thiết bị lập trình , chương 15

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
30
download

thiết bị lập trình , chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khối dữ liệu (DB) trong S7-300 đ−ợc dùng lμm vùng nhớ lưu trữ các dữ liệu trung gian. Vùng nhớ nμy đ−ợc tổ chức thμnh các khối dữ liệu (DB). Kích th−ớc vùng nhớ nμy tuỳ thuộc vμo CPU. – Khối dữ liệu (Shared): Khối nμy không được gắn với một khối logic^' (OB, FC, FB) nμo cụ thể. – Khối dữ liệu (Instance): Khối nμy luôn đ−ợc gắn trực tiếp tới khối logic^ FB. – Ta có thể tạo từ 1 đến 65535 khối dữ liệu, mỗi khối lại có thể chứa nhiều biến khác nhau ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 15

  1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Ch−¬ng tr×nh con vμ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t Khèi d÷ liÖu (DB) Khèi d÷ liÖu (DB) Kh¸i niÖm – Khèi d÷ liÖu (DB) trong S7-300 ®−îc dïng lμm vïng nhí l−u tr÷ c¸c d÷ liÖu trung gian. Vïng nhí nμy ®−îc tæ chøc thμnh c¸c khèi d÷ liÖu (DB). KÝch th−íc vïng nhí nμy tuú thuéc vμo CPU. – Khèi d÷ liÖu (Shared): Khèi nμy kh«ng ®−îc g¾n víi mét khèi l«gÝc (OB, FC, FB) nμo cô thÓ. – Khèi d÷ liÖu (Instance): Khèi nμy lu«n ®−îc g¾n trùc tiÕp tíi khèi l«gic FB. – Ta cã thÓ t¹o tõ 1 ®Õn 65535 khèi d÷ liÖu, mçi khèi l¹i cã thÓ chøa nhiÒu biÕn kh¸c nhau 1
  2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Khai b¸o khèi d÷ liÖu – Cét Name (tªn biÕn): Dïng ®Ó nhËp tªn biÕn – Cét Type (kiÓu d÷ liÖu): Dïng ®Ó chän kiÓu d÷ liÖu – Cét Address (®Þa chØ): CPU tù ®éng g¸n – Cét Initial value (gi¸ trÞ ban ®Çu): CPU tù ®éng g¸n (theo mÆc ®Þnh), hoÆc cã thÓ ®−îc nhËp míi. – Cét Comment (chó thÝch): Dïng ®Ó nhËp chó thÝch Truy nhËp vµ qu¶n lÝ khèi d÷ liÖu: – Cã hai c¸ch ®Ó truy nhËp: Truy nhËp th«ng qua ®−êng dÉn cña khèi d÷ liÖu. Truy nhËp b»ng c¸ch më khèi d÷ liÖu. – Truy nhËp th«ng qua ®−êng dÉn cña khèi d÷ liÖu CÊu tróc truy nhËp: . DB1.DBX1.5 DB1.DBB2 DB1.DBW3 DB1.DBD6 – KiÓu truy nhËp nμy kh«ng sö dông ®−îc b»ng con trá 2
  3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh – Truy nhËp b»ng c¸ch më khèi d÷ liÖu Khèi d÷ liÖu ®−îc më b»ng lÖnh: OPN DB OPN DI CÊu tróc truy nhËp: DBX1.5 DBB2 DBW3 DBD6 – Sau khi më khèi, d÷ liÖu ®−îc truy nhËp trùc tiÕp trong lÖnh theo cÊu tróc truy nhËp, víi kiÓu truy nhËp nμy ta cã thÓ sö dông con trá ®Ó truy nhËp khèi. 3
Đồng bộ tài khoản