Thiết kế bộ biến tần nguồn áp ba pha

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

1
1.189
lượt xem
500
download

Thiết kế bộ biến tần nguồn áp ba pha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điện áp ra khối chỉnh lưu là điều chỉnh nhưng không bằng phẳng mà nhấp nhô, gọi là sự đập mạch . Do đó cho dòng điện áp ít thay đổi ta cần có khối lọc. Khối lọc dùng để tách từ một tín hiệu phức tạp. Mạch chỉnh lưu là điều chỉnh nhưng không bằng phẳng mà nhấp nhô, gọi là sự đập mạch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bộ biến tần nguồn áp ba pha

 1. Thiết kế bộ biến tần nguồn áp ba pha
 2. Ch−¬ng IV THIÕT KÕ Bé BIÕN TÇN NGUåN ¸P BA PHA CHO §éNG C¥ KH¤NG §åNG Bé ROTO LåNG SãC 48 Trang
 3. A. S¥ §å KHèI M¹CH §éNG LùC M¹ch ®éng lùc dïng ®Ó truyÒn t¶i n¨ng l−îng ®iÖn cung cÊp cho ®éng c¬. M¹ch nμy lμ mét bé biÕn tÇn gi¸n tiÕp bao gåm c¸c khèi sau: CHÈNH LOÜC NGHËCH LÆU LÆU ÂK Hçnh 4.1. Så âäö khäúi hãû thäúng nghëch læu I. Chøc n¨ng: 1. Khèi chØnh l−u: Khèi chØnh l−u dïng ®Ó biÕn ®æi nguån AC sang nguån DC theo sù ph©n lo¹i dùa vμo van ®−îc sö dông ta cã ba ph−¬ng ph¸p sau: + ChØnh l−u kh«ng ®iÒu khiÓn dïng Diode. + ChØnh l−u cã ®iÒu khiÓn dïng Thyritor. + ChØnh l−u b¸n ®iÒu khiÓn dïng Diode vμ Thyristor. §èi víi l−íi ®iÖn ¸p ba pha ta cã hai c¸ch m¾c s¬ ®å: H×nh tia vμ h×nh cÇu. D1 D3 D5 Ud D4 D6 Ud D2 Hçnh 4.2. Så âäö chènh læu ba pha hçnh cáöu duìng Diode vaì så âäö chènh læu ba pha hçnh tia duìng Diod §èi víi l−íi ®iÖn mét pha ta cã 3c¸ch m¾c chØnh l−u: Ud Ud Ud (a) (b) (c) Hçnh 4.3. Så âäö chènh læu mäüt pha duìng diode a) Chènh læu næía soïng b) Chènh læu hçnh tia toaìn soïng; c) Chènh læu hçnh cáöu toaìn soïng 49 Trang
 4. So s¸nh s¬ ®å h×nh tia vμ h×nh cÇu ta thÊy: + S¬ ®å h×nh tia ®¬n gi¶n h¬n, sè van Ýt nªn ®é sôt ¸p vμ tæn thÊt bÐ. + S¬ ®å h×nh cÇu cã ®iÖn ¸p ng−îc ®Æt lªn van nhá h¬n nªn ta cã thÓ chän ®−îc lo¹i van cã th«ng sè vÒ ®iÖn ¸p ng−îc nhá h¬n. + M¸y biÕn ¸p øng víi s¬ ®å cÇu ®−îc sö dông triÖt ®Ó h¬n. + S¬ ®å cÇu cho chÊt l−îng ®iÖn ¸p ra tèt h¬n. Víi yªu cÇu thiÕt kÕ: Sö dông l−íi ®iÖn mét pha vμ ®iÒu chØnh ®−îc. Do vËy ta dïng s¬ ®å cÇu chØnh l−u, dïng Thyristor. M¹ch chØnh l−u ®−îc cung cÊp ®iÖn bëi m¸y biÕn ¸p. Do ®ã phô t¶i ®−îc c¸ch ly víi l−íi ®iÖn, vËn hμnh ®−îc an toμn thuËn tiÖn, h¹n chÕ ®−îc dßng ng¾n m¹ch trong m¹ch chØnh l−u vμ h¹n chÕ tèc ®é t¨ng cña dßng Anode, c¶i thiÖn ®−îc h×nh d¹ng dßng ®iÖn trong l−íi. 2. Khèi läc: §iÖn ¸p ra cña khèi chØnh l−u lμ ®iÒu chØnh nh−ng kh«ng b»ng ph¼ng mμ nhÊp nh«, gäi lμ sù ®Ëp m¹ch. Do ®ã ®Ó cho dßng ®iÖn ¸p Ýt thay ®æi ta cÇn cã khèi läc. Khèi läc dïng ®Ó t¸ch tõ mét tÝn hiÖu phøc t¹p nh÷ng thμnh phÇn cã tÇn sè n»m trong mét d¶i nhÊt ®Þnh vμ lo¹i ®i nh÷ng thμnh phÇn n»m ngoμi d¶i ®ã. D¶i tÇn sè m¹ch läc cho tÝn hiÖu ®i qua gäi lμ d¶i th«ng cña nã. HiÖn t−îng ®Ëp m¹ch t¹o ra c¸ch thμnh phÇn sãng hμi g©y nªn sù tiªu phÝ n¨ng l−îng mét c¸ch v« Ých, lμm gi¶m hiÖu suÊt cña m¹ch chØnh l−u. §Ó ®¸nh gi¸ chÊt l−îng cña m¹ch läc ta xem xÐt hÖ sè ®Ëp m¹ch cña m¹ch läc: Biãn âäü soïng haìi låïn Kp= nháút cuía Ud(Id) Giaï trë trung bçnh cuía Kp cμng nhá chÊt l−îng läc cμng lín. a.Läc b»ng tô C: Tô C m¾c song song víi t¶i. Tô kh«ng cho thμnh phÇn mét chiÒu ®i qua mμ chØ cho thμnh phÇn xoay chiÒu ®i qua vμ mét Ýt sãng hμi bËc thÊp. §iÖn dung cμng lín, dßng vμ ¸p trªn t¶i cμng ®ì ®Ëp m¹ch vμ hiÖu qu¶ läc cμng cao. HÖ sè ®Ëp m¹ch U U R 2 Kp = Hçnh 4.4. Loüc ωCRt bàòng tuû b.Läc b»ng cuén c¶m L: Cuén c¶m L m¾c nèi tiÕp víi t¶i Rt, L nã cã t¸c dông cho dßng ®iÖn mét chiÒu ®i it qua dÔ dμng, ng¨n c¶n thμnh phÇn xoay U chiÒu ®i qua vμ do ®ã cã thÓ gi¶m ®−îc ®é Hçnh 4.5. Loüc bàòng cuäün caím ®Ëp m¹ch dßng vμ ¸p. 50 Trang
 5. HÖ sè ®Ëp m¹ch Rt Kp = 3ωT Bé läc nμy thÝch hîp víi t¶i c«ng suÊt võa vμ lín. c.Läc dïng tô C vμ cuén c¶m L: Bé nμy sö dông tæng hîp t¸c dông cña cuén c¶m L vμ tô C ®Ó läc. Do ®ã c¸c sãng hμi cμng ®−îc gi¶m nhá tr−íc khi t¶i ra vμ nh− vËy dßng ®iÖn ra t¶i vμ ®iÖn ¸p ®Æt lªn t¶i Ýt nhÊp nh«. Theo yªu cÇu cÇn thiÕt, ®éng c¬ (t¶i) cã c«ng suÊt t−¬ng ®èi nhá (0,75 KW), ®Ó gi¶m kÝch th−íc l¾p r¸p vμ gi¸ thμnh cña m¹ch thiÕt kÕ ta chØ cÇn bé läc tô ®iÖn. Tuy nhiªn trong thiÕt kÕ nμy, ®Ó t¨ng chÊt l−îng cung cÊp ®iÖn cho t¶i, còng nh− t¹o sù an toμn lμm viÖc cho bé nghÞch l−u ta sö dông bé läc lμ tæng hîp L vμ C. 3.Khèi nghÞch l−u ¸p : Khèi nghÞch l−u ¸p dïng ®Ó biÕn ®æi ®iÖn ¸p mét chiÒu sau bé läc thμnh xoay chiÒu ®Ó cung cÊp cho ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha r«to lång sãc. C¸c van b¸n dÉn dïng trong bé nghÞch l−u ¸p cã thÓ lμ MOSFET , Thyristor hoÆc Transistor. a.Dïng Thyristor: Dïng Thyristor trong m¹ch nghÞch l−u ®iÖn ¸p th× cÇn ph¶i cã bé phËn chuyÓn m¹ch cho Thyristor gåm cã c¸c tô ®iÖn vμ c¸c cuén c¶m nªn gi¸ thμnh cao vμ kh¶ n¨ng ®ãng c¾t ë tÇn sè thÊp. b.Dïng Transistor: Transistor l−ìng cùc chuyÓn m¹ch nhanh h¬n Thyristor nh−ng cÇn ph¶i cã m¹ch trî gióp khi lμm viÖc trong ®iÒu kiÖn: f > 5 KHz hoÆc VCEO> 60 V; IC > 5A. Do sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ b¸n dÉn rÊt m¹nh mÏ ngμy nay, chóng ta cã thÓ lùa chän cho m×nh mét lo¹i b¸n dÉn c«ng suÊt tïy théc vμo yªu cÇu ®iÒu khiÓn cña chóng ta. ë ®©y em ®· chän dïng lo¹i Transistor l−ìng cùc(BJT) ®Ó ®iÒu khiÓn. Transistor ®−îc ®iÒu khiÓn më b»ng dßng Baz¬ vμ bÞ ng¾t ngay khi mÊt dßng ®iÒu khiÓn. §iÒu nμy thuËn lîi h¬n nhiÒu so vêi viÖc dïng Thyristor ®Ó nghÞch l−u. II. Nguyªn lÝ ho¹t ®éng: V1 V2 T1 L T D1 D3 D C 220V C ÂK V2 T4 T D4 V4 V3 D Hçnh 4.6. Så âäö nguyãn lyï maûch âäüng læûc 51 Trang
 6. 1. Bé chØnh l−u: øng víi nöa chu k× d−¬ng cña ®iÖn T1 ¸p nguån t¹i thêi ®iÓm υ =;cho xung T2 U2 më T1 ,T3. T¹i thêi ®iÓm υ = π + ; cho Ud xung ®iÒu khiÓn më T2,T4 (v× sù cã mÆt T4 cña Lc cña m¸y biÕn ¸p nªn dßng iT1,3 T3 kh«ng thÓ gi¶m ®ét ngét tõ Id xuèng kh«ng mμ dßng iT2,4 còng kh«ng t¨ng ®ét ngét tõ 0 tíi Id). ë ®©y ta bá qua U2 hiÖn t−îng trïng dÉn. V× cã ®iÖn c¶m L t nªn dßng t¶i lμ dßng liªn tôc. Gi¸ trÞ trung b×nh cña ®iÖn ¸p sau chØnh Ud l−u lμ: 1 π +α 2. 2 t Ud = ∫ 2 .V2 .Sinθ .dθ = .V2 .Cosα 2.π α π Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn ch¶y qua mçi Thyristor: Hçnh 4.7. Så âäö nguyãn 1 π +α Id lyï vaì daûng soïng I= ∫ I d .dθ = chènh læu cáöu mäüt pha 2.π α 2 Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ®iÖn t¶i: 1 π +α 2 .V2 .Sinθ − E U −E Id = ∫ dθ = d π α R R 1 π +α 2 Id = ∫ I d .dθ = I d π α Gi¸ trÞ hiÖu dông cña + dßng ®iÖn thø cÊp m¸y biÕn U ng = 2 .V2 ¸p: T1 §iÖn ¸p ng−îc lín nhÊt T D1 D3 ®Æt lªn mçi Thyristor: D - T4 52 T Trang D4 D6 D Hçnh 4.8. Så âäö nguyãn lyï nghëch læu Transistor
 7. 2.Bé nghÞch l−u: Nguyªn lý ho¹t ®éng cña bé nghÞch l−u: C¸c Transistor ®−îc më lÇn l−îc theo thø tù T1, T2, T3... T6, T1 víi gãc lÖch gi÷a hai Transistor lμ π/3 mçi van dÉn lμ λ = π. Nh− vËy t¹i bÊt k× thêi ®iÓm nμo còng cã ba Transistor dÉn trong ®ã 2 Transistor thuéc nhãm nμy víi 1 Transistor nhãm kia t¹o nªn ®iÖn ¸p xoay chiÒu ba pha ®Æt lªn ®éng c¬. Thêi ®iÓm c¸c Transistor T1, T3, T5 vμ T2, T4, T6 b¾t ®Çu dÉn lÖch nhau 1200 do ®ã ®iÖn ¸p ra cña bé nghÞch l−u còng lÖch nhau vÒ thêi gian mét gãc lμ 1200. §iÖn ¸p pha cña ®éng c¬ cã d¹ng xung ch÷ nhËt t¹i thêi ®iÓm c¸c Transistor chuyÓn m¹ch th× ¸p pha cã ®ét biÕn nh¶y cÊp. §iÖn ¸p trªn t¶i chØ cã hai gi¸ trÞ: Ud/3 (khi nã bÞ ®Êu song song víi pha kh¸c) hoÆc 2Ud/3 (khi nã ®Êu nèi tiÕp víi nhãm song song kia). §iÖn ¸p d©y cã d¹ng xung ch÷ nhËt víi ®é réng lμ 1200. Dßng ®iÖn cña ®éng c¬ chËm sau ®iÖn ¸p pha t−¬ng øng mét gãc ϕ = arctg(ωL/R) cã d¹ng xoay chiÒu kh«ng sin, t¨ng vμ gi¶m theo hμm mò. §å thÞ xung biÓu diÔn trËt tù ®ãng c¾t cña c¸c Transistor vμ ®å thÞ dßng ®iÖn t¶i, ®iÖn ¸p pha vμ ®iÖn ¸p d©y nh− sau: 53 Trang
 8. UA H×nh 4.9 då thÞ xung kÝch më Transistor vaf d¹ng ®iÖn ¸p t¶i 54 Trang
 9. ZA ZC ZA ZA ZB Ud Ud Ud ZB ZB ZC ZC 0÷600 60÷12 120÷18 Hçnh 4.10. Caïc giai âoaûn cuía doìng âiãûn taíi Tõ d¹ng ®iÖn ¸p ra t¶i ta cã: Gi¸ trÞ hiÖu dông cña ®iÖn ¸p pha: 1 2π 2 1 ⎡ π / 3 ⎛ Ud 2π / 3 ⎛ 2U ⎞ ⎤ 2 ⎞ 2 Uf = ∫ u f dθ = ⎢ 2. ∫ ⎜ ⎟ dθ + ∫ ⎜ d ⎟dθ ⎥ = Ud 2.π 0 π⎢ 0 ⎝ 2 ⎠ π /3 ⎝ 3 ⎠ ⎥ 3 ⎣ ⎦ Dßng diÖn t¶i cã ba ®o¹n kh¸c nhau trong nöa chu kú. Trong kho¶ng tõ: 0 ÷ π/3 ud ⎡ (1 + α )(2 − α ) −θ / Q ⎤ ia = 1− e 3. R ⎢ ⎣ 1 + a3 ⎥ ⎦ Trong kho¶ng: π /2 ÷ π /3 ib = ud ⎡ (1 + a )2 e−θ / Q ⎤ ⎢2 − ⎥ 3.R ⎢ ⎣ 1 + a3 ⎥ ⎦ Trong kho¶ng 2π /3 ÷ π: ud ⎡ (1 + a )(2 − a ) −θ / Q ⎤ ia = 1− e 3. R ⎢ ⎣ 1 + a3 ⎥ ⎦ Víi: =π Q = ωL R a = e 3Q ë nöa chu kú sau quy luËt dßng ®iÖn t−¬ng tù nh− dÊu ng−îc víi nöa chu kú trªn. Khai triÓn Furier ®iÖn ¸p d©y vμ ®iÖn ¸p pha: ud (Sinωt − 1 / 5 Sin 5ωt − 1 / 7 Sin7ωt − 1 / 11Sin11ωt ) 2 3 u AB = π 2 ⎛ 1 1 1 ⎞ uA = ud ⎜ Sinωt + Sin 5ωt + Sin7ωt + Sin11ωt ⎟ π ⎝ 5 7 11 ⎠ TÇn sè ®iÖn ¸p ra cã thÓ d−îc thay ®æi b»ng c¸ch thay ®æi nhÞp ®iÖu ®ãng c¾t cña c¸c Transistor. 55 Trang
 10. B. TÝNH TO¸N M¹CH §éNG LùC: 1. TÝnh to¸n c¸c th«ng sè ®éng c¬: - C¸c th«ng sè cho trªn ®éng c¬: P®m = 0,75Kw f®m = 50Hz P=2 n®m = 1410v/phót U®m = 380/220V I®m = 2/3,5A - C¸c sè liÖu ®o ®−îc øng víi thÝ nghiÖm trªn ®éng c¬: U(V) 15 10 15 10 I(A) 0,8 0,6 0,8 0,6 - ThÝ nghiÖm kh«ng t¶i: U1(V) 100 150 202 250 300 340 I(A) 0,29 0,42 0,53 0,7 0,84 1 P1(W) 4 12 21,2 38 88 94 P2(W) 2 6 12,8 26 38 56 - ThÝ nghiÖm ng¾n m¹ch: UN(V) 20 30 40 50 60 IN(A) 0,36 0,56 0,81 1 1,2 TÝnh to¸n: §iÖn trë Stator ë nhiÖt ®é 250C: 1 4 Ui R'S = ∑ 4 1 2Ii Trong ®ã: Ui; Ii: lÇn l−ît lμ ®iÖn ¸p vμ dßng ®iÖn thÝ nghiÖm trªn ®éng c¬: R S = 1/(4.2).[15/0,8 + 10/0,6 + 15/0,8 + 10/0,6] = 8,854(Ω) §iÖn trë stator ë nhiÖt ®é lμm viÖc b×nh th−êng(400C): RS = R S + (40-25).0,04.R S = 9,385(Ω) +Tèc ®é gãc ®Þnh møc ®éng c¬: ωâm =2π.nâm/60 = 2π.1410/60 = 147,65(rad/s) Momen ®Þnh møc: Mâm = Pâm/ωâm = 750/147,65 = 5,083(Nm) C«ng suÊt ®iÖn tõ ®Þnh møc: Pδâm = ω.Mâm/P = 2.π.50.5,083/2 = 798,03(W) HÖ sè c«ng suÊt: Pâm 750 ϕ Cos âm = = = 0, 57 3U âm I âm 3 .380.2 HÖ sè tr−îc S: S = 1 - (n®m/n1) = 1 - 1410/1500 = 0,061 §iÖn trë roto: 56 Trang
 11. Rr = S.P(®m/3I2®m = 0,061.798,03/(3.2)2 = 4,056(() §iÖn ng¾n m¹ch trë ®éng c¬: RN = Rδ + Rr = 9,385 + 4,056 = 13,441(Ω) Tæng trë ng¾n m¹ch ®éng c¬: U SN 20 ZN = = = 32,075(Ω) 3I SN 3.0,36 §iÖn c¶m t¶n: XN Z N − RN 2 2 Lδ = L Sδ + L S = = 2πf 2πf 32,075 2 − 13, 441 2 Lδ = = 0,093( H ) 2.3.14.50 LSδ = 0,586.Lδ = 0,586.0,093 = 0,054(H) Lrδ = Lδ - LSδ = 0,093 - 0,054 = 0,039(H) Tæng trë kh«ng t¶i: U0 100 Z0 = = ( Ω) 3I0 3 .0,29 P0 = 3 (P1 + P2 ) = 3 (4 + 2) = 5,196(W ) 2 2 C«ng suÊt t¸c dông kh«ng t¶i: §iÖn trë kh«ng t¶i: R0 = P0/3.I02 = 5,196/3.0,292 = 20,594(Ω) §iÖn kh¸ng kh«ng t¶i: X 0 = Z 0 − R 0 = 199,092 2 − 20, 594 2 = 198,02(Ω ) 2 2 C¶m kh¸ng kh«ng t¶i: X 0 198,02 L0 = = = 0,63( H ) 2πf 2π .50 mμ L0 = LS( + Lh C¶m kh¸ng m¹ch tõ: Lh = L0 - Lsδ = 0,63 - 0,054 = 0,576(H) Dßng tõ ho¸: I μ = 2 I 0 = 2 .0, 92 = 0, 41( A) Tõ th«ng tõ ho¸: Ψμ = Iμ.Lh = 0,41.0,576 = 0,236(U-S) 57 Trang
 12. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cho c¸c sè liÖu thèng kª trong b¶ng USN(V) 20 30 40 50 55 ISN(A) 0,36 0,56 0,81 1 1,2 XN(Ω) 29,20 27,86 25,14 25,55 22,79 Lδ(H) 0,093 0,089 0,080 0,081 0,073 LSδ(H) 0,054 0,052 0,047 0,045 0,043 Lrδ(H) 0,039 0,037 0,035 0,033 0,030 U0(V) 100 150 200 250 300 I0(A) 0,29 0,42 0,53 0,70 0,84 Z0(Ω) 199,09 206,20 217,87 206,20 206,20 P0(W) 5,20 5,91 29,43 55,48 83,17 R0(Ω) 20,6 30,0 34,9 37,4 39,3 X0(Ω) 198,02 204,17 205,04 202,7 202,4 L0(H) 0,63 0,65 0,68 0,65 0,64 Lh(H) 0,576 0,598 0,633 0,602 0,597 Iμ(A) 0,41 0,59 0,75 0,99 1,18 Ψμ(V.s) 0,236 0,355 0,475 0,596 0,71 Tõ b¶ng trªn ta cã c¸c gi¸ trÞ trung b×nh nh− sau: 5 5 __ ∑L SI __ ∑L 0i Lδ = 1 = 0,0834( H ) L0 = 1 = 0,65( H ) 5 5 5 ∑L δ 5 __ L sδ = 1 S = 0,048( H ) __ ∑L hi 5 Lh = 1 = 0,60( H ) 5 5 5 __ ∑L δ r __ ∑L SI L rδ = 1 = 0,0354( H ) Lδ = 1 = 0,0834( H ) 5 5 58 Trang
 13. II. TÝnh chän m¹ch ®éng lùc: 1.TÝnh chän m¹ch chØnh l−u: Gi¸ trÞ trung b×nh ®Æt vμo bé nghÞch l−u: 2 Uf = U d ≈ 0.4714U d 3 3 3 Ud = Uf = 220 = 466,7(V ) = 2,121U f 2 2 Thùc tÕ gi¸ trÞ Ud = 466,7V lμ gi¸ trÞ ®· trõ ®i xÊp xØ 2V do sôt ¸p trªn c¸c Thyristor. VËy gi¸ trÞ ®iÖn ¸p sau chØnh l−u lμ: Ud = 466,7 + 2 =468,7(V) Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng chØnh l−u: Tõ c«ng thøc: P3f = Ud.Id. μ Trong ®ã: P3f: C«ng suÊt cña ®éng c¬. μ : HiÖu suÊt ®éng c¬. ⇒ Id =P3f/Ud.η = 750/(468,7.0,8) = 2(A) a. TÝnh chän Thyristor: Gi¸ trÞ trung b×nh cña dßng ch¶y qua mçi Thyristor lμ: I = Id/2 = 2/2 = 1(A) §iÖn ¸p ng−îc cùc ®¹i ®Æt lªn Thyristo lμ: U ng = 2 .U 2 Trong ®ã U2 lμ gi¸ trÞ hiÖu dông cña ®iÖn ¸p thø cÊp m¸y biÕn ¸p: 2 2 Ud = U 2 Cosα π U d .π ⇒ U2 = 2 2 .Cosα 468,7.π ⇒ U2 = = 520, 3( V ) 2 2 ⇒ U ng = 2 .520,3 = 735,8( V ) §Ó Thyristo lμm viÖc an toμn tin cËy ta chän c¸c th«ng sè sau: §iÖn ¸p ng−îc cùc ®¹i: Ung = Ku.735,8 = 735,8.1,6 = 1177,28V Dßng trung b×nh mμ Thyristor chÞu ®−îc: It = Kmm.Ki.1 = 2,5.1,2.1 =3A Theo s¸ch tra cøu ta chän lo¹i Thyristor nh− sau: Lo¹i C137 do h·ng G.E cña Mü chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè sau: Ung = 1200V 59 Trang
 14. Itb= 22,3A ΔU = 1,3V b. TÝnh chän m¸y biÕn ¸p ®éng lùc: Do m¸y biÕn ¸p cã c«ng suÊt nhá nªn sôt ¸p trªn nã t−¬ng ®èi nhá cì vμo kho¶ng 5,5%, ®iÖn ¸p r¬i trªn hai Thyristor nèi tiÕp kho¶ng 3V. Do ®ã ®iÖn ¸p chØnh l−u khi kh«ng t¶i lμ: Ud0 = 468,7 + 468,7.0.055 +3 = 497,5(V) Gi¸ trÞ hiÖu dông ®iÖn ¸p thø cÊp m¸y biÕn ¸p lóc kh«ng t¶i: .π .U d 0 .π .497, 5 ⇒ U2 = = = 552, 3( V ) 2 2 2 2 Tû sè biÕn ¸p: m = U2/U1 =552,3/220 = 2,51 Gi¸ trÞ hiÖu dông dßng ch¶y qua cuén thø cÊp m¸y biÕn ¸p: I2 = Id = 2(A) Gi¸ trÞ hiÖu dông dßng ch¶y qua cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: I1 = m.I2 =2,51. 2 = 5,02(A) C«ng suÊt s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p: S1 = U1I1 =220.5,02 = 1104,4(VA) Chän m¹ch tõ m¸y biÕn ¸p: TiÕt diÖn lâi thÐp m¸y biÕn ¸p ®−îc tÝnh: S Q=K C. f V× ®©y lμ m¸y biÕn ¸p kh« nªn ta chän K=5 F = 50Hz C = 1(sè trô) 1104, 4 30 Q=5 = 23, 49( cm 3 ) 1.50 M¹ch tõ ®−îc lμm tõ vËt liÖu lμ t«n Silic cã tèn thÊt lμ1,3W/Kg vμ cã träng l−îng riªng lμ 7,5Kg/dm3. M¹ch tõ cã 25 50 120 180 d¹ng sau: Trô: - TiÕt diÖn th«: 6.5 = 30 (cm3) - TiÕt diÖn hiÖu qu¶: 30.0,95 = 28,5(cm3) - Träng l−îng: 28,5.10-2.2.1,2.7,5 = 5,53(Kg) Quylat: 60 - TiÕt diÖn th«: 150 Hçnh 4.12. Maûch tæì 60 Trang maïy biãún aïp âäüng læûc
 15. 3.6 = 18 (cm3) - TiÕt diÖn hiÖu qu¶: 18.0,95 = 17,1(cm3) - Träng l−îng: 17,1.10-2.2.1,2.7,5 = 3,8(Kg) Tõ c¶m: Trong c¸c trô chän Bm = 1,1Tesla Trong c¸c quylat chän Bm = 1,1.28,5/17,1 = 1,73Tela D©y quÊn: -S¬ cÊp: n1 = U1/4,44.f.Q = 220/4,44.50.23,49.10-4.1,1 = 316(vßng) -Thø cÊp: n2 = m.n1 =2,51.316 = 793(vßng) -Chän mËt ®é dßng ®iÖn: J1 = J2 =J = 3A/mm2 §−êng kÝnh d©y dÉn s¬ cÊp: 4.S 1 4.I 1 4.5,02 d1 = = = = 1, 46( mm ) π π .J π §−êng kÝnh d©y dÉn thø cÊp: 4.S 2 4.I 2 4.2 d2 = = = = 0,92(mm) π π .J π Chän d©y: d1 = 1,62mm d2 = 1mm - èng quÊn d©y: èng quÊn d©y lμm b»ng vËt liÖu c¸ch ®iÖn, dμy 1mm. Do ®ã chu vi cña mét vßng d©y lμ: 2.(50 + 1 + 60 + 1) = 224(mm) D©y quÊn s¬ cÊp: - Sè vßng d©y quÊn ®−îc trªn mçi líp: n01 = 120/1,62 = 74(vßng/líp) D©y cuèn s¬ cÊp ®−îc chia thμnh 5 líp. Gi÷a hai líp ®Æt giÊy c¸ch ®iÖn dμy 0,1mm. BÒ dμy cña d©y cuèn s¬ cÊp: e1 = 1,62.5 + 4.0,1 = 8,5 ChiÒu dμi trung b×nh cña mét vßng d©y s¬ cÊp: (50 + 60 + 8,5).2 = 273 ChiÒu dμi d©y quÊn s¬ cÊp: 61 Trang
 16. 273.316.10-3 = 74,89(m) §iÖn trë d©y cuÊn ë nhiÖt ®é 75oC: r1 = 0,0085.74,89.(1+0,004.75) = 0,72Ω D©y quÊn s¬ cÊp: Sè vßng d©y quÊn trªn mçi líp: n02 = 120/1 = 120(vßng) Thùc tÕ ta cuèn mçi líp lμ 110 vßng d©y, vμ d©y quÊn ®−îc quÊn thμnh 8 líp, gi÷a hai líp ®Æt líp giÊy c¸ch ®iÖn dμy 0,1mm. §Ó c¸ch ly hai cuén s¬ cÊp vμ thø cÊp m¸y biÕn ¸p ta dïng lo¹i giÊy c¸ch ®iÖn dμy 8mm. BÒ dμy d©y quÊn thø cÊp e2 = 8.1 + 7.0,1 = 8,7mm ChiÒu dμi trung b×nh mét vßng d©y thø cÊp ltb2 = (50 + 60 + 8,5 + 8,7).2 = 270,4mm ChiÒu dμi d©y quÊn thø cÊp l2 = 270,4.10-3.793,16 = 214,47m¹ch §iÖn trë d©y quÊn ë nhiÖt ®é 750C r2 = 0,0219.214,47(1 + 0,004.75) = 6,1Ω §iÖn kh¸ng d©y quÊn biÕn ¸p X = 8π2.n2.r/h.[a +(e1 + e2)/3].ω.10-7 = 8.3,142.7932.0,067/0,115.[0,008 + (0,0085 + 0,0087)/3].314.10-7 ≈ 1,2 Ω §iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn kh¸ng ΔUX = 3.X.Id/π = 3.1,2.2/3,14 (V) §iÖn ¸p r¬i trªn ®iÖn trë ΔUr = [r2 + r1(n2/n1)2].Id = (6,1 + 0,82.2,512).2 = 22,53 (V) §iÖn ¸p chØnh l−u khi ®Çy t¶i U = Ud0 - ΔUx - ΔUr - ΔU0 = 460,67(V) Tæn thÊt trong lâi s¾t tõ cã tÝnh ®Õn15% tæn thÊt phô P = 1,3.1,15.(5,13.1,12 + 3,8.0,952) = 14,4(W) HiÖu suÊt cña thiÕt bÞ chØnh l−u Ud Id η= = U d I d + P + ΔU r I d + 2 I T 497 , 4.2 = = 0,6 497, 4.2 + 14, 4.22, 53.2 + 2.1 Zn = Rd + X 2 = 1, 22 + 11, 256 2 = 11, 32(Ω) 2 Tæng trë ng¾n m¹ch Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch I2CC = U2/Zn = 552,6/11,32 = 48,8(A) 2.TÝnh chän m¹ch läc: 62 Trang
 17. Do tÝnh chÊt cña m¹ch nghÞch l−u ¸p cÇn cã m¹ch läc ®Ó ®¶m b¶o ®iÖn ¸p cung cÊp cho m¹ch nghÞch l−u Ýt thay ®æi, ®ång thêi ®Ó trao ®æi n¨ng l−îng ph¶n kh¸ng víi ®iÖn c¶m t¶i. Ta cÇn cã bé läc b»ng tô ®iÖn víi ®iÖn dung cÇn ΔUc ⎛ 1 ⎞ 1 Kc = = ⎜1− ⎟. Um ⎜ ⎝ m x .2.C.R. f ⎟ m x .2.C. R. f ⎠ ⎛ 1 ⎞ 1 ⇔ 0,01 = ⎜ 1 − ⎟. ⎝ 2.2.C.62, 5.50 ⎠ 2.2.C.62, 5.50 thiÕt lμ: Ta cã ®−îc: 781250.C2 - 12500.C -1 = 0 Vμ chän ®−îc: C = 0,0159(F) = 15900((F) 3. TÝnh chän m¹ch nghÞch l−u: a.Chän Transistor: §iÖn ¸p UDS cùc ®¹i ®Æt lªn Transistor lμ: UDS = Ud = 468,7V Dßng ®iÖn Id ch¹y qua Transistor lμ: I d = 2 .I tbcl = 2 .2 = 2.82 A §Ó cho Transistor lμm viÖc an toμn, tin cËy ta chän hÖ sè gi÷ tr÷: Ku = 1,6 , Ki = 1,2 UDS = Ku .UDS = 468,7.1,6 = 749,92V ID = Km . Ki .ID = 2,5.1,2.2,28 = 8,48A VËy ta chän Transistor nh− sau: M· hiÖu VCE(V) IC(A) C4111 1500 10 b. Chän Diod: §iÖn ¸p ng−îc ®Æt lªn Diod: Ung = Ud = 468,7 V Dßng ®iÖn trung b×nh ch¹y trong Diod: 1 ϕ 1 Ud ⎛ ( 1 + a )( 2 _ a) −θ / δ ⎞ Id = ∫ ⎜1 − .e ⎟dθ 2π 0 3 R ⎜⎝ 1 + a3 ⎟ ⎠ Trong ®ã: ϕ = arctg(X/R) = 0,95(rad) R = Pt/I2dm = 250/4 = 062,5 Ω X/R = Q = 1,497 A = e-π/3Q = 0,492 ⇒ Id = 0,17A §Ó Diod lμm viÖc an toμn, tin cËy ta chän hÖ sè dù tr÷: Ku = 1,6 ; Ki = 1,2 Ung = Ku.Ung = 1,6.468,7 = 749,92V Id = Km.Ki.Id = 2,5.1,2.0,17 = 0,51A 63 Trang
 18. VËy ta chän Diod sau: M· hiÖu U(V) Itb(A) VL-10 1500 10 C. THIÕT KÕ M¹CH §IÒU KHIÓN: I.ThiÕt kÕ m¹ch ®iÒu khiÓn chØnh l−u: Chøc n¨ng cña m¹ch ®iÒu khiÓn lμ t¹o ra nh÷ng xung ®Ó më c¸c Thyristor c«ng suÊt, nh÷ng xung nμy cã ®é réng vμ h×nh d¹ng nhÊt ®Þnh, ph©n bè xung theo tõng pha t−¬ng øng, cã thÓ thay ®æi ®−îc thêi ®iÓm ®Æt xung më vμo cùc ®iÒu khiÓn Thyristor. Xung më th−êng cã biªn ®é tõ 2-10V dßng ®iÒu khiÓn trong giíi h¹n nhá h¬n 1A. C«ng suÊt kh«ng v−ît qu¸ 10W, ®é réng kho¶ng 20-100μs ®èi víi thiÕt bÞ chØnh l−u.Vμ kh«ng nhá h¬n 10μs ®èi víi thiÕt bÞ biÕn ®æi tÇn sè cao. M¹ch ®iÒu khiÓn cßn ph¶i ®¶m b¶o ph¹m vi ®iÒu khiÓn gãc α. ë c¸c s¬ ®å biÕn ®æi tÇn th× viÖc mÊt ®èi xøng gi÷a c¸c kªnh kh«ng nh÷ng lμm xÊu ®iÖn ¸p ra mμ cßn cã thÓ lμm cho chÕ ®é biÕn ®æi bÞ ph¸ hñy. Ngoμi m¹ch ®iÒu khiÓn ph¶i b¶o ®¶m lμm viÖc tin cËy trong mäi hoμn c¶nh nh− khi nhiÖt ®é thay ®æi, nguån tÝn hiÖu nhiÔu t¨ng. Vμ thiÕt bÞ ph¶i dÔ thay thÕ, dÔ l¾p r¸p vμ ®iÒu chØnh. Trong thùc tÕ ng−êi ta th−êng dïng hai nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn ®ã lμ: + §iÒu khiÓn th¼ng ®øng tuyÕn tÝnh. + §iÒu khiÓn th¼ng ®øng "Arccos". §Ó thùc hiÖn viÖc ®iÒu chØnh vÞ trÝ xung trong nöa chu kú d−¬ng cña ®iÖn ¸p ®Æt trªn Thyristor. Víi viÖc dïng bé chØnh l−u mét pha hai nöa chu kú dïng Thyristor ta cã thÓ chän nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn th¼g ®øng "Arccos". Theo nguyªn t¾c nμy, ng−êi ta dïng hai ®iÖn ¸p: + §iÖn ¸p ®ång bé Ur v−ît tr−íc ®iÖn ¸p An«t - Kat«t Thyristor mét gãc b»ng π/2. Tøc lμ nÕu lμ Uak = A.Sin(ω t) th× Ur = BCos(ωt). + §iÖn ¸p ®iÒu khiÓn UC lμ ®iÖn ¸p mét chiÒu, cã thÓ ®iÒu chØnh ®−îc biªn ®é theo hai h−íng d−¬ng vμ ©m. Tæng ®¹i sè Ur + Uc ®−îc ®−a ®Õn ®Çu vμo cña kh©u so s¸nh khi mμ Ur + Uc = 0 ta sÏ nhËn ®−îc mét xung ë ®Çu ra cña kh©u so s¸nh. Ur + BCosx = 0 α = Arccos(-Uc/B) Ng−êi ta lÊy B = Ucmax Khi Uc = 0 th× α = π/2 64 Trang
 19. Uc = Ucmax th× α = π Uc = - Ucmax th× α = 0 Tãm l¹i khi cho Uc biÕn thiªn tõ -Ucmax ®Õn +Ucmax th× ta ®−îc α sÏ biÕn thiªn tõ 0 ®Õn π. §Ó thùc hiÖn nguyªn t¾c ®iÒu khiÓn nμy ta ph¶i cã mét kh©u t¹o ra hμm: Us = Um.Cos(ωt) tõ hμm Ur = Um.Sin(ωt) vμ ph¶i cã mét kh©u so s¸nh gi÷a ®iÖn ¸p mét chiÒu tøc ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh víi ®Çu ra cña kh©u t¹o hμm Cos ë tr−íc. 1. Kh©u t¹o hμm cos: Giíi thiÖu vÒ khuÕch ®¹i thuËt to¸n: KhuÕch ®¹i thuËt to¸n (K§TT) lμ phÇn tö c¬ b¶n ®Ó x©y dùng m¹ch ®iÒu khiÓn t−¬ng tù. ThuËt ng÷ K§TT cã nghÜa lμ nhê m¹ch khuÕch ®¹i nμy mμ ta cã thÓ t¹o ®−îc c¸c thuËt to¸n ®iÒu khiÓn kh¸c nhau. K§TT ®−îc x©y dùng tõ c¸c m¹ch khuÕch ®¹i Transistor c¬ b¶n cã ®Æc tÝnh lý t−ëng nh−: 1/ HÖ sè khuyÕch ®¹i ®iÖn ¸p A = ∞ 2/ Trë kh¸ng vμo Zr = ∞ 3/ Trë kh¸ng ra Zr = 0 4/ Gi¶i tÇn tõ 0 ®Õn ∞ 5/ §é tr«i ®iÓm kh«ng b»ng kh«ng 6/ TuyÕn tÝnh vμ Doid ®èi xøng. KhuÕch ®¹i thuËt to¸n thùc tÕ cã tham sè thÊp h¬n so víi K§TT lý t−ëng, tïy thuéc vμo c¸c lo¹i kh¸c nhau nh− K§TT th«ng dông, K§TT ®Æc biÖt, K§TT chÝnh x¸c cao hoÆc K§TT t¸c ®éng nhanh v.v... + - Âáöu Âáöu ra vaìo + - Hçnh 4.13. Mä taí täøng quaït KÂTT Thùc chÊt cña kh©u t¹o hμm cos lμ kh©u tÝch ph©n dïng Opam. TÝn hiÖu − 1 Um U U2 = ∫ Sinωt.dt = m COSωt C R ωCR R3 C UC - US R1 + R2 Hçnh 4.14. Kháu taûo haìm ccos sæí duûng KÂTT 65 Trang
 20. vμo cña nã lμ: U1 = Um Sin ωt th× tÝn hiÖu cña nã lμ: NÕu chØnh R1 = R2 th× ta cã: khi ®ã nÕu R3 = Xc th× Us = Uc Tøc lμ: Uc = Um Sin ωt th× Us = Um Cos ωt 2. Kh©u so s¸nh: Kh©u nμy còng sö dông mét khuÕch ®¹i thuËt to¸n ®Ó so s¸nh Us víi Uc lμ ®iÖn ¸p ®iÒu khiÓn. US R1 − 2 I R 2- X c + 2 jR3 X c ra Ura U s = Uc = 3 R3 + X c 2 2 + UCR 2 Hçnh 4.15. Maûch so saïnh duìng KÂTT Nh− vËy khi ta chän Ucmax = Um/ωCR = 10V th× khi Uc=Us ta cã Cos =Uc/Ucmax vμ ë ®Çu ra cña kh©u so s¸nh ta nhËn ®−îc chuçi xung ch÷ nhËt. 3.S¬ ®å m¹ch mét kªnh ®iÒu khiÓn chØnh l−u: R2 C1 U1 U2 R4 - R1 Ira - U3 + R3 + UCR 5 Hçnh 4.16. Så âäö maûch mäüt kãnh âiãöu khiãøn chènh læu TÝnh chän: Trong m¹ch trªn c¸c K§TT ta chän lo¹i HA741 cã s½n trªn thÞ tr−êng. C¸c ®iÖn trë R3, R5 lμ c¸c ®iÖn trë æn ®Þnh nhiÖt. Ta chän gi¸ trÞ c¸c ®iÖn trë æn ®Þnh nhiÖt nh− sau: R3 = 12( KΩ ) R5 = 4,7( KΩ ) 66 Trang

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản