intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 17

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
105
lượt xem
41
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 17

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại PLC của nhiều hãng khác nhau (Mitsubishi, Siemens, Festo, Allen Bradley ..) với các tính năng ngày càng được tăng cường nhằm cải thiện hiệu suất và chất lượng. Tuy nhiên, hầu hết các PLC cùng cỡ thì có chức năng tương đương nhau. Điểm khác nhau quan trọng nhất là ở phương pháp lập trình và ngôn ngữ lập trình, cùng với các mức độ về sự hỗ trợ của nhà sản xuất. Ở những dự án lớn sự hỗ trợ từ nhà sản xuất là rất quan trọng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 17

  1. Chương 17: Löïa choïn PLC Hieän nay treân thò tröôøng coù raát nhieàu loaïi PLC cuûa nhieàu haõng khaùc nhau (Mitsubishi, Siemens, Festo, Allen Bradley ..) vôùi caùc tính naêng ngaøy caøng ñöôïc taêng cöôøng nhaèm caûi thieän hieäu suaát vaø chaát löôïng. Tuy nhieân, haàu heát caùc PLC cuøng côõ thì coù chöùc naêng töông ñöông nhau. Ñieåm khaùc nhau quan troïng nhaát laø ôû phöông phaùp laäp trình vaø ngoân ngöõ laäp trình, cuøng vôùi caùc möùc ñoä veà söï hoã trôï cuûa nhaø saûn xuaát. ÔÛ nhöõng döï aùn lôùn söï hoã trôï töø nhaø saûn xuaát laø raát quan troïng. Vieäc choïn PLC cuûa haõng naøo laø do söï quen duøng ñoái vôùi PLC ñoù vaø heä thoáng ñieàu khieån noùi chung. Ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm trong vieäc thieát keá vaø laép ñaët heä thoáng ñieàu khieån thì thöôøng vaán ñeà quan troïng laïi laø söï vöôït troäi veà kyõ thuaät vaø hieäu suaát hôn laø söï hoã trôï veà thieát keá vaø laép ñaët heä thoáng. Loaïi vaø côõ PLC. Söï löïa choïn naøy coù theå thöïc hieän cuøng vôùi vieäc löïa choïn nhaø saûn xuaát PLC. Khi xaùc ñònh quy moâ heä thoáng PLC thì coù moät soá ñieåm caàn nhaän xeùt:  Yeâu caàu ngoõ vaøo/ ra caàn thieát.
  2.  Loaïi ngoõ vaøo ra.  Dung löôïng boä nhôù.  Toác ñoä vaø khaû naêng cuûa CPU vaø taäp leänh. Taát caû caùc yeáu toá treân phuï thuoäc laãn nhau : dung löôïng boä nhôù coù raøng buoäc tröïc tieáp ñeán soá löôïng ngoõ vaøo ra cuõng nhö kích thöôùc chöông trình, vì khi soá löôïng vaøo / ra hay dung löôïng boä nhôù lôùn thì taùc vuï xöû lyù nhieàu hôn, phöùc taïp hôn. Soá löôïng ngoõ vaøo / ra . Soá löôïng ngoõ vaøo /ra cuûa moät heä thoáng PLC phaûi coù khaû naêng ñaùp öùng ñuû soá ñöôøng tín hieäu töø caûm bieán cuõng nhö ñöôøng ñieàu khieån phaàn coâng suaát cho cô caáu taùc ñoäng. Caùc tín hieäu khoâng nhöõng tuaân theo caùc chæ tieâu kyõ thuaät cuûa heä thoáng nhö veà möùc ñieän aùp, doøng taûi, taàn soá ñaùp öùng maø coøn quan taâm ñeán caùc ñaëc ñieåm sau:  Soá löôïng ngoõ vaøo/ ra treân moãi moâñun (hay treân PLC coù saün caùc ngoõ vaøo/ ra ).  Söï caùch ly giöõa phaàn ñieàu khieån vaø phaàn coâng suaát ñieàu khieån cô caáu taùc ñoäng.  Nhu caàu môû roäng theâm khaû naêng ñieàu khieån vaø laép ñaët theâm ngoõ vaøo/ra. Dung löôïng boä nhôù.
  3. Ñoái vôùi loaïi PLC coù khaû naêng môû roäng boä nhôù thì dung löôïng boä nhôù coù theå ñöôïc môû roäng baèng caùch gaén theâm hoäp boä nhôù. Yeáu toá aûnh höôûng ñeán dung löôïng boä nhôù laø dung löôïng chöông trình ñieàu khieån. Dung löôïng chính xaùc cuûa chöông trình khoâng theå xaùc ñònh tröôùc khi chöông trình ñoù ñöôïc vieát xong vaø thaät söï ñöôïc söû duïng ñeå ñieàu khieån heä thoáng. Tuy nhieân coù theå öôùc chöøng dung löôïng döïa treân möùc ñoä phöùc taïp cuûa chöông trình. 5.3. ÖÙng duïng PLC trong ñeà taøi : Trong ñeà taøi luaän vaên em löïa choïn PLC cuûa haõng Mitsubishi. Thieát bò vaät Ñòa chæ lyù treân PLC Khôûi ñoäng X0 Döøng X1 Caûm bieán X2 ñeám chai X3 vaøo I2 X4 Caûm bieán ñeám chai ra I3 X5
  4. Coâng taéc X6 haønh trình S2 X7 ( xy lanh X10 chaën chai tröôùc) Coâng taéc X11 haønh trình S5 X12 Coâng taéc haønh trình X13 S6 X14 (xy lanh X15 maùng höùng daàu) X16 Coâng taéc haønh trình S7 Coâng taéc haønh trình S8 (xy lanh van roùt)
  5. Coâng taéc haønh trình S10 (xy lanh van phaân phoái) Coâng taéc haønh trình S11 (xy lanh bôm daàu) Caûm bieán ñeám chai vaøo I4 Caûm bieán ñeám chai ra I5 Coâng taéc haønh trình S14 Coâng taéc haønh trình S15
  6. (xy lanh ñoùng naép ) Baûng 5.2. Baûng thoáng keâ caùc ngoõ vaøo Thieát bò vaät lyù Ñòa chæ treân PLC Xy lanh chaën chai tröôùc duoãi Y0 Xy lanh chaën chai sau duoãi Y1 Xy lanh maùng höùng daàu co Y2 Xy lanh van roùt co Y3 Xy lanh van phaân phoái duoãi Y4 Xy lanh bôm daàu co Y5 Xy lanh chaën chai tröôùc duoãi Y6 Xy lanh chaën chai sau duoãi Y7 Xy lanh ñoùng naép duoãi Y8 Baûng 5.3. Baûng thoáng keâ caùc ngoõ ra
  7. Nuùt star RUN Caûm bieán I2 STOP COM hay 24 V Khôûi ñoäng X000 Xy lanh chaën chai Y000 tröôùc Xy lanh chaën chai Döøng X001 Y001 sau Xy lanh maùng Y002 höùng daàu Caûm bieán ñeám chai I2 X002 Caûm bieán ñeám chai I3 X003 Y003 Xy lanh van roùt Coâng taéc haønh trình S2 X004 PLC Y004 Xy lanh van phaân phoái Coâng taéc haønh trình S5 X005 Xy lanh bôm nhôùt Y005 Coâng taéc haønh trình S6 X006 Xy lanh chaën chai Y006 tröôùc, ñoùng naép Coâng taéc haønh trình S7 X007 Xy lanh chaën chai Y007 sau, ñoùng naép COM hay 24 V Y008 Xy lanh ñoùng naép Coâng taéc haønh trình S8 X010 Coâng taéc haønh trình S10 X011 Coâng taéc haønh trình S11 X012 Caûm bieán I4 X013 Caûm bieán I5 X014 Coâng taéc haønh trình S14 X015 Coâng taéc haønh trình S15 X016 Hình 5.4. Sô ñoà noái daây ngoõ vaøo / ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản