intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết bị báo cháy tự động, chương xiii

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

117
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh có thể chia thành nhiều nhóm theo nhiều cách. theo 4 cách sau: Nhóm lệnh xử lý dữ liệu: tác động lên dữ liệu theo nhiều cách bao gồm: Lệnh số học. Lệnh luận lý.Lệnh so sánh. Lệnh dịch. Lệnh đặc biệt. Nhóm lệnh truyền dữ liệu: di chuyển từ nơi này sang nơi khác trong mạch thiết kế mà không làm thay đổi dữ liệu như sau: Lệnh truyền bộ nhớ. Lệnh xuất nhập. Lệnh ngăn xếp. Nhóm lệnh kiểm soát chương trình: chuyển điều khiển từ nơi này sang nơi khác để đạt đến lệnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị báo cháy tự động, chương xiii

  1. CHƯƠNG XIII: KHAÛO SAÙT TAÄP LEÄNH 8051 1. Caùc nhoùm leänh: Leänh coù theå chia thaønh nhieàu nhoùm theo nhieàu caùch. Cusman ñeà nghò theo 4 caùch sau: Nhoùm leänh xöû lyù döõ lieäu: taùc ñoäng leân döõ lieäu theo nhieàu caùch bao goàm:  Leänh soá hoïc.  Leänh luaän lyù.  Leänh so saùnh.  Leänh dòch.  Leänh ñaëc bieät. Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu: di chuyeån töø nôi naøy sang nôi khaùc trong maïch thieát keá maø khoâng laøm thay ñoåi döõ lieäu nhö sau:  Leänh truyeàn boä nhôù.  Leänh xuaát nhaäp.  Leänh ngaên xeáp. Nhoùm leänh kieåm soaùt chöông trình: chuyeån ñieàu khieån töø nôi naøy sang nôi khaùc ñeå ñaït ñeán leänh mong muoán:  Leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän.  Leänh nhaûy coù ñieàu kieän.  Leänh goïi chöông trình con.  Leänh döøng vaø khoâng hoaït ñoäng.
  2. Nhoùm leänh kieåm soaùt traïng thaùi: nhaèm thay ñoåi tình traïng cuûa maïch thieát keá maø khoâng aûnh höôûng ñeán döõ lieäu hay thöù töï thöïc hieän leänh. 2. Caùc leänh soá hoïc: a. Leänh coäng: ADD A,7FH ( ñònh vò tröïc tieáp) ADD A,@RO ( ñònh vò giaùn tieáp) ADD A,R7 b. Leänh nhaân: MUL A,B Seõ nhaân caùc giaù trò khoâng daáu 8 bit ôû thanh ghi A vaø thanh ghi B keát quaû laø 16 bit ñem caùc vaøo phaàn 8 bit thanh ghi Avaø phaàn cao 8 bit ghi thanh B. c. Leänh chia: DIV A,B Seõ ñem giaù trò ôû thanh ghi A chia cho giaù trò ôû thanh ghi bit, keát quaû ñöôïc caát ôû thanh ghi A,vaø phaàn dö seõ caát ôû thanh ghi B. d. Caùc leänh luaän lyù: AND A,55H (ñònh vò tröïc tieáp) AND A,@RO (ñònh vò giaùn tieáp) AND A,R6 (ñònh vò thanh ghi) AND A,#33H (ñònh vò töùc thôøi)
  3. Ngoaøi ra coøn goàm caùc leänh luaän lyù töông töï nhö: OR, XOR, NOT. Taát caû caùc leänh naøy ñeàu ñöôïc thöïc hieän treân caùc byte döõ lieäu cô sôû vaø caùc bit cuûa töøng byte. e. Nhoùm leänh truyeàn döõ lieäu: Truyeàn beân trong boä nhôù: Daïng leänh: MOV < ñích > , < nguoàn > Leänh naøy cho pheùp di chuyeån döõ lieäu giöõa hai vò trí beân trong boä nhôù hay thanh ghi chöùc naêng ñaëc bieät maø khoâng caàn thoâng qua thanh ghi löu tröõ. Daïng leänh trao ñoåi döõ lieäu cho nhau: XCH A,< nguoàn > Leänh naøy baét thanh ghi A vaø byte ñòa chæ trao ñoåi döõ lieäu cho nhau. Truyeàn boä nhôù ngoaøi: Caùc leänh luaän lyù xöû lyù treân bit: Leänh SETB P1.7 ( laäp möùc logic1 ôû bit 7 coång 1) Leänh CLR P1.7 ( laäp möùc logic 0 ôû bit 7 coång 1) Leänh di chuyeån döõ lieäu moät thanh ghi côø ñeán coång. MOV C, FLAG MOV P1.0,C Nhoùm leänh reõ nhaùnh chöông trình: Leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän.Leänh RETI trôû veà töø chuông trình phuïc vuï ngaét.
  4. KEÁT LUAÄN 1. Töï Ñaùnh Giaù Keát Quaû: Sau baûy tuaàn thöïc hieän ñeà taøi, vôùi söï höôùng daãn taän tình cuûa giaùo vieân höôùng daãn vaø ñoùng goùp taän tình cuûa Caùc Thaày Coâ Trong Khoa Ñieän Ñieän Töû Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät coäng vôùi söï noã löïc cuûa baûn thaân trong vieäc tìm hieåu taøi lieäu lieân quan. Taäp luaän aùn ñaõ keá thöøa moät khía caïnh öùng duïng môùi trong heä thoáng vi xöû lyù, ñoù laø söû duïng vi ñieàu khieån 8031 trong maïch baùo chaùy. Tuy chöa phaùt huy ñöôïc caùc tính naêng öu vieät cuûa vi ñieàu khieån 8031 nhöng cuõng phaàn naøo öùng duïng vaø giaûi quyeát ñöôïc coâng vieäc thöïc tieãn. Phaàn noäi dung cuûa taäp luaän aùn bao goàm 3 phaàn: Phaàn 1: phaàn giôùi thieäu chung Phaàn naøy nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát cuûa luaän aùn bao goàm: giôùi thieäu caáu truùc cuûa vi ñieàu khieån 8031, khaûo saùt IC thu phaùt tone MT8880, giôùi thieäu caùc aâm hieäu cuûa toång ñaøi. Phaàn 2: phaàn thieát keá phaàn cöùng Phaàn naøy tính toaùn caùc maïch caûm bieán caùc maïch giao tieáp giöõa vi xöû lyù vôùi ñieän thoaïi. Caùc keát noái boä nhôù vaø hieån thò vv… Phaàn 3: phaàn thieát keá chöông trình. Phaàn naøy neâu leân phaàn yeâu caàu, giaûi thuaät vaø chöông trình. 2. Khaû Naêng Phaùt Trieån Cuûa Ñeà Taøi: Vôùi söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa khoa hoïc kyõ thuaät noùi chung vaø lónh vöïc ñieän töû noùi rieâng, ñeà taøi naøy coù theå phaùt trieån hoaøn thieän hôn ñeå ñaït ñöôïc keát quaû toát hôn, tính naêng söû duïng
  5. roäng raõi hôn. Nhö coù theå môû roäng theâm phaàn cöùng ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò, coù theå thay ñoåi chöông trình ñeå öùng duïng trong maïch tính cöôùc phí ñieän thoaïi,v.v… vaø ñaây cuõng laø höôùng phaùt trieån ñeà taøi cho caùc khoùa sau.
  6. 3.Nhöõng Haïn Cheá: Tuy coù söï giuùp ñôõ taän tình cuûa quyù thaày coâ vaø caùc baïn, cuøng vôùi söï noã löïc baûn thaân. Nhöng kieán thöùc veà lónh vöïc vieãn thoâng coù haïn, hôn nöõa vieäc tieáp caän heä thoáng vi ñieàu khieån coøn quaù môùi meû neân taäp luaän aùn khoâng traùnh khoûi nhöõng sai soùt. Raát mong doùn nhaän nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa quyùn thaày coâ cuøng caùc baïn, ñeå ñeà taøi phaùt trieån ngaøy caøng hoaøn thieän hôn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2