Thiết bị sấy_chương 13

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
208
lượt xem
128
download

Thiết bị sấy_chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình tách ẩm của bán thành phẩm vi sinh tổng hợp là một trong những công đoạn cuối cùng trong sản xuất các chất hoạt hóa sinh học. Chất lỏng canh trường chứa nấm men.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị sấy_chương 13

 1. Chæång 13 THIÃÚT BË SÁÚY Quaï trçnh taïch áøm cuía baïn thaình pháøm vi sinh täøng håüp laì mäüt trong nhæîng cäng âoaûn cuäúi cuìng trong saín xuáút caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc. Cháút loíng canh træåìng chæïa náúm men, vitamin, axit amin, enzim... coï âäü áøm 30 ÷ 60% cáön phaíi sáúy. Trong caïc thiãút bë sáúy, cháút loíng canh træåìng bë khæí næåïc âãún 5 ÷ 12%. Sáúy caïc saín pháøm thuäüc lénh væûc saín xuáút bàòng phæång phaïp vi sinh laì quaï trçnh phæïc taûp. Táút caí caïc saín pháøm thu nháûn âæåüc tæì täøng håüp vi sinh âæåüc chia ra laìm hai nhoïm chênh: - Caïc saín pháøm maì sau khi sáúy khäng âoìi hoíi baío giæî khaí nàng säúng cuía vi sinh váût hay khäng âoìi hoíi âäü hoaût hoaï cao cuía caïc chãú pháøm vaì caïc saín pháøm âæåüc sæí duûng nhæ nguäön caïc cháút dinh dæåîng (náúm men gia suïc, taío, axit amin...). - Caïc saín pháøm maì sau khi sáúy cáön baío giæî khaí nàng säúng hay baío giæî hoaût hoaï cao cuía caïc chãú pháøm (men baïnh mç, mäüt säú vi khuáøn vaì enzim, dæåüc pháøm baío vãû thæûc váût...). Táút nhiãn laì âäúi våïi saín pháøm nhoïm 1 coï thãø æïng duûng chãú âäü sáúy cao hån, trong âoï âäúi våïi nhoïm 2 âoìi hoíi chãú âäü sáúy tháúp hån vaì thåìi gian ngàõn hån. Täúi æu hoaï viãûc læûa choün phæång phaïp sáúy vaì caïc kãút cáúu cuía maïy sáúy coï liãn quan chàût cheî våïi âàûc tênh cuía caïc saín pháøm âem sáúy. Âãø tênh toaïn quaï trçnh sáúy cáön phaíi biãút âäü áøm cuía saín pháøm ban âáöu vaì cuäúi, cáúu truïc äúng dáùn, âäü nhåït, sæïc bãön bãö màût, hãû säú nhiãût dung, âäü dáùn nhiãût, âäü âáùn nhiãût âäü, âäü bãön nhiãût, thaình pháön hoaï hoüc... 13.1. PHÁN LOAÛI CAÏC MAÏY SÁÚY Vç saín pháøm âem sáúy coï ráút nhiãöu loaûi, cho nãn trong thæûc tãú cuîng âæåüc sæí duûng nhiãöu loaûi maïy sáúy khaïc nhau. Coï thãø nãu täøng quaït vãö sæû phán loaûi nhæ sau: - Theo phæång phaïp naûp nhiãût, caïc maïy sáúy âæåüc chia ra loaûi âäúi læu hay tiãúp xuïc. - Theo daûng cháút taíi nhiãût: khäng khi, khê vaì håi. - Theo trë säú aïp suáút trong phoìng sáúy: laìm viãûc åí aïp suáút khê quyãøn hay chán khäng. - Theo phæång phaïp taïc âäüng: tuáön hoaìn, liãn tuûc. 269
 2. - Theo hæåïng chuyãøn âäüng cuía váût liãûu vaì cháút taíi nhiãût trong caïc maïy sáúy âäúi læu: cuìng chiãöu, ngæåüc chiãöu vaì våïi caïc doìng càõt nhau. - Theo kãút cáúu: phoìng, âæåìng háöm, bàng taíi, sáúy táöng säi, sáúy phun, thuìng quay, tiãúp xuïc, thàng hoa, bæïc xaû nhiãût. 13.2. CAÏC SAÍN PHÁØM TRONG SAÍN XUÁÚT BÀÒNG PHÆÅNG PHAÏP VI SINH LAÌ NHÆÎNG ÂÄÚI TÆÅÜNG ÂÃØ SÁÚY Khi sáúy, caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc bë nhæîng biãún âäøi, gáy ra tàng näöng âäü mäüt säú håüp cháút, bë aính hæåíng nhiãût âäü cuía taïc nhán sáúy, bë aính hæåíng oxy khäng khê, chëu sæû biãún âäøi cuía phaín æïng mäi træåìng... cuäúi cuìng taûo nãn nhæîng håüp cháút måïi, bë khæí caïc cháút hoaût hoaï, bë phaï huyí khaí nàng säúng cuía tãú baìo. Cho nãn táút caí caïc yãúu täú naìy cáön phaíi âãö cáûp âãún khi choün phæång phaïp sáúy vaì choün daûng thiãút bë. Nhæ quaï trçnh khæí næåïc huyãön phuì, caïc náúm men gia suïc coï haìm læåüng cháút khä âãún 20 ÷ 25% âæåüc tiãún haình trong caïc maïy sáúy truûc, phun hay laì trong caïc maïy sáúy táöng säi. Quaï trçnh sáúy âæåüc tiãún haình khi kiãøm tra cáøn tháûn chãú âäü nhiãût âäü âãø traïnh biãún tênh protein. Trong caïc maïy sáúy truûc, giåïi haûn nhiãût âäü cuía cháút taíi nhiãût 70 ÷ 800C, trong caïc maïy sáúy phun 3000C, trong caïc maïy sáúy táöng säi 3000C. Tiãún haình sáúy caïc cháút cä chæïa axit amin, cuîng nhæ lizin, histidin, arginin, triptophan âãún âäü áøm 8 ÷ 10% trong caïc maïy sáúy phun kiãøu bàng taíi vaì trong caïc maïy sáúy táöng säi. Caïc axit amin ráút nhaûy khi tàng nhiãût âäü sáúy, coï nghéa laì khäng bãön nhiãût. Vê duû nhæ Lizin khi sáúy cuìng våïi men gia suïc, caïm gaûo...khi tàng nhiãût âäü cao hån 60 ÷ 700C bë täøn tháút nhiãöu. Sæû täön taûi axit amin, gluxit, sinh khäúi vi khuáøn vaì caïc cáúu tæí khaïc coï aính hæåíng tåïi sæû giaím hiãûu suáút lizin khi sáúy. Dæåïi taïc âäüng cuía nhiãût âäü, Lizin cuìng våïi caïc cáúu tæí trãn coï thãø taûo ra nhæîng cháút khaïc. Tiãún haình sáúy caïc chãú pháøm enzim coï haìm læåüng cháút khä trong dung dëch cä ban âáöu, hay trong pháön chiãút 15 ÷ 20%, sáúy caïc chuíng bãö màût coï âäü áøm âãún 60% vaì caïc cháút cä chæïa enzim thu âæåüc bàòng phæång phaïp huït, loüc, làõng, kãút tinh... trong caïc maïy sáúy phun hay thàng hoa. Caïc chãú pháøm sáúy khä coï âäü áøm khäng låïn hån 5 ÷ 12%. Vç âa säú caïc chãú pháøm enzim khäng bãön nhiãût vaì coï khaí nàng khæí hoaût tênh åí nhiãût âäü cao hån 30 ÷ 400C. Cho nãn viãûc khæí næåïc caïc dung dëch vaì huyãön phuì chæïa enzim âæåüc tiãún haình trong caïc âiãöu kiãûn sáúy åí nhiãût âäü tháúp. Caïc khaïng sinh duìng cho chàn nuäi cuîng ráút nhaûy våïi nhiãût âäü sáúy. Chuïng âæåüc tiãún haình sáúy trong caïc maïy sáúy phun, sáúy bàng taíi âãún âäü áøm 8 ÷ 10%. Täút nháút laì sáúy táöng säi. Nhiãût âäü cao nháút cuía saín pháøm khi sáúy khäng quaï 600C. Tàng nhiãût âäü sáúy 270
 3. laìm giaím âaïng kãø hoaût hoaï cuía caïc chãú pháøm, laìm tàng täøn tháút vitamin. Quaï trçnh sáúy phán chæïa vi khuáøn vaì caïc dæåüc liãûu baío vãû thæûc váût (nitragin, vi khuáøn chæïa niken, vi khuáøn chæïa phospho ...) coï âàûc âiãøm laì sau khi sáúy cáön phaíi baío quaín læåüng täúi âa caïc vi sinh váût coï khaí nàng säúng vaì hoaût hoaï cao trong caïc chãú pháøm. Thæûc hiãûn sáúy caïc chãú pháøm naìy trong caïc maïy sáúy phun, sáúy thàng hoa cho kãút quaí ráút täút. Trong caïc maïy sáúy phun, quaï trçnh xaíy ra åí nhiãût âäü taïc nhán sáúy 1300C vaì nhiãût âäü cuía saín pháøm sáúy khäng låïn hån 500C. 13.3. MAÏY SÁÚY THEO PHÆÅNG PHAÏP THÀNG HOA Sáúy thàng hoa laì quaï trçnh taïch áøm tæì caïc saín pháøm bàòng phæång phaïp laûnh âäng vaì tiãúp theo laì chuyãøn âaï laìm laûnh âäng âæåüc taûo thaình trong saín pháøm thaình håi, qua pha loaîng ngàõn nguíi khi âun noïng saín pháøm trong chán khäng. Khi sáúy thàng hoa, áøm chuyãøn dåìi trong saín pháøm åí daûng håi khäng keïo theo noï nhæîng cháút trêch ly vaì nhæîng vi sinh váût. Trong saín xuáút vi sinh, sáúy thàng hoa âæåüc æïng duûng cho caïc vi sinh váût, náúm men, vitamin, khaïng sinh, caïc enzim khäng bãön åí nhiãût âäü cao. Thæåìng quaï trçnh sáúy thàng hoa âæåüc bàõt âáöu tæì luïc laìm laûnh âäng bãö màût saín pháøm âãún nhiãût âäü − 20, − 300C. Täúc âäü laìm laûnh âäng caïc váût liãûu khäng bãön nhiãût aính hæåíng tåïi viãûc baío quaín hoaût âäüng säúng cuía vi sinh váût vaì âäü hoaût hoaï cuía caïc chãú pháøm sinh hoüc, vç khi laìm laûnh nhanh caïc saín pháøm taûo nãn âaï åí bãn trong tãú baìo, xaíy ra biãún âäøi nhanh choïng thaình pháön caïc dung dëch sinh lyï bãn trong vaì bãn ngoaìi tãú baìo vaì dáùn tåïi sæû phaï huyí vaì laìm chãút tãú baìo. Táút caí caïc váût liãûu sinh hoüc âem sáúy thàng hoa coï âäü áøm khaïc nhau, cho nãn chuïng coï nhæîng âiãøm ba Åtecti khaïc nhau, khi âoï coï thãø coï sæû cán bàòng âaï, pha loíng vaì pha håi. Cho nãn âäúi våïi caïc váût liãûu vi sinh , täúc âäü laûnh âäng cuía chuïng âæåüc xaïc âënh bàòng thæûc nghiãûm. Quaï trçnh thàng hoa xaíy ra åí nhæîng giaï trë aïp suáút håi trãn bãö màût váût liãûu vaì giaï trë nhiãût âäü trong caïc âiãøm nàòm åí dæåïi âiãøm ba cán bàòng pha cuía dung mäi (næåïc). Thæåìng khi sáúy thàng hoa caïc váût liãûu vi sinh, aïp suáút dæ = 133,3 ÷ 13,3 Pa, vaì nhiãût âäü cuía váût liãûu bàõt âáöu sáúy bàòng − 200C, − 300C. Khi âäü áøm cuía saín pháøm bë giaím xuäúng täúi thiãøu, nhiãût âäü cuía váût liãûu tàng âãún + 300C, + 400C. Âiãöu kiãûn sáúy nhæ thãú baío âaím quaï trçnh oxy hoaï täúi thiãøu cuía saín pháøm do haìm læåüng oxy khäng âaïng kãø trong mäi træåìng khê cuía phoìng sáúy. Trong caïc maïy sáúy thàng hoa daûng cäng nghiãûp, viãûc naûp nhiãût tåïi saín pháøm hoàûc bàòng âäü dáùn nhiãût hoàûc nhåì caïc tia häöng ngoaûi. Caïc maïy sáúy thàng hoa coï sæû taïc âäüng tuáön hoaìn hay liãn tuûc. Hçnh 13.1 chè så âäö nguyãn tàõc sáúy thàng hoa taïc âäüng tuáön hoaìn.Thiãút bë naìy gäöm phoìng sáúy hçnh truû kên 271
 4. (näöi thàng hoa) 1, åí trong coï giaìn äúng räùng 2, váût liãûu sáúy cho vaìo âáy. Näöi thàng hoa laìm viãûc mäüt caïch tuáön hoaìn nhæ mäüt phoìng laûnh. ÅÍ chãú âäü laìm laûnh, båm 5 âáøy taïc nhán laûnh åí bãn trong äúng räùng 2. Dung dëch næåïc âaï noïng chaíy Næåïc noïng Khê chæa ngæng tuû Häùn håüp håi - khäng khê Næåïc laûnh Cháút taíi nhiãût Cháút taíi nhiãût Håi Taïc nhán laûnh Taïc nhán laûnh Cháút ngæng 6 Cháút taíi nhiãût Hçnh 13.1. Så âäö thiãút bë sáúy thàng hoa taïc âäüng tuáön hoaìn Sæû laìm laûnh cuía cháút taíi nhiãût âæåüc tiãún haình trong bäü trao âäøi nhiãût 3 coï âênh ruäüt xoàõn, cháút laìm nguäüi âi qua âoï vaì vaìo thiãút bë laìm laûnh 4. Khi näöi thàng hoa laìm viãûc åí chãú âäü cuía maïy sáúy, cháút taíi nhiãût âæåüc âun noïng trong bäü trao âäøi nhiãût 7 vaì âáøy vaìo caïc äúng räùng nhåì båm 6. Sæû ngæng tuû håi âæåüc taûo ra khi sáúy trong näöi thàng hoa âæåüc tiãún haình trong näöi ngæng tuû chäúng thàng hoa 10. Noï laì mäüt bäü trao âäøi nhiãût, häùn håüp håi - khäng khê tæì näöi thàng hoa vaìo khäng gian giæîa caïc äúng cuía bäü trao âäøi nhiãût. Cháút laìm nguäüi (amoniac, freon) qua caïc äúng 11 cuía näöi chäúng thàng hoa vaìo thiãút bë laìm laûnh 9. Thæåìng âãø laìm laûnh bãö màût thàng hoa vaì ngæng tuû, ngæåìi ta sæí duûng maïy neïn 2 hoàûc 3 cáúp coï khaí nàng âaím baío laûnh bãö màût âãún nhiãût âäü − 600C, − 400C. Caïc khê chæa ngæng tuû âæåüc taïch ra khoíi näöi chäúng thàng hoa bàòng båm chán khäng 8. Håi ngæng tuû âæåüc laìm laûnh åí daûng låïp âaï trãn bãö màût caïc äúng laûnh cuía näöi chäúng thàng hoa. Vç trong quaï trçnh laìm viãûc cuía näöi chäúng thàng hoa, caïc äúng 11 bë phuí båíi mäüt låïp âaï âaïng kãø, nãn cáön laìm tan bàng mäüt caïch chu kyì. Âãø thæûc hiãûn âiãöu âoï, âáøy næåïc noïng tæì bäü âun 7 vaìo caïc äúng 11. 272
 5. Hiãûn nay ngæåìi ta bàõt âáöu sæí duûng phäø biãún caïc thiãút bë thàng hoa taïc âäüng liãn tuûc. Sáúy thàng hoa liãn tuûc gäöm hai näöi thàng hoa vaì hai bäü chäúng thàng hoa, chuïng laìm viãûc luán phiãn nhau. Nàng suáút cuía thiãút bë thàng hoa taïc âäüng liãn tuûc tênh theo âäü áøm bäúc håi låïn hån 200 kg/h. Thåìi gian coï màût cuía saín pháøm trong maïy sáúy tæì 40 âãún 110 phuït, nhiãût âäü cao nháút cuía saín pháøm cuäúi quaï trçnh sáúy nhoí hån 270C. 13.4. MAÏY SÁÚY PHUN Sáúy phun trong cäng nghiãûp vi sinh âæåüc sæí duûng âãø sáúy khä caïc cháút cä cuía dung dëch canh træåìng caïc cháút khaïng sinh âäüng váût, caïc axit amin, caïc enzym, caïc cháút trêch ly náúm thu nháûn âæåüc trãn caïc mäi træåìng dinh dæåîng ràõn, caïc dung dëch cháút làõng thu nháûn âæåüc khi laìm làõng enzym bàòng caïc dung mäi vä cå hay bàòng caïc muäúi trung hoaì, cuîng nhæ caïc pháön cä cháút loíng canh træåìng. Näöng âäü cháút khä trong dung dëch âem sáúy låïn hån 10%. Caïc maïy sáúy phun âæåüc sæí duûng trong caïc xê nghiãûp vi sinh, cho pheïp tiãún haình quaï trçnh åí caïc chãú âäü tæång âäúi mãöm âãø loaûi træì nhæîng täøn tháút låïn caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc. Phun ly tám cho khaí nàng phun âãöu saín pháøm cháút loíng vaì tàng cæåìng quaï trçnh bäúc håi. Dung dëch âem sáúy chaíy qua âéa coï âáöu phun våïi säú voìng quay låïn, nhåì âoï caïc tiãøu pháön cháút loíng biãún thaình nhæîng haût ráút nhoí (sæång muì) vaì bãö màût hoaût hoaï cuía cháút loíng âæåüc tàng lãn. Phoìng duìng âãø sáúy âæåüc chãú taûo bàòng loaûi theïp khäng gè. Chuïng coï thãø coï âaïy phàóng hay âaïy noïn. Loaûi âaïy phàóng phaíi coï cå cáúu âãø thaïo saín pháøm khä. Coìn loaûi âaïy hçnh noïn thç thaình pháøm åí daûng bäüt âæåüc âáøy ra dæåïi taïc âäüng cuía læûc ly tám. Nhanh choïng trong quaï trçnh sáúy, nhiãût âäü cuía váût liãûu sáúy tháúp, saín pháøm nháûn âæåüc åí daûng bäüt nhoí khäng cáön phaíi nghiãön laûi vaì coï âäü hoaì tan låïn, âoï laì nhæîng æu viãûc cuía maïy sáúy phun. Vç sáúy quaï nhanh, nhiãût âäü cuía váût liãûu trong suäút chu kyì sáúy khäng væåüt quaï nhiãût âäü cuía áøm bäúc håi (60 ÷ 700C) vaì tháúp hån nhiãöu so våïi nhiãût âäü cuía taïc nhán sáúy. Nhæåüc âiãøm cuía loaûi naìy laì kêch thæåïc cuía phoìng sáúy tæång âäúi låïn, do täúc âäü chuyãøn âäüng cuía caïc taïc nhán sáúy khäng låïn vaì sæïc càng nhoí cuía phoìng so áøm bäúc håi (2 ÷ 2,5 kg/m2⋅h), cuîng nhæ sæû phæïc taûp vãö cå cáúu phun, hãû thu häöi buûi vaì thaïo dåî saín pháøm. 273
 6. Maïy sáúy phun coï âaïy phàóng. Maïy sáúy coï phoìng sáúy 3, saín pháøm loíng âæåüc phun trong phoìng nhåì âéa quay nhanh 6. Khäng khê noïng hay khê loì âæåüc âáøy vaìo phoìng vaì saín pháøm chuyãøn âäüng thaình doìng song song våïi váût liãûu. Khäng khê Khäng khê noïng Cháút loíng Saín pháøm khä Hçnh 13.2. Maïy sáúy phun âaïy phàóng Caïc gioüt cháút loíng khi råi vaìo doìng khäng khê noïng, hay khi chuïng bë cháút taíi nhiãût bao phuí láúy moüi hæåïng vaì trong mäüt vaìi giáy áøm bäúc hãút vaì saín pháøm làõng xuäúng âaïy phoìng åí daûng bäüt. Saín pháøm âæåüc chuyãøn dëch nhåì caìo 5 vaì ra khoíi maïy sáúy nhåì vêt taíi 4 hay nhåì cå cáúu váûn chuyãøn khaïc. Taïc nhán sáúy bë huït liãn tuûc nhåì quaût 1. Khi âi qua bäü loüc 2 âãø laìm làõng, nhæîng tiãøu pháön nhoí cuía saín pháøm bë doìng khê mang âi. 274
 7. Trong caïc maïy sáúy tæång tæû, caïc cháút loíng coï thãø phán taïn bàòng caïc âéa phun, voìi cå hoüc, voìi khê âäüng hoüc. Caïc maïy sáúy phun laìm viãûc coï âæåìng kênh tæì 500 âãún 15000 mm, nàng suáút bäúc håi áøm tæì 500 âãún 15000 kg/h. Trong caïc gian phoìng coï chiãöu cao giåïi haûn, thæåìng ngæåìi ta thiãút kãú caïc maïy sáúy coï âaïy phàóng âãø bäú trê goün, dãù laìm saûch. Khi cáön thiãút âãø nháûn caïc saín pháøm vä truìng, ngæåìi ta sæí duûng caïc phoìng sáúy coï âaïy hçnh noïn, vç chuïng coï êt khe håí hån, khäng khê nhiãùm báøn coï thãø qua caïc läù naìy. Caïc maïy sáúy phun coï âaïy hçnh noïn. Thiãút bë coï nàng suáút áøm bäúc håi 1500 ÷ 3500 kg/h. Maïy sáúy gäöm: Voí truû 9 coï âaïy hçnh noïn âãø thaïo bäüt khä. Dung dëch âáøy vaìo sáúy bë phun ra nhåì cå cáúu ly tám 13 coï âéa 10. Taïc nhán sáúy âæa vaìo pháön trãn cuía thiãút Xaí vaìo khê quyãøn Xaí khê Xaí khê Thoaït khê khäng khê laìm laûnh Váûn taíi bàòng khê âäüng hoüc Khäng khê vaìo hãû váûn taíi bàòng khê âäüng hoüc Hçnh 13.3. Maïy sáúy phun âaïy hçnh noïn 275
 8. bë theo äúng dáùn 7. ÅÍ cuäúi äúng dáùn 7 làõp cå cáúu phun hçnh noïn 8. Nhåì cå cáúu 8, taûo ra doìng xoaïy cuía khê âæa vaìo. Caïc gioüt saín pháøm âæåüc phun bàòng âéa bë bao phuí båíi doìng khäng khê vaì chuyãøn xuäúng dæåïi. ÁØm âæåüc bäúc håi, caïc pháön tæí bäüt nhoí coìn laûi làõng xuäúng åí âaïy hçnh noïn vaì thaïo âãún cå cáúu 1 âãø chuyãøn saín pháøm vaìo hãû bàng taíi khê âäüng hoüc. Âãø táøy saûch caïc tiãøu pháön cuía saín pháøm baïm trãn tæåìng, làõp maïy rung 17. Taïc nhán sáúy bë thaíi coï mang theo caïc tiãøu pháön nhoí cuía saín pháøm ra khoíi thiãút bë sáúy qua äúng dáùn 2 vaìo xyclon âãø taïch bäüt. Âãø khaío saït bãn trong, coï xe náng 4, nguäön chiãúu saïng 6 vaì cæía 5. Táúm ngàn maïy sáúy 11 coï caïc van baío hiãøm åí daûng caïc âéa chäöng nhau vaì daûng âæåìng äúng 12 âãø xaí khê sáúy khi tàng aïp suáút âaïng kãø. Âéa phun 10 quay våïi täúc âäü 10000 voìng/phuït tæì âäüng cå qua häüp giaím täúc. Âãø bäi trån cå cáúu phun, åí pháön trãn cuía thiãút bë coï làõp cå cáúu cå hoüc vaì bäü loüc måî 14. Vä làng âiãûn 15 duìng âãø náng cå cáúu phun. Âãø traïnh chaïy saín pháøm trong maïy sáúy, ngæåìi ta âàût caïc cå cáúu baío hiãøm 3 vaì 18. Maïy sáúy coï thãø âàût trong phoìng kên hay ngoaìi tråìi. Hçnh 13.4 chè hãû thäúng sáúy phun täø håüp. Bäü sáúy gäöm thuìng chæïa dung dëch cháút loíng canh træåìng 2, caïc båm ly tám 3 vaì 9, thiãút bë loüc khê 1, phoìng sáúy 4, cå cáúu thaïo dåî âãø âáøy bäüt khä vaìo bàng taíi khê âäüng 10, caïc bäü loüc vi khuáøn 7, quaût hai chiãöu 6, calorife 8, thuìng chæïa saín pháøm khä 12, caïc bäü làõng bàòng xyclon 11, bäü thaïo dåî xyclon 13, bäü loüc khäng khê 5 âãø âáøy vaìo calorife 8. Dung dëch Khäng khê tæì khê quyãøn Hçnh 13.4. Hãû thäúng sáúy phun täø håüp 276
 9. Âäúi våïi daûng maïy sáúy naìy, nhiãût âäü taïc nhán sáúy khi vaìo maïy âæåüc âiãöu chènh trong giåïi haûn 135 ÷ 3900C, khi ra 60 ÷ 1000C. Âäü áøm ban âáöu cuía huyãön phuì 60 ÷ 100%. Nàng suáút tênh theo áøm bäúc håi 500 ÷ 1000 kg/h. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc loaûi maïy sáúy phun trong hçnh 13.4 æïng duûng trong cäng nghiãûp vi sinh âæåüc giåïi thiãûu åí baíng 13.1. Baíng 13.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc loaûi maïy sáúy trong hçnh 13.4 Âæåìng Chiãöu Thãø têch Nàng Khäúi læåüng , kg kênh bãn cao hoaût suáút tênh Nhaîn hiãûu trong, pháön âäüng, theo áøm mm xilanh, bäúc håi, HK BK ВП m3 mm kg/h СРЦ -1,2/09 1200 800 0,9 10 - 700 - СРЦ - 4/50 4000 4000 50 500 13700 - 13000 СРЦ -5/120 5000 6000 120 1200 24500 - 22500 СРЦ - 6,5/200 6500 6000 200 2000 29000 - 27500 СРЦ - 8/350 8000 7000 350 3500 40000 - 37500 СРЦ -10/550 10000 7000 550 5500 62000 - 61000 СРЦ -12,5/1100 12500 9000 1100 11000 70000 - 67000 СРЦ -12,5/1500 12500 12000 1500 15000 80000 - 77000 13.5. MAÏY SÁÚY PHUN KIÃØU TRUÛC QUAY Maïy sáúy kiãøu truûc quay âæåüc æïng duûng âãø sáúy nguyãn liãûu daûng loíng, daûng bäüt nhaîo (bäüt nhaîo rong biãøn, náúm men, khaïng sinh, vitamin...) åí aïp suáút khê quyãøn hay trong chán khäng. Âäü kên cuía buäöng sáúy coï yï nghéa quan troüng khi sáúy trong caïc maïy sáúy kiãøu truûc quay vç ngàn ngæìa âæåüc sæû nhiãùm báøn cuía sáøn pháøm. Viãûc æïng duûng maïy sáúy kiãøu thuìng quay trong cäng nghiãûp vi sinh ráút tiãûn låüi, nháút laì trong caïc xê nghiãûp coï nàng suáút nhoí. Nhæåüc âiãøm cuía loaûi naìy laì nhiãût âäü cuía truûc quaï cao (140 ÷ 1500C) åí cuäúi quaï trçnh sáúy laìm cho protein vaì axit amin bë khæí hoaût tênh (âãún 15%). Thiãút bë sáúy mäüt truûc åí aïp suáút khê quyãøn (hçnh 13.5) coï tang quay 2 våïi bäü dáùn âäüng 3. Håi âæåüc naûp vaìo bãn trong tang quay. Mäüt pháön tang quay nàòm trong thuìng 7, dung dëch âæåüc cho vaìo âáy qua äúng näúi 5. Bäü khuáúy träün 6 laìm chuyãøn âaío dung dëch trong thuìng vaì traïng lãn tang quay mäüt låïp coï bãö daìy 0,1 ÷ 1,0 mm. Khi tang quay mäüt voìng thç låïp saín pháøm seî këp khä vaì boïc khoíi bãö màût tang nhåì caïc dao caûo 4. Vêt 8 taíi saín pháøm khä ra khoíi maïy. Håi coï aïp suáút âãún 0,5 MPa âæåüc âæa vaìo qua cäø truûc cuía tang quay, næåïc ngæng cuîng âæåüc thaïo ra qua chênh cäø truûc âoï theo äúng xifäng 1. 277
 10. Säú voìng quay cuía truûc âæåüc âiãöu chènh theo chãú âäü cuía âäüng cå coï bäún täúc âä. Âæåìng kênh cuía tang quay thæåìng âæåüc saín xuáút theo caïc cåî 600, 800, 1000, 2000 mm. Nghiãm cáúm sáúy trong thiãút bë naìy nhæîng váût liãûu dãù näø vaì bäúc ra nhæîng loaûi håi âäüc! Trong hçnh 13.5. laì maïy sáúy mäüt truûc åíï aïp suáút thæåìng. Nàng suáút cuía maïy sáúy tênh theo áøm bäúc håi phuû thuäüc vaìo daûng saín pháøm sáúy khoaíng 10 ÷ 50 kg/(m2⋅h). Thaíi khäng khê áøm Cæía håi vaìo Thoaït næåïc ngæng Cæía håi vaìo Saín pháøm âaî âæåüc sáúy Thoaït næåïc ngæng Naûp saín pháøm Cæía thoaït næåïc Cæía næåïc vaìo Roït saín pháøm Thoaït saín pháøm khä Hçnh 13.5. Maïy sáúy mäüt truûc åí aïp suáút thæåìng Maïy sáúy hai truûc coï aïp suáút thæåìng (hçnh 13.6) gäöm hai tang quay 2 våïi bãö màût âæåüc maìi nhàôn, quay ngæåüc chiãöu nhau våïi voìng quay 2 ÷ 10 voìng/phuït trong voí kheïp kên 1. Mäüt trong caïc tang quay âæåüc làõp trong caïc äø cäú âënh, âiãöu âoï cho pheïp âiãöu chènh khe håí giæîa caïc truûc (tang quay) trong giåïi haûn âãún 1 ÷ 2 mm.Trãn caïc truûc coï caïc cå cáúu phun vaì ä 5 âãø duìng quaût âáøy håi âæåüc taïch ra trong quaï trçnh sáúy. Quaï trçnh sáúy 278
 11. vaì thaïo saín pháøm sáúy cuîng âæåüc thæûc hiãûn nhæ loaûi maïy sáúy mäüt truûc. Bäü dáùn âäüng caïc truûc 10 gäöm âäüng cå, häüp giaím täúc vaì truyãön âäüng baïnh ràng. Saín pháøm âæåüc taïch ra khoíi truûc thæåìng phaíi âæåüc sáúy laûi trong caïc maïy sáúy daûng vêt taíi 6 vaì 7, coï aïo ngoaìi vaì bäü khuáúy träün. Bäü dáùn âäüng 9 laìm cho vêt taíi quay. Saín pháøm khä âæåüc thaïo ra qua khåïp näúi 8. Næåïc ngæng tæì tang quay âæåüc thaïo ra qua äúng xifäng 3, coìn tæì bäü âun noïng qua cäø truûc räùng cuía vêt vaì äúng xifäng. Duìng dao 4 âãø taïch saín pháøm ra khoíi bãö màût truûc. Âãø maïy sáúy hoaût âäüng bçnh thæåìng âiãöu cáön thiãút laì bãö màût truûc phaíi nhàôn, caïc truûc quay tæû do, caïc äø di âäüng dãù daìng chuyãøn dëch nhåì caïc vêt âàûc biãût vaì khäng xuáút hiãûn khe håí giæîa truûc vaì dao. Læåüng bäúc håi tæì 1 m2 diãûn têch bãö màût âun noïng trong mäüt âån vë thåìi gian nhoí hån åí maïy mäüt truûc. Maïy sáúy hai truûc âæåüc saín xuáút coï âæåìng kênh caïc truûc (tang quay) 600, 800, 1000 mm. Dung dëch 1 2 3 4 1 2 5 Håi Næåïc ngæng Håi 6 7 7 8 Næåïc ngæng 9 Saín pháøm khä Hçnh 13.6. Maïy sáúy hai truûc åí aïp suáút thæåìng Maïy sáúy mäüt truûc vaì hai truûc åí aïp suáút chán khäng coï voí kên vaì âæåüc làõp caïc thiãút bë phuû âãø taûo vaì giæî trong thiãút bë âäü chán khäng (phán ly, bäü ngæng tuû, båm chán khäng). Âãø âun noïng caïc truûc, ngoaìi håi ra coìn sæí duûng næåïc noïng hay caïc cháút taíi nhiãût hæîu cå coï nhiãût âäü säi cao. Æu âiãøm cuía caïc maïy sáúy truûc laì sáúy liãn tuûc våïi bãö màût bäúc håi tæång âäúi låïn [âãún 70 kg/(m2⋅h)], hiãûu quaí kinh tãú cao do máút maït nhiãût êt. Nhæåüc âiãøm laì âäü áøm saín pháøm tæång âäúi cao, khaí nàng quaï nhiãût cuía saín pháøm khi sáúy dãù xaíy ra. 279
 12. Baíng 13.2. Âàûc âiãøm kyî thuáût cuía caïc maïy sáúy truûc Caïc chè säú COA- 600-1400 П СДК - 800/2000 П Kêch thæåïc caïc truûc, mm âæåìng kênh 600 800 chiãöu daìi 1400 2000 Bãö màût hoaût âäüng cuía truûc, m2 2,6 4,8 Säú voìng quay cuía truûc, voìng/ph 3,1 ÷ 9,5 1,3; 4,2; 6,4; 8,5 Cäng suáút âäüng cå bäü dáùn âäüng, kW 1,6; 3,2; 5,0 7,9; 12,5 ; 13,5; 17,5 Cäng suáút âäüng cå cuía maïy nghiãön, kW 1,7 1,7 Aïp suáút håi trong caïc truûc, MPa 4,4 4,4 Tiãu hao håi cho 1 kg áøm bäúc håi, kg 15 ÷ 3 2 Kêch thæåïc cå baín, mm 3380×1725×1090 5015×2490×1950 Khäúi læåüng, kg 2178 7332 Ghi chuï: Kyï hiãûu maïy sáúy: O- Maïy sáúy mäüt truûc, Д- Maïy sáúy hai truûc, A- Aïp suáút thæåìng, säú âáöu laì âæåìng kênh cuía truûc (mm), säú thæï hai- Chiãöu daìi truûc (mm), П- Pháön truûc chçm trong bãø. 13.6.THIÃÚT BË SÁÚY KIÃØU TAÛO XOAÏY Thiãút bë sáúy taûo xoaïy coï nàng suáút cao âaî âæåüc sæí duûng räüng raîi trong saín xuáút caïc chãú pháøm enzim. Trong thiãút bë sáúy taûo xoaïy coï kãút håüp caïc quaï trçnh sáúy vaì nghiãön saín pháøm. Thiãút bë (hçnh 13.7) gäöm maïy sáúy theo phæång phaïp táöng säi 5 coï kãút cáúu phæïc taûp, caïc bäü loüc thä vaì loüc tinh khäng khê 1 vaì 2, bäü loüc khê thaíi 9, calorife 4 vaì 4′ , caïc quaût 3 vaì 10, guäöng taíi 11 âãø váûn chuyãøn caïc haût daûng buûi tæì caïc phãùu cuía bäü loüc tuïi 8, xyclon 7 vaì âáöu xoay 6. Khäng khê Saín pháøm æåït Khäng khê Mæïc mäüt Håi Næåïc ngæng Saín pháøm khä Mæïc hai Næåïc ngæng 4’ Hçnh 13.7. Thiãút bë sáúy kiãøu taûo xoaïy 280
 13. Maïy sáúy táöng säi 5 coï maïy nghiãön åí trong phoìng xoaïy våïi âæåìng kênh 1500 vaì bãö räüng 320 mm. Nghiãön chuíng náúm mäúc vaì sáúy âæåüc tiãún haình song song våïi hai mæïc, nhåì âoï maì læåüng áøm bäúc håi låïn 320 kg áøm/ h, màûc duì kêch thæåïc cuía maïy sáúy khäng låïn làõm, âäü hoaût hoaï cuía enzim âæåüc baío toaìn tæång âäúi. Caïc chi tiãút cuía thiãút bë coï tiãúp xuïc våïi váût liãûu âãöu âæåüc chãú taûo bàòng loaûi theïp khäng gè. Vêt naûp liãûu chuyãøn canh træåìng náúm mäúc vaìo bäü pháûn phun cuía maïy sáúy 5 vaì âæåüc doìng khäng khê tæì calorife vaìo bao phuí láúy. Cháút taíi nhiãût theo raînh vaìo khu væûc nghiãön, bao phuí láúy haût cuía saín pháøm vaì chuyãøn vaìo pháön khaïc cuía maïy sáúy. Cho nãn sáúy canh træåìng náúm mäúc åí mæïc mäüt xaíy ra âäöng thåìi åí khu væûc nghiãön thæï nháút. Cháút taíi nhiãût láön hai tæì calorife 4 theo raînh thæï hai vaìo pháön dæåïi cuía phoìng xoaïy. Täúc âäü khäng khê tæì calorife 4’ vaìo âæåüc âiãöu chènh nhåì nàm táúm xoay làõp åí pháön dæåïi cuía buäöng sáúy. Saín pháøm khä âæåüc thaïo ra ngoaìi theo âæåìng äúng âæïng qua âáöu xoay 6 vaìo táöng xyclon 7. Khäng khê naûp vaìo âãø sáúy canh træåìng náúm mäúc phaíi âæåüc vä truìng trong caïc bäü loüc thä 1 vaì loüc tinh 2, vaì âæåüc âun noïng trong calorife 4 âãún 140 0C (trong doìng âáöu) vaì trong calorife 4’ âãún 1000C (trong doìng thæï hai). Khäng khê thaíi khi qua xyclon 7 vaìo hãû loüc tuïi 8 coï diãûn têch bãö màût 50 m2 trong khoang 4 lä. Trong mäùi lä coï 14 tuïi vaíi. Caïc læåïi åí pháön dæåïi khoang loüc âæåüc duìng âãø phán bäø âãöu khäng khê vaìo caïc tuïi loüc. Nhåì cå cáúu âàûc biãût laìm rung giaïn âoaûn theo thæï tæû caïc lä cuía tuïi loüc, vaì saín pháøm daûng buûi tæì phãùu loüc vaìo guäöng taíi 11 räöi kãút håüp våïi doìng saín pháøm chênh. Thaïo saín pháøm qua cæía áu. Khäng khê thaíi qua bäü loüc khäng khê 9 vaì 10 âãø âáøy ra ngoaìi. Maïy sáúy âæåüc trang bë caïc duûng cuû kiãøm tra tæû âäüng vaì âiãöu chènh caïc thäng säú cuía quaï trçnh. Âàûc tênh kyî thuáût cuía maïy sáúy taûo xoaïy: Nàng suáút, kg/h: theo saín pháøm ban âáöu: 660 theo áøm bäúc håi: 330 Âäü áøm cuía saín pháøm, %: ban âáöu: âãún 60 cuäúi: 10 ÷ 12 Nhiãût âäü cho pheïp âãø âun noïng canh træåìng náúm mäúc, 0C: 35 Âæåìng kênh buäöng xoaïy, mm: 1500 281
 14. Cäng suáút âäüng cå, kW: 22 Caïc calorife: daûng: ΚΦБ-6 2 diãûn têch bãö màût âun noïng, m : 32,4 tiãu hao håi låïn nháút trong âiãöu kiãûn muìa âäng, kg/h: 1090 Aïp suáút håi, MPa: 0,6 Caïc quaût: loaûi: ΒΒД- 9 säú læåüng: 4 Täøng cäng suáút âäüng cå, kW: 117 13.7. MAÏY SÁÚY KIÃØU BÀNG TAÍI DUÌNG HÅI DAÛNG KCK Loaûi maïy naìy duìng âãø sáúy caïc chuíng siãu náúm, khaïng sinh duìng cho chàn nuäi vaì caïc saín pháøm täøng håüp tæì vi sinh váût. Maïy sáúy KCK coï nàng suáút låïn vaì dãù daìng trong thao taïc. Coï thãø æïng duûng noï âãø sáúy caïc chãú pháøm vi sinh khaïc nhau våïi âiãöu kiãûn kên hoaìn toaìn vaì vä truìng khäng khê thaíi. Maïy sáúy (hçnh 13.8) laì tuí kim loaûi kên 8, bãn trong coï tæì 4 âãún 5 nhaïnh bàng taíi 3. Caïc bàng chuyãön âæåüc saín xuáút bàòng læåïi theïp khäng gè våïi kêch thæåïc läù 20 ÷ 1,5 mm, vaì mäùi bàng âæåüc càng ra trãn caïc tang truyãön chuí âäüng 7 vaì tang bë âäüng 5. Caïc bàng taíi coï bãö räüng khaïc nhau phuû thuäüc vaìo nàng suáút cuía maïy sáúy. Mäùi bàng coï thãø coï bäü dáùn âäüng âäüc láûp våïi häüp giaím täúc, hoàûc coï thãø coï bäü dáùn âäüng chung cho pheïp thay âäøi täúc âäü cuía caïc bàng taíi tæì 1,14 âãún 1,0 m/phuït. Khäng khê âãø sáúy cho vaìo dæåïi nhaïnh thæï hai cuía bàng taíi vaì âæûåc âun noïng nhåì caïc calorife håi 4 làõp giæîa caïc bàng læåïi cuía mäùi nhaïnh. Khäng khê xuyãn qua táút caí caïc bàng læåïi vaì saín pháøm nàòm trãn âoï. Khäng khê âæåüc baîo hoaì áøm vaì sau khi laìm vä truìng thç âæåüc quaût 2 thäøi ra ngoaìi. Hçnh 13.8.Maïy sáúy daûng 4Г-KCK 282
 15. Saín pháøm træåïc khi sáúy cáön taïn nhoí så bäü vaì bàng taíi 1 chuyãön âãún nhaïnh trãn cuía bàng chuyãön maïy sáúy. Saín pháøm cuìng våïi bàng chuyãön âãún âáöu cuäúi cuìng räöi âäø xuäúng bàng dæåïi. Khi sáúy caïc chuíng náúm, nhiãût âäü khäng khê åí vuìng dæåïi bàòng 400C, vuìng giæîa - 520C vaì vuìng trãn 65 ÷ 700C. Cáön âàût maïy sáúy trong phoìng biãût láûp, thäng thoaïng. Nàng suáút tênh theo saín pháøm thä 4 táún/ngaìy. Trong caïc maïy sáúy KCK bãö màût sæí duûng cuía bàng chè khoaíng mäüt næía vç caïc nhaïnh dæåïi cuía bàng taíi chaûy khäng taíi. Âãø khàõc phuûc nhæåüc âiãøm naìy coï thãø saín xuáút nhæîng maïy sáúy coï nhiãöu bàng taíi, váût liãûu nàòm trãn nhaïnh trãn vaì nhaïnh dæåïi cuía bàng khi chuyãøn âäüng xuäi vaì ngæåüc. 13.8. MAÏY SÁÚY DAÛNG BÀNG TAÍI Âãø sáúy caïc chuíng siãu náúm thæåìng duìng loaûi naìy.Täø håüp maïy gäöm bäü taïn thä 5, bàng taíi tiãúp liãûu 1, maïy sáúy bàng taíi 2 vaì hãû chuáøn bë khäng khê gäöm: caïc bäü loüc 4 vaì 6, calorife 3, caïc bäü naûp vaì phán bäø khäng khê, bäü rung 7. Maïy sáúy 2 laì tuí kim loaûi bãn trong coï 5 báûc bàng taíi læåïi âæåüc càng trãn caïc tang. Mäùi bäü chuyãøn taíi gäöm coï caïc bàng taíi âæåüc càng trãn hai tang trong âoï coï tang chuí âäüng. Caïc tang chuyãøn âäüng âæûåc nhåì âäüng cå chung qua häüp giaím täúc. Trong hçnh 13.9 laì maïy sáúy daûng bàng taíi. Quaï trçnh sáúy âæåüc thæûc hiãûn trong ba vuìng. Khäng khê âæåüc âæa vaìo mäùi vuìng âãöu coï nhiãût âäü thêch håüp. Báûc trãn cuìng laì vuìng thæï nháút, ba báûc tiãúp theo laì vuìng thæï hai vaì báûc cuäúi cuìng laì vuìng thæï ba. Canh træåìng nuäi cáúy náúm mäúc coï âäü áøm âãún 55% âæåüc âæa vaìo maïy taïn 5. Khi chuyãøn dåìi trong khuän keïo (âæåüc läöng vaìo trong màût muït cuía maïy taûo haût), canh træåìng bë eïp ra qua caïc läù coï âæåìng kênh 4 mm, räöi bë dao càõt ra thaình tæìng maînh coï hçnh xilanh våïi chiãöu daìi 4 mm, vaì raíi âãöu thaình låïp qua bàng chuyãön naûp liãûu daûng rung 1 âãún nhaïnh trãn cuía maïy sáúy 2. Khäng khê âæa âæåüc naûp vaìo phêa dæåïi læåïi cuía vuìng thæï nháút coï nhiãût âäü 650C vaì vaìo thåìi gian chuyãøn dëch theo bàng âáöu tiãn, canh træåìng âæåüc sáúy âãún âäü áøm 35%. Khi chuyãøn dåìi theo caïc bàng cuía vuìng thæï hai. Khäng khê åí vuìng thæï hai coï nhiãût âäü 450C, canh træåìng âæåüc sáúy âãún âäü áøm 10 ÷12%. ÅÍ vuìng thæï ba canh træåìng âæåüc laìm laûnh (nhåì khäng khê coï nhiãût âäü 160C) âãún 250C vaì chuyãøn ra ngoaìi. Khäng khê vaìo vaì ra khoíi maïy sáúy âãöu âæåüc loüc qua caïc bäü loüc bàòng dáöu vaì kim loaûi. Maïy sáúy âæåüc trang bë caïc duûng cuû kiãøm tra nhiãût âäü khäng khê vaì canh træåìng, hãû âiãöu chènh tæû âäüng vaì ghi nhiãût âäü trong quaï trçnh sáúy. 283
 16. Saín pháøm áøm Theo A Hçnh 13.9. Maïy sáúy daûng bàng taíi Âàûc âiãøm kyî thuáût cuía maïy sáúy bàòng bàng taíi: Nàng suáút tênh theo canh træåìng náúm mäúc khä coï âäü áøm 10%, táún/ngaìy: 3,5 Säú læåüng bàng taíi læåïi: 5 Diãûn têch bàng taíi, m2: 30 Bãö räüng læåïi bàng taíi, mm: 1250 Täúc âäü âiãöu chènh chuyãøn âäüng bàng taíi, m/phuït: 0,04 ÷ 5,7 Âæåìng kênh caïc tang cuía bàng taíi, mm: 244 Thåìi gian sáúy vaì laìm laûnh, phuït: 40 ÷ 60 Nhiãût âäü cao nháút âãø âun noïng canh træåìng trong quïa trinh sáúy, 0C: 57 Cäng suáút âäüng cå, kW: 29 Kêch thæåïc cå baín, mm: cuía maïy sáúy: 5560×2800×2790 cuía täø håüp thiãút bë: 24400×5000×3950 Khäúi læåüng, kg: 11600 Tiãu hao âån vë cho 1 táún canh træåìng khä: âäúi våïi khäng khê, m3 : 17800 âäúi våïi håi (åí aïp suáút 392 kPa), kg: 6000 âäúi våïi nàng læåüng âiãûn, kW⋅h: 200 284
 17. 13.9. TÊNH TOAÏN THIÃÚT BË SÁÚY Caïc thiãút bë sáúy âæåüc æïng duûng trong cäng nghiãûp vi sinh gäöm ba pháön cå baín: maïy sáúy, calorife vaì thiãút bë thäng gioï. Maïy sáúy âæåüc tênh toaïn theo læåüng saín pháøm khä vaì theo caïc thäng säú âæåüc choün læûa cuía quaï trçnh. Âãø choün kãút cáúu vaì caïc bäü pháûn cuía cuía maïy sáúy ngæåìi ta cáön phaíi biãút nàng suáút cuía noï, loaûi taïc nhán sáúy, phæång phaïp âun noïng vaì phæång phaïp naûp tåïi váût liãûu sáúy, phæång phaïp luán chuyãøn taïc nhán sáúy (tæû nhiãn hay cuåîng bæïc), phæång phaïp naûp vaì taíi liãûu. Âãø tênh toaïn caïc thäng säú cuía quaï trçnh sáúy cáön phaíi biãút âäü áøm ban âáöu vaì nhiãût âäü cho pheïp cao nháút cuía saín pháøm, nhiãût dung cháút khä cuía saín pháøm, kêch thæåïc vaì khäúi læåüng saín pháøm, caïc thäng säú cuía khäng khê xung quanh vaì khäng khê thaíi, nhiãût âäü cho pheïp cao nháút cuía taïc nhán sáúy, täúc âäü taïc nhán sáúy vaì thåìi gian sáúy saín pháøm. Tênh toaïn thiãút bë sáúy âæåüc tiãún haình theo thæï tæû sau: 1. Choün loaûi thiãút bë sáúy. 2. Tênh buäöng sáúy: Xaïc âënh kêch thæåïc buäöng, xuáút phaït tæì nàng suáút cuía thiãút bë âãø nháûn cáúu truïc, cán bàòng váût liãûu, cán bàòng nhiãût; tênh tiãu hao khäng khê vaì tiãu hao nhiãût âãø âun noïng; tiãu hao âån vë cuía nhiãût cho bäúc áøm 1 kg. 3. Tênh thiãút bë âun noïng (vê duû, calorife): Choün kãút cáúu cuía calorife vaì taïc nhán nhiãût, tênh sai khaïc trung bçnh cuía nhiãût âäü, hãû säú truyãön nhiãût, bãö màût trao âäøi nhiãût cuía calorife, choün calorife. 4. Tênh thiãút bë thäng gioï: Choün så âäö naûp vaì thaíi khäng khê, tênh sæïc caín theo tuyãún chuyãøn âäüng cuía khäng khê vaì trong thiãút bë sáúy, choün quaût gioï vaì tênh cäng suáút cuía âäüng cå. Choün loaûi thiãút bë âãø sáúy caïc saín pháøm thu âæåüc tæì phæång phaïp täøng håüp sinh hoüc. Sáúy huyãön phuì khäúi vi sinh vaì caïc dung dëch caïc cháút hoaût hoaï sinh hoüc laì quaï trçnh cäng nghãû phæïc taûp. Cho nãn khi choün phæång phaïp sáúy caïc cháút naìy cáön chuï yï âãún cháút læåüng saín pháøm sáúy trong caïc loaûi thiãút bë sáúy khaïc nhau. Âãø choün loaûi maïy sáúy cáön tiãún haình phán têch caïc chè säú kinh tãú - kyî thuáût cuía quaï trçnh âäúi våïi mäùi mäüt saín pháøm cuû thãø. Chuïng ta âæa ra caïc chè säú kinh tãú - kyî thuáût cuía caïc phæång phaïp sáúy náúm men gia suïc vaì lizin (baíng 13.3 vaì 13.4). Khi choün loaûi thiãút bë vaì chãú âäü sáúy täút nháút phaíi khaío saït ba nhoïm chè säú - cäng nghãû, kyî thuáût nhiãût vaì hiãûu quaí kinh tãú. Nhoïm thæï nháút bao gäöm: nàng suáút thiãút bë, nhæîng âàûc âiãøm vãö cáúu taûo maïy sáúy, chãú âäü cäng nghãû, kêch thæåïc cå baín cuía thiãút bë, khaí nàng cå khê hoaï vaì tæû âäüng hoaï quaï trçnh naûp liãûu vaì thaïo saín pháøm, laìm saûch khäng khê vaì caïc chè säú khaïc. Nhoïm thæï 285
 18. hai bao gäöm nàng suáút cuía thiãút bë sáúy, tiãu hao nhiãût cho mäüt âån vë áøm bäúc håi, nhæîng täøn tháút nhiãût cuía thiãút bë, khaí nàng sæí duûng nhiãût cuía khê thaíi...Nhoïm thæï ba coï liãn quan âãún sæû phaïc thaío ra nhæîng chãú âäü sáúy måïi do thiãút kãú, làõp raïp maïy sáúy, nhæîng váún âãö liãn quan âãún chi phê váûn haình, chi traí læång. Cáön chuï yï âàûc biãût tåïi cháút læåüng saín pháøm, nhæîng täøn tháút xuáút hiãûn trong saín xuáút caïc saín pháøm âàõt tiãön, chuï yï âãún hiãûu quaí laìm saûch khê thaíi chæïa khê âäüc...Ngoaìi ra cuîng cáön chuï yï caïc chè säú cuía thiãút bë phuû (hãû laìm saûch, quaût gioï, hãû âun noïng khäng khê...). Baíng 13.3. Caïc chè säú sáúy náúm men gia suïc våïi caïc phæång phaïp khaïc nhau Nàng suáút tênh Tiãu hao nhiãût Nàng suáút âån Tiãu hao kim Loaûi thiãút bë theo áøm bäúc håi, cho 1 táún áøm vë tênh theo áøm loaûi cho maïy kg/h bäúc håi, kg bäúc håi Maïy sáúy kiãøu truûc 1000 180 30(1) 20 Maïy sáúy phun 1000 200 8(2) 35 Maïy sáúy táöng säi 1000 200 250 ÷ 280(2) 3 Ghi chuï: (1) Âån vë thæï nguyãn kg/(m2⋅h). Âån vë thæï nguyãn kg/ (m2⋅h). (2) Tiãúp theo baíng 13.3 Cäng suáút Nhiãût âäü cháút taíi nhiãût Loaûi maïy sáúy Tiãu hao âån vë, kJ/ kg âäüng cå, kW khi ra khoíi maïy, K Maïy sáúy kiãøu truûc 20 5443 ÷ 5862 343,15 ÷ 353,15 Maïy sáúy phun 47 4815 (khê loì) 573,15 6029 (khäng khê âun noïng) Maïy sáúy táöng säi 40 5652 (khäng khê âun noïng) 573,15 Baíng 13.4. Caïc chè säú sáúy cháút cä chæïa lizin duìng cho gia suïc våïi caïc phæång phaïp khaïc nhau Taíi troüng Nhiãût âäü cuía cháút Täúc âäü Nàng suáút âån vë âån vë taíi nhiãût, K cuía cháút tênh theo Caïc phæång phaïp sáúy (theo váût taíi nhiãût, áøm bäúc håi, liãûu áøm), Khi vaìo Khi ra m/ s kg/ (m2.h) kg/ m2 Maïy sáúy daûng bàng taíi 25 1,2 15 340 310 Maïy sáúy táöng säi daûng rung 40 3 50 Maïy sáúy táöng säi 40 5 65 388,15 363 Maïy sáúy phun - 32 1 ÷3 [4 ÷ 9 kg/(m2.h)] 389 373 286
 19. Xaïc âënh kêch thæåïc cå baín cuía buäöng sáúy. Caïc kêch thæåïc cå baín cuía buäöng sáúy xuáút phaït tæì nàng suáút vaì thåìi gian. Maïy sáúy thuìng quay. Khi tênh toaïn maïy sáúy loaûi thuìng quay cáön xaïc âënh sæïc chæïa cuía thuìng, âæåìng kênh, chiãöu daìi, säú voìng quay trong 1 phuït vaì cäng suáút tiãu thuû. W Sæïc chæïa cuía thuìng (m3): V t = A trong âoï: W - læåüng áøm bäúc håi, kg/h; A - æïng suáút cuía áøm bäúc håi, kg/ (m2⋅h). Âaûi læåüng A phuû thuäüc vaìo daûng saín pháøm, vaìo nhiãût âäü cuía taïc nhán sáúy t1 vaì kãút cáúu cuía maïy sáúy. Coï thãø sæí duûng caïc trë säú cuía A sau âáy: Nhiãût âäü cuía taïc nhán sáúy t1, 0C: 130 ÷ 150 ; 300 ÷ 400 ; 500 ÷ 700 ÆÏng suáút cuía áøm bäúc håi A, kg/(m ⋅h): 3 2÷4 ; 6 ÷12 ; 15 ÷ 25 ÆÏng suáút cuía thuìng quay theo áøm coï thãø låïn hån, vê duû âäúi våïi baî cuí caíi,û khi t1 = 750 C thç A = 185 kg/(m3⋅h); baî ngä sau khi trêch ly khi t1 = 300 0C thç A= 40 ÷ 50 0 kg/(m3⋅h). Thåìi gian coï màût cuía saín pháøm trong thuìng quay (s): V t ρϕ τ= G trong âoï: ρ - khäúi læåüng xãúp âáöy cuía saín pháøm, kg/m3; ϕ - hãû säú chæïa âáöy thuìng quay; G - khäúi læåüng cuía saín pháøm naûp vaìo thuìng quay, kg/s. Säú voìng quay cuía thuìng, voìng/s: L n= aτDtgα trong âoï: L - chiãöu daìi cuía thuìng quay, m; a - hãû säú phuû thuäüc vaìo daûng ä âãûm bãn trong thuìng (cuía cå cáúu chuyãøn dåìi) vaì âæåìng kênh thuìng quay (vê duû, khi âæåìng kênh thuìng quay tæì 1,2 ÷ 2,8 m âäúi våïi ä âãûm náng bàòng 1,2; âäúi våïi ä âãûm thàóng - 0,6 ÷ 0,4; âäúi våïi ä âãûm äø - 0,65 ÷ 0,33); D - âæåìng kênh thuìng quay, m. Tyí säú giæîa chiãöu daìi L vaì âæåìng kênh D thæåìng tæì 3 ÷ 5; tgα - tg goïc nghiãng cuía thuìng quay. Cäng suáút (kW) âäüng cå cuía thuìng quay: N = 0,07D3Lρσn 287
 20. trong âoï: σ - hãû säú phuû thuäüc vaìo daûng ä âãûm vaì mæïc cháút âáöy thuìng quay (khi ϕ = 0,2 âäúi våïi ä âãûm náng bàòng 0,063; âäúi våïi ä âãûm thàóng - 0,038; âäúi våïi ä âãûm äø - 0,01); n - säú voìng quay cuía thuìng, voìng/s. Maïy sáúy daûng bàng taíi. Kêch thæåïc cå baín cuía maïy sáúy naìy âæåüc tênh xuáút phaït tæì nàng suáút cuía maïy sáúy G(kg/h) theo saín pháøm vaì thåìi gian τ(s). Læåüng saín pháøm trãn bàng taíi (kg) = Gτ. Chiãöu cao cuía pháön bàng taíi hoaût âäüng (m): G′ L′ = (ρf ) trong âoï: ρ - khäúi læåüng xãúp âáöy cuía saín pháøm, kg/m3; f - diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía saín pháøm trãn bàng taíi, m2. Khi sáúy saín pháøm xãúp âáöy: 2 b2 f = hay f = 3bh 18 trong âoï: b - bãö räüng cuía saín pháøm xãúp trãn bàng taíi, m; h - Chiãöu cao cuía låïp saín pháøm, m. b b = 0,9B − 0,05 ; h = 12 trong âoï: B - bãö räüng cuía bàng taíi, m. Khi sáúy saín pháøm coï tiãút diãûn vuäng: F = bh Täúc âäü chuyãøn âäüng cuía bàng taíi (m/s): L G v = = τ ρf Bãö räüng cuía buäöng (m) trong âoï bàng taíi âæåüc chuyãøn âäüng: B b = ZB + (Z − 1)B 1 + 2B 2 trong âoï: Z - säú læåüng bàng taíi âæåüc làõp song song nhau; B1 - khoaíng caïch giæîa caïc bàng taíi, m; B2 - khoaíng caïch tæì caïc bàng taíi biãn âãún tæåìng, m. Chiãöu daìi cuía buäöng (m): Lb = L0 + D + 2l trong âoï: L0 - khoaíng caïch giæîa caïc tám cuía tang càng vaì tang dáùn âäüng, m; l - khoaíng caïch tæì thuìng quay âãún tæåìng buäöng, m. 288

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản