Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
18
download

Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch dao động là một mạch phát ra một một chu kỳ tín hiệu ngõ ra AC không phụ thuộc vào bất kỳ tín hiệu ngõ vào nào. Mạch dao động thường được dùng trong máy phát tín hiệu sóng sin, trong khi đó một máy phát tín hiệu sóng vuông thì được gọi là mạch dao động vuông và ngoài ra mạch dao động còn được dùng trong điều chế và giải điều chế tín hiệu để thông tin có thể truyền đi xa. 1 Tiêu chuẩn của mạch dao đông (tiêu chuẩn Bakháuẻn): Sơ dồ nguyên lý của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ bảo mật điện thoại, chương 8

  1. CHÖÔNG 8 : MAÏCH DAO ÑOÄNG Maïch dao ñoäng laø moät maïch phaùt ra moät moät chu kyø tín hieäu ngoõ ra AC khoâng phuï thuoäc vaøo baát kyø tín hieäu ngoõ vaøo naøo. Maïch dao ñoäng thöôøng ñöôïc duøng trong maùy phaùt tín hieäu soùng sin, trong khi ñoù moät maùy phaùt tín hieäu soùng vuoâng thì ñöôïc goïi laø maïch dao ñoäng vuoâng vaø ngoaøi ra maïch dao ñoäng coøn ñöôïc duøng trong ñieàu cheá vaø giaûi ñieàu cheá tín hieäu ñeå thoâng tin coù theå truyeàn ñi xa. 1 Tieâu chuaån cuûa maïch dao ñoâng (tieâu chuaån Barkhausen): Sô doà nguyeân lyù cuûa maïch dao ñoäng: VI V0  A A K  A : töôïng tröng cho maïch khueách ñaïi  : töôïng tröng cho maïch hoài tieáp  : töôïng tröng cho nuùt coäng Daáu taïi ñieåm noái  cho bieát : Neáu laø (-) : maïch phaûn hoài aâm Neáu laø (+) : maïch phaûn hoài döông  Hoài tieáp aâm: löôïng hoài tieáp ngöôïc pha vôùi tín hieäu ngoõ vaøo daãn ñeán tín hieäu ngoõ ra bò suy giaûm keùo theo tín hieäu ngoõ ra bò suy giaûm theo naâng cao phaåm chaát cuaû maïch.  Hoài tieáp döông: löôïng hoài tieáp cuøng pha vôùi tín hieäu ngoõ vaøo daãn ñeán tín hieäu ngoõ vaøo gia taêng keùo theo tín hieäu ngoõ ra cuõng gia taêng neân maïch khoù khoáng cheá öùng duïng laøm maïch dao ñoäng Khi K chöa ñoùng ta coù:
  2. V0 = AVI (V.1) Khi K ñoùng ta coù: V0 = VI (V.2) Töø (V.1) vaø (V.2) ta coù: AVI = VI A = 1 Veà bieân ñoä : A = 1 Veà pha : Arctg A = k2 (k=0, 1, 2…) Ñaây chính laø ñieàu kieän dao ñoäng cuûa Barkhausen 2 Maïch dao ñoäng: 2.1 Maïch dao ñoäng caàu Wien:  R RF C  + -   C R RI Taàn soá dao ñoäng: f = 1/ 2RC AV > 3 2.2 Maïch dao ñoäng dòch pha: RF RI  - +  C C C    R R R
  3. Taàn soá dao ñoäng : 1 f  2 6 RC AV  29 2.3 Maïch dao ñoäng Harley: RF RI  - +  C L1 L2  Taàn soá dao ñoäng: 1 f  2 L 1  L 2 C L1 AV   L2 2.4 Maïch dao ñoäng Colpits: RF RI  - +  L C1 C2  Taàn soá dao ñoäng: 1 C1  C 2 f  2 C 1C 2 L C2 AV   C1
  4. 2.5 Maïch dao ñoäng thaïch anh: Taàn soá dao ñoäng f0 ñöôïc quyeát ñònh bôûi thaïch anh hôn laø bôûi caùc thaønh phaàn khaùc trong maïch Maïch ñieän cuûa dao ñoäng thaïch anh    V0  
Đồng bộ tài khoản