intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết bị báo cháy tự động, chương ix

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

232
lượt xem
86
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tín hiệu ra từ bộ cảm biến qua mạch 7432, khi có bất kỳ tín hiệu báo động nào từ bộ cảm biến sẽ có cạnh lên ở chân Clk của 7474, bình thường BD ở mức thấp và INT0 ở mức cao, khi có xung Clk thì BD ở mức cao và lúc này INT0 ở mức thấp. Ta dùng mạch nhớ 7474 để tránh trường hợp sự cố của bộ cảm biến do cháy gây ra. B. MẠCH BÁO ĐỘNG TẠI CHỖ: Khi một đám cháy xảy ra, ngoài việc báo động bằng tiếng nói “có cháy,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị báo cháy tự động, chương ix

  1. CHƯƠNG IX: XÖÛ LYÙ TÍN HIEÄU VAØO Caùc tín hieäu ra töø boä caûm bieán qua maïch 7432, khi coù baát kyø tín hieäu baùo ñoäng naøo töø boä caûm bieán seõ coù caïnh leân ôû chaân Clk cuûa 7474, bình thöôøng BD ôû möùc thaáp vaø INT0 ôû möùc cao, khi coù xung Clk thì BD ôû möùc cao vaø luùc naøy INT0 ôû möùc thaáp. Ta duøng maïch nhôù 7474 ñeå traùnh tröôøng hôïp söï coá cuûa boä caûm bieán do chaùy gaây ra. B. MAÏCH BAÙO ÑOÄNG TAÏI CHOÃ: Khi moät ñaùm chaùy xaûy ra, ngoaøi vieäc baùo ñoäng baèng tieáng noùi “coù chaùy, coù chaùy” ñöôïc löu tröõ trong IC chuyeân duøng, ta coøn baùo ñoäng baèng coùi huï hay chuoâng ñieän nhaèm taäp trung söï chuù yù cuûa moïi ngöôøi.
  2. 1. Maïch taïo tieáng coøi huï: Trong maïch naøy ta söû duïng IC LM555 ñeå taïo aâm thanh phaùt ra coù caùc aâm saéc khaùc nhau. Tieáng coùi huï naøy taïo aâm thanh nghe raát kích thích vaø thöôøng ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng laøm tín hieäu caûnh baùo. IC LM555 thöù 2 taïo thaønh maïch dao ñoäng aâm cao, choïn taàn soá ra cuûa LOA laø 1KHz. 1 Ta coù: f  0,693R2  VR2  2 R3 C 2 Choïn tuï C2 = 0,01F R3 = 56k R2 = 4,7k VR2 = 20k Taàn soá ra ôû LOA ta coù theå thay ñoåi nhôø bieán trôû VR2. IC LM555 thöù 1 cuõng laép thaønh maïch dao ñoäng coù taàn soá nhoû ñöôïc xaùc ñònh bôûi coâng thöùc: 1 f  0,693R1  VR1 C1
  3. Choïn C1 = 220F R1 = 1k VR1 = 20k Taàn soá naøy coù theå thay ñoåi nhôø bieán trôû VR1. Xung laáy ra treân tuï C1 coù daïng soùng raêng cöa, chuùng ta cho tín hieäu naøy taùc ñoäng vaøo chaân 5 cuûa IC LM555 thöù 2, ñieàu naøy laøm ñieàu cheá taàn soá leân tín hieäu ra loa laøm cho aâm thanh ra coù nhieàu daïng aâm saéc khaùc nhau. D. KHOÁI GIAO TIEÁP:
  4.  Relay 1 duøng ñeå taïo tín hieäu nhaác maùy, khi coù tín hieäu baùo ñoäng thì C seõ xuaát moät tín hieäu laäp traïng thaùi nhaác maùy giaû ñeå baùo cho toång ñaøi bieát maïch caàn phuïc vuï. Ñieän trôû R1 duøng ñeå haïn doøng cho transistor C1815. Choïn R1 = 2,7k Relay 2: khi maùy bò goïi nhaác maùy thì C seõ nhaän bieát vaø xuaát tín hieäu ñieàu khieån vaø ñoùng Relay 2. Ñieän trôû R2 duøng ñeå haïn doøng cho transstor C1815. Choïn doøng cho IB = 1mA RA = 4,7k  Caàu Diode coù taùc duïng choáng ñaûo cöïc laøm hö maïch.  Diode Zener DZ1 vaø DZ2 duøng ñeå baûo veä cuoän daây bieán aùp vaø oån aùp ñaàu vaøo cuûa maïch. Vì tín hieäu thoaïi coù giaù trò bieân ñoä khoaûng 2,5 RMS neân ta choïn DZ1 vaø DZ2 oån aùp 3v.  Khi Relay 1 ñoùng, toång ñaøi caáp ñieän khoaûng 10v DC vaøo maïch, transistor C828 qua ñieän trôû haïn doøng R2 seõ daãn vaø taïo ñieän trôû DC cho maïch chính baèng R3. Choïn R2 = 4,7k R3 = 470 Tuï C2 coù taùc duïng ngaên ñeän aùp DC cho maïch Choïn C2 = 10F  Khi toång ñaøi caáp caùc tín hieäu traïng thaùi ñöôøng daây thì tuï C1 seõ noái mass cöïc B cuûa transistor C828, luùc naøy trôû khaùng AC cuûa maïch chính baèng trôû khaùng vaøo bieán aùp.
  5. 1. Maïch khueách ñaïi aâm thanh ra: Tín hieäu aâm thanh tröôùc khi ñöa leân ñöôøng daây ñeán maùy bò goïi ta cho qua maïch khueách ñaïi. Choïn heä soá khueách ñaïi cuûa maïch laø: AV0 = 5 R6  VR1 Ta coù: AV0  R5  R6 + VR1 = 5R5 Choïn R6 = 10k R5 = 4,7k VR1 = 20k Tuï C3 duøng ñeå ngaên tín hieäu DC, choïn C3 = 10F. 2. Maïch khueách ñaïi Tone vaøo:
  6. Tín hieäu treân ñöôøng daây ñeán maïch nhaän Tone ñaõ bò suy hao. Vì vaäy ta phaûi cho qua moät maïch khueách ñaïi. Choïn heä soá khueách ñaïi cuûa maïch laø: AV0 = 2 R14  VR3 Ta coù: AV0  2 R13 Choïn R13 = 4,7k R14 = 4,7k VR3 = 10k Tuï C3 duøng ñeå ngaên tín hieäu DC, choïn C5 = 10F. 3. Maïch khueách ñaïi TONE ra: Choïn heä soá khueách ñaïi cuûa maïch laø: AV0 = 5 Ta coù: R15  VR 2 AV0  5 R16
  7.  R15 + VR2 = 5R16 Choïn R16 = 2,2k R15 = 4,7k VR2 = 20k 4.Maïch khöû traéc aâm: Ñeå tín hieäu ra khoâng laãn tín hieäu ñaàu vaøo ta duøng maïch khöû traéc aâm nhaèm muïc ñích chæ cho tín hieäu ñi theo ñöôøng moät chieàu. Choïn R7 = R8 = R10 = R11 = R12 = 10k R9 = 100 Ta coù: V2 = -R8/R7 x V1 = -V1 V3 = V2 = -V1 Maëc khaùc V4 = -R12/R11 x V3 – R11/R10 x V1 = -(V3 + V1) maø V3 = - V1 Vaäy V4 = -(V1 – V1) = 0
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2