intTypePromotion=1

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
233
lượt xem
81
download

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sản xuất một loại bút bi nào đó đòi hỏi qua nhiều công đoạn như: thiết kế bản vẽ, tạo khuôn, bộ phận kiểm tra … sản xuất thử, sản xuất hàng loạt Bộ phận thiết kế: Phải phù hợp thị hiếu người tiêu dùng, mẫu mã phải đa dạng, gọn nhẹ, đẹp mắt Bộ phận kỹ thuật ( bộ phận khuôn ): ở đây sẽ chế tạo bộ khuôn theo đúng yêu cầu của bản vẽ, sau khi có khuôn cho sản xuất thử. Bộ phận sản phẩm và máy móc: kiểm tra, nếu có sai xót báo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 6

  1. Chương 6: Giôùi thieäu qui trình saûn xuaát buùt bi (TL 034) Vieäc saûn xuaát moät loaïi buùt bi naøo ñoù ñoøi hoûi qua nhieàu coâng ñoaïn nhö: thieát keá baûn veõ, taïo khuoân, boä phaän kieåm tra … saûn xuaát thöû, saûn xuaát haøng loaït Boä phaän thieát keá: Phaûi phuø hôïp thò hieáu ngöôøi tieâu duøng, maãu maõ phaûi ña daïng, goïn nheï, ñeïp maét Boä phaän kyõ thuaät ( boä phaän khuoân ): ôû ñaây seõ cheá taïo boä khuoân theo ñuùng yeâu caàu cuûa baûn veõ, sau khi coù khuoân cho saûn xuaát thöû. Boä phaän saûn phaåm vaø maùy moùc: kieåm tra, neáu coù sai xoùt baùo caùo cho boä phaän taïo khuoân ñeå kòp söûa chöõa, neáu khoâng coù gì thì cho saûn suaát haøng loaït.
  2. 2.6.1 Coâng ñoaïn laép raùp buùt bi ( TL_034):
  3. 2.6.1.1 Trình töï laép nhö sau:
  4. Baét ñaàu Caáp caùn Khôûi ñoäng Di chuyeån laïi caùn Coâng nhaân Kieåm tra Döøng maùy xöû lyù Ñaåy ruoät vaøo Di chuyeån Caáp taûm Vaën taûm Ñaåy vaøo Kieåm tra thuøng pheá toaøn dieän phaåm Rôi vaøo thuøng chöùa
  5. - Laép ruoät vaøo caùn - Laép taûm vaøo caùn ñaõ chöùa ruoät - Cuoái cuøng laø vaën ren keát thuùc coâng vieäc laép raùp, Ta thaáy trình töï laép raùp nhö treân khaù ñôn giaûn nhöng chæ ñôn giaûn khi ta laép raùp baøng tay. Tuy nhieân ñeå thieát keá moät daây chuyeàn laép raùp töï ñoäng thì khoâng ñôn giaûn chuùt naøo. Sau ñaây ta seõ ñi saâu tìm hieåu caùc coâng ñoaïn laép raùp baèng tay vaø baèng maùy. 2.6.1.2 Hình thöùc laép raùp baèng tay: Moãi coâng ñoaïn ñeàu coù moät coâng nhaân ñöùng taïi ñoù, sau khi phaân tích moät caây buùt coù bao nhieâu boä phaän thì coù baáy nhieâu khaâu laép raùp vaø ñoàng thôøi cuõng coù baáy nhieâu ngöôøi coâng nhaân ( moãi ngöôøi thöïc hieän moät coâng vieäc laép raùp rieâng bieät ). Cuï theå khi laép buùt bi TL-034:chia laøm 2 vò trí laép, vò trí A caùc coâng nhaân chæ laøm nhieäm vuï laép ruoät vaøo caùn. Sau ñoù, baùn thaønh phaåm ñöôïc chuyeån tôùi vò trí B taïi ñaây nhoùm coâng nhaân khaùc laép taûm vaøo caùn vaø vaën chaët taûm.  Öu ñieåm: - Ñoä tin caäy cao. - Ít pheá phaåm.  Nhöôïc ñieåm: - Naêng suaát thaáp. - Toán nhieàu coâng lao ñoäng. - Caàn coâng nhaân coù kinh nghieäm.
  6. - Coâng vieäc ñôn ñieäu gaây nhaøm chaùn vaø meät moõi cho coâng nhaân. 2.6.1.3 Hình thöùc laép raùp baèng daây chuyeàn töï ñoäng: Caùc nhieäm vuï treân ñöôïc thöïc hieän baèng daây chuyeàn laép raùp moät caùch töï ñoäng thay theá toaøn boä caùc coâng vieäc baèng tay, ngöôøi coâng nhaân chæ caàn caáp lieäu( caùn, ruoät, taûm …).  Öu ñieåm: - Naêng suaát cao. - Giaûm coâng lao ñoäng - Khoâng caàn coâng nhaân laønh ngheà.  Nhöôïc ñieåm: - Ñaàu tö thieát bò. - Coù pheá phaåm.(nhöng khoâng ñaùng keå). Tuy nhieân caùc nhöôïc ñieåm treân ñeàu coù theå khaéc phuïc. Do ñoù, yù töôûng thieát keá daây chuyeàn laép raùp töï ñoäng laø phuø hôïp voùi nhu caàu hieän nay. Thöïc teá hieän nay treân thò tröôøng, nhieàu haõng saûn xuaát buùt bi lôùn ñaõ coù ñaàu tö caùc daây chuyeàn laép raùp, nhaèm töï ñoäng hoaù quaù trình laép raùp, nhaèm naâng cao naêng suaát, giaûm giaù thaønh saûn phaåm, taêng söùc caïnh tranh. Tuy nhieân ña soá caùc daây chuyeàn naøy ñeàu ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi vôùi giaù khaù cao, do ñoù thôøi gian thu hoài voán chaäm.
  7. Xuaát phaùt töø thöïc teá aáy, yù töôûng veà moät daây chuyeàn laép raùp töï ñoäng vôùi naêng suaát cao vaø ñöôïc noäi ñòa hoaù ra ñôøi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2