thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
92
lượt xem
39
download

thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các phần tử cấu tạo của hộp giảm tốc: Vỏ hộp giảm tốc có nhiều loại khác nhau, song chúng đều phải đảm bảo các nhiệm vụ chung như sau: bảo đảm vị trí tương đối giữa các chi tiết và bộ phận máy, tiếp nhận tải trọng do các chi tiết lắp trên vỏ truyền đến, đựng dầu bôi trơn, bảo vệ các chi tiết máy tránh bụi bặm. Chỉ tiêu cơ bản mà một hộp giảm tốc cần thoả mãn là độ cứng vững cao đồng thời có khối lượng nhỏ. Để đảm bảo các yêu cầu trên,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ dẫn động băng tải, chương 8

  1. Ch-¬ng 8: TÝnh to¸n vµ chän c¸c Chi tiÕt kh¸c cña hép gi¶m tèc 6.1. C¸c phÇn tö cÊu t¹o cña hép gi¶m tèc: Vá hép gi¶m tèc cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, song chóng ®Òu ph¶i ®¶m b¶o c¸c nhiÖm vô chung nh- sau: b¶o ®¶m vÞ trÝ t-¬ng ®èi gi÷a c¸c chi tiÕt vµ bé phËn m¸y, tiÕp nhËn t¶i träng do c¸c chi tiÕt l¾p trªn vá truyÒn ®Õn, ®ùng dÇu b«i tr¬n, b¶o vÖ c¸c chi tiÕt m¸y tr¸nh bôi bÆm. ChØ tiªu c¬ b¶n mµ mét hép gi¶m tèc cÇn tho¶ m·n lµ ®é cøng v÷ng cao ®ång thêi cã khèi l-îng nhá. §Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu trªn, hép gi¶m tèc ®-îc chÕ t¹o b»ng ph-¬ng ph¸p ®óc. VËt liÖu th-êng ®-îc sö dông ®Ó ®óc hép gi¶m tèc lµ gang x¸m, ë ®©y ta chän lo¹i gang x¸m cã kÝ hiÖu lµ GX15-32. Hép gi¶m tèc ®-îc cÊu thµnh bëi hai bé phËn chÝnh vµ th©n vµ n¾p hép. §Ó x¸c ®Þnh kÝch th-íc cña c¸c bé phËn nµy, ng-êi ta th-êng c¨n cø trªn c¸c kÝch th-íc cña bé truyÒn ®Ó tÝnh to¸n theo b¶ng 18.1 [1], kÕt qu¶ tÝnh to¸n kÝch th-íc hép gi¶m tèc ®-îc tr×nh bµy theo b¶ng d-íi ®©y: B¶ng 9. KÝch th-íc vá hép gi¶m tèc Tªn gäi C«ng thøc KÝch th-íc ChiÒu dµy th©n hép   0,03.a  3  6  7 ChiÒu dµy n¾p hép  1  0,9. 1  6 ChiÒu dµy g©n t¨ng cøng e  0,8  1. e=7 ChiÒu cao g©n t¨ng cøng h  58 §/k bu l«ng nÒn d1  0,04.a  10  12 d1= 16 §/k bu l«ng c¹nh æ d 2  0,7  0,8.d1 d2= 12 §/k bu l«ng ghÐp bÝch n¾p vµ th©n d 3  0,8  0,9.d 2 d3= 10 §/k vÝt ghÐp n¾p æ d 4  0,6  0,7 .d 2 d4= 8 §/k vÝt n¾p cöa th¨m d 5  0,5  0,6d 2 d5= 6 ChiÒu dµy mÆt bÝch th©n hép S 3  1,4  1,8.d 3 S3= 15
  2. ChiÒu dµy mÆt bÝch n¾p hép S 4  0,9  1.S 3 S4= 15 BÒ réng bÝch n¾p vµ th©n K 3  K 2  3  5 K3= 30 §-êng kÝnh ngoµi mÆt bÝch æ D3= 114 §-êng kÝnh t©m lç vÝt D2= 93 BÒ réng mÆt ghÐp bu l«ng c¹nh æ K2= 35 ChiÒu dµy mÆt ®Õ S1  1,4  1,7 .d1 S1= 24 BÒ réng mÆt ®Õ K 1  3.d1 K1= 48 Khe hë gi÷a b¸nh vÝt vµ thµnh   1  1,2. 9 trong hép Khe hë gi÷a ®Ønh b¸nh vÝt vµ ®¸y  1  40 trong hép Sè l-îng bu l«ng nÒn Z=4 Ngoµi c¸c kÝch th-íc trªn, trªn hép gi¶m tèc cßn cã mét sè c¸c chi tiÕt phô kh¸c nh-: - Cèc lãt: lµ chi tiÕt dïng ®Ó ®ì æ l¨n, t¹o thuËn lîi cho viÖc l¾p ghÐp vµ ®iÒu chØnh bé phËn æ còng nh- ®iÒu chØnh sù ¨n khíp cña trôc vÝt. Cèc lãt ®-îc chÕ t¹o b»ng gang x¸m GX15-32 ®óc. Chän chiÒu dµy cèc lãt   7,5 - N¾p æ: gåm hai lo¹i lµ n¾p æ kÝn vµ n¾p æ thñng ®-îc sö dông víi môc ®Ých lµ che kÝn æ, ®ång thêi th«ng qua c¸ch l¾p ghÐp gi÷a n¾p æ vµ æ cã thÓ ®iÒu chØnh ®-îc sù ¨n khíp cña bé truyÒn nhê ®iÒu chØnh ®é dµy máng cña c¸c c¨n ®Öm. KÝch th-íc cña n¾p æ ®-îc x¸c ®Þnh th«ng qua kÝch th-íc cña mÆt bÝch n¾p æ trªn vá hép gi¶m tèc vµ ®-êng kÝnh ngoµi cña æ. - N¾p cöa th¨m: §Ó kiÓm tra quan s¸t c¸c tiÕt m¸y trong hép khi l¾p ghÐp vµ ®Ó ®æ dÇu vµo hép. - Que th¨m dÇu: §Ó kiÓm tra møc dÇu trong hép ®¶m b¶o cho bé truyÒn lu«n ®-îc b«i tr¬n, ta sö dông que th¨m dÇu. - Nót th¸o dÇu: Sau mét thêi gian lµm viÖc dÇu b«i tr¬n trong hép bÞ bÈn, do bôi bÆm hoÆc do c¸c h¹t mµi, bÞ biÕn chÊt kh«ng cßn ®ñ kh¶ n¨ng b«i tr¬n v× vËy cÇn ph¶i tiÕn hµnh thay dÇu míi. §Ó th¸o dÇu cò ra, ë ®¸y hép ta bè trÝ mét lç th¸o dÇu, lóc lµm viÖc lç th¸o dÇu ®-îc bÞt kÝn b»ng nót th¸o
  3. dÇu. KÝch th-íc nót th¸o dÇu ®-îc lùa chän trªn c¬ së b¶ng 18.8 [1] - Nót th«ng h¬i: Khi lµm viÖc, nhiÖt ®é bªn trong hép gi¶m tèc t¨ng lªn. §Ó gi¶m ¸p suÊt vµ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ gi÷a bªn trong vµ bªn ngoµi hép, ta l¾p thªm mét lç th«ng h¬i ë trªn n¾p quan s¸t. 6.2. B«i tr¬n vµ ®iÒu chØnh ¨n khíp: 6.2.1. B«i tr¬n vµ ®iÒu chØnh ¨n khíp bé truyÒn trôc vÝt: §Ó b«i tr¬n bé truyÒn trong hép, ta sö dông c¸c lo¹i dÇu b«i tr¬n. ViÖc lùa chän lo¹i dÇu b«i tr¬n thÝch hîp ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së kÕt cÊu bé truyÒn vµ ®Æc tÝnh lµm viÖc cña nã. §èi víi bé truyÒn trôc vÝt cã vËn tèc tr-ît nhá h¬n 5m/s lo¹i dÇu thÝch hîp dïng ®Ó b«i tr¬n lµ dÇu m¸y bay MK-22. Ph-¬ng ph¸p dïng ®Ó b«i tr¬n bé truyÒn lµ ph-¬ng ph¸p ng©m dÇu kÕt hîp víi vßng vung dÇu ®Ó b¶o ®¶m dÇu b«i tr¬n tíi ®-îc toµn bé c¸c chi tiÕt ®Æc biÖt lµ b¸nh vÝt (do cã kÝch th-íc lín vµ ®Æt phÝa trªn trôc vÝt). Khi l¾p bé truyÒn vµo vë hép, do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, sù ¨n khíp cña bé truyÒn kh«ng ®-îc ®¶m b¶o n÷a. V× vËy, ®iÒu chØnh ¨n khíp lµ qu¸ tr×nh kh«ng thÓ thiÕu. §Ó ®iÒu chØnh sù ¨n khíp tr-íc tiªn ng-êi ta ph¶i quan s¸t qu¸ tr×nh ¨n khíp cña bé truyÒn b»ng c¸ch b«i lªn b¸nh vÝt mét líp s¬n, cho trôc vÝt quay vµ theo dâi vÕt tiÕp xóc trªn bÒ mÆt r¨ng. Qu¸ tr×nh ¨n khíp ®óng lµ qu¸ tr×nh mµ khi ¨n khíp vÕt tiÕp xóc r¶i ®Òu theo mÆt ph¼ng cña r¨ng. Tuy nhiªn, nÕu sù ¨n khíp kh«ng ®-îc tèt vÕt tiÕp xóc sÏ bÞ lÖch vÒ mét phÝa nµo ®ã. Khi ®ã, sù ¨n khíp sÏ ®-îc ®iÒu chØnh th«ng qua viÖc thay ®æi chiÒu dµy c¸c c¨n ®Öm gi÷a mÆt bÝch n¾p æ vµ n¾p æ. 6.2.2. B«i tr¬n c¸c æ l¨n: Khi ®-îc b«i tr¬n, æ l¨n sÏ kh«ng bÞ mµi mßn do ma s¸t gi¶m, kh¶ n¨ng chèng mµi mßn cña æ t¨ng lªn, ®ång thêi chÊt b«i tr¬n cßn cã t¸c dông lµm cho nhiÖt nhanh chãng tho¸t ra ngoµi gi¶m thiÓu kh¶ n¨ng bÞ dÝnh æ, gi¶m tiÕng ån. C¨n cø vµo c¸c ®Æc tÝnh vµ kh¶ n¨ng lµm viÖc dÇu dïng ®Ó b«i tr¬n hép gi¶m tèc ®-îc tËn dông ®Ó b«i tr¬n cho c¸c æ l¨n.
  4. 6.3. Dung sai vµ kiÓu l¾p: Dùa vµo b¶ng ph¹m vi sö dông cña c¸c kiÓu l¾p 20.4 [1] ta cã thÓ lùa chän c¸c kiÓu l¾p thÝch hîp ®Ó l¾p c¸c chi tiÕt lªn trôc vµ gi÷a c¸c chi tiÕt víi nhau. V× trong qu¸ tr×nh gia c«ng c¸c chi tiÕt viÖc gia c«ng lç bao giê còng kÐm chÝnh x¸c h¬n gia c«ng trôc do ®ã ë ®©y ta còng -u tiªn gia c«ng trôc víi cÊp chÝnh x¸c cao h¬p cÊp 6 vµ chän lu«n miÒn dung sai cña trôc lµ miÒn k. Tõ ®ã ta cã thÓ chän kiÓu l¾p miÒn dung sai ®ång thêi trÞ sè sai lÖch giíi h¹n theo b¶ng sau: B¶ng 10. B¶ng thèng kª dung sai vµ kiÓu l¾p Gi¸ trÞ sai lÖch giíi h¹n m  VÞ trÝ l¾p ghÐp KiÓu l¾p Dung sai Dung sai lç trôc +30 -100 N¾p æ vµ vá hép H7/d11 0 -290 +15 Trôc vµ æ k6 +2 +30 Vá hép vµ æ H7 0 +30 0 Cèc lãt vµ vá hép H7/h6 0 -19 Vßng vung dÇu vµ +52 +15 H9/k6 trôc 0 +2 Vµnh b¸nh vÝt vµ +40 +68 H7/p6 may¬ 0 +43 May¬ b¸nh vÝt vµ +25 +18 H7/k6 trôc 0 +2 Trôc vµ èng chÌn H9/k6 +62 +18
Đồng bộ tài khoản