intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

182
lượt xem
64
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đưa ra phương án Sau khi tham khảo một số các dây chuyền lắp ráp đã có hiện nay ở các công ty, nhìn chung các dây chuyền này có hai dạng: một dạng sử dụng thuần tuý về cơ khí, dạng khác có xen vào một số cơ cấu sử dụng khí nén. Từ đó chúng em xem xét hai phương án sau. Cam + Bánh răng +cơ cấu tay quay con trượt ( cơ ) Nguyên lý hoạt động Động cơ qua hộp giảm tốc làm trục cam quay, trục cam điều khiển các cơ cấu tay quay...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 7

  1. Chöông 7: PHAÂN TÍCH PHÖÔNG AÙN VAØ CHOÏN PHÖÔNG AÙN TOÁI ÖU 3.1 Ñöa ra phöông aùn Sau khi tham khaûo moät soá caùc daây chuyeàn laép raùp ñaõ coù hieän nay ôû caùc coâng ty, nhìn chung caùc daây chuyeàn naøy coù hai daïng: moät daïng söû duïng thuaàn tuyù veà cô khí, daïng khaùc coù xen vaøo moät soá cô caáu söû duïng khí neùn. Töø ñoù chuùng em xem xeùt hai phöông aùn sau. 3.1 .1 Phöông aùn 1: Cam + Baùnh raêng +cô caáu tay quay con tröôït ( cô )  Nguyeân lyù hoaït ñoäng Ñoäng cô qua hoäp giaûm toác laøm truïc cam quay, truïc cam ñieàu khieån caùc cô caáu tay quay con tröôït thoâng qua boä truyeàn xích vaø caùc baùnh raêng. Cô caáu naøy seõ ñieàu khieån caùc con tröôït taïi caùc vò trí nhö: caáp caùn, caáp ruoät, caáp taûm …Ñoàng thôøi cô caáu di chuyeån seõ ñöa phoâi lieäu ñeán caùc con tröôït vaø taïi ñaây noù seõ thöïc hieän chuyeån ñoäng khöù hoài ñeå laép raùp caùc chi tieát vôùi nhau. Sau khi qua caùc vò trí laép raùp ñoù cô caáu di chuyeån ñöa chi tieát (hoaøn chænh) ñeán thuøng chöùa beân döôùi.  Öu ñieåm:
  2. - Taïo löïc maïnh giuùp vaën taûm nhanh vaø chaët - Di chuyeån cuûa caùc con tröôït eâm. - Tuoåi thoï cao  Nhöôïc ñieåm: - Khoù cheá taïo baùnh raêng chính xaùc - Caùc con tröôït mau moøn - Cô caáu phöùc taïp, naëng neà - Baûo döôõng vaø söûa chöõa khoù khaên - Duïng cuï thay theá ít, toán keùm vaø maát thôøi gian ñeå thay theá thieát bò 3.1.2 Phöông aùn 2: Cam + nam chaâm + xy lanh khí neùn  Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Moâmen xoaén töø ñoäng cô qua hoäp giaûm toác laøm truïc cam quay, boä cam ñieàu khieån caùc xy lanh caáp caùn, caáp ruoät … thoâng qua caùc coâng taéc kích hoaït caùc nam chaâm ñieän cuûa caùc van phaân phoái. Khi nam chaâm coù ñieän thì taïi caùc vò trí cuûa cuïm caùc xy lanh thöïc hieän chuyeån ñoäng laép raùp caùc chi tieát vaø cuoái cuøng, cô caáu di chuyeån seõ ñöa chi tieát xuoáng thuøng chöùa, keát thuùc moät chu trình hoaït ñoäng.  Öu ñieåm: - Deã söû duïng vaø phoå bieán, ña daïng treân thò tröôøng
  3. - Nguoàn thay theá vaø döõ tröï lôùn - Deã baõo döôõng vaø söûa chöõa  Nhöôïc ñieåm: - Caàn coù nguoàn khí beân ngoaøi cung caáp - Phaùt sinh tieáng oàn Keát luaän: Sau khi phaân tích 2 phöông aùn treân, chuùng em choïn phöông aùn 2 vì noù coù nhieàu öu ñieåm hôn phöông aùn 1 hôn nöõa nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa noù coù theå khaéc phuïc deã daøng (Veà nguoàn khí neùn thì duøng chung nguoàn vôùi caùc thieát bò khaùc coù söû duïng khí neùn bôûi vì trong moät coâng ty lôùn thì coù raát nhieàu thieát bò söû duïng khí neùn.Ñeå giaûm tieáng oàn thì ta duøng boä phaän giaûm thanh ôû caùc cöûa xaû). 3.2 Yeâu caàu kó thuaät: - Naêng suaát laép raùp cuûa daây chuyeàn 50 (sp/phuùt). - Ñoä tin caäy cao, pheá phaåm ít. - Deã vaän haønh, baûo döôõng. THIEÁT KEÁ SÔ ÑOÀ ÑOÄNG, MOÂ TAÛ HOAÏT ÑOÄNG CUÛA DAÂY CHUYEÀN
  4. Vôùi phöông aùn ñaõ löïa choïn ta tieán haønh thieát keá nguyeân lyù vaø sô ñoà ñoäng. 4.1 Thieát keá sô ñoà nguyeân lyù: Doøng vaät lieäu ñöôïc boá trí theo ñöôøng thaúng, chi tieát cô sôû (caùn) ñöôïc di chuyeån laàn löôïc qua caùc vò trí: caáp ruoät, caáp taûm, . ... Caùc cô caáu laép ñöôïc boá trí doïc theo doøng vaät lieäu. 4.1.1 Sô ñoà khoái: 4.1.2 Sô ñoà nguyeân lyù
  5. Töø sô ñoà khoái nhö treân ta coù sô ñoà nguyeân lyù nhö sau: 4.2 Thieát keá sô ñoà ñoäng 4.3 Moâ taû hoaït ñoäng: Khi ñoäng cô quay, truïc cuûa ñoäng cô truyeàn qua hoäp giaûm toác laøm cho truïc cam quay. ÔÛ treân truïc naøy coù 4 cam ( cam 1, 2, 3, 4 töông öùng ñieàu khieån caùc xy lanh ôû caùc vò trí caáp caùn, ruoät, taûm, vaën taûm ), moãi cam seõ ñieàu khieån xy lanh baèng nam chaâm ñieän. Khi truïc cam quay, cam 1 seõ taùc duïng vaøo nam chaâm ñaàu tieân vaø nam chaâm ñieän naøy seõ ñieàu khieån xy lanh ôû cuïm caáp caùn laø ñaåy caùn vaøo baøn ñôõ (baøn ñôõ ñöôïc laép coá ñònh treân daây chuyeàn ). Sau ñoù cô caáu di chuyeån seõ ñöa lieäu ñeán vò trí caáp ruoät treân baøn ñôõ, nhôø vaøo boä truyeàn xích vaø cô caáu tay quay. Taïi vò
  6. trí naøy thì treân truïc cam, cam 2 seõ taùc duïng vaøo nam chaâm ñieän thöù 2, laøm cho nam chaâm coù ñieän vaø noù ñieàu khieån xy lanh caáp ruoät laø ñaåy ruoät vaøo caùn. Tieáp theo phoâi lieäu ñöôïc ñöa tôùi maùng caáp taûm cuõng baèng cô caáu di chuyeån, ôû ñaây xy lanh ñaåy taûm vaøo caùn ( ôû ñaây caùn ñaõ chöùa ruoät roài )nhôø taùc duïng cuûa nam chaâm ñieän thöù 3 treân truïc cam vaø cuoái cuøng caùn ñöôïc ñöa tôùi vò trí vaën taûm baèng cô caáu di chuyeån, ôû vò trí naøy xy lanh seõø ñaåy ñoäng cô tôùi vò trí cuûa caùn vaø roài ñoäng cô quay thöïc hieän coâng vieäc laø vaën taûm, cô caáu di chuyeån tieáp tuïc ñöa caùn (ñaõ thaønh phaåm ) ñeán cuoái baøn ñôõ vaø caùn seõ rôi xuoáng thuøng chöùa, keát thuùc chu kyø laøm vieäc. Chuù yù: Sau chu kyø ñaàu tieân thì hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn thöïc hieän moät caùch ñoàng boä hôn. Nghóa laø taïi vò trí cuïm caáp caùn, xy lanh thöïc hieän chuyeån ñoäng tröôùc laø ñaåy caùn xuoáng baøn ñô.õ Tieáp theo cô caáu di chuyeån ñöa caùn ñeán caùcvò trí nhö: caáp ruoät, caáp taûm, vaën taûm. ÔÛ ñaây caùc xy lanh cuûa cô caáu caáp ruoät, caáp taûm, vaën taûm seõ hoaït ñoäng ñoàng boä.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2