intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế căn hộ chung cư, chương 8

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

186
lượt xem
68
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giải pháp nền và móng. 1) Đặc điểm thiết kế Công trình đươc đặt trên nền đất yếu xen giữa các công trình đã có sẵn xung quanh. Yêu cầu về thiết kế móng là phải chịu được tải trọng lớn và chịu kháng chấn. Độ lún cho phép phải bé và hạn chế lún lệch của công trình. Hiện nay, có các giảipháp móng thông dụng là móng nông (móng đơn, móng băng, móng bè), móng cọc (móng cọc đóng, móng cọc ép) và móng cọc khoan nhồi . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế căn hộ chung cư, chương 8

  1. chương 8: tÝnh to¸n mãng I. Sè liÖu ®Þa chÊt STT BÒ dµy §é s©u C¸c ®Æc tr-ng líp líp ®Êt ®¸y líp M« t¶ líp ®Êt c¬ b¶n ®Êt (m) (m) 1 6 6 N=13.8, Set,sÐt pha dÎo cøng 2 10 16 N=18 SÐt nöa cøng SÐt,sÐt pha dÎo ch¶y ®Õn 3 18 34 N=6.8, dÎo mÒm 4 15 49 N=24.6, C¸t mÞn chÆt võa C¸t,c¸t cuéi sái tr¹ng 5 >50 N=100, th¸i rÊt chÆt II. Gi¶i ph¸p nÒn vµ mãng. 1) §Æc ®iÓm thiÕt kÕ C«ng tr×nh ®-¬c ®Æt trªn nÒn ®Êt yÕu xen gi÷a c¸c c«ng tr×nh ®· cã s½n xung quanh. Yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ mãng lµ ph¶i chÞu ®-îc t¶i träng lín vµ chÞu kh¸ng chÊn. §é lón cho phÐp ph¶i bÐ vµ h¹n chÕ lón lÖch cña c«ng tr×nh. HiÖn nay, cã c¸c gi¶iph¸p mãng th«ng dông lµ mãng n«ng (mãng ®¬n, mãng b¨ng, mãng bÌ), mãng cäc (mãng cäc ®ãng, mãng cäc Ðp) vµ mãng cäc khoan nhåi . Ph-¬ng ph¸p mãng n«ng tá ra kh«ng phï hîp víi nhµ cao tÇng cã mÆt b»ng bÐ, t¶i träng lín vµ chÞu kh¸ng chÊn. NÕu sö dông mãng bÌ th× viÖc tÝnh to¸n cßn rÊt phøc t¹p vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n cã ®é tin cËy kh«ng cao. Víi c«ng tr×nh x©y chen yªu cÇu thi c«ng kh«ng g©y chÊn ®éng th× mãng cäc ®ãng còng lµ ph-¬ng ¸n kh«ng phï hîp.
  2. Nh- vËy , cßn hai ph-¬ng ¸n mãng cäc Ðp vµ mãng cäc khoan nhåi lµ cã thÓ sö dông hîp lý. §Ó lùa trän hai gi¶i ph¸p mãng nµy, ta tiÕn hµnh so s¸nh hai ph-¬ng ¸n mãng. 2) So s¸nh ph-¬ng ¸n mãng a) Ph-¬ng ¸n mãng cäc Ðp: * ¦u ®iÓm: - Kh«ng g©y chÊn ®éng m¹nh do ®ã thÝch hîp víi c«ng tr×nh x©y chen. - DÔ thi c«ng, nhÊt lµ víi ®Êt sÐt vµ ¸ sÐt mÒm. C¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ phæ biÕn. - Gi¸ thµnh rÎ h¬n so víi ph-¬ng ¸n cäc khoan nhåi. * Nh-îc ®iÓm : - TiÕt diÖn cäc nhá do ®ã søc chÞu t¶i cña cäc kh«ng lín, víi c«ng tr×nh cao tÇng nÒn ®Êt yÕu, néi lùc ë ch©n cét lín do ®ã sè l-îng cäc sÏ lín. - Tõ viÖc ph©n tÝch c¸c líp ®Þa chÊt ta thÊy r»ng chiÒu s©u cña líp ®Êt tèt (líp sái) n»m ë ®é s©u 49m. NÕu ®Æt mãng cäc nªn líp ®Êt thø 4 (líp c¸t mÞn ®Õn trung, chÆt võa chiÒu dµy 15m ), cäc lµm viÖc b»ng ma s¸t lµ chñ yÕu, th× ®é tin cËy cña mãng sÏ thÊp h¬n khi yªu cÇu kÕt cÊu mãng cña c«ng tr×nh cao. Cßn nÕu ®-a cäc ®Õn líp cuéi sái ,chÆt th× Ðp cäc qua líp c¸t mÞn chÆt dµy 15m lµ khã kh¨n. D-íi ®©y thö tÝnh to¸n víi cäc Ðp khi ®Æt cäc s©u vµo líp c¸t 5m .®é s©u t¹i mòi cäc lµ 39m.  Chän chiÒu dµi vµ tiÕt diÖn cäc Tõ ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n vµ kÝch th-íc cña cét ta chän kÝch th-íc mãng cäc nh- sau:  Chän cäc 30  30cm, m¸c bª t«ng 300  Dù kiÕn Ðp cäc vµo líp ®Êt thø 4 c¸t mÞn ë tr¹ng th¸i chÆt võa 1 ®o¹n lµ 5 m,tøc ®¹t ®é s©u 39m so víi mÆt ®Êt tù nhiªn.Nh- vËy chiÒu dµi cäc sÏ Ðp ®-îc tÝnh b¾t ®Çu tõ ®¸y ®µi tíi ®é s©u thiÕt kÕ céng víi kho¶ng ngµm vµo ®µi lµ phÇn ®Ëp bá.  Chän kho¶ng ngµm vµo ®µi lµ 10cm vµ phÇn ®Ëp ®Çu cäc lµ 60cm.VËy chiÒu dµi cäc ®-îc Ðp lµ: L=39-1.6+0,1+0,6=38.1m; ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cäc lµ Ltt=39-1.6=37.4m.
  3.  X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc:  Theo vËt liÖu lµm cäc: PVL = m ( Rn.Fb + Ra.Fa) Trong ®ã: m-hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc phô thuéc vµo lo¹i ®µi cäc vµ sè cäc trong mãng Gi¶ thiÕt sè cäc trong ®µi 11  20 cäc vµ víi mãng cäc ®µi thÊp  m = 1,0 VËt liÖu lµm cäc: bª t«ng m¸c 300, Rn = 130kg/cm2 ThÐp nhãm AII , Ra = 2800kg/cm2 ThÐp trong cäc: 420 Fa = 12,56 cm2 P = 1,0 (130  30  30 + 2800  12,56) = 150912(kg)=150,91(tÊn)  theo ®Êt nÒn: Søc chÞu t¶i träng nÐn cña cäc ma s¸t ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p thèng kª (S¸ch NÒn vµ mãng –Lª §øc Th¾ng,trang 147)  n  P® = ktc .m.1.u. i .li  2 .F.Ri  n  i 1  Trong ®ã:  kntc:hÖ sè an toµn vÒ chÞu nÐn lÊy b»ng 0,7.  m: hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña cäc, ta lÊy theo b¶ng 5-2 trang138 víi gi¶ thiÕt sè l-îng cäc lµ 1120 vµ víi mãng cäc ®µi thÊp: m = 1  1:hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ cäc ®Õn ma s¸t gi÷a ®Êt vµ cäc ,lÊy theo b¶ng 5-5.H¹ cäc b»ng ph-¬ng ph¸p Ðp tÜnh 1=0,9  2:hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ cäc ®Õn søc chÞu t¶i cña ®Êt t¹i mòi cäc s¸t gi÷a ®Êt vµ cäc,lÊy theo b¶ng 5- 5.H¹ cäc b»ng ph-¬ng ph¸p Ðp tÜnh 2=0,9  u: chu vi cña cäc u = 0,30.4 = 1,2m  F: diÖn tÝch cäc F = 0,30.0,30 = 0,09m2
  4.  R i : c-êng ®é giíi h¹n ®¬n vÞ trung b×nh cña líp ®Êt ë mòi cäc, phô thuéc líp ®Êt vµ chiÒu s©u cña mòi cäc.Tra theo b¶ng 5-6: §é s©u mòi cäc Z = 39m R i = 410 t/m2.   i :lùc ma s¸t giíi h¹n trung b×nh cña mçi líp ®Êt,phô thuéc vµo lo¹i ®Êt, tÝnh chÊt cña ®Êt vµ chiÒu s©u trung b×nh cña mçi líp ®Êt,lÊy theo b¶ng 5-7  li:chiÒu dµy mçi líp ®Êt mµ cäc ®i qua. Chia:
  5. Líp 1:dµy 6m (tÝnh tõ ®¸y ®µi la 6-2.0=4.0m) chia thµnh 2 líp - mçi líp dµy 2,0m. Líp 2: (dµy 10m) chia thµnh 5 líp: mçi líp 2m Líp 3:(dµy 18m) thµnh 9 líp: mçi líp 2,0m Líp 4 : 5 m chia lµm 3 líp .2 líp 2m vµ mét líp 1m  líp 1:sÐt pha dÎo cøng B=0.55 h1=2,7m   i =1.59 (t/m2) h2=4.9  i =2.05(t/m2)  Líp 2: ®Êt sÐt nöa cøng víi ®é sÖt B = 0,6 h1 = 5,4(m)   i = 1,75 (t/m2) h2 = 7.4 (m)   i = 1,87(t/m2) h3=9.4(m )   i =1,9(t/m2) h4=11.4(m )   i =1,92(t/m2) h5=13.4m   i =1,96(t/m2)  Líp 3: §Êt sÐt pha dÎo ch¶y ®Õn dÎo mÒm , B = 0,7 h1 = 16,4 (m)   i = 1,1 h2 = 18,4 (m)   i = 1,16 h3 = 20,4 (m)   i = 1,2 h4 = 22,4 (m)   i = 1,2 h5 = 24,4(m)   i = 1,2 h6 = 26,4 (m)   i = 1,2 h7=28,4 (m)   i = 1,2 h8=30,4 (m)   i = 1,2 h9=32,4 (m)   i = 1,2  Líp 4: c¸t mÞn chÆt võa h1 = 34,4(m)   i = 6,5 h2 = 36,4(m)  i = 7 h3 = 38,4 (m)   i = 7 P®=0,7.1.0,9.1,2.(1,59.2,0+2,05.2,0+1,75.2+1,87.2+1,9.2+1,92.2+ 1,96.2+1,1.2+1,16.2+7.1,2.2+6,5.2+7.2+7.1)+0,9.0,09.410== 85,33 tÊn ( PVL = 150,91 tÊn )  Pvl  vËy :søc chÞu t¶I cña cäc =min Pdn  =   P® =85,33(t)
  6.  KiÓm tra søc chÞu t¶i cña cäc: lùc däc tÝnh to¸n t¹i ch©n cét C2 lµ 858 (tÊn) tõ tæ hîp (5+6+8)  Sè cäc tÝnh theo t¶i träng tÝnh to¸n d-íi ch©n cét lµ n  858 1,5 85,33 =15,08(cäc) b) Ph-¬ng ¸n mãng cäc khoan nhåi * ¦u ®iÓm : - Cã thÓ khoan ®Õn ®é s©u lín c¾m s©u vµo líp cuéi sái - KÝch th-íc cäc lín, søc chÞu t¶i cña cäc rÊt lín, chÞu t¶i träng chÊn ®éng tèt ®é lón bÐ, ®¶m b¶o yªu cÇu cao cña kÕt cÊu mãng. Sö dông phï hîp víi c¸c lo¹i ®Êt yÕu - Kh«ng g©y chÊn ®éng trong qu¸ tr×nh thi c«ng. * Nh-îc ®iÓm : - Thi c«ng phøc t¹p, cÇn ph¶i cã thiÕt bÞ chuyªn dïng nh- m¸y khoan, c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra - Gi¸ thµnh t-¬ng ®èi cao. Yªu cÇu vÒ tr×nh ®é thi c«ng cäc khoan nhåi c) Lùa chän  Qua sù ph©n tÝch so s¸nh , ta thÊy r»ng ph-¬ng ¸n kÕt cÊu mãng cäc khoan nhåi lµ hîp lý h¬n c¶. §¶m b¶ovÒ yªu cÇu cã thÓ thi c«ng ®-îc; ®¶m b¶o vÒ chÊt l-îng cña mãng vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i, nhÊt lµ chÞu chÊn ®éng cña kÕt cÊu mãng. Tho¶ m·n yªu cÇu vÒ ®é biÕn d¹ng cña hÖ kÕt cÊu, ®é lón nhá. VËy chän ph-¬ng ¸n kÕt cÊu mãng lµ mãng cäc khoan nhåi .  §èi víi mçi lo¹i cét biªn hay cét gi÷a , ta chän t- b¶ng tæ hîp ra néi lùc ch©n cét lín nhÊt ®Ó tÝnh. Cét trôc B-2 cã lùc däc ch©n cét lín nhÊt lµ 858 t, do ®ã sö dông cäc nhåi ®-êng kÝnh 1,4 m . Cét trôc A-2 cã lùc däc ch©n cét lµ 434 t ,tÝnh thªm t¶i träng do sµn tÇng 1 lµ 453t sö dông cäc nhåi ®-êng kÝnh 0,8 m .  C¸c cäc nhåi ®Òu ®-îc h¹ vµo tÇng cuéi sái víi ®é s©u 3 m .
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=186

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2