intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
127
lượt xem
45
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thùng chứa nắp có nhiệm vụ cấp nắp theo máng dẫn xuống chai, tuy nhiên yêu cầu đặt ra đó là làm sao tất cả các nắp đều ở trạng thái lật úp trước khi được chai lấy đi khi di chuyển. Hình 2.14. Bộ phận cấp nắp. 1. Thùng chứa nắp, 2. động cơ, 3. máng dẫn nắp, 4. nắp. Hoạt động : Trong quá trình cấp nắp, động cơ sẽ quay để gạt các nắp, làm các nắp chuyển động trong thùng chứa, do cấu tạo đặc biệt của thùng chứa chỉ cho phép nắp trượt xuống máng dẫn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 5

  1. Chương 5: Cuïm caáp naép Thuøng chöùa naép coù nhieäm vuï caáp naép theo maùng daãn xuoáng chai, tuy nhieân yeâu caàu ñaët ra ñoù laø laøm sao taát caû caùc naép ñeàu ôû traïng thaùi laät uùp tröôùc khi ñöôïc chai laáy ñi khi di chuyeån. 1 2 3 4 Hình 2.14. Boä phaän caáp naép. 1. Thuøng chöùa naép, 2. ñoäng cô, 3. maùng daãn naép, 4. naép. Hoaït ñoäng : Trong quaù trình caáp naép, ñoäng cô seõ quay ñeå gaït caùc naép, laøm caùc naép chuyeån ñoäng trong thuøng chöùa, do caáu taïo ñaëc bieät cuûa thuøng chöùa chæ cho pheùp naép tröôït xuoáng maùng daãn theo moät chieàu (laät ngöûa), nhöõng naép naèm uùp khoâng theå thoaùt xuoáng maùng tröôït ñöôïc vaø tieáp tuïc chuyeån ñoäng trong thuøng, nhöõng naép trong maùng tröôït ñöôïc laät uùp nhôø baùn kính cong cuûa
  2. maùng daãn, caùc naép tröôït xuoáng ñöôïc moät phaàn do troïng löïc cuûa naép, moät phaàn do löïc ñaåy cuûa caùc naép phía sau. Caùc naép khi chuyeån ñoäng ñeán cuoái maùng daãn ñöôïc giöõ laïi bôûi loø xo, ñeán khi caùc chai chöùa daàu ñi qua vaø naép ñöôïc laáy ñi. Trong quaù trình ñoäng cô quay caùc naép ñöôïc caáp ngaøy caøng nhieàu, trong khi löïc cuûa loø xo giöõ ôû cuoái maùng laø nhoû ñeå ñaûm baûo chai coù theå keùo naép ñi theo maø naép khoâng bò baät ra ( do löïc ñaøn hoài cuûa loø xo ), chính vì theá caàn phaûi döøng ñoäng cô khi caùc naép ôû trong maùng ñaõ ñaày, traùnh löïc ñaåy giöõa caùc naép lôùn coù theå laøm bung loø xo giöõ. Ñeå bieát chính xaùc khi naøo neân döøng ñoäng cô ta laép moät thieát bò caûm bieán quang treân maùng laät naép, nhaèm phaùt hieän khi naép ñaõ ñaày maùng, vaø kích tín hieäu laøm döøng ñoäng cô, sau ñoù khi naép trong maùng vôi ñi caûm bieán laïi coù nhieäm vuï kích ñoäng cô hoaït ñoäng. Hình 2.15. Sô ñoà caáp naép naép.
  3. Moät vaøi phöông aùn caáp naép: Phöông aùn 1: Caáp naép theo baøn xoay. Hoaït ñoäng : Caùc chai ñöôïc baêng taûi vaän chuyeån tôùi baøn xoay ( baøn xoay coù keát caáu tuyø theo hình daùng chai), khi chai ñaõ vaøo vò trí, do baøn xoay chuyeån ñoäng laøm chai di chuyeån sang vò trí 2 (trong luùc naøy caùc chai phía sau tieáp tuïc tieán vaøo baøn xoay ), taïi vò trí 2 chai ñöôïc caáp naép sau ñoù chai ñöôïc chuyeån sang caùc vò trí 3,4. Taïi hai vò trí naøy xy lanh xoay seõ chuyeån ñoäng ñi xuoáng ñeå vaën naép chai. Sau khi vaën naép xong chai tieáp tuïc ñöôïc xoay sang vò trí tieáp theo, cuoái cuøng chai ñöôïc vaän chuyeån ra baèng heä thoáng baêng taûi thöù hai. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông aùn : Dieän tích söû duïng khoâng lôùn, vieäc caáp naép thuaän tieän ( vì baøn xoay giöõ vöõng chai neân chai keùo naép khoûi loø xo giöõ moät caùch deã daøng ) tuy nhieân coù theå thaáy vieäc boá trí caùc keát caáu khoù khaên, quaù trình ñieàu khieån phöùc taïp.
  4. 4 3 5 6 2 1 Hình 2.16. Caáp naép baøn xoay. 1. baêng taûi ñöa chai vaøo, 2. caáp naép, 3,4 vò trí ñoùng naép, 5. cô caáu xoay chai, 6. baêng taûi vaän chuyeån chai ra. Phöông aùn 2. Caáp naép theo ñöôøng thaúng. 3 2 1 Hình 2.17. Caáp naép theo ñöôøng thaúng. 1. Mieäng chai, 2. baêng taûi, 3. maùng chöùa naép. Hoaït ñoäng : Chai ñöôïc chuyeån ñoäng thaúng treân baêng taûi, khi ñeán vò trí caáp naép, chai keùo naép ñi theo ( naép ñöôïc giöõ ôû mieäng maùng bôûi loø xo ), chai tieáp tuïc chuyeån ñoäng tôùi vò trí ñoùng naép.
  5. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa phöông aùn : So vôùi phöông aùn 1, phöông aùn naøy ñôn giaûn veà maët keát caáu, khoâng caàn duøng theâm caùc boä phaän khaùc. Chính vì theá phöông aùn 2 ñöôïc löïa choïn trong quaù trình thieát keá. 2.4.4.2 Cuïm ñoùng naép. Caûm bieán ñeám chai Xy lanh 2 Xy lanh 1 Heä thoáng baêng taûi Hình 2.18. Sô ñoà hoaït ñoäng cuûa cuïm ñoùng naép Hoaït ñoäng : Khi caûm bieán thöù nhaát coù tín hieäu (nhaän ra chai ), xy lanh khí neùn thöù 2 seõ taùc ñoäng ñeå ñaåy taám döõ ra, nhaèm chaën chai döøng laïi. Sau khi ñeám ñuû 2 chai thì xy lanh khí neùn thöù nhaát cuõng taùc ñoäng ñaåy taám chaën ra, nhaèm ñònh vò 2 chai. Tieáp theo xy lanh khí neùn xoay phía treân di chuyeån xuoáng, boä phaän taïo ma saùt ôû ñaàu moãi xy lanh seõ giöõ coá ñònh naép chai, khí neùn ñöôïc caáp vaøo trong xy lanh laøm xy lanh xoay vaø naép ñöôïc ñoùng laïi. Sau khi naép ñöôïc ñoùng, xy lanh khí neùn xoay ñöôïc ruùt leân, xy lanh chaën sau lui veà, cho pheùp caùc chai chuyeån ñoäng tieáp tuïc treân baêng taûi, khi caûm bieán phía sau ñeám ñuû hai chai, xy lanh khí neùn phía tröôùc seõ lui laïi ñeå chuaån bò cho laàn ñoùng naép tieáp theo.
  6. Boä phaän taïo ma saùt : 1 2 Hình 2.19. OÁng taïo ma saùt. Caáu taïo cuûa boä phaän taïo ma saùt : bao goàm hai phaàn, oáng phía ngoaøi ñöôïc gaén vôùi piston cuûa xy lanh khí neùn xoay. OÁng trong ñöôïc laøm baèng vaät lieäu cao su, khi oáng naøy oâm chaët laáy naép, ma saùt taïo ra laøm cho naép khoâng bò tröôït khi piston xoay. Caùc yeâu caàu ñaët ra khi thieát keá cuïm ñoùng naép: - Vò trí töông ñoái cuûa xy lanh xoay vaø naép ñieàu chænh ñöôïc khi laép raùp cuõng nhö trong tröôøng hôïp kích thöôùc chai thay ñoåi. - Vò trí töông quan giöõa hai xy lanh khí neùn xoay cuõng coù theå thay ñoåi ñöôïc ñeå phuø hôïp vôùi moät soá loaïi chai nhaát ñònh. - Ñaûm baûo ñoä cöùng vöõng cao. Ñaït naêng suaát yeâu caàu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản