intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Luong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

191
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Derrick đôi đơn giản Là loại cần cẩu có kết cấu đơn giản, chỉ dùng hai tời có động cơ, chu kỳ hoạt động của móc rất ngắn, hàng không bị lắc, làm việc đựơc khi tàu có độ nghiêng lớn. Cẩu đôi có nhược điểm cơ bản là: - Sức nặng thấp: sức nâng khi cẩu đôi chỉ bằng (0.3 - 0.6) sức nâng một cẩu khi cẩu đơn. - Tính cơ động của cẩu kém do đó năng suất đơn giản của cẩu đôi đơn giản thấp hơn cần trục quay và derrick đơn cơ giới hóa hoàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cần trục derrick tải trọng nặng 3 tấn lắp trên tàu thủy, chương 3

  1. Chương 3: Caùc kieåu Derrick ñoâi 1.2.1.2.1. Derrick ñoâi ñôn giaûn Laø loaïi caàn caåu coù keát caáu ñôn giaûn, chæ duøng hai tôøi coù ñoäng cô, chu kyø hoaït ñoäng cuûa moùc raát ngaén, haøng khoâng bò laéc, laøm vieäc ñöïôc khi taøu coù ñoä nghieâng lôùn. Caåu ñoâi coù nhöôïc ñieåm cô baûn laø: - Söùc naëng thaáp: söùc naâng khi caåu ñoâi chæ baèng (0.3  0.6) söùc naâng moät caåu khi caåu ñôn. - Tính cô ñoäng cuûa caåu keùm do ñoù naêng suaát ñôn giaûn cuûa caåu ñoâi ñôn giaûn thaáp hôn caàn truïc quay vaø derrick ñôn cô giôùi hoùa hoaøn toaøn. Thôøi gian chuaån bò caàn truïc laøm vieäc vaø thôøi gian xeáp goïc caàn truïc laïi tröôùc khi taøu chaïy khaù daøi. - Möùc ñoä an toaøn
  2. khoâng cao, caàn truïc coù theå bò quaù taûi ñeán möùc gaõy caàn ñöùt daây giaèng hoaëc bò maát oån ñònh ñeán möùc laät caàn do ñaët sai vò trí caàn vaø daây giaèng maïn, do ngöôøi laùi thieáu kinh nghieäm, thieáu chuù yù ñeå goùc giöõa hai daây naâng haøng quaù 120o. Khi naâng haï caàn neáu khoâng caån thaän cuõng coù theå bò rôi caàn. 1.2.1.2.2. Derrick ñoâi kieåu Faren Caàn truïc ñoâi Faren coù hai tôøi dieän ñeå naâng haï caàn, caùc ñieåm baét daây giaèng maïn naèm treân moät ñöôøng thaúng naèm ngang truøng vôùi ñöôøng truïc choát ngang ñuoâi caàn. Khi naâng haï caàn, caàn vaø daây giaèng maïn cuøng quay quanh truïc ñoù, khoâng maát thôøi gian maéc laïi daây giaèng. Caàn truïc Faren khaéc phuïc ñöôïc hai nhöôïc ñieåm cuûa caàn truïc ñoâi ñôn giaûn ñoù taêng ñöôïc söùc naâng vaø naêng suaát taêng. Thôøi gian ñoùng môû naép haàm haøng giaûm 70%, thôøi gian chuaån bò caàn truïc cho caàn truïc laøm vieäc vaø xeáp laïi tröôùc khi chaïy taøu giaûm 80%. Tính chung caû chuyeán ñi caàn truïc Faren coù naêng suaát taêng 21% so vôùi caàn ñôn giaûn. Möùc ñoä an toaøn cuõng taêng leân.
  3. Hình 1-9. Sô ñoà caàn truïc Faren 1. daây naâng haøng; 2. daây giaèng ñaàu caàn; 3. tôøi naâng caàn; 4. roøng roïc daãn höôùng daây naâng caàn; 5. palaêng naâng caàn; 6. daây giaèng maïn; 7. coät maïn; 8. ñoaïn daây naâng caàn vaøo tôøi; 9. tôøi naâng haøng. 1.2.1.2.3. Derrick ñoâi kieåu Eâben Trong caàn truïc Eâben caàn ñöôïc giöõ baèng daây giaèng maïn vaø daây naâng caàn, khoâng coù daây giaèng ñaàu caàn. Ngoaøi hai tôøi naâng haøng coù theâm hai tôøi naâng caàn vaø hai tôøi daây giaèng. Caàn truïc Eâben coù caùc öu ñieåm cuûa caàn truïc ñoâi ñôn giaûn, laïi cô giôùi hoùa hoaøn toaøn caùc chuyeån ñoäng, töï ñoäng an toaøn cao do töï ñoäng ñieàu chænh vò trí cuûa caàn, coù söùc naâng khi caåu ñoâi
  4. baèng söùc naâng khi caåu ñôn. Tuy nhieân keát caáu vaø thieát bò cuõng khaù phöùc taïp. 1.2.1.2.4. Derrick đñoâi kieåu AEG Caàn truïc AEG laø caàn truïc Eâben coù 7 tôøi ñieän ñoäc laäp daây giaèng caàn ñöôïc keùo baèng tôøi duøng ñeå quay caàn. Caàn ñöôïc quay baèng caùch phoái hôïp daây giaèng ñaàu caàn vaø daây giaèng maïn (một caùi nhaû, moät caùi keùo). Taát caû caùc tôøi ñöôïc taäp trung ôû moät baøn ñieàu khieån.
  5. Hình 1-11: Sô ñoà caàn truïc AEG 1. Daây naâng haøng; 2. daây giaèng ñaàu maïn; 3. cuïm roøng roïc ñaàu caàn cuûa daây giaèng; 4. caàn maïn; 5. daây naâng caàn; 6. coät; 7. daây giaèng ñaàu caàn; 8. tôøi daây giaèng maïn; 9. tôøi daây giaèng ñaàu caàn; 10. tôøi naâng caàn; 11. caàn haàm; 12. daây giaèng caàn haàm; 13. tôøi naâng haøng; 14. moùc caåu; 15. maïn giaû.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2