intTypePromotion=3

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 26

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
118
lượt xem
42
download

thiết kế cầu Bà Lớn, chương 26

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán cọc khoan nhồi :(Trụ T2) Số liệu tải trọng tính toán : Ntt = 657.474 Tấn. Htt = 23.072 Tấn. Mtt = 246.512 Tm. Ntc = 560.408 Tấn. Mtc =206.103 Tm. Tính theo móng cọc bệ thấp 4.1./ Kiểm tra chiều dày bệ móng theo công thức H h 0.7 hmin 0.7 tg 45 0  2 .b * Trong đó : + b : Chiều dài mố theo phương ngang cầu = 9 m + a : Góc ma sát trong của đất = 4057’ + a: Dung trọng của đất = 1.546...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cầu Bà Lớn, chương 26

  1. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Chương 26: TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI Tính toaùn coïc khoan nhoài :(Truï T2) Soá lieäu taûi troïng tính toaùn : Ntt = 657.474 Taán. Htt = 23.072 Taán. Mtt = 246.512 Tm. Ntc = 560.408 Taán. Mtc =206.103 Tm. Tính theo moùng coïc beä thaáp 4.1./ Kieåm tra chieàu daøy beä moùng theo coâng thöùc   H h  0.7  hmin  0.7  tg 45 0     2  .b * Trong ñoù : + b : Chieàu daøi moá theo phöông ngang caàu = 9 m +  : Goùc ma saùt trong cuûa ñaát = 4057’ +  : Dung troïng cuûa ñaát = 1.546 T/m3  4 o 57'  23.072 hmin  0.7  tg 45 0    1.546  9  0.827 m   2   h = 2.44m > hmin = 0.827m. Do ñoù thoaû maõn vieäc tính toaùn theo sô ñoà moùng coïc beä thaáp. - Coïc khoan nhoài coù ñöôøng kính d =1.2 m. L = 40m. - Soá löôïng coïc cho 1 truï laø 3, ñöôïc boá trí thaønh 1 haøng. 4.2./ Tính toaùn söùc chòu taûi cuûa coïc khoan nhoài : 4.2.1./ Choïn kích thöôùc coïc : Choïn sô boä kích thöôùc coïc : - Ñöôøng kính coïc : d = 1.2 m - Chieàu daøi coïc : L = 40 m - Beâtoâng duøng laøm coïc coù Mac300, Ru = 140 kG/cm2 - Theùp cuûa coïc : 2025, Fa = 98.2cm2, theùp AII coù Ra=2400 kG/cm2 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  2. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG 4.2.2./ Söùc chòu taûi cuûa coïc theo vaät lieäu laøm coïc : Ñoái vôùi coïc Beâtoâng coát theùp. Ta coù PVL = m(RbFb + RaFa) vôùi : m : heä soá ñieàu kieän laøm vieäc phuï thuoäc vaøo soá coïc trong moùng, moùng boá trí 3 coïc, laáy m = 0.85.   d 2   1.2 2 Fb    1.131 m 2  11310 cm 2 4 4 Ra =2400 kG/cm2 : cöôøng ñoä tính toaùn theùp AII Fa =98.2 cm2 : dieän tích coát theùp coïc  Pvl = 0.85(14011310 + 240098.2) = 1546218 kG = 1546.218 T. 4.2.3./ Söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñaát neàn : - Söùc chòu taûi cuûa coïc theo chæ tieâu cô lyù cuûa ñaát neàn : gh = m  (mRFR + umf.fi.hi) Trong ñoù: + m : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa coïc trong ñaát, laáy m = 1. + mR : Heä soá ñieàu kieän laøm vieäc cuûa ñaát döôùi muõi coïc, laáy mR = 1. + F : Dieän tích tieát dieän coïc. F = (d2)/4 = 1.131 m2. + u : Chu vi cuûa coïc. u = d = 3.769 m. + R : Söùc khaùng muõi coïc. + fi : Söùc khaùng beân cuûa lôùp ñaát thöù i coù chieàu saâu töông öùng li. + hI : Chieàu daøy cuûa moät lôùp ñaát thöù i coù chieàu saâu töông öùng li. SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  3. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG + mf : Heä soá phuï thuoäc vaøo phöông phaùp thi coâng, lôùp ñaát maø coïc ñi qua. Tìm mf : Coïc khoan nhoài ñoå beâ toâng trong dung dòch seùt (Tra theo Baûng 2–1. Giaùo trình Moät soá vaán ñeà thieát keá & tính toaùn moùng coïc – PGS.PTS Leâ Ñöùc Thaéng). Ta coù : - Lôùp 1 : Seùt. mf = 0.6 - Lôùp 2 : AÙ caùt. mf = 0.6 - Lôùp 3 : Caùt mòn. mf = 0.6 - Lôùp 4 : Caùt buïi. mf = 0.6 - Lôùp 5 : Caùt mòn. mf = 0.6 Tính fi : Tra theo Baûng 2–2. Giaùo trình Moät soá vaán ñeà thieát keá & tính toaùn moùng coïc – PGS.PTS Leâ Ñöùc Thaéng. - Lôùp 1 : Seùt. IL = 0.6 SÔ ÑOÀ TÍNH SCT CUÛA COÏC h1 = 2m, Z1 =1m.  f1 = 0.5 THEO ÑAÁT NEÀN d=1.2m MÑSX T/m2. 2m h2 = 2m, Z2 =3m.  f2 = 1.2 2m Lôùp 1 : Seùt, T/m2. 8m 2m I = 0.6, h3 = 2m, Z3 =5m.  f3 = 1.7 L H = 8m. 2m 2 T/m . h =2m h4 = 2m, Z4 =7m.  f4 = 1.75 2m T/m2. Lôùp 2 : Seùt 2m pha(aù caùt), 12m - Lôùp 2 : AÙ caùt, IL = 0.2 I = 0.2, 2m L H = 12m. h5 = 2m, Z5 =9m.  f5 = 6.35 2m T/m2. 2m Z R = 40m L = 40m 2m Lôùp 3 : h6 = 2m, Z6 =11m.  f6 = 6.7 Caùt mòn, 2m 2 T/m . chaët vöøa H = 10m. 10m 2m h7 = 2m, Z7 =13m.  f7 = 7.1 2m T/m2. 2m h8 = 2m, Z8 =15m.  f8 = 7.2 Lôùp 4 : Caùt boät, 2m 3m chaët vöøa H = 3m. T/m2. 1m 2m Lôùp 5 : Caùt mòn, chaët vöøa, 2m H = . 2m 1m SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  4. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG h9 = 2m, Z9 =17m.  f9 = 7.48 T/m2. h10 = 2m, Z10 =19m.  f4 = 7.76 T/m2. - Lôùp 3 : Caùt mòn, chaët vöøa. h11 = 2m, Z11 =21m.  f11 = 5.7 T/m2. h12 = 2m, Z12 =23m.  f12 = 5.9 T/m2. h13 = 2m, Z13 =25m.  f13 = 6.1 T/m2. h14 = 2m, Z14 =27m.  f14 = 6.3 T/m2. h15 = 2m, Z15 =29m.  f15 = 6.5 T/m2. - Lôùp 4 : Caùt buïi, chaët vöøa. h16 = 2m, Z16 =31m.  f16 = 4.76 T/m2. h17 = 1m, Z17 =32.5m.  f17 = 4.85 T/m2. - Lôùp 5 : Caùt mòn, chaët vöøa. h18 = 2m, Z18 =34m.  f18 = 6.96 T/m2. h19 = 2m, Z19 =25m.  f19 = 7.0 T/m2. h20 = 2m, Z20 =27m.  f20 = 7.0 T/m2. h21 = 1m, Z21 =29m.  f21 = 7.0 T/m2.  fihi = 219.77 T/m. Xaùc ñònh R : Muõi coïc naèm trong lôùp caùt. Do ñoù R ñöôïc tính bôùi coâng thöùc :  R  0.75     I'  d  AK     I  h  B K o o  Trong ñoù : d : Ñöôøng kính coïc = 1.2m. h : Chieàu daøi coïc = 40m.  I' : Troïng löôïng rieâng ñôn vò cuûa ñaát döôùi muõi coïc(coù keå ñeán ñaåy noåi) = 0.981 T/m3.  I : Troïng löôïng rieâng trung bình cuûa ñaát tính töø muõi coïc ñeán maët ñaát I    H Ii i  0.88 T / m 3 H i SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  5. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Töø  = 28o43’ Tra theo Baûng 6–7. Giaùo trình Moät soá vaán ñeà thieát keá & tính toaùn moùng coïc – PGS.PTS Leâ Ñöùc Thaéng. AK  23.39 o  o BK  43.70 Vôùi : d = 1.2,  = 28o43’. Noäi suy 2 laàn   = 0.266. h/d = 40/1.2 = 33.33,  = 28o43’.   = 0.583. Töø ñaây tính ñöôïc R = 204.372 T/m2. Thay theá caùc thoâng soá vöøa tìm ñöôïc. Ta tính ñöôïc söùc chòu taûi cuûa coïc theo ñaát neàn laø : gh = 728.133 Taán Töø hai trò soá söùc chòu taûi cuûa coïc vöøa tìm ñöôïc, ta choïn trò soá nhoû gh = 728.133 Taán ñeå tính toaùn. Soá löôïng coïc trong moùng ñöôïc boá trí thaønh 1 haøng, coù 3 coïc. Vieäc tính toaùn moùng naøy ñöôïc quy veà : P = N/3 = 657.474/3 = 219.158 Taán. Ñoái vôùi coïc chòu neùn. Ta coù ñieàu kieän : P < gh  P = 219.158 Taán < gh = 728.133 Taán Nhö vaäy ñieàu kieän ñöôïc thoaû maõn  coïc ñuû khaû naêng chòu löïc. 4.3./ Kieåm tra cöôøng ñoä cuûa ñaát taïi moùng khoái quy öôùc. Ñieàu kieän kieåm tra :  max  1.2  R N M  max   Fqñ W Goùc ma saùt trung bình cuûa ñaát tính töø muõi coïc trôû leân :  tb    h i i  4 o 57'8  13o 45'12  29 o 20'10  25 o 50'3  28 o 43'7  19 o 24'41' ' h 40 Goùc môû cuûa moùng khoái quy öôùc :  tb   4 o 51'10' ' 4 Dieän tích cuûa moùng khoái quy öôùc : SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  6. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Fqñ = (1.2+240tg4o51’10’’)  (7.2+240 tg4o51’10’’) = 111.824 m2. Moment choáng uoán cuûa dieän tích tính ñoåi : (7.2  2  40  tg4 o 51'10' ' )  (1.2  2  40  tg 4 o 51'10' ' ) 2 W  260.774m 3 6 Taûi troïng thaúng ñöùng cuûa moùng khoái quy öôùc : 657.474 + 2111.82440 = 9603.394 Taán.  ÖÙng suaát lôùn nhaát taùc duïng leân ñaùy moùng khoái quy öôùc : 9603.394 246.512  max    86.825 T / m 2 111.824 260.774 Cöôøng ñoä tính toaùn cuûa ñaát taïi moùng khoái quy öôùc : R = 1.2{R’(1+k1(b-2) + k2’ (h-3)}+0.1H1 Vôùi : H1 : Chieàu saâu keå töø möïc nöôùc thaáp nhaát tôùi ñaùy soâng = 0.44m Theo phuï luïc 3 Giaùo trình Moät soá vaán ñeà thieát keá & tính toaùn moùng coïc – PGS.PTS Leâ Ñöùc Thaéng. Ta coù R’ = 2.0kG/cm2 = 25T/m2. k1 = 0.18. k2 = 0.25. Vaäy : R = 1.2{25(1+0.18(2-2) + 0.250.981 (40-3)}+0.10.44 =272.272 T/m2. Thay vaøo phöông trình ñieàu kieän ta thaáy:  max  86.825 T / m 2 1.2  R  326.726 T / m 2 Thoaû maõn ñieàu kieän veà cöôøng ñoä. 4.4./ Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng. Ñoä luùn ñöôïc tính vôùi tónh taûi tieâu chuaån. 560.408 + 2(111.82440 ) = 9506.328 Taán. - Cöôøng ñoä aùp löïc taïi ñaùy moùng khoái quy öôùc : SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  7. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG 9506.328 P  85.012 T / m 2 111.824 - Cöôøng ñoä aùp löïc gaây luùn :   P    h  58.012  1.954  40  6.852 T / m 2 Ñoä luùn ñöôïc tính theo coâng thöùc sau : 0.8 S E   i  hi E : moâñun bieán daïng = 3000 T/m2. Nhaän xeùt : Ñieàu kieän ñeå tính ñöôïc ñoä luùn sau cuøng laø : 0.2  P   maø taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 0.2  P   . Khi ñoù caøng xuoáng saâu thì VT caøng taêng vaø VP caøng giaûm Ñoä luùn cho pheùp : S   1.5  L  1.5  33  8.617cm Trong ñoù L = 33m, laø chieàu daøi nhòp giaûn ñôn. Keát luaän : Vôùi kích thöôùc vaø soá löôïng coïc ñaõ choïn cuõng nhö caùch boá trí coïc nhö treân thì moùng hoaøn toaøn ñaûm baûo veà ñieàu kieän söùc chòu taûi vaø oån ñònh. Tính toaùn coát theùp beä coïc. Sô ñoà tính xem beä coïc laø 1 baûn consol coù ñaàu ngaøm taïi tim cuûa thaân truï(theo phöông ngang caàu), ñaàu töï do laø meùp beä moùng. Taûi trong taùc duïng goàm taûi troïng baûn thaân vaø 1.5m q = 7.5 T/m phaûn löïc ñaàu coïc. Töø sô ñoà treân ta coù : M = 123.057 Tm. R = 219.158 T Q = 207.908 Taán. 0.6m M Fa  0.9  Ra  ho 123.057.10 5   39.29cm 2 0.9  2400  145 SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu
  8. ÑEÀ TAØI : THIEÁT KEÁ CAÀU BAØ LÔÙN GVHD : ThS.NGOÂ CHAÂU PHÖÔNG Choïn 1122 a190, coù Fa = 41.8 cm2. SVTH : NGUYEÃN VAÊN NHAÃN. LÔÙP 99XC1. Tính toaùn truï caàu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản