intTypePromotion=1

thiết kế căn hộ chung cư, chương 11

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
139
lượt xem
55
download

thiết kế căn hộ chung cư, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu tạo của bản sàn Giải pháp sàn sườn bê tông cốt thép đổ bê tông toàn khối. Chiều dày sàn là 18(cm), các hệ dầm chia ô sàn như hình vẽ. II. Số liệu tính toán của vật liệu Bê tông mác 300 có Rn=130 (KG/cm2), Rk=10 (KG/cm2). Cốt thép sàn dùng loại AII có Ra=2800 (KG/cm2). III. Tải trọng và nội lực Mô men trong các ô bản được xác định theo sơ đồ khớp dẻo, riêng ô sàn vệ sinh xác định theo sơ đồ đàn hồi. Theo sơ đồ khớp dẻo thì các giá trị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế căn hộ chung cư, chương 11

  1. chương 11: tÝnh cèt thÐp sµn thiÕt kÕ sµn tÇng 2 I. CÊu t¹o cña b¶n sµn Gi¶i ph¸p sµn s-ên bª t«ng cèt thÐp ®æ bª t«ng toµn khèi. ChiÒu dµy sµn lµ 18(cm), c¸c hÖ dÇm chia « sµn nh- h×nh vÏ. II. Sè liÖu tÝnh to¸n cña vËt liÖu Bª t«ng m¸c 300 cã Rn=130 (KG/cm2), Rk=10 (KG/cm2). Cèt thÐp sµn dïng lo¹i AII cã Ra=2800 (KG/cm2). III. T¶i träng vµ néi lùc M« men trong c¸c « b¶n ®-îc x¸c ®Þnh theo s¬ ®å khíp dÎo, riªng « sµn vÖ sinh x¸c ®Þnh theo s¬ ®å ®µn håi. Theo s¬ ®å khíp dÎo th× c¸c gi¸ trÞ m« men ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 11.19 (S¸ch kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp, cÊu kiÖn c¬ b¶n). Theo s¬ ®å ®µn håi ®-îc tra theo c¸c b¶ng sæ tay. IV. TÝnh to¸n - bè trÝ thÐp sµn 1) ¤ b¶n lo¹i b¶n kª bèn c¹nh (kÝch th-íc 3300.60000, 4100.6000, 7400.6000) tÝnh víi « b¶n 7,4 . 6,0 (m) cña phßng kh¸ch. a) KÝch th-íc b¶n sµn 4 phÝa cña « sµn ®Òu liªn kÕt cøng víi dÇm nªn nhÞp tÝnh to¸n lÊy ®Ðn mÐp dÇm : l1 = 6,0 - 0,35 = 5,65 m l2 = 7,4 - 0,35 = 7,05 m
  2. b a 2 3 NhÞp tÝnh to¸n Ta cã tû sè: r = l2/ l1 = 1.2
  3. Ta tÝnh m«men cho mçi ®¬n vÞ bÒ réng cña b¶n lµ 1m (thÐp ®Æt ®Òu trong b¶n). r = l2/ l1 = 1,2 .tra vµ chän c¸c hÖ sè ë b¶ng 6.2 SGK sµn bª t«ng cèt thÐp toµn khèi ®-îc:  =M2/M1 = 0,75 ; A1 = MA1/ M1 = 1,1 A2 = MA2/ M1 = 0,9 ;B1= Mb1/ M1 =1,1 B2= Mb2/ M1 =0,9 Ph-¬ng tr×nh t×m néi lùc trong b¶n: 2 qb .l1 (3.l2  l1 ) (.)  (2 M 1  Ma1  Mb1 ).l2  (2 M 2  Ma 2  M b 2 ).l1 12 Thay c¸c gi¸ trÞ M2, MA1, MA2 , MB1 , MB2vµo (.) theo M1 ta cã: 1,15.5,652.(3.7,05  5,65)  (2 M 1  1,1M 1  1,1M 1).7,05  (2.0,75M 1  0,9M 1  0,9 M 1).5,65 12  47,4=48,255M1  M1 = 0,98 t, MA1= MB1 =1,08 t, MA2=MB2= 0,88 t, M2 = 0,74t d) TÝnh thÐp  TÝnh thÐp cho nhÞp vµ gèi c¹nh ng¾n  tÝnh thÐp ë gi÷a « b¶n chÞu m« men d-¬ng ta tÝnh nh- ®èi víi dÇm chÞu uèn tiÕt diÖn 18x100 cm TÝnh theo gi¸ trÞ m« men lín M1= 98000 (kG.Cm). Chän a=3cm  ho = h – a =18 – 3 = 15 cm TÝnh: A= M 2  98000 2  0,0335  Ao  0.4  Rn .b.ho 130.100.15 =0,5(1+ 1  2. A )=0,982. DiÖn tÝch Fa trong ph¹m vi d¶i b¶n réng 1m lµ: Fa = M  98000  2,89 cm2 ;tt = Fa  2,89 .100% = 0,19% Ra . .ho 2100.0,982.15 b.h  100.15 >  min = 0,1% . Chän  hîp lý 0,3% Fa = 0,3 . 100 . 15 = 4,5 cm2. Chän 6  10 a 150 cã Fa = 4,71 (cm2)  tÝnh thÐp ë gèi « b¶n chÞu m« men ©m ta tÝnh nh- ®èi víi dÇm chÞu uèn tiÕt diÖn 18x100 cm TÝnh theo gi¸ trÞ m« men MA1= 108000 (kG.Cm). Chän a=3cm  ho = h – a =18 – 3 = 15 cm
  4. M 108000 TÝnh A = 2   0,037  Ao  0,4  Rn .b.ho 130.100.152 =0,5(1+ 1  2. A )=0,981. DiÖn tÝch Fa trong ph¹m vi d¶i b¶n réng 1m lµ: Fa = M  108000  3,19 cm2 ; tt = 3,19 .100% = 0,21% . Ra . .ho 2100.0,981.15 100.15 Chän  hîp lý 0,3% ; Fa = 0,3 . 100 . 15 = 4,5 cm2. Chän 6  10 a 150 cã Fa = 4,71 (cm2). Kho¶ng c¸ch tõ mÐp dÇm ®Õn ®iÓm c¾t cèt mò: l = 0,25l2 = 1,4 (m). LÊy l = 150 (cm)  TÝnh cèt thÐp cho nhÞp vµ gèi c¹nh dµi  tÝnh thÐp ë gi÷a « b¶n chÞu m« men d-¬ng ta tÝnh nh- ®èi víi dÇm chÞu uèn tiÕt diÖn 18x100 cm TÝnh theo gi¸ trÞ m« men lín M1= 74000 (kG.Cm). Chän a=3cm  ho = h - a =18 - 3 = 15 cm. tÝnhA = M 74000 2  2  0,025  Ao  0,4  =0,5(1+ 1  2. A )=0,987. Rn .b.ho 130.100.15 DiÖn tÝch Fa trong ph¹m vi d¶i b¶n réng 1m lµ: Fa = M  74000  2,17 cm2 Ra . .ho 2100.0,987.15 2,17 tt = .100% = 0,14% >  min = 0,1% 100.15 3,93 Chän 5  10 a 200 cã Fa = 3,93 (cm2) = = 0,26% hîp lý 100.15  tÝnh thÐp ë gèi « b¶n chÞu m« men ©m ta tÝnh nh- ®èi víi dÇm chÞu uèn tiÕt diÖn 18x100 cm TÝnh theo gi¸ trÞ m« men lín M1= 88000 (kG.Cm). Chän a=3cm  ho = h – a =18 – 3 = 15 cm M 88000 TÝnh A = 2  2  0,029  Ao  0,4  Rn .b.ho 130.100.815 =0,5(1+ 1  2. A )=0,985. DiÖn tÝch Fa trong ph¹m vi d¶i b¶n réng 1m lµ: Fa = M  84000  2,97 (cm2), tt = 2,47 .100% = 0,19%. Ra . .ho 2100.0,985.15 100.15 Chän 510 a200 cã Fa = 3,91 (cm2). Kho¶ng c¸ch tõ mÐp dÇm ®Õn ®iÓm c¾t cèt mò: l=0,25l2=1,4(m) LÊy l=150(cm) 2) ¤ b¶n lo¹i dÇm
  5. a) kÝch th-íc « sµn (kÝch th-íc 3600.7800) Tû sè l2/l1 >2 => b¶n lo¹i dÇm b) T¶i träng t¸c dông  TÜnh t¶i: trong ph¹m vi « sµn kh«ng cã t-êng ,nªn tÜnh t¶I ®-îc trõ ®I phÇn t¶i träng cña t-êng ph©n bè ®Òu trªn sµn. gtt = 955 2 – 360 = 595 (kG/m ).  Ho¹t t¶i: ptt = 360 (kG/m2) Tæng t¶i träng: p =595 + 360 =955 (kG/m2). q.l 2 q.l 2 Mgi = , Mb = , nhÞp tÝnh to¸n L = 3,6 -0,25 =3,35 (m). 16 11 955.3,352 Mmax = =670 (kGm) = 67000 (kGcm). 16 955.3,352 Mmax = =974 (kGm) = 97400 (kGcm) 11 Chän a = 3 cm, => ho =  - a = 18 - 3 = 15 (cm) c) TÝnh thÐp cho nhÞp vµ gèi c¹nh ng¾n  tÝnh thÐp ë gi÷a « b¶n chÞu m« men d-¬ng M 67000 A= = = 0,023 < 0,4;  = 0,986 Rn .b.ho2 130.100.152 67000 Fa = M = = 2,1 (cm2) Ra . .ho 2100.0,986.15
  6. Chän thÐp 6 10 a150 cã Fa = 4,71 (cm2) Hµm l-îng cèt thÐp :  = 4,71 .100% = 0,314%>min=0,1% 100.15  tÝnh thÐp ë biªn « b¶n chÞu m« men ©m A= M 2 = 97400 2 = 0,033 < 0,4;  = 0,98 Rn .b.ho 130.100.15 M 97400 Fa = = =3,2(cm2) Chän thÐp 610 a150 cã Ra . .ho 2100.0,98.15 Fa=4,71 (cm2) 4,71 Hµm l-îng cèt thÐp :  = .100% = 0,314%>min 100.15 Kho¶ng c¸ch tõ mÐp dÇm ®Õn ®iÓm c¾t cèt mò: l = 0,25.ltt= 0,25.3,35=0,84 (m) LÊy l = 900 (cm) d) TÝnh thÐp cho nhÞp vµ gèi c¹nh dµi Chän cèt thÐp cÊu t¹o  10 a200
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2