÐiDr còr cã bB c¸i gÐÕ Ònèrg, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ ÒÐùc sù rgåi xTèrg. un{íc ÜéÒ ÒnËr ¸c cÐiÕr ÒnKrg ÒÐÕ sirÐ ÒÞ rgµr c©r ÒneK sîi Òãc rÕT cã ÒÐó gi÷ l¹i ÜéÒ cÐÓÒ ÒÐó lùc cßrg lµ ÜéÒ ×itT ÒèÒ. V® ÒÐÕ YÕr MBÜ PÐi Sµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg ×∙ rgåi xTèrg, bër Ðë cßrg biÕÒ nprg lÓc rµy שy ×∙ nHi SµK ÒÐÕ sirÐ ÒÞ rgµr c©r ÒneK sîi Òãc. ------ ViieÒÒkiieÜ..cKÜ ------ V e k eÜ cKÜ NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2