thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
159
lượt xem
53
download

thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công tắc tơ, mạch vòng dẫn điện là một bộ phận quan trọng, nó có chức năng dẫn dòng, chuyển đổi và đóng cắt mạch điện. Mạch vòng dẫn điện do các bộ phận khác nhau về hình dáng kết cấu và kích thước hợp thành. Đối với công tắc tơ, mạch vòng dẫn điện gồm có các bộ phận chính nh- sau: - Thanh dẫn: Gồm thanh dẫn động và thanh dẫn tĩnh. Thanh dẫn có chức năng truyền tải dòng điện. - Đầu nối: gồm vít và mối hàn - Hệ thống tiếp điểm: gồm tiếp điểm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế CONTACTOR xoay chiều, chương 3

 1. Ch-¬ng III M¹ch vßng dÉn ®iÖn 3.1. Kh¸i niÖm chung Trong c«ng t¾c t¬, m¹ch vßng dÉn ®iÖn lµ mét bé phËn quan träng, nã cã chøc n¨ng dÉn dßng, chuyÓn ®æi vµ ®ãng c¾t m¹ch ®iÖn. M¹ch vßng dÉn ®iÖn do c¸c bé phËn kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng kÕt cÊu vµ kÝch th-íc hîp thµnh. §èi víi c«ng t¾c t¬, m¹ch vßng dÉn ®iÖn gåm cã c¸c bé phËn chÝnh nh- sau: - Thanh dÉn: Gåm thanh dÉn ®éng vµ thanh dÉn tÜnh. Thanh dÉn cã chøc n¨ng truyÒn t¶i dßng ®iÖn. - §Çu nèi: gåm vÝt vµ mèi hµn - HÖ thèng tiÕp ®iÓm: gåm tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh, cã chøc n¨ng ®ãng ng¾t dßng ®iÖn. - Cuén thæi tõ Do ®ã nhiÖm vô tÝnh to¸n thiÕt kÕ m¹ch vßng dÉn ®iÖn lµ ph¶i x¸c ®Þnh c¸c kÝch th-íc cña c¸c chi tiÕt trong m¹ch vßng dÉn ®iÖn. TiÕt diÖn vµ kÝch th-íc cña c¸c chi tiÕt quyÕt ®Þnh c¬ cÊu m¹ch vßng vµ còng nh- quyÕt ®Þnh kÝch th-íc cña C«ng t¾c t¬ xoay chiÒu 3 pha. Tr×nh tù thiÕt kÕ m¹ch vßng dÉn ®iÖn. 3.2. M¹ch vßng dÉn ®iÖn chÝnh 3.2.1. Thanh dÉn C¸c b-íc tÝnh to¸n thanh dÉn: - X¸c ®Þnh tiÕt diÖn vµ c¸c kÝch th-íc cña thanh dÉn ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n vµ c¸c chÕ ®é lµm viÖc kh¸c. - Sau khi tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm l¹i tiÕt diÖn vµ c¸c kÝch th-íc cña nã ë chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, chÕ ®é ng¾n m¹ch. 1. Thanh dÉn ®éng
 2. a/ Chän vËt liÖu: Thanh dÉn ®éng g¾n víi tiÕp ®iÓm ®éng, v× vËy nã cÇn ph¶i cã lùc Ðp ®ñ ®Ó tiÕp xóc tèt, ®é cøng cao, nhiÖt ®é nãng ch¶y t-¬ng ®èi cao, khèi l-îng nhÑ … do ®ã ta cã thÓ chän §ång kÐo nguéi lµm vËt liÖu cho thanh dÉn ®éng. C¸c th«ng sè cña ®ång kÐo nguéi: Ký hiÖu ML - TB Tû träng () 8,9g/cm3 NhiÖt ®é nãng ch¶y (nc) 10830C §iÖn trë suÊt ë 200C (20) 0,0174.10-3 mm §é dÉn nhiÖt () 3,9 W/cm 0C §é cøng Brinen (HB) 80 120 kG/cm2 HÖ sè dÉn nhiÖt ®iÖn trë () 0,0043 l/ 0C NhiÖt ®é cho phÐp cÊp A ([ cp]) 950C b/ TÝnh to¸n thanh dÉn - Chän kÕt cÊu thanh dÉn cã tiÕt diÖn ngang h×nh ch÷ nhËt víi bÒ réng a, bÒ dÇy b. l b a a b Theo c«ng thøc 2 - 6 (TL1): I 2. .Kf b= 3 2.n.(n  1).KT . «d Trong ®ã:
 3. - I = 30A: dßng ®iÖn ®Þnh møc - n: hÖ sè h×nh d¸ng, n = a/b = 5  10, chän n = 8 - Kf: hÖ sè tæn hao phô ®Æc tr-ng cho tæn hao bëi hiÖu øng bÒ mÆt vµ hiÖu øng gÇn. Kf = Kbm . KG = 1,03  1,06. Chän Kf = 1,05. - KT: hÖ sè t¶n nhiÖt, KT = (6  12) . 106 (W/ 0 C.mm2) - : ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë nhiÖt ®é æn ®Þnh.  = 20 [1 + ( - 20)] 20: ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë 200C : hÖ sè nhiÖt ®iÖn trë cña vËt liÖu : nhiÖt ®é æn ®Þnh cña ®ång, ë ®©y ta lÊy b»ng nhiÖt ®é ph¸t nãng cho phÐp  = [] = 950C.  95 = 0,0174. 10-3 [1+4,3.10-3(95 - 20)]  0,023.10-3 (.mm) - «®: ®é t¨ng nhiÖt æn ®Þnh «® =  - mt víi mt = 400C lµ nhiÖt ®é m«i tr-êng  «® = 95 - 40 = 550C VËy ta cã: b= Error!  1,27 mm a= b . n = 1,27 . 8 = 10,16 mm Tuy nhiªn ®Ó ®¶m b¶o cho thanh dÉn ®éng cã thÓ chÞu ®-îc ph¸t nãng th× a> dt® (dt®: ®-êng kÝnh tiÕp ®iÓm). Tra b¶ng 2 - 15 víi I®m = 30A th× dt® = 16  20 mm, tuy nhiªn nhê c«ng nghÖ vËt liÖt hiÖn ®¹i vµ cã ®é bÒn cao nªn ta chän ®-êng kÝnh tiÕp ®iÓm lµ dt®= 8mm. Do ®ã ta chän a= 10mm, b= 2mm. c/ KiÓm tra kÝch th-íc lµm ë ®iÒu kiÖn lµm viÖc dµi h¹n - DiÖn tÝch thanh dÉn:
 4. S= a . b = 2 . 10 = 20 mm2 - Chu vi thanh dÉn: P= 2.(a+b) = 2. (10+2) = 24 mm - MËt ®é dßng ®iÖn: 30 j = Error!= = 1,5 A/ mm2 < [j] = 2  4 A/mm2 20  tháa m·n vÒ kÕt cÊu - NhiÖt ®é thanh dÉn: Tõ c«ng thøc 2 -4 (TKKC§HA) ta cã: S.P = Error! = Error!  od = td = Error! víi 0: ®iÖn trë suÊt cña ®ång kÐo nguéi ë 00C 0 = Error! = Error! = 0,016.10-3 (.mm) mt: nhiÖt ®é m«i tr-êng, mt = 400C Thay vµo ta cã: td= Error! = 63,530C VËy td < [cp] = 950C  thanh dÉn tháa m·n vÒ nhiÖt ®é ë chÕ ®é ®Þnh møc. d/ KiÓm tra thanh dÉn ë chÕ ®é ng¾n m¹ch. §Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh ng¾n m¹ch - Dßng ®iÖn vµ mËt ®é dßng ®iÖn cã trÞ sè rÊt lín - Thêi gian t¸c ®éng nhá Tõ ®Æc ®iÓm trªn râ rµng khi x¶y ra ng¾n m¹ch nhiÖt ®é thanh dÉn t¨ng lªn rÊt lín cã thÓ lµm thanh dÉn bÞ biÕn d¹ng. Do ®ã cÇn ph¶i kiÓm tra
 5. khi cã ng¾n m¹ch th× mËt ®é dßng ®iÖn thanh dÉn cã nhá h¬n mËt ®é dßng ®iÖn cho phÐp kh«ng. Tõ c«ng thøc 6 - 21 (TKKC§HA): Error!= Error!= j2nm. tnm = Anm - Ad = Abn - Ad  jnm = Error! Trong ®ã: Inm = Ibn : dßng ®iÖn ng¾n m¹ch hay dßng ®iÖn bÒn nhiÖt tnm = tbn : thêi gian ng¾n m¹ch hay thêi gian bÒn nhiÖt S : tiÕt diÖn thanh dÉn ®éng Anm = Abn : h»ng sè tÝch ph©n øng víi ng¾n m¹ch hay bÒn nhiÖt A® : h»ng sè tÝch ph©n øng víi nhiÖt ®é ®Çu Tra ®å thÞ h×nh 6 - 6 ta cã: Víi bn = 3000C cã Abn = 3,75 . 10-4 A2s/mm4 ® = 950C cã A® = 1.6.104 A2s/mm4 tnm jnm (A/mm2) [jnm]cp (A/mm2) 3s 84,6 94 4s 73,3 82 VËy mËt ®é dßng ®iÖn cña thanh dÉn khi x¶y ra ng¾n m¹ch nhá h¬n mËt ®é dßng ®iÖn cho phÐp, nªn thanh dÉn cã thÓ chÞu ®-îc ng¾n m¹ch. H×nh d¸ng cña thanh dÉn ®éng: h×nh vÏ 2. Thanh dÉn tÜnh
 6. Thanh dÉn tÜnh ®-îc nèi víi tiÕp ®iÓm tÜnh vµ g¾n víi ®Çu nèi. V× vËy thanh dÉn tÜnh ph¶i cã kÝch th-íc lín h¬n thanh dÉn ®éng. Ta cã thÓ chän kÝch th-íc thanh dÉn tÜnh nh- sau: a = 10 mm b = 2 mm ®Ó thuËn lîi cho viÖc dËp hå quang, tËn dông nguån lùc ®iÖn ®éng khi ®ãng c¾t ta chän ®Çu tiÕp ®iÓm tÜnh h×nh vßng nh- d-íi ®©y. h×nh vÏ 3.2.2. §Çu nèi §Çu nèi tiÕp xóc lµ phÇn tö quan träng cña khÝ cô ®iÖn, nÕu kh«ng chó ý dÔ bÞ háng nÆng trong qu¸ tr×nh vËn hµnh nhÊt lµ nh÷ng khÝ cô ®iÖn cã dßng ®iÖn lín vµ ®iÖn ¸p cao. Cã thÓ chia ®Çu nèi lµm hai lo¹i: - C¸c ®Çu cùc ®Ó nèi víi d©y dÉn bªn ngoµi - Mèi nèi c¸c bé phËn bªn trong m¹ch vßng dÉn ®iÖn C¸c yªu cÇu ®èi víi mèi nèi - NhiÖt ®é c¸c mèi nèi khi lµm viÖc ë dµi h¹n víi dßng ®iÖn ®Þnh møc kh«ng ®-îc t¨ng qu¸ trÞ sè cho phÐp, do ®ã mèi nèi ph¶i cã kÝch th-íc vµ lùc Ðp tiÕp xóc Ftx ®ñ ®Ó ®iÖn trë tiÕp xóc Rtx kh«ng lín, Ýt tæn hao c«ng suÊt. - Khi tiÕp xóc mèi nèi cÇn cã ®ñ ®é bÒn c¬ vµ ®é bÒn nhiÖt khi cã dßng ng¾n m¹ch ch¹y qua. - Lùc Ðp ®iÖn trë tiÕp xóc, n¨ng l-îng tæn hao vµ nhiÖt ®é ph¶i æn ®Þnh khi khÝ cô ®iÖn vËn hµnh liªn tôc. KÕt cÊu cña mèi nèi gåm cã: mèi nèi cã thÓ th¸o rêi ®-îc, kh«ng thÓ th¸o rêi ®-îc, mèi nèi kiªm khíp b¶n lÒ cã ®Çu nèi mÒm hoÆc kh«ng cã d©y nèi mÒm, ë ®©y ta chän mèi nèi cã thÓ th¸o rêi ®-îc vµ b»ng bu l«ng.
 7. Víi dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 65A theo b¶ng 2 - 10 (TKKC§HA) chän bu l«ng b»ng thÐp CT3 cã ®-êng kÝnh hÖ ren mm M8 x 25. h×nh vÏ DiÖn tÝch bÒ mÆt tiÕp xóc: Stx = Error! §èi víi thanh dÉn vµ chi tiÕt ®ång cã tÇn sè f = 50 Hz vµ dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m < 200A th× cã thÓ lÊy mËt ®é dßng ®iÖn j = 0,31 A/mm2. 65; 0  Stx = 31 = 210 (mm2) Lùc Ðp tiÕp xóc: Ftx = ftx . Stx víi ftx lµ lùc Ðp riªng trªn c¸c mèi nèi, ftx = 100  150 kG/cm2 Chän ftx = 100 kG/cm2 = 100.10-2 kG/cm2  ftx = 100.10-2.210 = 210 (kG) §iÖn trë tiÕp xóc: Rtx = Error! víi Ktx = 0,12 . 10-3 , m = 0,8 (tiÕp xóc mÆt) 0  Rtx = 12.10-3-;(0,102.2100)0.8 = 1,64.10-6  §iÖn ¸p tiÕp xóc: Utx = I®m . Rtx = 65.1,64.10-6 = 1,065.10-4 V => Utx = 0,107mV VËy ®iÖn ¸p tiÕp xóc nhá h¬n ®iÖn ¸p tiÕp xóc cho phÐp ([Utx]cp= 30mV), nªn bu l«ng ®· chän tháa m·n yªu cÇu. 3.2.3. TiÕp ®iÓm 1. NhiÖm vô cña tiÕp ®iÓm - TiÕp ®iÓm lµm nhiÖm vô ®ãng c¾t ®iÖn
 8. 2. Yªu cÇu ®èi víi tiÕp ®iÓm - Khi C«ng t¾c t¬ lµm viÖc ë chÕ ®é ®Þnh møc, nhiÖt ®é bÒ mÆt n¬i kh«ng tiÕp xóc ph¶i bÐ h¬n nhiÖt ®é cho phÐp. NhiÖt ®é cña vïng tiÕp xóc ph¶i bÐ h¬n nhiÖt ®é biÕn ®æi tinh thÓ cña vËt liÖu tiÕp ®iÓm. - Víi dßng ®iÖn lín cho phÐp (dßng khëi ®éng, dßng ng¾n m¹ch) tiÕp ®iÓm ph¶i chÞu ®-îc ®é bÒn nhiÖt vµ ®é bÒn ®iÖn ®éng. HÖ thèng tiÕp ®iÓm dËp hå quang ph¶i cã kh¶ n¨ng ®ãng ng¾t cho phÐp kh«ng bÐ h¬n trÞ sè ®Þnh møc. - Khi lµm viÖc víi dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ khi ®ãng ng¾t dßng ®iÖn trong giíi h¹n cho phÐp, tiÕp ®iÓm ph¶i cã ®é mßn ®iÖn vµ c¬ bÐ nhÊt, ®é rung cña tiÕp ®iÓm kh«ng ®-îc lín h¬n trÞ sè cho phÐp. 3. VËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm VËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm cÇn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: ®iÖn trë suÊt vµ ®iÖn trë tiÕp xóc bÐ, Ýt bÞ ¨n mßn, Ýt bÞ oxy hãa, khã hµn dÝnh, ®é cøng cao, ®Æc tÝnh c«ng nghÖ cao, gi¸ thµnh h¹ vµ phï hîp víi dßng ®iÖn I = 65A. Tõ b¶ng 2-13 (TKKC§HA) ta chän vËt liÖu lµ b¹c niken than ch×, víi c¸c th«ng sè kü thuËt sau: (§ång Cadimi) Ký hiÖu KMK.A32 Tû träng () 8,7g/cm3 NhiÖt ®é nãng ch¶y (nc) 13000C §iÖn trë suÊt ë 200C (20) 0,035.10-3 mm §é dÉn nhiÖt () 3,25 W/cm 0C §é cøng Brinen (HB) 45 65 kG/cm2 HÖ sè dÉn nhiÖt ®iÖn trë () 0,0035 1/ 0C NhiÖt ®é cho phÐp cÊp A ([ cp]) 950C KÝch th-íc cña tiÕp ®iÓm phô thuéc vµo dßng ®iÖn ®Þnh møc vµ kÝch th-íc cña thanh dÉn ®éng hoÆc cña thanh dÉn tÜnh.
 9. §èi víi dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m = 65A tõ b¶ng 2 - 15 (TKKC§HA) ta cã: §-êng kÝnh tiÕp ®iÓm dt® = 16mm ChiÒu cao tiÕp ®iÓm ht® = 2mm Tuy nhiªn do c«ng nghÖ lµm vËt liÖu ph¸t triÓn vµ chÊt l-îng vËt liÖu ®-îc n©ng cao nªn ta chän: §-êng kÝnh tiÕp ®iÓm dt® = 8mm ChiÒu cao tiÕp ®iÓm ht® = 2mm 4. Lùc Ðp tiÕp ®iÓm Lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®¶m b¶o cho tiÕp ®iÓm lµm viÖc b×nh th-êng ë chÕ ®é dµi h¹n, mµ trong chÕ ®é ng¾n h¹n dßng ®iÖn lín, lùc Ðp tiÕp ®iÓm ph¶i ®¶m b¶o cho tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ x¶y ra do lùc ®iÖn ®éng vµ kh«ng bÞ hµn dÝnh khi tiÕp ®iÓm bÞ ®Èy vµ bÞ rung. - Theo c«ng thøc kinh nghiÖm: Ft® = ft® x I®m Tra b¶ng 2 - 17 ta chän ft® = 10 G/A Ft® = 10 x 65 = 650g = 0,65 (kG) - TÝnh theo c«ng thøc lý thuyÕt 2-14 (TL1), t¹i mét ®iÓm tiÕp xóc, lùc Ðp tiÕp ®iÓm sÏ lµ: Ft®1 = I2®m . Error! . Error! trong ®ã: - A = 2,3 . 10-8 (V/0C): h»ng sè Loen - HB: ®é cøng Brinel cña tiÕp ®iÓm HB = 45 kG/mm2 -  = 3,9 W/cm . 0C - hÖ sè dÉn nhiÖt cña thanh dÉn
 10. - Tt®: nhiÖt ®é thanh dÉn chç xa n¬i tiÕp xóc, lÊy b»ng nhiÖt ®é ph¸t nãng dµi h¹n. Tt® = 63,53 + 273 = 336,53 0K - Ttx = t® + Error! + 273 = 63,53 + Error!+ 273 = 356,530K 2  Ft®1 = 652 . . Error!= 0,121 (kG) 3.10 ..45;16.(0,39)2 -8 Do tiÕp ®iÓm tiÕp xóc mÆt nªn n=3 Ft® = Ft®1 . n = 0,121 . 3 = 0,363 kG 5. §iÖn trë tiÕp ®iÓm §iÖn trë tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm ®-îc tÝnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm 2 - 25 Rt® = Error! trong ®ã: Ft® = 3,63 (N) Ktx: hÖ sè kÓ ®Õn sù ¶nh h-ëng cña vËt liÖu vµ tr¹ng th¸i bÒ mÆt bÒ mÆt cña tiÕp ®iÓm, Ktx = (0,2  0,3).10-3, chän Ktx = 0,2.10-3 Do tiÕp xóc nªn chän m = 0,8 Thay vµo ta cã: Rtx = Error! = 4,43.10-4 6. §iÖn ¸p tiÕp xóc cña tiÕp ®iÓm Trong tr¹ng th¸i ®ãng cña tiÕp ®iÓm, ®iÖn ¸p r¬i trªn m¹ch vßng dÉn ®iÖn chñ yÕu lµ do ®iÖn trë tiÕp xóc cña c¸c phÇn tö ®Çu nèi, ®iÖn trë cña c¸c vËt liÖu lµm tiÕp ®iÓm lµ kh«ng ®¸ng kÓ so víi R tx, v× vËy c«ng thøc ®iÖn ¸p r¬i trªn tiÕp ®iÓm sÏ b»ng: Utx = I®m.Rtx = 65.4,43.10-4 = 0,029V
 11.  Utx = 29 mV VËy ®iÖn ¸p n¬i tiÕp xóc Utx tháa m·n ®iÒu kiÖn nhá h¬n ®iÖn ¸p tiÕp xóc cho phÐp [Utx] = 2  30 mV. 7. NhiÖt ®é tiÕp ®iÓm vµ nhiÖt ®é n¬i tiÕp xóc Dùa vµo sù c©n b»ng nhiÖt trong qu¸ tr×nh ph¸t nãng cña thanh dÉn, cã tiÕp ®iÖn kh«ng ®æi, gi¶ thö cã mét ®Çu tiÕp xóc víi thanh dÉn kh¸c vµ nguån nhiÖt ®Æt xa n¬i tiÕp xóc. NhiÖt ®é ph¸t nãng cña tiÕp ®iÓm: td = mt + Error!+ Error! 652.4 652.1 = 40 + 42.10-5;20.24.20.10-6 + = 0 64.10-6;2. 312.20.24 790C NhiÖt ®é n¬i tiÕp xóc: tx = td + Error! = 79 + Error! = 86,210C trong ®ã: -  = 20. (1 + .( - 20)) = 3,5.10-5.(1+0,325.(95-20)) = 4,42.10-5 mm - mt: nhiÖt ®é m«i tr-êng, mt = 400C - Rt®, Rtx: ®iÖn trë tiÕp ®iÓm vµ ®iÖn trë tiÕp xóc. - D, S: chu vi, diÖn tÝch 8. Dßng ®iÖn hµn dÝnh Khi dßng ®iÖn qua tiÕp ®iÓm lín h¬n dßng ®iÖn ®Þnh møc I®m (qu¸ t¶i, khëi ®éng, ng¾n m¹ch), nhiÖt ®é sÏ t¨ng lªn vµ tiÕp ®iÓm bÞ ®Èy do lùc ®iÖn ®éng dÉn ®Õn kh¶ n¨ng hµn dÝnh. §é æn ®Þnh cña tiÕp ®iÓm chèng ®Èy vµ chèng hµn dÝnh gäi lµ ®é æn ®Þnh ®iÖn ®éng (®é bÒn ®iÖn ®éng). §é æn ®Þnh nhiÖt vµ æn ®Þnh ®iÖn ®éng lµ c¸c th«ng sè quan träng ®-îc biÓu thÞ qua trÞ
 12. sè dßng ®iÖn hµn dÝnh Ihd, t¹i trÞ sè ®ã sù hµn dÝnh cña tiÕp ®iÓm cã thÓ kh«ng x¶y ra nÕu c¬ cÊu ng¾t cã ®ñ kh¶ n¨ng ng¾t tiÕp ®iÓm. TrÞ são dßng ®iÖn hµn dÝnh x¸c ®Þnh theo quan hÖ lý thuyÕt 2 - 33 (TL1) Ihdb® = A fnc . Ftd (A) trong ®ã: A = Error! 0: ®iÖn trë suÊt cña vËt liÖu ë 200C. Ta cã 20 = 0(1 +.20)  0 = Error!  0 = Error! = 1,6 .10-8 (m) : hÖ sè dÉn nhiÖt cña vËt liÖu  = 3,25 W/cm. 0C = 0,325 W/mm. 0C nc: nhiÖt ®é nãng ch¶y cña vËt liÖu, nc = 13000C HBo: ®é cøng Brinel HBo = 45 kG/mm2  A = Error! = 1931 fnc: hÖ sè ®Æc tr-ng cho sù t¨ng diÖn tÝch tiÕp xóc trong qu¸ tr×nh ph¸t nãng, chän fnc = 3 Ft® = 0,363 kG 0 Ihd = 1931. 3 . 363 = 2015,3 (A) TÝnh theo c«ng thøc thùc nghiÖm 2 - 36 (TL1) Ih® = Kh® . Ftd Kt®: hÖ sè hµn dÝnh, chän Kh® = 2000 A/kG0,5 Ft® = 0,363 kG
 13. 0 Ih® = 2000. 363 = 1205 (A) Nh- vËy: Ih® > 10 .I®m = 10 . 65 = 650(A), ®¶m b¶o cho tiÕp ®iÓm kh«ng bÞ hµn dÝnh. 9. §é rung vµ thêi gian rung cña tiÕp ®iÓm Khi tiÕp ®iÓm ®ãng, thêi ®iÓm b¾t ®Çu tiÕp xóc sÏ cã xung lùc va ®Ëp c¬ khÝ gi÷a tiÕp ®iÓm ®éng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh g©y ra hiÖn t-îng rung tiÕp ®iÓm. TiÕp ®iÓm ®éng bÞ bËt trë l¹i víi mét biªn ®é nµo ®ã råi l¹i va tiÕp tôc va ®Ëp, qu¸ tr×nh nµy x¶y ra trong mét kho¶ng thêi gian råi chuyÓn sang tr¹ng th¸i tiÕp xóc æn ®Þnh, sù rung kÕt thóc. Qu¸ tr×nh rung ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng ®é lín cña biªn ®é rung Xm vµ thêi gian rung tm. Theo c«ng thøc 2 - 39, biªn ®é rung cho 3 tiÕp ®iÓm th-êng më lµ: Xm = Error! Víi: m®: khèi l-îng phÇn ®éng m® = Error!= Error!= Error!= 66,26 (G.s2/m) v®o: tèc ®é tiÕp ®iÓm t¹i thêi ®iÓm va ®Ëp v®o = 0,1 m/s Kv: hÖ sè va ®Ëp phô thuéc vµo tÝnh ®µn håi vña vËt liÖu Chän Kv = 0,85 Ft®®: lùc Ðp tiÕp ®iÓm ®Çu, Ft®® = 36,3  Xm = Error! = 4,56 .10-5 m = 0,0456 mm Theo c«ng thøc 2 - 20, thêi gian rung øng víi biªn ®é rung Xm lµ: tm = Error! = Error! = 4,71 . 10-3 (s) = 4,71 ms
 14. Tæng thêi gian rung: tm = (1,5 1,8).2. tm Chän tm = 1,5 . 2 .tm = 1,5 . 2 . 4,71 = 14,13 ms 10. §é mßn cña tiÕp ®iÓm Sù mßn cña tiÕp ®iÓm x¶y ra trong qu¸ tr×nh ®ãng vµ qu¸ tr×nh ng¾t m¹ch ®iÖn. Nguyªn nh©n g©y ra sù ¨n mßn cña tiÕp ®iÓm lµ ¨n mßn vÒ hãa häc, vÒ c¬ vµ vÒ ®iÖn trong ®ã chñ yÕu lµ do qu¸ tr×nh mßn ®iÖn. Khèi l-îng mßn trung b×nh cña mét cÊp tiÕp ®iÓm cho mét lÇn ®ãng ng¾t lµ: g® + gng = 10-9 (K®.I2d + Kng.I2ng). Kk® trong ®ã: Kk®: hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu, ®¸nh gi¸ ®é mßn kh«ng ®Òu cña c¸c tiÕp ®iÓm, Kk® = 1,1  2,5, chän Kk® = 1,1 K® vµ Kng: hÖ sè mßn khi ®ãng vµ khi ng¾t, tra b¶ng 2 - 21 ta cã: Kng = K® = 0,01 (g/A2) I® vµ Ing: dßng ®iÖn ®ãng vµ dßng ®iÖn ng¾t I® = 2.I®m= 2.65=130A Ing = 3. I®m = 3.65= 195A g® vµ gng: khèi l-îng mßn riªng cña mçi mét lÇn ®ãng vµ ng¾t  g® + gng = 10-9 (0,01.1952 + 0,01.1302).1,1 = 6,04.10-7 (g) Sau N = 106 lÇn ®ãng ng¾t, khèi l-îng mßn lµ: Gm = N.(g® + gng) = 106.6,04.10-7 = 0,604 g V× tiÕp ®iÓm cÇu cã hai ®iÓm ng¾t, tÝnh cho mét chç tiÕp xóc: Gml = Error!= Error!= 0,302 (g)
 15. ThÓ tÝch mßn: Vm = Error!= Error!= 0,035 (cm3) = 35 (mm3) ThÓ tÝch ban ®Çu cña tiÕp ®iÓm: Vt® = h .  . Error!= 2 . . Error!= 100,53 (mm3) L-îng mßn cña tiÕp ®iÓm sÏ lµ: Vm% = Error! . 100% = Error!.100% = 34,82% 11. §é lón, ®é më cña tiÕp ®iÓm a/ §é më: - §é më cña tiÕp ®iÓm lµ kho¶ng c¸ch gi÷a tiÕp ®iÓm réng vµ tiÕp ®iÓm tÜnh ë tr¹ng th¸i ng¾t cña c«ng t¾c t¬. - §é më cÇn ph¶i ®ñ lín ®Ó cã thÓ dËp t¾t hå quang nhanh chãng, nÕu ®é më lín th× viÖc dËp t¾t hå quang sÏ dÔ dµng. Tuy nhiªn kho¶ng c¸ch qu¸ lín sÏ ¶nh h-ëng tíi kÝch th-íc cña c«ng t¾c t¬. - Theo kinh nghiÖm víi dßng I®m = 65A vµ ®iÖn ¸p U®m = 400V ta chän ®é më m = 3mm. b/ §é lón: - §é lón l cña tiÕp ®iÓm lµ qu·ng ®-êng ®i thªm ®-îc cña tiÕp ®iÓm ®éng nÕu kh«ng cã tiÕp ®iÓm tÜnh c¶n l¹i. - ViÖc x¸c ®Þnh ®é lón cña tiÕp ®iÓm lµ cÇn thiÕt v× trong qu¸ tr×nh lµm viÖc tiÕp ®iÓm sÏ bÞ ¨n mßn, ®Ó ®¶m b¶o tiÕp ®iÓm vÉn tiÕp xóc tèt th× cÇn cã mét ®é lón hîp lý., - Chän ®é lón theo c«ng thøc kinh nghiÖm víi dßng ®iÖn I®m = 65A th× ®é lón l = 3  4 mm. Chän l = 3 mm.
Đồng bộ tài khoản