intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 11

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
85
lượt xem
23
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định kích thước của trục vít,treo toàn bộ cụm chiết Khối lượng sơ bộ của cụm chiết : Khối lượng của 2 tấm đỡ : m = 34 kg. Khối lượng khung đỡ và cơ cấu định vị cổ chai : m = 9 kg Khối lượng trục và bánh răng để di chuyển lên xuống m = 3 kg Vậy khối lượng sơ bộ của cụm chiết : m = 34 + 9 + 3 = 46 kg. Toàn bộ cụm chiết được treo bởi một trục vít, do vậy ta cần xác định kích thước nhỏ nhất của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 11

  1. Chương 11: Xaùc ñònh kích thöôùc cuûa truïc vít,treo toaøn boä cuïm chieát Khoái löôïng sô boä cuûa cuïm chieát : Khoái löôïng cuûa 2 taám ñôõ : m = 34 kg. Khoái löôïng khung ñôõ vaø cô caáu ñònh vò coå chai : m = 9 kg Khoái löôïng truïc vaø baùnh raêng ñeå di chuyeån leân xuoáng m = 3 kg Vaäy khoái löôïng sô boä cuûa cuïm chieát : m = 34 + 9 + 3 = 46 kg. Toaøn boä cuïm chieát ñöôïc treo bôûi moät truïc vít, do vaäy ta caàn xaùc ñònh kích thöôùc nhoû nhaát cuûa truïc vít coù theå chòu ñöôïc taûi troïng treân. Troïng löôïng cuûa cuïm chi tieát : P = mg = 46 x 10 = 460 N. Tröôøng hôïp naøy coù theå moâ taû nhö moät thanh chòu keùo. Sô ñoà taùc duïng löïc vaø bieåu ñoà noäi löïc ñöôïc bieåu dieãn nhö sau :
  2. 460 N 460 N N Hình 3.16. Sô ñoà löïc vaø noäi löïc taùc duïng leân truïc vít Ñeå truïc vít coù theå chòu ñöôïc taûi troïng treân thì kích thöôùc truïc vít ( dieän tích maët caét ngang ) F caàn thoaû ñieàu kieän sau : max N    F Trong ñoù   = 16 KN/ cm2 laø giôùi haïn beàn cuûa theùp. Ñöôøng kính truïc vít thieát keá: d = 20 mm = 2cm. Dieän tích maët caét ngang : F = d2/4 = .22/4 = 3.14 cm2. Vaäy max N = 0.46 = 0.15 KN/cm2 thoaû maõn yeâu caàu. F 3.14
  3. 3.5 Xaùc ñònh khoái löôïng cuûa caùc boä phaän di chuyeån. 3.5.1. Khoái löôïng cuïm ñaåy daàu. 3 2 1 Hình 3.17 1. Theùp chöõ U, 2. Ñoaïn truïc taêng cöùng, 3. Piston ñaåy, huùt daàu. a. Khoái löôïng thanh theùp chöõ U. 10 200 1500 100 Hình 3.18. Kích thöôùc thanh theùp chöõ U Dieän tích maët caét : S = 2x100x10 + 180x10 =3800 mm2 Theå tích thanh theùp: V = SxL = 3800 x 1500 = 5700000 mm3
  4. Khoái löôïng thanh theùp : m = Vx  = 5700000 x 10-9 x 7200 = 41 kg. b. Khoái löôïng cuûa piston. 100 60 340 23 Hình 3.19. Kích thöôùc piston Theå tích cuûa piston : V = ( x 1002 )/4 x 60 + ( x 232)/4 x 340 = 61219 mm3. Khoái löôïng cuûa piston : m1 = V x  = 61219 x 10-9 x 7200 = 4.4 kg. Khoái löôïng cuûa 6 piston : m = 6 x 4.4 = 26.4 kg.
  5. c. Khoái löôïng cuûa 6 truïc taêng cöùng . m1 = ( x D2)/4 x L x  = ( x 252)/4 x 340 x 10-9 x 7200 = 1.2 kg Khoái löôïng cuûa 6 thanh : m = 6 x m1 = 6 x 1.2 = 7.2 kg. Khoái löôïng toång coäng : m = 41 + 26.4 + 7.2 = 74 kg. 3.5.2 Khoái löôïng toaøn boä khung ñôõ vaø boä phaän ñònh vò coå chai. 3 35 35 Hình 3.20. Kích thöôùc tieát dieän. Theå tích toaøn boä khung : V = (2 x 3 x 35 + 3 x 29 )x 2800 = 831600 mm2
  6. Trong ñoù chieàu daøi toång coäng cuûa tieát dieän treân laø 2800 mm. Khoái löôïng khung m = V x  = 831600 x 10-9 x 7200 = 6 kg. Khoái löôïng sô boä caùc chi tieát khaùc cuûa cuïm: Khoái löôïng cuûa caùc khoái V vaø taám ñôõ : m = 1 kg. Khoái löôïng truïc di chuyeån vaø 2 baùnh raêng : m = 2 kg. Khoái löôïng toång coäng : m = 6 + 1 + 2 = 9 kg. 3.5.3 Khoái löôïng cuûa taám ñôõ(taám ñôõ caùc chi tieát cuûa cuïm chieát ) Taám ñôõ coù beà daøy 10mm. Khoái löôïng taám ñôõ : m = (624 x 400 – 200 x 68 ) x 10 x 10-9 x 7200 = 17 kg.
  7. 624 68 200 400 Hình 3.21. Kích thöôùc taám ñôõ 3.5.4 Khoái löôïng cuïm van phaân phoái. 190 84 20 40 Hình 3.22. Kích thöôùc sô boä van phaân phoái. Theå tích cuûa van : V = ( x 402)/4 x 190 – ( x 202)/4 x 84 = 212264 mm3 Khoái löôïng van : m = V x  = 212264 x 10-9 x 7200 = 1.5 kg. 3.5.5 Khoái löôïng van chieát.
  8. m = 0.25 kg 3.5.6 Khoái löôïng cô caáu di chuyeån taïi cuïm ñoùng naép. a. Khoái löôïng taám ngoaøi cuøng : 260 260 10 Hình 3.23. Kích thöôùc taám ngoaøi Theå tích cuûa taám : V = 260 x 260 x 10 = 676000 mm3 Khoái löôïng cuûa taám : m = V x  = 676000 x 10-9 x 7200 = 5 kg b. Khoái löôïng taám trong :
  9. 150 10 260 260 160 100 Hình 3.24. Caùc kích thöôùc taám trong Theå tích cuûa taám : V = 260 x 150 x 10 + 100 x 160 x 10 = 550000 mm3 Khoái löôïng cuûa taám : m = 550000 x 10-9 x 7200 = 4 kg Khoái löôïng sô boä cuûa 2 xylanh khí neùn vaø 2 chi tieát keïp xy lanh : m = 2 kg Khoái löôïng toång coäng cuûa cuïm : m = 5 + 4 + 2 = 11 kg.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản