intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 2 part 8

Chia sẻ: Ajsdk Askdakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
50
lượt xem
9
download

Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 2 part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 2 part 8', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng hóa học 10 tập 2 part 8

 1. GV sö dông phiÕu häc tËp sè 1 vµ chiÕu HS lªn b¶ng lµm bµi. néi dung lªn mµn h×nh : Hoµn thµnh s¬ ®å ph¶n øng : SO3 Na2SO4 SO2 H 2S H2SO4 S GV yªu cÇu HS nhËn xÐt : – Ph¶n øng nµo lµ ph¶n øng oxi hãa – khö vµ kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi hãa – khö ? – Vai trß cña c¸c chÊt trong ph¶n øng oxi hãa – khö ? GV yªu cÇu nh÷ng HS kh¸c nhËn xÐt bµi lµm vµ bæ sung, söa ch÷a, cho ®iÓm. i. axit sunfuric Ho¹t ®éng 2 (5 phót) 1. TÝnh chÊt vËt lÝ GV cho HS quan s¸t b×nh ®ùng dung HS nhËn xÐt : dÞch H2SO4 ®Æc vµ ph¸t biÓu tÝnh chÊt – ChÊt láng, s¸nh, kh«ng mµu, kh«ng vËt lÝ. bay h¬i. GV cho HS nghiªn cøu h×nh 6.6 (SGK) – Tan v« h¹n trong n−íc vµ táa nhiÒu vµ yªu cÇu HS rót ra nhËn xÐt vÒ c¸ch nhiÖt. pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc. – C¸ch pha lo·ng axit H2SO4 ®Æc : rãt tõ tõ axit ®Æc vµo cèc n−íc theo ®òa thñy tinh vµ khuÊy nhÑ.
 2. GV : T¹i sao kh«ng ®−îc lµm ng−îc HS : V× axit H2SO4 ®Æc rÊt h¸o n−íc vµ khi tan trong n−íc táa nhiÒu nhiÖt → l¹i ? g©y báng axit. GV th«ng b¸o : H2SO4 98% cã khèi l−îng riªng D = 1,84 g/cm3. 2. TÝnh chÊt hãa häc Ho¹t ®éng 3 (10 phót) a) Dung dÞch H2SO4 lo∙ng GV yªu cÇu c¸c nhãm HS th¶o luËn HS : Dung dÞch H2SO4 lo·ng cã nh÷ng tÝnh chÊt hãa häc cña axit H2SO4 lo·ng. tÝnh chÊt chung cña axit : – Lµm quú tÝm → mµu ®á – T¸c dông víi oxit baz¬, baz¬. – T¸c dông víi muèi cña axit yÕu h¬n hoÆc dÔ bay h¬i h¬n. – T¸c dông víi kim lo¹i ho¹t ®éng → H2. GV tæ chøc cho c¸c nhãm HS lµm thÝ nghiÖm chøng minh : Nhãm 1 : ThÝ nghiÖm ®æi mµu quú tÝm. Nhãm 2 : ThÝ nghiÖm H2SO4 + Fe Nhãm 3 : ThÝ nghiÖm H2SO4 + NaOH (dïng phenolphtalein ®Ó chøng tá cã dÊu hiÖu ph¶n øng). Nhãm 4 : ThÝ nghiÖm H2SO4 + Al2O3.
 3. Nhãm 5 : ThÝ nghiÖm H2SO4 + Na2CO3. HS : C¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc : Sau ®ã c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, viÕt Fe + H SO → FeSO + H ↑ 2 4 4 2 ph−¬ng tr×nh hãa häc. 2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O (NaOH + H2SO4 → NaHSO4 + H2O) Al2O3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O GV nhËn xÐt, h−íng dÉn HS kÕt luËn vÒ tÝnh chÊt cña dung dÞch H2SO4 lo·ng. Ho¹t ®éng 4 (15 phót) b) TÝnh chÊt cña H2SO4 ®Æc
 4. GV h−íng dÉn 3 nhãm HS lµm 3 thÝ C¸c nhãm HS quan s¸t vµ nhËn xÐt nghiÖm sau : hiÖn t−îng. KÕt luËn : Nhãm 1 : Cu + H2SO4 lo·ng – H2SO4 ®Æc cã tÝnh oxi hãa rÊt m¹nh : t¸c dông víi hÇu hÕt kim lo¹i (trõ Au, Nhãm 2 : Cu + H2SO4 ®Æc Pt), nhiÒu phi kim (C, S, P) vµ nhiÒu Nhãm 3 : S + H2SO4 ®Æc hîp chÊt cã tÝnh khö. GV gîi më ®Ó HS viÕt ®−îc ph−¬ng Cu + 2H SO ® → CuSO + SO + 2 4 4 2 tr×nh hãa häc cña ph¶n øng x¶y ra. Yªu 2H2O cÇu HS hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh S + 2H2SO4 ® → 3SO2 + 2H2O hãa häc : Cu + H2SO4 ® → ……. 2Fe + 6H2SO4 ® ⎯t⎯ Fe2(SO4)3 + → o S + H2SO4 ® → ……. 3SO2 + 6H2O Fe + H2SO4 ® ⎯t⎯ ……. → o 2KBr + 2H2SO4 ® → Br2 + SO2 + KBr + H2SO4 ® → ……. K2SO4 + 2H2O 2FeO + 4H2SO4 ® → Fe2(SO4)3 + SO2 FeO + H2SO4 ® → ……. + 4H2O GV yªu cÇu HS nhËn xÐt vÒ sù thay ®æi NhËn xÐt : H2SO4 ®Æc ngoµi tÝnh axit SOXH cña c¸c nguyªn tè vµ vai trß cña cßn cã tÝnh oxi hãa m¹nh ®−îc g©y ra c¸c chÊt ph¶n øng ? Nguyªn nh©n g©y bëi gèc SO2 − trong ®ã S cã SOXH lµ 4 ra tÝnh oxi hãa m¹nh cña H2SO4 ®Æc. +6 cao nhÊt. Chó ý : Al, Fe bÞ thô ®éng hãa trong axit H2SO4 ®Æc nguéi.
 5. GV h−íng dÉn c¸c nhãm HS lµm thÝ – TÝnh h¸o n−íc : nghiÖm : Nhá H2SO4 ®Æc vµo cèc ®ùng H SO ®Æc hót n−íc m¹nh, cã thÓ lÊy 2 4 ®−êng saccaroz¬. n−íc tö c¸c hîp chÊt gluxit nh− ®−êng Yªu cÇu HS quan s¸t gi¶i thÝch hiÖn saccaroz¬ : t−îng. C11H22O11 ⎯H2SO4 ® → 12C + 11H2O ⎯⎯⎯ H2SO4 ®Æc hÊp thô H2O cña ®−êng t¹o ra cacbon (mµu ®en), mét phÇn C bÞ H2SO4 ®Æc oxxi hãa : C + 2H2SO4 ® → CO2 + 2SO2 + 2H2O KhÝ CO2 cïng víi SO2 bay lªn lµm sñi bät ®Èy C trµo ra ngoµi cèc. GV l−u ý HS hÕt søc cÈn thËn khi sö dông H2SO4 ®Æc. Ho¹t ®éng 5 (10 phót) Cñng cè – Bµi tËp vÒ nhµ • GV sö dông phiÕu häc tËp sè 2 vµ chiÕu néi dung c¸c bµi tËp sau lªn mµn h×nh ®Ó HS luyÖn tËp : Bµi 1. Trªn mét ®Üa c©n ®Æt cèc ®ùng H2SO4 ®Æc vµ trªn ®Üa c©n cßn l¹i ®Æt c¸c qu¶ c©n sao cho c©n ë vÞ trÝ c©n b»ng. Hái sau mét thêi gian c©n cã ë vÞ trÝ c©n b»ng hay kh«ng ? Gi¶i thÝch. Bµi 2. Chia mét dung dÞch axit sunfuric lµm 3 phÇn b»ng nhau. a) Dïng mét dung dÞch NaOH ®Ó trung hßa võa ®ñ phÇn thø nhÊt. ViÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc cña ph¶n øng x¶y ra. b) Trén phÇn thø hai vµ thø ba vµo nhau råi rãt vµo dung dÞch thu ®−îc mét l−îng NaOH b»ng ®óng l−îng ®· trung hßa ë phÇn thø nhÊt. ViÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc cña ph¶n øng x¶y ra. Bµi 3. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p t¸ch nhanh bét Al ra khái hçn hîp bét Al, Zn vµ Mg.
 6. Bµi 4. Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh hãa häc sau : a) FeCl2 + H2SO4 ®Æc → ……. b) Ag + H2SO4 ®Æc → ……. c) Zn + H2SO4 lo·ng → ……. • Bµi tËp vÒ nhµ : 1, 2, 4, 5 (SGK). axit sunfuric TiÕt 52 muèi sunfat (TiÕp) a. môc tiªu 1. VÒ kiÕn thøc HS biÕt øng dông c¸c c«ng ®o¹n chÝnh s¶n xuÊt H2SO4, tÝnh chÊt cña muèi sunfat vµ nhËn biÕt ion SO2 − . 4 2. VÒ kÜ n¨ng • Ph©n biÖt muèi sunfat, axit sunfuric víi c¸c axit vµ muèi kh¸c. • TÝnh nång ®é hoÆc khèi l−îng dung dÞch H2SO4, muèi sunfat tham gia hoÆc t¹o thµnh trong ph¶n øng. 3. VÒ gi¸o dôc Vai trß cña axit H2SO4 ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. b. chuÈn bÞ cña GV vμ HS • GV : – M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, phiÕu häc tËp, tranh vÏ s¬ ®å s¶n xuÊt H2SO4 trong c«ng nghiÖp – ThÝ nghiÖm nhËn biÕt ion SO2 − . 4 • HS : ¤n tËp tÝnh chÊt cña axit H2SO4.
 7. c. tiÕn tr×nh D¹y – Häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 (7phót) KiÓm tra bµi cò GV sö dông phiÕu häc tËp vµ chiÕu néi HS th¶o luËn vµ cö ®¹i diÖn c¸c nhãm dung lªn mµn h×nh : tr×nh bµy. 1. So s¸nh tÝnh chÊt hãa häc cña dung dÞch H2SO4 lo·ng vµ axit H2SO4 ®Æc. ViÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc minh häa. 2. Cho 855g dung dÞch Ba(OH)2 10% vµo 200g dung dÞch H2SO4. Läc bá kÕt tña, ®Ó trung hßa n−íc läc ph¶i dïng 125ml dung dÞch NaOH 25% (d = 1,28 g/ml). TÝnh C% dung dÞch H2SO4 ban ®Çu. GV yªu cÇu c¸c nhãm HS nhËn xÐt, sau ®ã bæ sung, söa ch÷a vµ cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 2 (3 phót) 3. øng dông cña H2SO4 GV cho c¸c nhãm HS ®äc SGK vµ liªn HS th¶o luËn : hÖ thùc tÕ, cã thÓ cho xem nh÷ng ®o¹n– S¶n xuÊt ph©n bãn, thuèc trõ s©u, phim ng¾n vÒ sö dông H2SO4 trong chÊt giÆt röa tæng hîp, t¬ sîi hãa häc, c«ng nghiÖp. chÊt dÎo, s¬n mµu, phÈm nhuém, d−îc GV yªu cÇu HS th¶o luËn, tãm t¾t c¸c phÈm, chÕ biÕn dÇu má,… øng dông. Ho¹t ®éng 3 (15 phót) 4. S¶n xuÊt axit H2SO4 GV sö dông tranh vÏ s¬ ®å s¶n xuÊt axit H2SO4 trong c«ng nghiÖp vµ giíi thiÖu ph−¬ng ph¸p tiÕp xóc.
 8. GV h−íng dÉn c¸c nhãm HS th¶o luËn vÒ HS th¶o luËn vµ tr×nh bµy : 3 c«ng ®o¹n chÝnh cña ph−¬ng ph¸p nµy : a) S¶n xuÊt SO2 a) S¶n xuÊt SO2 Trong c«ng nghiÖp cã thÓ chän nh÷ng – §èt ch¸y l−u huúnh : nguyªn liÖu nµo ? T¹i sao ? ViÕt S + O2 ⎯t⎯ SO2 → o ph−¬ng tr×nh hãa häc ? – §èt quÆng FeS2 : 4FeS2 + 11O2 ⎯t⎯ 2Fe2O3 + 8SO2 → o b) S¶n xuÊt SO3 b) S¶n xu¸t SO3 – ViÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc ? xt, t o 2SO2 + O2 2SO3 – §iÒu kiÖn ? xt : V2O5 to : 450 – 500oC. c) HÊp thô SO3 b»ng H2SO4 ®Æc. c) HÊp thô SO3 b»ng H2SO4 ®Æc – Nguyªn t¾c ? – Dïng H2SO4 98% hÊp thô SO3 theo nguyªn t¾c ng−îc dßng (®Ó t¨ng diÖn – Ph−¬ng tr×nh hãa häc ? tÝch tiÕp xóc) t¹o oleum : H2SO4 + nSO3 → H2SO4 . nSO3 – Dïng l−îng n−íc thÝch hîp, pha lo·ng oleum, ®−îc H2SO4 ®Æc : H2SO4 . nSO3 + nH2O → (n + 1)H2SO4 GV cñng cè vµ kÕt luËn s¬ ®å ph¶n øng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt H2SO4 : FeS2 SO2 SO3 H2SO4 S Ho¹t ®éng 4 (15 phót) II. Muèi sunfat – nhËn biÕt ion sunfat 1. Muèi sunfat
 9. GV yªu cÇu HS ph©n lo¹i muèi sunfat HS : Muèi trung hßa : Na2SO4, GV h−íng dÉn HS sö dông b¶ng tÝnh tan CuSO4,… ®Ó cho biÕt tÝnh tan cña muèi sunfat. 2 lo¹i Muèi axit : NaHSO4, Mg(HSO4)2,… – PhÇn lín muèi sunfat tan. – BaSO4, SrSO4, PbSO4 kh«ng tan. – CaSO4, Ag2SO4 Ýt tan. 2. NhËn biÕt ion sunfat GV h−íng dÉn c¸c nhãm HS lµm thÝ – Dïng thuèc thö lµ muèi tan cña bari, hiÖn t−îng : cã kÕt tña tr¾ng kh«ng nghiÖm : – Nhá dung dÞch H SO vµo dung dÞch tan trong axit m¹nh. 2 4 H2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2HCl BaCl2. – Nhá dung dÞch Na2SO4 vµo dung dÞch Na SO + BaCl → BaSO ↓ + 2NaCl 2 4 2 4 BaCl2. HS quan s¸t hiÖn t−îng vµ kÕt luËn vÒ thuèc thö ®Ó nhËn biÕt ion SO2 − 4 Ho¹t ®éng 5 (5 phót) Cñng cè – Bµi tËp vÒ nhµ • GV ph¸t phiÕt häc tËp víi néi dung sau : Bµi 1. Tõ muèi ¨n (NaCl), quÆng pirit s¾t (FeS2), kh«ng khÝ, n−íc. H·y viÕt ph−¬ng tr×nh hãa häc ®iÒu chÕ : FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCl3. Bµi 2. Tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ph©n biÖt c¸c dung dÞch sau : H2SO4, Na2SO4, CuSO4, NaCl. Bµi tËp vÒ nhµ : 3, 6 (SGK). D. h−íng dÉn gi¶i bμi tËp SGK 3. Dïng quú tÝm nhËn ra dung dÞch HCl.
 10. – Rãt mét Ýt dung dÞch ë 3 lä cßn l¹i vµo 3 èng nghiÖm ®Ó thö. – Cho vµi giät dung dÞch BaCl2 vµo c¸c èng nghiÖm trªn, èng nghiÖm nµo t¹o ra kÕt tña mµu tr¾ng lµ èng nghiÖm ®ùng dung dÞch Na2SO4 : BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaCl – Rãt 2 dung dÞch ch−a biÕt vµo hai èng nghiÖm. – Cho vµi giät dung dÞch Na2SO4 (®· nhËn ®−îc) vµo c¸c èng nghiÖm, èng nµo cã kÕt tña mµu tr¾ng lµ dung dÞch Ba(NO3)2 : Na2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4↓ + 2NaNO3 – Cßn l¹i lµ dung dÞch NaCl, cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng dung dÞch AgNO3 ; AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 4. a) H2SO4 ®Æc ®−îc dïng ®Ó lµm kh« nh÷ng khÝ Èm, thÝ dô khÝ CO2. Cã nh÷ng khÝ kh«ng lµm kh« b»ng H2SO4 ®Æc, thÝ dô khÝ NH3, H2, H2S,… 6. a) 100.1,84.98 m H2 SO4 = = 180,32 g 100 Gäi x lµ sè gam n−íc cÇn ®Ó pha. Dung dÞch cÇn pha lµ 20% nªn : 20g H2SO4 ph¶i pha víi 80g H2O 180,32g H2SO4 ph¶i pha víi x g H2O 80.180,32 →x= = 721,28g 20 V× d H2 O = 1g/cm3 → VH2 O = 721,28 cm3 b) Khi pha lo·ng ph¶i rãt tõ tõ axit H2SO4 ®Æc vµo n−íc vµ khuÊy ®Òu, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc lµm ng−îc l¹i. e. t− liÖu tham kh¶o
 11. 1. Axit sunfuric H2SO4 100% nÕu kh«ng lÉn t¹p chÊt, hÇu nh− kh«ng dÉn ®iÖn, nh−ng dung dÞch H2SO4 l¹i lµ chÊt dÉn ®iÖn tèt. • Trªn 337oC axit H2SO4 míi b¾t ®Çu s«i, do ®ã H2SO4 ®Èy ®−îc c¸c axit dÔ bay h¬i ra khái muèi : H2SO4 + 2NaNO3 ⎯t⎯ Na2SO4 + 2HNO3↑ → o H2SO4 + NaCl ⎯t⎯ NaHSO4 + HCl↑ → o • Trong dung dÞch n−íc axit H2SO4 lµ axit m¹nh : H2SO4 → HSO − + H+, K1 = ∞ 4 HSO − SO2 − + H+, K2 = 1.10–2 4 4 • Axit H2SO4 ®Æc, nãng oxi hãa ®−îc c¶ nh÷ng kim lo¹i kÐm ho¹t ®éng nh− Cu, Ag, Hg (Eo > 0) vµ s¶n phÈm khö cña H2SO4 lµ SO2 : Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O Víi c¸c kim lo¹i ho¹t ®éng, s¶n phÈm khö H2SO4 ngoµi SO2 cßn t¹o thµnh S, H2S. VÝ dô : Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2↑ + 2H2O 3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S↓ + 4H2O 4Mg + 5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S↑ + 4H2O Mét sè kim lo¹i ho¹t ®éng võa nh− Al, Fe, Cr, Mn bÞ thô ®éng hãa trong H2SO4 ®Æc nguéi. Víi mét sè phi kim nh− P, S, C, As bÞ axit H2SO4 ®Æc nãng oxi hãa ®Õn oxit hoÆc axit t−¬ng øng : S + 2H2SO4 ⎯t⎯ 3SO2↑ + 2H2O → o C + 2H2SO4 ⎯t⎯ CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O → o
 12. 4P + 8H2SO4 ⎯t⎯ 4H3PO4 + 7SO2↑ + S↓ + 2H2O → o 4As + 6H2SO4 ⎯t⎯ As4O6 + 6SO2↑ + 6H2O → o H2SO4 ®Æc còng oxi hãa ®−îc nhiÒu hîp chÊt cã tÝnh khö : 2HBr + H2SO4 ⎯t⎯ SO2 + Br2 + 2H2O → o 2HI + H2SO4 ⎯t⎯ SO2 + I2 + 2H2O → o 8HI + H2SO4 ⎯t⎯ H2S + 4I2 + 4H2O → o H2SO4 ®Æc lµ t¸c nh©n hi®rat hãa : CuSO4 . 5H2O ⎯H2 SO4 ®⎯ CuSO4 + 5H2O ⎯⎯→ (mµu xanh) (mµu tr¾ng) 2HClO4 ⎯H2 SO4 ®⎯ Cl2O7 + H2O ⎯⎯→ HCOOH ⎯H2 SO4 ®⎯ CO↑ + H2O ⎯⎯→ C12H22O11 ⎯H2SO4 ®⎯ 12C + 11H2O ⎯⎯→ • H2SO4 lo·ng kh«ng t¸c dông víi phi kim mµ chØ ph¶n øng víi nh÷ng kim lo¹i cã thÕ khö ©m vµ s¶n phÈm khö cña axit lµ H2 : Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2O H2SO4 lo·ng hßa tan ®−îc Cu khi cã mÆt oxi (kh«ng khÝ) : 2Cu + O2 + 4H+ → 2Cu2+ + 2H2O Mét sè kim lo¹i nh− Al, Ni, Cr khã tan trong dung dÞch H2SO4 lo·ng v× trªn bÒ mÆt nh÷ng kim lo¹i nµy ®Òu cã mµng oxit rÊt máng, nh−ng ®Æc biÖt bÒn b¶o vÖ. 3. Oleum lµ hçn hîp gåm c¸c axit poli sunfuric t¹o ra khi cho SO3 tan trong H2SO4 100% : H2SO4 + SO3 → H2S2O7 (axit ®isunfuric)
 13. H2SO4 + 2SO3 → H2S3O10 (axit trisunfuric) H2SO4 + 3SO3 → H2S4O13 (axit tetrasunfuric) ………… Tæng qu¸t : H2SO4 + nSO3 → H2SO4 . nSO3 hay H2Sn + 1O3n + 4 (n ≥ 0) Tõ oleum cã thÓ pha lo·ng t¹o dung dÞch H2SO4 cã nång ®é tïy ý. luyÖn tËp : oxi vμ l−u huúnh TiÕt 53 A. Môc tiªu 4. Gióp HS n¾m v÷ng c¸c kiÕn thøc sau : • Mèi quan hÖ gi÷a cÊu t¹o nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn, SOXH cña nguyªn tè víi tÝnh chÊt ho¸ häc cña oxi, l−u huúnh. • TÝnh chÊt ho¸ häc cña hîp chÊt l−u huúnh liªn quan ®Õn tr¹ng th¸i SOXH cña nguyªn tè l−u huúnh trong hîp chÊt. • DÉn ra c¸c ph¶n øng ho¸ häc ®Ó chøng minh cho nh÷ng tÝnh chÊt cña c¸c ®¬n chÊt oxi, l−u huúnh vµ nh÷ng hîp chÊt cña l−u huúnh. 2. RÌn luyÖn c¸c kÜ n¨ng : LËp c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc liªn quan ®Õn ®¬n chÊt vµ hîp chÊt cña oxi, l−u huúnh. Gi¶i thÝch ®−îc c¸c hiÖn t−îng thùc tÕ liªn quan ®Õn tÝnh chÊt cña oxi, l−u huúnh vµ c¸c hîp chÊt cña nã. ViÕt cÊu h×nh electron nguyªn tö cña oxi vµ l−u huúnh. Gi¶i c¸c bµi tËp ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng vÒ c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh. B. ChuÈn bÞ cña GV vμ HS
 14. GV : M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, hÖ thèng c©u hái vµ bµi tËp. HS : Tæng kÕt lÝ thuyÕt c¬ b¶n cña ch−¬ng vµ chuÈn bÞ c¸c bµi tËp SGK. C. TiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS a. kiÕn thøc cÇn n¾m v÷ng Ho¹t ®éng 1 (10 phót) i. cÊu t¹o, tÝnh chÊt cña oxi vµ l−u huúnh GV h−íng dÉn HS «n tËp kiÕn thøc ®· HS tr¶ lêi c©u hái vµ tæng kÕt kiÕn thøc : häc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : 1. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö : – ViÕt cÊu h×nh electron cña nguyªn tö 2 2 4 8O : 1s 2s 2p O vµ S vµ cho biÕt ®é ©m ®iÖn cña oxi 2 2 6 2 4 18S : 1s 2s 2p 3s 3p vµ l−u huúnh ? – Dùa vµo cÊu h×nh electron nguyªn tö 2. §é ©m ®iÖn : χO = 3,44 cña oxi vµ l−u huúnh h·y dù ®o¸n nh÷ng tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n cña χS = 2,58 chóng ? LÊy thÝ dô ph¶n øng ®Ó m×nh ho¹. 3. TÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n : – Oxi thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ rÊt m¹nh 2Mg + O2 ⎯t⎯ 2MgO → o
 15. C + O2 ⎯t⎯ CO2 → o 2CO + O2 ⎯t⎯ 2CO2 → o – L−u huúnh thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ m¹nh Fe + S ⎯t⎯ FeS → o H2 + S ⎯t⎯ H2S → o Hg + S ⎯⎯ HgS → – L−u huúnh thÓ hiÖn tÝnh khö : S + O2 → SO2 S + 3F2 → SF6 Ho¹t ®éng 2 (10 phót) i. tÝnh chÊt c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh GV h−íng dÉn HS «n tËp b»ng c¸ch tr¶ lêi c¸c c©u hái sau : – Tr×nh bµy tÝnh chÊt ho¸ häc c¬ b¶n HS tr¶ lêi c©u hái vµ tæng kÕt kiÕn cña H2S ? Gi¶i thÝch. LÊy thÝ dô minh thøc : ho¹. 1. H2S thÓ hiÖn tÝnh khö v× l−u huúnh – Tr×nh bµy tÝnh chÊt ho¸ häc cña SO2 ? cã SOXH – 2 thÊp nhÊt : Gi¶i thÝch. LÊy vÝ dô minh ho¹. 2H2S + O2 → 2S + 2H2O 2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O
 16. – V× sao H2SO4 chØ cã tÝnh oxi ho¸ ? 2. SO2 võa thÓ hiÖn tÝnh oxi ho¸ võa Thµnh phÇn nµo ®ãng vai trß “chÊt oxi thÓ hiÖn tÝnh khö v× l−u huúnh cã ho¸” trong H2SO4 lo·ng vµ H2SO4 ®Æc ? SOXH +4 trung gian : a) TÝnh oxi ho¸ : SO2 + 2H2S → 3S↓ + 2H2O b) TÝnh khö : SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 3. V× l−u huúnh cã SOXH +6 cao nhÊt a) Víi H2SO4 lo·ng → H+ ®ãng vai trß t¸c nh©n oxi ho¸ : Zn + H2SO4l → ZnSO4 + H2↑ b) Víi H2SO4 ®Æc → SO2 − ®ãng vai 4 trß t¸c nh©n oxi ho¸ (H+ lµm m«i tr−êng) : Cu + 2H2SO4 ® → CuSO4 + SO2 + 2H2O GV nhËn xÐt : −2 +4 +6 H2 S S O2 H2 S O4 TÝnh khö TÝnh oxi ho¸ TÝnh khö TÝnh oxi ho¸ b. bμi tËp Ho¹t ®éng 3 (3 phót)
 17. GV chiÕu néi dung bµi tËp 1 (SGK) lªn HS th¶o luËn. mµn h×nh : → §¸p ¸n D. Bµi 1. Cho ph−¬ng tr×nh ho¸ häc : H2SO4(®) + 8HI → 4I2 + H2S + 4H2O C©u nµo sau ®©y diÔn t¶ kh«ng ®óng tÝnh chÊt c¸c chÊt ? A. H2SO4 lµ chÊt oxi ho¸, HI lµ chÊt khö. B. HI bÞ oxi ho¸ thµnh O2, H2SO4 bÞ khö thµnh H2S. C. H2SO4 oxi ho¸ HI thµnh I2 vµ nã bÞ khö thµnh H2S. D. I2 oxi ho¸ H2S thµnh H2SO4 vµ nã bÞ khö thµnh HI. GV yªu cÇu c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, sau ®ã cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 4 (5 phót) GV chiÕu néi dung bµi tËp 2 (SGK) lªn HS th¶o luËn. mµn h×nh : Bµi 2. Cho c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc : a) SO2 + 2H2O + Br2 → 2HBr + H2SO4 b) SO2 + H2O H2SO3 c) 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + 2H2SO4 + K2SO4 d) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O e) 2SO2 + O2 2SO3
 18. 1. SO2 lµ chÊt oxi ho¸ trong c¸c ph¶n øng 1. §¸p ¸n C. ho¸ häc sau : A. a, d, e B. b, c C. d 2. SO2 lµ chÊt khö trong c¸c ph¶n øng 2. §¸p ¸n B. ho¸ häc sau : A. b, d, c, e B. a, c, e C. a, d, e. H·y chän ®¸p ¸n ®óng cho c¸c tr−êng hîp trªn. GV yªu cÇu c¸c HS kh¸c nhËn xÐt, sau ®ã cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 5 (5 phót) GV chiÕu néi dung bµi tËp 3 (SGK) lªn HS th¶o luËn. mµn h×nh : a) V× l−u huúnh trong H2S cã SOXH Bµi 3 : KhÝ H2S vµ axit H2SO4 tham gia lµ –2 thÊp nhÊt → chØ cã tÝnh khö. c¸c ph¶n øng oxi ho¸ - khö, ng−êi ta cã V× l−u huúnh trong H2SO4 cã SOXH nhËn xÐt : lµ +6 cao nhÊt → chØ thÓ hiÖn tÝnh – Hi®ro sunfua chØ thÓ thiÖn tÝnh khö. oxi ho¸. – Axit sunfuric chØ thÓ hiÖn tÝnh oxi b) Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng : ho¸. 2H2S + SO2 → 3S↓ + 2H2O a) H·y gi¶i thÝch ®iÒu nhËn xÐt trªn. Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O b) §èi víi mçi chÊt, h·y dÉn ra mét ph¶n øng ho¸ häc ®Ó minh ho¹. GV yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt, sau ®ã cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 6 (10 phót) GV chiÕu néi dung bµi tËp 4 (SGK) lªn mµn h×nh : Bµi 4. Cã nh÷ng chÊt sau : s¾t, l−u huúnh, axit sunfuric lo·ng.
 19. a) H·y tr×nh bµy 2 ph−¬ng ph¸p ®iÒu a) Hai ph−¬ng ph¸p : chÕ hi®rosunfua tõ nh÷ng chÊt ®· cho. Ph−¬ng ph¸p 1 : b) ViÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc cña c¸c Fe + S ⎯t⎯ FeS → o ph¶n øng xÈy ra vµ cho biÕt vai trß cña FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ l−u huúnh trong c¸c ph¶n øng. GV h−íng dÉn HS nhËn xÐt, sau ®ã bæ Ph−¬ng ph¸p 2 : sung vµ cho ®iÓm. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ H2 + S ⎯t⎯ H2S → o Ho¹t ®éng 7 (2 phót) DÆn dß – Bµi tËp vÒ nhµ Bµi tËp vÒ nhµ : 5, 6, 7, 8 (SGK) luyÖn tËp : oxi vμ l−u huúnh (TiÕp) TiÕt 54 a. môc tiªu 3. TiÕp tôc gióp HS «n tËp vÒ l−u huúnh vµ c¸c hîp chÊt cña l−u huúnh. 4. RÌn luyÖn kÜ n¨ng ph©n biÖt, nhËn biÕt c¸c chÊt. 5. RÌn luyÖn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp ho¸ häc ®Þnh l−îng. b. chuÈn bÞ cña GV vμ HS GV : M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, hÖ thèng bµi tËp SGK. HS : ¤n tËp kiÕn thøc cña ch−¬ng, chuÈn bÞ bµi tËp SGK. c. tiÕn tr×nh d¹y – häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS b. bμi tËp (tiÕp) Ho¹t ®éng 1 (5 phót)
 20. GV chiÕu néi dung bµi tËp 5 (SGK) lªn HS th¶o luËn. mµn h×nh : – Dïng que ®ãm cßn than hång ®Ó Bµi 5. Cã 3 b×nh, mçi b×nh ®ùng mét nhËn biÕt khÝ O2. chÊt khÝ lµ H2S, SO2, O2. H·y tr×nh bµy ph−¬ng ph¸p ho¸ häc ph©n biÖt chÊt – Cßn l¹i 2 b×nh lµ khÝ H2S vµ SO2 khÝ ®ùng trong mçi b×nh víi ®iÒu kiÖn mang ®èt → khÝ nµo ch¸y ®−îc lµ kh«ng dïng thªm thuèc thö. H2S, khÝ kh«ng ch¸y lµ SO2. GV yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt c¸ch lµm vµ bæ sung, cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 2 (10 phót) GV chiÕu néi dung bµi tËp 6 (SGK) lªn HS th¶o luËn. mµn h×nh : Bµi 6. Cã 3 b×nh, mçi b×nh ®ùng mét dung dÞch sau : HCl, H2SO3, H2SO4. Cã thÓ ph©n biÖt dung dÞch ®ùng trong Dïng BaCl2 : mçi b×nh b»ng ph−¬ng ph¸p ho¸ häc – LÊy mçi dung dÞch axit mét Ýt cho víi mét thuèc thö nµo sau ®©y ? vµo èng nghiÖm. a) Quú tÝm. – Nhá dung dÞch BaCl2 vµo c¸c èng b) Natri hi®roxit. nghiÖm trªn. c) Natri oxit. – Cã kÕt tña tr¾ng (BaSO3, BaSO4) lµ èng ®ùng H2SO3 vµ H2SO4. d) Cacbon ®ioxit. Tr×nh bµy c¸ch nhËn biÕt sau khi chän – LÊy dung dÞch HCl cßn l¹i nhá vµo thuèc thö. c¸c kÕt tña, nÕu kÕt tña tan lµ BaSO3 GV yªu cÇu HS viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh (nhËn ra H2SO3) vµ kh«ng tan lµ BaSO4 (nhËn ra H2SO4). ho¸ häc. Yªu cÇu HS kh¸c nhËn xÐt, sau ®ã cho ®iÓm. Ho¹t ®éng 3 (10 phót)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản