intTypePromotion=1

Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 15

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
134
lượt xem
37
download

Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Qua phân tích bảng tổ hợp nội lực, ta tìm ra các cấu kiện điển hình có nội lực nguy hiểm nhất. Tính toán cốt thép cho các cấu kiện đó rồi bố trí tương tự cho các cấu kiện khác gần giống nó. Cụ thể là: + Tính toán cốt thép cho cột tầng 1 rồi bố trí tương tự đến hết cột tầng 4 + Tính toán cốt thép cho cột tầng 5 rồi bố trí tương tự đến hết cột tầng 8 + Tính toán cốt thép cho cột tầng 9 rồi bố trí tương tự đến...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 15

 1. Chương 15: TÝnh to¸n cèt thÐp cét khung trôc B Qua ph©n tÝch b¶ng tæ hîp néi lùc, ta t×m ra c¸c cÊu kiÖn ®iÓn h×nh cã néi lùc nguy hiÓm nhÊt. TÝnh to¸n cèt thÐp cho c¸c cÊu kiÖn ®ã råi bè trÝ t-¬ng tù cho c¸c cÊu kiÖn kh¸c gÇn gièng nã. Cô thÓ lµ: + TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét tÇng 1 råi bè trÝ t-¬ng tù ®Õn hÕt cét tÇng 4 + TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét tÇng 5 råi bè trÝ t-¬ng tù ®Õn hÕt cét tÇng 8 + TÝnh to¸n cèt thÐp cho cét tÇng 9 råi bè trÝ t-¬ng tù ®Õn hÕt cét tÇng tum §Ó ®¬n gi¶n trong tr×nh bµy ta dïng ch-¬ng tr×nh Excel2000 cña MicroSoft ®Ó thùc hiÖn tÝnh to¸n tù ®éng cèt thÐp cét. Sau ®©y ta ®-a ra b¶ng tæ hîp néi lùc cét. II.2.8.5. TÝnh to¸n cèt thÐp cét ®iÓn h×nh Ta chØ thuyÕt minh tÝnh to¸n cho cét ®iÓn h×nh cét C131 (trôc 3), kÕt qña cét nµy tÝnh ®-îc ®-îc lÊy ®Ó bè trÝ cho c¸c cét tõ tÇng 1-4 øng víi trôc 3. KÕt qu¶ c¸c cét cßn l¹i ®-îc tr×nh bµy trong b¶ng tÝnh ®i kÌm. a) TÝnh to¸n cho cét C131 Cèt thÐp cét tÝnh theo cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn theo tiªu chuÈn Anh (theo tµi liÖu vÒ cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m xiªn. so¹n th¶o theo tiªu chuÈn Anh BS8110, cã c¶i tiÕn theo TCVN 5574 - 94 do ThÇy NguyÔn §×nh Cuèng so¹n) Tõ b¶ng tæ hîp néi lùc ta rót ra c¸c cÆp néi lùc nguy hiÓm t¹i tiÕt diÖn ch©n cét (tÕt diÖn 1-1): CÆp Nmax: N = -694805 kG Mx = -1124 kG.m -1-
 2. My = -14072 kG.m CÆp Mxmax : N = -610130 kG Mx = 18140 kG.m My = 350 kG.m CÆp Mxmin : N = -601935 kG Mx = -19575 kG.m My = -667 kG.m CÆp Mymax : N = -599044 kG Mx = -380 kG.m My = 14976 kG.m CÆp Mymin : N = -613018 kG Mx = -1053 kG.m My = -15286 kG.m §Ó an toµn ta tÝnh cèt thÐp cét cho 1 cÆp néi lùc duy nhÊt cã gi¸ trÞ tuyÖt ®èi lín nhÊt: N = 694805kG; Mx = 19575kG.m; My = 15286kG.m Bª t«ng m¸c 300 cã Rn = 130 kG/cm2 Rk = 10 kG/cm2 fc = 240kG/cm2 Eb = 2,9.105 kG/cm2 Cèt thÐp däc chÞu lùc dïng thÐp AII cã Ra =Ra’= 2800 kG/cm2 fy = 3000 kG/cm2 Ea = 2,1.106 kG/cm2 Cèt thÐp ®ai dïng thÐp AI cã Ra=Ra’ = 2300 kG/cm2 Rad = 1800 kG/cm2 fc : C-êng ®é tiªu chuÈn cña bª t«ng lÊy b»ng c-êng ®é tiªu chuÈn cña mÉu thö -2-
 3. fy : C-êng ®é ®Æc tr-ng cña cèt thÐp lÊy b»ng giíi h¹n ch¶y l0 : ChiÒu dµi tÝnh to¸n cña cét M¸c bª Nhãm 200 250 300 350 AI AII AIII t«ng cèt thÐp fc=kg/cm2 160 200 240 280 fy=kg/cm2 2400 3000 4000 Theo c«ng tr×nh cña ta cét C131 cã tiÕt diÖn 70 x 70 cm; chän líp b¶o vÖ cét a = 5 cm Ta cã ax = h = 70 cm ; ay = b = 70 cm ay 70 tg1 = = =1 ax 70 Fb =ax x ay - Fa = 70 x 70 = 4900 cm2 Cèt thÐp ®Æt ®Òu theo chu vi, ®èi xøng qua hai trôc diÖn tÝch toµn bé cèt thÐp lµ Fa Gi¶ thiÕt hµm l-îng cèt thÐp trong cét lµ: = 2,68% Tæng diÖn tÝch thÐp gi¶ thiÕt lµ : Fa =  x Fb = 0,0268 x 4900 = 131,32 cm2 Ta cã Mx = 19575kG.m My = 15286kG.m My 15286 tg = = = 0,781 < tg1 Mx 19575 §Æt h = ax = 70 cm ; b = ay = 70 cm M1 = Mx = 19575 kG.m ; M2 = My = 15286 kG.m d1 = h - a = 70 - 5 = 65 cm ; d2 = b - a = 70 - 5 = 65 cm Víi hµm l-îng cèt thÐp ®· chän ta cã thÓ tÝnh ®-îc: Kh¶ n¨ng chÞu nÐn Kh¶ n¨ng chÞu nÐn ®óng t©m cña cét lµ: Nn = 0,45.fc.Fb + 0,87.fy.Fa = 0,45 x 240 x 4900 + 0,87 x 3000 x 131,32 -3-
 4. = 871945,2 (kG) Kh¶ n¨ng chÞu nÐn lÖch t©m khi ®Æt cèt thÐp ®èi xøng ë tr¹ng th¸i c©n b»ng biÕn d¹ng: Na = 0,25.b.d1 = 0,25 x 70 x 65 = 1137,5 kG Néi lùc tÝnh ®æi. - §é lÖch t©m t¨ng lªn do ¶nh h-ëng cña uèn däc. an = a.K.h Trong ®ã: Nn  N Nn  N 871945,2  694805 + K = min( ; 1) ; = = 0,203 Nn  Na Nn  Na 871945,2  1137,5 suy ra: K = 0,203 1 l0 2 1 322 2 + a = ( ) = ( ) = 0,0123 2000 d1 2000 65 (v× cét ®-îc coi lµ ngµm ë hai ®Çu nªn ta cã: l0 = 0,7xl = 0,7 x 460 = 322 cm) VËy ®é lÖch t©m t¨ng lªn do ¶nh h-ëng cña uèn däc: an = a.K.h =0,0123 x 0,203 x 70 = 0,174 cm - M«nen uèn t¨ng lªn do uèn däc M* = M1 + Nan = 1957500 + 694805 x 0,174 = 2078396( kG.cm ) - M«men tÝnh ®æi d1 M = M* + m M2 d2 Trong ®ã: m – hÖ sè phô thuéc vµo n=N/fcbh N 0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50  0,6 Ö sè 1 0,94 0,88 0,82 0,77 0,65 0,53 0,42 0,30 m N 694805 n= = = 0,059 m = 0,929 f c .b.h 2400.70.70 -4-
 5. VËy: M = 2078396 + 0,929 x 1 x 1529600 = 3498771(kG.cm ) - §é lÖch t©m t-¬ng ®-¬ng: M 3498771 e0 = =  5,036 cm N 694805 TÝnh cèt thÐp Th-êng ph¶i gi¶ thiÕt tr-íc Fa ®Ó tÝnh Nn sau ®ã tÝnh l¹i vµ so s¸nh. e0 N TÝnh  = ;s= h 0,9bd 1 f c 1 +Tr-êng hîp 1: khi  0,3 vµ s  0,30 3 N (e0  sd 1  0,5h ) Fa  (a’ =a) f y ( d1  a ' ) +Tr-êng hîp 3: Khi > 0,3 vµ s > 0,30 N (e0  d 1  0,5h )  0,19 f c bd 12 Fa  0, 4 f y ( d 1  a ' ) Sau khi tÝnh ®-îc Fa cÇn so s¸nh víi gi¸ trÞ Fa gi¶ thiÕt ®Ó tÝnh Nn nÕu sai lÖch lµ ®¸ng kÓ th× ph¶i gi¶ thiÕt l¹i vµ tÝnh l¹i Quay l¹i víi bµi to¸n cña ta, ta cã: e0 5,036 TÝnh  = =  0,072 < 0,3 h 70 1 1 tÝnh     1,13 (0,5   )(2   ) (0,5  0,072)(2  0,072)  .N  0,4. f c .Fb 1,13x694805  0,4x240x4900 Fa = =  139,1cm2 0,75. f y 0,75x3000 KÕt qu¶ Fa tÝnh ®-îc xÊp xØ Fa gi¶ thiÕt nªn ta cã thÓ chän Fa = 139,1cm2 ®Ó bè trÝ thÐp cho cét C131. Tuy nhiªn ®Ó chÝnh x¸c -5-
 6. h¬n ta cã thÓ tÝnh lÆp b»ng c¸ch gi¶ thiÕt l¹i hµm l-îng thÐp gt  tt gt  theo thuËt to¸n nªu ë d-íi ®©y (®Õn khi   0.1% ). 2 KÕt qña lÆp víi gt ban ®Çu: gt  0,4% sÏ cho ra kÕt qña thÐp chÝnh x¸c h¬n lµ: Fa = 121,8cm2. Víi kÕt qu¶ nµy ta chän 1632 cã Fa = 128,6 cm2. tt  2,83% . Cèt ®ai cét ®Æt theo cÊu t¹o: + Chä cèt ®ai 8 + Trong ph¹m vi vïng nót khung tõ ®iÓm c¸ch mÐp trªn ®Õn ®iÓm c¸ch mÐp d-íi mét kho¶ng L1 tháa m·: L1  H cot  70cm   1 1 L1  H thongthuy   400  66,67cm . Chän L1 = 70cm  6 6 L1  45cm  Khi ®ã kho¶ng c¸ch cèt ®ai tháa m·n: a dai  6.doc  6.32  192mm  . Chän adai = 100mm  a dai  100mm + Trong ph¹m vi cßn l¹i, chän a®ai tháa m·: a dai  12.doc  12.32  384mm  . Chän a®ai = 300mm  a dai  c¹nh nhá  700mm b) KÕt qu¶ tÝnh to¸n c¸c cét cßn l¹i: Hµm l-îng tèi thiÓu cña cèt thÐp: min  0,4% nªn nÕu tÝnh ra thÐp cã hµm l-îng nhá h¬n ta sÏ bè trÝ theo cÊu t¹o víi hµm l-îng    min  0,4% -6-
 7. KÕt qu¶ ®-îc thÓ hiÖn trong b¶ng sau : B¶ng tÝnh to¸n cèt thÐp cét khung trôc B Fa Sè TT cét Mx My N b h a ho l lo tcA Chon Fac thùc TÇng Fa tt  (kG (kG (c (c (c (c (c (c (cm2 Thep (cm2) tÕ (kG) m) m) m) m) m) m) m) m) ) 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 25 20 24 25 1 195 152 6948 46 32 121. 121. 2.68  3 128. 2.83 131 70 70 5 65 75 86 05 0 2 77 77 % 2 61 % 190 159 6934 46 32 120. 120. 2.64  3 128. 2.83 155 70 70 5 65 60 87 76 0 2 33 33 % 2 61 % TÇng 1 213 151 5153 46 32 47.8 47.8 1.05  2 49.2 1.08 179 70 70 5 65 02 02 69 0 2 7 7 % 8 4 % 204 147 4631 46 32 25.6 25.6 0.56  2 30.4 0.67 28 70 70 5 65 25 44 23 0 2 3 3 % 2 0 % 187 186 5466 46 32 58.3 58.3 1.28  2 58.8 1.29 469 70 70 5 65 77 46 64 0 2 9 9 % 5 8 % 159 120 2946 36 25 13.2 0.40  2 25.1 0.76 595 60 60 5 55 6.89 01 44 98 0 2 0 % 0 2 % TÇng 5 168 278 3427 36 25 53.6 53.6 1.63  2 58.8 1.78 596 60 60 5 55 92 39 64 0 2 4 4 % 5 8 % 597 175 121 4720 60 60 5 55 36 25 79 79.0 2.39  2 78.5 2.38
 8. 57 62 09 0 2 0 % 5 0 % 166 135 4443 36 25 65.1 65.1 1.97  2 78.5 2.38 598 60 60 5 55 13 74 07 0 2 7 7 % 5 0 % 189 115 3328 36 25 27.5 27.5 0.84  2 30.4 0.92 599 60 60 5 55 82 66 24 0 2 7 7 % 2 0 % 117 116 864 1391 36 25 0.40  2 25.1 1.12 50 50 5 45 1.36 9.00 6 61 6 08 0 2 % 0 2 % 117 119 228 1593 36 25 Fa < 0.40  2 25.1 1.12 50 50 5 45 9.00 7 76 03 34 0 2 0 % 0 2 % TÇng 9 117 119 856 2349 36 25 24.5 24.5 1.09  2 25.1 1.12 50 50 5 45 8 17 3 41 0 2 5 5 % 0 2 % 117 110 100 2249 36 25 19.3 19.3 0.86  2 25.1 1.12 50 50 5 45 9 93 33 74 0 2 8 8 % 0 2 % 118 157 821 1601 36 25 23.4 23.4 1.04  2 25.1 1.12 50 50 5 45 0 02 2 28 0 2 6 6 % 0 2 % 150 741 159 1442 32 22 49.1 49.1 2.19  2 58.8 2.62 50 50 5 45 9 8 78 3 0 4 7 7 % 5 8 % 151 663 316 1731 32 22 13.6 13.6 0.61  2 25.1 1.12 50 50 5 45 0 6 6 5 0 4 9 9 % 0 2 % tum 151 733 107 2284 32 22 30.3 30.3 1.35  2 30.4 1.35 50 50 5 45 1 0 04 8 0 4 5 5 % 2 0 % 153 809 574 1116 32 22 27.4 27.4 1.22  2 78.5 3.49 50 50 5 45 8 5 1 5 0 4 7 7 % 5 0 % 153 121 593 1185 50 50 5 45 32 22 37.7 37.7 1.68  2 30.4 1.35 -8-
 9. 9 89 6 0 0 4 4 4 % 2 0 % -9-
 10. c) CÊu t¹o cèt thÐp cét - 10 -
 11. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 6 6 9 9 12 12 3 3 6 6 9 9 12 12 4 4 10 10 13 13 7 7 5 5 11 11 8 8 14 14 - 11 -
 12. - 12 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2