thiết bị lập trình , chương 9

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
94
lượt xem
22
download

thiết bị lập trình , chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực hiện một nhiệm vụ nμo đó lặp lại nhiều lần, do ch−ơng trình chính chủ động gọi. CPU chỉ thực thi những ch−ơng trình con đ−ợc gọi. Một ch−ơng trình con đ−ợc gọi có thể có hoặc không có tham số truyền. Khi đ−ợc gọi thì toμn bộ ngăn xếp đ−ợc l−u lại, đỉnh ngăn xếp có giá trị 1, tất cả các bít còn lại có giá trị 0. Quyền điều khiển trao cho ch−ơng trình con. Khi ch−ơng trình con kết thúc, ngăn xếp đ−ợc hoμn nguyên, quyền điều khiển đ−ợc trả về ch−ơng trình đã gọi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị lập trình , chương 9

 1. 8/13/2007 Ch−¬ng tr×nh con vµ ch−¬ngTr×nh xö lý ng¾t Ch−¬ng tr×nh con Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t Ch−¬ng tr×nh con §Æc ®iÓm ch−¬ng tr×nh con Thùc hiÖn mét nhiÖm vô nμo ®ã lÆp l¹i nhiÒu lÇn, do ch−¬ng tr×nh chÝnh chñ ®éng gäi. CPU chØ thùc thi nh÷ng ch−¬ng tr×nh con ®−îc gäi. Mét ch−¬ng tr×nh con ®−îc gäi cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã tham sè truyÒn. Khi ®−îc gäi th× toμn bé ng¨n xÕp ®−îc l−u l¹i, ®Ønh ng¨n xÕp cã gi¸ trÞ 1, tÊt c¶ c¸c bÝt cßn l¹i cã gi¸ trÞ 0. QuyÒn ®iÒu khiÓn trao cho ch−¬ng tr×nh con. Khi ch−¬ng tr×nh con kÕt thóc, ng¨n xÕp ®−îc hoμn nguyªn, quyÒn ®iÒu khiÓn ®−îc tr¶ vÒ ch−¬ng tr×nh ®· gäi nã. 1
 2. 8/13/2007 Tõ ch−¬ng tr×nh chÝnh, ta cã thÓ t¹o 8 ch−¬ng tr×nh con lång nhau. PLC cho phÐp thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh con ®Ö quy. Gäi ch−¬ng tr×nh con kÌm tham sè Mét ch−¬ng tr×nh con trong CPU 226, cho phÐp truyÒn vµo vµ ra cïng mét lóc 16 tham sè. §Þa chØ c¸c tham sè ®−îc ®Þnh nghÜa ban ®Çu t¹i b¶ng biÕn côc bé. Mçi mét ch−¬ng tr×nh con cã mét b¶ng biÕn côc bé. §Þa chØ biÕn ®Þa ph−¬ng: Ch−¬ng tr×nh tù ®éng g¸n ®Þa chØ cho c¸c biÕn cÇn dïng, theo nguyªn t¾c: Lu«n lÊy ®Þa chØ ®Çu tiªn trong b¶ng biÕn ®Ó g¸n cho biÕn ®Çu tiªn trong b¶ng biÕn. Tuú theo kiÓu d÷ liÖu cña biÕn mµ S7- 200 sÏ x¸c ®Þnh ®Þa chØ cho biÕn. 2
 3. 8/13/2007 Mét sè l−u ý trong b¶ng biÕn côc bé Tªn biÕn: Buéc ph¶i cã khi ch−¬ng tr×nh con cã tham sè cÇn truyÒn, tªn biÕn dµi tèi ®a 32 kÝ tù kÓ c¶ kÝ tù trèng. KiÓu biÕn: KiÓu biÕn M« t¶ Cho biÕt tham sè nµy cÇn truyÒn vµo ch−¬ng tr×nh con NÕu tham sè nµy lµ ®Þa chØ trùc tiÕp, th× gi¸ trÞ t¹i ®Þa chØ nµy sÏ ®−îc truyÒn vµo bªn trong ch−¬ng tr×nh con. NÕu tham sè nµy lµ ®Þa chØ gi¸n tiÕp qua thanh ghi (AC) IN th× gi¸ trÞ ®−îc chØ ra trong ®Þa chØ l−u trong thanh ghi sÏ ®−îc truyÒn vµo trong ch−¬ng tr×nh con. NÕu tham sè lµ h»ng sè (16#5C) hoÆc ®Þa chØ (&VB100) th× h»ng sè vµ ®Þa chØ ®−îc truyÒn vµo trong ch−¬ng tr×nh con Cho biÕt tham sè nµy cÇn ®−îc truyÒn vµo vµ truyÒn ra ch−¬ng tr×nh con.Gi¸ trÞ t¹i ®Þa chØ chØ ra trong lÖnh gäi ch−¬ng tr×nh con ®−îc truyÒn vµo, sau khi xö lý, kÕt IN-OUT qu¶ ®−îc tr¶ vÒ ch−¬ng tr×nh ®· gäi nã t¹i ®óng ®Þa chØ cò. KiÓu biÕn nµy kh«ng cho phÐp tham sè truyÒn lµ h»ng sè hoÆc ®Þa chØ. Gi¸ trÞ trong ch−¬ng tr×nh con ®−îc tr¶ vÒ t¹i ®Þa chØ chØ OUT ra trong lÖnh gäi ch−¬ng tr×nh con. KiÓu biÕn nµy kh«ng cho phÐp tham sè truyÒn lµ h»ng sè hoÆc ®Þa chØ. Có ph¸p vµ mèi liªn hÖ víi b¶ng biÕn côc bé Có ph¸p: Call Tªn ch−¬ng tr×nh con, TS1, TS2,... Tham sè (TS) trong lÖnh Call cho biÕn vïng biÕn vµ kiÓu d÷ liÖu cÇn truyÒn. Mèi liªn hÖ vμ c¸c l−u ý: Trong b¶ng biÕn côc bé, lu«n ph¶i tu©n theo thø tù kiÓu biÕn nh− sau: IN, IN-OUT, OUT C¸c tham sè tõ tr¸i qua ph¶i trong lÖnh Call t−¬ng øng víi c¸c biÕn tõ trªn xuèng d−íi cña b¶ng biÕn côc bé. 3
 4. 8/13/2007 C¸c tham sè tõ tr¸i qua ph¶i trong lÖnh Call t−¬ng øng víi c¸c biÕn tõ trªn xuèng d−íi cña b¶ng biÕn côc bé. PLC kh«ng thùc hiÖn viÖc chuyÓn kiÓu d÷ liÖu tù ®éng. VÝ dô: Call SBR_0, VD3 Trong b¶ng biÕn LD0 test IN Real Khi ®ã gi¸ trÞ t¹i ®Þa chØ LD0 sÏ lµ kiÓu d÷ liÖu DW (tõ kÐp) Khi ch−¬ng tr×nh con ®−îc gäi, c¸c gi¸ trÞ ®−îc truyÒn vµo th«ng qua c¸c tham sè, sau ®ã ®−îc l−u l¹i t¹i vïng nhí ®Þa ph−¬ng. Khi kÕt thóc ch−¬ng tr×nh con, c¸c gi¸ trÞ ë vïng nhí ®Þa ph−¬ng ®−îc göi ra ch−¬ng tr×nh ®∙ gäi nã, t¹i ®Þa chØ ®−îc chØ ra trong lÖnh gäi. 4
 5. 8/13/2007 Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t Kh¸i niÖm vÒ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t Sù kiÖn ng¾t: Lµ tÝn hiÖu b¸o ng¾t ®−a ®Õn CPU, ®Ó CPU t¹m dõng ch−¬ng tr×nh chÝnh vµ chuyÓn sang ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t. Sù kiÖn ng¾t x¶y ra kh«ng b¸o tr−íc cho CPU. Cã thÓ xem ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t gièng nh− mét ch−¬ng tr×nh con, khi mµ CPU kh«ng thÓ chñ ®éng gäi, mµ ph¶i nhê ®Õn tÝn hiÖu b¸o ng¾t (sù kiÖn ng¾t) th× ®−îc gäi lµ ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t. Víi c¸c CPU S7-200 kh¸c nhau th× sè l−îng sù kiÖn ng¾t lµ kh¸c nhau, chóng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua sè hiÖu ng¾t. B¶ng sù kiÖn ng¾t 5
 6. 8/13/2007 Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t Lµ nh÷ng ®o¹n m∙ ch−¬ng tr×nh do ng−êi dïng so¹n ra, nh»m nh÷ng môc ®Ých cô thÓ, ®¸p øng nh÷ng sù kiÖn ng¾t t−¬ng øng. Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t trong S7-200 ®−îc ®¸nh theo sè thø tù, vÝ dô INT0, INT1, v.v. Ho¹t ®éng cña ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t §Ó CPU thùc hiÖn ng¾t, ta cÇn sö dông lÖnh: + ENI: LÖnh cho phÐp CPU xö lý tÊt c¶ c¸c sù kiÖn ng¾t §Ó CPU kh«ng thùc hiÖn ng¾t ta cÇn sö dông lÖnh: + DISI: LÖnh v« hiÖu ho¸ c¸c sù kiÖn ng¾t 6
 7. 8/13/2007 Khi sù kiÖn ng¾t x¶y ra (cã tÝn hiÖu b¸o ng¾t) th× ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t t−¬ng øng sÏ ®−îc gäi. Khi lÖnh cuèi cïng trong ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®−îc thùc thi xong th× quyÒn ®iÒu khiÓn ®−îc tr¶ vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh. Ngoµi ra ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t cã thÓ ®−îc kÕt thóc sím nhê lÖnh trë vÒ cã ®iÒu kiÖn (CRETI). Tr−íc khi ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®−îc thùc thi, hÖ thèng sÏ l−u l¹i néi dung ng¨n xÕp, c¸c thanh ghi tæng ACC, c¸c bÝt nhí ®Æc biÖt. Gîi ý: Ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t t¹o ra nh÷ng ph¶n øng nhanh nh¹y, kÞp thêi ®¸p øng nh÷ng sù kiÖn ng¾t, do ®ã ta nªn viÕt nh÷ng ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ng¾n gän, c« ®äng. C¸c kiÓu ng¾t trong S7-200 Nhãm ng¾t truyÒn th«ng: Nhãm cã møc −u tiªn cao, dïng ®Ó ®iÒu khiÓn cæng truyÒn th«ng, nhÊt lµ trong khi lµm viÖc víi m¹ng c«ng nghiÖp. Nhãm ng¾t vμo ra: Nhãm ng¾t cã møc −u tiªn trung b×nh, nhãm ng¾t nµy gåm cã nh÷ng ng¾t liªn quan ®Õn: • Ng¾t theo s−ên lªn vµ s−ên xuèng (I0.0; I0.1; I0.2; I0.3) • Ng¾t bé ®Õm tèc ®é cao (gi¸ trÞ ®Õm v−ît qu¸ gi¸ trÞ ®Æt, theo h−íng ®Õm) • Ng¾t chuçi xung (th−êng dïng trong ®iÒu khiÓn ®éng c¬ b−íc) 7
 8. 8/13/2007 Nhãm ng¾t timer: Nhãm cã møc −u tiªn thÊp Dïng ®Ó ®Þnh thêi: + Bé ®Þnh thêi 0, gi¸ trÞ ®Õm l−u trong « nhí SMB34 + Bé ®Þnh thêi 1, gi¸ trÞ ®Õm l−u trong « nhí SMB35 X¸c ®Þnh thêi ®iÓm b¸o ng¾t: Qua hai bé timer T32/T96, ng¾t x¶y ra khi gi¸ trÞ ®Õm hiÖn t¹i b»ng gi¸ trÞ ®Æt. (CT = PT) ¦u tiªn ng¾t vµ hµng ®îi ng¾t X¶y ra khi cã nhiÒu tÝn hiÖu b¸o ng¾t ®Õn cïng mét lóc. Lóc nµy CPU S7-200 thùc hiÖn −u tiªn nh÷ng ng¾t thuéc nhãm −u tiªn cao tr−íc, sau ®ã ®Õn nhãm −u tiªn trung b×nh vµ cuèi cïng ®Õn nhãm −u tiªn thÊp. Khi c¸c ng¾t ®Õn cïng tõ mét nhãm −u tiªn th× CPU thùc hiÖn theo nguyªn t¾c ®Õn tr−íc phôc vô tr−íc. T¹i mét thêi ®iÓm chØ cã mét ch−¬ng tr×nh xö lý ng¾t ®−îc thùc hiÖn vµ do vËy c¸c ng¾t kh¸c ph¶i ë trong hµng ®îi Tr−êng hîp hµng ®îi bÞ trµn, CPU sÏ set mét bÝt ®Æc biÖt lªn 1. 8
 9. 8/13/2007 Tuy nhiªn bit nµy sÏ tù ®éng xo¸ vÒ 0 khi, hµng ®îi rçng vµ khi quay vÒ ch−¬ng tr×nh chÝnh. øng dông m¹ng SFC 1/ Më m¸y ®éng c¬ mét chiÒu 3 cÊp Rf 2/ Bµi to¸n c¸nh tay m¸y tr−êng hîp 1 3/ Bµi to¸n c¸ch tay m¸y tr−êng hîp 3 4/ Bµi to¸n ®iÒu khiÓn khoan cÇn 5/ Bµi to¸n c¸nh tay m¸y tr−êng hîp 2 6/ Bµi to¸n ®iÒu khiÓn m¸y Ðp 7/ Bµi to¸n ®iÒu khiÓn m¸y ®ïn nhùa bäc c¸p Më m¸y ®éng c¬ Ap mét chiÒu 3 cÊp Rf 1G 2G 3G Rm Dg Rtt S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng nh− sau: D M Dg Rm Rtt Dg Lùa chän trang bÞ 1Rth ®iÖn: 1Rth 1G M: Nót Ên khëi ®éng §C 1 chiÒu 1G 2Rth D: Nót Ên dõng §C 1 chiÒu 2G Rm: R¬le dßng cùc ®¹i 2Rth 3Rth RTT: R¬le dßng b¶o vÖ kÝch tõ 2G 3Rth 3G 9
 10. 8/13/2007 Dg: C«ng t¾c t¬ chÝnh 1G: C«ng t¾c t¬ ng¾n m¹ch ®iÖn trë cÊp 1. 2G: C«ng t¾c t¬ ng¾n m¹ch ®iÖn trë cÊp 2. 3G: C«ng t¾c t¬ ng¾n m¹ch ®iÖn trë cÊp 3. 1Rth, 2Rth, 3Rth: C¸c r¬le thêi gian. M¹ng SFC M¹ng SFC cho phÇn thao t¸c 10
 11. 8/13/2007 M¹ng SFC cho phÇn ®iÒu khiÓn CÊu h×nh ®Çu vµo ®Çu ra §Çu vμo: Nót nhÊn më m¸y (NO) M: I0.0 Nót nhÊn dõng m¸y (NC) D: I0.1 TiÕp ®iÓm relay qu¸ dßng ®iÖn (NC) Rm: I0.2 TiÕp ®iÓm relay b¶o vÖ kÝch tõ (NO) RTT: I0.3 §Çu ra: C«ng t¾c t¬ chÝnh Dg: Q0.0 Cuén hót ®ãng c«ng t¾c t¬ cÊp R1 1G: Q0.1 Cuén hót ®ãng c«ng t¾c t¬ cÊp R2 2G: Q0.2 Cuén hót ®ãng c«ng t¾c t¬ cÊp R3 3G: Q0.3 11
 12. 8/13/2007 Nèi d©y PLC CPU 226 AC/DC/RLY M¹ng SFC cho ®Çu vµo, ®Çu ra PLC 12
 13. 8/13/2007 Ch−¬ng tr×nh PLC (Ng«n ng÷ STL) 1) LD I0.0 3) LD T38 O Q0.0 TON T39, +30 A I0.1 = Q0.2 A I0.2 4) A I0.3 LD T39 TON T37, +30 = Q0.3 = Q0.0 2) LD T37 TON T38, +30 = Q0.1 Bµi to¸n c¸nh tay m¸y tr−êng hîp 1 HCTr M HCd HCt A HCp B Pd 13
 14. 8/13/2007 Lùa chän trang bÞ ®iÖn M: Nót Ên khëi ®éng Pd: Photo-sensor nhËn biÕt ®èi t−îng ë A. HCd: C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh h¹. HCTr: C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh n©ng. HCP: C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh ch¹y ph¶i. HCt: C«ng t¾c h¹n chÕ hµnh tr×nh ch¹y tr¸i. CTH: C«ng t¾c t¬ h¹ tay m¸y. CTN: C«ng t¾c t¬ n©ng tay m¸y. CTP: C«ng t¾c t¬ cho ch¹y ph¶i. CTT: C«ng t¾c t¬ cho ch¹y tr¸i. KKN: KÝch khÝ nÐn mét vÞ trÝ æn ®Þnh. S8/HCt 0 M 1 H¹ tay m¸y HCd 2 KÑp vËt Δt/S2/10s 3 N©ng tay m¸y M¹ng SFC cho phÇn thao t¸c 14
 15. 8/13/2007 CÊu h×nh ®Çu vµo ®Çu ra §Çu vμo: Nót nhÊn khëi ®éng (NO) M: I0.0 NhËn biÕt ®èi t−îng ë vÞ trÝ A, Pd (NO): I0.1 H¹n chÕ hµnh tr×nh h¹ (NO) HCd: I0.2 H¹n chÕ hµnh tr×nh n©ng (NO) HCTr: I0.3 H¹n chÕ hµnh tr×nh ch¹y ph¶i (NO) HCP: I0.4 H¹n chÕ hµnh tr×nh ch¹y tr¸i (NO) HCt: I0.5 §Çu ra: C«ng t¾c t¬ h¹ tay m¸y CTH: Q0.0 C«ng t¾c t¬ n©ng tay m¸y CTN: Q0.1 C«ng t¾c t¬ ch¹y ph¶i CTP: Q0.2 C«ng t¾c t¬ ch¹y tr¸i CTT : Q0.3 KÝch khÝ nÐn KKN: Q0.4 Nèi d©y PLC CPU 226 AC/DC/RLY CTH CTN CTP CTT KKN ~ ~ 1L 0.0 0.1 0.2 0.3 2L 0.4 0.5 1M 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 M PD HCd HCTr HCP HCt 15
 16. 8/13/2007 I0.3*I0.5 S8 4 Q0.2 0 I0.4*I0.3 Q0.0 5 I0.0*I0.1*I0.3*I0.5 Q0.0 I0.2*I0.4 1 Q0.4(R) 6 I0.2*I0.5*I0.1 T34/S6/10s 2 Q0.4(S) Q0.1 7 T33/S2/10s Q0.1 I0.3*I0.4 3 Q0.3 8 I0.5*I0.3 S0 M¹ng SFC cho cÊu h×nh ®Çu vµo vµ ®Çu ra PLC S7-200 Trong sè c¸c ®iÒu kiÖn, nhËn thÊy cã mét sè ®iÒu kiÖn sau x¶y ra hiÖn t−îng trïng lÆp. I0.3*I0.5 cã thÓ thay b»ng I0.3*I0.5*Q0.1 I0.4*I0.3 cã thÓ thay b»ng I0.4*Q0.2 I0.3*I0.4 cã thÓ thay b»ng I0.3*I0.4*Q0.1 I0.5*I0.3 cã thÓ thay b»ng I0.5*Q0.3 16
 17. 8/13/2007 Ch−¬ng tr×nh PLC (Ng«n ng÷ STL) NETWORK 1 NETWORK 4 NETWORK 7 LD I0.0 LD I0.3 LD T34 A I0.1 A Q0.1 S Q0.1, 1 A I0.3 A I0.5 A I0.5 R Q0.1, 1 NETWORK 8 S Q0.0, 1 S Q0.2, 1 LD I0.3 A Q0.1 NETWORK 2 NETWORK 5 A I0.4 LD I0.2 LD I0.4 R Q0.1, 1 A I0.5 A Q0.2 S Q0.3, 1 A I0.1 R Q0.2, 1 S Q0.4, 1 S Q0.0, 1 NETWORK 9 R Q0.0, 1 LD I0.5 TON T33, 100 NETWORK 6 A Q0.3 LD I0.2 R Q0.3, 1 NETWORK 3 A I0.4 LD T33 R Q0.4, 1 S Q0.1, 1 R Q0.0, 1 TON T34, 100 Bµi to¸n c¸nh tay m¸y tr−êng hîp 3 HCTr M HCd HCt A HCp B Pd 17
 18. 8/13/2007 M¹ng SFC cho phÇn thao t¸c S8,S12/=1 0 M 1 H¹ tay m¸y HCd 2 KÑp vËt Δt/S2/10s Ch¹y ph¶i 3 9 N©ng tay m¸y HCp HCTr §îi 4 10 §îi 18
 19. 8/13/2007 M¹ng SFC cho cÊu h×nh ®Çu vμo, ®Çu ra PLC S7-200 S8,S12/=1 0 I0.0*I0.1*I0.3*I0.5 1 Q0.0 I0.2*I0.5*I0.1 2 Q0.4(S) T33/S2/10s Q0.2 3 9 Q0.1 I0.4 I0.3 4 10 =1 5 Q0.0 I0.2*I0.4 6 Q0.4(R) T34/S6/10s Q0.3 7 11 Q0.1 I0.5 I0.3 8 12 =1 S0 19
 20. 8/13/2007 Ch−¬ng tr×nh PLC (Ng«n ng÷ STL) NETWORK 1 NETWORK 4 NETWORK 8 LD I0.0 LD I0.3 LD T34 A I0.1 R Q0.1, 1 S Q0.1, 1 A I0.3 S Q0.3, 1 A I0.5 NETWORK 5 S Q0.0, 1 LD I0.4 NETWORK 9 R Q0.2, 1 LD I0.3 NETWORK 2 R Q0.1, 1 LD I0.2 NETWORK 6 A I0.5 LD I0.3 NETWORK 10 A I0.1 A I0.4 LD I0.5 R Q0.0, 1 S Q0.0, 1 R Q0.3, 1 S Q0.4, 1 TON T33, 100 NETWORK 7 LD I0.2 NETWORK 3 A I0.4 LD T33 R Q0.0, 1 S Q0.1, 1 R Q0.4, 1 S Q0.2, 1 TON T34, 100 Bµi to¸n ®iÒu khiÓn khoan cÇn PhÇn n©ng/h¹ H¹ khoan PhÇn khoan N©ng khoan Giíi h¹n n©ng PhÇn lµm m¸t Giíi h¹n h¹ PhÇn kÑp Nót nhÊn khëi ®éng Nót nhÊn dõng C«ng t¾c cho phÇn lµm m¸t 20
Đồng bộ tài khoản