intTypePromotion=3

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - TỔNG ĐÀI NEAX 61

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
187
lượt xem
77
download

THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - TỔNG ĐÀI NEAX 61

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống tổng đài NEAX 61 là hệ thống chuyển mạch mạng dựa trên nguyên tắc phân chia theo thời gian và được điều khiển bằng chương trình cài đặt sẵn (SPC). Đây là hệ thống chuyển mạch có dung lượng lớn và tính linh hoạt cao nhờ việc dùng các hệ máy tính hiện đại và ứng dụng công nghệ điện tử viễn thông mới nhất. Do vậy nó có thể đáp ứng được nhiều ứng dụng và tạo ra các giải pháp thích hợp để có thể tiếp cận được nhu cầu thông tin đa dịch vụ. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH - TỔNG ĐÀI NEAX 61

  1. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch PhÇn III Lý thuyÕt Tæng ®µi neax-61 môc lôc Trang Trang 84 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  2. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch Ch­¬ng I: Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng tæng ®µI 1 . Kh¸i qu¸t chung 2 . TÝnh n¨ng, chØ tiªu kü thuËt c¬ b¶n 3 . C¸c thiÕt bÞ kÌm theo cña tæng ®µi vµ nhiÖm vô cña tõng thiÕt bÞ Ch­¬ng II: cÊu tróc phÇn cøng 1 . S¬ ®å khèi vµ chøc n¨ng tõng khèi 2 . C¸c thiÕt bÞ liªn quan Ch­¬ng III: vËn hµnh - khai th¸c - b¶o d­ìng 1 . Qui tr×nh vËn hµnh khai th¸c 2 . HÖ thèng vËn hµnh b¶o d­ìng Phô lôc : Gi¶i thÝch mét sè tõ viÕt t¾t Ch­¬ng I: Trang 85 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  3. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng tæng ®µI 1 . Kh¸i qu¸t chung HÖ thèng tæng ®µi NEAX 61 lµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch m¹ng dùa trªn nguyªn t¾c ph©n chia theo thêi gian vµ ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt s½n (SPC). §©y lµ hÖ thèng chuyÓn m¹ch cã dung l­îng lín vµ tÝnh linh ho¹t cao nhê viÖc dïng c¸c hÖ m¸y tÝnh hiÖn ®¹i vµ øng dông c«ng nghÖ ®iÖn tö viÔn th«ng míi nhÊt. Do vËy nã cã thÓ ®¸p øng ®­îc nhiÒu øng dông vµ t¹o ra c¸c gi ¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ tiÕp cËn ®­îc nhu cÇu th«ng tin ®a dÞch vô. Do ®­îc chÕ t¹o tõ c¸c linh kiÖn b¸n dÉn LSI nhê c«ng nghÖ b¸n dÉn míi nhÊt cïng víi cÊu tróc theo c¸c khèi chøc n¨ng, hÖ thèng NEAX 61 cã kÝch th­íc gän nhÑ, hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. HÖ thèng cã ph¹m vi øng dông rÊt réng, tõ nh÷ng øng dông yªu cÇu ph¶i cã dung l­îng lín nh­ ë c¸c thµnh phè cho ®Õn nh÷ng nhu cÇu chuyÓn m¹ch víi dung l­îng nhá ë nh÷ng miÒn n«ng th«n th­a d©n c­. HÖ thèng cã thÓ lµm viÖc nh­ mét chuyÓn m¹ch quèc tÕ, chuyÓn m¹ch chuyÓn m¹ch chuyÓn tiÕp, chuyÓn m¹ch ®­êng dµi, chuyÓn m¹ch kÕt hîp ®­êng dµi vµ néi h¹t... còng nh­ cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vÒ ®iÖn tho¹i di ®éng hoÆc hÖ thèng trî gióp truyÒn th«ng. HÖ thèng tæng ®µi NEAX gåm cã nhiÒu lo¹i nh­ NEAX 61, NEAX 61E ... HÖ thèng cã kh¶ n¨ng kÕt hîp víi nhiÒu hÖ thèng ®Æc biÖt kh¸c nh­ sau: Trang 86 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  4. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch RLU TASS RSU INMARSAT PAGING NEAX 61E DOMSAT MTS LS TLS TS MS INTS H×nh 1.1. C¸c øng dông cña hÖ thèng NEAX 61E Trong ®ã: DOMSAT : HÖ thèng vÖ tinh quèc gia INMASAT: HÖ thèng vÖ tinh hµng h¶i quèc tÕ LS : ChuyÓn m¹ch vïng. RLU : Khèi ®iÒu khiÓn ®­êng d©y tõ xa MTS : ChuyÓn m¹ch ®iÖn tho¹i di ®éng TASS : HÖ thèng trî gióp truyÒn th«ng TLS : Rung chu«ng tæ hîp vµ chuyÓn m¹ch vïng. TS : ChuyÓn m¹ch rung chu«ng MS : ChuyÓn m¹ch néi bé INTS : HÖ thèng chuyÓn m¹ch theo cæng quèc tÕ RSU : Khèi chuyÓn m¹ch tõ xa. Trang 87 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  5. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch PAGING : Nh¾n tin HÖ thèng chuyÓn m¹ch NEAX 61 cã cÊu tróc c¬ b¶n dùa trªn c¸c khèi chøc n¨ng. Nhê cÊu tróc khèi nµy mµ hÖ thèng cã thÓ bao trïm mét lo¹t c¸c øng dông vµ cã kh¶ n¨ng bæ sung thªm c¸c module phô mµ kh«ng cÇn ph¶i thay ®æ i nÒn t¶ng hÖ thèng. Tuy nhiªn, cïng mét lóc hÖ thèng lµm viÖc ë chÕ ®é ®a xö lý, ®¬n xö lý vµ cã thÓ ®Þnh l¹i cÊu h×nh hÖ thèng tõ xa ®Ó tiÕp cËn c¸c nhu cÇu dÞch vô míi. §Æc tÝnh chung cña hÖ thèng lµ cã cÊu tróc phÇn mÒm vµ phÇn cøng theo kiÓu module ®éc lËp bao gåm c¸c module thiÕt bÞ h­íng dÞch vô ®­îc ®iÒu khiÓn t¸ch biÖt còng nh­ c¸c giao diÖn chuÈn vÒ phÝa hÖ thèng chuyÓn m¹ch vµ hÖ thèng xö lý. PhÇn cøng cña hÖ thèng ®­îc chia thµnh 4 hÖ thèng chøc n¨ng con gäi t¾t lµ ph©n hÖ nh­ sau: - Ph©n hÖ øng dông (Application Subsystem) - Ph©n hÖ chuyÓn m¹ch (Switching Subsystem) - Ph©n hÖ xö lý (Processor Subsystem) - Ph©n hÖ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng (Operation and Maintenance Subsystem) PhÇn mÒm còng cã cÊu tróc gåm c¸c module ch­¬ng tr×nh chøc n¨ng riªng. CÊu tróc nµy ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao trong viÖc ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña mét hÖ thèng viÔn th«ng. 2 . TÝnh n¨ng, chØ tiªu kü thuËt c¬ b¶n a) TÝnh n¨ng HÖ thèng NEAX 61 lµ mét hÖ thèng ®a xö lý cã c¸c ®Æc tÝnh sau: - ChuyÓn m¹ch ®­îc ®iÒu khiÓn tù ®éng b»ng ch­¬ng tr×nh cµi ®Æt s½n (SPC) - Cã cÊu tróc khèi tõ c¸c module chøc n¨ng vµ c¸c giao diÖn chuÈn. - Cã thÓ ®­îc ®iÒu khiÓn theo kiÓu ph©n t¸n (dïng cho hÖ thèng cã dung l­îng lín) hoÆc tËp trung (dïng cho hÖ thèng cã dung l­îng nhá). Trang 88 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  6. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch - HÖ thèng NEAX 61E cã cÊu tróc chuyÓn m¹ch 4 tÇng T-S-S-T hÇu nh­ kh«ng bÞ t¾c nghÏn vµ t¹o ra 2880 kªnh th«ng tin mçi m¹ng. - HÖ thèng NEAX 61 cã cÊu tróc chuyÓn m¹ch 3 tÇng T-S-T (gåm 2 cÊp chuyÓn m¹ch T vµ mét cÊp chuyÓn m¹ch S) hoÆc dïng 2 cÊp chuyÓn m¹ch T (T -T) cã cÊu h×nh kiÓu thanh chÐo víi bé ®Öm kÐp cho phÐp thùc hiÖn chuyÓn m¹ch kh«ng t¾c nghÏn. - HÖ thèng NEAX 61®­îc x©y dùng tõ c¸c thiÕt bÞ, linh kiÖn ®iÖn tö tÝch hîp cao (VLSI) - Cã c¸c chøc n¨ng tù chÈn ®o¸n ph¸t hiÖn lçi ®­îc bè trÝ trong mçi module phÇn cøng. - Cã kh¶ n¨ng kh«i phôc tr¹ng th¸i ho¹t ®éng tù ®éng hoÆc thñ c«ng nhê c¸c khèi nhí b¨ng tõ vµ ®Üa tõ (MTU & DKU) - Sù ph©n chia gi÷a ph©n hÖ øng dông vµ ph©n hÖ chuyÓn m¹ch qua nh÷ng giao diÖn ®­îc tiªu chuÈn ho¸. - Sè ho¸ hoµn toµn hÖ thèng ghÐp kªnh, kh«ng g©y nh÷ng thiÖt h¹i vÒ truyÒn dÉn. - Cã cÊu h×nh chuÈn ®¸p øng ®­îc c¸c khuyÕn nghÞ cña CCITT. b) C¸c sè liÖu kü thuËt c¬ b¶n HÖ thèng NEAX 61 cã c¸c sè liÖu kü thuËt c¬ b¶n sau: - §é æn ®Þnh cña hÖ thèng + Tuæi thä : 20 n¨m + Thêi gian chÕt : D­íi 1 giê trong 20 n¨m - ChÊt l­îng dÞch vô: + L­u l­îng : 0,8 erlangs/trung kÕ + Tæng l­u l­îng : 67 000 erlangs (dung l­îng cùc ®¹i) - C¸c ®Æc tÝnh m· ho¸ PCM : + Tèc ®é lÊy mÉu tÝn hiÖu: 8KHz Trang 89 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  7. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch + Sè l­îng bit : 8bits/kªnh + M· ho¸ : Phi tuyÕn + LuËt nÐn : 13 ®o¹n, A = 87,6 hoÆc 15 ®o¹n,  = 225 (gi¸ trÞ gÇn ®óng) + B¨ng tÇn : 0,3 - 3,4 KHz. - CÊp nguån : + DC : -43V ®Õn -58V + AC : 100V - D©y ®Êt : Ph­¬ng ph¸p ®a ®iÓm. - C¸c ®iÒu kiÖn m«i tr­êng : + NhiÖt ®é : 5 ®Õn 400C (chu kú ng¾n) : 0 ®Õn 500C + §é Èm : 20 ®Õn 80% (kh«ng cã s­¬ng mï) (chu kú ng¾n) : 10 ®Õn 90% (kh«ng cã s­¬ng mï) - §é cao l¾p ®Æt : Cao h¬n mùc n­íc biÓn : -61m ®Õn 3048m - §iÒu kiÖn l¾p ®Æt : + §é cao tõ mÆt sµn ®Õn ®Ønh khung : 2600 mm (c¸p d­íi sµn ) 2800 mm (gi¸ c¸p trªn ®Ønh) + T¶i träng trung b×nh cña sµn : 300kg/m2 + ChiÒu cao : 1800mm + ChiÒu réng : 700mm + ChiÒu s©u : 600mm + Khèi l­îng : 350 kg (bao gåm tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ trong khung) Trang 90 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  8. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch 3 . C¸c thiÕt bÞ kÌm theo cña tæng ®µi vµ nhiÖm vô cña tõng thiÕt bÞ a) ThiÕt bÞ giao tiÕp ng­êi/m¸y Sö dông cho viÖc giao tiÕp gi÷a ng­êi vËn hµnh vµ hÖ thèng tæng ®µi. ThiÕt bÞ giao tiÕp gåm cã: - ThiÕt bÞ ®Çu cuèi kÕt hîp (M¸y tÝnh vËn hµnh vµ b¶o d­ìng): + §­a c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn vµo hÖ thèng. + HiÓn thÞ tr¹ng th¸i mçi bé xö lý. + HiÓn thÞ c¸c b¶n tin ®­a ra. + ChØ thÞ c¶nh b¸o. + §iÒu khiÓn viÖc khëi ®éng cho tõng bé xö lý + HiÓn thÞ c¸c tr¹ng th¸i vËn hµnh cña hÖ thèng + Cµi ®Æt hÖ thèng. - M¸y in: Sö dông ®Ó in ra c¸c d÷ liÖu phôc vô viÖc vËn hµnh vµ b¶o d­ìng. b) Bé chØ thÞ c¶nh b¸o vµ lçi. + AALP: C¶nh b¸o ©m thanh : Ph¸t ra c¸c ©m thanh t­¬ng øng ®èi víi c¸c th«ng tin c¶nh b¸o cña tõng lo¹i c¶nh b¸o. + VALP: C¶nh b¸o b»ng ¸nh s¸ng: Ph¸t ra c¸c c¶nh b¸o b»ng ¸nh s¸ng t­¬ng øng víi tõng lo¹i c¶nh b¸o. c) ThiÕt bÞ vµo /ra (I/O): KÕt nèi víi giao diÖn cho m¸y tÝnh dïng tËp lÖnh rót gän (SCSI) ®Ó l­u tr÷ cËp nhËt c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho vËn hµnh vµ b¶o d­ìng tæng ®µi. + æ cøng (DK): Sö dông ®Ó l­u c¸c file cña hÖ thèng. + B¨ng d÷ liÖu sè kiÓu Audio (DAT): Lµ thiÕt bÞ trung gian ®Ó vµo / ra c¸c file hÖ thèng. Trang 91 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói
  9. tæng ®µi neax 61 ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch d) C¸c thiÕt bÞ giao tiÕp Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ lçi diÒu khiÓn c¶nh b¸o vµ truyÒn c¸c th«ng tin b¶o tr× tõ xa. Giao diÖn cho b¶o d­ìng (MIF): + Thu thËp c¸c th«ng tin vÒ lçi cña hÖ thèng vµ göi c¸c th«ng tin nµy tíi OMP + HiÓn thÞ c¸c th«ng tin c¶nh b¸o b»ng AALP/VALP theo tõng d¹ng c¶nh b¸o. + TruyÒn c¸c th«ng tin b¶o d­ìng tõ xa gi÷a trung t©m vËn hµnh vµ b¶o d­ìng (OMC vµ OMP) e) ThiÕt bÞ kiÓm tra: Dïng ®Ó kiÓm tra tÊt c¶ c¸c ®­êng trung kÕ, c¸c ®Çu cuèi ®iÖn tho¹i analog b»ng c¸c thñ tôc quay sè vµ m¸y ®iÖn tho¹i gi¸m s¸t: + KiÓm tra khëi ph¸t cuéc gäi tõ mét ®­êng trung kÕ. + KiÓm tra trung kÕ dÞch vô. + KiÓm tra gi¸m s¸t ®­êng truyÒn. f) Bé ®iÒu khiÓn truyÒn tin (COC): + §iÒu khiÓn viÖc truyÒn vµ nhËn th«ng tin vÒ vËn hµnh vµ b¶o d­ìng tíi PRU. + §iÒu khiÓn viÖc truyÒn vµ nhËn c¸c d÷ liÖu gi÷a trung t©m vËn hµnh vµ b¶o d­ìng víi PRU. g) Bé ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t (SVC) + Gi¸m s¸t tr¹ng th¸i cña c¸c bé xö lý kh¸c vµ ®iÒu khiÓn c­ìng bøc khi cã lçi x¶y ra. + §­îc trang bÞ bé nhí ROM ®Ó l­u tr÷ c¸c d÷ liÖu vÒ hÖ thèng. + Thu thËp c¸c th«ng tin c¶nh b¸o trong toµn bé hÖ thèng vµ göi th«ng tin nµy tíi phÇn mÒm ®iÒu hµnh cña OMP. h) Bé ®iÒu khiÓn giao tiÕp cho m¸y tÝnh nhá (SCC): Trang 92 Tr­êng c«ng nh©n b­u ®iÖn miÒn nói

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản