intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

193
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn loại xích và số răng đĩa xích: 3.1.1. Chọn loại xích: Có 3 loại xích là: xích ống, xích ống con lăn và xích răng. Căn cứ vào các chỉ tiêu và thông số cần thiết đặt ra (tải trọng vừa phải, tốc độ nhỏ, tuổi thọ cao...) ta thấy rằng loại xích thích hợp ở đây là xích ống con lăn. Ưu điểm của xích ống con lăn là tuổi thọ cao hơn xích ống, chế tạo dễ hơn xích răng và thích hợp dùng trong các bộ truyền có tốc độ nhỏ. 3.1.2. Số răng đĩa xích:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 3

  1. Ch-¬ng 3: ThiÕt kÕ bé truyÒn ngoµi hép (Bé truyÒn xÝch) 3.1. Chän lo¹i xÝch vµ sè r¨ng ®Üa xÝch: 3.1.1. Chän lo¹i xÝch: Cã 3 lo¹i xÝch lµ: xÝch èng, xÝch èng con l¨n vµ xÝch r¨ng. C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu vµ th«ng sè cÇn thiÕt ®Æt ra (t¶i träng võa ph¶i, tèc ®é nhá, tuæi thä cao...) ta thÊy r»ng lo¹i xÝch thÝch hîp ë ®©y lµ xÝch èng con l¨n. ¦u ®iÓm cña xÝch èng con l¨n lµ tuæi thä cao h¬n xÝch èng, chÕ t¹o dÔ h¬n xÝch r¨ng vµ thÝch hîp dïng trong c¸c bé truyÒn cã tèc ®é nhá. 3.1.2. Sè r¨ng ®Üa xÝch: Tiªu chuÈn ®Ó chän sè r¨ng ®Üa xÝch lµ: khi sè r¨ng ®Üa xÝch cµng Ýt, ®Üa bÞ ®éng quay cµng kh«ng ®Òu, ®éng n¨ng va ®Ëp lín lµm cho xÝch cµng chãng mßn, khi lµm viÖc g©y ra nhiÒu tiÕng ån. MÆt kh¸c, nÕu sè r¨ng ®Üa xÝch lín sau mét thêi gian lµm viÖc do mßn b-íc xÝch p cña xÝch t¨ng lªn lµm cho xÝch hay bÞ tuét khái ®Üa. C¨n cø vµo c¸c chØ tiªu trªn ®ång thêi kÕt hîp víi b¶ng 5.4 [1] víi u = 2,5 chän: z1  27 r¨ng z 2  u. z1  2,5.27  67,5 r¨ng Chän z2 theo sè lÎ ta cã z2= 67 r¨ng 3.2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè cña bé truyÒn xÝch: 3.2.1 X¸c ®Þnh b-íc xÝch p: B-íc xÝch p ®-îc x¸c ®Þnh tõ chØ tiªu vÒ ®é bÒn mßn cña b¶n lÒ, chÝnh v× vËy khi thiÕt kÕ c¨n cø vµo c«ng suÊt truyÒn P, chØ tiªu lµm viÖc cña bé truyÒn ta sÏ c¸c ®Þnh b-íc xÝch p dùa theo yªu cÇu ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn mßn. §iÒu kiÖn b¶o ®¶m chØ tiªu bÒn mßn ®-îc biÓu diÔn theo c«ng thøc 5.3 [1]: Pt  P.k .k z .k n  P Trong ®ã: [P]:tÝnh b»ng ph-¬ng ph¸p néi suy theo b¶ng 5.5[1]. z 25 k z  01   0,926 : hÖ sè sè r¨ng. z1 27
  2. n01 50 kn    0,564 : hÖ sè sè vßng quay. n1 88,72 k  k 0 .k a .k dc .k bt .k d .k c Víi : ko  1 hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña bé truyÒn cña vÞ trÝ bé truyÒn. k a  1 kho¶ng c¸ch trôc a  30  50 p k dc  1,1 vÞ trÝ cña trôc ®-îc ®iÒu chØnh b»ng ®Üa c¨ng hoÆc con l¨n c¨ng xÝch. k bt  1,3 bé truyÒn lµm viÖc trong m«i tr-êng cã bôi, chÊt l-îng b«i tr¬n ®¹t yªu cÇu(II). k d  1 t¶i träng ªm. k c  1 bé truyÒn lµm viÖc mét ca. k  1.1.1,1.1,3.1.1  1,43 VËy : Pt  3,3.1,43.0,926.0,564  2,46  5,23 kW p  25,4 mm Tuy nhiªn, ®Ó gi¶m b-íc xÝch p (tr¸nh bÞ tuét xÝch khi mßn) ®ång thêi thu gän bé truyÒn xÝch, chän lo¹i xÝch cã 2 d·y (kd=1,7) 2,41 Pt   1,42  P   2,29 kW 1,7 VËy lo¹i xÝch ®-îc chän lµ xÝch èng con l¨n 2 d·y cã b-íc xÝch p = 19,05 mm 3.2.2. Kho¶ng c¸ch trôc vµ sè m¾t xÝch : Chän gi¸ trÞ kho¶ng c¸ch trôc a = 30p ta cã: a  30.19,05  571,5 mm Tõ gi¸ trÞ s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc a ®· tÝnh ®-îc ë trªn ta cã thÓ x¸c ®Þnh sè m¾t xÝch x theo c«ng thøc 5.12 [1]: 2 a z1  z 2  z 2  z1  p 2 x   p 2 4 2 a 2.571,5 27  67 67  27  .19,05 2 x    108,35 m¾t xÝch 19,05 2 4. 2 .571,5,5 §Ó tr¸nh ph¶i sö dông m¾t xÝch nèi (lµm yÕu xÝch) sè m¾t xÝch ®-îc qui trßn theo sè ch½n. x c  108 m¾t xÝch VËy kho¶ng c¸ch trôc thùc a theo 5.13 [1] lµ:    z  z1  2   a  0,25 p  x c  0,5 z 2  z1   * xc  0,5z 2  z1  2  2 2         
  3.  67  27  2 2     67  27   a *  0,25.19,05.108  0,5.27  67   108   2.    568.08 mm   2         §Ó h¹n chÕ lùc c¨ng xÝch cÇn gi¶m bít a* mét l-îng : a  0,004.a *  0,004.568.08  2.27 mm a *  568,08  2,27  565,81 mm §Ó h¹n b¶o sè lÇn va ®Ëp gi÷a c¸c m¾t xÝch r¨ng ®Üa xÝch, xÝch ®-îc kiÓm nghiÖm theo sè lÇn va ®Ëp, c«ng thøc 5.14 [1]: z1 n1 i  i  15 x 27.88,72 i  1,48  35  i  15.108 Víi n1=88,72[vßng/phót] lµ sè vßng quay cña ®Üa xÝch nhá. ta thÊy sè lÇn va ®Ëp cña ®Üa xÝch lµ 1,48
  4. 72000 s  13,62  s   7 1,2.4339  77,73  2,02 3.3.2. KiÓm nghiÖm ®é bÒn tiÕp xóc  H cña ®Üa xÝch: §Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn bÒn tiÕp xóc, ®Üa xÝch ph¶i ®-îc kiÓm nghiÖm theo c«ng thøc 5.18 [1]: k r Ft K d  Fvd E  H  0,47    H Ak d Trong ®ã: Fvd lùc va ®Ëp trªn m d·y xÝch. N Fvd  13.10 7.n1 . p 3 .m  13.10 7.88,72.19,053.2  1,6 K®=1 do chÕ ®é lµm viÖc cña bé truyÒn lµ lµm viÖc ªm t¶i träng tÜnh. k d  1,7 hÖ sè ph©n bè kh«ng ®Òu t¶i träng trªn c¸c d·y. k r  0,396 hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña sè r¨ng ®Üa xÝch. E  2,1.10 5 MPa modun ®µn håi. 2 A  180 mm diÖn tÝch h×nh chiÕu b¶n lÒ. 0,3964339.1  1,62,1.10 5 H   0,47  510,47     550 H 180.1,7 Nh- vËy, viÖc chän vËt liÖu lµm ®Üa xÝch b»ng gang x¸m CH 28-48 cã chÕ ®é nhiÖt luyÖn lµ t«i+ram lµ ®ñ ®¹t yªu cÇu vÒ ®é bÒn cña ®Üa xÝch. 3.4. C¸c th«ng sè ®Üa xÝch vµ lùc t¸c dông lªn trôc: 3.4.1. C¸c th«ng sè cña ®Üa xÝch: §-êng kÝnh vßng chia cña ®Üa xÝch ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 5.17 [1]. p d   sin   z p 19,05 d1    164,1 mm sin  / z1  sin  / 27  p 19,05 d2    406,4 mm sin  / z 2  sin / 67  §-êng kÝnh vßng chia ®Ønh cña ®Üa xÝch ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc.     d a  p 0,5  cot g    p   
  5. d a 1  p 0,5  cot g  / z 1   19 ,05 0 ,5  cot g  / 27   172 ,51 mm d a 2  p 0,5  cot g  / z 2   19 ,050,5  cot g  / 67   415 ,5 mm §-êng kÝnh vßng ch©n df. d f  d  2r d f 1  d 1  2 r  164,1  2.6,05  152 mm d f 2  d 2  2r  406,4  2.6,05  394,3 mm Víi r = 0,5025dl+0,05 = 0,5025.11,91+0,05 =6,05mm dl=11,91:theo b¶ng 5.2[1] 3.4.2 Lùc t¸c dông lªn trôc: Lùc t¸c dông lªn trôc ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 5.20 [1]: Fr  k x . Ft  1,05 .4339  4556 N Víi k x  1,05 hÖ sè kÓ ®Õn träng l-îng cña xÝch, víi tr-êng hîp bé truyÒn n»m nghiªng so víi ph-¬ng n»m ngang mét gãc lµ 600. B¶ng 4. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cña bé truyÒn xÝch Lo¹i xÝch XÝch èng con l¨n 2 d·y B-íc xÝch 19,05 p Kho¶ng c¸ch trôc 568,08 a Sè r¨ng ®Üa xÝch z1= 27 z2= 67 z §-êng kÝnh vßng chia d1= 164,1 d2= 406,3 d §-êng kÝnh vßng ®Ønh da1= 172,51 da2= 415,5 da §-êng kÝnh vßng ch©n df1= 152 df2= 394,3 df Sè m¾t xÝch x= 108 x
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2