thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 15

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
99
lượt xem
37
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ chuyển đổi tín hiệu ngõ vào Tín hiệu vào Xử lý - điều khiển Cơ cấu tác động Kết quả xử lý Các thành phần trong hệ thống điều khiển. Về mặt hoạt động, sơ đồ trên miêu tả hệ thống gồm một bộ phận chuyển đổi tín hiệu vào, bộ phận xử lý tín hiệu vào và xuất các tín hiệu điều khiển tương ứng và bộ phận nhận các lệnh điều khiển để kích hoạt cơ cấu tác động. Nhiệm vụ của bộ phận xử lý – điều khiển là tạo ra đáp ứng đã được xác định trước tuỳ theo...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 15

  1. Chöông 15: HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN 5.1 Toång quan veà caùc heä thoáng ñieàu khieån. Moät heä thoáng ñieàu khieån baát kyø ñeàu ñöôïc caáu taïo bôûi 3 thaønh phaàn : khoái vaøo, khoái xöû lyù , khoái ra. KHOÁI VAØO KHOÁI XÖÛ LYÙ KHOÁI RA Boä chuyeån ñoåi Xöû lyù - ñieàu Cô caáu taùc ñoäng tín hieäu ngoõ vaøo khieån Tín hieäu vaøo Keát quaû xöû lyù Hình 5.1. Caùc thaønh phaàn trong heä thoáng ñieàu khieån. Veà maët hoaït ñoäng, sô ñoà treân mieâu taû heä thoáng goàm moät boä phaän chuyeån ñoåi tín hieäu vaøo, boä phaän xöû lyù tín hieäu vaøo vaø xuaát caùc tín hieäu ñieàu khieån töông öùng vaø boä phaän nhaän caùc leänh ñieàu khieån ñeå kích hoaït cô caáu taùc ñoäng. Nhieäm vuï cuûa boä phaän xöû lyù – ñieàu khieån laø taïo ra ñaùp öùng ñaõ ñöôïc xaùc ñònh tröôùc tuyø theo tín hieäu ôû ngoõ vaøo. Coù nhöõng phöông phaùp khaùc nhau ñeå thöïc hieän vieäc xöû lyù vaø ñieàu khieån nhöng noùi chung ñeàu phaûi coù xöû lyù caùc tín hieäu vaøo vaø xuaát tín hieäu ra.
  2. Khoái vaøo Caùc tín hieäu vaøo thöôøng qua boä chuyeån ñoåi ñeå chuyeån caùc ñaïi löôïng vaät lyù thaønh tín hieäu ñieän. Caùc boä phaän chuyeån ñoåi coù theå laø nuùt nhaán, coâng taéc, caûm bieán nhieät …tuyø theo loaïi boä chuyeån ñoåi maø caùc tín hieäu ra khoûi boä chuyeån ñoåi hoaëc coù daïng on/off hoaëc coù daïng lieân tuïc . Khoái ra Tín hieäu ra laø keát quaû cuûa quaù trình xöû lyù cuûa heä thoáng ñieàu khieån. Caùc tín hieäu naøy ñöôïc söû duïng ñeå taïo ra nhöõng hoaït ñoäng ñaùp öùng cu6 theå cho maùy hoaëc thieát bò nhaèm bao ñaûm thöïc hieän quaù trình muïc tieâu. Caùc quaù trình muïc tieâu ñöôïc thöïc hieän do nhöõng thieát bò ôû ngoõ ra nhö ñoäng cô, xy lanh khí neùn, bôm, rôø le …, chaúng haïn ñoäng cô ñieän bieán ñoåi caùc tín hieäu ñieän thaønh chuyeån ñoäng quay, hay xy lanh khí neùn bieán ñoåi caùc tín hieäu ñieän thaønh chuyeån ñoäng tònh tieán… Khoái xöû lyù Khoái xöû lyù thay theá ngöôøi vaän haønh thöïc hieän caùc thao taùc nhaèm ñaûm baûo quaù trình hoaït ñoäng. Noù nhaän thoâng tin
  3. töø caùc tín hieäu ôû khoái vaøo vaø xuaát tín hieäu ñeán khoái ra ñeå thöïc hieän caùc taùc ñoäng ñeán thieát bò. Töø thoâng tin cuûa tín hieäu vaøo heä thoáng ñieàu khieån töï ñoäng phaûi taïo ra ñöôïc nhöõng tín hieäu caàn thieát ñaùp öùng yeâu caàu ñieàu khieån ñaõ ñöôïc xaùc ñònh trong boä phaän xöû lyù. Yeâu caàu ñieàu khieån coù theå ñöôïc thöïc hieän theo hai caùch : duøng maïch ñieän keát noái cöùng hoaëc duøng chöông trình ñieàu khieån. Maïch ñieän keát noái cöùng ñöôïc duøng trong tröôøng hôïp yeâu caàu ñieàu khieån khoâng thay ñoåi trong ñoù caùc phaàn töû trong heä thoáng ñöôïc keát noái vôùi nhau theo maïch coá ñònh, trong khi ñoù, heä thoáng chöông trình ñieàu khieån hoaït ñoäng theo chöông trình laäp saün vaø ñöôïc löu trong boä nhôù, vaø chöông trình coù theå ñöôïc ñieàu chænh hoaëc thay baèng chöông trình khaùc khi caàn thieát. 5.2 Moät soá heä thoáng ñieàu khieån 5.2.1.Heä thoáng ñieàu khieån duøng rô le. Rô -le laø moät coâng taéc ñieän coù khaû naêng chòu ñöôïc doøng cao, ñöôïc taùc ñoäng giaùn tieáp bôûi doøng ñieän ñieàu khieån coù cöôøng ñoä thaáp. Noù laø thaønh phaàn quan troïng trong caùc heä thoáng ñieàu khieån hieän ñaïi.
  4. Rô le luùc ñaàu ñöôïc söû duïng trong heä thoáng ñôn giaûn duøng vaøo vieäc khuyeách ñaïi coâng suaát caùc tín hieäu ñieän tín ñeå truyeàn ñi xa. Sau naøy rô le cho pheùp thöïc hieän caùc heä thoáng tinh vi hôn vaø ñöôïc söû duïng roäng raõi trong caùc thieát bò coâng nghieäp vôùi nhieäm vuï laø taïo söï giao tieáp giöõa caùc tín hieäu ôû möùc ñieän aùp thaáp vaø (5-24 V) töø caùc boä ñieàu khieån ñeán caùc thieát bò coâng suaát hoaëc cô caáu taùc ñoäng laøm vieäc vôùi ñieän aùp vaø doøng cao. Taát caû caùc rô le ñeàu coù caáu taïo veà cô ñeå ñoùng/ mô ûtieáp ñieåm. Chính caáu taïo naøy laøm haïn cheá toác ñoä taùc ñoäng, tuoåi thoï vaø ñoä tin caäy. Moät soá nhöôïc ñieåm nöõa laø rô le coàng keành, chieám nhieàu khoâng gian trong tuû ñieàu khieån vaø khoâng kinh teá trong tröôøng hôïp chæ laøm caùc nhieäm vuï nhö moät coâng taéc ñôn giaûn. Moät heä thoáng ñieàu khieån duøng rô le coù theå coù ñeán vaøi traêm rô le, trong ñoù moät rô le coù theå ñoùng/ môû nhieàu tieáp ñieåm ñoàng thôøi. Ñaëc ñieåm chung cuûa heä thoáng naøy laø deã thieát keá vaø laép ñaët. Toaøn boä coâng vieäc ñieàu khieån ñöôïc thöïc hieän thoâng qua phoái hôïp trình töï hoaït ñoäng cuûa caùc rô le. Baèng caùch keát noái caùc tieáp ñieåm ôû ngoõ vaøo vaø ngoõ ra cuûa caùc rô le theo kieåu noái tieáp hoaëc song song coù theå taïo ra caùc logic ñieàu khieån. Vieäc toå hôïp caùc phaàn töû logic khaùc nhau coù theå duøng ñeå taïo ra caùc chöông trình ñieàu khieån phöùc taïp. Tuy nhieân caùch
  5. thöùc keát noái nhö vaäy thaønh maïch ñieàu khieån khoù coù theå thay ñoåi ñöôïc hoaït ñoäng ñieàu khieån. Ñaây laø moät trong nhöõng nhöôïc ñieåm cuûa rô le.
Đồng bộ tài khoản