Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
82
lượt xem
23
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích bảo mật thông tin: Trong xã hội loài người, thông tin liên lạc luôn giữ vai trò quan trọng. Đó là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được của đời sống con người. Thông tin liên lạc bao trùm mọi lãnh vực hoạt động của xã hội. Xã hội càng tiến bộ nhu cầu về thông tin liên lạc càng gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Cùng với đà phát triển của xã hội và sự tiến bộ phát triển nhanh chóng của kỹ thuật và nhất là công nghệ điện tử tin học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 1

  1. CHÖÔNG 1 : GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ BAÛO MAÄT THOÂNG TIN I.1 Muïc ñích baûo maät thoâng tin: Trong xaõ hoäi loaøi ngöôøi, thoâng tin lieân laïc luoân giöõ vai troø quan troïng. Ñoù laø nhu caàu thieát yeáu khoâng theå thieáu ñöôïc cuûa ñôøi soáng con ngöôøi. Thoâng tin lieân laïc bao truøm moïi laõnh vöïc hoaït ñoäng cuûa xaõ hoäi. Xaõ hoäi caøng tieán boä nhu caàu veà thoâng tin lieân laïc caøng gia taêng caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng. Cuøng vôùi ñaø phaùt trieån cuûa xaõ hoäi vaø söï tieán boä phaùt trieån nhanh choùng cuûa kyõ thuaät vaø nhaát laø coâng ngheä ñieän töû tin hoïc thì thoâng tin ñöôïc truyeàn ñi vôùi nhieàu hình thöùc nhö: truyeàn thanh, truyeàn hình, thoâng tin thoaïi, soá lieäu, fax, … Vieäc nghieân cöùu ñeå truyeàn thoâng tin ñi ñaõ laø moät coâng vieäc khoù nhöng ñeå ñaûm baûo thoâng tin truyeàn ñi ñöôïc an toaøn bí maät caøng khoù hôn. Tröôùc ñaây vieäc baûo maät thoâng tin chæ ñöôïc öùng duïng trong quaân söï, an ninh quoác gia. Xaõ hoäi caøng tieán boä nhu caàu veà ñôøi soáng tinh thaàn ngaøy cao, con ngöôøi ñoøi hoûi caàn phaûi ñöôïc baûo maät thoâng tin lieân laïc caù nhaân vôùi nhau. Vieäc baûo maät ñöôïc thöïc hieän baèng nhieàu phöông phaùp khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo hình thöùc truyeàn khaùc nhau. Trong luaän vaên toát nghieäp chæ xeùt ñeán vieäc baûo maät thoâng tin giöõa hai maùy ñieän thoaïi vôùi nhau. Hai ñieän thoaïi lieân laïc vôùi nhau thoâng qua toång ñaøi. Neáu laø toång ñaøi töï ñoäng thì thoâng tin ñöôïc baûo maät coøn neáu vieäc thoâng thoaïi ñöôïc thöïc hieän thoâng qua thoâng thoaïi vieân thì thoâng tin lieân laïc khoâng coøn baûo maät nöõa. Maët khaùc, moãi ñieän thoaïi ñeàu ñöôïc caáp moät ñoâi daây töø toång ñaøi ñeán. Cho neân khi maéc moät maùy ñieän thoaïi song song thì thoâng tin lieân laïc bò nghe leùn. Nhö vaäy vaán ñeà ñöôïc ñaët ra laø phaûi baûo maät thoâng tin cho duø coù bò nghe leùn. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng boä baûo maät: Ñieän Boä thoaïi baûo A maät TOÅNG Ñieän Boä ÑAØI thoaïi baûo B maät
  2. I.2 Giôùi thieäu caùc phöông phaùp baûo maät: Vieäc baûo maät thoâng tin ñöôïc thöïc hieän vôùi nhieàu phöông phaùp khaùc nhau nhö: I.2.1 Phöông phaùp traûi phoå: Traûi phoå laø moät kyõ thuaät bieán ñieäu vaø phaân ñöôøng nhaèm phaân phoái tín hieäu cuøng daõy taàn soá cuûa chuùng treân moät daõy taàn soá raát roäng. BW BD f BRF BRF : baêng thoâng tröôùc khi traûi. BD : baêng thoâng sau khi traûi. Coù 2 loaïi traûi phoå cô baûn: - FH (Fequency Hopping) : Taàn soá soùng mang cuûa maùy phaùt ñöôïc thay ñoåi moät caùch ngaãu nhieân ôû toác ñoä cao hôn taàn soá cuûa döõ lieäu nhò phaân noái tieáp duøng bieán ñieäu soùng mang. - DS (Direct Sequence): Döõ lieäu nhò phaân noái tieáp ñöôïc troän vôùi maõ nhò phaân giaû ngaãu nhieân vôùi taàn soá hôn roài ñem bieán ñieäu pha moät soùng mang. ÖÙng duïng: - Truyeàn döõ lieäu voâ tuyeán. - LAN voâ tuyeán. - Modem maùy tính caù nhaân. Öu ñieåm: khoù coù theå nhaän bieát söï toàn taïi cuûa tín hieäu vì tín hieäu laãn döôùi neàn nhieãu, duø bieát söï toàn taïi cuûa tín hieäu nhöng vaãn khoâng thu ñöôïc tín hieäu neáu khoâng bieát qui luaät traûi phoå. I.2.2 Phöông phaùp dôøi, ñaûo phoå: Phöông dôøi, ñaûo phoå ñöôïc thöïc hieän baèng hai caùch:
  3. I.2.2.1 Ñieàu cheá bieân ñoä: Tín hieäu tin töùc: em = Emcosmt Soùng cao taàn ñöôïc truyeàn ñi trong khoâng gian goïi laø soùng mang ec = Ecsinct Khi ñöôïc ñieàu cheá bieân ñoä thì: eAM= Ec(1+mcosmt)sinct Trong ñoù m = Em / Ec :heä soá ñieàu cheá eAM= Ecsinct + mEc/2.sin(c+m)t + mEc/2.sin(c-m)t  Soùng mang : Ecsinct Soùng bieân treân : (mEc/2)sin(c+m)t Soùng bieân döôùi : (mEc/2)sin(c-m)t em  mmin mmax eAM  c-mmax c-mmin c  + c+mmax c mmin I.2.2.2 Ñaûo phoå baèng phöông phaùp soá: Trình töï xöû lyù:
  4. ÔÛ ñaàu phaùt tín hieäu aâm thanh ñöôïc ñöa qua boä loïc thoâng daûi tích cöïc ñeå loaïi ñi caùc thaønh phaàn taàn soá lôùn hôn 3400Hz vaø caùc thaønh phaàn taàn soá nhoû hôn 300Hz. Keá tieáp caùc tín hieäu aâm thanh naøy ñöôïc laáy maãu vôùi taán soá laáy maãu Fs (Fs>2 taàn soá aâm thanh cao nhaát). Taàn soá phaûi thoûa maõn ñieàu kieän cuûa ñònh lyù laáy maãu ñeå tín hieäu khoâi phuïc khoâng bò meùo, coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän baèng boä CODEC. Sau khi laáy maãu ta ñöôïc nhöõng chuoãi 8 xung noái tieáp nhau, thöïc hieän ñaûo xung daáu (Xung ñaàu trong chuoãi 8 xung) luaân phieân ôû caùc maãu coù nghóa laø theo sau 7 maãu xung soá tröôùc ñoù khoâng bò ñaûo daáu vaø cöù tieáp tuïc nhö theá, … ÔÛ ñaàu maùy thu tín hieäu soá ñöôïc bieán ñoåi nhôø boä CODEC vaø ñöa qua maïch loïc thoâng daûi taùi taïo aâm thanh gioáng nhö ôû ñaàu maùy ñaøi phaùt daûi. Keát quaû: sau khi laøm nhö theá seõ ñöôïc tín hieäu coù phoå ñaûo ngöôïc vôùi taàn soá trung taâm baèng Fs/4. I.2.2.3 Phöông phaùp cheøn bit: Ñaây laø phöông phaùp cheøn theâm moät soá bit vaøo boä maõ kí töï ñöôïc truyeàn ñi. Nhaèm maõ hoaù boä maõ kí töï ñöôïc truyeàn theo phöông phaùp naøo ñoù. Coâng vieäc naøy ñöôïc theå hieän ôû nôi phaùt tín hieäu. Ngöôïc laïi ôû nôi thu seõ caét boû nhöõng bit cheøn vaøo laøm coâng vieäc maõ hoùa tín hieäu truyeàn ñi, ñeå coøn laïi boä maõ kí tín hieäuï cô baûn ñeå roài giaûi maõ laáy laïi tín hieäu thöïc gioáng nhö tín hieäu caàn truyeàn ôû nôi phaùt. Ñöôøng daây xoaén ñoâi 22 ñi töø toång ñaøi ñeán maùy ñieän thoaïi khaù daøi neáu taïi moät ñieåm baát kyø treân ñöôøng daây naøy ta maéc moät maùy ñieän thoaïi song song (paralell) vôùi thueâ bao thì keát quaû seõ ra sao? Keát quaû laø maùy paralell seõ nghe ñöôïc toaøn boä thoâng tin cuûa thueâ bao trong khi ñang lieân laïc vôùi baát kyø thueâ bao naøo ñoù. Nhö vaäy vaán ñeà ñaët ra laø laøm sao baûo maät ñöôïc thoâng tin khi ñöôøng daây bò maéc paralell. Ñieàu naøy thöïc hieän bôûi maïch BAÛO MAÄT MAÙY ÑIEÄN THOAÏI. Maïch baûo maät maùy ñieän thoaïi ta duøng phöông phaùp laäp maõ vaø giaûi maõ töï ñoäng coù theå thöïc hieän baèng caùch ñieàu cheá vaø giaûi ñieàu cheá SSB ñeå coù ñöôïc hai bieân taàn nhö ñaõ noùi, bieân taàn döôùi coù phoå ñaûo ngöôïc. Ta loaïi boû bieân taàn treân ñeå laáy bieân taàn döôùi. Muoán taùi taïo ôû ñaàu thu ta giaûi ñieàu cheá SSB. Hay noùi moät caùch khaùc baûo maät maùy ñieän thoaïi laø laøm coâng vieäc dôøi taát caû caùc
  5. taàn soá cao cuûa tín hieäu tieáng noùi xuoáng taàn soá thaáp vaø ngöôïc laïi taát caû caùc taàn soá thaáp cuûa tín hieäu tieáng noùi leân taàn soá cao. Vieäc dôøi taàn soá naøy döïa vaøo taàn soá trung taâm cuûa tín hieäu (taàn soá goác cuûa tín hieäu), ôû ñaây taàn soá trung taâm laø 1790Hz. Ví duï phaàn tieáng noùi coù taàn soá ôû 2290Hz (500Hz cao hôn taàn soá trung taâm), taàn soá naøy seõ ñöôïc dôøi lui tôùi 1290Hz (500Hz cao hôn taàn soá trung taâm). Neáu gioïng noùi thay ñoåi, coù taàn soá 2790Hz (1000Hz cao hôn taàn soá trung taâm), thì seõ dôøi lui tôùi 790Hz (1009Hz thaáp hôn taàn soá trung taâm). Keát quaû, tín hieäu ñaõ ñöôïc laøm sai leäch, ñeå nghe ñöôïc tín hieäu ban ñaàu ôû maùy phaùt ta phaûi laøm coâng vieäc ngöôïc laïi nhö treân. I.3 Löïa choïn phöông phaùp thi coâng: Phöông phaùp soá: *Öu ñieåm:. - Laép raùp ñôn giaûn. - Maïch goïn nheï. - Khoâng duøng maïch ñieàu khieån Relay. *Khuyeát ñieåm: - Do taàn soá laáy maãu phaûi lôùn hôn hai laàn taàn soá aâm thanh cao nhaát vaø taàn soá trung taâm khi ñaûo phoå baèng ¼ taàn soá laáy maãu neân: + Neáu taàn soá laáy maãu lôùn hôn keùo theo taàn soá trung taâm lôùn ñieàu naøy laøm phoå sau khi ñaûo coù bieân treân loaït ra ngoaøi baêng thoâng thoaïi, keát quaû laø aâm thanh sau khi giaûi ñieàu cheá bò maát thaønh phaàn taàn soá thaáp. + Neáu taàn soá laáy maãu nhoû thì taàn soá tín hieäu aâm thanh cao nhaát phaûi nhoû ñeå khoâng bò meùo, nghóa laø taàn soá aâm thanh cao bò xeùn. - IC CODEC raát hieám treân thò tröôøng vaø giaù thaønh cao neân trong luaän aùn naøy ta kieåu thi coâng laø töông töï. ÔÛ phöông phaùp töông töï ta duøng ñieàu cheá SSB
Đồng bộ tài khoản