Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8

Chia sẻ: Minh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

108
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiên nhai minh nguyệt đạo - tập 8

 1. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 87 Håi thø t¸m Khæng T­íc S¬n Trang MÆÒ cKr rg{êi b¶r ÒЩr rã cÐÝrРܵÜéÒ c¸i ÜÆÒ r¹, ÜéÒ rµK ÜÆÒ r¹ ܵ cã ÒÐó Òïy ÒÐeK ÐKµr c¶rÐ Sµ Ò©Ü Ò®rÐ lµ ÒÐBy ×æi bÊÒ cø lÓc c¸i . - L¹i cã Bi cã ÒÐó Òõ ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ cñB ÜéÒ rg{êi ܵ rЮr nB ×{îc rÐ÷rg bÝ ÜËÒ Èr cÐøB ÒnKrg lòrg rg{êi ×ã? - L¹i cã lK¹i ÜÆÒ r¹ rµK ×Êy cã ÒÐó sK Síi kÐT§r ÜÆÒ ÒÐËÒ cñB cKr rg{êi ÒЮ cµrg ÒirÐ x¶K k® diÖT ÐHr? Mg{êi ܵ ÒЩr »ÐËr cµrg Ò§r qTý, ×öB Sö cµrg cBK ÒЮ c¸i ÜÆÒ r¹ ×eK ÒnDr ÜÆÒ ÒÐ{êrg ÒÐ{êrg l¹i cµrg kÐiÕr rg{êi kиc kЧrg ÒÐó rЮr ÒÐÊT ×{îc. LÓc NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr ÒÐÊy uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒnKrg lòrg litr Òù Ðái: “uÐø ܵ оr ×Brg ÜBrg ÒnDr ÜÆÒ lµ lK¹i ÜÆÒ r¹ g®?” aÊÒ kó ×ã lµ lK¹i ÜÆÒ r¹ g® ×i cШrg r÷B rÐ{rg cÐTyÖr cÐñ rЩr cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg cã ÒÐó ×ÝcÐ ÒЩr nB rgÐDrÐ ÒiÕ» bër Ðë cÐTyÖr ÒÐ{êrg cã ÒÐó kÐiÕr rg{êi ÒB ÒÐÊy nÊÒ STi. oÐærg u{íc LirÐ ×∙ ×Ñ» , oÐærg u{íc sHr ÒnBrg l¹i cµrg ×Ñ» ,c¸i ×Ñ» nùc nì ÐTy ÐKµrg ÜBrg ×Çy dÊT Êr löcÐ sÞ . N¸i rgãi ܵT xBrÐ rgëc d{íi ¸rÐ r¾rg cÐitT »Ð¸Ò nB ¸rÐ s¸rg cã ܵT rÐ{ ܵT l§rg cÐiÜ PÐØ uÐÓy, bËc ÒÐtÜ ×¸ dµi Òn¾rg ×Ñ» rÐ{ ܵT b¹cÐ rgëc xTyDr qTB gi÷B bøc Ò{êrg Sµrg, rHi שy d{êrg rÐ{ ÒKµr dïrg kiÜ cЩT b¶K rgëc ܵ x©y rDr. unKrg S{êr , d{íi rÐ÷rg c©y BrÐ ×µK cã ÜÊy cÐÓ cÐiÜ C§rg ×Brg d¹K cÐHi, ÒnKrg Ðå Sµi cÆ» UyDr ¦Hrg ×Brg ÒTrg Ò¨rg bHi léi. uÐK¸rg ÒÐÊy bãrg ÜÊy c§ ÒÐiÕT r÷ ÜÆc ¸K lôB ܵT kÐÏ nãr nhr b{íc ×i ÒnDr ÒÐ¶Ü cá ÜtÜ Ü¹i,rÐ{rg l¹i biÕr ÜÊÒ ÒnKrg kÐT nõrg s©T ×Çy ÐKB, ÒnKrg c¸i s©r S{êr b¶y ܵT sÆc sì rµy. unKrg giã ÜBrg ÒÐeK ÜéÒ Üïi Ð{Hrg ÒÐBrÐ kÐiÕÒ lµÜ sBy lòrg rg{êi, »ÐÝB xB ЮrÐ rÐ{ cã rg{êi ×Brg ÒÐæi s¸K, ×ÊÒ Ònêi rgË» Ònµr sù ÒÐBrÐ b®rÐ. aB cÞB lír ÒnKrg ÒnBrg , rgKµi ÒnBrg ×tT ×Brg Üä, kЧrg rЮr ÒÐÊy rg{êi g¸c cÞB. uÐT uÐñy uÐBrÐ ×Brg ×ørg Ò¹i ÒÐtÜ b¹cÐ rgëc cñB Òitr ܧr, lÆrg lÏ rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ. ¬¾r lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ kÝr ׸K, lµÜ SiÖc rãi cÐTyÖr cßrg nÊÒ kÝr ׸K, ÒnKrg lòrg оr dï ×Brg rgÐm g® , dï nÊÒ ÒÐÝcÐ lµÜ g® cßrg ÒTyÖÒ kЧrg lé nB rgKµi ÜÆÒ. MЮr ÒÐÊy PÐã ¬årg uTyÕÒ Ð¾r cÐØ Ðêi ÐîÒ c{êi c{êi rãi: “uB kЧrg rgê ÐTyrÐ ×µi sÏ Òíi, rÐ{rg ܵ ÐTyrÐ Òíi ÒÐËÒ ×Órg lÓc!” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “vBK l¹i ×Órg lÓc?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 2. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 88 uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “«DÜ rµy rHi rµy cßrg cã kиcÐ Òíi, ×Órg lÓc kЧrg »Ð¶i lµ kиcÐ ÒÐ{êrg.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “Lµ Bi?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “C§rg ÒÞ Vß.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ rgËÜ ÜiÖrg, ÒnDr ÜÆÒ ÐKµr ÒKµr cмrg cã c¶Ü xÓc g®, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i cßrg kЧrg Ðt ÒÐBy ×æi rhÒ ÜÆÒ. uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr rµrg, l¹i rЮr c¶ YÕr MBÜ PÐi ×{îc rg{êi kÐiDrg SµK: “aër Ðë lµ bprg Ð÷T cñB ÐTyrÐ?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ÒÐõB rÐËr, cßrg kЧrg »Ðñ rÐËr - gi÷B bër Ðë nèÒ cTéc lµ ×öcÐ ÐBy lµ b¹r? Vèr dm ×Õr b¶r ÒЩr оr cßrg kЧrg »Ð©r biÖÒ ×{îc. uÐT uÐñy uÐBrÐ cßrg kЧrg Ðái r÷B, cÐØ rgÐiDrg rgÐiDrg rg{êi rãi: “Nêi, Üêi SµK!” ¬Bi rg{êi kÐiDrg YÕr MBÜ PÐi lDr bËc ÒÐtÜ, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×Brg ×i ÒÐeK »ÐÝB sBT cÐîÒ dõrg l¹i cÐ¨Ü cÐÓ rЮr uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “unBrg cÐñ cßrg kЧrg Ðái xeÜ Ò¹i sBK cÐÓrg Ò§i l¹i Òíi שy {?” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¾c l¾c ×ÇT. - C¸c rg{êi ×∙ lµ bprg Ð÷T cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒЮ ÒB kЧrg cÇr Ðái, ܵ ×∙ kЧrg cÇr Ðái ÒЮ kЧrg cÇr »Ð¶i Üä ÜiÖrg. ¬¾r Òn{íc giê kЧrg »Ð¶i lµ k½ l¾Ü lêi. MÐ{rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i qTyÕÒ kЧrg iÜ lÆrg , rµrg l¹i rãi ÒiÕ» : “unBrg cÐñ ÒTy ×∙ kЧrg Ðái, rÐ{rg Ò§i SÉr »Ð¶i rãi.” Mµrg ×∙ rÐÊÒ ×örÐ ÜTèr rãi ÒЮ uÐT uÐñy uÐBrÐ l¾rg rgÐe. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “CÐÓrg Ò§i ÒÐø rÐÊÒ ×Õr S® Òn¸rÐ ÒBi ÐëB, ÒÐø ÐBi lµ S® cÇT cøT ÒÐÇr y, kЧrg biÕÒ ÒnBrg cÐñ cã ÒÐó Òn{íc ÒiDr xeÜ qTB bÖrÐ cÐK cеrg ×{îc kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrÐ cTèi cïrg Üä ÜiÖrg, Ðái: “Lµ bÖrÐ g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u©Ü bÖrÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ ×éÒ rÐiDr qTBy ×ÇT l¹i cÐ¨Ü cÐÓ rЮr rµrg rãi: “u©Ü bÖrÐ cÐØ cã Ò©Ü d{îc Üíi cã ÒÐó cøT ×{îc!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i biÕÒ…” ¬Bi cÐ÷ rµy rãi SõB døÒ lêi, YÕr MBÜ PÐi ×Brg rpÜ ÒnDr c¸rg ×éÒ rÐiDr »Ði nB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg ×∙ xTÊÒ ÒÐñ. aër Ðë ÜéÒ rg{êi ×ørg Òn{íc ÜÆÒ uÐT uÐñy uÐBrÐ, ÜéÒ rg{êi ä »ÐÝB sBT l{rg uÐT uÐñy uÐBrÐ. aër Ðë ÜéÒ Òn{íc ÜéÒ sBT, ×årg ÒÐêi xTÊÒ ÒÐñ, SõB nB ÒBy ×∙ »ÐKrg ÒáB ÐÕÒ Üëi ×{êrg ÒÐK¸Ò cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ! unDr ÒÐÕ giBr Sèr kЧrg Ðt cã cÐiDT ÒÐøc Sâ c§rg ÒTyÖÒ ×èi ÐKµr Üü S§ kÐTyÕÒ, rÐ{rg bër Ðë ÒÊr c§rg lÇr rµy l¹i gÇr rÐ{ ×¹Ò ×Õr sù ÐKµr Üü. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 3. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 89 oЧrg Bi cã ÒÐó Ò®Ü nB cÐç sH Ðä cñB Ðë, cßrg kЧrg Bi cã ÒÐó cÐèrg ×ì ÒÐK¸Ò nB, sù ÒÐùc ÒЮ, c¨r b¶r cмrg Bi cã ÒÐó rgê bër Ðë sÏ ×éÒ rgéÒ xTÊÒ ÒÐñ. ¬µrÐ ×érg cñB Ðë kЧrg rgÐi rgê g® ×∙ ×{îc ÐK¹cÐ ÒÝrÐ nÊÒ ÒØ ÜØ, Sµ cÓ ÒÊr c§rg rµy kЧrg rgÐi rgê g® cßrg ×∙ qTB nÊÒ rÐitT lÇr »Ðèi Ðî» ÒË» lTyÖr. V® ÒÐÕ cÐñ rЩr oÐærg u{íc sHr ÒnBrg dBrÐ cÐÊr ÒÐiDr й ×Õr cH Ðéi ÐKµr ÒÐñ cßrg kЧrg cã, bö rg{êi ÒB kÐèrg cÐÕ rgBy Òn{íc cñB lír sHr ÒnBrg cñB Ü®rÐ. MgBy ÒnKrg rиy Ü¾Ò ×ã, bër Ðë ×∙ ×ióÜ ÐTyÖÒ ×¹K xTrg qTBrÐ kÐí» x{Hrg Òø cÐi uÐT uÐñy uÐBrÐ! uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg Ðt bö gôc xTèrg bäi S® bër Ðë ×∙ ×ì lÊy оr. uЩr rg{êi cñB оr ÒTy ×∙ cørg ×ê rÐ{rg ÒirÐ ÒÐÇr l¹i SÉr nÊÒ S§ cïrg ÒnÊr ÒmrÐ, ÒnKrg Ò®rÐ Òn¹rg ×ã rÐ÷rg rg{êi ܵ SÉr cã ÒÐó gi÷ ×{îc sù ÒnÊr ÒmrÐ, Ò®Ü kо» ÒÐiDr й cßrg ÒTyÖÒ kЧrg qT¸ Ü{êi rg{êi. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rÐÊÒ kÝcÐ ×¾c ÒÐñ, lòrg bµr ÒBy cßrg ×∙ {íÒ, rµrg kÐÏ ÒÐä nB nåi Üíi rãi ÒiÕ» c©T rãi lÓc r∙y: “CÐÝrÐ S® Ò§i biÕÒ Ò©Ü bÖrÐ cÐØ cã Ò©Ü d{îc Üíi cã ÒÐó cÐ÷B ×{îc S® ÒÐÕ cÐÓrg Ò§i Üíi ×Õr Ò®Ü rgµi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ ×Õr rЮr cßrg kЧrg rЮr rµrg lÊy ÜéÒ lÇr, cÐØ l¹rÐ lïrg rЮr cÐpÜ cÐpÜ PÐã ¬årg uTyÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ SÉr ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü. uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “¬TyrÐ biÕÒ Ðë S® c¸i g® ܵ Òíi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¾c ×ÇT. uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “MÐ{rg ÐTyrÐ l¹i ÜBrg Ðë Òíi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “aäi S® ÒB cßrg ÜTèr xeÜ xeÜ bër Ðë nèÒ cTéc Ò¹i sBK l¹i ÜTèr Òíi שy.” ¬Bi rg{êi cÐØ rãi cã bB c©T, s©r S{êr Sèr Ònµr rgË» sù ÒÐBrÐ b®rÐ bçrg cÐèc Ònä rDr Ònµr ×Çy s¸Ò kÐÝ. v¸Ò kÐÝ lµ Òõ bèr Ü{Hi cÐÝr ÒÐBrÐ ×BK, kiÕÜ »Ð¸Ò nB, ×BK qTBrg kiÕÜ ¶rÐ »Ð¸Ò ×érg, rÐ{rg rg{êi l¹i kЧrg ×érg. unBrg cÐñ ×Brg bö rg{êi ÒB Ty ÐiÕ», ÒÊÒ rÐiDr kЧrg Bi d¸Ü kÐirÐ sTÊÒ lµÜ xprg bËy. uÐT uÐñy uÐBrÐ bçrg rÐiDr ÒÐä Ð¾Ò nB, rãi: “YÕr MBÜ PÐi Hi lµ YÕr MBÜ PÐi, rg{Hi sBK l¹i lµÜ nB rÐ÷rg cÐTyÖr rµy cÐø?” YÕr MBÜ PÐi nÊÒ bÊÒ rgê, Ðái: “¤rg ×∙ síÜ biÕÒ Ò§i lµ Bi?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “unKrg Sòrg Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ qTBrРשy, ×tT lµ Sïrg cÊÜ ×öB cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, rg{Hi SõB Üíi SµK Sïrg cÊÜ ÒB ×∙ biÕÒ rgBy rgër rgµrÐ lBi löcÐ cñB rg{Hi.” YÕr MBÜ PÐi cßrg ÒÐä nB, rãi: “XeÜ nB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg qT¶ rÐiDr kЧrg »Ð¶i lµ rHi cÐK »Ðh» rg{êi kиc Òù dK lTi Òíi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “CÐÝrÐ S® ÒB qT¸ nâ lBi löcÐ rgër rgµrÐ cñB rg{Hi, S® ÒÐÕ Üíi bö rg{Hi qTB ÜÆÒ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 4. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 90 YÕr MBÜ PÐi Ðái: “aäi S® rg{Hi kЧrg rgê?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “uB ÒÐùc sù kЧrg rgê.” YÕr MBÜ PÐi c{êi kÐæ, rãi: “o® ÒÐùc ×Õr b¶r ÒЩr ÒB cßrg kЧrg rgê.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒnBrÐ lêi rãi: “Cеrg lµÜ ÒÐÕ lµ S® bÊÒ ×¾c dm, cеrg ÒÐùc sù bÖrÐ ×∙ qT¸ rÆrg nåi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “uB cã ÒÐTèc cøT ×{îc оr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Mgµi cã, cÐØ cã rgµi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “VËy nèÒ cTéc lµ ÒÐTèc g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “aÝ ÜËÒ? aÝ ÜËÒ g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aÝ ÜËÒ cñB oÐærg u{íc LirÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rgËÜ ÜiÖrg. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “«©y kЧrg »Ð¶i ÐKµr ÒKµr lµ ÜéÒ yDT cÇT, cßrg lµ sù ÒnBK ×æi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “LÊy c¸i g® ×æi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Cßrg lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ, cßrg lµ bÝ ÜËÒ cñB oÐærg u{íc LirÐ.” Nµr ×DÜ s©T l¾rg, ×Ìr ×∙ ×{îc ×èÒ lDr. oÐTrg c¶rÐ ÒnKrg c¨r »Ðòrg ©Ü T ܵ yDr ÒmrÐ , uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg rgÐi rgê g® lµ ÜéÒ rg{êi cã sä ÒÐÝcÐ nÊÒ ÒBK rÐ∙. «¸rg ÒiÕc rÐ÷rg rg{êi kиcÐ cñB оr cмrg cã Ò©Ü Òn¹rg rµK ×ó ÒÐ{ärg ÒÐøc ÒÐÓ STi ÒBK rÐ∙ cñB оr, SõB b{íc SµK NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lË» Òøc rãi rgBy SµK ×t Òµi cÐÝrÐ: “o® ÒÐùc Ò§i cßrg biÕÒ, oÐærg u{íc LirÐ SµK ×êi cô cè cñB rgµi uÐT PÐKrg Mg§ ×∙ bö ÒÐÊÒ l¹c.” «©y cÐÝrÐ lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ, bÝ ÜËÒ Üµ ÒnKrg giBrg Ðå kЧrg ÜéÒ Bi biÕÒ. uÐT uÐñy uÐBrÐ lÇr ×ÇT ÒiDr biÕr ×æi dTrg ܹK, Ðái: “C§ lµÜ sBK ܵ biÕÒ ×{îc?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “aäi S® PÐKrg Mg§ Òitr bèi ×∙ Òõrg ÜBrg oÐærg u{íc «å ×i Ò®Ü ÜéÒ rg{êi, yDT cÇT rg{êi ×ã cÐÕ Ò¹K ÜéÒ c¸i gièrg ÐÖÒ oÐærg u{íc LirÐ.” oÐærg u{íc «å b¶r ÒЩr cßrg lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ, cÐÝrÐ lµ cÊT Ò¹K Sµ ×å ¶rÐ cñB oÐærg u{íc LirÐ. oЧrg Bi biÕÒ lµ oÐærg u{íc «å cã Òn{íc, ÐBy lµ oÐærg u{íc LirÐ cã Òn{íc, rÐ{rg Üëi rg{êi SÉr cÐK nprg, cã oÐærg u{íc «å nåi ÒЮ rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó cÐÕ Ò¹K ÜéÒ c¸i gièrg ÐÖÒ oÐærg u{íc LirÐ . NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg sTy rgÐm Êy ×∙ lÇÜ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “C§ sBK l¹i biÕÒ sTy rgÐm Êy lµ sBi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐÕ Ò¹K ÜéÒ cH qTBr ¸Ü kÐÝ, cßrg lµ ÜéÒ lK¹i Ðëc SÊr nÊÒ »Ðøc Ò¹» cBK ÒЩÜ.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 5. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 91 «itT ×ã kЧrg rÐ÷rg cÇr cã ÜéÒ ×§i ÒBy kÐhK lhK , rÐBrÐ rйy Sµ b®rÐ ÒmrРܵ còr ÜéÒ kÐèi ãc ÐióT ×{îc rgTyDr lý cñB lTyÖr kiÜ Sµ ¸Ü kÐÝ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “Mg{êi ܵ uÐT PÐKrg Mg§ Òitr bèi Ò®Ü, ×{Hrg rÐiDr lµ ÒÐiDr й ×Ö rÐÊÒ dBrÐ Ò{îrg ÒÐêi ×ã.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “uÐiDr й ×Ö rÐÊÒ dBrÐ Ò{îrg ÒÐêi ×ã, rgÐe rãi cÐÝrÐ lµ uõ »ÐT rЩr cñB «{êrg ܧr r{íc uÐôc.” ¸Ü kÐÝ ×éc d{îc cñB «{êrg ܧr ×éc bé ÒÐiDr й ×∙ bèr Òn¨Ü r¨Ü, Òn{íc giê cÐØ ÒnTytr d©T kЧrg ÒnTytr r÷. uõ »ÐT rЩr cÐÝrÐ lµ d©T Òn{ärg cñB «{êrg ܧr ÒÐêi ×ã, ÒÐTËÒ ÒÐDT ÐKB Sµ cÐÕ Ò¸c ¸Ü kÐÝ cñB bµ ×{îc ×{Hrg ÒÐÕ cKi lµ sKrg ÒTyÖÒ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg uõ »ÐT rЩr ×∙ »ÐÝ s¸T r¨Ü Ò©Ü ÐTyÕÒ, ×Õr Òãc S® ÐBK Òær Ò©Ü lùc ܵ b¹c Òn¾rg, rÐ÷rg SÉr kЧrg cã c¸cÐ rµK cÐÕ Ò¹K nB ÜéÒ èrg oÐærg u{íc LirÐ gièrg y ÐÖÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ SÉr rЮr rµrg, ×îi rµrg rãi ÐÕÒ. MÐ{rg NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Òn{íc ÒiDr l¹i nÓÒ nB ÜéÒ èrg Sµrg »Ð¸Ò s¸rg cÐãi lòB nåi Üíi rãi ÒiÕ»: “uTy rÐier ÒnKrg s¸T r¨Ü ×ã, bµ ×∙ cÐÕ Ò¹K nB bèr קi oÐærg u{íc LirÐ, bt rgKµi Sµ cÊT Ò¹K ÒTy gièrg ÐÖÒ Síi rÐ÷rg gÐi cÐh» ÒnDr oÐærg u{íc «å rÐ{rg l¹i ÐKµr ÒKµr ÒÐiÕT ÜÊÒ Ty lùc ÒÐÇr k® Sèr cã cñB oÐærg u{íc LirÐ kiB.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr rЮr c¸i èrg Sµrg ÒnKrg ÒBy rµrg , Ðái: “«©y lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Pжi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “MÐ÷rg r¨Ü gÇr שy ÒnKrg giBrg Ðå xTÊÒ ÐiÖr ÜéÒ rg{êi gëi lµ “CÐiÜ C§rg”…” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “oÐærg u{íc LirÐ cñB оr cßrg lµ ÜéÒ ÒnKrg sè ×ã.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Lµ c§ ×{B cÐK оr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “u§i kЧrg ÒËr ÒBy giBK cÐK оr, cмrg qTB cÐØ lµ lµÜ sBK lÓc ×ó cÐK оr Òù Ü®rÐ cã ÒÐó Ò®Ü ×{îc ܵ ÒЧi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “aäi S® c§ cè ý ×ó rg{êi ÒnKrg giBrg Ðå biÕÒ bÝ ÜËÒ lµ oÐærg u{íc LirÐ ×∙ bö ÒÐÊÒ l¹c.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐõB rÐËr oÐærg u{íc LirÐ ×∙ xTÊÒ ÐiÖr ÒnKrg ÒBy k½ kиc, ÒЮ ×{Hrg rÐiDr ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “C§ sBK l¹i »Ð¶i lµÜ rÐ{ ÒÐÕ?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “aäi S® Ò§i Òõ ×ÇT cÐÝ cTèi SÉr ×Brg ÐKµi rgÐi ÜéÒ cÐTyÖr.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “CÐTyÖr g®?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü: “oÐærg u{íc LirÐ Sèr lµ ÐTyÕÒ Ü¹cÐ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, ÒnBrg cÐñ c¸c ×êi cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ×tT lµ rÐ÷rg rg{êi nÊÒ ÒØ ÜØ Üµ l¹i ÒÐËr Ònërg, S® ÒÐÕ…” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 6. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 92 uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “V® ÒÐÕ c§ Òõ ×ÇT cÐÝ cTèi kЧrg Òir lµ oÐærg u{íc LirÐ ×∙ ÒÐËÒ sù bö ÒÐÊÒ l¹c.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “MgÐe ×år oÐærg u{íc LirÐ lµ ÒÐÊÒ l¹c ÒnKrg ÒBy uÐT MÐÊÒ PÐKrg »Ðô ÒЩr cñB uÐT PÐKrg Mg§ , uÐT MÐÊÒ PÐKrg Òitr bèi kirÐ Òµi ÒTyÖÒ rgÐÖ lµÜ sBK l¹i cã ÒÐó lµÜ nB rÐ÷rg cÐTyÖr sH sTÊÒ S§ ý rÐ{ ÒÐÕ? uiÕr bèi cè ý rãi rÐ{ SËy cã lÏ cмrg qTB cÐØ S® ÜTèr ÒÐÞ ÒиcÐ kж r¨rg ørg biÕr cñB rg{êi cKr ÒnBi Ü®rРܵ ÒЧi ?” vTy ×K¸r cñB rµrg ÒTy lµ cã lý, rÐ{rg ÐKµr ÒKµr kЧrg cã c¸cÐ rµK cÐørg ÜirÐ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i rãi: “V® ÒÐÕ Ò§i Üíi cè ý ÒiÕÒ lé bÝ ÜËÒ rµy, ×ó rÐ÷rg ÒÐï giB ÒÞ ×Ö cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg Ò®Ü ×Õr.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹rÐ lïrg rãi: “Vµ rÐ÷rg rg{êi Òíi שy ÒÇÜ ÒÐï l¹i cмrg cã ÜéÒ Bi cã ÒÐó sèrg sãÒ qTBy St.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “ªK ×ã Ò§i litr cÐK nprg sTy ×K¸r cñB Ò§i kЧrg Ðt lÇÜ, oÐærg u{íc LirÐ rÐÊÒ ×örÐ SÉr còr ÒnKrg ÒBy rgµi.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i rgËÜ ÜiÖrg, cÆ» Ü¾Ò s¾c rÐër rÐ{ cÐiÜ {rg Òn{íc sBT SÉr lT§r cÐ¨Ü cÐÓ rЮr NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i bæ sTrg rãi: “uÐT PÐKrg Mg§ sBT ×ã l¹i kЧrg Ðt ×i Ò®Ü uõ »ÐT rЩr r÷B, ×{Hrg rÐiDr lµ bäi S® §rg ×∙ Ò®Ü nB oÐærg u{íc LirÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i iÜ lÆrg ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, Üíi cÐÇÜ cÐËÜ rãi: “Cã lÏ cô Sèr ×∙ kЧrg rDr ×i Ò®Ü bµ ÒB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg §rg ÒÝr rÐiÖÜ bµ ÒB, Òn{íc kÐi uõ »ÐT rЩr xTÊÒ gi¸, Ðë ×∙ lµ b¹r.” uÐT uÐñy uÐBrÐ c{êi rйÒ, rãi: “unDr ÒÐÕ giBr rµy rÐ÷rg k½ b¸r ×ørg b¹r cоc cоr kЧrg ÝÒ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg uõ »ÐT rЩr kЧrg Ðt b¸r ×ørg §rg, bÝ ÜËÒ rµy rgKµi cKr cиT dòrg cÐÝrÐ cñB cÐi Òn{ärg «{êrg ܧr nB Sèr kЧrg cã rg{êi rµK kиc biÕÒ.” ¸rÐ Ü¾Ò cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ cµrg s¾c, Ðái: “C§ ÒЮ sBK? C§ lµ rg{êi ÒÐÕ rµK Síi «{êrg ܧr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü c{êi c{êi, ׸»: “oÐi Ò§i rãi nB bÝ ÜËÒ rµy ÒЮ Sèr ×∙ kЧrg ×örÐ giÊT rgµi r÷B.” Mµrg cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “u§i cÐÝrÐ lµ Òn{ärg r÷ cñB cÐi Òn{ärg cñB «{êrg ܧr, b¶r dBrÐ cñB Ò§i lµ «{êrg LBÜ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “CKr g¸i cñB «{êrg ܧr sBK l¹i l{T l¹c ÒnKrg cÐèr »ÐKrg ÒnÇr?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “uÐø «{êrg ܧr dïrg ÒTy lµ ×éc d{îc ¸Ü kÐÝ rÐ{rg »Ðh» Ò¾c sK Síi uÐÊÒ ×¹i ܧr »Ð¸i rgÐiDÜ rgÆÒ ÐHr nÊÒ rÐitT, cKr g¸i «{êrg giB, Òn{íc giê kЧrg ×{îc »Ðh» Ðái Òíi cÐTyÖr ÒnKrg giBrg Ðå.” Giërg cñB rµrg b®rÐ ÒmrРܵ kiDr ×örÐ: “MÐ{rg cÐÓrg Ò§i l¹i qTyÕÒ Ò©Ü »Ð¶i lµÜ ×{îc ÜéÒ cÐÓÒ cÐTyÖr.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 7. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 93 uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Nôc ÒiDT cñB c¸c rg{êi lµ Bi?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “Lµ b¹K lùc, Ò§r cÐØ cñB cÐÓrg Ò§i cÐØ cã bèr cÐ÷…” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Pжr kиrg b¹K lùc?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “oЧrg sBi, Pжr kиrg b¹K lùc!” Mµrg l¹i rãi ÒiÕ»: “CÐÓrg Ò§i kЧrg d¸Ü cÐèrg l¹i ܧr qTy S® ÒÐÕ cÐK rDr cÐØ cã c¸cÐ Èr r¸T ÒnKrg cÐèr »ÐKrg ÒnÇr, bB r¨Ü rBy cÐÓrg Ò§i ×∙ Òæ cÐøc ÒеrÐ ÜéÒ lùc l{îrg cÐèrg b¹K lùc, cÐØ ÒiÕc lùc l{îrg cñB cÐÓrg Ò§i SÉr cÐ{B ×ñ.” YÕr MBÜ PÐi rãi: “aäi S® ÒnKrg ÒÐêi giBr ×Êy Òæ cÐøc cñB ×èi »Ð{Hrg cµrg rgÐiDÜ ÜËÒ, lùc l{îrg cµrg lír ܹrÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “uÐñ lmrÐ cñB c¸c ×èi »Ð{Hrg lµ Bi?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “NéÒ k½ ׸rg cÐÕÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “¬¾r cÐÝrÐ lµ Ò©Ü bÖrÐ cñB rg{Hi?” YÕr MBÜ PÐi ÒÐõB rÐËr. uÐT uÐñy uÐBrÐ Ðái: “Mg{Hi ÜTèr dïrg oÐærg u{íc LirÐ cñB ÒB ×i giÕÒ Ð¾r.” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “ªm b¹K cÐÕ b¹K, dm s¸Ò cÐØ s¸Ò!” uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr rЮr оr, l¹i rЮr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, bçrg rÐiDr rãi: “Gi¶i ÐTyÖÒ ×¹K ä cЩr cÐK ÒB, cïrg ÒB ×i!” ¬ë ×i rgBrg qTB bøc bÝcÐ ÐëB nÊÒ ×Ñ» Sµ lír, xTyDr qTB ÜéÒ kÐT nõrg »ÐKrg, ÜéÒ bôi ÒnÓc, S{îÒ qTB ÜéÒ c©y cÇT cÐÝr kÐÓc, Sµ ¸rÐ ×Ìr bçrg rÐiDr rÐ¹Ò ×i. aãrg ×DÜ ÒnKrg s©r s{írg, ÜBrg ÜéÒ S½ T ¸Ü ÒÐD l{Hrg kЧrg sBK diÔr Ò¶, ×Õr ¸rÐ ×Ìr d{êrg rÐ{ cßrg nÊÒ rÐîÒ rйÒ. Vµ ÒòB lÇT c¸c Òn{íc ÜÆÒ Òn¸rg lÖ rÐ{ cTrg ×iÖr, rÐ{rg bDr ÒnKrg ×Êy ÒЮ l¹i gièrg rÐ{ lµ ÜéÒ ÒÐÕ giíi kиc. MÐ÷rg rg§i rе cBK nérg Êy l¹i nÊÒ T ¸Ü Sµ l¹rÐ lÏK. unKrg »Ðòrg ×ióÜ ÐHr ÜéÒ Òn¨Ü rgër ×Ìr Òn{êrg ÜirÐ, ¸rÐ ×Ìr Üê Üê bTår Ò½ Òn§rg ÐÖÒ rÐ{ ÜB ÒnHi. un{íc Üçi rgër ×Ìr, ×tT cã ÜéÒ lirÐ Sö. Nçi c¸i ÒDr ÒnDr lirÐ Sö ×tT lµ rÐ÷rg c¸i ÒDr Ðiór иcÐ ÜéÒ ÒÐêi, ÜéÒ sè rg{êi ÒnKrg ×ã Òn{íc שy kЧrg l©T SÉr còr lµ rÐ÷rg rЩr SËÒ bÊÒ kж x©Ü »Ð¹Ü ÒnKrg giíi giBrg Ðå! MЮr ÒÐÊy d∙y lirÐ Sö rµy c¶Ü xÓc cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg Ònä rDr nÊÒ rgÐiDÜ ÒÓc. Mµrg biÕÒ rÐ÷rg rg{êi rµy ×tT cÐÕÒ bäi oÐærg u{íc LirÐ, rµrg Ðy Sërg rHi שy cã ÒÐó cã ÒÐDÜ ÜéÒ c¸i lirÐ Sö r÷B, ÜéÒ c¸i ÒDr r÷B. “C§rg ÒÞ Vß!” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “uæ ÒiDr S® sî Òéi ¸c cñB cKr cиT qT¸ rÆrg, ÒÐÕ rDr Üíi ×ÆÒ rÐ÷rg lirÐ Sö SñB bër rg{êi ×ã ä שy, siDT ×é cÐK SKrg Ðår cñB bër Ðë.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 8. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 94 vBT ×ã оr Üíi ×{B Üëi rg{êi ×i SµK Ò©Ü ÒÐÊÒ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, lèi SµK b¾Ò ×ÇT Òõ ÜéÒ ÐµrÐ lBrg . ¬µrÐ lBrg kÐÓc kÐTûT, еrg nµK s¾Ò rÆrg rt, cßrg kЧrg biÕÒ lµ cã bBK rÐiDT rg∙ nÏ. Nëi rg{êi iÜ lÆrg ×i ÒÐeK sBT оr, cÐØ c¶Ü ÒÐÊy b¶r ÒЩr bçrg rÐiDr rÐ{ lµ ×Brg ×i SµK l¨rg Üé cñB ÜéÒ bËc ×Õ S{Hrg ÒÐêi cæ ×¹i ©Ü T, ÈÜ {íÒ Sµ ÒÐÇr bÝ. CTèi еrÐ lBrg lµ ÜéÒ c¸i cÞB s¾Ò ×{îc lµÜ bäi ÒÊÜ s¾Ò dµy bB ÒÐ{íc , rÆrg Òíi c¶ rgµr c©r. unDr cÞB cã Ü{êi bB c¸i kÐãB. “N{êi bB cÐiÕc cЮB kÐãB Sèr dK Ü{êi bB rg{êi kиc rÐBT cKi gi÷, rÐ{rg ÒÐêi rBy rÐ÷rg bprg Ð÷T ׸rg ÒÝr rÐiÖÜ cµrg rgµy cµrg ÝÒ.” V® ÒÐÕ b©y giê ×∙ cÐØ còr l¹i cã s¸T rg{êi, ×tT ×∙ lµ rÐ÷rg l∙K rЩr Òãc ×∙ ×ióÜ b¹c, ÒnKrg ×ã cã rÐ÷rg Ðë еrg ÒЩr ÒÝr cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, cßrg cã c¶ rÐ÷rg dBrÐ ÒÓ Sâ l©Ü ×∙ Òõrg ÜéÒ ÒÐêi ræi ÒiÕrg ÒnKrg giBrg Ðå. uЩr »ÐËr Sµ lBi löcÐ cñB rÐ÷rg rg{êi ×ã kЧrg gièrg rÐBT, rÐ{rg lòrg ÒnTrg ÒеrÐ Sµ sù cЩr ÒеrÐ cñB Ðë l¹i cã ÒÐó kÐiÕr uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒTyÖÒ ×èi ÒÝr rÐiÖÜ. Vâ c§rg cñB bër Ðë ×{Hrg rÐiDr cµrg kÐiÕr rg{êi ÒB Òir Ò{ärg, uÐT uÐñy uÐBrÐ cÐØ cÇr Sç Sç ÒBy s¸T rg{êi rµy lË» Òøc ×éÒ rgéÒ xTÊÒ ÐiÖr rÐ{ Ðår ÜB, rg{êi ×Õr rÐBrÐ rÐÊÒ cã קi Ü¾Ò s¾c rÐ{ cÐiÜ {rg, ÒЩr »Ð¸» cßrg ÒÐK¨r ÒÐK¾Ò rÐ{ cÐiÜ {rg, kÐT§r ÜÆÒ d¹r dµy s{Hrg giã SÕÒ dBK kiÕÜ dëc rgBrg, Ü{êrg Ò{îrg rÐ{ lµ “aÊÒ ÒÞ ÒÐÇr ¦rg” C§rg u§r «å KBi cÐÊr ×¹i ܹc rÐ÷rg r¨Ü St Òn{íc. CЮB kÐãB lµ dïrg d©y xÝcÐ s¾Ò bTéc SµK rg{êi, cÐiÕc cЮB kÐãB cTèi cïrg rpÜ ÒnDr rg{êi cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr оr Üä c¸i kÐãB cTèi cïrg xKrg ÒЮ s¸T rg{êi rµy ×éÒ rÐiDr biÕr ÜÊÒ, Ðë gièrg rÐ{ lµ ×{îc Òæ ÒiDr cñB uÐT giB Òõ ©Ü »Ðñ »Ð¸i ×Õr cBrÐ gi÷ Ðår ÜB cñB rHi cÊÜ ×öB rµy. vBT c¸rÐ cÞB s¾Ò lµ ÜéÒ giBr ÒйcÐ ÒÐÊÒ nérg n∙i, ÒnDr Ò{êrg ×∙ Üëc ×Çy nDT xBrÐ, s¸T rgër ×Ìr Òn{êrg ÜirÐ lË» lKÌ Ð¾Ò s¸rg . «Ìr cÐiÕT Üê ¶K, cÐiÕT lDr ×ñ kióT ×ñ lK¹i birÐ kÐÝ rgK¹i ܧr k® qT¸i ÒnDr rÐ÷rg gi¸ gç ä Òø »ÐÝB, cã rÐ÷rg c¸i ܵ ×Õr YÕr MBÜ PÐi cßrg cÐ{B Òõrg ÒÐÊy qTB. Cßrg kЧrg biÕÒ lµ birÐ kÐÝ cñB uÐT giB sÞ dôrg ÐBy lµ cñB k½ ÒÐï cñB Ðë, giê שy rÐ÷rg birÐ kÐÝ rµy ÒЮ Ð∙y còr, ܵ x{Hrg cèÒ cñB rg{êi sÞ dôrg l¹i ×∙ Üôc r¸Ò nåi. uÐT uÐñy uÐBrÐ b{íc l¹i ×Èy ÜéÒ Ò¶rg ׸ lír sBrg bDr , ÒnKrg bøc S¸cР׸ »ÐÝB sBT l¹i SÉr còr Òµrg cÐøB ÜéÒ khÒ s¾Ò, lÏ rµK oÐærg u{íc LirÐ cÐÝrÐ rpÜ ÒnKrg khÒ s¾Ò rµy? Nëi rg{êi ×tT rÝr ÒÐä, rЮr оr Üä khÒ s¾Ò, cTrg cTrg kÝrÐ kÝrÐ lÊy nB ÜéÒ c¸i Ðé» gç b¹cÐ ×µr ×{îc cÐ¹Ü Ònæ nÊÒ ÒirÐ x¶K. Ai cßrg kЧrg rgê bDr ÒnKrg c¸i Ðé» gç ×ã kЧrg Ðt lµ oÐærg u{íc LirРܵ lµ ÜéÒ ÜiÕrg Üárg c¨rg nB , ܵT Sµrg s¸» rÕr. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kЧrg Ðt ÜTèr cÐe giÊT sù ÒÐÊÒ Sërg cñB rµrg, rÐÝT ܵy Ðái: “«©y lµ c¸i g®?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 9. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 95 aióT ÐiÖr cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ cµrg cTrg kÝrÐ rgÐiDÜ Ònërg, ÒnÇÜ giërg ׸»: “«©y lµ ÜÆÒ cñB ÜéÒ rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ Ðái: “LÏ rµK שy lµ ÜiÕrg dB ×{îc léÒ xTèrg Òõ ÜÆÒ cñB ÜéÒ rg{êi?” uÐT uÐñy uÐBrÐ gËÒ gËÒ ×ÇT, ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò cÐøB ×Çy ×BT kÐæ, T TÊÒ ×¸»: “V® rg{êi rµy ×∙ lµÜ ÜÊÒ ÜéÒ SËÒ S§ cïrg qTBr Ònërg, Òù c¶Ü ÒÐÊy kЧrg còr ÜÆÒ Üßi rµK sèrg ÒiÕ» r÷B rDr Òn{íc kÐi Òù SÉr ×∙ ×ó l¹i ÜéÒ di ÜÖrÐ kDT rg{êi léÒ dB ÒnDr ÜÆÒ Ü®rÐ xTèrg ×ó rоc rÐä ÐËT rЩr.” ¬¾r kЧrg Ðt rãi nB ÒDr cñB rg{êi rµy, rÐ÷rg Bi rÊy ×tT biÕÒ rg{êi оr rãi Òíi lµ Bi. uÐT MÐÊÒ PÐKrg ×éÒ rÐiDr qTB ×êi, Sèr lµ ÜéÒ rgÐi SÊr ÒnKrg giBrg Ðå lÓc ×ã, b©y giê bÝ ÜËÒ rµy Üíi ×{îc uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi nB. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cÐØ c¶Ü ÒÐÊy ÒKµr ÒЩr l¹rÐ rg¾Ò Òõrg cHr , ÒЩr rg{êi nTr b¾r lDr, qTB ÜéÒ Ðåi l©T Üíi ÒÐä dµi, rãi: “CÐTyÖr rµy rgµi Sèr kЧrg rDr rãi nB.” uÐT uÐñy uÐBrÐ sÇÜ rhÒ ÜÆÒ rãi: “uB Sèr cßrg kЧrg ÜTèr rãi, rÐ{rg ÒB rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i rãi ×ó c¸c rg{êi Òir nprg oЧrg u{íc LirÐ Òõ l©T nåi ×∙ kЧrg còr ä oÐærg u{íc sHr ÒnBrg r÷B.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg rÐ÷rg rg{êi ܵ gÇr שy cÐÕÒ Ò¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg…” uÐT uÐñy uÐBrÐ rg¾Ò rgBrg lêi cñB rµrg, l¹rÐ lïrg rãi: “GiÕÒ rg{êi cã nÊÒ rÐitT c¸cÐ, kЧrg rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i dïrg oÐærg u{íc LirÐ.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr rЮr ÒÊÜ dB rg{êi ÒnKrg c¸i Ðé» gç, rgÐm ×Õr sù bi Ðïrg Sµ ÒÐ¶Ü kÐèc kÐi rg{êi rµy dïrg c¸i cÐÕÒ ×ó cÐTéc Òéi, cÐØ Ðy Sërg lµ Ü®rÐ ×∙ kЧrg Òíi rHi rµy. unKrg lòrg YÕr MBÜ PÐi nÊÒ bÊÒ cÐîÒ l¹i cßrg ×Brg Ðèi ÐËr rÐ{ SËy, cÐÝrÐ rgBy lÓc ×ã bçrg rgÐe ÜéÒ ÒiÕrg “TúrД, ÒÊÜ cÞB s¾Ò ×∙ ×ãrg l¹i! uiÕ» ×Õr lµ “cn¾c, cn¾c, cn¾c” Ü{êi bB ÒiÕrg SBrg rÐá, Ü{êi bB æ kÐãB rgKµi cÞB bçrg rÐiDr ×tT ×∙ bö rg{êi ÒB kÐãB l¹i. v¾c ÜÆÒ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü biÕr ×æi, YÕr MBÜ PÐi ÒÐä dµi rãi: “CÐÓrg ÒB ×∙ kЧrg rDr ×Õr, cßrg kЧrg rDr biÕÒ bÝ ÜËÒ rµy, cµrg kЧrg rDr ܹK »Ð¹Ü ×Õr sù BrÐ lirÐ cñB c¸c Sö Òitr bèi, cÐÓrg ÒB Sèr lµ rDr cÐÕÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ yDr lÆrg l¾rg rgÐe, ÒnDr ÜÆÒ ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü. YÕr MBÜ PÐi rãi: “MÐ{rg c¸i ܹrg rµy cñB ÒB ÒÐTéc St PÐã ¬årg uTyÕÒ ! … PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg Ðt ׸rg cÐÕÒ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹rÐ lïrg rãi: “uB cßrg kЧrg ׸rg cÐÕÒ.” YÕr MBÜ PÐi kirÐ rg¹c rЮr оr, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒnBrÐ lêi Ðái: “«©y kЧrg »Ð¶i lµ ý cñB rgµi?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “oЧrg »Ð¶i.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü kirÐ rg¹c: “Lµ Bi ä bDr rgKµi kÐãB ÒÊÜ cÞB s¾Ò l¹i? NéÒ rHi cH ÜËÒ rÐ{ ÒÐÕ rµy, cã Bi cã ÒÐó ×i SµK?” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 10. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 96 uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “CÐÝ ÝÒ cã s¸T rg{êi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “MÐ{rg bër Ðë ×tT lµ bprg Ð÷T cñB rgµi…” uÐT uÐñy uÐBrÐ rãi: “uB ×∙ rãi, ÒÐÕ giBr rµy rÐ÷rg k½ cÐTyDr b¸r n½ b¹r bÌ lT§r kЧrg ÝÒ!” PÐã ¬årg uTyÕÒ cTèi cïrg Üä ÜiÖrg, rãi: “unKrg s¸T rg{êi, cÐØ cÇr cã ÜéÒ k½ »Ð¶r béi ÒЮ ×∙ qT¸ ×ñ nåi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “o½ rgµi rãi lµ Bi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ kЧrg ׸», Ðái rg{îc l¹i uÐT uÐñy uÐBrÐ: “Nä c¸i kÐãB ÒÐø rÐÊÒ lµ C§rg u§r «å »Ð¶i kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Pжi.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü l¹i ÒnBrÐ lêi Ðái: “Pжi ÐBy kЧrg »Ð¶i lµ k½ Sèr ×∙ rDr cÐÕÒ nÊÒ rÐitT lÇr ܵ kЧrg cÐÕÒ uÐÇr ¦rg C§rg u§r «å?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Pжi.” Y Õr MBÜ PÐi cßrg l¹i Ðái: “unËr qTyÕÒ ÒÞ cTèi cïrg cñB оr, ×èi ÒÐñ c㠻жi lµ C§rg uÞ Vß kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Pжi.” YÕr MBÜ PÐi rЮr rЮr NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rЮr rЮr PÐã ¬årg uTyÕÒ, c¶ bB rg{êi ×tT ×∙ rgËÜ ÜiÖrg. VÊr ×t rµy ×∙ kЧrg cÇr Ðái r÷B. C§rg u§r «å Òõ ÒnKrg ÒBy C§rg uÞ Vß ÒÐK¸Ò nB, ÒnKrg giBrg Ðå Sèr ×∙ cÐK nprg lµ ÜéÒ k® ÒÝcÐ. aër Ðë b©y giê Üíi biÕÒ nprg ×ã kЧrg Ðt lµ ÜéÒ k® ÒÝcÐ, C§rg uÞ Vß cè ý ÒÐB cÐK C§rg u§r «å, ×årg ÒÐêi cßrg ×∙ ÜTB cÐTéc оr. a©y giê ×itT dTy rÐÊÒ rDr Ðái lµ: “unKrg שy cã lèi nB ÒÐø ÐBi kЧrg?” “oЧrg.” uÐT uÐñy uÐBrÐ Òn¶ lêi nÊÒ døÒ kÐK¸Ò, ÜËÒ ÒÐÊÒ cÊÒ gi÷ rÐ÷rg ÒÐø qTBr Ònërg, Sèr ×∙ kЧrg rDr cã lèi nB ÒÐø ÐBi! NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒÐBr ÒÐä, c¶ rg{êi rµrg d{êrg rÐ{ ×∙ n∙ nêi c¶ nB. MHi rµy cã ÒÊÜ cÞB s¾Ò dµy bB ÒÐ{íc,cã Ò{êrg ׸ dµy s¸T ÒÐ{íc, bÊÒ kó lµ Bi bö rÐèÒ ÒnKrg ÜéÒ giBr ÒйcÐ ÒÐÊÒ rÐ{ ÒÐÕ rµy ÒЮ cÐTyÖr dTy rÐÊÒ cã ÒÐó lµÜ cÐÝrÐ lµ rgåi cÐê cÐÕÒ. YÕr MBÜ PÐi bçrg rÐiDr l¹i Ðái: “unKrg rµy cã n{îT kЧrg?” uÐT uÐñy uÐBrР׸»: “Cã, cÐØ cã ÜéÒ Sò, ÜéÒ Sò n{îT ×éc!” YÕr MBÜ PÐi c{êi c{êi rãi: “R{îT ×éc còr ÒèÒ ÐHr lµ kЧrg cã n{îT.” «èi Síi rg{êi cÐØ cã ×Brg cÐê cÐÕÒ Üµ rãi, n{îT ×éc ÒЮ cã Ðt g®? ¬¾r Ò®Ü ×{îc Sò n{îT nåi, ×Ë» Sì ÜiÕrg ×ÈÒ riDÜ, ×éÒ rÐiDr ×BK qTBrg »Ð¸Ò s¸rg, Sò n{îT nHi xTèrg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 11. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 97 PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹rÐ lïrg rãi: “«õrg qTDr nprg ܹrg cñB rg{Hi SÉr lµ cñB ÒB, ÜTèr cÐÕÒ, cßrg »Ð¶i ×ó ÒB nB ÒBy.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “Mg{Hi ×örÐ lÓc rµK sÏ nB ÒBy?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “oÐi ×∙ ÐKµr ÒKµr ÒTyÖÒ Sërg.” YÕr MBÜ PÐi Ðái: “¬iÖr Ò¹i cÐÓrg ÒB còr Ðy Sërg g® r÷B cÐø?” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×¸»: “CÐØ cÇr rg{êi còr sèrg ÒЮ còr Ðy Sërg!” YÕr MBÜ PÐi c{êi lír: “¬By, rãi nÊÒ ÐBy, cÐØ cÇr ÒB SÉr còr ÜéÒ ÐHi ÒÐä, ÒЮ ÒTyÖÒ sÏ kЧrg qTDr c©T rãi rµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Õr ÜéÒ cÐ÷ cßrg kЧrg rãi r÷B, rÐ{rg ЮrÐ rÐ{ l¹i ×éÒ rÐiDr cã Ðørg ÒÐÓ Síi rÐ÷rg birÐ kÐÝ ÒnDr gi¸ gç qTBrÐ bèr bøc Ò{êrg. ¬¾r Òõ Òõ b{íc qTB, Síi Üçi Üãr birÐ kÐÝ ×tT xeÜ nÊÒ ÒØ ÜØ. C¨r »Ðòrg ׸ l¹rÐ lÏK dÇr dÇr Ònä rDr nÊÒ Ki bøc, uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒÐæi Ò¾Ò bB rgër ×Ìr Òn{êrg ÜirÐ, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×éÒ rÐiDr Òõ ÒnDr gi¸ gç nÓÒ nB ÜéÒ c¸i nKi ЮrÐ èrg ÒnÓc. C©y nKi ×{îc lµÜ Òõ ÒÐh» rgTyDr cÐÊÒ, rЮr bt rgKµi Ònërg l{îrg cоc cоr »Ð¶i nÊÒ rÆrg rÐ{rg ÒÐùc ÒÕ l¹i ÐKµr ÒKµr kЧrg Ðt rÆrg rÐ{ S½ rgKµi ×ã ! PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒnÇÜ rg©Ü Ðái: “uÐø birÐ kÐÝ rµy lµÜ sBK ܵ cã?” uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg Ònùc ÒiÕ» Òn¶ lêi, Òn{íc ÒiDr lÊy Òõ ÒnKrg Ðèc Ò{êrg nB ÜéÒ cTèr sæ gÐi cÐh» nÊÒ dµy, ÒÐæi ÐÕÒ bôi bÆÜ, lËÒ qTB ÐHr Ü{êi ÒnBrg nåi Üíi cÐÇÜ cÐËÜ ×¸»: “Lµ dK ¬¶i «§rg oÐBi ×ó l¹i.” PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i Ðái: “¬¶i «§rg oÐBi ä GiBrg MBÜ uöcÐ L§i «{êrg?” uÐT uÐñy uÐBrÐ gËÒ gËÒ ×ÇT rãi: “¬áB kÐÝ cñB uöcÐ L§i «{êrg Sèr lµ ¸Ü kÐÝ Ty kÐiÕ» kо» ÒÐiDr й, rÐ{rg sBT kÐi oÐærg u{íc LirÐ xTÊÒ ÐiÖr ÒÐBrÐ ÒÐÕ cñB bër Ðë litr yÕT ×i. V® ÒÐÕ ¬¶i «§rg oÐBi ÒË» Ðî» ×Ö ÒÞ ×Õr x©Ü »Ð¹Ü, ÜTèr »Ð¸ ÐK¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg, cÐØ ×¸rg ÒiÕc оr SÉr cÐ{B xTÊÒ ÒÐñ ÒЮ ×∙ cÐÕÒ bäi oÐærg u{íc LirÐ.” N¾Ò PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg rÐiDr »Ð¸Ò s¸rg, kÐÏ lÆ» l¹i : “¬¾r SÉr cÐ{B xTÊÒ ÒÐñ, ÒЮ ×∙ cÐÕÒ bäi oÐærg u{íc LirÐ.” uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i gËÒ gËÒ ×ÇT rãi: “«ã ÒTy lµ ×∙ lµ cÐTyÖr cß cñB ÐHr Òn¨Ü r¨Ü Òn{íc rÐ{rg ÒnDr שy l¹i gÐi l¹i nÊÒ nâ nµrg.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi: “u§i cßrg ×∙ Òõrg rgÐe rãi qTB St Sö Sâ l©Ü Òitr bèi rµy, Ò§i rÐí rgK¹i ÐiÖT cñB §rg ÒB ЮrÐ rÐ{ gëi lµ uöcÐ L§i uiDr!” PÐã ¬årg uTyÕÒ kÐe kÐÏ gËÒ gËÒ ×ÇT, l¹i b¾Ò ×ÇT Üer ÒÐeK bøc Ò{êrg ׸ ÒiÕr St »ÐÝB Òn{íc. ¬¾r ÒBy »Ð¶i cÇÜ ÒÐBrÐ ×BK, ÒBy Òn¸i cÇÜ c©y nKi rÐ{rg Ü¾Ò l¹i rоÜ, d¸rg ×i cñB оr ÒTy kú l¹, rÐ{rg c¶Ü xÓc bióT lé ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ d{êrg rÐ{ ×∙ nÊÒ rÐË» ×örÐ. Nëi rg{êi ×tT l¹i rÝr ÒÐä rЮr оr, ÒйcÐ ÒÐÊÒ l¹i Ònä rDr ÒmrÐ lÆrg rÐ{ ÜéÒ »ÐÇr Üé. «éÒ rÐiDr, ×BK qTBrg »Ð¸Ò s¸rg. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 12. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 98 MÐ¸Ò ×BK rµy sK Síi ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg rÐ¸Ò ×BK ܵ YÕr MBÜ PÐi ×∙ Òõrg ÒÐÊy Òn{íc שy cßrg s¸rg ÐHr gÊ» béi. MÐ¸Ò ×BK rµy PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðiór rÐiDr dår c§rg lùc, Ü¾Ò Ð¾r ÒTy rÐ¾Ü rÐ{rg rÐ¸Ò ×BK l¹i cÐÝrÐ x¸c ×©Ü SµK kÏ Ðä gi÷B kÐèi ׸ ÒnDr bøc Ò{êrg. ¬¾r ×∙ kЧrg Ðt dïrg Ü¾Ò ×ó rЮr, оr ×∙ dïrg Ò©Ü ×ó rЮr! NéÒ ×BK ×©Ü Òíi, nèÒ cTéc kЧrg ÐKµr ÒKµr ×©Ü s©T SµK bøc Ò{êrg ׸. PÐã ¬årg uTyÕÒ ÒÐä nB ÜéÒ ÐHi dµi, Üßi ×BK ÒÐeK ×ã ×{îc nÓÒ nB, kÐi оr Üíi SõB ÒÐä xKrg lTårg ÐHi rµy nB c©y nKi èrg ÒnÓc ä ÒBy Òn¸i cßrg ×∙ ×©Ü Òíi, ÒÐëc nÊÒ Ü¹rÐ SµK ÒnKrg kÏ Ðä ܵ Üßi ×BK ×∙ x½ nB. CÐÝrÐ rgBy ÒnKrg lÓc ×ã cÐØ rgÐe ÜéÒ ÒiÕrg cÐÊr ×érg lír: “Kµrg”, c©y nKi èrg ÒnÓc cTèi cïrg ×∙ rpÜ ÒnKrg kÐe røÒ cñB bøc Ò{êrg ׸. aøc Ò{êrg ׸ ×{îc x©y dùrg bprg rÐ÷rg kÐèi ׸ dµy s¸T ÒÐ{íc ST§rg, cßrg ÒÐeK ×ã ܵ røÒ ÒK¸c nB, rÐ÷rg ܶrР׸ Sì Sôr bBy nµK nµK rÐ{ Ü{B. «éÒ rÐiDr ÒÊÒ c¶ l¹i Ònä St Síi sù ÒmrÐ lÆrg, ÒKµr bé bøc Ò{êrg ׸ ×∙ bö Sì Sôr ÒеrÐ Òõrg ×èrg. «BK cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ rÐË» bBK, cÐØ Òжr rÐiDr rãi ÜéÒ c©T: “¬áB kÐÝ GiBrg MBÜ uöcÐ L§i «{êrg qT¶ rÐiDr ÒÐiDr й S§ sKrg.” uÐT uÐñy uÐBrÐ, NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, YÕr MBÜ PÐi, yDr lÆrg rЮr оr, ÒnKrg Ü¾Ò cÐøB ×Çy sù kÝrÐ »Ðôc: “Mg{Hi lµÜ sBK biÕÒ ÒnKrg c©y nKi rµy cã ÐáB kÐÝ?” “uB kЧrg biÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “uB cмrg qTB cÐØ c¶Ü ÒÐÊy Ònërg l{îrg cñB rã ׸rg lÏ kЧrg rÐÑ rÐ{ ÒÐÕ. ªK ×ã bDr ÒnKrg nÊÒ cã ÒÐó lµ nçrg, ×Órg lÓc ÒB l¹i rgÐm Òíi ¬¶i «§rg oÐBi.” CTéc cÐiÕr ¬¶i «§rg oÐBi ÒÊr c§rg oÐærg u{íc sHr ÒnBrg Sèr lµ ÜéÒ ÒnKrg rÐ÷rg cTéc ÒÊr c§rg ræi ÒiÕrg ÒnKrg giBrg Ðå. M¨Ü ×ã b¶y Ü{Hi ÐBi cTéc ÒÊr c§rg ræi ÒiÕrg rÐÊÒ ÒnKrg giBrg Ðå, cÐÝ ÝÒ cã b¶y lÇr lµ »Ð¸Ò sirÐ Ò¹i oÐærg u{íc sHr ÒnBrg! oÐærg u{íc sHr ÒnBrg lT§r lT§r gièrg rÐ{ ÜéÒ kú ÒÝcÐ lT§r sõrg s÷rg kЧrg Ðt gôc rg∙. MÐ{rg bër Ðë SõB Üíi ×i SµK Sµi cBrÐ giê ÒЮ ×∙ cÐørg kiÕr ÜéÒ oÐærg u{íc sHr ÒnBrg Òõrg Òn¶i qTB biÕÒ bBK rÐiDT r¹r kiÕ» SÉr kЧrg gôc rg∙ nèÒ cTéc ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×èrg ׸ Sôr – cÐÝr ÒÇrg s©r s{írg, bB Ü{Hi s¸T l©T ×µi, cH rgHi Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ- ÒÊÒ c¶ ×tT ×∙ biÕr ÒеrÐ ÜéÒ ×èrg g¹cÐ Sôr! N¸T Ò{Hi SÉr còr cÐ{B kЧ, uÐT uÐñy uÐBrÐ cø ×ørg rÐ{ ÒÐÕ gi÷B ×èrg g¹cÐ Sôr ×∙ rÐTéÜ ×á ܸT. CH rgHi Ò¸Ü Ü{Hi dÆÜ, r¨Ü Òn¨Ü rЩr ܹrg, dBrÐ ÒiÕrg bB Ü{Hi Ò¸Ü ×êi, giê שy ×tT ×∙ bö »Ð¸ Ðñy! uÐT uÐñy uÐBrÐ kЧrg Ðt cÞ ×érg, cßrg kЧrg nHi lÖ, rçi ÐËr ÒÐï rµy r{íc Ü¾Ò kЧrg ÒÐó rµK nÞB s¹cÐ ×{îc. a©y giê оr cÐØ ÜTèr ×æ ܸT! NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 13. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 99 MÐ{rg оr kЧrg Ðt rЮr ÒÐÊy k½ ×∙ g©y nB ÒBi ÐëB rµy, s¾c Ònêi ÒÐD l{Hrg, ÜÆÒ ×ÊÒ rgµr dÆÜ ÜéÒ ÜµT ×á, rgKµi bèr rg{êi bër Ðë nB ÒnKrg Ònêi ×ÊÒ d{êrg rÐ{ ×∙ kЧrg còr sirÐ ÜÖrÐ rµK kиc. YÕr MBÜ PÐi ×ørg ä »ÐÝB xB, rçi lòrg sK Síi uÐT uÐñy uÐBrÐ cµrg ×BT kÐæ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ cÐ¨Ü cÐÓ rЮr оr ÜéÒ lÓc nÊÒ l©T, l¹rÐ lïrg Ðái: “Mg{Hi ×Brg ©r ÐËr Sµ Òù Òn¸cÐ, c㠻жi rg{Hi cÐK nprg ÒBi ÐëB rµy dK rg{Hi ܵ nB?” YÕr MBÜ PÐi kÐÏ gËÒ ×ÇT, ÜÊy lÇr ×örÐ rãi, l¹i k®Ü l¹i, rÐ÷rg Ü©T ÒÐTÉr ÒnKrg lòrg ×Brg giµy xh, kÐiÕr оr cµrg ÒÐDÜ ×BT ×ír. ¬¾r cTèi cïrg kЧrg rÐör ræi r÷B, bÊÒ cÐîÒ rãi: “«©y lµ lÇr ÒÐø bB.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “LÇr ÒÐø bB?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “LÇr ÒÐø rÐÊÒ lµ PÐ{îrg ¬Kµrg uË», lÇr ÒÐø ÐBi lµ MgÐD giB ÐKB SiDr, lÇr rµy lµ lÇr ÒÐø bB.” ¬¾r rãi nÊÒ rÐBrÐ, bäi S® оr ×∙ qTyÕÒ lµ sÏ rãi nB ÒKµr bé bÝ ÜËÒ. “uÐiDr й rgµy rBy, rg{êi cã Sâ c§rg cBK c{êrg rÐÊÒ kЧrg »Ð¶i lµ rg{Hi ܵ lµ C§rg uÞ Vß.” ¬¾r rãi nÊÒ Òмrg ÒÐõrg: “uÐBrÐ ×BK cñB rg{Hi ÒTy ×∙ gÇr rÐ{ kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i, rÐ{rg cKr rg{êi cñB rg{Hi l¹i cã rÐ{îc ×ióÜ.” “Còr rg{Hi?” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái. “uÐø ÒB lTyÖr lµ u©Ü kiÕÜ, ý kiÕÜ, Ò©Ü ý sä ÒË», S§ sä bÊÒ cÐÝ, c¸i ×ã Sèr lµ c¶rÐ giíi cBK rÐÊÒ ÒnKrg kiÕÜ »Ð¸», rÕT rÐ{ lTyÖr ÒеrÐ, rÐÊÒ ×örÐ lµ S§ ×öcÐ ÒnKrg ÒÐiDr й.” “Mg{Hi lTyÖr kЧrg ÒеrÐ?” “LK¹i kiÕÜ »Ð¸» rµy cßrg gièrg rÐ{ c¸rÐ cÞB cã Ü{êi bB c¸i kÐãB kiB , ÒB nâ nµrg ×∙ cã ×{îc ÒÊÒ c¶ c¸c cЮB kÐãB, rÐ{rg sBT kÐi Üä ×{îc Ü{êi ÐBi c¸i kÐãB, l¹i Ò®Ü kЧrg ×{îc cÐiÕc cЮB kÐãB cTèi cïrg.” YÕr MBÜ PÐi c{êi kÐæ rãi: “V® SËy ÒB Üçi lÇr xTÊÒ ÒÐñ, lT§r c¶Ü ÒÐÊy lùc bÊÒ Òòrg Ò©Ü, cã kÐi ÜéÒ kiÕÜ cÐhÜ nB nâ nµrg rÐÊÒ ×örÐ ÒnÓrg, cTèi cïrg qTBy ×ÇT l¹i, l¹i cÐÖcÐ nB gÇr ÜéÒ ÒÊc.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “C§rg uÞ Vß ÒЮ sBK?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “Vâ c§rg cñB оr cмrg rÐ÷rg kЧrg ÒÐó ׸rÐ b¹i, ܵ còr kЧrg dÔ g® cã cH Ðéi ×ó ܵ ÒÊr c§rg, kо» ÒÐiDr й ×tT ró sî оr, cã lÏ cÐØ cã ÐBi ÒÐø lµ cã ÒÐó ×èi »Ðã Síi оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “NéÒ ÒÐø lµ oÐærg u{íc LirÐ?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “VÉr còr ÜéÒ ÒÐø lµ uÐiDr ¬¹ GiBK CÐirÐ «¹i ai PÐÓ” «ã lµ qTyór s¸cÐ gÐi cÐh» St b¶y lK¹i Sß kÐÝ rgTy ÐióÜ ×¸rg sî rÐÊÒ ÒÐiDr й Òõ Òn{íc Òíi rBy, rgÐe rãi kÐi qTyór s¸cÐ rµy ×{îc ÐKµr ÒÊÒ, Ònêi ×æ ܸT, ÜB qTû kÐãc, rg{êi SiÕÒ qTyór s¸cÐ rµy kÐi SiÕÒ ×Õr cÐ÷ cTèi cïrg cßrg ÒÐæ ÐTyÕÒ Üµ cÐÕÒ. PÐã ¬årg uTyÕÒ ×{Hrg rÐiDr cßrg Òõrg rgÐe rãi St rã: “MÐ{rg sBT kÐi qTyór s¸cÐ rµy ×{îc ÐKµr ÒеrÐ, litr bö ÒÐÊÒ l¹c, ÒnKrg giBrg Ðå Sèr dm cÐ{B cã rg{êi rµK Òõrg ÒÐÊy qTB.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 14. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 100 YÕr MBÜ PÐi rãi: “uÐËÒ sù qTyór s¸cÐ rµy ÒÐÊÒ l¹c ×∙ l©T rÐ{rg gÇr שy l¹i ÒÐÊy xTÊÒ ÐiÖr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “XTÊÒ ÐiÖr ä שT?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “PÐ{îrg ¬Kµrg uË».” NéÒ r¨Ü Òn{íc оr Òíi PÐ{îrg ¬Kµrg uË», cÐÝrÐ lµ ×ó Ò®Ü kiÕÜ cTèr s¸cÐ rµy, ×Órg lÓc PÐã ¬årg uTyÕÒ cßrg Òíi ×ã. YÕr MBÜ PÐi rãi: “LÓc ×ã ÒB cÐK nprg rg{Hi cßrg rÐÊÒ ×örÐ lµ ÜTèr Ò®Ü qTyór s¸cÐ rµy, cÐK nprg rg{Hi nÊÒ cã ÒÐó cßrg ×∙ bö C§rg uÞ Vß ÜTB cÐTéc , S® ÒÐÕ Üíi nB ÒBy Síi rg{Hi.” MÐ{rg оr ×∙ ÒÐTB. ¬¾r ÒTy ÜTèr giÕÒ PÐã ¬årg uTyÕÒ, rÐ{rg PÐã ¬årg uTyÕÒ l¹i kЧrg ÜTèr giÕÒ Ð¾r, S® SËy Üíi sirÐ nB rÐ÷rg cÐTyÖr bÝ ÐióÜ ÒÐ¶Ü kÐèc ܵ ׸rg sî rÐ{ ÒÐÕ rµy. YÕr MBÜ PÐi rãi: “vBT kÐi ÒB Sµ rg{Hi qTyÕÒ ×ÊT, ÒirÐ ÒÐÇr Sµ ÒÐó x¸c ×∙ qT¸ ÜÖÒ, ÐBi cBrÐ giê sBT, Üíi cã ÒÐó qTBy l¹i PÐ{îrg ¬Kµrg uË».” LÓc ×ã PÐ{îrg ¬Kµrg uË» ×∙ bÊÒ rgê biÕr ÒеrÐ ÜéÒ c¸i ÒnÊr cÐÕÒ, kЧrg rgÐi rgê g® ×∙ bö ÒÐTéc й cñB C§rg uÞ Vß ÒÊr c§rg! MÐ{rg оr ×∙ kЧrg ×¾c ÒÐñ, dK SËy Üíi x¶y nB Sô ÒÐ¶Ü ¸r lÇr ÒÐø ÐBi. YÕr MBÜ PÐi rãi: “aTæi s¸rg Ð§Ü ×ã ×∙ cã bèr Sö ÒnKrg MgÐD ÒÐö ÒÐÊÒ kiÖÒ ×Õr PÐ{îrg ¬Kµrg uË», bër Ðë lÆrg lÏ Òíi, lÆrg lÏ ×i, Sèr dm kЧrg Ðt kÐiÕr rg{êi kиc »Ð¶i cÐÓ ý Òíi, rÐ{rg ÒB l¹i rÐÉr kЧrg ræi ÜTèr Ò®Ü cÐK nB bër Ðë ×ó rgÐe rgãrg Òir Òøc, kЧrg rgê ÒB ×i lÇr ×ã, nèÒ cTéc l¹i kÐiÕr kÐT S{êr bër Ðë SÊÒ S¶ g©y dùrg Ü{êi bB ×êi, biÕr ÒеrÐ ÜéÒ »ÐÕ SiDr.” ¬¾r rgÐm rgÐm nåi l¹i rãi ÒÐDÜ: “Cßrg cÐÝrÐ SµK rgµy Ð§Ü ×ã, ÒB lÇr ×ÇT ÒiDr gÆ» ×{îc NirÐ MgTyÖÒ u©Ü, lÓc ×ã rµrg Üíi dër Òíi cÐ{B ×{îc r¨Ü rgµy.” PÐã ¬årg uTyÕÒ siÕÒ cÐÆÒ ÐBi r¾Ü ×ÊÜ, qTB ÜéÒ Ðåi l©T, Üíi Òõ Òõ rãi: “Mg{Hi ÒTy nprg ×Õr ÒËr rgµy Ð§Ü rBy SÉr cÐ{B ÒÐÊy qTB qTyór «¹i ai PÐÓ rµy, rÐ{rg ×∙ kЧrg biÕÒ cã bBK rÐiDT rg{êi S® rã ܵ giB b¹i rЩr SKrg.” YÕr MBÜ PÐi cßrg siÕÒ cÐÆÒ ÐBi r¾Ü ×ÊÜ rãi: “V® ÒÐÕ ÒB cµrg »Ð¶i giÕÒ C§rg uÞ Vß, S® rÐ÷rg rg{êi rµy ܵ »Ðôc ÒÐï nÞB ÐËr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “V® ÒÐÕ Ð¾r cßrg kЧrg giÕÒ rg{Hi kЧrg ×{îc.” aër Ðë kЧrg rãi ÒÐDÜ r÷B bäi S® lÓc ×ã uÐT uÐñy uÐBrÐ ×∙ ×Brg cÐÇÜ cÐËÜ b{íc Òíi. unDr ÜÆÒ Ð¾r SÉr ÐKµr ÒKµr S§ c¶Ü ÒÐËÜ cÐÝ ×Õr cÆ» Ü¾Ò s¾c rÐ{ cÐiÜ {rg cßrg Ònä rDr Ònèrg nçrg ×ê ×Ér. ¬¾r ×ørg Òn{íc ÜÆÒ bër Ðë, gièrg rÐ{ ÜéÒ rg{êi gç , оr ×ørg rÐ{ SËy nÊÒ l©T Üíi ÒÐÉr ÒÐê ÒЮ ÒÐÇÜ rãi: “Mg{êi cñB uÐT giB ×tT ×∙ cÐÕÒ ÐÕÒ rÐ{rg x¸c cñB bër Ðë ÒKµr bé SÉr còr ä שy, ÒnKrg ×ã cÐØ ÒÐiÕT cã ÜéÒ rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “C§rg u§r «å?” uÐT uÐñy uÐBrÐ gËÒ gËÒ ×ÇT, rãi: “NTèr giÕÒ ÐÕÒ rg{êi cñB uÐT giB kЧrg »Ð¶i lµ cÐTyÖr dÔ, bër cÐÓrg rÐÊÒ ×örÐ cßrg cã ÒÐ{Hrg SKrg, rÐ{rg ÒÊÒ c¶ l¹i ×∙ ×{îc ÜBrg ×i ÐÕÒ!” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 15. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 101 YÕr MBÜ PÐi rÐör kЧrg ræi rãi: “MÐ÷rg ÒDr rµy lµÜ SiÖc lT§r lT§r s¹cÐ sÏ gër gBrg, kЧrg ×ó l¹i dÊT SÕÒ.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rÐitT rg{êi rÐ{ SËy kЧrg ÒÐó ×éÒ rÐiDr biÕr ÜÊÒ ×{îc, bÊÒ lTËr bër cÐÓrg ×i rÐ{ ÒÐÕ rµK ÝÒ rÐitT cßrg cã Sµi ÜBrÐ Üèi sãÒ l¹i.” uÐT uÐñy uÐBrÐ rЮr оr, ÒnKrg Ü¾Ò lé nB S½ c¶Ü kÝcÐ, bçrg l¹i rãi: “uÐD ÒÞ cñB ÒB l¾Ü bÖrÐ, ä ÒnKrg ÒеrÐ ÒB còr cã ÜéÒ rg{êi »Ðô r÷ kиc, rµrg ÐiÖr Ò¹i ×∙ ×Brg ÜBrg ÒÐBi, rÕT rÐ{ sirРй ÜéÒ bh ÒnBi ÒЮ rã cÐÝrÐ lµ ÐËT dTÖ dTy rÐÊÒ cñB uÐT giB cÐÓrg Ò§i.” ¬¾r cÐÇÜ cÐËÜ rãi ÒiÕ»: “Mµrg Ðë un¸c, gëi lµ un¸c Mgëc unirÐ, »Ðô ÒЩr cñB rµrg ÒDr lµ un¸c «§rg LBi, lµ ÜéÒ ÒÐÇy ÒiDT.” PÐã ¬årg uTyÕÒ iÜ lÆrg l¾rg rgÐe, Üçi ÜéÒ c©T rãi ×tT rgÐe nÊÒ cÈr ÒÐËr. uÐT uÐñy uÐBrÐ ÒÐä dµi, rãi: “MÐ÷rg cÐTyÖr rµy Sèr rDr dK ×ÝcÐ ÒЩr Ò§i gi¶i qTyÕÒ, rÐ{rg Ò§i ×∙ kЧrg ×{îc r÷B nåi, rÕT rÐ{ SÉr rÐÉr rÐôc ܵ sèrg sBT rµy xTèrg Òíi cÞT ÒTytr cßrg kЧrg còr ÜÆÒ Üßi rµK gÆ» l¹i Òæ ÒiDr uÐT giB.” YÕr MBÜ PÐi gµK lDr, rgÐiDÜ giërg rãi: “¤rg kЧrg ÒÐó cÐÕÒ! LÏ rµK §rg kЧrg ÜTèr »Ðôc ÒÐï?” uÐT uÐñy uÐBrÐ ×éÒ rÐiDr c{êi c{êi, rô c{êi sK Síi kÐãc còr ×BT kÐæ ÐHr: “PÐôc ÒÐï? Mg{Hi ÜTèr ÒB »Ðôc ÒÐï? Mg{Hi cã biÕÒ C§rg uÞ Vß lµ rg{êi ÒÐÕ rµK kЧrg? Mg{Hi biÕÒ ÐBy kЧrg biÕÒ Ð¾r cã ÜéÒ ÒÐÕ lùc nÊÒ lír?” YÕr MBÜ PÐi ×{Hrg rÐiDr biÕÒ, kЧrg Bi cã ÒÐó biÕÒ rÐitT ÐHr оr. MgKµi uÐÊÒ «¹i oiÕÜ oиcÐ Sµ C¸i aBrg cã löcÐ sÞ l©T ×êi nB, ÒnKrg giBrg Ðå bB Ü{Hi cÐÝr Òæ cÐøc cã ÒÐÕ lùc lír rÐÊÒ kиc ÒЮ cÐÝ ÝÒ cã ÜéÒ rÞB cã qTBr ÐÖ nÊÒ ÜËÒ ÒÐiÕÒ Síi C§rg uÞ Vß, ÒnKrg sè ×ã ÝÒ rÐÊÒ cã ×Õr Ò¸Ü, cÐÝr Òæ cÐøc lµ dK C§rg uÞ Vß ×itT kÐiór ÒnKrg bãrg Òèi. CBK ÒÐñ йrg rÐÊÒ ÒnKrg giBrg Ðå ×∙ bö оr ÜTB cÐTéc cµrg kЧrg biÕÒ lµ cã bBK rÐiDT, ÒnKrg ×¸Ü Ðé SÖ ÒÐeK bDr rg{êi оr l¹i cã ÜéÒ ÐBi ÒDr cã Sâ c§rg ÒÐ©Ü ÐËT kЧr l{êrg. YÕr MBÜ PÐi ×Brg ×örÐ rãi nB ÒÊÒ c¶ rÐ÷rg g® Ü®rÐ biÕÒ, rÐ{rg uÐT uÐñy uÐBrÐ l¹i ×∙ kЧrg ×örÐ rgÐe ÒiÕ» r÷B. ¬¾r SÉr ×ørg ×ã kЧrg Ðt cÞ ×érg, ÒnKrg ÒBi Üßi ÒÐÊÒ kÐiÕT bçrg rÐiDr l¹i ×årg ÒÐêi cã ÜéÒ dòrg ܸT Ò{Hi »ÐôÒ nB. oÐi оr gôc xTèrg, Òõ rHi xB ÒnTytr Òíi ÒiÕrg gµ g¸y ×ÇT ÒiDr. oÐærg u{íc sHr ÒnBrg ÐBi ÜÆÒ ÒùB sHr ÜéÒ ÜÆÒ ×èi ÒÐñy. uÐÕ rÓi cBK rgÊÒ, rg{êi ×Brg bö ÒÐ{Hrg ÒTyÖÒ ×èi kЧrg cã c¸cÐ rµK S{îÒ qTB ×{îc. uÐÕ r{íc cжy xiÕÒ, ×Õr rÞB c¸i bÌ cßrg kЧrg ÒÐó S{îÒ qTB. unKrg oÐærg u{íc sHr ÒnBrg cÊÜ SÖ rgÐiDÜ rgÆÒ, kЧrg ÒÐiÕT cBK ÒÐñ, ÜTèr giÕÒ s¹cÐ bër Ðë cÐÝ ÝÒ cßrg cÇr Òíi Òõ bB cÐôc ×Õr r¨Ü cÐôc жK ÒÐñ. CÐK dï rÐ÷rg ÒDr rµy xTyDr rÓi S{îÒ s§rg ܵ Òíi ÒЮ kÐi ×i cßrg cÐØ cã ÜéÒ cKr ×{êrg Òn{íc ÜÆÒ! oÐT nõrg nËÜ Òn{íc ÜÆÒ, ×{êrg ×i nérg n∙i rÐ{rg ÐKµr ÒKµr kЧrg Ò®Ü ÒÐÊy ÜéÒ SÕÒ b¸rÐ xe rgùB l{T l¹i, cßrg kЧrg cã ÜéÒ cÐÓÒ dÊT cЩr SÊy ܸT rµK c¶. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 16. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 102 NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rgÐiÕr n¨rg rãi: “aÊÒ lTËr lµ rÐ{ ÒÐÕ rµK, Ð§Ü rBy cÐÓrg ÒB rÐÊÒ ×örÐ »Ð¶i Ò®Ü cÐK nB bB rg{êi.” PÐã ¬årg uTyÕÒ Ðái: “MgKµi un¸c Mgëc unirÐ Sµ C§rg u§r «å nB còr cã Bi r÷B?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “CÐiÜ C§rg, Ò§i ×∙ ÒÐT »Ðôc ×{îc оr rDr ÜTèr оr qTBy l¹i dò lB Òir Òøc, оr rÐÊÒ ×örÐ ×ñ kж r¨rg cTrg cÊ» cÐK cÐÓrg ÒB ÜéÒ cÐÓÒ ÜBrÐ Üèi.” YÕr MBÜ PÐi l¹rÐ lïrg rãi: “CÐØ ÒiÕc Üçi ÜéÒ ÜBrÐ Üèi ܵ оr cTrg cÊ» ×tT cã ÒÐó lµ ÜéÒ c¹Ü bÉy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü Ðái: “C¹Ü bÉy?” YÕr MBÜ PÐi ׸»: “¬¾r sî rµrg, rÐ{rg ÒB cBÜ ×KBr оr rÐÊÒ ×örÐ cµrg sî C§rg uÞ Vß, rÕT kЧrg »Ð¶i lµ оr ÒiÕÒ lé bÝ ÜËÒ cñB cÐÓrg ÒB ÒЮ C§rg uÞ Vß lµÜ sBK biÕÒ Üµ Ò®Ü Òíi, ÐHr r÷B l¹i Òíi ×Órg lÓc rÐ{ SËy.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü c¨Ü ÐËr rãi: “MÕT rÐ{ »Ð¸r ×K¸r cñB cеrg lµ cÐÝrÐ x¸c, ÒÐiÕ» cµrg »Ð¶i Ò®Ü nB оr.” PÐã ¬årg uTyÕÒ rãi: “MÐ{rg rg{êi ×ÇT ÒiDr cÐÓrg ÒB cÇr Ò®Ü kЧrg »Ð¶i lµ оr ܵ lµ un¸c Mgëc unirÐ.” oЧrg cã Bi biÕÒ un¸c Mgëc unirÐ rÐ{rg un¸c «§rg LBi l¹i lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ ræi ÒiÕrg - ÜéÒ ÒDr rgÐiÖr n{îT ræi ÒiÕrg. a©y giê оr l¹i cßrg ×Brg sBy, sBy Òíi rçi gôc d{íi Ò¸r c©y, ÒTy rÐiDr, SõB rgÐe ÒÐÊy ÒDr cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ, оr l¹i rжy lDr ܵ lír ÒiÕrg cÐÞi: “uDr giµ sÓc sirÐ ×ã ÒB cKi оr lµ bprg Ð÷T rÐ{rg оr l¹i qTBy nB lõB cKr g¸i cñB ÒB.” aër Ðë kЧrg Ðt cÐÆr ÜiÖrg оr l¹i, оr cÐÞi cµrg d÷ déi, cµrg cã ÒÐó Òir nprg cÐTyÖr rµy kЧrg Ðt lµ gi¶, cÐØ cÇr cã ÒÐó gi÷ l¹i cÐK uÐT uÐñy uÐBrÐ giëÒ Ü¸T ×ã ÒЮ cÐK dï оr cã cÐÞi bB rgµy bB ×DÜ r÷B cßrg kЧrg sBK. MÐ{rg cKr g¸i cñB оr ÒЮ l¹i kЧrg cÐöT ræi, rµrg cTèi cïrg ×∙ bö »Ðô ÒЩr cÐÞi Òíi rçi »Ð¶i bá ×i, ÒnDr bµr ÒnBrg ×ióÜ ÒnKrg kÐTD »Ðòrg cñB rµrg còr ×ó l¹i ÜéÒ »ÐKrg ÒÐ{, ÜéÒ ÒióT c§ r{Hrg ÒÐ¾Ò bÝÜ Òãc dµi ×Brg gôc lDr lDr ÜÆÒ bµr ÒnBrg ×ióÜ kÐãc Ü∙i kЧrg ÒЧi. unKrg bøc ÒÐ{ SiÕÒ lµ: “M÷ rÐi bÊÒ ÐiÕT, ×∙ lµÜ rÐôc giB ܧr, rÐ{rg S® cèÒ rÐôc ×Brg ÜBrg ÒnKrg bôrg rDr kЧrg ÒÐó dïrg c¸i cÐÕÒ ×ó Ò¹ Òéi…” uióT c§ r{Hrg rãi: “V® ÒÐÕ ÒióT ÒÐ{ cÐØ còr biÕÒ nB ×i, Ò§i ÜTèr gi÷ cßrg gi÷ kЧrg ræi.” “C§ cßrg kЧrg biÕÒ c§ ÒB ×i שT {?” “u§i rÕT rÐ{ biÕÒ ÒЮ Ò§i ×∙ ×i Ò®Ü Òõ síÜ nåi, שT còr ä l¹i rHi rµy r÷B.” unKrg »Ðòrg rÕT rÐ{ cã ÜéÒ ÒDr rgÐiÖr n{îT, Bi cßrg cмrg ÜTèr ä l¹i, S® SËy rDr bër Ðë cßrg cÐØ biÕÒ bá ×i, rÐ{rg bër Ðë l¹i SÉr kЧrg ÒÐó kЧrg Ò®Ü un¸c Mgëc unirÐ, biór rg{êi ÜDrРܧrg, c¸c й kDT bër Ðë ×i שT ܵ Ò®Ü? NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×éÒ rÐiDr rãi: “Cã ÜéÒ rHi rÐÊÒ ×örÐ cã ÒÐó Ò®Ü ÒÐÊy.” NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 17. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 103 YÕr MBÜ PÐi lË» Òøc Ðái: “MHi rµK?” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ׸»: “PÐô ÒЩr cñB c§ ÒB Sèr ×∙ kЧrg biÕÒ cÐTyÖr rµy, uÐT uÐñy uÐBrÐ rÐÊÒ ×örÐ ×∙ s¾» xÕ» ÜéÒ rHi ×ó bër Ðë ÐÑr Ðò еrg rgµy.” «Õr rÐ÷rg §rg cÐñ ÐiÖT cñB rÐ÷rg ÒiÖÜ S¶i rÐá cßrg cã ÒÐó ä bDr rgKµi kiÕÜ rЩr Ò®rÐ, ÐTèrg Ðå lµ ÒnBrg cÐñ cñB oÐærg u{íc sHr ÒnBrg. «¸rg ÒiÕc rHi ×ã rÐÊÒ ×örÐ nÊÒ bÝ ÜËÒ, uÐT uÐñy uÐBrÐ lT§r lT§r lµ ÜéÒ rg{êi nÊÒ ÒÐËr Ònërg, SiÖc rÐ{ ÒÐÕ rµy ÒЮ rgKµi cÐÝrÐ ÐBi rg{êi ×ã nB còr cã Bi biÕÒ ×{îc r÷B? “MÐÊÒ ×örÐ SÉr còr cã ÜéÒ rg{êi biÕÒ!” “Ai?” “uióT c§ r{Hrg ÒÐ¾Ò bÝÜ Òãc dµi kiB.” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü rãi ÜéÒ c¸cÐ nÊÒ cоc cоr: “u®rÐ c¶Ü gi÷B ÒióT ÒÐ{ Sµ rÐB ×ÇT ÒÐeK ÐÇT cã lÓc gièrg rÐ{ Ò®rÐ Òû ÜTéi, ÒÐiÕ» rÕT rÐ{ lµÜ rÐ÷rg cÐTyÖr SiÖc rÐ{ ÒÐÕ rµy ÒЮ rÐÊÒ ×örÐ cßrg kЧrg giÊT uirÐ uirРשT.” uirÐ uirÐ cÐÝrÐ lµ ÒDr cñB rÐB ×ÇT ÒÐeK bDr Ü®rÐ un¸c Mgëc unirÐ. “«iÖT bé cñB ÒióT c§ r{Hrg cã kÐT§r ÜÆÒ giBr x¶K ×ã SõB nåi cмrg qTB cÐØ lµ lµÜ Ònò cÐK cÐÓrg ÒB ÒÐÊy ÒЧi, rÐÊÒ ×örÐ kЧrg Òíi rÞB cBrÐ giê c§ ÒB rÐÊÒ ×örÐ sÏ lhr lÓÒ ×i Ò®Ü un¸c Mgëc unirÐ .” Mµrg rãi kЧrg Ðt sBi. QT¶ rÐiDr cÐ{B Òíi rÞB cBrÐ giê ÒióT c§ r{Hrg rµy ×∙ lhr lÓÒ Òõ qTB cÞB sBT ×i SµK cKr Ð½Ü »ÐÝB bDr Òn¸i. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ler lhr cÐ¨Ü cÐÓ qTBr s¸Ò c§ ÒB, PÐã ¬årg uTyÕÒ Sµ YÕr MBÜ PÐi cÐ¨Ü cÐÓ qTBr s¸Ò NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. “NéÒ kÐTD r÷ ×µi c¸c SÉr cÐ{B xTÊÒ gi¸ еrÐ ×érg ÒÐ{êrg lµ kЧrg ÒÐó Òïy ÒiÖr lé liÔT, S® ÒÐÕ rHi ÐÑr Ðò cñB bër Ðë rÐÊÒ ×örÐ c¸cÐ rе rµrg ÒB kЧrg xB!” «itT rµy NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg kЧrg ×K¸r sBi, rHi ×ã qT¶ rÐiDr ä rgBy ÒnKrg ÜéÒ rg¸cÐ rÐá bDr rgKµi ÐBi cKr нÜ,ÜéÒ rHi kÝr cærg cBK Ò{êrg . NéÒ Ü¶rÐ S{êr T T ÒörÐ ÒörÐ, ÒnKrg S{êr cã ÜéÒ c©y ÜH Sµrg, ÒnDr ×ÇT Ò{êrg ×ÆÒ kÐK¶rg ÐHr Ü{êi cÐËT ÐKB Ðårg. CÞB kЧrg cµi, ЮrÐ rÐ{ lµ Üä ×ó cÐK ÒióT c§ r{Hrg kiB ×i SµK . C§ ÒB ׶K Ü¾Ò qTB l¹i nãr nhr ×Èy cÞB b{íc SµK nåi Üíi cµi cÐèÒ cærg l¹i, ÐKB Ðårg ÒnDr ×ÇT Ò{êrg ÒáB nB ÜéÒ Ð{Hrg ÒÐHÜ ÒirÐ kÐiÕÒ, l¸ cñB c©y ÜH bö giã ÒÐæi kDT xµK x¹c, rÐ{rg ÒnKrg S{êr l¹i lÆrg kЧrg ÜéÒ ÒiÕrg rg{êi. “Mµrg SµK Òn{íc, ×i bër ÒB ä bDr rgKµi ×Hi!” NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ×∙ síÜ biÕÒ nprg ÐBi rg{êi ×µr §rg rµy ÒTyÖÒ kЧrg Òïy Òïy ÒiÖr ÒiÖr x§rg SµK rе niDrg cñB »Ðô r÷, bäi S® bër Ðë ×tT lµ rÐ÷rg rg{êi ×µr §rg cЩr cÐÝrÐ, ×µr §rg ÒnKrg rÐ÷rg rg{êi ×µr §rg. aër Ðë rЮr rµrg »Ðãrg qTB Ò{êrg cBK, l¹i cÐê nÊÒ l©T, ÐKB Ðårg SÉr ÒÐHÜ rÐ{ SËy, rÐ{rg bçrg Òõ ÒnKrg ܶrÐ s©r ÒmrÐ ÜöcÐ l¹i ÒnTytr nB ÜéÒ ÒiÕrg lB ÒÐÊÒ ÒÐBrÐ. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 18. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 104 Lµ ÒiÕrg cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü. NirÐ MgTyÖÒ u©Ü ÒTyÖÒ kЧrg »Ð¶i lµ rg{êi cKr g¸i dÔ bö ÐK¶rg sî. u¸r cñB c©y ÜH Sµrg kÐTÜ kÐTÜ nËÜ n¹». unKrg c¨r »Ðòrg rÐá T ¸Ü Üê ¶K, ÒióT c§ r{Hrg ÒÐ¾Ò bÝÜ Òãc dµi gôc ÒnDr ÜÆÒ bµr ÒnBrg ×ióÜ, bÝÜ Òãc dµi ×er ãrg ¶ siÕÒ cÐÆÒ lÊy yÕÒ ÐÇT cñB c§ ÒB, ÒBy cЩr cñB c§ ÒB ×∙ l¹rÐ rg¾Ò. uBy cЩr cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg l¹rÐ ÒK¸Ò: “CÐÓrg ÒB l¹i ×Õr ÒnÔ ÜéÒ b{íc nåi.” uióT c§ r{Hrg ×∙ bö s¸Ò йi, un¸c Mgëc unirÐ ×∙ kЧrg ÒÐÊy שT r÷B. oЧrg cã Bi Òù dïrg bÝÜ Òãc cñB Ü®rÐ ×ó Òù giÕÒ cÐÕÒ Ü®rÐ c¶, lµ k½ rµK ×∙ й ×éc ÒÐñ? YÕr MBÜ PÐi siÕÒ cÐÆÒ ÐBi r¾Ü ÒBy: “Nèi Ò{ Ò®rÐ cñB uÐT uÐñy uÐBrÐ Sµ un¸c Mgëc unirÐ xeÜ nB kЧrg »Ð¶i lµ ÜéÒ bÝ ÜËÒ Üµ kЧrg cã k½ kиc biÕÒ.” V® ÒÐÕ ÒÐTéc й cñB C§rg uÞ Vß l¹i ×∙ ×Õr síÜ ÐHr bër Ðë ÜéÒ b{íc! v¾c ÜÆÒ cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ Òn¾rg rÐîÒ, rÐ{rg ÒnKrg ¸rÐ Ü¾Ò l¹i lé nB ÜéÒ ÒiB ×á rgÇT. ¬¾r ×Brg Ò®Ü, оr Ðy Sërg ÒDr й ÒÐñ lÇr rµy ÒnKrg lÓc Séi S∙ ×∙ g©y rDr ÜéÒ cÐÓÒ sH sTÊÒ. CÐØ cÇr cã ÜéÒ cÐÓÒ sH sTÊÒ, cÐØ cÇr sãÒ l¹i ÜéÒ cÐÓÒ ÜBrÐ Üèi, ÒЮ оr ×∙ ÒTyÖÒ sÏ kЧrg bá sãÒ! MÐ{rg lÇr rµy ЮrÐ rÐ{ оr ×∙ lÇÜ nåi, bäi S® ÜBrÐ Üèi rµy k® ÒÐùc qT¸ nâ nµrg. unDr bµr ÒnBrg ×ióÜ cã ÜéÒ c¸i g{Hrg sKi, cã rg{êi ×∙ dïrg sKr ×á SiÕÒ lDr ÒnDr ÒÊÜ g{Hrg bB cÐ÷, cÐ÷ SiÕÒ nÊÒ nèi, Ðiór rÐiDr lµ un¸c Mgëc unirÐ ÒnKrg lÓc cTèrg qTýÒ ×∙ ×ó l¹i, ÒDr ×∙ b¾Ò Ònãi rµrg ÒB ÜBrg ×i cßrg ×∙ kЧrg cÐÓ ý. u¹i sBK cÐTyÖr nâ nµrg rÐ{ ÒÐÕ, Üëi rg{êi rg{îc l¹i cµrg kЧrg Ðt cÐÓ ý? vKr ×á rÐ{ ܸT, cÐ÷ ×á rÐ{ ܸT: uÞ ª{Hrg QT¸r! uÞ ª{Hrg QT¸r lµ ÜéÒ c¸i ÒDr nÊÒ »Ðæ biÕr, cã nÊÒ rÐitT ×¹K qT¸r cßrg gëi lµ uÞ ª{Hrg QT¸r, nÊÒ ÜBy ÒnKrg ÒеrÐ rµy cÐØ cã ÜéÒ rHi. “Mµrg ÒB lµÜ sBK l¹i biÕÒ bër cÐÓrg sÏ ÜBrg rµrg ÒB Òíi uÞ ª{Hrg QT¸r?” “Cã lÏ lµ ÒnKrg lÓc S§ Ò®rÐ ×∙ rgÐe ÒÐÊy, cã lÏ lµ ÒnKrg sè rÐ÷rg ÒDr ×ã cã ×¹K sm cñB uÞ ª{Hrg QT¸r, rµrg ÒB sirÐ Òn{ärg Ò¹i שy ×{Hrg rÐiDr rÐËr nB.” aÊÒ lTËr lµ rÐ{ ÒÐÕ rµK, bër Ðë ×Õr x©Ü xÈÜ Òèi cßrg sÏ ×i xeÜ xhÒ, cÐK dï שy cã lµ ÜéÒ c¹Ü bÉy bër Ðë cßrg »Ð¶i ×i cÐK bprg ×{îc. unKrg s©r S{êr cñB uÞ ª{Hrg QT¸r l¹i cßrg cã ÜéÒ c©y ÜH Sµrg cã Ò¸r c©y kÐTÜ kÐTÜ nËÜ n¹», ÒnKrg ×¹i ×iÖr Ð{Hrg kÐãi Üï ÜöÒ, rЮr kЧrg ÒÐÊy ЮrÐ rg{êi, rÐ{rg bër Ðë SõB Üíi ×Õr ÐËT SiÖr, litr rgÐe ÒÐÊy ÒiÕrg rg{êi, s©r S{êr l¹rÐ S¾rg, giërg rãi l¹rÐ lïrg, cÐØ cã ÐBi ©Ü: “Nêi SµK!” Giërg rãi lµ Òõ ÒnKrg ÜéÒ giBr ÒörÐ »Ðòrg »ÐÝB bDr Òn¸i Sërg nB, rg{êi ä bDr ÒnKrg ЮrÐ rÐ{ Sèr ×∙ ×Brg ×îi bër Ðë. NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
 19. Thiªn Nhai Minh NguyÖt §ao Nguyªn T¸c: Cæ Long DÞch&C·i nhau: CÇm Thanh & hophi 105 XeÜ nB שy qT¶ rÐiDr lµ ÜéÒ c¹Ü bÉy. MÐ{rg lÓc rµy bër Ðë l¹i cã kÐi rµK còr sî c¹Ü bÉy cñB k½ kиc r÷B ? PÐã ¬årg uTyÕÒ ×Õr rgÐm cßrg cмrg rgÐm lË» Òøc b{íc qTB, c¸rÐ cÞB ×Brg kÐh» Ðê, kÐÏ ×Èy ÜéÒ c¸i ×∙ Üä nB. unKrg »Ðòrg cã bèr rg{êi. CÐØ cÇr оr cÐK nprg lµ SiÖc rDr lµÜ ÒЮ cÐK dï cã ÒÐiDr birÐ S¹r Ü∙ ×Brg ä Òn{íc ÜÆÒ ×îi, оr cßrg ÒTyÖÒ kЧrg lïi rÞB b{íc, ÐTèrg Ðå cÐØ lµ bèr rg{êi! unKrg bèr rg{êi, ÜéÒ rg{êi ×Brg Tèrg n{îT, ÐBi rg{êi ×Brg ׸rÐ cê, còr cã ÜéÒ ÒÐiÕT riDr ÜÆc ¸K Òn¾rg ×Brg dïrg ÜéÒ cKr dBK rÐá ÒØB Üãrg ÒBy. unKrg »Ðòrg SÉr kЧrg ×èÒ ×Ìr, s¾c ÜÆÒ cñB ÒDr Òn½ ÒTæi xeÜ nB gièrg rÐ{ cKr dBK cñB оr, Òn¾rg bÖcÐ xBrÐ rÐîÒ, xBrÐ ×Õr Üøc ׸rg sî. ¬Bi rg{êi ×Brg ׸rÐ cê, qT¶ rÐiDr cã ÜéÒ rg{êi lµ ×¹K sm, n©T Òãc ÒTy ×∙ b¹c ÐÕÒ, rÐ{rg s¾c ÜÆÒ l¹i Ðårg еK rÐ{ Òn½ sH sirÐ, rg{êi kiB ÜÆc ¸K xBrÐ, ÜBrg ÒÊÒ Òn¾rg, ¨r ÜÆc gi¶r dö, ÒnDr ÒBy cã ×eK ÜéÒ c¸i rÐÉr, rÐ{rg l¹i lµ cÈÜ ÒйcÐ cã gi¸ Ònö liDr ÒеrÐ. CKr rg{Hi cñB PÐã ¬årg uTyÕÒ bçrg rÐiDr ÒÐT l¹i, ÒnDr kÐT§r ÜÆÒ Òn¾rg rÐîÒ ×éÒ rÐiDr l¹i ÐiÖr lDr ÜéÒ SÇrg ×á kиc ÒÐ{êrg. aäi S® rg{êi SõB nåi cÓi ÜÆÒ Tèrg n{îT, lÓc rµy ×Brg Òõ Òõ rgÈrg ÜÆÒ lDr. MЮr ÒÐÊy kÐT§r ÜÆÒ cñB rg{êi rµy, ÒBy cЩr cñB NirÐ MgTyÖÒ u©Ü lË» Òøc l¹i l¹rÐ rg¾Ò. NéÒ kÐT§r ÜÆÒ ×Çy rÐ÷rg SÕÒ cÐhÜ cÐprg cÐöÒ, Ü¾Ò s¾c Üßi qTÆ» rÐ{ cÐiÜ {rg, Ðiór rÐiDr cÐÝrÐ lµ “aÊÒ ÒÞ ÒÐÇr ¦rg” C§rg u§r «å! ¬¾r cßrg ×Brg rЮr bër Ðë, ÒnKrg cÆ» Ü¾Ò s¾c ÜBrg ÜéÒ rhÒ c{êi nÊÒ Òµr ×éc, rãi: “Nêi rgåi.” unKrg c¨r ÒörÐ »Ðòrg qT¶ rÐiDr còr cã bB c¸i gÐÕ Ònèrg, PÐã ¬årg uTyÕÒ ×∙ ÒÐùc sù rgåi xTèrg. un{íc ÜéÒ ÒnËr ¸c cÐiÕr ÒnKrg ÒÐÕ sirÐ ÒÞ rgµr c©r ÒneK sîi Òãc rÕT cã ÒÐó gi÷ l¹i ÜéÒ cÐÓÒ ÒÐó lùc cßrg lµ ÜéÒ ×itT ÒèÒ. V® ÒÐÕ YÕr MBÜ PÐi Sµ NirÐ MgTyÖÒ u©Ü cßrg ×∙ rgåi xTèrg, bër Ðë cßrg biÕÒ nprg lÓc rµy שy ×∙ nHi SµK ÒÐÕ sirÐ ÒÞ rgµr c©r ÒneK sîi Òãc. ------ ViieÒÒkiieÜ..cKÜ ------ V e k eÜ cKÜ NXB §¹i S¬n V­¬ng Converted to pdf by BacQuai http://vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2