intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

153
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống có thể thay đổi vị trí các kết cấu cho phù hợp với một số loại bình chứa.Không để dầu bắn tung toé trong cũng như sau khi chiết. Từ những yêu cầu trên em nhận thấy cần giải quyết các vấn đề sau khi thiết kế: - Khoảng cách giữa các vòi phun có thể thay đổi tuỳ theo kích thước chai cũng như đường kính cổ chai. Thuận lợi trong việc điều chỉnh các vị trí khi lắp ráp. - Khoảng cách từ miệng chai đến vòi phun có thể thay đổi cho phù hợp với...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 3

  1. Chương 3: Cuïm chieát daàu Yeâu caàu ñaët ra :  Heä thoáng coù theå thay ñoåi vò trí caùc keát caáu cho phuø hôïp vôùi moät soá loaïi bình chöùa.  Khoâng ñeå daàu baén tung toeù trong cuõng nhö sau khi chieát. Töø nhöõng yeâu caàu treân em nhaän thaáy caàn giaûi quyeát caùc vaán ñeà sau khi thieát keá: - Khoaûng caùch giöõa caùc voøi phun coù theå thay ñoåi tuyø theo kích thöôùc chai cuõng nhö ñöôøng kính coå chai. Thuaän lôïi trong vieäc ñieàu chænh caùc vò trí khi laép raùp. - Khoaûng caùch töø mieäng chai ñeán voøi phun coù theå thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi chieàu cao töøng loaïi chai. - Coù cô caáu ñieàu chænh ñeå ñieàu chænh deã daøng taâm voøi phun vaø taâm mieäng chai khi coù söï thay ñoåi kích thöôùc mieäng chai. - Coù cô caáu ñònh vò coå chai ñeå ñaûm baûo söï ñoàng taâm giöõa taâm chai vaø taâm voøi phun, tröôùc khi quaù trình phun ñöôïc tieán haønh. - Coù maùng höùng daàu ñeå höùng nhöõng gioït daàu töø voøi phun sau moãi laàn phun.
  2. Töø nhöõng phaân tích treân caùc giaûi phaùp thieát keá ñaõ ñöôïc ñöa ra: 2.4.2.1 Caùc phöông aùn thieát keá voøi phun.  Phöông aùn 1. Voøi phun ngaén. Hình 2.5. Voøi phun ngaén Phaïm vi söû duïng: phuø hôïp khi chieát caùc loaïi chaát loûng nhö : Nöôùc uoáng, söõa, daàu aên (edible oil), möïc (ink), hoaù chaát, maät ong..  Phöông aùn 2. Voøi phun daøi. Phaïm vi söû duïng: phuø hôïp vôùi caùc daïng chaát loûng coù boït, voøi phun ñöôïc ñieàu chænh xuoáng, leân trong quaù trình phun .
  3. Hình 2.6. Voøi phun daøi. Qua phaân tích caùc phöông aùn, phöông aùn thieát keá voøi phun thöù nhaát ñöôïc löïa choïn. 2.4.2.2 Caùc phöông aùn thay ñoåi khoaûng caùch töø voøi phun ñeán mieäng chai.  Phöông aùn 1. 5 4 3 2 1
  4. Hình 2.7. Di chuyeån baèng xy lanh khí neùn. 1. thanh ñôõ van phaân phoái vaø voøi phun, 2. van phaân phoái, 3. voøi phun, 4. khung ñôõ caùc keát caáu cuïm chieát, 5. xi lanh khí neùn. Nguyeân lyù hoaït ñoäng : khi caàn thay ñoåi khoaûng caùch töø voøi phun ñeán mieäng chai, 2 xilanh khí neùn seõ ñöôïc taùc ñoäng ñeå ñöa toaøn boä khung di chuyeån leân hoaëc xuoáng ñeán khoaûng caùch phuø hôïp. Phöông aùn naøy thuaän lôïi khi ñieàu chænh vì chæ caàn ñoùng môû van khí neùn, tuy nhieân keát caáu khoâng cöùng vöõng, coàng keành, chi phí cao.  Phöông aùn 2. Nguyeân lyù hoaït ñoäng: khi caàn di chuyeån voøi phun leân hoaëc xuoáng, ta xoay truïc vít theo chieàu töông öùng ( do ñai oác ñöôïc döõ coá ñònh neân truïc vít seõ phaûi di chuyeån ).Phöông aùn naøy chí phí thaáp hôn so vôùi phöông aùn 1, ñoä cöùng vöõng cao, keát caáu goïn hôn. Töø hai phöông aùn treân coù theå thaáy phöông aùn 2 phuø hôïp hôn neân phöông aùn 2 ñöôïc löïa choïn.
  5. 5 6 7 4 3 2 1 Hình 2.8. Di chuyeån baèng truïc vít. 1. thanh ñôõ van phaân phoái vaø voøi phun, 2. van phaân phoái, 3. voøi phun, 4. khung ñôõ caùc keát caáu cuïm chieát, 5. ñai oác, 6. Truïc vít, 7. Giaù ñôõ.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2