intTypePromotion=3

thiết kế cung cấp điện cho căn hộ, chương 7

Chia sẻ: Tran Van Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
238
lượt xem
130
download

thiết kế cung cấp điện cho căn hộ, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính cường độ dòng điện cho phòng khách tầng II Công suất Đặt cho thiết bị Cường độ dòng điện qua đồ dùng 0,06A 0,20A 0,34 0,36A Tổng Cường độ dòng điện qua đồ dùng 0,12A 0,20A 1,36A 0,72A 2,4A Bóng đèn Compac Đèn huỳnh quang Ti vi Quạt trần Tổng dòng điện trong mạch phòng khách tầng II 6/. Tính cường độ dòng điện cho phòng ngủ tầng II

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cung cấp điện cho căn hộ, chương 7

  1. Chương 7: TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho phßng kh¸ch tÇng II Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 2 0,06A 0,12A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 Ti vi 75W 4 0,34 1,36A 4 0,36A Qu¹t trÇn 80W 2 0,72A Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch phßng kh¸ch tÇng II 2,4A 6/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho phßng ngñ tÇng II Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 1 0,06A 0,06A Compac 1
  2. §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 3 Ti vi 75W 1 0,34 0,34 4 M¸y vi tÝnh 80W 2 0,36A 0,72A §iÒu hoµ nhiÖt 5 1600W 2 7,2 14,4 ®é Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch phßng ngñ tÇng II 12,2A 7/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho nhµ WC vµ s©n ph¬i tÇng II Tæng C-êng C«ng suÊt C-êng Ký hiÖu trªn s¬ ®é dßng TT §Æt cho Sè l-îng ®é dßng ®å ®iÖn qua thiÕt bÞ ®iÖn qua ®å ®å dïng dïng Bãng ®Ìn 1 15W 3 0,06A 0,18A Compac §Ìn huúnh 2 45W 1 0,20A 0,20A quang 4 Nåi nãng l¹nh 2500W 1 11,3A 11,3A 5 M¸y b¬m n-íc 150W 1 0,68A 0,68A Tæng dßng ®iÖn trong m¹ch nhµ WC vµ s©n ph¬i tÇng II 12,36A II/. TÝnh c-êng ®é dßng ®iÖn cho toµn m¹ch: Phßng kh¸ch tÇng I,II; Phßng ngñ tÇng I,II; Nhµ bÕp vµ WC tÇng I; Khu WC vµ s©n ph¬i tÇng II. IPKT I = 2,4A + IPng I =12,2A+ IPbWCtangI =19.18A Tæng tÇng I = 33,78A IPKT I = 2,4A ++ IPng II =12,2A+ IPWCtÇngI =12,36A Tæng tÇng II = 26,96A 2
  3. Tæng c-êng ®é dßng toµn hÖ thèng lµ: I tÇng1 = 33,78A+ I tÇng1= 26,96A=60,74A Chän cÇu dao tæng 65A III/: X©y dùng ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn vµ s¬ ®å di d©y 1/. §Æt vÊn ®Ò C¨n hé x©y dùng khÐp kÝn viÖc lùa chän ph-¬ng ¸n cÊp nguån lµ c«ng viÖc rÊt quan träng, dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh nhu cÇu sö dông ®iÖn vµ viÖc tÝnh to¸n dßng ®iÖn cña mçi ®å dïng ®iÖn vµ toµn m¹ch ®Ó ®-a ra ph-¬ng ¸n cÊp nguån, ®i d©y, l¾p ®Æt tñ ph©n phèi, thiÕt bÞ b¶o vÖ… Bëi v× c¸c vÊn ®Ò nµy ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn vÊn ®Ò vËn hµnh, khai th¸c vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña hÖ thèng cung cÊp ®iÖn. ViÖc lùa chän ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn ph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu: - Ph¶i ®¶m b¶o chÊt l-îng ®iÖn, tøc ®¶m b¶o tÇn sè vµ ®iÖn ¸p trong ph¹m vi cho phÐp. - Lµm viÖc ph¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy, tÝnh liªn tôc, cung cÊp ®iÖn ph¶i phï hîp víi yªu cÇu phô t¶i. - ThuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt, vËn hµnh vµ söa ch÷a, cã c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ kü thuËt hîp lý. Ngoµi ra khi thiÕt kÕ c«ng tr×nh cô thÓ ta ph¶i xÐt thªm c¸c yÕu tè, ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh c«ng nghÖ yªu cÇu cung cÊp ®iÖn cña phô t¶i, kh¶ n¨ng cÊp vèn, thiÕt bÞ vµ tr×nh ®é kü thuËt. 2/. Chän cÊp ®iÖn ¸p. Lùa chän ®iÖn ¸p lµ vÊn ®Ò cùc kú quan träng, V× lµ hÖ thèng ®iÖn cung cÊp cho c¨n hé chñ yÕu lµ sinh ho¹t vµ theo ®iÖn ¸p ®Þnh møc cña c¸c ®å dïng nªn ta chän cÊp ®iÖn ¸p lµ 220V. Ta ph¶i kh¶o s¸t cô thÓ nguån cung cÊp cña cña tr¹m ph©n phèi h¹ ¸p ®Ó cã ph-¬ng ¸n cÊp nguån cô thÓ 3
  4. 3/. X©y dùng s¬ ®å Cã 3 ph-¬ng ¸n cung cÊp nguån cho hÖ thèng - Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn cÊp ®iÖn theo s¬ ®å h×nh tia - Ph-¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn theo s¬ ®å m¹ng ph©n nh¸nh - Ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å hçn hîp. ë trong 3 ph-¬ng ¸n th× ph-¬ng ¸n cÊp ®iÖn theo s¬ ®å h×nh tia cã -u ®iÓm ®é tin cËy cÊp ®iÖn cao, c¸c nhãm Ýt ¶nh h-ëng nhau, thuËn tiÖn cho viÖc vËn hµnh söa ch÷a, ®¶m b¶o cho viÖc ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn l©u dµi, viÖc bè trÝ c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t dÔ dµng, ®¶m b¶o an toµn. - Tõ nguån ®iÖn ph©n phèi h¹ ¸p cña ®Þa ph-¬ng ta dïng d©y dÉn trªn kh«ng cã tiÕt diÖn 6li d©y linh lâi nhiÒu sîi, vËt liÖu ®ång dÉn vÒ ®Õn tñ ph©n phèi ®Æt d-íi gÇm cÇu th¸ng tÇng I. Tõ tñ ph©n phèi ta dÉn ®i c¸c nh¸nh nh- ®i phßng b»ng d©y dÉn cã tiÕt diÖn 6li d©y linh lâi nhiÒu sîi, vËt liÖu ®ång. - Mçi phßng ®Òu cã mét ¸p t« m¸t ®èng c¾t vµ b¶o vÖ riªng biÖt. - D©y dÉn ®-îc luån trong èng ghen nhùa ®i ngÇm trong t-êng nhµ vµ trÇn bª trong. - B¶ng ®iÖn vµ c¸c æ c¾m ®iÖn ®-îc l¾p trªn tr-êng c¸ch sµn nhµ 1,2m – 1,5 mÐt vµ c¸ch cöa kh«ng cã c¸nh Êp vµo 20cm. - C¸c bãng ®Ìn chiÕu sn¸g ®-îc l¾p c¸ch trÇn nhµ tõ 30cm – 50cm. Tõ ph-¬ng ¸n thiÕt kÕ trªn ta lËp s¬ ®å nguyªn lý vµ s¬ ®å ®i d©y mabgj l-íi ®iÖn chiÕu s¸ng c¨n hé nh- sau: 4
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản