thiết bị lập trình , chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
105
lượt xem
19
download

thiết bị lập trình , chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lệnh thực hiện phép AND giữa giá trị lôgic của (thể hiện qua bit STA) với bit RLO Nếu bit /FC = 0 thì lệnh nạp giá trị lôgíc của vào vị trí bit RLO Nội dung của thanh ghi trạng thái Lệnh AN (AND /bit) Cú pháp: AN Lệnh thực hiện phép AND giữa giá trị lôgic nghịch đảo của (thể hiện qua bit STA) với bit RLO Nếu bit /FC = 0 thì lệnh nạp giá trị lôgíc nghịch đảo của vào vị trí bit RLO Nội dung của thanh ghi trạng thái ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 13

 1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c lÖnh ®¬n bit Thanh ghi tr¹ng th¸i C¸c lÖnh l«gÝc ChuyÓn ®æi mét sè s¬ ®å m¹ch ®iÖn cã tiÕp ®iÓm Thanh ghi tr¹ng th¸i Lµ mét thanh ghi ®Æc biÖt cã chÝn « nhí 1 bÝt, c¸c « nhí nµy thÓ hiÖn tr¹ng th¸i thùc hiÖn lÖnh cña PLC S7-300. CÊu tróc thanh ghi: 1
 2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh A (AND bit) Có ph¸p: LÖnh thùc hiÖn phÐp AND gi÷a gi¸ trÞ l«gic cña (thÓ hiÖn qua bit STA) víi bit RLO NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc cña vµo vÞ trÝ bit RLO Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh AN (AND /bit) Có ph¸p: AN LÖnh thùc hiÖn phÐp AND gi÷a gi¸ trÞ l«gic nghÞch ®¶o cña (thÓ hiÖn qua bit STA) víi bit RLO NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña vµo vÞ trÝ bit RLO Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i 2
 3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh O (OR bit) Có ph¸p: LÖnh thùc hiÖn phÐp OR gi÷a gi¸ trÞ l«gic cña (thÓ hiÖn qua bit STA) víi bit RLO. NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc cña vµo vÞ trÝ bit RLO. Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh ON (OR /bit) Có ph¸p: LÖnh thùc hiÖn phÐp OR gi÷a gi¸ trÞ l«gic nghÞch ®¶o cña (thÓ hiÖn qua bit STA) víi bit RLO. NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña vµo vÞ trÝ bit RLO. Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i 3
 4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh X (XOR bit) Có ph¸p: LÖnh thùc hiÖn phÐp XOR gi÷a gi¸ trÞ l«gic cña (thÓ hiÖn qua bit STA) víi bit RLO. (LÖnh ®¶o bÝt RLO nÕu cã gi¸ trÞ l«gic 1) NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc cña vµo vÞ trÝ bit RLO. Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh XN (XOR /bit) Có ph¸p: LÖnh thùc hiÖn ®¶o bÝt RLO nÕu cã gi¸ trÞ l«gic 0. NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña vµo vÞ trÝ bit RLO. Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i 4
 5. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh O( Có ph¸p: O( LÖnh thùc hiÖn phÐp OR bÝt RLO víi gi¸ trÞ l«gÝc cña biÓu thøc sau lÖnh O( vµ dÊu ). NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc cña biÓu thøc sau lÖnh O( vµ dÊu ). Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh ON( Có ph¸p: ON( LÖnh thùc hiÖn phÐp OR bÝt RLO víi gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña biÓu thøc sau lÖnh O( vµ dÊu ). NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña biÓu thøc sau lÖnh O( vµ dÊu ). Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i 5
 6. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh A( Có ph¸p: A( LÖnh thùc hiÖn phÐp AND bÝt RLO víi gi¸ trÞ l«gÝc cña biÓu thøc sau lÖnh A( vµ dÊu ). NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc cña biÓu thøc sau lÖnh A( vµ dÊu ). Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh AN( Có ph¸p: AN( LÖnh thùc hiÖn phÐp AND bÝt RLO víi gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña biÓu thøc sau lÖnh AN( vµ dÊu ). NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña biÓu thøc sau lÖnh AN( vµ dÊu ). Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i 6
 7. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh X( Có ph¸p: X( LÖnh thùc hiÖn phÐp XOR bÝt RLO víi gi¸ trÞ l«gÝc cña biÓu thøc sau lÖnh X( vµ dÊu ) (LÖnh thùc hiÖn ®¶o bÝt RLO nÕu gi¸ trÞ biÓu thøc trong ngoÆc lµ 1). NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc cña biÓu thøc sau lÖnh X( vµ dÊu ). Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh XN( Có ph¸p: XN( LÖnh thùc hiÖn ®¶o bÝt RLO nÕu gi¸ trÞ biÓu thøc sau lÖnh XN( vµ dÊu ) lµ 0. NÕu bit /FC = 0 th× lÖnh n¹p gi¸ trÞ l«gÝc nghÞch ®¶o cña biÓu thøc sau lÖnh XN( vµ dÊu ). Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i 7
 8. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh = (XuÊt d÷ liÖu) Có ph¸p: = LÖnh thùc hiÖn viÖc ghi gi¸ trÞ bÝt RLO ®Õn « nhí 1 bÝt cã ®Þa chØ lµ . Néi dung cña thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh S (SET) Có ph¸p: LÖnh ghi 1 l«gic vµo « nhí cã ®Þa chØ lµ (®©y lµ lÖnh cã nhí). Tr−íc khi thùc hiÖn lÖnh S cÇn khëi t¹o bÝt RLO = 1 Néi dung thanh ghi tr¹ng th¸i 8
 9. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh R (RESET) Có ph¸p: LÖnh ghi 0 l«gic vµo « nhí cã ®Þa chØ lµ (®©y lµ lÖnh kh«ng nhí, vµ cã møc −u tiªn cao). Tr−íc khi thùc hiÖn lÖnh R cÇn khëi t¹o bÝt RLO = 1 Néi dung thanh ghi tr¹ng th¸i LÖnh NOT (nghÞch ®¶o) Có ph¸p: NOT LÖnh ®¶o gi¸ trÞ l«gic cña bÝt RLO, vµ ghi l¹i kÕt qu¶ vµo bit RLO. LÖnh SET Có ph¸p: SET LÖnh ghi gi¸ trÞ l«gic 1 vµo bÝt RLO (lÖnh cã nhí). 9
 10. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh CLR Có ph¸p: CLR LÖnh ghi gi¸ trÞ l«gic 0 vµo bÝt RLO (lÖnh kh«ng nhí). LÖnh FP (s−ên lªn) Có ph¸p: LÖnh FP sö dông lµm « nhí trung gian, gÆp lÖnh nµy CPU xö lÝ hai nhiÖm vô (®ång thêi): – KÕt qu¶ l«gÝc cña lÖnh tr−íc lÖnh FP (bÝt RLO) t¹i vßng quÐt hiÖn hμnh ®−îc ghi vμo vÞ trÝ – T¹i vßng quÐt tiÕp theo, lÖnh FP so s¸nh néi dung bÝt RLO víi néi dung cña NÕu RLO = 0 (do kÕt qu¶ l«gic cña lÖnh tr−íc lÖnh FP), (gi¶ sö t¹i vßng quÐt tiÕp theo, gi¸ trÝ = 1), th× sau lÖnh FP, RLO sÏ = 1. NÕu RLO = 1 (do kÕt qu¶ l«gic cña lÖnh tr−íc lÖnh FP), (gi¶ sö t¹i vßng quÐt tiÕp theo, gi¸ trÞ = 1), th× sau lÖnh FP, RLO sÏ = 0. 10
 11. ThiÕt bÞ lËp tr×nh RLO RLO RLO RLO RLO =0 =1 =0 =1 =1 KÕt luËn: LÖnh FP lμm ®Çu ra Q4.0 lªn møc l«gÝc 1 trong kho¶ng thêi gian 1 vßng quÐt, khi ph¸t hiÖn ®Çu vμo I1.0 chuyÓn møc l«gÝc tõ 0 lªn 1 LÖnh FN (s−ên Xuèng) Có ph¸p: RLO RLO RLO RLO =0 =1 =0 =1 11
 12. ThiÕt bÞ lËp tr×nh LÖnh FN sö dông lµm « nhí trung gian, gÆp lÖnh nµy CPU xö lÝ hai nhiÖm vô (®ång thêi): – KÕt qu¶ l«gÝc cña lÖnh tr−íc lÖnh FN (bÝt RLO) t¹i vßng quÐt hiÖn hμnh ®−îc ghi vμo vÞ trÝ – T¹i vßng quÐt tiÕp theo, lÖnh FN so s¸nh néi dung bÝt RLO víi néi dung cña NÕu = 1 (do kÕt qu¶ l«gic cña lÖnh tr−íc lÖnh FN), (gi¶ sö t¹i vßng quÐt tiÕp theo, gi¸ trÞ RLO = 0), th× sau lÖnh FN, RLO sÏ = 1, cßn gi¸ trÞ = 0. NÕu RLO = 1 (do kÕt qu¶ l«gic cña lÖnh FN), (gi¶ sö t¹i vßng quÐt tiÕp theo, gi¸ trÞ = 0), th× sau lÖnh FN, RLO sÏ = 0. KÕt luËn: LÖnh FN lμm ®Çu ra Q4.0 lªn møc l«gÝc 1 trong kho¶ng thêi gian 1 vßng quÐt, khi ph¸t hiÖn ®Çu vμo I1.0 chuyÓn møc l«gÝc tõ 1 vÒ 0 ChuyÓn ®æi mét sè s¬ ®å m¹ch ®iÖn M D M D K K K K S¬ ®å 1 S¬ ®å 2 D M D M K K K K S¬ ®å 3 S¬ ®å 4 12
Đồng bộ tài khoản