Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
1.521
lượt xem
283
download

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dạng chuẩn thứ nhất rất dễ đạt. Yêu cầu duy nhất là mỗi “ô” trong bảng có một giá trị đơn. Nói cách khác, dạng chuẩn đầu tiên sẽ bị xâm phạm nếu có nhiều giá trị được lưu trong một sự kết hợp hàng và cột của bảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế cơ sở dữ liệu

  1. Chöông 14 THIEÁT KEÁ CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU 1. Quaù trình chuaån hoùa döõ lieäu laø gì? Quaù trình chuaån hoaù (normalization) laø moät kyõ thuaät ñöôïc söû duïng ñeå nhoùm caùc thuoäc tính theo caùch loaïi tröø dö thöøa döõ lieäu. 2. Neâu 4 daïng chuaån hoùa cuûa cô sôû döõ lieäu? Boán daïng chuaån hoùa cuûa cô sôû döõ lieäu • Daïng chuaån thöù nhaát raát deã ñaït. Yeâu caàu duy nhaát laø moãi “oâ” trong baûng coù moät giaù trò ñôn. Noùi caùch khaùc, daïng chuaån ñaàu tieân seõ bò xaâm phaïm neáu coù nhieàu giaù trò ñöôïc löu trong moät söï keát hôïp haøng vaø coät cuûa baûng. • Daïng chuaån thöù hai ñöôïc ñaït ñeán khi taát caû caùc phuï thuoäc moät phaàn bò thu hoài. Neáu khoâng coù caùc khoùa phöùc trong baûng, möùc chuaån hoùa naøy cuõng deã ñaït ñöôïc. • Daïng chuaån thöù ba yeâu caàu raèng taát caû caùc phuï thuoäc transitive ñöôïc thu hoài. Trong caùc töông quan maãu ñaõ ñöa ra tröôùc ñaây, coù ít nhaát hai phuï thuoäc transitive. Trong baûng Addresses, caû thaønh phoá vaø bang ñeàu phuï thuoäc vaøo zip code. (Cuõng noùi raèng coù söï phuï thuoäc nhieàu giaù trò giöõa zip code vaø thaønh phoá, bang). • Daïng chuaån thöù tö ñaït ñöôïc khi taát caû caùc söï phuï thuoäc nhieàu giaù trò ñöôïc thu hoài. 3. Khi naøo thì ta boû chuaån hoùa? Vieäc boû chuaån hoùa, ngöôïc vôùi quaù trình chuaån hoùa, coù theå söû duïng khi caàn caûi thieän hieäu naêng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản