intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 8

Chia sẻ: Ajsdk Askdakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
69
lượt xem
25
download

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 8', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 8

 1. - Lµm ®á qu× tÝm. - T¸c dông víi kim lo¹i ho¹t ®éng Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ - T¸c dông víi oxit baz¬ vµ baz¬: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O - T¸c dông víi muèi cña axit yÕu: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O Ho¹t ®éng 4 (15 phót) b) TÝnh chÊt cña axit sunfuric ®Æc GV: HS: BiÓu diÔn cho HS quan s¸t c¸c thÝ ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: +3 +6 0 nghiÖm: 2 Fe + 6H2 S O4 → Fe2 (SO4)3 - Fe + H2SO4 ®Æc/ to (®Æc, nãng) +4 - Cu + H2SO4 ®Æc / to + 3 S O2 + 6H2O - S + H2SO4 ®Æc/to +6 +2 +4 0 Cu + H2 S O4 → Cu SO4 + S O2 Yªu cÇu HS nhËn xÐt vµ viÕt ph−¬ng (®Æc, nãng) + 2H2O tr×nh ho¸ häc. +6 +4 0 S + 2H2 S O4 → 3 S O2 + 2H2O GV gîi ý HS viÕt ph¶n øng. (®Æc) +6 +4 0 −1 + H2 S O4 → I + S O2 + 2H2O 2HI (®Æc) ⇒ Axit H2SO4 ®Æc vµ nãng cã tÝnh oxi ho¸ rÊt m¹nh, oxi ho¸ ®−îc hÇu hÕt c¸c kim lo¹i (trõ Au, Pt), nhiÒu phi kim (C, S, P) vµ nhiÒu hîp chÊt cã tÝnh khö. GV: HS: Bæ xung: axit H2SO4 ®Æc nguéi lµm mét CuSO .5H O ⎯H2SO4 ®Æc → CuSO ⎯⎯⎯⎯ 4 2 4 sè kim lo¹i nh− Fe, Al, Cr bÞ thô ®éng + 5H2O ho¸. 113
 2. GV cho HS quan s¸t thÝ nghiÖm H2SO4 C (H O) ⎯H2SO4 ®Æc → n−íc + mH O ⎯⎯⎯⎯ n2m 2 ®Æc t¸c dông víi CuSO4.5H2O vµ víi (C + 2H SO → CO + 2SO + 2H O) 2 4 2 2 2 ®−êng kÝnh. Rót ra nhËn xÐt, viÕt (®Æc) ph−¬ng tr×nh ph¶n øng? ⇒ Axit H2SO4 ®Æc cã thÓ lÊy H2O trong muèi ngËm n−íc hoÆc trong gluxit,... Ho¹t ®éng 5 (3 phót) 4. øng dông GV: HS: ChiÕu s¬ ®å øng dông cña H2SO4 trong Th¶o luËn c¸c øng dông vµ rót ra nhËn ®êi sèng vµ s¶n xuÊt (SGK) lªn mµn xÐt: H2SO4 lµ ho¸ chÊt hµng ®Çu trong h×nh ®Ó HS th¶o luËn. nhiÒu ngµnh s¶n xuÊt. Ho¹t ®éng 6 (5 phót) 5) S¶n xuÊt axit sunfuric GV: HS: Yªu cÇu HS t×m hiÓu SGK ®Ó nªu c¸c a) S¶n xuÊt SO2: c«ng ®o¹n s¶n xuÊt H2SO4 trong c«ng − N−íng quÆng pirit s¾t (FeS2): nghiÖp, viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. to 4FeS2 + 11O2 ⎯⎯ 2Fe2O3 + 8SO2 → GV chiÕu s¬ ®å s¶n xuÊt axit H2SO4 − §èt ch¸y l−u huúnh: lªn mµn h×nh ®Ó rót ra c¸c biÖn ph¸p kÜ to thuËt ®· ®−îc ¸p dông. S + O2 ⎯⎯ SO2 → b) s¶n xuÊt SO3: xt, t o 2SO2 + O2 ⎯⎯⎯ 2SO3 → c) S¶n xuÊt H2SO4: H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3 H2SO4.nSO3 + nH2O → (n + 1) H2SO4 Ho¹t ®éng 7 (3 phót) GV: 6. Muèi sunfat vµ nhËn biÕt ion sunfat H−íng dÉn HS cho biÕt mét sè thÝ dô HS: vÒ muèi sunfat trung hoµ vµ muèi a) Muèi sunfat: sunfat axit. − Trung hßa: Na SO MgSO ... 2 4 4 114
 3. − Axit: NaHSO4, Mg(HSO4)2 b) NhËn biÕt c¸c ion sunfat ( SO2 − ) GV: 4 H−íng dÉn HS lµm thÝ nghiÖm: Nhá tõ H SO + BaCl → BaSO ↓ + 2HCl 2 4 2 4 tõ dung dÞch BaCl2 vµo c¸c èng nghiÖm ®ùng H2SO4 lo·ng vµ dung dÞch Na2SO4 + BaCl2→ BaSO4↓ + 2NaCl Na2SO4. Quan s¸t hiÖn t−îng? viÕt (mµu tr¾ng) NhËn xÐt: thuèc thö cña ion SO2 − lµ ph−¬ng tr×nh ho¸ häc? nhËn xÐt. 4 dung dÞch muèi Ba2 + hoÆc Ba(OH)2 Ho¹t ®éng 8 (1 phót) Cñng cè bµi GV: H−íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5 (SGK) Bµi tËp vÒ nhµ: 6, 7, 8, 9, 10 (SGK) TiÕt 74 LuyÖn tËp ch−¬ng 6 A - Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc − TÝnh chÊt ho¸ häc (®Æc biÖt lµ tÝnh oxi ho¸) cña c¸c ®¬n chÊt: O2, O3, S. − TÝnh chÊt ho¸ häc cña mét sè hîp chÊt: H2O2, H2S, SO2, SO3, H2SO4. 2. RÌn kÜ n¨ng − So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc gi÷a O2 vµ S dùa vµo cÊu t¹o nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn cña chóng. − Dïng sè oxi ho¸ ®Ó gi¶i thÝch tÝnh oxi ho¸ cña oxi, tÝnh oxi ho¸, tÝnh khö cña l−u huúnh vµ hîp chÊt cña l−u huúnh. − ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc chøng minh tÝnh chÊt cña ®¬n chÊt vµ hîp chÊt cña oxi, l−u huúnh. 115
 4. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: B¶ng tãm t¾t tÝnh chÊt c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh (trong SGK) HS: ¤n tËp kiÕn thøc trong ch−¬ng. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 A. kiÕn thøc cÇn n¾m v÷ng I. TÝnh chÊt cña oxi vµ l−u huúnh (10 phót) 1) CÊu h×nh electron nguyªn tö (10 phót) HS: GV: Yªu cÇu HS viÕt cÊu h×nh e nguyªn tö ViÕt cÊu h×nh e cña O, S vµ rót ra nhËn O, S ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n vµ tr¹ng th¸i xÐt: kÝch thÝch + ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n: CÊu h×nh e líp ngoµi cïng cña O, S gièng nhau (®Òu cã So s¸nh cÊu h×nh e cña O, S ë tr¹ng th¸i c¬ b¶n, tr¹ng th¸i kÝch thÝch vµ rót ra 2 e ®éc th©n). nhËn xÐt. + ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch: do S cã ph©n líp d nªn cã thÓ cã 4 hoÆc 6 e ®éc th©n. Ho¹t ®éng 2 GV: 2) TÝnh chÊt ho¸ häc (10 phót) Tæ chøc cho c¸c nhãm th¶o luËn c¸c HS: néi dung sau: Th¶o luËn nhãm. - TÝnh chÊt ho¸ häc cña nguyªn tè oxi + TÝnh chÊt hãa häc gièng nhau: vµ l−u huúnh gièng vµ kh¸c nhau nh− thÕ nµo? - Oxi vµ l−u huúnh cã ®é ©m ®iÖn - ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh t−¬ng ®èi lín: chóng lµ nh÷ng nguyªn ho¹. tè phi kim cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. - TÝnh oxi ho¸ cña nguyªn tè oxi m¹nh 116
 5. h¬n l−u huúnh. + TÝnh chÊt kh¸c nhau: - Nguyªn tè oxi oxi ho¸ hÇu hÕt c¸c kim lo¹i, nhiÒu phi kim vµ nhiÒu hîp chÊt. Trong c¸c ph¶n øng nµy, sè oxi ho¸ cña oxi gi¶m tõ 0 xuèng −2. Ph−¬ng tr×nh: tO 3Fe + 2O2 ⎯⎯ Fe3O4 → tO C + O2 ⎯⎯ CO2 → O C2H6O + 3O2 ⎯t⎯ 2CO2 + 3H2O → - Nguyªn tè l−u huúnh t¸c dông víi nhiÒu kim lo¹i, mét sè phi kim. Trong nh÷ng ph¶n øng nµy, sè oxi ho¸ cña nguyªn tè l−u huúnh cã thÓ thay ®æi nh− sau: - Khi l−u huúnh t¸c dông víi chÊt khö m¹nh: Sè oxi ho¸ cña S gi¶m tõ 0 xuèng −2 (l−u huúnh thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸). tO Fe + S ⎯⎯ FeS → tO H2 + S ⎯⎯ H2S → - Khi l−u huúnh t¸c dông víi chÊt oxi hãa m¹nh: Sè oxi ho¸ cña l−u huúnh t¨ng tõ 0 ®Õn + 4 hoÆc + 6 (l−u huúnh thÓ hiÖn tÝnh khö). O S + O2 ⎯t⎯ SO2 → S + 6HNO3 ® → 6NO2 + H2SO4 GV: Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy, GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn. 117
 6. Ho¹t ®éng 3 (10 phót) III. tÝnh chÊt c¸c hîp chÊt cña oxi, l−u huúnh 1) Hîp chÊt cña oxi, hi®ro peoxit (H2O2) GV: HS: Gäi mét HS nhËn xÐt sè oxi ho¸ cña NhËn xÐt: oxi trong hîp chÊt hi®ro peoxit → gi¶i − Trong hîp chÊt H2SO4: sè oxi ho¸ cña nguyªn tè oxi lµ −1 (sè oxi ho¸ trung thÝch vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc? − Yªu cÇu HS viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n gian gi÷a 0 vµ −2). V× vËy H2O2 thÓ øng minh ho¹ cho tÝnh chÊt ho¸ häc cña hiÖn tÝnh khö khi nã t¸c dông víi chÊt hi®ro peoxit oxi ho¸, thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ khi t¸c dông víi chÊt khö. Ph−¬ng tr×nh: H2O2 thÓ hiÖn tÝnh khö: −1 +7 5H2 O2 + 2K Mn O4 + 3H2SO4 +4 −2 0 → K2SO4 + 2 Mn SO4 + 8H2 O + 5 O2 Ph−¬ng tr×nh: H2O2 thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸: −1 −1 −2 0 H2 O2 + 2K I → I 2 + 2K O H Ho¹t ®éng 4 (20 phót) 2) Hîp chÊt cña l−u huúnh: H2S, SO2, SO3,H2SO4 GV: HS: Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®Ó hoµn Th¶o luËn nhãm vµ hoµn thµnh néi thµnh néi dung cña b¶ng sau: dung cña b¶ng t−êng tr×nh. C«ng thøc cÊu t¹o, Ph−¬ng tr×nh C«ng thøc ph©n tö TÝnh chÊt ho¸ häc tr¹ng th¸i oxi ho¸ minh ho¹ H2S SO2 SO3 H2SO4 118
 7. GV: Treo néi dung b¶ng cña c¸c nhãm ®· hoµn thµnh vµ nhËn xÐt. → GV tæng kÕt l¹i c¸c néi dung lÝ thuyÕt ®· «n tËp trong giê. TiÕt 75 LuyÖn tËp ch−¬ng 6 (tiÕp) A - Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc − TÝnh chÊt ho¸ häc (®Æc biÖt lµ tÝnh oxi ho¸) cña c¸c ®¬n chÊt: O2, O3, S. − TÝnh chÊt ho¸ häc cña mét sè hîp chÊt: H2O2, H2S, SO2, SO3, H2SO4. 2. RÌn kÜ n¨ng: − So s¸nh tÝnh chÊt ho¸ häc gi÷a O2 vµ S dùa vµo cÊu t¹o nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn cña chóng. − Dïng sè oxi ho¸ ®Ó gi¶i thÝch tÝnh oxi ho¸ cña oxi, tÝnh oxi ho¸, tÝnh khö cña l−u huúnh vµ hîp chÊt cña l−u huúnh. − ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc chøng minh tÝnh chÊt cña ®¬n chÊt vµ hîp chÊt cña oxi, l−u huúnh. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: B¶ng tãm t¾t tÝnh chÊt c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh (trong SGK) HS: ¤n tËp kiÕn thøc trong ch−¬ng. 119
 8. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 (14 phót) GV: 1) Bµi tËp 3 (SGK tr. 190) Tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm lµm HS: bµi tËp 3 (SGK tr. 190) (viÕt vµo b¶ng Th¶o luËn nhãm, lµm bµi tËp 3: nhãm hoÆc vµo vë). +) +6 −1 −2 0 H2 S O4 + 8H I → 4 I 2 + H2 S + 4H2O −1 0 4 × 2 I → I 2 + 2e +6 −2 1× S + 8e → S H2SO4: chÊt oxi ho¸. HI: chÊt khö. +) +6 −1 +4 0 H2 S O4 + 2H Br → Br2 + S O2 + 2H2O +6 +4 1× S + 2e → S −1 0 1× 2 Br → Br2 + 2e H2SO4: chÊt oxi ho¸ HBr: chÊt khö +) +3 +6 +6 0 6 H2 S O4 + 2 Fe → Fe2 ( S O4)3 +4 + 3 S O2 + 6H2O +3 0 2× Fe → Fe + 3e +6 +4 3× S + 2e → S H2SO4: chÊt oxi ho¸, m«i tr−êng 120
 9. Fe: chÊt khö +) +6 +2 +6 0 2 H2 S O4 + Zn → Zn S O4 + 2H2O +4 + S O2 +2 0 1× Zn → Zn + 2e +6 +4 1× S + 2e → S H2SO4: chÊt oxi ho¸ vµ lµ m«i tr−êng. Zn: chÊt khö +) +6 +2 +6 0 0 4H2 S O4 + 3 Zn → 3 Zn S O4 + S + 4H2O +2 0 3× Zn → Zn + 2e +6 0 1× S + 6e → S H2SO4: chÊt oxi ho¸ vµ lµ m«i tr−êng Zn: chÊt khö. +) +6 +2 +6 −2 0 5 H2 S O4 + 4 Zn → 4 Zn S O4 + H2 S + 4H2O +2 0 4× Zn → Zn + 2e +6 −2 1× S + 8e → S H2SO4: chÊt oxi ho¸ vµ lµ m«i tr−êng Zn: chÊt khö GV: Treo b¶ng cña c¸c nhãm vµ tæ chøc nhËn xÐt, chÊm ®iÓm. 121
 10. Ho¹t ®éng 2 (10 phót) 2) Bµi tËp 5 (SGK tr. 191) GV: HS: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp vµo vë Lµm bµi tËp 5 vµo vë → GV gäi mét HS ch÷a bµi. +) Bét A: MgO B: S C: SO2 C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: to 2Mg + O2 ⎯⎯ 2MgO → to 2Mg + SO2 ⎯⎯ 2MgO + S → to S + O2 ⎯⎯ SO2 → 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2KMnO4 + 2H2SO4 GV: NhËn xÐt bµi lµm cña HS vµ chÊm ®iÓm. Ho¹t ®éng 3 (20 phót) 3) Bµi tËp 9 (SGK tr. 191) GV: HS: Cho HS lµm bµi tËp vµo vë Lµm bµi tËp 9 (SGK 191) a) Gäi c«ng thøc cña oleum lµ: H2SO4.nSO3 Gäi sè mol cña 3,38g A lµ a Ph−¬ng tr×nh: H2SO4.nSO3 + nH2O → (n + 1)H2SO4 a a(n + 1) H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O a(n + 1) 2a(n + 1) Theo ®Çu bµi: 122
 11. nKOH = 0,8 × 0,1 =0.08 mol → ta cã hÖ: 2a(n + 1)=0,08 a(98 + 80n)=3,38 Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ta cã: a = 0,01 n=3 VËy c«ng thøc cña oleum lµ: H2SO4.3SO3 b) Ph−¬ng tr×nh: H2SO4.3SO3 + 3H2O → 4H2SO4 b 4b Gäi sè mol oleum cÇn dïng lµ b Ta cã khèi l−îng oleum lµ: 338b → Khèi l−îng dung dÞch H2SO4 lµ: 200 + 338b → Khèi l−îng H2SO4 trong dung dÞch 10% lµ: 10 (200 + 338b) = 20 + 33,8b 100 Theo ph−¬ng tr×nh ta cã: 4b × 98 = 20 + 33,8b 20 →b= 358,2 +) Khèi l−îng oleum lµ: 20 × 338 → = 18,872 gam 358,2 GV: NhËn xÐt vµ ch÷a bµi lµm cña HS. Ho¹t ®éng 4 (5 phót) • H−íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp vÒ nhµ: bµi tËp: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10. 123
 12. TiÕt 76 bμi Thùc hμnh sè 6 tÝnh chÊt c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh A - Môc tiªu − Cñng cè c¸c thao t¸c thÝ nghiÖm an toµn, chÝnh x¸c, ®Æc biÖt ®èi víi H2SO4. − Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ tÝnh khö cña hîp chÊt H2S, tÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh khö cña SO2, tÝnh oxi ho¸ m¹nh vµ tÝnh h¸o n−íc cña H2SO4 ®Æc. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: 1. Dông cô thÝ nghiÖm: − èng nghiÖm: 2 − èng hót nhá giät: 2 − §Ìn cån: 1 − èng cao su dµi 3cm: 1 − Bé gi¸ thÝ nghiÖm: 1 − Gi¸ ®Ó èng nghiÖm: 1 − èng nghiÖm cã nh¸nh: 1 − èng thuû tinh (ch÷ L vµ th¼ng): 3 − Nót cao su cã lç: 2 − èng thuû tinh mét ®Çu vuèt nhän: 1 2. Ho¸ chÊt: − Dung dÞch HCl − Na2SO3 (tinh thÓ) − H2SO4 ®Æc − Dung dÞch KMnO4 lo·ng − FeS − Cu (phoi bµo) − §−êng kÝnh tr¾ng (hoÆc bét g¹o) C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 kiÓm tra c¸c néi dung lÝ thuyÕt (10 phót) GV: HS: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c néi dung sau: Tr¶ lêi c¸c c©u hái cña GV. - Nªu tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña H2S, SO2, H2SO4 vµ gi¶i thÝch? - ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. 124
 13. GV: HS: Nªu môc ®Ých cña buæi thùc hµnh, KiÓm tra c¸c dông cô, ho¸ chÊt cÇn cho h−íng dÉn HS kiÓm tra dông cô, ho¸ buæi thùc hµnh. chÊt cña nhãm m×nh. Ho¹t ®éng 2 (25 phót) GV: H−íng dÉn HS lµm c¸c thÝ nghiÖm. Cho HS lµm thÝ nghiÖm vµ ghi l¹i c¸ch tiÕn hµnh, nªu hiÖn t−îng vµ gi¶i thÝch theo mÉu t−êng tr×nh sau: C¸ch tiÕn hµnh, Gi¶i thÝch vµ Stt Tªn thÝ nghiÖm h×nh vÏ, s¬ ®å, HiÖn t−îng viÕt PTP¦ dông cô 1 §iÒu chÕ vµ chøng minh tÝnh khö cña hi®rosunfua. 2 §iÒu chÕ vµ chøng minh tÝnh chÊt ho¸ häc cña l−u huúnh ®ioxit. 3 TÝnh oxi ho¸ vµ tÝnh h¸o n−íc cña H2SO4 Ho¹t ®éng 3 (10 phót) GV: HS: - Yªu cÇu HS lµm t−êng tr×nh. - Lµm t−êng tr×nh. - Dän, röa dông cô, vÖ sinh phßng thùc - Röa dông cô, vÖ sinh phßng thùc hµnh. hµnh. GV: NhËn xÐt vµ rót kinh nghiÖm vÒ buæi thùc hµnh. TiÕt 77 KiÓm tra 1 tiÕt 125
 14. Ch−¬ng 7 tèc ®é ph¶n øng vμ c©n b»ng ho¸ häc TiÕt 78 Tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc A - Môc tiªu 1. HS biÕt: tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc lµ g×? 2. HS hiÓu: T¹i sao nh÷ng yÕu tè nång ®é, ¸p suÊt, nhiÖt ®é, diÖn tÝch bÒ mÆt chÊt ph¶n øng, chÊt xóc t¸c cã ¶nh h−ëng ®Õn tèc ®é ph¶n øng. 3. HS vËn dông: − Sö dông c«ng thøc tÝnh tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng. − VËn dông c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn tèc ®é ph¶n øng ®Ó lµm t¨ng tèc ®é cña ph¶n øng. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − Dông cô thÝ nghiÖm: cèc thÝ nghiÖm lo¹i 100 ml; ®Ìn cån. − Ho¸ chÊt: c¸c dung dÞch BaCl2, Na2S2O3, H2SO4 cã cïng nång ®é 0,1M; Zn (h¹t), KMnO4 (tinh thÓ), CaCO3, H2O2, MnO2. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. kh¸i niÖm vÒ tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc (10 phót) GV: 1. ThÝ nghiÖm Lµm thÝ nghiÖm theo c¸c tiÕn tr×nh sau: + Giíi thiÖu: - Môc ®Ých thÝ nghiÖm. - C¸c ho¸ chÊt ban ®Çu gåm cã: 3 dung dÞch BaCl2, Na2CO3 vµ BaCl2 cã cïng nång ®é 0,1M. 126
 15. GV: HS: Lµm thÝ nghiÖm: ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng vµo vë. 1) §æ 25ml dung dÞch H2SO4 vµo cèc BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl (1) Na2S2O3 + H2SO4 → S↓ + SO2 + H2O ®ùng 25ml dung dÞch BaCl2 2) §æ 25ml dung dÞch H2SO4 vµo 25ml + Na2SO4 (2) dung dÞch Na2S2O3 → GV chiÕu HS: ph−¬ng tr×nh lªn mµn h×nh. Quan s¸t thÝ nghiÖm vµ nhËn xÐt: − Yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt. ë thÝ nghiÖm (1) thÊy xuÊt hiÖn ngay kÕt tña tr¾ng cña BaSO4. ë thÝ nghiÖm (2) mét l¸t míi thÊy mµu tr¾ng ®ôc cña S xuÊt hiÖn. NhËn xÐt: Ph¶n øng (1) x¶y ra nhanh h¬n ph¶n øng (2) GV: HS: ChiÕu nhËn xÐt vÒ tèc ®é 2 ph¶n øng Nghe vµ ghi bµi. lªn mµn h×nh, ®ång thêi kÕt luËn: “nãi chung c¸c ph¶n øng x¶y ra nhanh, chËm kh¸c nhau. §Ó ®¸nh gi¸ møc ®é x¶y ra nhanh chËm cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc, ng−êi ta ®−a ra kh¸i niÖm tèc ®é ph¶n øng ho¸ häc, gäi t¾t lµ tèc ®é ph¶n øng.” Ho¹t ®éng 2 2) Tèc ®é ph¶n øng (10 phót) GV: HS: Nªu c©u hái vµ chiÕu lªn mµn h×nh: Tr¶ lêi: trong qu¸ tr×nh diÔn biÕn ph¶n Trong qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña ph¶n øng, øng, nång ®é cña c¸c chÊt ph¶n øng nång ®é c¸c chÊt tham gia ph¶n øng vµ gi¶m dÇn, ®ång thêi nång ®é cña c¸c c¸c chÊt t¹o thµnh sau ph¶n øng thay s¶n phÈm t¨ng dÇn. ®æi nh− thÕ nµo? 127
 16. GV: ChiÕu c©u tr¶ lêi lªn mµn h×nh, vµ th«ng b¸o: Ph¶n øng x¶y ra cµng nhanh th× trong mét ®¬n vÞ thêi gian, nång ®é c¸c chÊt ph¶n øng gi¶m vµ nång ®é c¸c s¶n phÈm t¨ng cµng nhiÒu. Nh− vËy, cã thÓ dïng ®é biÕn thiªn nång ®é theo thêi gian cña mét chÊt bÊt k× trong ph¶n øng lµm th−íc ®o tèc ®é ph¶n øng. VËy tèc ®é ph¶n øng lµ g×? GV: HS: Gäi mét HS nªu ®¬n vÞ tÝnh cña c¸c ®¹i Nªu kh¸i niÖm: l−îng trªn. Tèc ®é ph¶n øng lµ ®é biÕn thiªn nång ®é cña mét trong c¸c chÊt ph¶n øng hoÆc s¶n phÈm trong mét ®¬n vÞ thêi gian. HS: Nång ®é th−êng ®−îc tÝnh b»ng mol/lÝt, cßn ®¬n vÞ thêi gian cã thÓ lµ gi©y (s), phót, giê... Ho¹t ®éng 3 (23 phót) GV: 3. Tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng ChiÕu lªn mµn h×nh: xÐt ph¶n øng: A → B Nång ®é cña c¸c chÊt A t¹i thêi ®iÓm t1, t2 lµ C1, C2 (C2 < C1) → hái HS: tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng ®−îc tÝnh b»ng bÓu thøc nµo GV: HS: Yªu cÇu HS x©y dùng biÓu thøc tÝnh X©y dùng biÓu thøc tÝnh tèc ®é ph¶n tèc ®é trung b×nh cña ph¶n øng tÝnh øng: theo chÊt A, hoÆc chÊt B vµ gi¶i thÝch. 128

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản