intTypePromotion=3

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 2

Chia sẻ: Ajsdk Askdakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
98
lượt xem
33
download

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 2', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 2

 1. Bµi tËp 3: Ph−¬ng tr×nh: to MnO2 + 4HCl ⎯⎯ MnCl2 + 2H2O → + Cl2↑ (1) 69,6 n MnO2 = = 0,8 mol 55 + 16 × 2 theo ph−¬ng tr×nh (1): n Cl2 = n MnO2 = 0,8 mol Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O nNaOH ban ®Çu = 0,5 × 4 = 2 mol theo ph−¬ng tr×nh 2: nNaCl = nNaClO = n Cl2 = 0,8 mol → nNaOH ph¶n øng = 0,8 × 2 = 1,6 mol nNaOH d− = 2− 1,6 = 0,4 mol *) dung dÞch thu ®−îc sau ph¶n øng cã: NaOH, NaCl, NaClO. 0,8 → CM NaCl = CM NaClO = = 1,6M 0,5 0, 4 CM NaOH = = 0,8M 0,5 HS3: Ch÷a bµi tËp 4 (SGK 125) a) +2 +3 − 0 2 Fe Cl2 + Cl 2 → 2 Fe Cl3 Cl2 lµ chÊt oxi ho¸. b) Cl2 + SO2 + H2O → 2HCl + H2SO4 Cl2 lµ chÊt oxi ho¸. 17
 2. c) +5 − 0 6KOH + 3 Cl 2 →5K Cl + K Cl O3 + 3H2O Cl2: võa lµ chÊt khö võa lµ chÊt oxi ho¸. GV: d) + Gäi HS kh¸c nhËn xÐt → GV chÊm 0 2Ca(OH)2 + 2 Cl 2 → Ca (Cl O)2 ®iÓm. − + Ca Cl2 + 2H2O Cl2: võa lµ chÊt khö võa lµ chÊt oxi ho¸. Ho¹t ®éng 2 I. tÝnh chÊt vËt lÝ (5 phót) GV: HS: Cho HS quan s¸t b×nh ®ùng khÝ HCl, Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ nhËn xÐt vÒ c¸c sau ®ã lµm thÝ nghiÖm thö tÝnh tan cña tÝnh chÊt vËt lÝ cña hi®ro clorua. hi®ro clorua trong n−íc → yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt vËt lÝ cña hi®ro clorua. GV: Th«ng b¸o bæ xung c¸c tÝnh chÊt cßn l¹i. Ho¹t ®éng 3 II. tÝnh chÊt ho¸ häc (15 phót) GV: HS: Giíi thiÖu: hi®ro clorua kh« kh«ng lµm Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. qu× tÝm ®æi mµu, kh«ng t¸c dông víi CaCO3 ®Ó gi¶i phãng khÝ CO2. − Dung dÞch hi®ro clorua trong n−íc gäi lµ dung dÞch axit clohi®ric. 18
 3. 1) TÝnh axit cña dung dÞch HCl GV: HS: Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ®Ó dù ®o¸n Th¶o luËn nhãm ®Ó dù ®o¸n tÝnh chÊt tÝnh chÊt ho¸ häc cña HCl (dùa vµo ho¸ häc cña HCl: tr¹ng th¸i oxi ho¸ cña clo, thµnh phÇn − Dung dÞch HCl lµ axit m¹nh. ph©n tö...) vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n − T¸c dông víi oxit baz¬. øng minh ho¹. 2HCl + CaO → CaCl2 + H2O − T¸c dông víi baz¬. NaOH + HCl → NaCl + H2O Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O − T¸c dông víi muèi. GV: CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O Gîi ý ®Ó HS rót ra ®−îc tÝnh oxi ho¸ − T¸c dông víi kim lo¹i (®øng tr−íc H cña nguyªn tö hi®ro trong ph©n tö HCl trong d·y ho¹t ®éng ho¸ häc) (ë ph¶n øng víi kim lo¹i). Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2↑ 2) TÝnh khö cña HCl GV: HS: − − 0 +6 Gäi HS gi¶i thÝch: v× sao HCl (ë thÓ khÝ K2 C 2 O7 + 14H Cl → 3 Cl 2 + 2K Cl vµ trong dung dÞch) cã tÝnh khö? +3 −1 GV: + 2 Cr C l3 + 7H2O +7 − KÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña HCl: 2K Mn O4 + 16H Cl → 2KCl − TÝnh axÝt m¹nh, tÝnh oxi ho¸. +2 0 − TÝnh khö. + 2 Mn Cl2 + 5 Cl 2 + 8H2O Ho¹t ®éng 4 (5 phót) III. ®iÒu chÕ 1) trong phßng thÝ nghiÖm GV: Lµm thÝ nghiÖm ®iÒu chÕ HCl vµ giíi thiÖu nguyªn liÖu ®Ó ®iÒu chÕ, c¸ch l¾p ®Æt. 19
 4. GV: HS: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i nguyªn t¾c ®iÒu §iÒu chÕ hi®ro clorua tõ NaCl r¾n vµ chÕ hi®ro clorua trong phßng thÝ axÝt sunfuric ®Ëm ®Æc: t o nghiÖm (nguyªn liÖu, c¸ch thu, ph−¬ng NaCl + H2SO4 ⎯⎯⎯⎯⎯ NaHSO4 → tr×nh ph¶n øng...) + HCl (r¾n) (®Æc) t o > 400o C 2NaCl + H2SO4 ⎯⎯⎯⎯→ Na2SO4 + 2HCl (r¾n) (®Æc) + C¸ch thu khÝ HCl: − Thu khÝ HCl b»ng c¸ch ®Èy kh«ng khÝ (®Æt ®øng b×nh thu) − Hoµ tan khÝ HCl vµo n−íc, ta ®−îc dung dÞch axÝt clohi®ric 2) Trong c«ng nghiÖp: GV: HS: Giíi thiÖu c¸ch s¶n xuÊt HCl trong Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. c«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng 5 IV. muèi cña axit clohi®ric. nhËn biÕt ion clorua (5 phót) GV: 1) Muèi cña axÝt clohi®ric: Sö dông b¶ng tÝnh tan vµ giíi thiÖu vÒ HS: muèi cña axit HCl → yªu cÇu HS nhËn NhËn xÐt vÒ tÝnh tan cña muèi clorua: xÐt vÒ tÝnh tan. − §a sè muèi clorua dÔ tan trong n−íc: NaCl, KCl, MgCl2... − Mét sè muèi clorua hÇu nh− kh«ng tan: AgCl, PbCl2, CuCl... GV: Giíi thiÖu vÒ mét sè muèi cã øng dông quan träng. VÝ dô: NaCl, ZnCl2, AlCl3... 20
 5. 2) NhËn biÕt ion clorua: GV: HS: Lµm thÝ nghiÖm: nhá dung dÞch Rót ra nhËn xÐt: AgNO3 vµo dung dÞch NaCl → yªu cÇu Dung dÞch AgNO3 lµ thuèc thö ®Ó HS nhËn xÐt hiÖn t−îng vµ nªu c¸ch nhËn biÕt ion Cl− (hiÖn t−îng: xuÊt hiÖn − nhËn biÕt ion Cl . ViÕt ph−¬ng tr×nh kÕt tña tr¾ng) ph¶n øng. AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓ Ho¹t ®éng 6 (4 phót) Cñng cè bµi − Bµi tËp vÒ nhµ GV: HS: Gäi HS nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh Nh¾c l¹i néi dung chÝnh cña bµi. cña bµi. GV: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1: HS: Bµi tËp 1: Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ®Ó Nªu c¸ch lµm bµi tËp 1 ph©n biÖt c¸c dung dÞch: HCl, HNO3, − §¸nh sè thø tù c¸c lä ho¸ chÊt vµ lÊy mÉu thö. NaCl, NaNO3. − Nhá c¸c giät dung dÞch vµo qu× tÝm. − NÕu qu× tÝm chuyÓn ®á: lµ dung dÞch HCl, HNO3 (nhãm 1). − NÕu qu× tÝm kh«ng chuyÓn mµu lµ NaCl, NaNO3 (nhãm 2). + LÇn l−ît nhá dung dÞch AgNO3 vµo c¸c dung dÞch cña nhãm 1 vµ nhãm 2. − ë nhãm 1: nÕu cã kÕt tña lµ dung dÞch HCl, cßn l¹i lµ dung dÞch HNO3 HCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 − ë nhãm 2: nÕu cã kÕt tña lµ dung dÞch NaCl. NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 cßn l¹i lµ NaNO3. 21
 6. GV: NhËn xÐt bµi lµm cña HS vµ chÊm ®iÓm. • Bµi tËp vÒ nhµ: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK tr. 130). TiÕt 51 − 52 Hîp chÊt cã oxi cña clo A - Môc tiªu 1. HS biÕt: − C«ng thøc, tªn gäi mét sè oxit vµ axit cã oxi cña clo. − Quy luËt biÕn ®æi tÝnh oxi ho¸ vµ ®é bÒn cña c¸c hîp chÊt cã oxi cña clo. − TÝnh chÊt chung cña c¸c hîp chÊt cã oxi cña clo lµ tÝnh oxi ho¸. − Ph¶n øng ®iÒu chÕ vµ øng dông cña n−íc Gia-ven, muèi clorua v«i. 2. HS hiÓu: − Trong hîp chÊt cã oxi cña clo, clo cã sè oxi ho¸ d−¬ng. − Hîp chÊt cã oxi cña clo cã tÝnh oxi ho¸. 3. HS vËn dông: − Gi¶i thÝch tÝnh tÈy tr¾ng, s¸t trïng cña n−íc Gia-ven vµ clorua v«i. − ViÕt ®−îc mét sè ph¶n øng ®iÒu chÕ n−íc Gia-ven, clorua v«i, muèi clorat. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − M¸y chiÕu, giÊy trong, bót d¹, b¶ng nhãm.. − N−íc Gia-ven. − MÉu clorua v«i, KClO3, giÊy mµu. − èng hót, èng nghiÖm, kÑp gç. 22
 7. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 kiÓm tra bµi cò − ch÷a bµi tËp vÒ nhµ (10 phót) GV: HS1: KiÓm tra lÝ thuyÕt HS 1: Nªu c¸c tÝnh Tr¶ lêi c©u hái lÝ thuyÕt chÊt ho¸ häc cña HCl. Gi¶i thÝch vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. Gäi hai HS ch÷a bµi tËp 4, 6 (SGK tr. 130) HS2: Ch÷a bµi tËp 4 (SGK tr. 140) a) Axit HCl cã thÓ tham gia ph¶n øng oxi ho¸ khö vµ ®ãng vai trß cña chÊt oxi ho¸: + +2 0 0 2 HCl + Zn → ZnCl2 + H 2 + +3 0 0 6 HCl + 2 Al → 2 AlCl + 3 H 2 b) Axit HCl lµ chÊt khö: KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O to MnO2 + 4HCl ⎯⎯ MnCl2 + Cl2 → + 2H2O HS3: Ch÷a bµi tËp 6 (SGK tr. 140) Bµi tËp 6: C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: to H2 + Cl2 ⎯⎯ 2HCl → (1) HCl + AgNO3→ AgCl ↓ + HNO3 (2) Theo ph−¬ng tr×nh (2) 23
 8. 7,175 nAgCl = = 0,05 mol 108 + 35,5 theo ®Çu bµi: n Cl2 < n H2 gäi sè mol Cl2 ®· ph¶n øng lµ a → nHCl (1)= 2a Ta cã: sè mol HCl cã trong dung dÞch A lµ: (385, 4 + 73a) × 0, 05 nHCl (1)= =2a 50 → 100a= 19,27 + 3,65a → a = 0,2 nHCl (1) = 2a = 0,4 mol nHCl thu ®−îc tèi ®a lµ: 0,3 × 2 = 0,6 mol 0, 4 → HiÖu suÊt ph¶n øng = × 100% 0,6 = 66,67% GV: Cã thÓ gäi HS lµm bµi tËp 6 theo c¸ch kh¸c. GV ch÷a vµ chÊm ®iÓm. Ho¹t ®éng 2 I. s¬ l−îc vÒ c¸c oxit vµ c¸c axit cã oxi cña clo (5 phót) GV: HS: Giíi thiÖu vÒ c¸c oxit vµ c¸c axit cã Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. oxi cña clo (GV chiÕu lªn mµn h×nh: c«ng thøc cña c¸c axit, c¸ch gäi tªn c¸c axit cã oxi cña clo vµ nguyªn t¾c gäi tªn c¸c muèi): + HClO : axit hipoclor¬ +3 HClO2 : axit clor¬. 24
 9. +5 HClO3 : axit cloric. +7 HClO 4 : axit pecloric. GV: HS: Gäi mét HS x¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña X¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña clo. clo trong c¸c axit trªn (GV chiÕu lªn mµn h×nh) GV: ChiÕu lªn mµn h×nh vµ giíi thiÖu sù thay ®æi tÝnh oxi ho¸, tÝnh axit cña c¸c axit cã oxi cña clo: TÝnh bÒn vµ tÝnh axit t¨ng + +3 +5 +7 H Cl O, H Cl O2, H Cl O3, H Cl O4 Kh¶ n¨ng oxi ho¸ t¨ng Ho¹t ®éng 3 III. n−íc Gia-ven, clorua v«i, muèi clorat (20 phót) GV: 1) N−íc Gia-ven Gäi mét HS viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng HS: t¹o thµnh n−íc Gia-ven ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: − + Cl2 + 2NaOH → Na Cl +Na Cl O+H2O N−íc Gia-ven GV: HS: Gi¶i thÝch vÒ tÝnh oxi ho¸ cña n−íc Nghe vµ ghi bµi: Gia-ven (chiÕu ph−¬ng tr×nh ph¶n øng − Lµ muèi cña axit rÊt yÕu, NaClO lªn mµn h×nh) → gäi mét HS so s¸nh (trong n−íc Gia-ven) dÔ t¸c dông víi tÝnh axit cña axit HClO víi H2CO3... CO2 cña kh«ng khÝ t¹o thµnh axit hip«clor¬ NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO 25
 10. - Do cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh, axit HClO cã t¸c dông s¸t trïng, tÈy tr¾ng sîi v¶i, giÊy... GV: HS: Gäi mét HS nªu øng dông cña n−íc Nªu øng dông: n−íc Gia-ven cã tÝnh Gia-ven (GV chiÕu lªn mµn h×nh). oxi ho¸ m¹nh, ®−îc dïng ®Ó tÈy tr¾ng sîi v¶i, giÊy. Nã cßn ®−îc dïng ®Ó s¸t trïng vµ tÈy uÕ nhµ vÖ sinh. 2) Clorua v«i: GV: HS: Giíi thiÖu ph¶n øng, ®iÒu kiÖn cña ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: cho khÝ ph¶n øng t¹o thµnh clorua v«i vµ chiÕu Cl2 t¸c dông víi v«i t«i hoÆc v«i s÷a. lªn mµn h×nh 30o C Cl2 + Ca(OH)2 ⎯⎯⎯ CaOCl2→ → gäi HS x¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña clo + H2O trong ph¶n øng. GV: Gi¶i thÝch: clorua v«i lµ muèi hçn hîp cña canxi víi hai lo¹i gèc axit lµ clorua − ( Cl ) vµ hipoclorit (ClO) → h−íng dÉn HS x¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña clo trong ph©n tö CaOCl2 → x¸c ®Þnh sè oxi ho¸ cña clo tr−íc vµ sau ph¶n øng. GV: HS: Cho HS quan s¸t mÉu clorua v«i vµ Quan s¸t vµ nhËn xÐt tÝnh chÊt vËt lÝ nhËn xÐt mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ. cña clorua v«i: lµ chÊt bét mµu tr¾ng, cã mµu xèc cña khÝ clo GV: HS: Gi¶i thÝch vÒ tÝnh oxi ho¸ m¹nh cña ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: clorua v«i − h−íng dÉn HS viÕt ph−¬ng - Khi t¸c dông víi axit HCl, clorua v«i tr×nh ph¶n øng cña clorua v«i víi HCl gi¶i phãng khÝ Cl2: vµ víi CO2, H2O (trong kh«ng khÝ Èm) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O → GV chiÕu l¹i ph−¬ng tr×nh ph¶n øng - Trong kh«ng khÝ Èm, clorua v«i t¸c lªn mµn h×nh. 26
 11. dông víi CO2, h¬i n−íc lµm tho¸t ra axit hipoclor¬: 2CaOCl2 + CO2 + H2O → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO GV: Gäi HS nªu øng dông cña clorua v«i, sau ®ã GV chiÕu c¸c øng dông cña clorua v«i lªn mµn h×nh. 3) Muèi clorat: GV: Giíi thiÖu: muèi clorat lµ muèi cña axit cloric (HClO3). Muèi clorat quan träng h¬n c¶ lµ kali clorat (KClO3). GV: a) §iÒu chÕ HS: Yªu cÇu HS viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña clo víi dung dÞch KOH, sau ®ã GV ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: khi cho h−íng dÉn HS viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n clo t¸c dông víi dung dÞch kiÒm nãng øng t¹o ra kali clorat vµ so s¸nh ®iÒu th× ph¶n øng kh«ng t¹o ra muèi kiÖn cña 2 ph¶n øng trªn, x¸c ®Þnh sè hipoclorit mµ t¹o ra muèi clorat: oxi ho¸ cña clo trong ph−¬ng tr×nh ph¶n − +5 0 to 3 Cl 2 + 6KOH ⎯⎯ 5K Cl + K Cl O3 → øng. + 3H2O GV: Gäi mét HS cho biÕt vai trß cña clo trong ph¶n øng trªn (Cl2 võa lµ chÊt oxi ho¸, võa lµ chÊt khö.) GV: HS: Giíi thiÖu: kali clorat cßn ®−îc ®iÒu Ghi bµi vµ nghe gi¶ng. chÕ b»ng c¸ch ®iÖn ph©n dung dÞch HCl 25% ë nhiÖt ®é 70oC− 75oC (GV chiÕu c©u nµy lªn mµn h×nh). 27
 12. b) TÝnh chÊt GV: HS: Cho HS ®äc SGK hoÆc quan s¸t mÉu Quan s¸t mÉu KClO3 vµ nhËn xÐt vÒ KClO3 vµ nhËn xÐt tÝnh chÊt vËt lÝ → GV giíi thiÖu thªm vµ gîi ý HS liªn + ë tr¹ng th¸i r¾n: hÖ kiÕn thøc cò ®Ó nªu ®−îc mét sè tÝnh − KClO3 lµ chÊt oxi hãa m¹nh: chÊt ho¸ häc cña KClO3 nh− tÝnh chÊt to 2KClO3 ⎯⎯ 2KCl + 3O2 → oxi ho¸ m¹nh. − Hçn hîp KClO3 víi S vµ C sÏ næ khi ®Ëp m¹nh. c) øng dông GV: HS: Gäi HS ®äc SGK vµ nªu øng dông cña øng dông: KClO3. §äc SGK vµ nªu øng dông cña KClO3. Ho¹t ®éng 4 Cñng cè bµi − bµi tËp vÒ nhµ GV: HS: Gä HS nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh cña HÖ thèng l¹i néi dung cña bµi. bµi (GV chiÕu lªn mµn h×nh). GV: HS: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 4 (SGK tr. Lµm bµi tËp 4 (SGK tr. 134) vµo vë: 134). a) §iÒu chÕ n−íc Gia-ven: to NaCl + H2SO4 ⎯⎯ NaHSO4+ HCl↑ → (r¾n) (®Æc) to 4HCl + MnO2 ⎯⎯ MnCl2 + Cl2 → + H2O (®Æc) − + 0 Cl 2 + NaOH→ Na Cl + Na Cl O + H2O N−íc Gia-ven b) Kali clorat: to 3CL2 + 6KOH ⎯⎯ 5KCl + KClO3 → + 3H2O 28
 13. c) Clorua v«i: 30o C Cl2 + Ca(OH)2 ⎯⎯⎯ CaOCl2 + H2O → (k) (r) d) Oxi: to 2KClO3 ⎯⎯ 2KCl + 3O2↑ → GV: ChiÕu bµi lµm cña mét sè HS lªn mµn h×nh vµ nhËn xÐt, chÊm ®iÓm. • Bµi tËp vÒ nhµ: 1, 2, 3, 5, (SGK tr. 134). TiÕt 53 − 54 LuyÖn tËp vÒ clo vμ hîp chÊt cña clo A - Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc − CÊu t¹o nguyªn tö, cÊu t¹o ph©n tö, tÝnh chÊt vµ øng dông cña clo. − Hîp chÊt cña clo: + Hîp chÊt cã oxi cña clo cã tÝnh oxi ho¸. + Axit clohi®ric cã tÝnh axit m¹nh vµ cã tÝnh khö cña gèc clorua. − §iÒu chÕ clo vµ hîp chÊt cña clo. 2. RÌn kÜ n¨ng − Gi¶i thÝch tÝnh chÊt oxi ho¸ m¹nh cña clo vµ hîp chÊt cã oxi cña clo b»ng kiÕn thøc ®· häc (cÊu t¹o nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn, sè oxi ho¸...). − ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc gi¶i thÝch, chøng minh tÝnh chÊt cña clo vµ hîp chÊt cña clo. 29
 14. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: M¸y chiÕu, bót d¹, giÊy trong, b¶ng nhãm. HS: ¤n tËp c¸c kiÕn thøc vÒ clo vµ c¸c hîp chÊt cña clo. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 A. kiÕn thøc cÇn n¾m v÷ng (15 phót) GV: HS: Yªu cÇu HS viÕt cÊu h×nh electron → ViÕt cÊu h×nh electron cña clo: Cl (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 dù ®o¸n tÝnh chÊt cña clo. GV: NhËn xÐt: vµ dù ®o¸n tÝnh chÊt cña clo. Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®Ó ®iÒn vµo HS: c¸c néi dung cã trong b¶ng sau: Th¶o luËn nhãm ®Ó ®iÒn c¸c néi dung cña b¶ng. TÝnh chÊt vËt lÝ TÝnh chÊt ho¸ häc §iÒu chÕ CTPT, CTCT Clo Hi®ro clorua N−íc Gia-ven Clorua v«i Kali clorat GV: ChiÕu bµi lµm cña c¸c nhãm lªn mµn h×nh, nhËn xÐt, chÊm ®iÓm. 30
 15. Ho¹t ®éng 2 B. bµi tËp (28 phót) GV: HS: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lµm bµi tËp vµo vë. vµo vë. Sau ®ã GV gäi mét sè HS lªn ch÷a, hoÆc chiÕu bµi lµm cña HS lªn mµn h×nh vµ nhËn xÐt. GV: Bµi tËp 1: chän B Gäi HS viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng cña Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 bµi tËp 1 lªn b¶ng. Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 Bµi tËp 2: Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: to 1) Cl2 + 2Na ⎯⎯ 2NaCl → dp MN 2) 2NaCl + 2H2O ⎯⎯⎯⎯ NaOH → + Cl2 + H2 to 3) NaClr + H2SO4 ® ⎯⎯ NaHSO4 → + HCl 4) HCl + NaOH → NaCl + H2O to 5) 4HCl® + MnO2 ⎯⎯ MnCl2 + Cl2 → + 2H2O o t 6) Cl2 + H2 ⎯⎯ 2HCl → Bµi tËp 3: 1) +1 − 0 0 to a) 2 K + Cl 2 ⎯⎯ 2 K Cl → +5 −2 − 0 to b) 2K Cl O3 ⎯⎯ 2K Cl + 3 O2 ↑ → c) K2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2KCl 31
 16. −1 − 0 0 d) 2K Br + Cl 2 → 2K Cl + Br2 2) C¸c ph¶n øng ë phÇn a, b, d lµ ph¶n øng oxi ho¸ khö. Bµi tËp 4: 30o C 1) Cl2 + Ca(OH)2 ⎯⎯⎯ CaOCl2 → + H2O 2) CaOCl2 + 2HCl → CaCl2 + Cl2 + H2O 3) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O 4) NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O to 5) Cl2 + 6KOH ⎯⎯ KClO3 + 5KCl → + 3H2O 6) KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2 + 3H2O GV: Bµi tËp 5: GV cã thÓ gîi ý HS lµm bµi tËp 5 b»ng Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: Mg + Cl2 → MgCl2 c¸c b−íc: (1) 2Mg + O2 → 2MgO - ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. (2) - §Æt Èn sè vµ lËp ph−¬ng tr×nh dùa 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 (3) vµo sè electron cho, nhËn. 4Al + 3O2 → 2Al2O3 (4) - Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh, tÝnh to¸n. Gäi sè mol Cl2 vµ O2 cã trong hçn hîp A lÇn l−ît lµ x, y − Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng: mhçn hîp A = 37,05 − (4,8 + 8,1) = 24,15 gam 4,8 nMg = = 0,2 (mol) 24 8,1 nAl = = 0,3 (mol) 27 − Ph−¬ng tr×nh nh−êng electron: 32

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản