intTypePromotion=1

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
21
download

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Do đặc điểm làm việc của bộ truyền trục vít, đảm bảo ổ phải cứng vững cao, cố định chính xác vị trí trục theo phương dọc trục, đồng thời khi cần thiết cho phép trục có thể tuỳ ý di động do giãn nở nhiệt ở một đầu còn đầu kia vẫn phải giữ cố định, ta lựa chọn loại ổ như sau: - Đối với trục bánh vít dùng hai ổ đũa côn - Đối với trục vít do có đặc điểm là phải cố định một đầu đồng thời một đầu vẫn cho phép di chuyển tự...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 7

  1. Ch-¬ng 7: TÝnh to¸n chän æ l¨n 5.1. Chän lo¹i æ l¨n: Do ®Æc ®iÓm lµm viÖc cña bé truyÒn trôc vÝt, ®¶m b¶o æ ph¶i cøng v÷ng cao, cè ®Þnh chÝnh x¸c vÞ trÝ trôc theo ph-¬ng däc trôc, ®ång thêi khi cÇn thiÕt cho phÐp trôc cã thÓ tuú ý di ®éng do gi·n në nhiÖt ë mét ®Çu cßn ®Çu kia vÉn ph¶i gi÷ cè ®Þnh, ta lùa chän lo¹i æ nh- sau: - §èi víi trôc b¸nh vÝt dïng hai æ ®òa c«n - §èi víi trôc vÝt do cã ®Æc ®iÓm lµ ph¶i cè ®Þnh mét ®Çu ®ång thêi mét ®Çu vÉn cho phÐp di chuyÓn tù do. Chän æ tuú ®éng lµ mét æ bi ®ì mét d·y, cßn æ cè ®Þnh lµ 2 æ ®òa ®ì l¾p d¹ng ch÷ O. C¨n cø vµo yªu cÇu lµm viÖc cña æ l¨n trong hép gi¶m tèc ta chän ®-îc cÊp chÝnh x¸c ë møc b×nh th-êng 0. 5.2. TÝnh to¸n lùa chän æ l¨n cña trôc vÝt: 5.2.1. Chän s¬ bé lo¹i æ: C¨n cø vµo ®iÒu kiÖn ®-êng kÝnh trong cña æ, lo¹i æ vµ t¶i träng mµ æ ph¶i ®ì, ta s¬ bé chän æ nh- sau: - æ tuú ®éng: æ bi ®ì mét d·y cì ®Æc biÖt nhÑ, võa, kÝ hiÖu 106 víi c¸c th«ng sè nh- sau: d= 30, D= 55, B=13, C= 10,4 kN, C0= 7,02 kN. - æ cè ®Þnh : 2 æ ®òa c«n cì nhÑ réng, kÝ hiÖu 7506 víi c¸c th«ng sè nh- sau: d= 30, D= 62, B= 20,  = 13,670, C= 34,9 kN, C0= 27,5 kN. 5.2.2. KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ: Fr0 Fr1 Fat 0 1
  2. Tõ phÇn tÝnh to¸n kÕt cÊu vÒ trôc, ta ®· x¸c ®Þnh ®-îc ph¶n lùc t¸c dông lªn æ: FX10= 79 N FY10= 511 N FX11= 452 N FY11= 511 N FZ13= Fat= 2691 N Fr 0  Fx210  Fy210  79 2  5112  517 N Fr1  Fx211  Fy211  452 2  5112  682 N Kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Cd  Q.m L Trong ®ã: L lµ tuæi thä cña æ tÝnh b»ng triÖu vßng quay, gi¸ trÞ cña L ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: L .60.n 17000.60.1440 L h 6  6  1469 triÖu vßng quay 10 10 Víi Lh :lµ tuæi thä cña æ tÝnh b»ng giê. Q: lµ t¶i träng ®éng quy -íc, kN. m :lµ bËc cña ®-êng cong mái khi thö vÒ æ l¨n, m= 3 víi æ bi, m= 10/3 víi æ ®òa c«n. * §èi víi æ bi do kh«ng chÞu lùc t¸c dông däc trôc nªn gi¸ trÞ Q tÝnh theo c«ng thøc 11.6 [1]: Q  V . Fr .k t .k d  1.517.1.1,3  672 N Víi V= 1 hÖ sè kÓ ®Õn vßng nµo quay víi tr-êng hîp vßng trong quay. kt= 1 lµ hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña nhiÖt ®é kd= 1,3 hÖ sè kÓ ®Õn ®Æc tÝnh cña t¶i träng, víi tr-êng hîp t¶i träng va ®Ëp võa rung ®éng, qu¸ t¶i ng¾n h¹n 150%. C d  0,672.3 1469  7,64  C  10,4 * §èi víi æ cè ®Þnh do cã kÕt cÊu gåm 2 æ ®òa c«n ghÐp l¹i do ®ã, t¶i träng t¸c dông lªn æ ®-îc ph©n bè trªn hai æ víi mét æ tiÕp nhËn 0,6Fr lùc h-íng t©m vµ mét æ tiÕp nhËn 0,4Fr, do ®ã qu¸ tr×nh tÝnh to¸n kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ chØ cÇn thùc hiÖn víi æ chÞu t¶i lín h¬n lµ ®¶m b¶o. Víi æ ®òa c«n ta cã: e  1,5.tg  1,5.tg13,67  0,36 Fa 2772   3,9  e V . Fr 1.682
  3. Theo b¶ng 11.4 [1] ta cã: X  0,4 Y  0,4. cot g  0,4. cot g13,67  1,64 §èi víi æ ®òa c«n, bªn c¹nh lùc däc trôc ngoµi do c¸c chi tiÕt quay g©y ra, trong æ cßn xuÊt hiÖn lùc däc trôc Fs do c¸c lùc h-íng t©m Fr t¸c dông lªn æ sinh ra vµ lùc däc trôc cña æ nµy sÏ t¸c dông lªn æ kia. Fs  0,83.0,4.e.Fr  0,83.0,4.0,36.682  81 N Fa  Fat  Fs  2691  81  2772 N VËy t¶i träng ®éng quy -íc trªn æ ®òa c«n tiÕp nhËn lùc h-íng t©m lín h¬n lµ: Q  0,6. X .V .Fr  Y . Ft .k t .k d  0,6.0,4.1.682  1,64.2772 .1.1,3  4710 N §Ó ®¶m b¶o kÕt cÊu æ cè ®Þnh kh«ng qu¸ lín ®ång thêi vÉn ®¶m b¶o ®-îc yªu cÇu ®é bÒn vÒ t¶i träng ®éng, ta gi¶m thêi gian sö dông æ b»ng 1/2 thêi gian sö dông cña hép gi¶m tèc. 10 1469 C d  4,71. 3  34,1  C  34,9 2 5.2.3. KiÓm nghiÖm æ vÒ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh: Nh»m h¹n chÕ kh¶ n¨ng x¶y ra tr-êng hîp dÝnh bÒ mÆt tiÕp xóc hoÆc t¹o ra biÕn d¹ng d-, æ l¨n ®-îc kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh theo c«ng thøc: Qt  C 0 Víi Qt lµ t¶i träng tÜnh qui -íc, kN ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy gi¸ trÞ lín h¬n trong hai gi¸ trÞ sau: Qt  X o .Fr  Y0 .Fa Qt  Fr §èi víi æ bi ®ì: Qt  0,6.517  0,5.2772  1696  4,06.10 3  C 0 §èi víi æ ®òa c«n: Qt  0,5.0,6.682  0,22 cot g13,67.2772  2712  27,5.10 3  C 0 Nh- vËy lµ kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña c¸c æ ®Òu ®-îc b¶o ®¶m. 5.3. TÝnh to¸n æ l¨n cña trôc l¾p b¸nh vÝt: 5.3.1. Chän s¬ bé æ:
  4. T-¬ng tù nh- c¸c b-íc chän æ cho trôc vÝt, ta cã thÓ s¬ bé x¸c ®Þnh lo¹i æ cÇn ®Ó l¾p lªn trôc b¸nh vÝt lµ lo¹i æ ®òa c«n cì nhÑ, kÝ hiÖu 7209 víi c¸c th«ng sè h×nh häc c¬ b¶n nh- sau: d= 45, D= 85, B=19,  = 15,33, C= 42,7 kN, C0= 33,4 kN. 5.3.2. KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ: Fr0 Fr1 Fs0 Fat Fs1 0 1 FX20= 1219 N FY20= 511 N FX21=1706 N FY21= 511 N Fr 0  Fx220  Fy220  1219 2  5112  1322 N Fr1  Fx221  Fy221  1706 2  5112  1781 N Fz 22  Fat  774 N Do lùc t¸c dông lªn c¸c æ th-êng ph©n bè kh«ng ®Òu, nªn trªn thùc tÕ lu«n cã mét æ chÞu t¶i träng lín h¬n æ cßn l¹i. V× vËy, qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ chØ cÇn thùc hiÖn víi æ chÞu t¶i träng lín h¬n. Tõ s¬ ®å bè trÝ æ nh- ë h×nh trªn vµ th«ng qua gi¸ trÞ cô thÓ cña lùc h-íng t©m t¸c dông lªn c¸c æ ta thÊy lùc t¸c dông lªn æ 1 lín h¬n so víi lùc t¸c dông lªn æ 0 v× vËy qu¸ tr×nh kiÓm nghiÖm vÒ kh¶ n¨ng t¶i ®éng sÏ ®-îc tiÕn hµnh víi æ 1. e  1,5tg  1,5.tg15,33  0,41 Fs  0,83.e.Fr  0,83.0,41.1781  606 N Fa  Fat  Fs  774  606  1380 N Fa 1380   0,77  e V . Fr 1.1781 VËy gi¸ trÞ X= 1 Y= 0 Tuæi thä cña æ tÝnh b»ng triÖu vßng quay lµ: L .60.n 17000.60.88,7 L h 6  6  90,5 triÖu vßng quay 10 10 Q   X .V .Fr  Y .Fa .kt .k d  1.1.1781  0.Fa .1.1,3  2315 N
  5. 10 Cd  2,315. 3 90,5  8,94  42,7  C VËy kh¶ n¨ng t¶i ®éng cña æ lµ ®¶m b¶o. 5.3.3. KiÓm nghiÖm kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ: Qt  Fr  1781  C  42,7.103 VËy kh¶ n¨ng t¶i tÜnh cña æ lµ ®¶m b¶o. B¶ng 8. Th«ng sè c¸c lo¹i æ l¨n trong hép gi¶m tèc æ ®òa c«n trôc æ ®òa c«n b¸nh æ bi ®ì vÝt vÝt KÝ hiÖu 106 7506 7209 d 30 30 45 D 55 62 85 B 13 20 19 C (kN) 10,4 34,9 42,7 C0 (kN) 7,02 27,5 33,4  - 13,67 15,33
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2