thiết bị lập trình , chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
210
lượt xem
98
download

thiết bị lập trình , chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các khối chức năng lập trình trong LOGO! 12/24 RC 3.1 Hằng số và tín hiệu vào ra 3.2 Các khối hàm cơ bản 3.3 Các khối hàm đặc biệt 3.4 Ví dụ về lập trình với thiết bị phần cứng Hằng số và tín hiệu vào ra Kí hiệu liệt kê các địa chỉ vào ra Đầu vào số Co: Kí hiệu địa chỉ là I1, I2 ... Đầu ra số Kí hiệu địa chỉ là Q1, Q2 ... Các bít nhớ Kí hiệu địa chỉ M1 - M8 Trong chu kỳ đầu của ch−ơng trình bít M8 đ−ợc set lên 1, các chu kỳ sau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 4

 1. ThiÕt bÞ lËp tr×nh 3. C¸c khèi chøc n¨ng lËp tr×nh trong LOGO! 12/24 RC 3.1 H»ng sè vµ tÝn hiÖu vµo ra 3.2 C¸c khèi hµm c¬ b¶n 3.3 C¸c khèi hµm ®Æc biÖt 3.4 VÝ dô vÒ lËp tr×nh víi thiÕt bÞ phÇn cøng H»ng sè vµ tÝn hiÖu vµo ra Co: KÝ hiÖu liÖt kª c¸c ®Þa chØ vµo ra §Çu vµo sè KÝ hiÖu ®Þa chØ lµ I1, I2 ... §Çu ra sè KÝ hiÖu ®Þa chØ lµ Q1, Q2 ... C¸c bÝt nhí KÝ hiÖu ®Þa chØ M1 - M8 Trong chu kú ®Çu cña ch−¬ng tr×nh bÝt M8 ®−îc set lªn 1, c¸c chu kú sau bÝt M8 trë vÒ ®óng víi chøc n¨ng nh− c¸c bÝt M1-M7 1
 2. ThiÕt bÞ lËp tr×nh C¸c møc l«gÝc hi: Møc logÝc 1 x: §Çu vµo kh«ng dïng ®Õn lo: Møc logÝc 0 §Çu vµo t−¬ng tù KÝ hiÖu ®Þa chØ lµ AI1, AI2,... C¸c khèi hµm c¬ b¶n (8 khèi) BF: KÝ hiÖu liÖt kª c¸c khèi hµm c¬ b¶n AND Mçi khèi cã ba ®Çu vµo B¶ng ch©n lý 1 2 3 Q 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 AND (lµm viÖc theo s−ên lªn cña tÝn hiÖu) TÝn hiÖu ®Çu ra lªn 1 trong mét chu kú ch−¬ng tr×nh 2
 3. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Gi¶n ®å sãng Cã thÓ xem ®©y nh− lµ hµm 1 xung (impulse), khi cã ®Çu vµo nµo ®ã cã sù chuyÓn tr¹ng th¸i tõ 0 → 1 NAND Mçi khèi cã ba ®Çu vµo B¶ng ch©n lý 1 2 3 Q 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 NAND (lµm viÖc theo s−ên xuèng cña tÝn hiÖu) TÝn hiÖu ®Çu ra lªn 1 trong mét chu kú ch−¬ng tr×nh 3
 4. ThiÕt bÞ lËp tr×nh KÝ hiÖu biÓu t−îng Gi¶n ®å sãng Cã thÓ xem nh− ®©y lµ hµm mét xung khi cã mét ®Çu vµo nµo ®ã chuyÓn tr¹ng th¸i logic tõ 1 → 0 OR KÝ hiÖu biÓu t−îng B¶ng ch©n lý 1 2 3 Q 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 NOR KÝ hiÖu biÓu t−îng 4
 5. ThiÕt bÞ lËp tr×nh B¶ng ch©n lý 1 2 3 Q 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 XOR KÝ hiÖu biÓu t−îng B¶ng ch©n lý 1 2 Q 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 NOT §¶o tr¹ng th¸i ®Çu vµo Ký hiÖu biÓu t−îng B¶ng ch©n lý 1 Q 0 1 1 0 C¸c khèi hµm ®Æc biÖt SF: KÝ hiÖu liÖt kª c¸c khèi hµm ®Æc biÖt 5
 6. ThiÕt bÞ lËp tr×nh ý nghÜa cña mét sè ®Çu vµo ®Æc biÖt §Çu vμo Tªn ý nghÜa S Set Th−êng ®−îc dïng ®Ó buéc ®Çu ra lªn møc logic 1 R Reset Th−êng ®−îc dïng ®Ó buéc ®Çu ra vÒ møc logic 0 Møc −u tiªn cao nhÊt Trg Trigger Th−êng dïng ®Ó kÝch ho¹t cho khèi hμm Cnt Count §Çu vμo cho phÐp ®Õm Fre Frequency §Çu vμo xung nhÞp tÇn sè Dir Direction §Çu vμo x¸c ®Þnh h−íng ®Õm En Enable §Çu vμo kÝch ho¹t khèi hμm Inv Invert Khi ®Çu vμo nμy cã tÝn hiÖu 1 th× ®Çu ra bÞ lËt Ral Reset all Dïng ®Ó reset tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ néi t¹i Par Parameter §Çu vμo dïng ®Ó cÊu h×nh cho khèi chøc n¨ng T Timer §Çu vμo cÊu h×nh bé thêi gian cho khèi hμm No Cam §Çu vμo cÊu h×nh thêi gian cho khèi hμm P Priority §Çu vμo x¸c ®Þnh møc −u tiªn vμ x¸c ®Þnh massage khi LOGO! ë tr¹ng th¸i RUN On Delay Trg: KÝch ho¹t khèi hµm vµ tÝnh thêi gian trÔ T: §Æt thêi gian trÔ Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian 6
 7. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Khi Trg = 0 th× ®Çu ra Q = 0 Khi Trg = 1 th× hÕt thêi gian trÔ T, ®Çu ra Q = 1 Thêi gian T ®−îc tÝnh tõ thêi ®iÓm Trg (0 → 1) Thêi gian T ®−îc reset khi mÊt nguån LOGO! Off Delay Trg: KÝch ho¹t khèi hµm vµ tÝnh thêi gian trÔ R: Khëi ®éng l¹i thêi gian T vµ ®Æt Q → 0 T: §Æt thêi gian trÔ Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian Thêi gian T ®−îc tÝnh tõ thêi ®iÓm Trg (1→0). HÕt thêi gian T, ®Çu ra Q (1→0). Ch−a hÕt T, mµ Trg (0→1) th× T bÞ reset vµ chê chu kú míi. §Çu ra Q (0 →1) ngay khi Trg (0 →1) §Çu vµo R = 1 sÏ reset c¶ thêi gian T vµ ®Çu ra Q §Çu vµo R cã møc −u tiªn cao nhÊt 7
 8. ThiÕt bÞ lËp tr×nh On/Off Delay Trg: KÝch ho¹t khèi hµm vµ tÝnh thêi gian trÔ Par: §Æt th«ng sè thêi gian TH: On delay TL: Off delay Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian Thêi gian TH ®−îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm Trg (0→1). HÕt TH, ®Çu ra Q (0→1). Thêi gian TL ®−îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm Trg (1→0). HÕt TL, ®Çu ra Q (1→0). Thêi gian TH ch−a hÕt mµ Trg (1 → 0) th× TH bÞ reset, ®Çu ra Q = 0. Thêi gian TL ch−a hÕt mµ Trg (0 → 1) th× TH, TL, Q bÞ reset. §Çu ra Q b¾t ®Çu chu kú míi. Khi mÊt nguån TH, TL, Q ®−îc reset. 8
 9. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Retentive On Delay Trg: KÝch ho¹t khèi hµm vµ tÝnh thêi gian trÔ R: Reset thêi gian tÝnh vµ ®Çu ra Q Par: §Æt th«ng sè thêi gian Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian Thêi gian T ®−îc tÝnh t¹i thêi ®iÓm Trg (0→1). HÕt Thêi gian T, ®Çu ra Q (0→1). Lóc nµy ®Çu vµo Trg kh«ng cßn ý nghÜa, cã nghÜa lµ Trg = 0 hoÆc 1 kh«ng ¶nh h−ëng g× tíi Q. §Ó ®Çu ra Q (1 → 0), th× ®Çu vµo R (0 → 1), ®ång thêi reset thêi gian T. Thêi gian T ch−a hÕt mµ R (0 → 1) th× ®Çu ra Q = 0, reset thêi gian T. Latching Relay S: KÝch ho¹t ®Çu ra Q lªn 1. R: Reset ®Çu ra Q vÒ 0. Par: ThiÕt lËp ®Æc tÝnh retentive (nhí)(Rem = ON hoÆc OFF) Q: §Çu ra 9
 10. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Gi¶n ®å thêi gian Khi S (0 → 1) th× ®Çu ra Q = 1. Khi R (0 → 1), th× ®Çu ra Q = 0. Khi S = R = 1 th× ®Çu ra Q = 0, do ®Çu vµo R ®−îc −u tiªn h¬n ®Çu vµo S. Tr−êng hîp S = R = 0 NÕu Rem = OFF, nguån Q=1 mÊt vµ cã l¹i, th× Q = 0. NÕu Rem = ON, nguån mÊt vµ cã l¹i, th× Q = 1 Pulse Relay Trg: KÝch ho¹t tr¹ng th¸i ®Çu ra Q. R: Reset ®Çu ra Q vÒ 0. Par: ThiÕt lËp ®Æc tÝnh retentive (nhí)(Rem = ON hoÆc OFF) Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian 10
 11. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Mçi khi Trg (0 → 1), sÏ lµm thay ®æi tr¹ng th¸i ®Çu ra Q = 0 hoÆc 1. Khi R (0 → 1), th× ®Çu ra Q (1 → 0), ®Çu vµo R ®−îc −u tiªn cao nhÊt . Tr−êng hîp Trg = R = 0 vµ Q = 1, th× • NÕu Rem = OFF, nguån mÊt vµ cã l¹i, th× Q = 0. • NÕu Rem = ON, nguån mÊt vµ cã l¹i, th× Q = 1 Wiping Relay - Pulse Output Trg: KÝch ho¹t khèi hµm vµ tÝnh thêi gian. T: §Æt th«ng sè thêi gian. Q: §Çu ra Khi Trg (0 → 1), th× ®Çu ra Q (0 → 1) vµ tÝnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu cho kho¶ng thêi gian T. HÕt thêi gian T th× ®Çu ra Q (1 → 0). Ch−a hÕt thêi gian T mµ Trg (1 → 0) th× ®Çu ra Q (1 → 0) ngay lËp tøc. Edge-triggered Wiping Relay Trg: KÝch ho¹t khèi hµm vµ tÝnh thêi gian. T: §Æt th«ng sè thêi gian. Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian 11
 12. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Khi Trg (0 → 1), th× ®Çu ra Q (0 → 1) vµ tÝnh thêi ®iÓm b¾t ®Çu cho kho¶ng thêi gian T. HÕt thêi gian T th× ®Çu ra Q (1 → 0). §Çu ra Q chØ t¸c ®éng theo s−ên lªn (0 → 1) cña ®Çu vµo Trg Ch−a hÕt thêi gian T mµ xuÊt hiÖn Trg (0 → 1) th×, Q = 1, thêi gian T bÞ reset l¹i. Up/Down Counter R: Reset gi¸ trÞ ®Õm néi vµ ®Çu ra Q(1 → 0). Cnt: §Çu vµo ®Õm, tÇn sè fmax = 20 Hz. Dir: §Çu vµo x¸c ®Þnh h−íng ®Õm • Dir = 0, ®Õm lªn. • Dir = 1, ®Õm xuèng. Par: §Æt giíi h¹n ®Õm (Lim = 0 ÷ 999999; Rem = ON hoÆc OFF) Gi¸ trÞ ®Õm néi Gi¸ trÞ ®Õm néi ®−îc cËp nhËt theo s−ên lªn cña ®Çu vµo Cnt (0 → 1) . Khi Dir = 0, gi¸ trÞ ®Õm néi b»ng Lim, th× Q (0 → 1). Khi Dir = 1, gi¸ trÞ ®Õm néi gi¶m dÇn vÒ 0, nÕu tr−íc ®ã Q = 1 th× khi gi¸ trÞ ®Õm néi gi¶m vÒ b»ng Lim th× Q (1 → 0) 12
 13. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Gi¸ trÞ ®Õm néi chØ bÞ xo¸ vÒ 0 khi nµo ®Çu vµo R(0 → 1), lóc nµy ®Çu ra Q còng bÞ reset. Khi Rem = ON, th× gi¸ trÞ ®Õm néi, gi¸ trÞ ®Çu ra ®−îc nhí, khi mÊt nguån. Khi Rem = OFF, th× gi¸ trÞ ®Õm néi, gi¸ trÞ ®Çu ra bÞ reset, khi mÊt nguån. Symmetric Clock Generator En: §Çu vµo cho phÐp khèi hµm ho¹t ®éng T: §Æt th«ng sè thêi gian Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian Khèi hµm ph¸t xung ®Òu víi chu kú 2T. Khèi hµm chØ ho¹t ®éng khi ®Çu vµo En = 1. Chó ý: §èi víi tèc ®é chuyÓn m¹ch cña ®Çu ra relay. • TÇn sè c¬ tèi ®a 10 Hz • TÇn sè khi cã t¶i trë: 2 Hz • TÇn sè khi cã t¶i c¶m: 0,5 Hz 13
 14. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Asynchronous Pulse Generator En: §Çu vµo cho phÐp khèi hµm ho¹t ®éng INV: Cã t¸c dông nghÞch ®¶o tr¹ng th¸i ®Çu ra Q Par: §Æt th«ng sè thêi gian. • TH: Thêi gian Q = 1 • TL: Th¬i gian Q = 0 Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian Khèi hµm ph¸t xung kh«ng ®ång bé, tØ lÖ Q = 1/Q=0 cã thÓ ®iÒu chØnh th«ng qua tØ lÖ TH/TL §Çu vµo INV chØ cã t¸c dông khi ®Çu vµo En = 1 Random Generator En: §Çu vµo kÝch ho¹t khèi hµm, vµ tÝnh thêi ®iÓm cho 2 chøc n¨ng on vµ off. Par: §Æt th«ng sè thêi gian. • TH: On-delay (thêi gian ngÉu nhiªn tõ 0 → TH) • TL: Off-delay (thêi gian ngÉu nhiªn tõ 0 → TL) Q: §Çu ra 14
 15. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Gi¶n ®å thêi gian Thêi ®iÓm tÝnh mèc thêi gian cho on-delay lµ En (0 → 1), hÕt thêi gian random on-delay th× Q (0 → 1). Thêi ®iÓm tÝnh mèc thêi gian cho off-delay lµ En(1→0), hÕt thêi gian random off-delay th× Q (1 → 0). NÕu ch−a hÕt thêi gian random on-delay, mµ En(1→0), th× Q = 0, thêi gian random bÞ reset. NÕu ch−a hÕt thêi gian random off-delay, mµ En(0→1), th× Q(1→0) ngay lËp tøc, thêi gian random bÞ reset. Khi mÊt nguån n«i th× toµn bé khèi hµm bÞ reset Analog Threshold Switch Ax: §Çu vµo nèi víi c¶m biÕn analog (0-10V) t−¬ng ®−¬ng víi trÞ sè néi bªn trong tõ 0-1000 Par: §Æt th«ng sè • : HÖ sè khuÕch ®¹i (%) 0-1000% • : §é lÖch, ph¹m vi ±999 • SW : Ng−ìng trªn, ph¹m vi ± 19990 • SW : Ng−ìng d−íi, ph¹m vi ± 19990 Q: §Çu ra Kh¸i niÖm hÖ sè khuÕch ®¹i vμ ®é lÖch §é lÖch : th−êng dïng ®Ó hiÖu chØnh gi¸ trÞ analog ®Çu vµo. Mèi quan hÖ gi÷a gi¸ trÞ ®Õm néi, trÞ sè néi, ®é lÖch vµ hÖ sè khuÕch ®¹i. G% Cx = (Iv + Off ) 100 15
 16. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Trong ®ã Cx: Gi¸ trÞ ®Õm néi, so s¸nh víi SW Iv: TrÞ sè néi, Iv = Ax.100 (0-1000) Off: §é lÖch G%: HÖ sè khuÕch ®¹i Nguyªn lý ho¹t ®éng Q 1 0 Ax Off On Hµm nµy t−¬ng ®−¬ng víi mét relay t−¬ng tù cã m¾t trÔ, víi c¸c gi¸ trÞ On vµ Off cã thÓ thay ®æi tuú ý, sao cho phï hîp víi øng dông Gi¶ sö: Mét c¶m biÕn ¸p xuÊt cã ®iÖn ¸p t−¬ng tù ®Çu ra biÕn thiªn tõ 0 - 10 V, t−¬ng øng víi 1000mBar - 5000mBar, ta cÇn ®iÒu khiÓn mét øng dông sao cho, ë 2300mBar th× ®Çu ra Q vÒ 0, ë 4500mbar th× ®Çu ra Q lªn 1. X¸c ®Þnh c¸c tham sè ®Çu vµo. Gi¶i: Víi gi¸ trÞ ®iÒu khiÓn cña c¶m biÕn nh− trªn, nhËn thÊy 2300 vµ 4500 vÉn n»m trong ph¹m vi cho phÐp ®Æt ng−ìng cña khèi hµm, ta lÊy 2 gi¸ trÞ nµy lµm ng−ìng trªn vµ ng−ìng d−íi. Nh− vËy tõ 1000mBar-5000mBar, t−¬ng øng víi gi¸ trÞ néi tõ 0-1000. Ta cÇn x¸c ®Þnh ë 2300mBar vµ 4500mBar øng víi gi¸ trÞ néi lµ bao nhiªu? 16
 17. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Dïng néi suy ta t×m ®−îc 2300mBar - 325 4500mBar - 875 Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh sau t×m Off vµ G% ⎧ G% ⎪ 2300 = (325 + Off ) ⎪ 100 ⎨ ⎪4500 = (875 + Off ) G% ⎪ ⎩ 100 Ta ®−îc Off = 250, G% = 400 Nh− vËy c¸c tham sè ta cÇn ®Æt lµ: G% = 400; Off = 250; SW = 4500; SW = 2300 Analog Comparator Ax, Ay: §Çu vµo nèi víi c¶m biÕn analog (0-10V) t−¬ng ®−¬ng víi trÞ sè néi bªn trong tõ 0-1000 Par: §Æt th«ng sè • : HÖ sè khuÕch ®¹i (%) 0-1000% • : §é lÖch, ph¹m vi ±999 • : §Æt ng−ìng Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian 17
 18. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Nguyªn lý ho¹t ®éng Xö lý th«ng sè ®é lÖch Off nÕu cÇn Xö lý th«ng sè khuÕch ®¹i nÕu cÇn TiÕn hµnh lÊy Cx - Cy (Víi Cx lµ gi¸ trÞ ®Õm néi cña ®Çu vµo Ax, Cy lµ gi¸ trÞ ®Õm néi cña ®Çu vµo Ay) NÕu Cx-Cy > th× Q (0→1) NÕu Cx-Cy ≤ th× Q (1 →0) Multifunctional Switch Trg: §Çu vµo kÝch ho¹t khèi hµm vµ ®iÒu khiÓn ®Çu ra Q. §Çu ra Q cã thÓ bÞ reset b»ng chÝnh ®Çu vµo Trg Par: ThiÕt lËp thêi gian • TH: Off Delay • TL: Gi¸m s¸t ®Çu vµo Trg Q: §Çu ra Gi¶n ®å thêi gian Trg Q TH Ta TL Khi Trg (0→1) th× Q(0 →1) thêi gian T b¾t ®Çu ®−îc tÝnh. Trong kho¶ng thêi gian TL nÕu: • Trg (1 →0) th× sau kho¶ng thêi gian TH ®Çu ra Q(1 →0) • §Çu vµo Trg xuÊt hiÖn s−ên xuèng (1 →0) lÇn thø hai th× ®Çu ra Q(1 →0) ngay lËp tøc. NÕu ®Çu vµo Trg = 1 trong suèt kho¶ng TL th× ®Çu ra Q sÏ lu«n b»ng 1, Q chØ b»ng 0 khi ®Çu vµo Trg xuÊt hiÖn s−ên xuèng (1 →0) lÇn thø hai 18
 19. ThiÕt bÞ lËp tr×nh VÝ dô vÒ lËp tr×nh víi thiÕt bÞ phÇn cøng Mèi quan hÖ gi÷a c¸c khèi trong LOGO! Sè khèi Mèi quan hÖ Kh¶o s¸t vÝ dô 1 d−íi ®©y NhËp ch−¬ng tr×nh vμo LOGO! ChuyÓn LOGO! vÒ chÕ ®é programming menu Vµo chÕ ®é so¹n th¶o 19
 20. ThiÕt bÞ lËp tr×nh Ch−¬ng tr×nh trong LOGO! lóc nμy nh− sau: TiÕp tôc so¹n th¶o §Æt tªn cho ch−¬ng tr×nh: ChiÒu dμi tèi ®a lμ 16 kÝ tù Di chuyÓn > tíi Prg Name: dïng phÝm lªn hoÆc xuèng ChÊp nhËn Prg Name: nhÊn OK Dïng phÝm tr¸i hoÆc ph¶i ®Ó di chuyÓn Dïng phÝm lªn hoÆc xuèng ®Ó chän kÝ tù KÕt thóc nhÊn OK Ch¹y ch−¬ng tr×nh: Quay trë vÒ main menu Di chuyÓn > tíi vÞ trÝ Start NhÊn OK 20
Đồng bộ tài khoản