intTypePromotion=1

Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 5

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
96
lượt xem
14
download

Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cấu kiện chịu nén đúng tâm chữ nhật Tiết diện cốt thép của cột chịu nén đúng tâm:N Trong đó: N: Lực dọc Rn: Cường độ chịu nén của bê tông Rn: Cường độ chịu kéo của thép Fb: Diện tích tiết diện ngang của cột. Hệ số uốn dọc (Tra bảng) Kiểm tra hàm lượng cốt thép 0,4 3,5% I.4.4.2. Cấu kiện chịu nén lệch tâm chữ nhật eo N N M Đặt cốt thép đối xứng Tính độ lệch tâm ban đầu e0: e0=e01+eng Độ lệch tâm do nội lực: e01 M N h 25 Độ lệch tâm ngẫu nhiên: luôn lớn hơn 2...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 5

  1. Chương 5: CÊu kiÖn chÞu nÐn I.4.4.1. CÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m ch÷ nhËt TiÕt diÖn cèt thÐp cña cét chÞu nÐn ®óng t©m: N Trong ®ã: N: Lùc däc Rn: C-êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Rn: C-êng ®é chÞu kÐo cña thÐp Fb: DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cét. : HÖ sè uèn däc (Tra b¶ng) KiÓm tra hµm l-îng cèt thÐp 0,4    3,5%
  2. I.4.4.2. CÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m ch÷ nhËt N N M eo §Æt cèt thÐp ®èi xøng TÝnh ®é lÖch t©m ban ®Çu e0: e0=e01+eng M §é lÖch t©m do néi lùc: e01  N h §é lÖch t©m ngÉu nhiªn: eng  (sai sè do thi c«ng) nh-ng 25 lu«n lín h¬n 2 cm. 1 HÖ sè uèng däc:  N 1 N th
  3. S Lùc kÐo tíi h¹n: N th  6,4.lo .( 2 .Eb .J b  Ea .J a ) K dh Trong ®ã: S: HÖ sè kÓ ®Õn ®é lÖch t©m Khi e0
  4. h e   .e0  a 2 h e'  .e0  a 2 X¸c ®Þnh tr-êng hîp lÖch t©m: N x Rn * b NÕu x <  0.h0 th× x¶y ra lÖch t©m lín NÕu x  0.h0 th× x¶y ra lÖch t©m bÐ Gi¸ trÞ  0 phô thuéc vµo m¸c bª t«ng vµ nhãm thÐp. a) TÝnh to¸n cèt thÐp däc Víi tr-êng hîp lÖch t©m lín (x < 0.h0)  1  N . e  h0  x  2  NÕu x> 2.a’  Fa  Fa '   Ra '.(h0  a ' ) N .e' NÕu x  2.a’  Fa  Fa '  Ra (h0  a ' ) KiÓm tra hµm l-îng  min     max víi  min = 3,5%;  max = 0,4%  = Fa  Fa ' x 100% b.ho
  5. NÕu  kh¸c nhiÒu víi  gt th× dïng  tÝnh l¹i Ndh vµ ( µ chØ nªn lÊy < 0,25%) Víi tr-êng hîp lÖch t©m bÐ (x >  0.h0) TÝnh x, kiÓm tra:  1 h  NÕu  e0  0,2h0 th×: x = h - 1,8  .  1,4 0  .  e0  2 h0  NÕu  e0  0,2h0 th×: x = 1,8 (e0gh -  e0) +  0.h0 e0gh = 0,4 (1,25h -  0.h0)  x N .e  Rn .bx . h0    2 Fa  Fa '  Ra .(h0  a ) KiÓm tra l¹i hµm l-îng cèt thÐp:  b) CÊu t¹o cèt thÐp: Cèt däc chÞu lùc cã ®-êng kÝnh tõ 12 ®Õn 40mm. Khi c¹nh tiÕt diÖn lín h¬n 20 cm th× nªn dïng cèt thÐp cã ®-êng kÝnh tèi thiÓu lµ 16mm. Trong cÊu kiÖn chÞu nÐn ®óng t©m, cèt däc th-êng ®Æt ®èi xøng víi hai trôc ®èi xøng cña tiÕt diÖn. Gäi Fat lµ tæng diÖn tÝch cèt thÐp däc, Fb lµ diÖn tÝch tiÕt diÖn ngang cña cÊu kiÖn Fa vµ µ x 100% th× µ t kh«ng v-ît qu¸ 3% vµ kh«ng ®-îc Fb nhá h¬n  min
  6. Trong cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m, th-êng gäi Fa’ lµ cèt thÐp ®Æt trªn c¹nh chÞu nÐn nhiÒu, Fa lµ cèt thÐp ®Æt trªn c¹nh ®èi diÖn (phÝa chÞu kÐo hoÆc chÞu nÐn Ýt). NÕu bè trÝ cho Fa= Fa’ ta cã tiÕt diÖn ®Æt cèt thÐp ®èi xøng. TØ sè phÇn tr¨m cèt thÐp tÝnh riªng cho Fa vµ Fa’ lµ: Fa µ = x 100% Fb µt = Fa ' x 100% Fb Fb – diÖn tÝch lµm viÖc cña tiÕt diÖn (tiÕt diÖn ch÷ nhËt vµ ch÷ T cã Fb). TrÞ sè µ vµ µt kh«ng ®-îc nhá h¬n µ min vµ tr× t sè µt = µ + µ kh«ng nªn v-ît qu¸ 3,5%. Th«ng th-êng µt = 0,5%  1,5%. TØ sè phÇn tr¨m cèt thÐp tèi thiÖu µ min ®èi víi cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m lµ nh- sau: µ min% §é m¶nh 0,05   17 hoÆc  h  5 0,1 17 <   35 hoÆc  h  10 0,2 35<   83 hoÆc  h  24 0,25  >83
  7. §èi víi cÊu kiÖn chÞu nÐn trung t©m, tÝnh ®é m¶nh theo c¹nh bÐ cña tiÕt diÖn vµ gi¸ trÞ µ min lÊy gÊp ®«i gi¸ trÞ cho ë trªn. Khi chiÒu cao h cña tiÕt diÖn lín h¬n 50 cm th× ®èi víi cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m, ngoµi cèt däc chÞu lùc ®Æt trªn c¹nh b cßn ph¶i ®Æt cèt däc cÊu t¹o trªn c¹nh h. §-êng kÝnh cña cèt nµy kh«ng nhá h¬n 12 mm vµ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng ph¶i nhá h¬n 40 cm. Cèt thÐp ®ai trong cÊu kiÖn chÞu nÐn cã t¸c dông gi÷ æn ®Þnh cho cèt däc chÞu nÐn kh«ng sai lÖch vÞ trÝ khi thi c«ng vµ khi chÞu lùc. Vµ cèt ®ai còng cã t¸c dông chÞu lùc c¾t. Ng-êi ta chØ tÝnh cèt ®ai khi cÊu kiÖn ph¶i chÞu lùc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2