intTypePromotion=1

thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 3

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
122
lượt xem
53
download

thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tính toán sơ bộ số lượng cọc, ta sẽ tiến hành tính toán khả năng chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc và khả năng chịu tải của cọc theo đất nền. Chọn loại cọc: - Dựa vào điều kiện địa chất của khu vực (lớp đất tốt nằm ở sâu), quyết định chọn móng cọc khoan nhồi cho tất cả các mố trụ của cầu. Với mố, trụ phần nhịp dẫn, dùng cọc D = 1m; trụ phần nhịp liên tục, dùng cọc D = 1.5m. 1.1.1.1.1. Xác định sức chịu tải của cọc: -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 3

 1. chương 3: TÝnh to¸n s¬ bé sè l-îng cäc - §Ó tÝnh to¸n s¬ bé sè l-îng cäc, ta sÏ tiÕn hµnh tÝnh to¸n kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu lµm cäc vµ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn.  Chän lo¹i cäc: - Dùa vµo ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña khu vùc (líp ®Êt tèt n»m ë s©u), quyÕt ®Þnh chän mãng cäc khoan nhåi cho tÊt c¶ c¸c mè trô cña cÇu. Víi mè, trô phÇn nhÞp dÉn, dïng cäc D = 1m; trô phÇn nhÞp liªn tôc, dïng cäc D = 1.5m. 1.1.1.1.1. X¸c ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc: - Th«ng th-êng vµ theo kinh nghiÖm søc chÞu t¶i cña cäc theo vËt liÖu th-êng ®¶m b¶o nªn ta chØ tÝnh søc chÞu t¶i theo ®Êt nÒn. Søc chÞu t¶i cña cäc theo ®Êt nÒn:  Sè liÖu ®Þa chÊt:  Líp 1 : §Êt ®¾p sÐt c¸t mµu n©u, nöa cøng dµy 3m  Líp 2 : Bôi lÉn c¸t mµu x¸m n©u rÊt mÒm dµy 12.8m  Líp 3 : C¸c cÊp phèi kÐm lÉn bôi mµu x¸m n©u tr¹ng th¸i chÆt võa dµy 2.2m  Líp 4 : SÐt c¸t mµu x¸m n©u, rÊt mÒm dµy 3m  Líp 5 : Bôi mµu n©u mÒm dµy 6.5m  Líp 6 : SÐt gÇy lÉn c¸t mµu x¸m xanh rÊt cøng dµy 10m  Líp 7 : C¸t bôi mµu vµng chÆt rÊt dµy - C¸c líp ®Êt yÕu ta bá qua søc kh¸ng cña cäc. Søc kh¸ng ë ®Çu cäc khoan nhåi tÝnh theo c«ng thøc: QR = (Qs.qs + Qp.qp) - W (10.3.7.2- Trang 743) Trong ®ã: Qp = qp.Ap vµ Qs = qs.As - QR: Søc chÞu t¶i cña cäc theo nÒn ®Êt (N) - Qs: Søc kh¸ng th©n cäc (N) - Qp: Søc kh¸ng mòi cäc (N) - qp : HÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng mòi cäc (B¶ng 10.5.5-2) - qs : HÖ sè søc kh¸ng ®èi víi søc kh¸ng th©n cäc (B¶ng 10.5.5-2) - qp, Ap : Søc kh¸ng ®¬n vÞ mòi cäc (MPa) vµ diÖn tÝch mòi cäc (mm2) - qs, As : Søc kh¸ng ®¬n vÞ th©n cäc (MPa) vµ diÖn tÝch th©n cäc (mm2) - : HÖ sè nhãm cäc, trong tr-êng hîp nµy lÊy  = 1 -W :Träng l-îng b¶n th©n cäc (N)
 2. Theo Reese vµ Wright (1977) b¶ng 10.8.3.4.3–1 ta cã: qs = 0.0028N (N  53 ), qp = 0.064N (N  60) (Mpa). Do ®ã ta lËp b¶ng tÝnh nh- sau, tÝnh víi gi¸ trÞ SPT trung b×nh theo chiÒu dµy líp: - C¸c hÖ sè qp vµ qs tÝnh theo b¶ng cã gi¸ trÞ qs = qp = 0.45 v víi v = 0.9 theo “Ph-¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thi c«ng c¸c cäc vµ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña chóng trong vµ sau khi ®ãng cäc vµo ®Êt sÏ ®-îc quy ®Þnh trong c¸c hå s¬ thÇu”. Ta dïng ph-¬ng ph¸p ‘’§o sãng øng suÊt cho 2% ®Õn 5% sè cäc, dïng ph-¬ng ph¸p ®¬n gi¶n ®Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu t¶i, thÝ dô ph©n tÝch ®ãng cäc” Søc chÞu t¶i theo nÒn ®Êt cña cäc t¹i mè A1 (D = 1m, L= 70m) ®-îc tÝnh nh- b¶ng sau: B¶ng tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc D = 1m ChiÒu dµy (m) Gi¸ trÞ N As (m ) Ap (m2) qs (Mpa) qp (Mpa) Qs (T) Qp (T) qs 2 qp (Q 3 4 9.42 0.0112 0.256 10.55 0.405 0.405 5 15 15.7 0.042 0.96 65.94 0.405 0.405 2 17 6.28 0.0476 1.088 29.89 0.405 0.405 2 28 6.28 0.0784 1.792 49.24 0.405 0.405 2 32 6.28 0.0896 2.048 56.27 0.405 0.405 2 37 6.28 0.1036 2.368 65.06 0.405 0.405 2 30 6.28 0.084 1.92 52.75 0.405 0.405 2 33 6.28 0.0924 2.112 58.03 0.405 0.405 2 40 6.28 0.112 2.56 70.34 0.405 0.405 30 38 94.2 0.785 0.1064 2.432 1002.29 190.91 0.405 0.405 Søc chÞu t¶i cña cäc: QR 5 Do ®Þa chÊt t¹i khu vùc lµm cÇu lµ t-¬ng ®èi ®ång nhÊt, chiÒu dµi c¸c cäc gÇn b»ng nhau, trong phÇn thiÐt kÕ s¬ bé, ta sÏ lÊy søc chÞu t¶i theo nÒn ®Êt cña cäc t¹i A1 lµm kÕt qu¶ chung cho c¸c cäc cã ®-êng kÝnh 1m cßn l¹i. Tuy nhiªn do thùc tÕ thiÕt kÕ, ®Ó ®¶m b¶o an toµn ta chän Pn® (D = 1m) = 400 T. T-¬ng tù nh- vËy, ta sÏ tÝnh søc chÞu t¶i theo nÒn ®Êt cña cäc t¹i trô P6 vµ dïng kÕt qu¶ nµy cho tÊt c¶ c¸c cäc cã ®-êng kÝnh 1.5m. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng d-íi : Søc chÞu t¶i theo nÒn ®Êt cña cäc t¹i trô P6 (D = 1.5m, L= 70m) ®-îc tÝnh nh- b¶ng sau: B¶ng tÝnh to¸n søc chÞu t¶i cña cäc D = 1.5m
 3. ChiÒu dµy (m) Gi¸ trÞ N As (m2) Ap (m2) qs (Mpa) qp (Mpa) Qs (T) Qp (T) qs qp (Q 3 4 14.13 0.0112 0.256 15.83 0.405 0.405 5 15 23.55 0.042 0.96 98.91 0.405 0.405 2 17 9.42 0.0476 1.088 44.84 0.405 0.405 2 28 9.42 0.0784 1.792 73.85 0.405 0.405 2 32 9.42 0.0896 2.048 84.40 0.405 0.405 2 37 9.42 0.1036 2.368 97.59 0.405 0.405 2 30 9.42 0.084 1.92 79.13 0.405 0.405 2 33 9.42 0.0924 2.112 87.04 0.405 0.405 2 40 9.42 0.112 2.56 105.50 0.405 0.405 30 38 141.3 1.77 0.1064 2.432 1503.43 430.46 0.405 0.405 Søc chÞu t¶i cña cäc: QR 9 Chän Pn® (D = 1.5m) = 800 (T) ®-a vµo sö dông. 1.1.1.1.2. Sè cäc t¹i mè A1 – A6 - X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn mè A1: + T¶i träng th-êng xuyªn bao gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp (DC, DW) T¶i träng th-êng xuyªn (DC, DW): gåm träng l-îng b¶n th©n mè vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp + Träng l-îng b¶n th©n mè: PMè = 2.5xVMè = 2.4 x 254.985 = 637.463 T + Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp ( HÖ dÇm, kÕt cÊu b¶n mÆt cÇu, líp phñ, lan can):  Träng l-îng hÖ dÇm mÆt cÇu ( dÇm chñ + dÇm ngang): 5  28.7  2.5 0.25  1.42  2.35  4  6  2.5 gdÇm =   10.22 T/m 40 40 Träng l-îng kÕt cÊu b¶n mÆt cÇu: gb¶n = 2.40 x 2.5 = 6.00 T/m Träng l-îng líp phñ: glp = 75x10-3x11x2.25 = 1.856 T/m Träng l-îng lan can: glan can = 2 x 0.3 x 2.4 = 1.44 T/m  VÏ ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc mè:
 4. 40m 1 TuyÕn tÝnh §ah ¸p lùc mè A1  DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc mè:  = 20 DC = PMè+ (gdÇm + gb¶n + glan can ) x  = 637.463 + ( 10.22 + 6.00 + 1.44 ) x 20 = 990.663 T DW = glíp phñ x 1.856 x 20 = 37.120 T  Ho¹t t¶i:  Do t¶i träng HL93: + Xe t¶i thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ: P=14.5T P=14.5T P=3.5T w=0.93T/m 40 m 4.3m 4.3m 0.89 0.79 1 IM Ta cã: LL Xe t¶i= n.m.(1 + ).(Pi .yi) + n.m.P.  100 Trong ®ã: + n : Sè lµn xe , ( n = 1, 2, 3 ). + m: HÖ sè lµn xe, ( m = 1.2, 1, 0.85 ) (3.6.1.1.2 22 TCVN272-05) + IM : Lùc xung kÝch (lùc ®éng) cña xe, khi tÝnh thµnh phÇn mãng n»m hoµn IM toµn d-íi mÆt ®Êt th× kh«ng cÇn xÐt lùc xung kÝch (3.6.2.1) nªn (1+ ) = 1. 100 + Pi, yi : T¶i träng trôc xe, tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng. + : DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng. + Wlµn : T¶i träng lµn, Wlµn = 0.93T/m LL1l(Xe t¶i)= 1 x 1.2 x {1x[14.5x(1 + 0.89) + 0.79 x 3.5)] + 0.93 x 20} = 58.524(T)
 5. LL2l(Xe t¶i)= 2 x 1 x {1x[14.5x(1 + 0.89) + 0.79 x 3.5)] + 0.93 x 20} = 97.54 (T) LL3l(Xe t¶i)= 3 x 0.85 x {1x[14.5x(1 + 0.87) + 0.739 x 3.5)] + 0.93 x 16.5} = 124.3635 (T) + Xe 2 trôc thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ: P=11T P=11T w=0.93T/m 40 m 1.2m 0.97 1 LL1l(Xe 2 trôc) = 1 x 1.2 x[1x11x( 1+0.97 ) + 0.93 x 20]= 48.324(T) LL2l(Xe 2 trôc) = 2 x 1 x[1x11x( 1+0.97 ) + 0.93 x 20]=80.54 (T) LL3l(Xe 2 trôc) = 3 x 0.85 x[1x11x( 1+0.97 ) + 0.93 x 20]= 102.688 (T) VËy: LL = max (LLXe t¶i , LLXe 2 trôc ) = 124.364 (T) + Tæng t¶i träng tÝnh to¸n d-íi ®¸y ®µi lµ: Nguyªn nh©n Tr¹ng th¸i Néi lùc DC DW LL PL giíi h¹n (D = 1.25) (W = 1.5) (LL= 1.75) (PL= 1.75) c-êng ®é I P(T) 990.663 37.12 124.364 0 1511.645 P§¸y ®µi = 1511.645 ( T ) * X¸c ®Þnh sè l-îng cäc khoan nhåi cho mãng trô, mè: nc = xP/Pcäc Trong ®ã: + : HÖ sè kÓ ®Õn t¸c dông cña t¶i träng ngang vµ m« men uèn; s¬ bé lÊy  = 1.5 cho trô;  = 2 cho mè (mè chÞu t¶i träng ngang lín do ¸p lùc ngang cña ®Êt vµ t¸c dông cña ho¹t t¶i truyÒn qua ®Êt trong ph¹m vi l¨ng thÓ tr-ît cña ®Êt ®¾p trªn mè) + P (T) : T¶i träng th¼ng ®øng t¸c dông lªn mãng mè, trô. + Pcäc = Pn® - X¸c ®Þnh sè l-îng cäc cho mè A1: Ph¶n lùc t¹i gèi do tæ hîp t¶i träng ë tr¹ng th¸i giíi h¹n c-êng ®é I lµ: R§¸y ®µi = R = 1511.64(T)
 6. C¸c cäc ®-îc bè trÝ trong mÆt ph¼ng sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cäc a  3D (D: §-êng kÝnh cäc khoan nhåi). Ta cã : Víi P = P®n = 400 T VËy sè l-îng cäc s¬ bé lµ : R 1511.64 nc =    2 = 7.8 (cäc)  Chän 8 cäc bè trÝ nh- h×nh vÏ P 400 Dïng 8 cäc khoan nhåi 1000 mm bè trÝ ngµm vµo ®µi 1200 mm, cù ly c¸c cäc vµ kho¶ng c¸ch c¸c cäc ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. 125 350 350 350 125 125 350 0 10 = D 125 MÆt b»ng mãng A1  Sè cäc cña mè A6: Do cÇu cÊu t¹o ®èi xøng, nªn mè A1 vµ mè A6 cã t¶i träng t¸c dông t¹i ®¸y ®µi lµ nh- nhau vµ cÊu t¹o gièng nhau.
 7. 125 350 350 350 125 125 350 0 10 = D 125 MÆt b»ng mãng mè A6 1.1.1.1.3. Sè cäc trô P2 – P5 - X¸c ®Þnh t¶i träng t¸c dông lªn trô P2: T¶i träng th-êng xuyªn (DC, DW): gåm träng l-îng b¶n th©n trô vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp: + Träng l-îng b¶n th©n trô: Ptrô = 2.4 x Vtrô = 2.4 x 707.062 = 1696.9488 T + Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp ( hÖ dÇm mÆt cÇu, kÕt cÊu b¶n mÆt cÇu, líp phñ, lan can):  Träng l-îng hÖ dÇm mÆt cÇu ( dÇm chñ + dÇm ngang): 5  28.7  2.4 0.25  1.42  2.35  4  6 gdÇm =   10.22 T/m 40 40  Träng l-îng kÕt cÊu b¶n mÆt cÇu: gb¶n = 2.4 x 2.4 = 5.76 T/m  Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp chÝnh: 712.791x2.4  9.015x20x2.4 gnhÞp = =26.793 T/m 80  Träng l-îng líp phñ: glp = 75x10-3x11x2.25 = 1.856 T/m
 8.  Träng l-îng lan can: glan can = 2 x 0.3 x 2.4 = 1.44 T/m VÏ ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc gèi ( gÇn ®óng ): 40m 80m 1 DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc trô: 1 = 20, 2 = 40,  = 60 DC = PTrô + (gcÇu dÉn + glan can )x (g dÇm liªn tôc + glan can)x = 1696.9488 + (10.22 + 5.76 + 1.44 ) x 20 + ( 26.793 +1.44 ) x 40 = 3174.6688 (T) DW = glíp phñ x 1.856 x 60 = 111.36 ( T ) Ho¹t t¶i: do t¶i träng HL93 (LL) bao gåm 3 tr-êng hîp, chän tr-êng hîp lín h¬n + +TH1: 90% (2 xe t¶i thiÕt kÕ vµ t¶i träng lµn thiÕt kÕ ) 14.5T 14.5T 3.5T 14.5T 14.5T 3.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 15m 4.3m 4.3m 40m 80m 0.893 0.946 0.651 1 0.759 0.705 + IM LL = 90% x n x m x [(1+ ).(Pi .yi )+ Wlµn.] 100 Trong ®ã:  n : Sè lµn xe , n = 3.  m: HÖ sè lµn xe, m = 0.85  IM : Lùc xung kÝch (lùc ®éng) cña xe, khi tÝnh thµnh phÇn mãng n»m hoµn toµn d-íi mÆt ®Êt th× kh«ng cÇn xÐt lùc xung kÝch (3.6.2.1) nªn IM (1+ ) = 1. 100
 9.  Pi , yi :T¶i träng trôc xe, tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng.  : DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng.  Wlµn : T¶i träng lµn , Wlµn = 0.93T/m . LL(Xe t¶i)= 0.9x3x0.85 x [1x14.5x(1+0.893+0.759+0.705) + + 1x3.5x(0.9463+0.6513) + 0.93 x 60] + = 252.601 (T) + +TH 2 : xe t¶i thiÕt kÕ + T¶i träng lµn 3.5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 40m 80m 0.893 1 0.946 + IM LL = n x m x [(1+ ).(Pi .yi )+ Wlµn.] 100 Trong ®ã:  n : Sè lµn xe , n = 3.  m: HÖ sè lµn xe, m = 0.85  IM : Lùc xung kÝch (lùc ®éng) cña xe, khi tÝnh thµnh phÇn mãng n»m hoµn toµn d-íi mÆt ®Êt th× kh«ng cÇn xÐt lùc xung kÝch (3.6.2.1) nªn IM (1+ ) = 1. 100  Pi , yi :T¶i träng trôc xe, tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng.  : DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng.  Wlµn : T¶i träng lµn , Wlµn = 0.93T/m . LL(Xe t¶i)= 3x0.85 x [1x14.5x(1 + 0.9463) + 1x3.5x 0.893 + 0.93 x 60 ] = 222.224 (T ) + +TH3: xe hai trôc thiÕt kÕ+ t¶i träng lµn:
 10. 11T 11T w(LL) = 0.93T 1.2m 40 m 80m 0.9636 1 + LL(Xe 2 trôc) = 3 x 0.85 x [1x11x(1 + 0.9636 ) + 0.93 x 60] = 197.369 (T) VËy: LL = max (LLTH1, LLTH2, LLTH3 ) = 252.601 ( T ) + Tæng t¶i träng tÝnh to¸n d-íi ®¸y ®µi lµ: Nguyªn nh©n Tr¹ng th¸i Néi lùc DC DW LL PL giíi h¹n (D = 1.25) (W = 1.5) (LL= 1.75) (PL= 1.75) c-êng ®é I P(T) 3174.668 111.36 252.601 0 4577.388 VËy sè l-îng cäc cho trô P2 lµ n = 1.5 x (4577.388/800) = 8.6 cäc  Chän 12 cäc bè trÝ 3 hµng V× trô P2 vµ P5 cã §AH gièng nhau nªn tÝnh t-¬ng tù ta còng cã sè cäc bè trÝ cho P5 lµ 12 cäc Bè trÝ cäc cho c¶ hai trô P2, P5 nh- h×nh vÏ : MÆt b»ng mãng trô P2 – P5
 11. 1600 125 450 450 450 125 125 Ø 15 0 450 1150 450 125 1.1.1.1.4. Sè cäc trô P3 – P4 T¶i träng th-êng xuyªn (DC , DW): gåm träng l-îng b¶n th©n trô vµ träng l-îng kÕt cÊu nhÞp: + Träng l-îng b¶n th©n trô: Ptrô = 2.4 x Vtrô = 2.4 x 1177.472 = 2825.932 ( T ) + Träng l-îng kÕt cÊu nhÞp (HÖ dÇm mÆt cÇu, líp phñ, lan can):  Träng l-îng líp phñ: glp = 75x10-3x11x2.25 = 1.856 T/m  Träng l-îng lan can: glan can = 2 x 0.3 x 2.4 = 1.44 T/m  Träng l-îng hÖ dÇm mÆt cÇu: gnhÞp biªn = 26.793 T/m 2x712.791x2.4 gnhÞp gi÷a = =28.512T/m 120
 12. VÏ ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc gèi trô P3 ( gÇn ®óng) 80m 120m 1 DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng ¸p lùc trô: 1 = 40, 2 = 60,  = 100. DC = PTrô + gnhÞp biªn x + gnhÞp gi÷a x glan can x  = 2825.932 + 26.793 x 40 + 28.512 x 60 + 1.44 x 100 = 6742.136 ( T ) DW = glíp phñ x 1.856 x 100 = 185.6 ( T ) Ho¹t t¶i:do t¶i träng HL93 (LL) gåm 3 tr-êng hîp lÊy tr-êng hîp lín h¬n + TH1: 90%( 2 xe t¶i thiÕt kÕ + t¶i träng lµn thiÕt kÕ ): 14.5T 14.5T 3.5T 14.5T 14.5T 3.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 15m 4.3m 4.3m 80m 120m 0.8033 0.7675 0.8392 0.9463 0.9641 1 IM LL = 90%.n.m.[ (1+ ).(Pi .yi )+ Wlµn.] 100 Trong ®ã:  n : Sè lµn xe , n = 3.  m : HÖ sè lµn xe, m = 0.85  IM : Lùc xung kÝch (lùc ®éng) cña xe, khi tÝnh thµnh phÇn mãng n»m IM hoµn toµn d-íi mÆt ®Êt th× kh«ng cÇn xÐt lùc xung kÝch (3.6.2.1) nªn (1+ ) = 1. 100  Pi , yi : T¶i träng trôc xe, tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng.   DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng.  Wlµn: T¶i träng lµn, Wlµn = 0.93T/m . LL(Xe t¶i) = 0.9x3x0.85x [1x14.5x(1+0.9463+0.8392+0.8033) + 3.5x(0.9641+0.7675) + 0.93 x 100] = 346.77 ( T )
 13. + TH2: xe t¶i thiÕt kÕ + t¶i träng lµn thiÕt kÕ: 3.5T 14.5T 14.5T w(LL) = 0.93T 4.3m 4.3m 80m 120m 0.9463 0.9641 1 IM LL = n.m.[ (1+ ).(Pi .yi )+ Wlµn] 100 Trong ®ã:  n : Sè lµn xe , n = 3.  m : HÖ sè lµn xe, m = 0.85  IM : Lùc xung kÝch (lùc ®éng) cña xe, khi tÝnh thµnh phÇn mãng n»m IM hoµn toµn d-íi mÆt ®Êt th× kh«ng cÇn xÐt lùc xung kÝch (3.6.2.1) nªn (1+ ) = 1. 100  Pi , yi : T¶i träng trôc xe, tung ®é ®-êng ¶nh h-ëng.   DiÖn tÝch ®-êng ¶nh h-ëng.  Wlµn: T¶i träng lµn, Wlµn = 0.93T/m . LL(Xe t¶i) = 3x0.85x [1x14.5x(1+ 0.9641 )+ 1x3.5 x 0.9463 + 0.93 x 100] = 318.218 ( T ) + TH3: xe hai trôc thiÕt kÕ + t¶i träng lµn thiÕt kÕ: 11T 11T w(LL) = 0.93T 1.2m 80m 120m 0.99 1 LL(Xe 2 trôc) = 3x0.85x [1x 11x(1+0.99 ) + 0.93 x 100] = 292.97 ( T )
 14. VËy: LL= max (LLTH1 , LLTH2, LLTH3) = 346.77 ( T ) Tæng t¶i träng tÝnh to¸n d-íi ®¸y ®µi ë tr¹ng th¸i c-êng ®é I lµ : P§¸y ®µi =1.25 x DC + 1.5 x DW + 1.75 x LL =1.25x 6742.136+ 1.5x 185.6 + 1.75x 346.77 = 9312.96 T Ph¶n lùc t¹i gèi do tæ hîp t¶i träng ë tr¹ng th¸i giíi h¹n c-êng ®é I lµ: P§¸y ®µi = 9312.96 (T) Víi ph¶n lùc ®ã ta chän cäc ®-êng kÝnh lµ 1.5 m víi cao ®é mòi cäc lµ -73.3m C¸c cäc ®-îc bè trÝ trong mÆt ph¼ng sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a tim c¸c cäc a  3D (D : §-êng kÝnh cäc khoan nhåi). Ta cã : Pc = 800 ( T ) VËy sè l-îng cäc s¬ bé lµ : P 9312.96 nc =    1.5   17.46 (cäc). Pc 800 Dïng 20 cäc khoan nhåi 1500 mm, cù ly c¸c cäc vµ chiÒu dµi cäc ®-îc thÓ hiÖn trªn h×nh vÏ. MÆt b»ng mãng trô P3 B¶ng tæng hîp tÝnh to¸n cäc H¹ng KL Bª P mè, trô Tæ hîp t¶i Sè lîng Tªn DC DW LL môc t«ng(m3) (T) träng cäc bè trÝ Trô 12 P2 707.062 1696.949 3174.669 111.360 252.601 4577.388 biªn (D=1.5) Trô 20 P3 1177.472 2825.932 6742.136 185.600 346.770 9312.960 gi÷a (D=1.5) Trô 20 P4 1191.511 2859.626 6775.830 185.600 346.770 9355.036 gi÷a (D=1.5) Trô 12 P5 683.668 1640.803 3118.523 111.360 252.601 4507.246 biªn (D=1.5) Mè A1 254.985 611.964 990.663 37.120 124.364 1511.646 8 (D=1.0) Mè A6 254.985 611.964 990.663 37.120 124.364 1511.646 8 (D=1.0)
 15. Thèng kª vËt liÖu cäc H¹ng môc Sè cäc D(m) chiÒu dµi(m) Tæng Mè A1 8 1.00 70 560 Trô biªn P2 12 1.50 70 840 Trô gi÷a P3 24 1.50 70 1680 Trô gi÷a P4 24 1.50 70 1680 Trô biªn P5 12 1.50 70 840 Mè A6 8 1.00 70 560 Tæng chiÒu dµi cäc d = 1m lµ L = 1120 m Tæng chiÒu dµi cäc d = 1.5m lµ L = 5040m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản