intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 14

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
114
lượt xem
36
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kích thước xy lanh hút dầu. Khối lượng cơ cấu di chuyển : m = 74 kg. Trọng lượng : P = mg = 74 x 10 = 740 N. Lực tác dụng lên 2 xy lanh gồm có : Trọng lực của cơ cấu di chuyển, áp lực phản hồi của dầu tác dụng lên 6 piston khi đẩy dầu, lực ma sát giữa piston và xy lanh chứa dầu ( do có vòng cao su đệm giữa piston và xy lanh ). Tính toán lực phản hồi tác động lên các piston. Hình 4.9. Sơ đồ phun dầu 1....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 14

  1. Chương 14: TÍNH TOAÙN KÍCH THÖÔÙC XY LANH 4.4.1 Kích thöôùc xy lanh huùt daàu. Khoái löôïng cô caáu di chuyeån : m = 74 kg. Troïng löôïng : P = mg = 74 x 10 = 740 N. Löïc taùc duïng leân 2 xy lanh goàm coù : Troïng löïc cuûa cô caáu di chuyeån, aùp löïc phaûn hoài cuûa daàu taùc duïng leân 6 piston khi ñaåy daàu, löïc ma saùt giöõa piston vaø xy lanh chöùa daàu ( do coù voøng cao su ñeäm giöõa piston vaø xy lanh ). Tính toaùn löïc phaûn hoài taùc ñoäng leân caùc piston. 4 5 2 2 1 1 3 2 1
  2. Hình 4.9. Sô ñoà phun daàu 1. Voøi phun, 2. xy lanh, 3. piston, 4. Van phaân phoái, 5. Van chieát. Caùc soá lieäu ban ñaàu : ÔÛ phaàn tröôùc, khi tính toaùn soá voøng quay ñoäng cô ta ñaõ thieát keá thôøi gian di chuyeån cuûa piston ñaåy daàu laø 10s. Theå tích caàn ñieàn ñaày laø 1 lít. Vaäy löu löôïng khi ñieàn ñaày laø : Q = 10-3/10 = 10-4 (m3/s) . Dieän tích voøi phun : A =  d2/4 = . 0.012/4 = 0.78 x 10-4 mm2. Vaän toác taïi voøi phun (taïi maët caét 1-1 ). u1 = Q/A = 10-4/ 0.78 x 10-4 = 1.28 (m/s). Aùp duïng phöôøng trình Bernuli aùp duïng cho hai maët caét 1-1 vaø 2-2 ( boû qua troïng löôïng vaø toån thaát ). P1 u12 2 P2 u 2  =  .  2g  2g u2 : Vaän toác taïi maët caét 2-2. Dieän tích u2 = Q/ A Dieän tích piston : A =  .D2/4 =  0.12 /4 = 0.78 x 10-2 mm2.
  3. u2 = 10-4/ 0.78 x 10-2  0 (m/s). P1 : aùp suaát taïi maët caét 1-1 . ñaây laø aùp suaát khí quyeån neân P1 = 0.  : troïng löôïng rieâng cuûa daàu. gaàn ñuùng  = 10 x 103 = 104 N/m3. Theá vaøo phöông trình Bernuli treân ta coù : P2 = . u12/2g = 104 x 1.282/ 2x 10 = 810 N/m2. Vaäy löïc taùc duïng leân moãi piston laø : F1 = 810 x 0.78 x 10-2 = 6.5 N. Löïc ma saùt giöõa piston vaø xy lanh ( treân moãi xy lanh ) : F2 = 600 N. Vaäy löïc taùc duïng leân moãi xy lanh ( xy lanh chöùa daàu ): F = F1 + F2 = 606,5 N. F P Hình 4.10. Sô ñoà löïc taùc duïng leân 2 xy lanh. Töø sô ñoà löïc treân ta coù hôïp löïc taùc duïng leân 2 xy lanh :
  4. Ptc = P + 6x F = 740 + 6 x 606.5 = 4379 N. Vaäy löïc taùc duïng leân moãi xy lanh seõ laø : Fxy lanh = Ptc/2 = 4379/2 =2190 N. Dieän tích cuûa xy lanh khí neùn : S = Fxy lanh / p = 2190/40 = 54,75 cm2. P : aùp suaát khí neùn ; p = 4kg/cm2 = 40 N/cm2. Ñöôøng kính piston: 4.S 4.54,75 D= = = 8,35 cm = 83,5 mm.   4.4.2 Kích thöôùc xy lanh van chieát. Khoái löôïng cuûa van : m = 0.25 kg. Troïng löôïng cuûa van : P = mg = 0.25 x 10 = 2.5 N. Dieän tích xy lanh : S = 2,5/40 = 0,06 cm2. Ñöôøng kính xy lanh : 4.S 4.0,06 D= = = 0,264 cm = 2,64 mm.   4.4.3 Kích thöôùc xy lanh ñònh vò coå chai. Khoái löôïng toaøn boä cô caáu di chuyeån : m = 8 kg. Troïng löôïng: P = mg = 8 x 10 = 80 N. Heä soá ma saùt k = 0,2 .
  5. Löïc ma saùt khi di chuyeån : F = P.k = 80 x 0,2 = 16N. Dieän tích xy lanh : S = 16/40 = 0,4 cm2. Ñöôøng kính xy lanh : 4.S 4.0,4 D= = = 0,5 cm = 5 mm.   4.4.4 Xy lanh phaân phoái daàu : Khoái löôïng van : m = 1.3 kg. Troïng löôïng: P = mg = 1.3 x 10 = 13N. Dieän tích xy lanh : S = 13/40 = 0,32 cm2. Ñöôøng kính xy lanh : 4.S 4.0,32 D= = = 0,4 cm = 4 mm.   4.4.5 Xy lanh ñoùng naép . Khoái löôïng toaøn boä cô caáu di chuyeån : m = 9 kg. Troïng löôïng: P = mg = 9 x 10 = 90 N. Dieän tích xy lanh : S = 90/40 = 2,25 cm2. Ñöôøng kính xy lanh : 4.S 4.2,25 D= = = 1,7 cm = 17 mm.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản