intTypePromotion=1

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 6

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
140
lượt xem
47
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu sơ bộ . 1. Trụ đỡ, 2. xy lanh khí nén, 3. Trục vít, 4. Tấm đỡ, 5. Xy lanh khí nén xoay, 6. Đai ốc, 7. Tấm đế, 8. rãnh (cho phép 2 xy lanh dịch chuyển ngang) Hoạt động :Để điều chỉnh khoảng cách từ nắp chai đến bộ phận tạo ma sát gắn ở đầu piston, ta xoay trục vít 3, khi đó cả tấm đỡ 4 sẽ di chuyển lên, xuống tuỳ theo chiều xoay của trục vít. Ngoài ra hai xy lanh cũng có thể dịch chuyển tương đối theo phương ngang. Khi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 6

  1. Chương 6: Caùc phöông aùn thieát keá Phöông aùn 1. 1 2 3 4 5 8 6 7 Hình 2.20. Keát caáu sô boä . 1. Truï ñôõ, 2. xy lanh khí neùn, 3. Truïc vít, 4. Taám ñôõ, 5. Xy lanh khí neùn xoay, 6. Ñai oác, 7. Taám ñeá, 8. raõnh (cho pheùp 2 xy lanh dòch chuyeån ngang) Hoaït ñoäng :Ñeå ñieàu chænh khoaûng caùch töø naép chai ñeán boä phaän taïo ma saùt gaén ôû ñaàu piston, ta xoay truïc vít 3, khi ñoù caû taám ñôõ 4 seõ di chuyeån leân, xuoáng tuyø theo chieàu xoay cuûa truïc vít. Ngoaøi ra hai xy lanh cuõng coù theå dòch chuyeån töông ñoái theo phöông ngang. Khi caùc chai ñaõ ñöôïc ñònh vò, piston xy lanh khí neùn 2 seõ chuyeån ñoäng ñi xuoáng laøm cho caû heä thoáng xy lanh
  2. xoay di chuyeån xuoáng, ñeán khi piston cuûa xy lanh 2 di chuyeån ñöôïc moät khoaûng xaùc ñònh thì xy lanh khí neùn xoay seõ xoay ñeå ñoùng naép, ( vì khi boä phaän taïo ma saùt tì vaøo naép vaø piston xy lanh 2 tieáp tuïc ñi xuoáng laøm cho piston cuûa xy lanh khí neùn xoay ñi leân, daãn ñeán khí neùn ñöôïc caáp vaøo trong xy lanh naøy laøm noù xoay, ñaây laø caáu taïo cuûa loaïi xy lanh khí neùn naøy ). Öu, nhöôïc ñieåm : Keát caáu cuïm ñoùng naép naøy khaù cöùng vöõng, tuy nhieân khaù coàng keành vaø phöùc taïp. Phöông aùn 2: 1 2 3 4 9 10 5 8 6 7 Hình 2.21. Keát caáu sô boä. 1. Truï ñôõ, 2. taám ñôõ xy lanh, 3.taám ñôõ, 4. taám ñôõ xy lanh xoay, 5. xy lanh xoay, 6. boä phaän taïo ma saùt, 7. taám ñeá, 8. raõnh ngang, 9. raõnh ñöùng, 10. xy lanh khí neùn.
  3. Hoaït ñoäng : Khi caàn ñieàu chænh vò trí töông ñoái giöõa caùc xy lanh xoay, ta chæ caàn dòch chuyeån chuùng theo raõnh 8, sau ñoù coá ñònh vò trí cuûa chuùng baèng buloâng. Khi caàn ñieàu chænh khoaûng caùch giöõa naép chai vaø boä phaän taïo ma saùt ta dòch chuyeån taám ñôõ 4 theo raõnh 9 naèm treân taám ñôõ 3, sau ñoù coá ñònh baèng buloâng. Khi caùc chai ñaõ ñöôïc ñònh vò, piston cuûa xy lanh 10 chuyeån ñoäng ñi xuoáng ñeå tieán haønh ñoùng naép, töông töï nhö phöông aùn treân. Öu, nhöôïc ñieåm : keát caáu naøy khaù ñôn giaûn, chi phí thaáp hôn so vôùi phöông aùn 1, nhöng ñoä cöùng vöõng khoâng cao baèng phöông aùn 1. Do löïc caàn thieát ñeå thöïc hieän quaù trình ñoùng naép laø khoâng lôùn, hai xy lanh khí neùn xoay cuõng khoâng naëng laém , chính vì theá ñeå ñôn giaûn trong thieát keá cuõng nhö cheá taïo, phöông aùn 2 ñaõ ñöôïc löïa choïn, tuy nhieân coù boå sung theâm moät vaøi gaân taêng cöùng ñeå naâng cao ñoä cöùng vöõng cuûa keát caáu. 2.5 Toång hôïp caùc phöông aùn thieát keá ñöôïc löïa choïn. a. Baêng taûi, daãn ñoäng baèng ñoäng cô coù gaén hoäp giaûm toác.
  4. Hình 2.22. Baêng taûi. b. Moät soá chi tieát cuûa heä thoáng chieát vaø ñònh löôïng. Hình 2.23. Khung ñôõ maùng höùng daàu vaø khoái V . Khung ñôõ ñöôïc di chuyeån treân thanh raêng , do löïc ñaåy cuûa hai xy lanh khí neùn. Hình 2.24. Khoái V ñònh vò coå chai.
  5. Hình 2.25. Taám ñôõ toaøn boä keát caáu cuûa cuïm chieát. Hình 2.26. Khung ñôõ 2 xy lanh ñaåy maùng höùng daàu. Hai xy lanh ñöôïc gaén coá ñònh leân khung ñôõ, ñaàu coøn laïi cuûa piston gaén vôùi khung ñôõ maùng höùng daàu. Khi xy lanh ñöôïc taùc ñoäng seõ di chuyeån maùng höùng daàu vaø khoái V. Hình 2.27. Maùng höùng daàu. Maùng höùng daàu duøng ñeå höùng nhöõng gioït daàu nhoû xuoáng töø voøi phun sau moãi laàn phun. Hình 2.28. Voøi phun. Hình 2.29. Xy lanh ñònh löôïng. c. Toång theå cuïm ñoùng naép.
  6. 3 2 1 Hình 2.30. Toång theå heä thoáng ñoùng naép. 1. Baêng taûi, 2. cuïm ñoùng naép, 3. cuïm caáp naép.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2