intTypePromotion=3

Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
231
lượt xem
127
download

Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi một đám cháy xảy ra, ở những vùng cháy thường có những dấu hiệu sau:Lửa, khói, vật liệu chỗ cháy bị phá huỷ. Nhiệt độ vùng cháy tăng lên cao. Không khí bị Õy hoá mạnh. Có mùi cháy, mùi khét. Để đề phòng cháy chúng ta có thể dựa vào những dấu hiệu trên để đặt các hệ thống cảm biến làm các thiết bị báo cháy. Kịp thời khống chế đám cháy ở giai đoạn đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị báo cháy và điều khiển tự động, chương 1

  1. CHÖÔNG I: SÔ LÖÔÏC VEÀ HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY VAØ ÑIEÀU KHIEÅN A. HEÄ THOÁNG BAÙO CHAÙY: I. CAÙCH NHAÄN BIEÁT VAØ BAÙO CHAÙY: Khi moät ñaùm chaùy xaûy ra, ôû nhöõng vuøng chaùy thöôøng coù nhöõng daáu hieäu sau:  Löûa, khoùi, vaät lieäu choã chaùy bò phaù huûy.  Nhieät ñoä vuøng chaùy taêng leân cao.  Khoâng khí bò Oxy hoùa maïnh.  Coù muøi chaùy, muøi kheùt. Ñeå ñeà phoøng chaùy chuùng ta coù theå döïa vaøo nhöõng daáu hieäu treân ñeå ñaët caùc heä thoáng caûm bieán laøm caùc thieát bò baùo chaùy. Kòp thôøi khoáng cheá ñaùm chaùy ôû giai ñoaïn ñaàu. Thieát bò baùo chaùy ñieän töû giuùp chuùng ta lieân tuïc theo doõi ñeå haïn cheá caùc vuï chaùy tai haïi, taêng cöôøng ñoä an toaøn, bình yeân cho moïi ngöôøi. II. CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH: 1. Caûm bieán: Caûm bieán laø boä phaän heát söùc quan troïng, noù quyeát ñònh ñoä nhaïy vaø söï chính xaùc cuûa heä thoáng. Caûm bieán hoaït ñoäng döïa vaøo caùc ñaët tính vaät lyù cuûa vaät lieäu caáu taïo neân chuùng. Caûm bieán ñöôïc duøng ñeå chuyeån ñoåi caùc tín hieäu vaäy lyù sang tín hieäu ñieän. Caùc ñaëc tính cuûa caûm bieán: ñoä nhaïy, ñoä oån ñònh, ñoä tuyeán tính.
  2. a. Caûm bieán nhieät: Laø loaïi caûm bieán duøng ñeå chuyeån tín hieäu vaät lyù (nhieät ñoä) thaønh tín hieäu ñieän, ñaây laø loaïi caûm bieán coù ñoä nhaïy töông ñoái cao vaø tuyeán tính. Nguyeân taéc laøm vieäc cuûa noù laø doøng ñieän hay ñieän aùp thay ñoåi khi nhieät ñoä taïi nôi ñaët noù thay ñoåi. Tuy nhieân noù cuõng deã baùo ñoäng nhaàm khi nguoàn ñieän beân ngoaøi taùc ñoäng khoâng theo yù muoán. Caùc loaïi caûm bieán nhieät: IC caûm bieán: Laø loaïi caûm bieán baùn daãn ñöôïc cheá taïo thaønh caùc IC chuyeân duïng vôùi ñoä nhaïy cao, ñieän aùp ra thay ñoåi tæ leä thuaän vôùi nhieät ñoä, moät soá loaïi IC ñöôïc baùn beân ngoaøi thò tröôøng laø: LM355, LM334,… Thermistor: Thermistor laø loaïi ñieän trôû coù ñoä nhaïy nhieät raát cao nhöng khoâng tuyeán tính vaø vôùi heä soá nhieät aâm. Ñieän trôû giaûm phi tuyeán vôùi söï taêng cuûa nhieät ñoä. Vì baûn thaân laø ñieän trôû neân trong quaù trình hoaït ñoäng Thermistor taïo ra nhieät ñoä vì vaäy gaây sai soá lôùn. Thermo Couples: Thermo Couple bieán ñoåi ñaïi löôïng nhieät ñoä thaønh doøng ñieän hay ñieän aùp DC nhoû. Noù goàm hai daây kim loaïi khaùc nhau noái vôùi nhau taïi hai moái noái. Khi caùc daây noái ñaëc ôû caùc vò trí khaùc nhau, trong daây xuaát hieän suaát ñieän ñoäng. Suaát ñieän ñoäng tæ leä thuaän vôùi söï cheânh leänh nhieät ñoä giöõa hai moái noái. Thermo couple coù heä soá nhieät döông. b. Caûm bieán löûa:
  3. Khi löûa chaùy thì phaùt ra aùnh saùng hoàng ngoaïi, do ñoù ta söû duïng caùc linh kieän phaùt hieän tia hoàng ngoaïi ñeå phaùt hieän löûa. Nguyeân lyù hoaït ñoäng laø ñieän trôû cuûa caùc linh kieän thu soùng hoàng ngoaïi taêng, noù chuyeån tín hieäu aùnh saùng thu ñöôïc thaønh tín hieäu ñieän ñeå baùo ñoäng. Loaïi naøy raát nhaïy ñoái vôùi löûa. Tuy nhieân cuõng deã baùo ñoäng nhaàm neáu ta ñeå caûm bieán ngoaøi trôøi hoaëc gaàn aùnh saùng boùng ñeøn troøn. c. Caûm bieán khoùi: Thöôøng caûm bieán khoùi laø boä phaân rieâng bieät chaïy baèng PIN ñöôïc thieát keá ñeå laép ñaët treân traàn nhaø, treân töôøng. Ngoaøi yeâu caàu kyõ thuaät (chính xaùc, an toaøn) coøn ñoøi hoûi phaûi ñaûm baûo veà maët thaåm myõ. Coù hai caùch cô baûn ñeå thieát keá boä caûm bieán khoùi. Caùch thöù nhaát söû duïng nguyeân taéc Ion hoùa. Ngöôøi ta söû duïng moät löôïng nhoû chaát phoùng xaï ñeå Ion hoùa trong boä caûm bieán. Khoâng khí bò Ion hoùa seõ daãn ñieän vaø taïo thaønh moät doøng ñieän chaïy giöõa chaïy giöõa hai cöïc ñaõ ñôïc naïp ñieään. Khi caùc phaàn töû khoùi loït vaøo khu vöïc caûm nhaän ñöôïc Ion hoùa seõ laøm taêng ñieän trôû trong buoàng caûm nhaän vaø laøm giaûm luoàng ñieän giöõa hai cöïc. Khi luoàng ñieän giaûm xuoáng tôùi moät giaù trò naøo ñoù thì boä caûm bieán seõ phaùt hieän vaø phaùt tín hieäu baùo ñoäng. Caùch thöù hai söû duïng caùc linh kieän thu phaùt quang. Ngöôøi ta duøng linh kieän phaùt quang (Led, Led hoàng ngoaïi…) chieáu moät tia aùnh saùng qua vuøng baûo veä vaøo moät linh kieän thu quang (photo diode, photo transistor, quang trôû…). Khi coù chaùy, khoùi ñi ngang qua vuøng baûo veä seõ che chaén hoaëc laøm giaûm cöôøng ñoä aùnh saùng chieáu vaøo linh kieän thu. Khi cöôøng ñoä giaûm xuoáng tôùi moät giaù trò naøo ñoù thì boä caûm bieán seõ phaùt hieän vaø phaùt tín hieäu baùo ñoäng.
  4. Trong hai caùch naøy thì phöông phaùp thöù nhaát nhaïy hôn vaø hieäu quaû hôn phöông phaùp thöù hai, nhöng khoù thöïc thi, khoù laép ñaët. Coøn caùch thöù hai tuy ít nhaïy hôn nhöng linh kieän deã kieám vaø deã thöïc thi cuõng nhö deã laép ñaët. Moät nhöôïc ñieåm cuûa caùc loaïi caûm bieán naøy laø: maïch baùo ñoäng coù theå sai neáu vuøng baûo veä bò xaâm nhaäp bôûi caùc lôùp buïi… d. Moät soá loaïi caûm bieán quang: Caûm bieán quang coù theå hoaït ñoäng vôùi aùnh saùng thaáy ñöôïc hoaëc aùnh saùng hoàng ngoaïi, töû ngoaïi… - Quang trôû: Quang trôû coøn coù teân goïi khaùc laø vaät daãn quang (photo con) laø linh kieän thuï ñoäng ñöôïc taïo ra töø vaät lieäu baùn daãn maø beà maët cuûa noù ñöôïc phôi saùng vaø ñieän trôû cuûa noù giaõm khi taêng cöôøng ñoä aùnh saùng. Trong quang trôû caùc ñieän töû töï do ñöôïc taïo baèng naêng löôïng aùnh saùng, cöôøng ñoä aùnh saùng caøng lôùn thì soá löôïng ñieän töû töï do caøng lôùn. Loaïi caûm bieán naøy phi tuyeán vaø coù ñoä treå, do ñoù ít ñöôïc duøng. Ñaëc tuyeán cuûa moät loaïi quang trôû thoâng duïng: R 1M 10M 1000 1m/m2 1 1 10 100 1000 Cöôøng ñoä aùnh saùng
  5. - Caûm bieán quang baùn daãn: Ñaây laø loaïi caûm bieán duøng caùc linh kieän baùn daãn quang nhö: diode, photo diode, phototransistor, …Khi coù aùnh saùng ñaäp vaøo maët baùn daãn laøm giaûi phoùng caùc ñieän töû töï do vaø caùc ñeän töû naøy seõ chuyeãn ñoäng taïo thaønh doøng ñieän. - Caûm bieán quang nhieät: Caûm bieán naøy chuyeån quang naêng thaønh nhieät naêng vaø nhieät naêng naøy seõ ñöôïc nhaän bieán baèng boä caûm bieán nhieät, nhieät ñoä tæ leä vôùi cöôøng ñoä aùnh saùng chieáu vaøo. Loaïi caûm bieán naøy coù ñoä nhaïy thaáp, thôøi gian ñaùp öùng chaäm.  Nhö vaäy moãi loaïi caûm bieán coù tính öu vieäc rieâng cuûa noù. Tuy nhieân neáu maïnh ôû maët naøy thì noù seõ bò haïn cheá ôû maët khaùc, chaúng haïn boä caûm bieán nhieät chæ phaùt hieän chaùy ôû vuøng gaàn caûm bieán caûm bieán vaø toû ra khoâng hieäu quaû ôû vuøng coù nhieàu nguoàn nhieät khoâng phaûi phaùt sinh ra chaùy. Coøn caùc boä caûm bieán khaùc coù theå phaùt hieän chaùy trong moät phaïm vi roäng nhöng coù ñaùm chaùy coù ít khoùi hoaëc do caùc taùc ñoäng khoâng phaûi do chaùy ôû taïi nôi ñaët caûm bieán thì seõ bò phaùt hieän nhaàm. Vì vaäy tuøy theo töøng vuøng, töøng nôi maø ta thieát keá nhöõng boä caûm bieán thích hôïp. 2.Thieát bò baùo ñoäng: Thieát bò baùo ñoäng goàm coù hai loaïi:  Baùo ñoäng taïi choã.  Baùo ñoäng qua ñieän thoaïi. Baùo ñoäng taïi choã ta coù theå söû duïng caùc chuoâng ñieän, maïch taïo coøi huï hay phaùt ra tieáng noùi ñeå caûnh baùo.
  6. Trong caùc heä thoáng baùo chaùy, boä caûm bieán thöôøng ñaët ôû nhöõng nôi deã chaùy vaø noái vôùi caùc thieát bò baùo ñoäng baèng daây daãn ñieän, do ñoù trong moät soá tröôøng hôïp coù theå laøm daây bò ñöùt. Vì vaäy moät heä thoáng baùo chaùy seõ trôû neân hieäu quaû khi söû duïng caùc boä phaùt voâ tuyeán. Trong ñoù boä phaän thu gaén vôùi maïch baùo ñoäng, coøn maïch phaùt gaén vôùi boä caûm bieán. Tuy nhieân vieäc laép ñaët gaëp nhieàu khoù khaên vaø giaù thaønh cao. Baùo ñoäng qua ñieän thoaïi giuùp ta ñaùp öùng nhanh caùc thoâng tin veà söï coá ñeán caùc cô quan chöùc naêng. Khi coù tín hieäu baùo ñoäng seõ töï ñoäng quay soá ñeán caùc cô quan nhö: nhaø rieâng, coâng an, phoøng chaùy chöõa chaùy…

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản