Thiết kế cầu dàn thép - ĐH Xây Dựng

Chia sẻ: Tu Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:41

4
1.198
lượt xem
591
download

Thiết kế cầu dàn thép - ĐH Xây Dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn tiết diện đầm ngang : tiết diện chữ I, gồm có " tầm sườn dầm, các bản biên, các phân tố này ghép với nhau bằng mối hàn góc : Coi tĩnh điện của lớp phủ, mặt cầu, gờ chắn bánh, lan can phòng, tác dụng lên dầm ngang theo tải trọng tập trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế cầu dàn thép - ĐH Xây Dựng

 1. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng ThiÕt KÕ cÇu dμn thÐp I.NHIỆM VỤ: - ChiÒu dµi nhÞp tÝnh to¸n : l= 80 m - Khæ cÇu : 7 + 2x1.5 m - T¶i träng : + ¤ t« : H30 + Ng−êi ®i bé : 300 kg/cm2 + Xe ®Æc biÖt : XB80 II. CHỌN SƠ ĐỒ KẾT CẤU: Chän kÕt cÊu nhÞp ®−êng xe ch¹y d−íi ,d¹ng dµn tam gi¸c cã biªn song song , gåm hai dµn chñ. - Kho¶ng c¸ch gi÷a hai dµn chñ : B = Bx+2x0.25+bt+2x0.15 Trong ®ã : +Bx = 7 m +bt: chiÒu réng cña thanh biªn: bt = ht – 0.2l +ht : ChiÒu cao thanh biªn l2 80 2 ht = l - = 80 - = 64 (cm) 400 400 chän ht = 64 cm +bt = ht – 0.2l= 64- 0.2x80 = 48 (cm) chän bt = 50 cm B = 7 + 0.5 + 2x0.50 + 2x0.15 = 8.3 m ChiÒu cao dµn chñ : h = 9.5 m h 1 h 1 1 → ≈ → n»m trong kho¶ng = ÷ → tho¶ m·n. l 8.4 l 7 10 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm ngang(c¸c dÇm ngang ®−îc ®Æt t¹i nót giµn) : 8 m ChiÒu cao dÇm ngang : 1.05 m 1 1 1 +hdng ≈ B → n»m trong kho¶ng ( ÷ )B → tho¶ m·n. 7.9 7 12 ChiÒu cao b¶n mÆt cÇu : 15 (cm) ChiÒu dµy cña líp phñ : 15(cm) SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang1
 2. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng ChiÒu cao cæng cÇu : hcc = 3 m Ta cã : H+hdng+hmc+hcc = 4.5+1.05+0.31+3 = 8.86( m) → tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. h=9.5(m)≥ H+hdng+hmc+hcc = 8.86 Sè l−îng vµ chiÒu dµi khoang giµn : Sè l−îng :10 ChiÒu dµi :8 m → α ≈ 500 n»m trong kho¶ng 450÷600 ⇒ tho¶ m·n. Sè dÇm däc trong mÆt c¾t ngang cÇu : 5 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm däc :1.6 (m) ChiÒu cao dÇm däc :0.6(m) hdd 1 1 1 → = → n»m trong kho¶ng ( ÷ )d → tho¶ m·n. d 13,3 8 15 hÖ liªn kÕt däc trªn T' 1 T' 2 T' 3 T' 4 T' 5 T' 6 T' 7 T' 8 T' 9 8300 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 8 x 8000 = 64000 S¬ ®å giµn T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 9500 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 10 x 8000 = 80000 hÖ liªn kÕt däc d−íi D' 1 D' 2 D' 3 D' 4 D' 5 D'6 D'7 D' 8 D' 9 D'0 1 D'1 1 8300 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 10 x 8000 = 80000 9500 7000 250 250 1500 1050 1500 1500 1 2 3 4 5 950 4 x 1600 = 6400 600500 8300 s¬ ®å vµ mÆt c¾t ngang cÇu giµn §−êng ng−êi ®i bé bè trÝ phÝa ngoµi cña dµn chñ SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang2
 3. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng KÕt cÊu nhÞp gåm hai hÖ liªn kÕt däc trªn vµ däc d−íi cã d¹ng ch÷ thËp VËt liÖu : + ThÐp than CT3 ,Ro=1900 kg/cm2 ,Ru=2000 kg/cm2 dïng cho hÖ dÇm mÆt cÇu (dÇm däc vµ dÇm ngang) + ThÐp hîp kim thÊp sè hiÖu 15XCH∏ vµ 10ΓCH∏ Ro=2700 kg/cm2 ,Ru=2800 kg/cm2 dïng cho c¸c thanh giµn vµ hÖ liªn kÕt. + Bª t«ng cèt thÐp M300# + Liªn kÕt sö dông bu l«ng c−êng ®é cao. III.XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI TÁC DỤNG: Träng l−îng b¶n mÆt cÇu (gmc) : 0,15x2.5 = 0.38 (T/m2) Träng l−îng líp phñ (glp) : 0.35 (T/m2) Träng l−îng gê ch¾n b¸nh (gbv) : 0,25×0,25×2,5 = 0.16 (T/m) Träng l−îng lan can phßng hé (glc) : 0.14 (T/m). IV. THIẾT KẾ DẦM DỌC: Chän tiÕt diÖn cña dÇm däc: tiÕt diÖn ch÷ I,gåm cã : tÊm s−ên dÇm, c¸c b¶n biªn,c¸c ph©n tè nµy ghÐp víi nhau b»ng mèi hµn gãc. 24 ChiÒu cao dÇm däc : 60 (cm) ChiÒu dÇy s−ên 1.2 (cm ) 12 600 ChiÒu réng b¶n biªn 24 (cm) ChiÒu dÇy b¶n biªn 2.4 (cm) → DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang dÇm däc 181.44(cm2) Träng l−îng b¶n th©n dÇm däc 181.44x 10-4 x7.85 = 0.14 (T/m) IV.1. Kiểm tra điều kiện cấu tạo của dầm dọc: 240 Tû sè h/d ®· ®−îc kiÓm tra ë trªn. ChiÒu dµy s−ên δs = 12 mm → tho¶ m·n ®iÒu kiÖn δs ≥ 12 mm 1 1 ChiÒu dµy b¶n biªn δb = 24 mm ≥ bb = .240 = 8 mm vµ δb = 24 mm ≤ 50 mm (thÐp than) → tho¶ 30 30 m·n. BÒ réng phÇn hÉng cña c¸nh b = 240/2 - 12/2 = 114 mm < 15 ∑δi = 15x24 = 360 mm vµ 400 mm BÒ réng b¶n biªn bb = 240 ≤ 30δb = 30×24 = 720 vµ 800 mm → tho¶ m·n SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang3
 4. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng δs 12 1 1 = = > → kh«ng ph¶i bè trÝ s−êng t¨ng c−êng. hs 600 − 2 x 24 46 50 C¸c ®Æc tr−ng h×nh häc cña dÇm däc: Idd=112426,4448cm4; S1/2=2115,936cm3. IV.2.Xác định tải trọng tác dụng lên dầm dọc : Sù ph©n bè t¶i träng theo ph−¬ng ngang cÇu lªn c¸c dÇm däc ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p ®ßn bÈy. 8300 7000 250 250 1050 1500 1 2 3 4 5 300 4 x 1600 = 6400 650 2700 0.781 HK80 500 1900 H30 0.875 1.266 1.188 §ah R1 1.344 1 1400 1900 2150 2700 1.000 HK80 1900 H30 1.000 0.188 §ah R2 0.266 0.344 550 3200 2700 1.000 HK80 500 1900 1100 1900 H30 1.000 §ah R3 0.313 7000 H×nh 2. §−êng ¶nh h−ëng ¸p lùc lªn c¸c dÇm, diÖn tÝch vµ tung ®é t−¬ng øng víi t¶i träng t¸c dông SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang4
 5. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng Dùa vµo c¸c §ah R1,§ah R2 , §ah R3 x¸ ®Þnh hÖ sè ph©n phèi ngang cña ho¹t t¶i lªn c¸c dÇm : η = 0,5∑yi B¶ng 1: HÖ sè ph©n phèi ngang cña c¸c dÇm däc DÇm ηH30 ηHK80 DÇm 1 0.438 0.39 DÇm 2 0.500 0.50 DÇm 3 0.657 0.50 V.3. Nội lực do tĩnh tải: TÝnh t¶i tæng céng t¸c dông lªn dÇm däc ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: gtt = [ 1.1(gmc Ωmc + gbv ybv + gdd) + 1.5 (glp Ωlp + glc ylc) = (1.1 g1 + 1.5g2) Trong ®ã: Ωmc, Ωlp : DiÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng ¸p lùc cña dÇm ®ang xÐt t−¬ng øng d−íi líp mÆt cÇu hoÆc líp phñ ybv, ylc : Tung ®é ®−êng ¶nh h−ëng ¸p lùc cña dÇm ®ang xÐt t−¬ng øng d−íi träng t©m gê ch¾n b¸nh , lan can phßng hé. B¶ng 2: KÕt qu¶ tÝnh to¸n t¶i träng tÜnh t¸c dông lªn c¸c dÇm däc MÆt cÇu vµ gê ch¾n b¸nh, Líp phñ, lan can phßng hé Tæng tÜnh t¶i tÝnh to¸n träng l−îng b¶n th©n DÇm g2 g1 gtt Ωlp ylc Ωmc (T/m) (T/m) (T/M) DÇm 1 1.131 1.270 0.574 1.445 0.892 1.842 DÇm 2 1.572 -0.266 0.513 1.505 0.669 1.506 DÇm 3 1.600 0.000 0.560 1.600 0.748 1.663 Ghi chó : Ylc = ybv Néi lùc tÝnh to¸n do tÜnh t¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : So = gtt.Ω Trong ®ã Ω : DiÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng néi lùc cña ®¹i l−îng tÝnh to¸n cña dÇm däc. §ah M 1/2 §ah M 1/4 1.5 =6 2 3 =8 3 4.0 4.0 2.0 6.0 SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang5
 6. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng B¶ng 3. M«men do tÜnh t¶i tÝnh to¸n TiÕt diÖn gi÷a nhÞp TiÕt diÖn 1/4 DÇm däc Ω§ah1/2 M1/2 = gtt Ω§ah1/2 Ω§ah1/4 M1/4 = gtt Ω§ah1/4 DÇm 1 8 14.67 6.0 11.052 DÇm 2 8 11.90 6.0 8.944 DÇm 3 8 13.32 6.0 9.977 §ah Qg §ah Q 1/4 (-) = 0,25 0.25 3 0.75 =4 (+) = 2,25 3 3 8.0 2.0 6.0 B¶ng 4. Lùc c¾t do tÜnh t¶i tÝnh to¸n TiÕt diÖn gèi TiÕt diÖn 1/4 DÇm däc Ω§ah Q1/2 = gtt Ω§ah Ω§ah1/4 Q1/4 = gtt Ω§ah1/4 DÇm 1 4 7.336 2 3.67 DÇm 2 4 5.948 2 2.97 DÇm 3 4 6.660 2 3.33 V.4. Nội lực do hoạt tải Néi lùc do ho¹t t¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: So = nh (1 + μ) η k Ωh Trong ®ã: Kt® cña ®oµn xe H30 khi tÝnh m«men t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp víi λ = 8m→ Kt® = 4.8 (T/m) Kt® cña ®oµn xe H30 khi tÝnh lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn gèi víi λ = 8m → Kt® = 5.47 (T/m) Kt® cña xe ®Æc biÖt HK80 khi tÝnh m«men t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp víi λ = 8m →Kt® = 14 (T/m) Kt® cña xe ®Æc biÖt HK80 khi tÝnh lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn gèi víi λ = 8m → Kt® = 15.5 (T/m) Kt® cña ®oµn xe H30 khi tÝnh m«men t¹i tiÕt diÖn L/4 víi λ = 8m → Kt® = 6.58 (T/m) Kt® cña ®oµn xe H30 khi tÝnh lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn L/4 víi λ = 6m →Kt® = 6.93 (T/m) Kt® cña xe ®Æc biÖt HK80 khi tÝnh m«men t¹i tiÕt diÖn L/4 víi λ = 8m →Kt® = 14 (T/m) Kt® cña xe ®Æc biÖt HK80 khi tÝnh lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn L/4 víi λ = 6m →Kt® = 18.67(T/m) DiÖn tÝch §ah M1/2: Ω=8 DiÖn tÝch §ah Qg: Ω=4 15 HÖ sè xung kÝch cña «t« x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1+ μ =1+ = 1.33 37.5 + λ SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang6
 7. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng M«men tÝnh to¸n t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp cña dÇm däc 1 do H30 g©y ra: MH30 = nh (1+μ) η kt®,M Ωh,M = 1.4 × 1.33 × 0.438 × 4.8 × 8 = 31.32 Tm. Lùc c¾t t¹i gèi cña dÇm däc 3 do HK80 g©y ra: QHK80 = nh η kt®,Q Ωh,Q = 1.1 × 0.5 × 15.5 × 4 = 34.1 T. T−¬ng tù c¸ch tÝnh trªn, m«men t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp vµ L/4, lùc c¾t t¹i gèi vµ L/4 cña dÇm däc 1, 2, 3 ®−îc ghi trong b¶ng 6-5. B¶ng 5. M«men t¹i L/2 vµ L/4 cña dÇm däc do ho¹t t¶i DÇm HÖ sè ph©n phèi ngang M«men t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp, (Tm) M«men t¹i tiÕt diÖn L/4, (Tm) däc ηH30 ηHK80 MH30 MHK80 Mmax MH30 MHK80 Mmax DÇm 1 0.438 0.390 31.32 48.048 48.048 27.905 31.231 31.231 DÇm 2 0.500 0.500 35.75 61.600 61.600 31.855 40.040 40.040 DÇm 3 0.657 0.500 46.98 61.600 61.600 41.858 40.040 41.858 B¶ng 6. Lùc c¾t t¹i gèi vµ L/4 cña dÇm däc do ho¹t t¶i DÇm HÖ sè ph©n phèi ngang Lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn gèi, (T) Lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn L/4, (T) däc ηH30 ηHK80 QH30 QHK80 QQax QH30 QHK80 QQax DÇm 1 0.438 0.39 17.84 26.60 26.60 12.72 18.02 18.02 DÇm 2 0.500 0.50 20.37 34.10 34.10 14.52 23.10 23.10 DÇm 3 0.657 0.50 26.77 34.10 34.10 19.07 23.10 23.10 Tæng néi lùc t¸c dông vµo dÇm däc do tÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i ®−îc tÝnh to¸n trong b¶ng 6-7, 6-8. B¶ng 7. Tæng m«men t¸c dông vµo dÇm däc t¹i tiÕt diÖn L/2 vµ L/4 (Tm) M«men t¹i tiÕt diÖn L/2 M«men t¹i tiÕt diÖn L/4 DÇm däc MtÜnh Mho¹t ΣM MtÜnh MhoÆt ΣM DÇm 1 14.74 48.05 62.78 11.05 31.23 42.28 DÇm 2 11.93 61.60 73.53 8.94 40.04 48.98 DÇm 3 13.30 61.60 74.90 9.98 41.86 51.83 B¶ng 8. Tæng lùc c¾t t¸c dông vµo dÇm däc t¹i gèi vµ L/4 Lùc c¾t t¹i gèi Lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn L/4 DÇm däc QtÜnh Qho¹t ΣQ QtÜnh QhoÆt ΣQ DÇm 1 7.37 26.60 33.97 3.68 18.02 21.71 DÇm 2 5.96 34.10 40.06 2.98 23.10 26.09 DÇm 3 6.65 34.10 40.75 3.33 23.10 26.43 SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang7
 8. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng §ah M 1/2 §ah M 1/4 1.5 =6 2 3 =8 3 4.0 4.0 2.0 6.0 §ah Qg §ah Q 1/4 (-) = 0,25 0.25 3 0.75 =4 (+) = 2,25 3 3 8.0 2.0 6.0 H×nh 3. §ah M vµ §ah Q t¹i c¸c tiÕt diÖn tÝnh to¸n cña dÇm däc IV.5. Kiểm toán ứng suất pháp trong dầm dọc M«men qu¸n tÝnh cña dÇm däc: I = 112426.4448 (cm4). Gi¸ trÞ øng suÊt ph¸p t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp x¸c ®Þnh theo c«ng thøc M 74.90 × 10 5 60 σ= y= × = 1998.64 (kg/cm2) < 2000 (kg/cm2) → ®¹t. I 112426.4448 2 IV.6. Kiểm tra ứng suất tiếp §iÒu kiÖn: τmax ≤ 0.6 c’ Ro Ta cã m«men tÜnh cña nöa tiÕt diÖn ®ã lÊy víi trôc trung hoµ cña dÇm. S1/2 = 2.4 × 24 × 28.8 + (55.2/2) × 1.2 × (55.2/4) = 2115.936 (cm3) øng suÊt tiÕp lín nhÊt: Q S1 / 2 40.75 × 10 3 × 2115.936 τ max = = = 639.12 (kg/cm2) I ng δ s 112426.4448 × 1.2 øng suÊt tiÕp trung b×nh: Q 40.75 × 10 3 τ tb = = = 615.19 (kg/cm2) hs .δ s 55.2 × 1.2 X¸c ®Þnh c’: τ max 639.12 Ta cã = = 1.04 < 1.25 → c’ = 1.0 τ tb 615.19 → Kh¶ n¨ng chÞu øng suÊt tiÕp: 0.6c’Ro = 0.6 × 1.0 × 1900 = 1140 (kg/cm2). Ta thÊy: τmax = 639.12 < 0.6c’Ro = 1140 → ®¹t. SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang8
 9. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng IV.7. Kiểm tra ứng suất tương đương §iÒu kiÖn: σ td = 0.8σ 2 + 2.4τ 2 ≤ Ro Ta cã τmax = 639.12 < (0.6 × 0.6c’Ro) = 684 → kh«ng cÇn ph¶i kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. V. THIẾT KẾ DẦM NGANG Chän tiÕt diÖn dÇm ngang: tiÕt diÖn ch÷ I, gåm cã: tÊm s−ên dÇm, c¸c 26 b¶n biªn, c¸c ph©n tè nµy ghÐp víi nhau b»ng mèi hµn gãc. ChiÒu cao: 105 (cm) ChiÒu dµy s−ên: 1.2 (cm) ChiÒu réng b¶n biªn: 34 (cm) 1050 12 ChiÒu dµy b¶n biªn: 2.6 (cm) → diÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña dÇm ngang 34 × 2.6 × 2 + 99.8 × 1.2 =296.56 (cm2) Träng l−îng b¶n th©n cña dÇm ngang (gdn) 296.56×10-4 × 7.85 = 0.233 (T/m) 260 V.1. Kiểm tra điều kiện cấu tạo của dầm ngang • Tû sè h/l ®· kiÓm tra ë trªn • ChiÒu dµy s−ên δs = 12 mm → tho¶ m·n ®iÒu kiÖn δs ≥ 12 mm 1 1 • ChiÒu dµy b¶n biªn δb = 26 mm ≥ bb = 340 = 11.33 mm vµ δb =26mm ≤ 50 mm 30 30 (thÐp than) → tho¶ m·n. • BÒ réng phÇn hÉng cña c¸nh b = 340/2 - 12/2 =164mm
 10. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng §ah M 1/2 §ah M 1/4 4.15 4.15 2.075 6.225 0.95 1.6 1.6 1.6 1.6 0.95 0.95 1.6 1.6 1.6 0.95 0.48 0.48 0.237 1.27 1.27 0.637 2.075 0.712 2.08 1.037 1.438 1.556 §ah Q 1/4 2.075 6.225 §ah Qg 0.95 1.6 1.6 1.6 0.95 4.15 4.15 0.95 1.6 1.6 1.6 1.6 0.95 1 0.114 0.114 0.114 1 0.307 0.307 1 0.500 0.500 0.693 0.693 0.886 H×nh 4. Tung ®é §ah M vµ §ah Q cña dÇm ngang t¹i c¸c tiÕt diÖn t−¬ngz øng vÞ trÝ TÜnh t¶i tÝnh to¸n t¸c dông lªn dÇm däc ®−îc x¸c ®Þnh theo b¶ng 2 → t¶i träng tËp trung do tÜnh t¶i cña tøng dÇm däc t¸c dông lªn dÇm ngang: B¶ng 9. T¶i träng tËp trung do tÜnh t¶i tõ dÇm däc t¸c dông lªn dÇm ngang TÜnh t¶i tÝnh to¸n (g = g1 + g2) T¶i träng tËp trung, (Pi) DÇm däc DiÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng (T/m) (T) DÇm 1 1.842 8 14.74 DÇm 2 1.506 8 12.05 DÇm 3 1.663 8 13.30 Néi lùc t¹i c¸c tiÕt diÖn cña dÇm ngang do tÜnh t¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S = Pi × yi + g dn × Ω S Trong ®ã: Pi - t¶i träng tËp trung do tÜnh t¶i líp phñ, mÆt cÇu, b¶n th©n dÇm däc ... truyÒn xuèng dÇm ngang. yi - tung ®é ®−êng ¶nh h−ëng néi lùc cña dÇm ngang t−¬ng øng d−íi t¶i träng tËp trung. gdn - t¶i träng tÝnh to¸n ph©n bè ®Òu cña dÇm ngang: gdn = 1.1 × 0.233 = 0.256 (T/m). Ωs - diÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng néi lùc. M«men t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp dÇm ngang do tÜnh t¶i: M1/2 = 14.74 × (2 × 0.48) + 12.05 × (2 × 1.27) + 13.3 × 2.08 + 0.256 × (8.3 × 2.08)/2 = 74.631 (Tm) SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang10
 11. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng Lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn gèi do tÜnh t¶i: Qg = 14.74 × (0.886 + 0.114) + 12.05 × (0.693 + 0.307) + 13.3 × 0.5 + 0.256 × (8.3 × 1)/2 = 34.502 (T) M«men t¹i tiÕt diÖn L/4: M1/4 = 14.74 × (0.712 + 0.237) + 12.05 × (1.438 + 0.637) + 13.3 × 1.037 + 0.256 × 6.457 = 54.44 (Tm) Lùc c¾t t¹i tiÕt diÖn L/4: Q1/4 = 14.74 × (-0.114 + 0.114) + 12.05 × (0.693 + 0.307) + 13.3 × 0.5 + 0.256 × 2.075 = 19.231 (T) B¶ng 10. KÕt qu¶ tÝnh to¸n néi lùc trong dÇm ngang do tÜnh t¶i M1/2 (Tm) Qg (T) M1/4 (Tm) Q1/4 (T) 74.63 34.50 54.44 19.23 V.3. Nội lực do hoạt tải ¸p lùc do 1 d·y b¸nh xe ®øng trong ph¹m vi hai khoang kÒ bªn dÇm ngang tÝnh ®−îc b»ng c¸ch xÕp xe lªn ®−êng ¶nh h−ëng: A = 0.5 (1 + μ) ΣPi yi 15 15 Ta cã: 1 + μ = 1 + = 1+ = 1.28 37.5 + λ 37.5 + 16 víi λ = 2 × 8 = 16 (m) 8.0 8.0 6.4 1.6 6.0 2.0 H30 12 12 6 0.25 0.8 1 8.0 8.0 6.8 1.2 1.2 1.2 5.6 HK80 20 20 20 20 6 0.7 0.85 0.85 1 H×nh 5. XÕp xe H30 vµ HK80 lªn ®−êng ¶nh h−ëng ¸p lùc cña dÇm ngang §èi víi H30: AH30 = 0.5 × 1.28 × [12 ×( 0.8+1)+6×0.25] = 14.78 (T) §èi víi HK80: AHK80 = 0.5 × 1 × 20 × (0.85 + 1 + 0.85 + 0.7) = 34 (T) XÕp t¶i träng A lªn ®−êng ¶nh h−ëng néi lùc cña dÇm ngang ®Ó x¸c ®Þnh néi lùc do ho¹t t¶i theo c«ng thøc: So = nh A Σyi SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang11
 12. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng 1.15 1.9 1.1 1.9 2.25 1.15 1.9 1.1 1.9 2.25 H30 H30 A A A A A A A A §ah M 1/2 §ah Qg 1 0.27 0.58 0.50 0.63 1.12 1.56 0.86 4.15 2.075 4.15 4.15 4.15 2.7 1.45 1.3 2.7 HK80 HK80 A A A A §ah M 1/2 §ah Qg 1 0.73 0.518 0.843 2.075 2.075 6.225 2.075 6.225 1.9 1.1 1.9 1.325 1.9 1.1 1.9 1.325 H30 H30 1 A A A A A A A A §ah M 1/4 §ah Q 1/4 0.160 0.331 1 0.389 0.521 0.806 0.750 1.081 1.556 2.075 6.225 2.075 6.225 2.7 3.5 2.7 HK80 HK80 1 A A A A §ah M 1/4 §ah Q 1/4 1 0.425 0.750 0.881 H×nh 6. XÕp t¶i träng A lªn §ah néi lùc cña dÇm ngang B¶ng 11. Néi lùc do ho¹t t¶i t¸c dông vµo dÇm ngang T¶i träng M1/2 Qg M1/4 Q1/4 H30 110.39 46.76 78.63 37.66 HK80 104.91 50.79 91.37 43.95 TÝnh to¸n 110.39 50.79 91.37 43.95 V.4. Tổng hợp nội lực của dầm ngang B¶ng 12. Néi lùc trong dÇm ngang T¶i träng M1/2 (Tm) Qg (T) M1/4 (Tm) Q1/4 (T) TÜnh t¶i 74.63 34.50 54.44 19.23 Ho¹t t¶i 110.39 50.79 91.37 43.95 Tæng céng 185.02 85.29 145.81 63.18 SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang12
 13. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng V.5. Kiểm toán ứng suất pháp øng suÊt ph¸p ®−îc kiÓm tra t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp dÇm ngang: M × y 185.02 × 105 × 52.5 σ= = = 1963.13 (kg/cm2) I gy 494799.30 Igy - m«men qu¸n tÝnh cã kÓ ®Õn sù gi¶m yÕu cña tiÕt diÖn do lç bul«ng liªn kÕt b¶n con c¸ vµ dÇm ngang. → øng suÊt t¹i tiÕt diÖn gi÷a nhÞp dÇm ngang σ = 1963.13< Ru = 2000 → ®¹t. V.6. Kiểm toán ứng suất tiếp §iÒu kiÖn: τmax ≤ 0.6 c’ Ro øng suÊt tiÕp lín nhÊt: Q.S1/ 2 85.29 × 103 × 6020.086 τ max = = = 760.03 (kg/cm2) I ng δ s 562971.39 × 1.2 S1/2 - M«men tÜnh cña 1/2 tiÕt diÖn ®ã lÊy víi trôc trung hoµ cña dÇm. øng suÊt tiÕp trung b×nh: Q. 85.29 × 103 τ tb = = = 712.17 (kg/cm2) hsδ 99.8 × 1.2 X¸c ®Þnh c’: τ max 760.03 Ta cã = = 1.07 ≤ 1.25 → c’ = 1.0 τ tb 712.17 → Kh¶ n¨ng chÞu øng suÊt tiÕp: 0.6 × 1.0 × 1900 = 1140 (kg/cm2) Ta thÊy: τmax = 760.03 < 0.6 c’ Ro = 1140 → ®¹t. V.7. Kiểm tra ứng suất tương đương §iÒu kiÖn: σ td = 0.8σ 2 + 2.4τ 2 ≤ Ro Ta cã: τmax = 760.03 > (0.6 × 0.6 c’ Ro) = 684 → ph¶i kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng. Theo chiÒu däc chän tiÕt diÖn L/4 ®Ó tiÕn hµnh kiÓm tra øng suÊt t−¬ng ®−¬ng, trªn tiÕt diÖn chän vÞ trÝ liªn kÕt s−ên dÇm vµo b¶n biªn. øng suÊt ph¸p t¹i vÞ trÝ kiÓm tra: M 145.81×105 σ= ×y= × 49,9 = 1,292.41(kg/cm2) I 562971,39 øng suÊt tiÕp t¹i vÞ trÝ kiÓm tra: Q.Sb 63,18 × 103 × 4526,08 τ= = = 423.42(kg/cm2) I ng .δ b 562971,39 × 1,2 øng suÊt t−¬ng ®−¬ng t¹i vÞ trÝ kiÓm tra: σtd= 0.8σ 2 + 2.4τ 2 = 0.8 × 1292.412 + 2.4 × 423.42 2 = 1329.113(kg/cm2) σtd= 1329.113kg/cm2 < Ro= 1900kg/cm2 → ®¹t SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang13
 14. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng VI. THIẾT KẾ LIÊN KẾT DẦM DỌC VÀ DẦM NGANG Do dÇm däc cã chiÒu cao thÊp h¬n dÇm ngang, nªn cã thÓ dïng vai kª, nh−ng qua nh÷ng tÝnh to¸n s¬ bé thÊy r»ng bul«ng liªn kÕt vai kª vµ s−ên dÇm ngang kh«ng ®ñ chÞu lùc do vËy ®Ó liªn kÕt dÇm däc vµ dÇm ngang cã thÓ hµn thªm vµo phÝa d−íi dÇm däc ®o¹n thÐp h×nh K, phÝa d−íi cã c¸nh ®Ó liªn kÕt vµo b¶n con c¸. Néi lùc t¸c dông t¹i vÞ trÝ liªn kÕt dÇm däc vµ dÇm ngang: M = 0.6M1/2 = 0.6 × 74.90 = 44.94 (Tm) Q = 40.76 (T) Gi¶ thiÕt chiÒu dµy b¶n con c¸ h = 14 mm. Néi lùc trong b¶n con c¸: Mg 44.94 S= = = 42.24 (T) hdn + δ 1.05 + 0.014 DiÖn tÝch tiÕt diÖn gi¶m yÕu cña b¶n con c¸: S 42.24 × 103 Fgy = = = 22.23 (cm2) Ro 1900 Sè bul«ng c−êng ®é cao liªn kÕt b¶n c¸ vµ dÇm däc: 1 1 n1 = Fgy μ = 22.23 × 0.306 × = 7.56 → chän 8 bul«ng c−êng ®é cao m2 0.9 ChiÒu réng lµm viÖc cña tiÕt diÖn di qua hµng bul«ng s¸t dÇm ngang cña b¶n con c¸: Fgy22.23 bgy = = = 15.88 (cm) h 1.4 Gi¶ thiÕt b¶n con c¸ sÏ bè trÝ mçi hµng 2 bul«ng c−êng ®é cao, cã ®−êng kÝnh lç 25mm → chiÒu réng nhá nhÊt t¹i vÞ trÝ ®i qua hµng bul«ng s¸t dÇm ngang cña b¶n c¸ b = 15.88 + 2 × 2.5 = 20.88 (cm) → Chän chiÒu réng cña b¶n c¸ t¹i vÞ trÝ dÇm ngang b = 30 (cm). Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n trªn, bè trÝ b¶n c¸ nh− sau: 71 51 64 58 240 240 300 95 4 3 2 1 370 340 370 1080 H×nh 7. CÊu t¹o b¶n con c¸ liªn kÕt dÇm däc vµ dÇm ngang S C¨n cø vµo c¸ch bè trÝ tiÕn hµnh kiÓm tra øng suÊt trong b¶n con c¸: σ= ≤ Ro , víi gi¶ thiÕt b gy δ lµ lùc truyÒn lªn c¸c bul«ng b»ng nhau: SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang14
 15. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng B¶ng 13. KiÓm tra øng suÊt b¶n con c¸ TiÕt diÖn Lùc t¸c dông ChiÒu réng bgy DiÖn tÝch gi¶m yÕu øng suÊt KÕt luËn (T) (cm) (cm2) (kg/cm2) 1 42.24 23.70 33.18 1272.91 ®¹t 2 31.68 22.41 31.37 1009.96 ®¹t 3 21.12 21.11 29.55 714.69 ®¹t 4 10.56 19.81 27.74 380.74 ®¹t 1080 50 3x80=240 50 30 170 250 3x80=240 50 14 104 4 x 90 = 360 600 66 80 DÇm däc 3 x 90 =270 436 Vai kª hµn liÒn vµo dÇm däc 14 50 14 50 3x80=240 50 30 170 250 3x80=240 50 1080 50 240 165 170 165 240 50 30 60 300 60 120 30 50 240 5030 170 170 80 240 50 1080 H×nh 8. Liªn kÕt dÇm däc vµ dÇm ngang SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang15
 16. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng Sè l−îng bul«ng c−êng ®é cao ®Ó liªn kÕt s−ên dÇm däc víi thÐp gãc liªn kÕt: Q μ 1 40.75 × 103 0.306 1 n2 ≥ = × × = 3.65 Ro 2 m2 1900 2 0.9 c¨n cø vµo kÝch th−íc thùc tÕ → chän sè bul«ng n2 = 9. Trong ®ã: Ro - c−êng ®é tÝnh to¸n cña thÐp lµm dÇm, Ro = 1900 (kg/cm2). Sè l−îng bul«ng c−êng ®é cao ®Ó liªn kÕt thÐp gãc liªn kÕt vµo dÇm ngang: n3 = 2 n2 + 2 = 2 × 9 + 2 = 20 bul«ng VII. THIẾT KẾ LIÊN KẾT DẦM NGANG VỚI GIÀN CHỦ Bul«ng ®Ó liªn kÕt s−ên dÇm ngang víi thÐp gãc liªn kÕt: Q μ 1 85.29 × 103 0.306 1 n1 = 2 = × × = 7.63 → chän 8 bul«ng c−êng ®é Ro 2 m2 1900 2 0.9 cao. Sè l−îng bul«ng liªn kÕt thÐp gãc liªn kÕt víi giµn chñ: Q2 1 85.29 × 103 1 n2 = μ = × 0.306 × = 16.01 → chän 16 bul«ng c−êng Ro m2 1900 0.85 ®é cao. C¨n cø vµo sè l−îng bul«ng ®· tÝnh ë trªn vµ kÕt hîp víi cÊu t¹o b¶n nót giµn, tiÕn hµnh bè trÝ c¸c bul«ng liªn kÕt thÐp gãc víi dÇm ngang còng nh− thÐp gãc liªn kÕt víi nót giµn. VIII. THIẾT KẾ GIÀN CHỦ VIII.1. Tĩnh tải tác dụng lên giàn chủ Träng l−îng tiªu chuÈn cña líp phñ 1.225 (T/m) Träng l−îng tiªu chuÈn cña lan can phßng hé 0.14 (T/m) Träng l−îng ®−êng ng−êi ®i 0.69 (T/m) Tæng tÜnh t¶i 2 (g2): 2.055 (T/m) Träng l−îng tiªu chuÈn cña dÇm ngang 0.104 (T/m) Träng l−îng tiªu chuÈn mÆt cÇu 1.585 (T/m) Träng l−îng tiªu chuÈn dÇm däc 0.375 (T/m) Träng l−îng giµn tÝnh theo c«ng thøc Strenleski 0.67 (T/m) Träng l−îng cña hÖ liªn kÕt 0.12 × 0.67 = 0.08 (T/m) Tæng tÜnh t¶i 1 (g1): 2.946 (T/m) Träng l−îng thÐp trªn 1m dµi giµn chñ: anh k o + b[n1 ( g lk + g mc ) + n2 g md ] g gc = ×l Ru − n1bl γ trong ®ã: a,b - hÖ sè ®Æc tr−ng cho träng l−îng cña giµn, giµn nhÞp ®¬n gi¶n a = b = 3.5 γ - träng l−îng thÓ tÝch cña thÐp, γ = 7.85 (T/m3) SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang16
 17. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng ko - t¶i träng ph©n bè ®Òu cña ho¹t t¶i ko = ηh(1 + μ)k1/4 + ηngT víi: 15 (1 + μ) - hÖ sè xung kÝch, (1 + μ ) = 1 + = 1.13 37.5 + λ ηh - hÖ sè ph©n phèi ngang cña ho¹t t¶i k1/4 - t¶i träng t−¬ng ®−¬ng cña ho¹t t¶i víi ®−êng ¶nh h−ëng tam gi¸c cã ®Ønh ë 1/4 nhÞp, vµ λ = 80m. k1/4 H30 = 1.74 k1/4 HK80 = 1.94 qH30 + qng = 1.143 × 1.13 × 1.74 + 1.730 × 0.3 = 2.8 (T/m) qHK80 = 0.681 × 1.0 × 1.94 = 1.321 (T/m) → ko = 2.8 (T/m) 3.5 × 1.4 × 2.80 + 3.5 × [1.1× (1.585 + 0.095) + 1.5 × 1.365] → g gc = × 80 = 0.67 (T/m) 28000 − 1.1× 3.5 × 80 7.85 VIII.2. Xác định đường ảnh hưởng của các thanh giàn B¶ng 14. B¶ng ghi kÕt qu¶ tÝnh diÖn tÝch ®−êng ¶nh h−ëng vµ kt® cña ho¹t t¶i PhÇn d−¬ng cña ®−êng ¶nh h−ëng PhÇn ©m cña ®−êng ¶nh h−ëng DiÖn Tªn VÞ trÝ ChiÒu DiÖn VÞ trÝ ChiÒu Tung VÞ trÝ Tung DiÖn tÝch ®¹i thanh ®Ønh dµi tÝch ®Ønh dµi ®é ®é ®Ønh tÝch ©m sè a1/L1 (L1) d−¬ng a2/L2 (L2) ®Ønh (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) D1-D2 biªn d−íi 0.1 80 0.76 30.40 30.4 D3-D4 biªn d−íi 0.3 80 1.77 70.80 70.8 D5-D6 biªn d−íi 0.5 80 2.11 84.40 84.4 T1-T2 biªn trªn 0.2 80 -1.35 -54.00 -54.0 T4-T5 biªn trªn 0.4 80 -2.02 -80.80 -80.8 D1-T1 Xiªn - 0.1 80 -1.18 -47.20 -47.2 D3-T3 Xiªn - 0.1 17.76 0.26 2.31 0.1 62.24 -0.92 -28.63 -26.3 D5-T5 Xiªn - 0.1 35.56 0.52 9.25 0.1 44.44 -0.65 -14.44 -5.2 T1-D3 Xiªn + 0.1 71.12 1.05 37.34 0.1 8.88 -0.13 -0.58 36.8 T3-D5 Xiªn + 0.1 53.36 0.79 21.08 0.1 26.64 -0.39 -5.19 15.9 T3-D4 §øng 0.5 16 1.00 8.00 8.0 Trong ®ã: L1, L2 - chiÒu dµi phÇn d−¬ng, phÇn ©m cña ®−êng ¶nh h−ëng lùc däc. a1, a2 - hoµnh ®é tr¸i cña ®Ønh ®−êng ¶nh h−ëng lùc däc d−¬ng, ©m. Gãc nghiªng cña c¸c thanh xiªn α = 0.87 rad. SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang17
 18. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 8 72 §ah D1-D2 1.308 0.842 0.76 1.18 §ah D1-T1 8 72 24 56 0.92 1.308 §ah D3-D4 0.26 1.77 2.53 §ah D3-T3 16 64 24 56 40 40 0.65 1.308 §ah D5-D6 2.11 0.52 4.21 §ah D5-T5 32 48 40 40 8 72 0.13 §ah T1-D3 1.684 1.35 1.308 §ah T1-T2 1.05 16 64 16 64 24 56 0.79 §ah T3-D5 0.39 3.368 1.308 2.02 32 48 §ah T4-T5 32 48 8 8 §ah T3-D4 1 H×nh 9. §ah lùc däc cña c¸c thanh giµn chñ VIII.3. Nội lực tác dụng lên các thanh giàn Do tÜnh t¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S t = ∑ nt g t ∑ Ω B¶ng 15. Néi lùc t¸c dông lªn thanh giµn do tÜnh t¶i TÜnh t¶i t¸c dông lªn 1 giµn TÜnh t¶i Tªn thanh TÝnh to¸n g1 g2 Tiªu chuÈn n>1 n
 19. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng TÜnh t¶i t¸c dông lªn 1 giµn TÜnh t¶i Tªn thanh TÝnh to¸n g1 g2 Tiªu chuÈn n>1 n
 20. Trr−êng §¹ii Häcc X©y Dùng T −êng §¹ Hä X©y Dùng §å ¸n tthiiÕÕtt kÕÕ ccÇu tthÐÐp §å ¸n h k Çu h p Khoa CÇu §−êng Khoa CÇu §−êng T¶i träng tÝnh mái: + ¤t« vµ ng−êi: S h = [(1 + μ )η oto β o k oto + η ng T ]Ω B¶ng 18. Néi lùc tÝnh to¸n t¸c dông lªn thanh giµn (tÝnh mái) Néi lùc tÝnh mái Tªn thanh Néi lùc tÝnh to¸n TÜnh t¶i SM+ SM- ρ γtÝnh γchÞn SM+ SM- D1-D2 152.030 76.774 0 228.804 152.030 0.664 1.458 1 D3-D4 354.071 166.103 0 520.173 354.071 0.681 1.475 1 D5-D6 422.084 198.009 0 620.094 422.084 0.681 1.475 1 T1-T2 -270.054 0 -129.917 -270.054 -399.971 0.675 -5.246 1 T4-T5 -404.081 0 -189.563 -404.081 -593.644 0.681 -5.097 1 D1-T1 -236.047 0 -119.202 -236.047 -355.249 0.664 -5.563 1 D3-T3 -131.634 16.422 -73.966 -115.212 -205.601 0.560 -13.475 1 D5-T5 -25.992 27.942 -41.298 1.950 -67.290 -0.029 1.911 1 T1-D3 183.841 95.569 -4.265 279.410 179.575 0.643 1.436 1 T3-D5 79.428 57.259 -17.807 136.687 61.621 0.451 1.264 1 T3-D4 40.008 32.948 0 72.956 40.008 0.548 1.346 1 → kh«ng ph¶i tÝnh mái. VIII.4. Xác định các kích thước cơ bản và diện tích của các thanh ViÖc chän tiÕt diÖn th−êng b¾t ®Çu tõ thanh cã néi lùc nÐn lín nhÊt T4-T5, c¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña thanh nµy sÏ quyÕt ®Þnh bÒ réng b cña tÊt c¶ c¸c thanh vµ cè g¾ng gi÷ kh«ng ®æi ®Ó c¸c thanh liªn kÕt vµo nót ®−îc thuËn lîi. ChiÒu cao h cña c¸c thanh biªn còng nªn gi÷ cè ®Þnh ®Ó cho viÖc cÊu t¹o giµn ®−îc ®¬n gi¶n. X¸c ®Þnh s¬ bé b vµ h theo c«ng thøc kinh nghiÖm: ⎡ l2 ⎤ h = ⎢l − ⎥; b = [h − 0.2l ] ⎣ 400 ⎦ Trong ®ã: l - nhÞp cña giµn, [m] TrÞ sè h chän cã thÓ sai lÖch ±10cm so víi h tÝnh ®−îc theo c«ng thøc trªn. DiÖn tÝch cÇn thiÕt cña tiÕt diÖn ®−îc tÝnh s¬ bé theo c«ng thøc gÇn ®óng: S + Thanh biªn chÞu nÐn: Fng ≈ 0.82(Ro − 100 ) + Thanh biªn chÞu kÐo S (cã xÐt gi¶m yÕu do lç ®inh): Fng ≈ 0.85(Ro − 100 ) NÕu tiÕt diÖn thanh kh«ng bÞ gi¶m yÕu (ch¼ng h¹n c¸c thanh cã cÊu t¹o b¶n bï t¹i nót) th× kh«ng cã hÖ sè 0.85; S + Thanh xiªn chÞu nÐn: Fng ≈ 0.6(Ro − 100) S + Thanh xiªn chÞu kÐo: Fng ≈ 0.85(Ro − 100 ) Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh to¸n diÖn tÝch cÇn thiÕt vµ kÝch th−íc cña tiÕt diÖn thanh, tiÕn hµnh chän kÝch th−íc cña c¸c thanh giµn, kiÓm tra ®iÒu kiÖn h/l < 1/15 tøc lµ l/15 > h. C¸c kÕt qu¶ SV:: Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 SV Ph¹m Quý D−¬ng– Líp 47C§4 httttp::///www..ebook..edu..vn h t p / www ebo o k e du vn w MSSV::12229--47 MSSV 12229 47 trang20
Đồng bộ tài khoản