intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 4

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

334
lượt xem
128
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lớp phủ mặt cầu: + Lớp phòng nước: 12 x 374.2 = 4490.4 (m2) + Bê tông asphal: 11 x 374.2 x 0.07 = 288.134(m3). - Đèn chiếu sáng: 38 cột (Bố trí dọc hai bên cầu với khoảng cách 20m) - Bê tông lan can: 0.3 x 2 x 374.2 = 224.52 (m3) - Cốt thép lan can và thép tay vịn: + Hàm lượng sơ bộ: 100 (kg/m3) + Khối lượng: 22452 (kg) 1.1.1. Tổng mức đầu tư Tính toán khối lượng mặt cầu và các tiện ích công cộng 1.1.1.1. Các căn cứ lập Tổng mức đầu tư: -Định mức...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 4

  1. chương 4: TÝnh to¸n khèi l-îng mÆt cÇu vµ c¸c tiÖn Ých c«ng céng - Líp phñ mÆt cÇu: + Líp phßng n-íc: 12 x 374.2 = 4490.4 (m2) + Bª t«ng asphal: 11 x 374.2 x 0.07 = 288.134(m3). - §Ìn chiÕu s¸ng: 38 cét (Bè trÝ däc hai bªn cÇu víi kho¶ng c¸ch 20m) - Bª t«ng lan can: 0.3 x 2 x 374.2 = 224.52 (m3) - Cèt thÐp lan can vµ thÐp tay vÞn: + Hµm l-îng s¬ bé: 100 (kg/m3) + Khèi l-îng: 22452 (kg) 1.1.1. Tæng møc ®Çu t- 1.1.1.1. C¸c c¨n cø lËp Tæng møc ®Çu t-: -§Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n sè 1242/1998/Q§ - BXD ngµy 25/11/998 cña Bé x©y dùng -§¬n gi¸ ca m¸y sè 1260/1998/Q§ - BXD ngµy 28/11/1998. -§iÒu chØnh theo TT 03/2000/TT - BXD. M¸y thi c«ng 1,07x hÖ sè 1,055. -Chi phÝ nh©n c«ng theo b¶ng l-¬ng A6 víi l-¬ng khëi ®iÓm lµ 210 000 ®ång. -Th«ng t- 03/2001/TTLT - BL§TBXH - BTC ngµy 18/1/2001 h-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc. -Th«ng t- sè 19/L§TBXH - TT ngµy 2/6/1993 h-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp l-u ®éng. -Th«ng t- 09/2000/TT - BXD ngµy 17/7/2000 cña Bé x©y dùng vÒ viÖc h-íng dÉn lËp vµ qu¶n lý chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh thuéc c¸c dù ¸n ®Çu t-. -Th«ng t- 109/2000/TT - BTC ngµy 13/11/2000 h-íng dÉn chÕ ®é thu, nép vµ sö dông lÖ phÝ thÈm ®Þnh ®Çu t-. -QuyÕt ®Þnh sè 14/2000/Q§ - BXD ngµy 20/7/2000 vÒ viÖc ban hµnh ®Þnh møc chi phÝ t- vÊn ®Çu t- vµ x©y dùng. -Th«ng t- sè 633TC/Q§ - TCNH ngµy 14/6/1995 vÒ quy t¾c b¶o hiÓm mäi rñi ro trong x©y dùng.
  2. -Th«ng t- 70/2000/TT - BTC ngµy 17/7/2000 cña Bé Tµi ChÝnh vÒ quyÕt to¸n vèn ®Çu t-. -Gi¸ vËt liÖu: Theo th«ng b¸o sè 88/2001.TB.LS cña UBND tØnh – Së XD – Së TC - VG ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 2001 cña UBND tØnh NA vÒ viÖc ban hµnh ®¬n gi¸ vËt liÖu x©y dùng ®Õn hiÖn tr-êng x©y l¾p. -C¸c v¨n b¶n hiÖn hµnh kh¸c. 1.1.1.2. Tæng kinh phÝ Thèng kª vËt liÖu chñ yÕu PA 1
  3. Khèi l- STT H¹ng môc c«ng tr×nh ChØ tiªu VL -îng A. KÕt cÊu phÇn trªn 1 Bª t«ng dÇm Super T 40m +dÇm ngang fc ' =55MPa 327.04 2 Bª t«ng b¶n mÆt cÇu (PhÇn dÇm Super T)+ tÊm ®óc s½n fc ' =30MPa 202.2 3 Bª t«ng dÇm hép liªn tôc fc ' =55MPa 3462.57 4 Bª t«ng ¸t phan mÆt cÇu 308.7 5 Bª t«ng lan can fc ' =30MPa 224.52 6 Cèt thÐp th-êng dÇm Super T (170kg/1m3) fy=400MPa 55.59 Cèt thÐp th-êng b¶n mÆt cÇu (PhÇn dÇm Super T), 7 fy=400MPa 34.37 (170kg/1m3) 8 Cèt thÐp th-êng dÇm hép liªn tôc (160kg/1m3) fy=400MPa 554.01 9 Cèt thÐp lan can (100kg/1m3) fy=400MPa 22.45 10 Cèt thÐp C§C Super T (23.25kg/1m3) 12.7mm 76.04 11 Cèt thÐp C.§.C dÇm hép liªn tôc(64.5kg/1m3) 15.2mm 223.34 12 Gèi cao su 18.00 13 §iÖn chiÕu s¸ng 40.00 B. KÕt cÊu phÇn d-íi 15 Bª t«ng mè + B¶n liªn tôc nhiÖt fc ' =30MPa 521.17 16 Bª t«ng th©n trô fc ' =30MPa 1039.07 17 Bª t«ng xµ mò, bÖ kª gèi trô cÇu dÉn fc ' =30MPa 80.64 18 Bª t«ng bÖ mãng trô fc ' =30MPa 2640 21 Cèt thÐp mè ( 90kg/1m3) fy=400MPa 47.05 22 Cèt thÐp th©n trô (100kg/1m3) fy=400MPa 103.9 23 Cèt thÐp xµ mò, bÖ kª gèi trô cÇu dÉn,(100kg/1m3) fy=400MPa 8.06 24 Cèt thÐp bÖ mãng trô (100kg/1m3) fy=400MPa 264.0 25 Cäc khoan nhåi D100 cm 768.00 26 Cäc khoan nhåi D150cm 1728 27 Cäc khoan nhåi D200 cm 2400
  4. Tæng møc ®Çu t- ph-¬ng ¸n 1 Sè Thµnh tiÒn hiÖu §¬n gi¸ H¹ng môc §¬n vÞ Khèi lîng ®¬n (®ång) (®ång) gi¸ G Tæng møc ®Çu t- ®ång A+B+C+D 92,632,998,600 A Gi¸ trÞ dù to¸n x©y l¾p ®ång AI+AII 73,169,825,118 AI X©y l¾p chÝnh ®ång I+II 70,355,601,075 I KÕt cÊu phÇn trªn 35,293,917,000 1 Bª t«ng ¸t phan mÆt cÇu m3 308.7 1,300,000 401,310,000 2 Bª t«ng lan can m3 224.52 600,000 134,712,000 3 ThÐp lan can T 22.452 6,500,000 145,938,000 4 Bª t«ng dÇm cÇu m3 3789.61 6,500,000 24,632,465,000 CthÐp thêng b¶n - dÇm 5 T 666.42 7,500,000 4,998,150,000 cÇu 6 Cèt thÐp D¦L dÇm cÇu T 299.38 12,000,000 3,592,560,000 7 Gèi cao su lo¹i nhá c¸i 10 6,000,000 60,000,000 8 Gèi cao su lo¹i lín c¸i 8 60,000,000 480,000,000 9 Khe co d·n 10cm m 2 8,000,000 16,000,000 10 Khe co d·n 20cm m 2 20,000,000 40,000,000 11 Líp phßng níc m2 4116.2 110,000 452,782,000 12 §iÖn chiÕu s¸ng cét 40 8,500,000 340,000,000 II KÕt cÊu phÇn d-íi 35,061,684,075 13 Bª t«ng mè m3 521.17 800,000 416,936,000 14 Bª t«ng trô m3 1039.07 800,000 831,256,000 15 Cèt thÐp mè T 47.05 7,000,000 329,350,000 16 Cèt thÐp trô T 103.9 7,500,000 779,250,000 17 Cäc khoan nhåi F100cm m 768 3,000,000 2,304,000,000 18 Cäc khoan nhåi F150cm m 1728 4,500,000 7,776,000,000 19 Cäc khoan nhåi D200cm m 2360 7,500,000 17,700,000,000 20 C«ng tr×nh phô trî % 7 I +II 4,924,892,075 AII X©y l¾p kh¸c % 4 AI 2,814,224,043
  5. Chi phÝ kh¸c(T¹o MB, B % 6 A 4,390,189,507 QLDA..) C Dù phßng % 10 A+B 7,756,001,463 D Tr-ît gi¸ % 10 A 7,316,982,512 E1 C¸c chØ tiªu kinh tÕ ChØ tiªu toµn bé 1m2 mÆt E2 ®/m2 g/f 20,629,120 cÇu 1.2. Ph-¬ng ¸n kÕt cÊu 2: cÇu d©y v¨ng 3 nhÞp 1.2.1. Tæng qu¸t 1.2.1.1. S¬ ®å nhÞp: CÇu d©y v¨ng 3 nhÞp: (87 + 182 + 87)m 1.2.1.2. Lùa chän s¬ bé kÕt cÊu nhÞp Theo yªu cÇu vÒ ®é vâng cña nót d©y treo lµ nhá nhá nhÊt: S i  Li 2  S i  li yi =  E  Ai  sin  i  cos  i E  Ai  sin 2 i Trong ®ã: Si , Li : Lµ lùc däc vµ h×nh chiÕu cña d©y v¨ng thø i lªn ph-¬ng däc cÇu. E, Ai : §é cøng chÞu kÐo cña d©y v¨ng thø i  : Gãc nghiªng cña d©y v¨ng thø i Ta thÊy yi nhá nhÊt khi sin2i = 1  2i = 90o  i = 45o Theo yªu cÇu vÒ chuyÓn vÞ cña ®Ønh th¸p cÇu lµ nhá nhÊt: 2  So  h  E  Ao sin  o Trong ®ã: So : Lùc däc trong d©y neo. H : ChiÒu cao th¸p cÇu. E.Ao : §é cøng chÞu kÐo cña d©y neo.  : Gãc nghiªng cña d©y neo so víi ph-¬ng ngang.  nhá nhÊt khi sin2o = 1  2o = 90o  o = 45o Nh- vËy khi gãc nghiªng ®¹t gi¸ trÞ 45o th× ®é cøng cña cÇu ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, lóc ®ã chiÒu cao cña th¸p cÇu b»ng chiÒu dµi nhÞp biªn. Tuy nhiªn gãc nghiªng cña d©y neo lín th× th¸p cÇu sÏ rÊt cao, lµm t¨ng kÝch th-íc vµ khèi l-îng vËt liÖu. Khi ®ã th¸p cÇu lµm viÖc bÊt lîi do chÞu uèn däc, lµm t¨ng lùc nhæ, ®Æc biÖt c«ng nghÖ thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. Thùc tÕ cho thÊy gãc nghiªng hîp lý vÒ chÞu lùc vµ kinh tÕ cña d©y v¨ng nghiªng nhÊt lµ 22o – 24o . Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc chiÒu cao hîp lý cña th¸p cÇu.
  6. Gãc nghiªng cña c¸c d©y v¨ng cßn l¹i ®-îc lùa chän trªn c¬ së ®¶m b¶o ®é cøng tèt nhÊt cña hÖ vµ tr¸nh m« men uèn lín trong th¸p. Do ®ã kiÕn nghÞ dïng s¬ ®å d©y h×nh rÎ qu¹t lµ hîp lý nhÊt, nã kh¾c phôc ®-îc nh-îc ®iÓm cña s¬ ®å d©y ®ång quy vµ song song. C¨n cø vµo yªu cÇu thiÕt kÕ, t×nh h×nh ®Þa chÊt, thuû v¨n, yªu cÇu mü quan, kiÕn tróc, ®Þa h×nh cña vÞ trÝ dùng cÇu, ta ®-a ra s¬ ®å cña cÇu d©y v¨ng nh- sau. S¬ ®å cÇu chÝnh d©y v¨ng Tû LÖ : 1/800 L = 521m 640 20 20 400 14 x 8 = 112m 1400 1400 14 x 8 = 112m 14 x 8 =112m 1400 1400 14 x 8 = 112m 640 +8.44 +8.44 2.5% 2.5% B=80m H=10m 1200 1200 Htt=1.2m Hmax=2.4m 475 475 -0.53 1 Htt=-2.5m 1 -0.53 1 2 2 1 2 3 3 2 4 4 Theo s¬ ®å trªn ta thÊy cÇu d©y v¨ng cã mét h×nh d¸ng kiÕn tróc ®Ñp, hµi hoµ vµ thÝch hîp víi c«ng nghÖ thi c«ng hiÖn nay (Dïng xe ®óc ®Ó ®óc hÉng tõ 2 th¸p ra 2 bªn mµ kh«ng cÇn giµn gi¸o hay hÖ phao, phµ trªn s«ng). Víi c«ng nghÖ thi c«ng nµy th× hÇu nh- kh«ng ¶nh h-ëng tíi chÕ ®é thuû v¨n cña s«ng. 1.2.1.3. Sè l-îng d©y vµ chiÒu dµi khoang: - ChiÒu dµi khoang: + HiÖn nay cÇu d©y v¨ng th-êng ®-îc thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc hÉng hay l¾p hÉng. Trong c«ng nghÖ thi c«ng hÉng th× khoang dÇm cµng nhá võa thÝch hîp víi chiÒu dµi ®èt ®æ bª t«ng, võa lµm cho cÊu t¹o neo ®¬n gi¶n do lùc t¸c dông lªn d©y nhá. Khoang dÇm nhá lµm gi¶m m« men uèn côc bé trong ph¹m vi khoang, n©ng cao ®é an toµn cho c«ng tr×nh khi söa ch÷a thay thÕ d©y hoÆc neo. Do ®ã kiÕn nghÞ dïng hÖ d©y nhiÒu khoang nhá. Víi dÇm cøng b»ng BTCT th× ta quyÕt ®Þnh chän nh- sau: + NhÞp gi÷a gåm 29 khoang trong ®ã: 2 khoang ¸p trô th¸p mçi khoang dµi 9 m. 1 khoang ®èt hîp long 8 m. 26 khoang cßn l¹i ®Òu nhau mçi khoang 6 m. NhÞp biªn gåm 14 khoang trong ®ã: 1 khoang ¸p trô th¸p dµi 9m. 13 khoang gi÷a mçi khoang dµi 6 m. - Sè l-îng d©y vµ tiÕt diÖn d©y: Theo sè l-îng khoang vµ chiÒu dµi khoang ®· chän th× sè l-îng d©y nhÞp biªn lµ 14 cÆp d©y vµ nhÞp gi÷a lµ 28 cÆp d©y. HiÖn nay c¸c tao c¸p c-êng ®é cao trong cÇu d©y v¨ng th-êng ®-îc tæ hîp tõ c¸c tao c¸p ®¬n v× c¸c tao c¸p ®¬n dÔ vËn chuyÓn, l¾p ®Æt vµ thÝch hîp víi c¸c hÖ thèng neo hiÖn nay. Do ®ã sö dông c¸c tao c¸p ®¬n lo¹i 15.2mm gåm 7 sîi thÐp 5.
  7. 1.2.1.4. ThiÕt kÕ mÆt c¾t ngang dÇm chÝnh: DÇm cøng ®ãng vai trß ®Æc biÖt quan träng trong cÇu d©y v¨ng, ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng, ®é cøng, ®é æn ®Þnh, c«ng nghÖ thi c«ng vµ gi¸ thµnh x©y dùng. Do dÇm cøng chñ yÕu chÞu nÐn nªn dïng BTCT, ®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ thi c«ng hÉng. Do ®ã em quyÕt ®Þnh chän mÆt c¾t ngang dÇm cøng lµ lo¹i dÇm ®¬n n¨ng b»ng BTCT gåm 2 dÇm chñ tiÕt diÖn h×nh thang (t¹o v¸t ®Ó tho¸t giã). Liªn kÕt víi nhau b»ng dÇm ngang vµ b¶n mÆt cÇu. - ChiÒu cao dÇm chñ: Víi hÖ 3 nhÞp 2 mÆt ph¼ng d©y: h 1 1   l 300 100 Víi L = 182m  h = 1.8m. ChiÒu cao b¶n mÆt cÇu hb = 30cm. ChiÒu cao dÇm ngang: hdn = 1,5m, dÇy 50cm, bè trÝ c¸ch nhau 6m. mÆt c¾t ngang cÇu TØ lÖ : 1/100 80 50 550 550 50 80 2% 2% 30 70 40 60 60 40 70 180 150 150 30 60 110 100 470 470 100 110 1.2.1.5. Th¸p cÇu: Tõ gãc nghiªng cña d©y v¨ng tho¶i nhÊt min = 23.4o, ta x¸c ®Þnh ®-îc chiÒu cao cña th¸p hth¸p = 42m (ChiÒu cao tõ gèi cÇu ®Õn ®Ønh th¸p ). Dù kiÕn thiÕt kÕ tiÕt diÖn cña th¸p lµ d¹ng tiÕt diÖn hép rçng. 1.2.1.6. KÕt cÊu phÇn trªn: DÇm chñ lµ dÇm bª t«ng cèt thÐp kÕt hîp víi d©y v¨ng víi s¬ ®å nhÞp 87m + 182m + 87m cã chiÒu cao kh«ng ®æi 1.8m. ChiÒu dµi toµn cÇu tÝnh ®Õn 2 ®u«i mè lµ 370 m. 1.2.1.7. KÕt cÊu phÇn d-íi: Mè hai ®Çu cÇu kÕt cÊu ch÷ U trªn nÒn mãng gåm c¸c cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh100 cm.
  8. CÊU T¹O Mè CÇU 640 30 90 520 150 225 110 30 50 20 315 475 +1.57 410 200 I I 100 100 -44.53 2 trô T1, T2 lµ 2 trô d©y v¨ng cã chiÒu cao 54m trªn nÒn mãng gåm c¸c cäc khoan nhåi ®-êng kÝnh 150cm. BÒ réng mãng trô theo ph-¬ng däc cÇu 11m, ph-¬ng ngang cÇu 20m. 1.2.1.8. Ph-¬ng ph¸p thi c«ng : Thi c«ng kÕt cÊu nhÞp b»ng ph-¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2