intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế căn hộ chung cư, chương 3

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

138
lượt xem
67
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tĩnh tải tác dụng lên sàn tầng 1 Lớp gạch lát dày 1,5 cm = 1,8 t/m3 : g1 = n1 . h1 . 1 = 1,1 . 0,015 . 1,8 = 0,03 t/m2 Lớp vữa lát dày 1,5 cm = 1,8 t/m3 : g2 = n2 . h2 . 2 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 Lớp trát trần dày 1,5 cm = 1,8 t/m3 : g3 = n4 . h4 . 4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 Tổng tĩnh tải tác dụng lên sàn là : g =...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế căn hộ chung cư, chương 3

 1. chương 3: x¸c ®Þnh t¶i träng 1) TÜnh t¶i a) TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn tÇng 1 Líp g¹ch l¸t dµy 1,5 cm  = 1,8 t/m3 : g1 = n1 . h1 . 1 = 1,1 . 0,015 . 1,8 = 0,03 t/m2 Líp v÷a l¸t dµy 1,5 cm  = 1,8 t/m3 : g2 = n2 . h2 . 2 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 Líp tr¸t trÇn dµy 1,5 cm  = 1,8 t/m3 : g3 = n4 . h4 . 4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 Tæng tÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn lµ : g = g1 + g2 + g3 = 0,03 + 0,035 + 0,035 = 0,10 t/m2 b) TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn tÇng ®iÓn h×nh ( tõ tÇng 2 ®Õn tÇng 10 ) träng l-îng b¶n th©n sµn lµ : gs=1,1.0,18.2500=0,495t/m2 Líp g¹ch l¸t dµy 1,5 cm  = 1,8 t/m3 : g1 = n1 . h1 . 1 = 1,1 . 0,015 . 1,8 = 0,03 t/m2 Líp v÷a l¸t dµy 1,5 cm  = 1,8 t/m3 : g2 = n2 . h2 . 2 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 Líp tr¸t trÇn dµy 1,5 cm  = 1,8 t/m3 : g3 = n4 . h4 . 4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 T-êng g¹ch qui vÒ ph©n bè ®Òu trªn sµn theo c«ng thøc : G g4  F G : Tæng träng l-îng t-êng trªn sµn . F : Tæng diÖn tÝch sµn , lÊy b»ng 678 m2 . G = n5 . h .  . ( 0,11 . l1 + 0,22 . l2 ) n5 : hÖ sè v-ît t¶i , lÊy b»ng 1,1 h : chiÒu cao t-êng , lÊy b»ng 3,00 m  : träng l-îng riªng , lÊy b»ng 1,8 t/m3 l1 : tæng chiÒu dµi t-êng 110 , lÊy b»ng l1 = 43,2+19,8 +15,3 +72 = 150 m
 2. l2 : tæng chiÒu dµi t-êng 220 , lÊy b»ng l2 = (36 +31 +72 + 24)0,75 = 122 m G = 1,1 . 3,00 . 1,8 . ( 0,11 . 150 + 0,22 . 122 ) = 264 t g4 = 264 = 0,39 t/m2 678 Tæng tØnh t¶i g =gs + g2 + g3 + g4 =0,495+ 0,03 + 0,035 + 0,035 + 0,39 = 0,985 t/m2 c) TÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn tÇng 11: ě phÇn m¸i t«n:  Träng l-îng m¸i t«n dµy 0,47 mm,  = 7,8 t/m3 g1 = n1 . h1 . 1 = 1,2 . 0,47.10-3 . 7,8 = 0,004 t/m2  träng l-îng xµ gå : g2 = 32 kg/m2 =0,032 t/m2  v÷a xi m¨ng dµy 2,5 cm  = 1,8 t/m3 g3 = n1 . h1 . 1 = 1,3 . 0,025.1,8 = 0,059 t/m2  tr¸t trÇn dµy 15 cm  = 1,8 t/m3 : g4 = n4 . h4 . 4 = 1,3 . 2 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m  träng l-îng t-êng thu håi quy vÒ t¶i ph©n bè : g5 = 1,1.1,8.0,22.[(0,4 + 0,4 + 0,8).7 + (0,8 +0,4).13/2]/ 120= 0,062 t/m2 ě Tæng tÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn lµ : g = g1 + g2 + g3 + g4 + g5 = 0,004 + 0,032 + 0,059 + 0,062 = 0,192 t/m2 ě tæng tÜnh t¶i t¸c dông lªn sµn tÇng 11 kÓ c¶ träng l-îng phÇn m¸i t«n lµ :0,985+0,192=1,177t/m2. d) TÜnh t¶i t¸c dông lªn m¸i tum ě 2 líp g¹ch l¸ nem dµy 2cm  = 1,8 t/m3 : g1 = n1 . h1 . 1 = 1,1 . 0,02 . 1,8 = 0,04 t/m2 ě Líp v÷a t¹o dèc 20 cm,  = 1,8 t/m3 : g2 = n2 . h2 . 2 = 1,3 . 0,2 . 1,8 = 0,468 t/m2 ě Líp bª t«ng sµn dµy 18 cm,  = 2,5 t/m3 : g3 = n3 . h3 .3 = 1,1 . 0,28 . 2,5 = 0,5 t/m2 ě Líp tr¸t trÇn dµy 1,5 cm , = 1,8 t/m3 : g4 = n4 . h4 . 4 = 1,3 . 0,015 . 1,8 = 0,035 t/m2 ě TrÇn nhùa g5 = 0,033 t/m2
 3. ě Chèng thÊm dµy 0,5 cm,  = 1,8 t/m3 : g6 = n4 . h4 . 4 = 1,1 . 0,05 . 1,8 = 0,01 t/m2 ě Líp chèng nãng dµy 15 cm,  = 1,8 t/m3 : g6 = n4 . h4 . 4 = 1,1 . 0,15 . 1,8 = 0,297 t/m2 ě Tæng tØnh t¶i : g = g1 + g2 + g3 + g4 + g5 + g6= 0,04+0,468+0,5+0,035+0,033+0,01+0,297 = 1,38 t/m2 b. TÜnh t¶i do bÓ n-íc m¸i BÓ n-íc m¸i chóa 15 m3 mét bÓ t-¬ng ®-¬ng 15 (t) , ®Æt lªn 2 dÇm tÇng ¸p m¸i ,mçi dÇm dµi 4,3m.Ta quy vÒ t¶i ph©n bè lªn c¸c dÇm ë tÇng m¸i , mçi dÇm  qtt = 1,7 t/m2 c. tÜnh t¶i phô t¸c dông lªn dÇm cét ,v¸ch Líp tr¸t dµy 1,5 cm , = 1,8 t/m3 ě DÇm d1 : 0,35 . 0,6 g =0,04 t/m D2 : 0,35 . 0,7 g =0,045 t/m D3 : 0,22 . 0,4 g =0,024 t/m D4 : 0,22 . 0,3 g =0,019 t/m D5 : 0,35 . 0,8 g =0,05 t/m ě Cét C1 : 0,5 . 0,7 g =0,06 t/m C2 : 0,6 . 0,9 g =0,086 t/m ě V¸ch g = 0,015 . 1,8 = 0,027 t/m2 2) Ho¹t t¶i sö dông a) Ho¹t t¶i sö dông ®-îc lÊy theo TCVN 2737 – 1995 Ho¹t t¶i t¸c dông lªn phßng ngñ, kh¸ch, bÕp, vÖ sinh : lÊy qtc = 150 kG/m2 = 0,15 t/m2  qtt = n . qtc = 1,3 . 0,15 = 0,195 t/m2  Hµnh lang ,cÇu thang lÊy qtc = 300 kG/m2 = 0,3 t/m2  qtt = n . qtc = 1,2 . 0,3 = 0,36 t/m2  Ban c«ng lÊy qtc = 200 kG/m2 = 0,4 t/m2  qtt = n . qtc = 1,3 . 0,2 = 0,26 t/m2  M¸i kh«ng sö dông lÊy qtc = 75 kG/m2 = 0,075 t/m2  qtt = n . qtc = 1,3 . 0,075 = 0,0975 t/m2  M¸i t«n lÊy qtc = 30 kG/m2 = 0,03 t/m2  qtt = n . qtc = 1,3 . 0,03 = 0,039 t/m2
 4.  Phßng sinh ho¹t chung lÊy qtc = 400 kG/m2 = 0,4 t/m2  qtt = n . qtc = 1,2 . 0,4 = 0,48 t/m2 b) hÖ sè gi¶m t¶i cña ho¹t t¶i : Do sè tÇng cµng t¨ng lªn x¸c suÊt xuÊt hiÖn ®ång thêi t¶i träng ë tÊt c¶ c¸c tÇng cµng gi¶m, nªn ta sö dông hÖ sè gi¶m t¶i cho ho¹t t¶i. Theo tcvn 2737-95 khi diÖn tÝch sµn A ≥ A1 =36 m2 th× 1 = 0,5 + 0,5 .khi diÖn tÝch sµn A1 ≥A ≥ A2 =9 m2 th× 1 = 0,4 + A A1 0,6 . ®Ó d¬n gi¶n tÝnh to¸n ta xÐt 2 « sµn ®iÓn h×nh A A2 0,5  Sµn 1 : cã A = 6 . 7,4 = 44,4 1 = 0,5 + = 0,5 + A A1 0,5 = 0,95 44,4 36 0,6 0,6  Sµn 2 : cã A = 3,6 . 8 = 28,8 1 = 0,4 + = 0,4 + A 28 A2 9 = 0,76 c) ho¹t t¶i sau khi ®· gi¶m t¶i  Ho¹t t¶i t¸c dông lªn phßng ngñ, kh¸ch, bÕp, vÖ sinh: q = 0,195 . 0,95 = 0,185 t/m2  Hµnh lang ,cÇu thang: q = 0,76 . 0,36 = 0,273 t/m2  Ban c«ng lÊy gi- nguyªn: q = 0,26 t/m2  M¸i kh«ng sö dông lÊy: q1 = 0,0975 . 0,95 = 0,092 t/m2, q2 = 0,0975 . 0,75 = 0,074 t/m2  M¸i t«n lÊy gi÷ nguyªn: q = 0,039 t/m2  Phßng sinh ho¹t chung lÊy: q1 = 0,48 . 0,95 = 0,456 t/m2, q2 = 0,48 . 0,75 = 0,364 t/m2 3) T¶i träng giã
 5. ChiÒu cao c«ng tr×nh tÝnh tõ mÆt ®¸t tù nhiªn tíi mÆt sµn m¸i lµ 38,1 m, do ®ã trong tÝnh to¸n chØ xÐt tíi t¸c dông tÜnh cña giã bá qua t¸c dông ®éng cña giã. T¶i träng giã tÜnh ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Wtc= Wo..K.C Trong ®ã: K – hÖ sè kÓ tíi sù thay ®æi ¸p lùc giã theo ®é cao c«ng tr×nh. C – hÖ sè khÝ ®éng. MÆt b»ng c«ng tr×nh cã d¹ng h×nh ch÷ nhËt: phÝa ®ãn giã: C= 0,8. phÝa hót giã : C= 0,6. Wtt= n.Wtc trong ®ã : n=1,2 (hÖ sè v-ît t¶i ). §Þa ®iÓm x©y dùng c«ng tr×nh lµ Hµ Néi, thuéc vïng giã II-B (Wo= 95kg/cm2 ).  Trªn trùc tÕ t¶i giã ph©n bè phøc t¹p t¨ng dÇn theo chiÒu cao nh-ng ®Ó dÔ tÝnh to¸n, ta xem t¶i giã ph©n bè ®Òu trªn tõng tÇng, gi¸ trÞ t¶i lÊy ë cao ®é sµn lín nhÊt cña tÇng.Cao ®é tÝnh giã b¾t ®Çu tõ mÆt ®¸t tù nhiªn(-0,6m ).  Gi¸ trÞ t¶i giã ë mçi tÇng ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng (excell). II. ph©n t¶i giã cho khung vµ v¸ch §Ó ph©n t¶i giã cho khung vµ v¸ch ,lâi ta ph¶i biÕn ®æi toµn bé khung vµ lâi vÒ c¸c v¸ch t-¬ng ®-¬ng .sau ®ã tiÕn hµnh ph©n t¶i giã cho c¸c v¸ch tØ lÖ víi ®é cøng EJ cña chóng. t¹i mçi møc sµn tæng t¶i träng giã tÝnh to¸n Wtt ®-îc nh©n víi diÖn tÝch truyÒn t¶I cã chiÒu dµi b»ng diÖn tÝch ®ãn giã cña toµn bé c«ng tr×nh vµ chiÒu réng b»ng nöa chiÒu cao tÇng trªn céng víi nöa chiÒu cao tÇng d-íi .tæng t¶I träng giã ®-îc quy vÒ mét lùc tËp trung vµ ph©n bè vÒ khung ®ang xÐt theo ®é cøng cña nã . 1) x¸c ®Þnh ®é cøng cña v¸ch
 6. x¸c ®Þnh hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m cña tiÕt diÖn : trôc ®èi xøng oY chÝnh lµ mét trôc cña hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m  kho¶ng c¸ch tõ trôc X ®Õn trôc x _trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m cña tiÕt diÖn v¸ch cøng lµ : Yc= S X ,víi Sx lµ m« men tÜnh cña tiÕt diÖn víi trôc X ,vµ A lµ diÖn A tÝch cña toµn bé tiÕt diÖn .Yc=144.3cm m« men qu¸n tÝnh víi trôc x cña v¸ch lµ : Jx=2  25.4973  253     25.497 .31.7 2   109.   109.25.144.33   650252412cm4  6.5m4  12  12  2) ®é cøng cña lâi thang m¸y
 7.  gäi hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m cña tiÕt diÖn lµ xOy.hÖ trôc XOY gåm c¸c trôc ®I qua trung ®iÓm c¸c c¹nh cña tiÕt diÖn. Kho¶ng c¸ch tõ trôc X ®Õn trôc x lµ : Yc= SX = 341.25.124.5  309.25 42.5  20.4cm . A 2.394.25  341.25  309.25 kho¶ng c¸ch tõ trôc Y ®Õn trôc y lµ: 25.309.(47.0) Xc= SY = =-10.1cm A 2.(394.25)  341.25  309.25  m« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn víi hÖ trôc qu¸n tÝnh chÝnh trung t©m lµ: Jx=2.  25.3943  341.253 25.3093.   (25.394).20,42    (341.25).1042   (25.309).62,92  447723690cm4  12  12 12 =4,47m4 3) ®é cøng cña khung t-¬ng ®-¬ng khung ®-îc coi lµ t-¬ng ®-¬ng víi v¸ch khi cã cïng chuyÓn vÞ ®Ønh vµ cã cïng ®é cøng .®é cøng cña khung t-¬ng ®-¬ng ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau:khung ph¼ng chÞu t¸c dông cña mét lùc tËp trung t¹i ®Ønh b»ng 1t .dóng ch-¬ng ch×nh s¸p 2000 t×m ®-îc chuyÓn vÞ t¹i
 8. ®Ønh cña khung .coi khung lµ mét thanh c«ng x«n th× theo c¬ kÕt cÊu chuyÓn vÞ ®Ønh c«ng x«n ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : P.H 3  tõ ®ã suy ra ®é cøng cña khung t-¬ng ®-¬ng lµ : 3 E. J 3 (E.J)t®= P.H 3 a) khung trôc 1. P=1t, H=34.8m,chuyÓn vÞ ®Ønh khung lµ =1.577E-03m. 1000.34.83 (E.J)t®1= =8908093849(kg/cm2) 3.1,577.103 m« h×nh tÝnh chuyÓn vÞ khung trôc 1 b) khung trôc 2. P=1t, H=38.1m,chuyÓn vÞ ®Ønh khung lµ =1.911E-03m. 1000.38.13 (E.J)t®2= =9647015699(kg/cm2) 3.1,911.103
 9. m« h×nh tÝnh chuyÓn vÞ khung trôc 2 4) ®é cøng cña v¸ch cøng vµ khung t-¬ng ®-¬ng V¸ch t-¬ng ®-¬ng E.Jx(kg/cm2) tØ lÖ % t¶I (1 v¸ch0 Trôc 1 8908093849 4.67 Trôc 2 9647015699 5.06
 10. V¸ch thang bé 422500.105 22.15 Lâi thang m¸y 297255.105 15.58 Tæng ®é cøng c«ng 190708.106 100 tr×nh thÊy 4 lâi chÞu 2.(22.15+15.58)=75.46% t¶I giã BẢNG PHÂN TẢI GIÓ TĨNH VỀ NÚT KHUNG diện tổng tổng ĐỘ tích WO wt(d) wt(h) lực lực TẦNG CAO K Cd Ch đón kg/m2 kg/m2 kg/m2 đẩy hút M gió kg kg m2 1 5.1 0.89 95 0.8 0.6 67.64 50.73 222.87 15075 1130 2 8.4 0.96 95 0.8 0.6 72.96 54.72 144.21 10522 789 3 11.7 1.02 95 0.8 0.6 77.52 58.14 144.21 11179 838 4 15 1.08 95 0.8 0.6 82.08 61.56 144.21 11837 887 5 18.3 1.11 95 0.8 0.6 84.36 63.27 144.21 12166 912 6 21.6 1.15 95 0.8 0.6 87.40 65.55 144.21 12604 945
 11. 7 24.9 1.18 95 0.8 0.6 89.68 67.26 144.21 12933 970 8 28.2 1.21 95 0.8 0.6 91.96 68.97 144.21 13262 994 9 31.5 1.23 95 0.8 0.6 93.48 70.11 144.21 13481 1011 10 34.8 1.25 95 0.8 0.6 95.00 71.25 144.21 13700 1027 11 38.1 1.27 95 0.8 0.6 96.52 72.39 104.61 10097 757
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2