Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
15
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tần khuếch đại nằm trong bộ khuếch đại thuật toán thường có tần số giới hạn khác nhau. Đặc tính tần số của bộ khuếch đại thuật toán là tích đặc tính tần số thành phần của từng tầng. Để xét đặc tính tần số ta dùng mô hình của bộ khuếch đại thuật toán (hịnhIV.6`). Đây là bộ khuếch đại thuật toán gồm một tầng khuếch đại lý tưởng, có hệ số khuếch đại A0 =A00,không phụ thuộc tần số và ba khâu lọc thông thấp riêng lẻ, đặc trưng cho các điện trở và tụ điện tạp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 7

  1. Chương 7: Ñaëc tính bieân ñoä- taàn soá Caùc taàn khueách ñaïi naèm trong boä khueách ñaïi thuaät toaùn thöôøng coù taàn soá giôùi haïn khaùc nhau. Ñaëc tính taàn soá cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn laø tích ñaëc tính taàn soá thaønh phaàn cuûa töøng taàng. Ñeå xeùt ñaëc tính taàn soá ta duøng moâ hình cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn (hình.IV.6). Ñaây laø boä khueách ñaïi thuaät toaùn goàm moät taàng khueách ñaïi lyù töôûng, coù heä soá khueách ñaïi A0 =A00,khoâng phuï thuoäc taàn soá vaø ba khaâu loïc thoâng thaáp rieâng leû, ñaëc tröng cho caùc ñieän trôû vaø tuï ñieän taïp taùn trong maïch. Trong hình.IV.6, tam giaùc +1 bieåu dieãn caùc khaâu gheùp maïch ñieän khoâng phuï thuoäc taàn soá vaø coù heä truyeàn ñaït baèng moät. 1 1 1 A 0  A 00   jf jf jf 1  1  1  f 1 f 2 f 3 Do ñoù ta coù theå vieát ñöôïc söï phuï thuoäc cuûa A0 theo taàn soá: Trong ñoù :fa1,fa2,fa3_ taàn soá giôùi haïn cuûa ba khaâu loïc thoâng thaáp. Theo bieåu thöùc treân, roõ raøng A0 giaûm khi taàn soá taêng vaø Ao =1 khi f=fT (fT taàn soá chuyeån tieáp). Ñoàng thôøi khi taàn soá taêng thì goùc leäch pha  giöõa V0 vaø Vd cuõng taêng veà trò tuyeät ñoái. Toùm laïi coù theå minh hoïa ñaëc tính bieân ñoä_taàn soá vaø pha_taàn soá cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn nhö (hình.IV.7), trong ñoù giaû thuyeát fa1  fa2  fa3 . (Hình 1.4) bieåu dieãn ñaëc tính bieân ñoä –taàn soá döôùi daïng ñoà thò Bode. Ta thaáy raèng ,khi f >f1 thì heä soá khueách ñaïi giaûm ñi vôùi ñoä doác –20dB/D, tieáp khi f >f2 vaø f >f3 thì A0 laàn löôït giaûm vôùi ñoä doác –40dB/D vaø –60dB/D. Maëc khaùc khi taàn soá taêng thì goùc leäch pha  giaûm. Ta ñaëc bieät quan taâm ñeán goùc leäch pha =1800, vì luùc ñoù V0 vaø Vd ngöôïc pha, do ñoù cöõa thuaän vaø cöûa ñaûo cuûa BKÑTT thay ñoåi taùc duïng cuûa noù cho nhau.
  2. H.IV.6 Moâ hình cuûa BKÑTT A0(dB) A00 -20dB/D -40dB/D -60dB/D Log f f1 f2 f3 fT  Log f 900 1800 2700 H.IV.7 Ñaëc tính bieân ñoä-taàn soá cuûa BKÑTT 3.Heä soá neùn ñoàng pha: Vcm Vcmmax V0 Vcmmin H.IV.8 Quan heä giöõa ñieän aùp ra vôùi ñieän aùp vaøo ñoàng pha
  3. Neáu ñaët vaøo cöûa thuaän vaø cöûa ñaûo cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn moät ñieän aùp baèng nhau, nghóa laø V+=V-=Vcm0,thì Vd=0.Goïi Vcm laø ñieän aùp ñoàng pha, theo bieåu thöùc IV.1 thì V0 = 0. Tuy nhieân thöïc teá khoâng nhö vaäy, hình H.IV.8 cho thaáy moái quan heä giöõa ñieän aùp V0 vôùi ñieän aùp ñoàng pha Vcm.Vaäy theo hình cho thaáy moái quan heä giöõa ñieän aùp V0 vôùi ñieän aùp ñoàng pha Vcm coù quan heä tyû leä naøo ñoù. Heä soá tyû leä töông öùng ñöôïc goïi laø heä soá khueách ñaïi ñoàng pha Acm vaø ñöôïc xaùc ñònh theo bieåu thöùc:  V0 Acm  Vcm Heä soá naøy noùi chung phuï thuoäc vaøo ñieän aùp ñoàng pha. Trong tröôøng hôïp lyù töôûng Acm=0. Giaù trò cöïc ñaïi cuûa ñieän aùp vaøo ñoàng pha cho trong caùc soå tay vi maïch, cho bieát giôùi haïn cuûa ñieän aùp vaøo ñoàng pha, ñeå cho heä soá khueách ñaïi Acm khoâng vöôït quùa giaù trò ñaõ cho. Heä soá khueách ñaïi Acm luoân luoân phaûi nhoû hôn heä soá khueách ñaïi Aoo Heä soá neùn ñoàng ñoàng pha: Ñeå ñaùnh giaù khaû naêng laøm vieäc cuûa boä khueách ñaïi thöïc so vôùi boä khueách ñaïi lyù töôûng (Acm=0), ngöôøi ta duøng heä soá neùn ñoàng pha CMRR, heä soá naøy ñöôïc ñònh nghóa bôûi bieåu thöùc sau: A0 CMRR  A cm Thöôøng thì CMRR=103105 Vì A0>0,Acm coù theå aâm hoaëc döông neân CMRR cuõng coù theå aâm hoaëc döông. Trò soá CMRR cho trong caùc taøi lieäu kyõ thuaät laø tuyeät ñoái. Khi duøng ñeå tính, trong moät soá tröôøng hôïp caàn phaûi xaùc ñònh daáu cuûa CMRR. Theo ñònh nghóa veà heä soá khueách ñaïi tín hieäu A00 vaø heä soá khueách ñaïi ñoàng pha Acm, ta coù theå vieát: V V V 0  0 A cm  const V d  0 A 0  const V cm V d V d V 0  A0V d  A cm V cm
  4. Cho V0 = 0,thì ta ruùt ra ñöôïc : A0  V cm CMRR    V 0  const A cm Vd Bieåu thöùc cho bieát phaûi ñaët vaøo moät ñieän aùp baèng bao nhieâu ñeå buø ñöôïc hieän töôïng ñoàng pha. Ñieän trôû vaøo hieäu,ñieän trôû vaøo ñoàng pha vaø ñieän trôû ra: Ñieän trôû vaøo hieäu rd vaø ñieän trôû vaøo ñoàng pha rcm,ñöôïc ñònh   V    khiV  0   I  rd      V khiV   0   I   nghóa sau: Doøng vaøo tónh,ñieän aùp vaøo leäch khoâng: Doøng vaøo tónh laø trò trung bình cuûa doøng vaøo cöûa thuaän vaø doøng vaøo cöûa ñaûo: I  I   It  khiV V  0 2 Doøng vaøo leäch khoâng laø hieäu caùc doøng tónh ôû hai cöûa cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn: Ilo = I+- I- vôùi V+ = V- =0 (thöôøng choïn I = 0.1It) Doøng vaøo leäch khoâng phuï thuoäc nhieät ñoä, do ñoù khi nhieät ñoä thay ñoåi trò soá cuûa doøng leäch khoâng thay ñoåi theo. Hieän töôïng naøy goïi laø hieän töôïng troâi doøng leäch khoâng. Ñeå ñaùnh gía möùc troâi doøng leäch khoâng ngöôøi ta duøng heä soá nhieät cuûa doøng leäch khoâng Ilo/t0 coù thöù nguyeân nA/0C.
  5. Trong BKÑTT thöïc ,khi V+ =V- =0 thì V0 vaãn khaùc khoâng. Luùc naøy ñieän aùp leäch khoâng ôû ñaàu vaøo gaây neân. Vaäy ñieän aùp leäch khoâng V0 laø ñieän aùp caàn phaûi ñaët giöõa hai ñaàu vaøo cuûa BKÑTT ñeå cho V0 =0 Vlo=V+ -V- khi V0 =0 Ñieän aùp leäch khoâng cuõng phuï thuoäc nhieät ñoä, do ñoù cuõng coù hieän töôïng troâi ñieän aùp leäch khoâng, ñöôïc ñaëc tröng bôûi tham soá Vlo/t0, thoâng thöôøng Vlo/t0=(1100)V. Ta thaáy raèng tham soá cuûa BKÑTT ñöôïc ñònh nghóa nhö tham soá cuûa BKÑ vi sai. Ñoù laø vì taàng vaøo cuûa BKÑTT luoân luoân laø taàng khueách ñaïi vi sai.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản