intTypePromotion=3

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
182
lượt xem
84
download

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lắp ráp là nối hai hoặc nhiều bộ phận với nhau để tạo nên một đối tượng mới. Đối tượng mới này gọi là cụm lắp ráp, đơn vị lắp ráp hay một tên nào đó tương tự 1.4.1 Tìm hiểu về quá trình lắp ráp sản phẩm Một trong những trở ngại trong lắp ráp tự động là đã có nhiều phương pháp lắp ráp truyền thống mô tả ở trên được phát triển khi mà con người là phương tiện duy nhất để lắp ráp một sản phẩm. Nhiều phương pháp kẹp chặt cơ khí thường dùng trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 3

  1. Chương 3: Thieát keá saûn phaåm cho laép raùp töï ñoäng Laép raùp laø noái hai hoaëc nhieàu boä phaän vôùi nhau ñeå taïo neân moät ñoái töôïng môùi. Ñoái töôïng môùi naøy goïi laø cuïm laép raùp, ñôn vò laép raùp hay moät teân naøo ñoù töông töï 1.4.1 Tìm hieåu veà quaù trình laép raùp saûn phaåm Moät trong nhöõng trôû ngaïi trong laép raùp töï ñoäng laø ñaõ coù nhieàu phöông phaùp laép raùp truyeàn thoáng moâ taû ôû treân ñöôïc phaùt trieån khi maø con ngöôøi laø phöông tieän duy nhaát ñeå laép raùp moät saûn phaåm. Nhieàu phöông phaùp keïp chaët cô khí thöôøng duøng trong coâng nghieäp ngaøy nay yeâu caàu phaøi coù nhöõng khaû naêng caûm nhaän vaø hoaït ñoäng nhö con ngöôøi. Ví duï, chuùng ta haõy xem xeùt vieäc söû duïng moät ñinh vít, moät voøng ñeäm vaø moät ñai oác ñeå sieát chaët hai mieáng kim loaïi treân phaàn laép raùp voû maùy. Thao taùc kieåu naøy thöôøng ñöôïc laøm baèng tay trong moät teá baøo laép raùp hoaëc daây chuyeàn laép raùp. Vieäc laép caùc phaàn töû treân vaø vieäc vaën baèng tay coù theå deã daøng thöïc hieän baèng tay, vì con ngöôøi laø moät caùi maùy cöïc kyø kheùo leùo vaø thoâng minh. Tuy nhieân neáu vieäc naøy maø töï ñoäng hoaù thì thaät khoâng ñôn giaûn chuùt naøo. Caùi khoù nhaát laø cho ñinh
  2. oác vaøo loã gheùp hai phaàn töû, maø ñoâi khi caùc loã treân moãi phaàn töû chöa chaéc ñaõ truøng nhau. Khi laép baèng tay ngöôøi laép coù theå troâng thaáy ñöôïc vaø canh laïi vò trí cho khôùp, coøn khi laép baèng maùy thì vieäc naøy khoâng theå laøm ñöôïc. Khoù khaên nöõa laø sau khi laép ñöôïc ñinh vít vaøo loã roài thì phaûi laép voøng ñeäm vaø ñai oác. Ngöôøi thôï moät tay giöõ ñinh oác, moät tay giöõ con taùn xoay nheï cho con taùn aên khôùp vôùi ñinh oác. Coøn ñoái vôùi maùy töï ñoäng thì vieäc naøy raát khoù thöïc hieän. Vieäc vaën chaët ren laø vieäc cuoái cuøng thì maùy coù theå laøm vieäc khoâng khoù khaên gì. Chính vì nhöõng khoù khaên treân khaâu laép raùp caùc moái laép ren laø khoù töï ñoäng hoaù nhaát. Khaâu naøy thöôøng phaûi duøng ñeán con ngöôøi ñeå laép sô boä tröôùc sau ñoù maùy seõ thöïc hieän vieäc keïp chaët. Giaù cao cuûa lao ñoäng chaân tay daãn ñeán phaûi vieäc tìm kieám caùc coâng ngheä thích hôïp vaø thieát keá caùc thieát bò töï ñoäng laép raùp hoaøn haûo. Sau ñaây laø nhöõng chæ daãn vaø nhöõng nguyeân taéc coù theå öùng duïng trong thieát keá saûn phaåm ñeå vieäc laép raùp töï ñoäng thöïc hieän deã daøng. 1.4.2 Nguyeân taéc öùng duïng trong thieát keá saûn phaåm  Giaûm soá löôïng khaâu laép raùp: Nguyeân taéc naøy coù theå trieån khai trong quaù trình thieát keá baèng caùch keát hôïp nhieàu chöùc naêng trong cuøng moät chi tieát naøo ñoù maø tröôùc ñaây phaûi do nhieàu chi tieát gheùp laïi. Vieäc söû duïng caùc chi tieát töø chaát deõo laø moät ví duï veà nguyeân taéc naøy. Nhöõng hình daïng khaù phöùc taïp cuûa moät mieáng Plastic coù theå thay theá
  3. cho moät vaøi chi tieát kim loaïi, maëc duø vaät lieäu Plastic coù theå ñaét hôn nhöng thôøi gian tieát kieäm ñöôïc trong quaù trình laép raùp ñaõ chöùngminh noù coù theå thay theá ñöôïc trong nhieàu tröôøng hôïp  Söû duïng keát caáu toå hôïp: Trong laép raùp töï ñoäng, söï gia taêng soá löôïng cuûa nhöõng böôùc laép raùp rieâng leû ñöa ñeán keát quaû laø gia taêng thôøi gian ngöøng maùy trong heä thoáng. Reley cho raèng moät thieát keá saûn phaåm phaûi coù tính toå hôïp, moãi toå hôïp chæ goàm côõ 11, 12 chi tieát ñöôïc laép vôùi nhau treân moät heä thoáng laép raùp ñôn. Töông töï, caùc cuïm laép phaûi ñöôïc boá trí chi tieát xung quanh cô sôû ñeå laép nhöõng chi tieát khaùc vaøo.  Giaûm moái gheùp ren caàn thieát. Thay vì söû duïng nhöõng ñinh vít vaø voøng ñeäm, ñai oác rieâng leû, vaø nhöõng moái gheùp töông töï, thieát keá nhöõng cô caáu keïp chaët ngay treân chi tieát, vaø khoâng chæ keïp töøng caùi moät maø ñoàng thôøi nhieàu caùi.  Giaûm söï caàn thieát phaûi xöû lyù ñoàng thôøi nhieàu linh kieän Thöïc teá söû duïng caùc maùy laép raùp töï ñoäng cho thaáy laø phaân chia caùc nguyeân coâng taïi nhieàu vò trí khaùc nhau thì toát hôn laø laép chung taïi moät choã.  Haïn cheá soá phöông laép raùp caàn thieát
  4. Nguyeân lyù ñôn giaûn naøy coù nghóa laø soá phöông laép linh kieän môùi phaûi giaûm tôùi möùc toái thieåu. Neáu taát caû nhöõng linh kieän maø ñöôïc laép raùp theo phöông thaúng ñöùng töø treân xuoáng thì tuyeät vôøi nhaát. Ñöông nhieân vieäc naøy chæ coù theå giaûi quyeát khi thieát keá saûn phaåm.  Ñoøi hoûi linh kieän coù chaát löôïng toát. Chaát löông cao cuûa heä thoáng laêp raùp töï ñoäng ñoøi hoûi nhöõng linh kieän laép raùp taïi moãi vò trí phaûi coù chaát löông toát. Nhöõng linh kieän coù chaát löông keùm laø nguyeân nhaân gaâyra aùch taéc trong cô caáu naïp phoâi daãn ñeán vieäc maùy ngöøng hoaït ñoäng trong heä thoáng töï ñoäng .  Söû duïng caùc cuïm caáp phoâi. Ñaây laø moät thuaät ngöõ ñeå goïi nhöõng thieát bò coù khaû naêng ñònh ví chi tieát, taùch phoâi vaø naïp phoâi vaøo vò trí laép raùp. Moät trong nhöõng chi phí chuû yeáu khi phaùt trieån caùc heä thoáng laép raùp töï ñoäng laø maát thôøi gian cho vieäc thieát keá caùc cuïm caáp phoâi töï ñoäng. Ngöôøi thieát keá saûn phaåm chòu traùch nhieäm ñaûm hình daùng hình hoïc vaø nhöõng phaàn töû cuûa caùc phaàn töû laép raùp ñeå vieäc laép raùp ñöôïc deã daøng hôn. Daây chuyeàn laép raùp theo ñöôøng thaúng goàm moät loaït nhöõng vò trí töï ñoäng ñöôïc ñaët doïc theo heä thoáng vaän chuyeån theo ñöôøng thaúng. Ñoù laø moät bieán theå töï ñoäng hoaù cuûa nhöõng daây chuyeàn laép raùp baèng tay. Heä thoáng vaän chuyeån giaùn ñoaïn, khoâng ñoàng boä.
  5. Nhaän xeùt do ñoù nhu caàu töï ñoäng hoaù laø raát lôùn. Noù goùp phaàn naêng cao naâng suaát, giaûm taûi coâng vieäc cho ngöôøi coâng nhaân. 1.5 Söï caàn thieát phaûi coù töï ñoäng hoaù. Caùc coâng ty hôõ trôï caùc döï aùn veà vaán ñeà töï ñoäng hoaù vaø CIM vì nhieàu lyù do khaùc nhau. Moät soá lyù do quan troïng goàm:  Naêng cao naâng suaát: Töï ñoäng hoaù caùc quaù trình hoaït ñoäng saûn xuaát höùa heïn vieäc taêng naêng suaát lao ñoäng. Ñieàu naøy coù nghóa toång saûn phaåm ñaàu ra ñaït naêng suaát cao hôn ( ñaàu ra treân giôø ) so vôùi hoaït ñoäng baèng tay töông öùng.  Chi phí nhaân coâng cao: Xu höôùng trong xaõ hoäi coâng nghieäp cuûa theá giôùi laø chi phí cho coâng nhaân khoâng ngöøng taêng leân. Keát quaû laø ñaàu tö cao leân trong caùc thieát bò töï ñoäng hoaù ñaõ trôû neân kinh teá hôn ñeå coù theå thay ñoåi chaân tay. Chi phí cao cuûa lao ñoäng ñang eùp caùc nhaø laõnh ñaïo doanh nghieäp thay theá con ngöôøi baèng maùy moùc. Bôûi vì maùy moùc coù theå saûn xuaát ôû möùc cao, vieäc söû duïng töï ñoäng hoaù ñaõ laøm cho chi phí treân moät ñôn vò saûn phaåm thaáp hôn.  Söï thieáu lao ñoäng: Trong nhieàu quoác gia phaùt trieån, coù söï thieáu huït lôùn löïc löôïng lao ñoäng. Chaúng haïn nhö Taây Ñöùc ñaõ bò eùp buoäc phaûi
  6. nhaäp khaåu lao ñoäng ñeå laøm taêng nguoàn cung caáp lao ñoäng cuûa mình. Vieäc thieáu huït lao ñoäng cuõng kích thích söï phaùt trieån cuûa töï ñoäng hoaù  Xu höôùng dòch chuyeån cuûa lao ñoäng veà thaønh phaàn dòch vuï: Xu höôùng naøy ñaëc bieät thònh haønh ôû Myõ vaøo luùc 1986, tyû leä lao ñoäng ñöôïc thueâ trong saûn xuaát 20%. Naêm 1947, noù vaøo khoaûng 30%. Tröôùc naêm 2000, öôùc löôïng laøñaït con soá khoaûng 2%. Chaéc chaén laø töï ñoäng hoaù saûn xuaát ñaõ taïo ra söï dòch chuyeån naøy. Tuy nhieân coøn coù nhieàu söùc eùp xaõ hoäi, ñoaøn theå chòu traùch nhieäm cho xu höôùng naøy. Söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng lao ñoäng vaên phoøng ñöôïc thueâ ñöôïc chính phuû lieân bang, tieåu bang vaø ñòa phöông ñaõ tieâu thuï moät phaàn lao ñoäng maø ñaùng leõ ñaõ phaûi tieâu thuï ôû khu vöïc saûn xuaát. Ngoaøi ra, coøn coù xu höôùng xem coâng vieäc laø teû nhaït, khoâng coù yù nghóa laø baån thæu. Quan ñieåm naøy ñaõ khieán cho moïi ngöôøi tìm kieám vieäc laøm trong thaønh phaàn dòch vuï cuûa neàn kinh teá. ( Chính phuû, baûo hieåm, dòch vuï caù nhaân, phaùp luaät baùn haøng …)  Söï an toaøn: Baèng vieäc töï ñoäng hoaù caùc hoaït ñoäng vaø chuyeån ngöôøi vaän haønh maùy töø vò trí tham gia tích cöïc sang vai troø ñoác coâng, coâng vieäc trôû neân an toaøn hôn. Sö an toaøn vaø thoaûi maùi cuûa coâng nhaân ñaõ trôû thaønh muïc tieâu quoác gia vôùi söï ban haønh ñaïo luaät
  7. söùc khoeû vaø an toaøn ngheà nghieäp ( 1970). Noù cuõng laø söï töï ñoäng hoaù.  Giaù nguyeân vaät lieäu cao: Giaù cao cuûa nguyeân vaät lieäu taïo ra nhu caàu söû duïng caùc nguyeân vaät moät caùch hieäu quaû hôn. Vieäc giaûm pheá lieäu laø moät trong nhöõng lôïi ích cuûa töï ñoäng hoaù.  Naâng cao chaát löôïng saûn phaåm: Caùc hoaït ñoäng töï ñoäng hoaù khoâng chæ saûn xuaát vôùi toác ñoä nhanh hôn so vôùi laøm baèng tay maø coøn saûn xuaát vôùi söï ñoàng nhaát cao hôn vaø söï chính xaùc ñoái vôùi caùc tieâu chuaån chaát löôïng.  Ruùt ngaén thôøi gian saûn xuaát: Töï ñoäng hoaù cho pheùp nhaø saûn xuaát ruùt ngaén thôøi gian giöõa vieäc ñaët haøng cuûa khaùch haøng vaø thôøi gian giao saûn phaåm. Ñieàu naøy taïo cho ngöôøi coù öu theá caïnh tranh trong vieäc taêng cöôøng dòch vuï khaùch haøng toát hôn.  Giaûm bôùt phoâi lieäu ñang saûn xuaát: Löôïng haøng toàn kho khi ñang saûn xuaát taïo ra moät chi phí ñaùng keå cho nhaø saûn xuaát vì noù giöõ chaët voán laïi. Haøng toàn kho khi ñang saûn xuaát khoâng coù giaù trò. Noù khoâng ñoùng vai troø nhö nguyeân vaät lieäu hay saûn phaåm. Töông töï nhö nhaø saûn xuaát seõ coù lôïi khi giaûm toái thieåu löôïng phoâi toàn ñoïng trong saûn xuaát. Töï ñoäng hoaù coù xu höôùng thöïc hieän muïc ñích naøy bôûi vieäc ruùt ngaén thôøi gian gia coâng toaøn boä saûn phaåm phaân xöôûng
  8.  Neáu khoâng töï ñoäng hoaù seõ phaûi traû giaù ñaét: Töï ñoäng hoaù nhaø maùy saûn xuaát seõ coù moät öu theá caïnh tranh quan troïng. Thuaän lôïi naøy khoâng theå phôi baøy ñöôïc döôùi hình thöùc uyû thaùc cuûa coâng ty. Öu ñieåm cuûa töï ñoäng hoaù thöôøng ñöôïc thaáy moät caùch baát ngôø vaø khoâng löôøng tröùôc, thí duï nhö haøng chaát löôïng cao, baùn haøng nhieàu hôn quan heä lao ñoäng toát hôn. Coâng ty maø khoâng töï ñoäng deã thaáy mình bò baát lôïi vôùi khaùch haøng, nhaân vieân cuûa hoï vaø xaõ hoäi coâng coäng. Taát caû nhöõng nhaân toá treân hôïp thaønh moät baûn ñoàng ca bieán vieäc töï ñoäng hoaù saûn xuaát thaønh moät coâng cuï haáp daãn thay cho phöôngphaùp saûn xuaát baèng tay. Nhaän xeùt: ta thaáy ñeå ñaûm baûo chaát löôïng cuûa saûn phaåm, ñoàng thôøi taêng naêng suaát ta choïn heä thoáng laép raùp töï ñoäng ñoù laø moät quy luaät taát yeáu phaûi xaûy ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản