intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
132
lượt xem
49
download

thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vận tốc băng tải tại cụm chiết. Năng suất : Q = 1000 chai/h. Kích thước chai( theo chiều di chuyển ) : L = 110 mm. Sơ bộ thời gian tác động của các xy lanh: Xy lanh chặn chai : t1 = 0.5s. Xy lanh đóng mở vòi phun: t2 = 0.5s. Xy lanh định vị cổ chai : Xy lanh đẩy dầu: Số vòi phun : n = 6. Số lần chiết trong 1 h : m = Q/n = 1000/6 = 167 (lần). Vậy thời gian cho mỗi lần chiết là : T = 3600/167 = 22...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiết nhớt tự động, chương 7

  1. Chöông 7: TÍNH TOAÙN CAÙC THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT 3.1. Xaùc ñònh caùc thoâng soá cuûa cuïm baêng taûi. 3.1.1 Vaän toác baêng taûi taïi cuïm chieát. Naêng suaát : Q = 1000 chai/h. Kích thöôùc chai( theo chieàu di chuyeån ) : L = 110 mm. Sô boä thôøi gian taùc ñoäng cuûa caùc xy lanh: Xy lanh chaën chai : t1 = 0.5s. Xy lanh ñoùng môû voøi phun: t2 = 0.5s. Xy lanh ñònh vò coå chai : t3 = 2s. Xy lanh ñaåy daàu: t4 = 10s. Soá voøi phun : n = 6. Soá laàn chieát trong 1 h : m = Q/n = 1000/6 = 167 (laàn). Vaäy thôøi gian cho moãi laàn chieát laø : T = 3600/167 = 22 s. Quy trình phun daàu nhö ñaõ ñöôïc trình baøy sô boä ôû phaàn tröôùc. Khi caûm bieán ñeám chai thöù nhaát ñeám ñuû 3 chai, xy lanh chaën chai phía sau ñi ra ñeå chaën chai. Khi ñuû 6
  2. chai, xy lanh chaën chai phía tröôùc ñi ra chaën chai laïi. Sau ñoù xy lanh ñònh vò coå chai taùc ñoäng, xy lanh ñoùng, môû voøi phun ñöôïc môû, xy lanh ñaåy daàu töø cuïm ñònh löôïng hoaït ñoäng, ñaåy daàu vaøo chai. Sau khi chai ñöôïc ñieàn ñaày, xy lanh chaën chai phía sau lui laïi ñeå caùc chai chöùa daàu tieáp tuïc chuyeån ñoäng treân baêng taûi, khi caûm bieán ñeám chai phía sau ñeám ñuû 3 chai, xy lanh chaën chai phía tröôùc seõ lui laïi, cho pheùp caùc chai phía sau chuyeån ñoäng vaøo vò trí phun. Quaù trình tieáp tuïc . T laø thôøi gian toång coäng cuûa caùc cô caáu taùc ñoäng trong 1 laàn chieát. T = t + 3t1 + 2t2 + 2t3 + t4 Trong ñoù t : laø thôøi gian caàn thieát ñeå di chuyeån 6 chai vaøo vò trí ñònh vò. T = t + 1.5 + 1 + 4 + 10  t = T – 16.5 = 22 – 16.5 = 5s. Nhö vaäy thôøi gian t chính laø thôøi gian di chuyeån cuûa 6 chai treân quaõng ñöôøng : S = 9 x 110 = 990 mm = 0.99 m. Vaän toác baêng taûi caàn thieát : V = S/ t = 0.99/5= 0.2 m/s. Ñöôøng kính con laên baêng taûi : D = 120 mm .
  3. Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.2  32 (voøng/phuùt).  .D  .120 3.1.2 Vaän toác baêng taûi taïi cuïm ñoùng naép. Vaán ñeà : Daây chuyeàn chieát hoaït ñoäng ñoàng boä, töø quaù trình chieát ñeán quaù trình ñoùng naép. Ñeå traùnh tình traïng uøn taéc chai ôû phía tröôùc cuïm ñoùng naép thì toác ñoä ñoùng naép phaûi nhanh, töùc laø coù theå ñoùng xong 6 chai ngay sau moãi laàn chieát. Soá xy lanh ñoùng naép : n = 2. Thôøi gian sô boä caùc xy lanh taùc ñoäng ôû cuïm ñoùng naép: Thôøi gian xy lanh chaën chai : t1 = 0.5 s. Thôøi gian ñoùng naép : t2 = 1.5 s. Thôøi gian cho moãi laàn ñoùng naép : T = t + 3t1 + 2t2 = t + 1.5 + 3 = t + 4.5. Trong ñoù T < 22/3 = 7s. Choïn T = 6 s. t = 6- 4.5 = 1.5 s. t : thôøi gian caàn thieát ñeå ñöa 2 chai vaøo vò trí ñoùng naép. Ñaây chính laø thôøi gian ñeå 2 chai di chuyeån treân quaõng ñöôøng : S = 3 x 110 = 330 mm = 0.33 m.
  4. Vaäy toác ñoä baêng taûi : V = S/t = 0.33/1.5  0.2 m/s . Ta coù soá voøng quay cuûa truïc baêng taûi : 60000.V n= = 60000.0.2  32 (voøng/phuùt).  .D  .120 3.1.3 Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô baêng taûi cuïm chieát. Caùc soá lieäu ban ñaàu: -Naêng suaát laøm vieäc: Q=1(taán/h) -Vaän toác baêng taûi: v=0.2(m/s) -Chieàu daøi taám baêng: L=5m -Khoái löôïng vaät lieäu vaâïn chuyeån:m=1kg/chai. -Chieàu roäng baêng: B=100 mm Tính toaùn löïc keùo baêng taûi: -Löïc caûn cuûa baêng ñöôïc chia laøm:löïc caûn chuyeån ñoäng treân nhaùnh coù taûi (nhaùnh laøm vieäc) vaø nhaùnh khoâng taûi(nhaùnh khoâng laø vieäc), löïc caûn ôû caùc cô caáu laøm saïch baêng, con laên taêng goùc oâm. -Löïc keùo sô boä coù theå tính baèng toång löïc caûn 2 nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi, löïc caûn ôû caùc ñoaïn cong ñöôïc tính ñeán baèng caùch nhaân theâm heä soá caûn. Toång löïc keùo (hay löïc caûn cuûa baêng taûi) ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc : Wc = Wct + Wkt ,(N) -Vôùi : Wc laø löïc keùo chung (N); Wct laø löïc keùo ôû nhaùnh coù taûi (N);
  5. Wkt laø löïc keùo ôû nhaùnh khoâng taûi (N) ; Ta coù: Wct = k.(q + qb + qcl).L..cos  (q +qb)L.sin + L.q.sin , (N) Wkt = k.(qb + qcl)L..cos  qb.L.sin , (N) Vôùi k heä soá tính ñeán löïc caûn phuï khi baêng taûi ñi qua caùc tang ñuoâi vaø tang dôõ taûi tang phuï vaø phuï thuoäc chieáu daøi ñaët baêng : L (m) 6 10 20 30 50 80 100 200 300 480 600 850 1000 1500 k 6 4,5 3,2 2,6 2,2 1,9 1,75 1,45 1,3 1,2 1,15 1,1 1,08 1,05 vôùi L = 5m choïn k = 6. q ,qb : troïng löôïng phaân boá treân moät meùt daøi cuûa vaät lieäu vaø cuûa taám nhöïa(vaät lieäu baêng taûi ). (N/m); qcl , qcl: troïng löôïng phaàn quay cuûa caùc con laên phaân boá treân moät meùt chieàu daøi nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi (N/m);  , : heä soá caûn chuyeån ñoäng cuûa baêng taûi vôùi caùc con laên treân nhaùnh coù taûi vaø khoâng taûi .  : goùc nghieâng ñaët baêng (ñoä) ;  = 00. Daáu (+) töông öùng vôùi ñoaïn chuyeån ñoäng ñi leân vaø daáu (- ) khi ñi xuoáng
  6. Troïng löôïng vaät lieäu phaân boá treân 1m chieàu daøi ñöôïc xaùc ñònh : Chieàu daøi moãi chai L = 110 mm. Soá chai treân moät meùt baêng taûi : n = 6 (chai) Moãi chai coù khoái löôïng : m =1kg. Ta coù troïng löôïng phaân boá treân chieàu daøi 1m baêng taûi laø : q=n.m.g = 6 x 1 x 10 = 60 (N/m) Troïng löôïng phaân boá treân 1m chieàu daøi cuûa taám nhöïa : qb = 2 kg/m = 20 (N/m) Troïng löôïng phaàn quay caùc con laên nhaùnh coù taûi vaø nhaùnh khoâng taûi phaân boá cho 1m ñöôïc xaùc ñònh: G ' cl G ' ' cl q’cl = ; q”cl = . l 'cl l ' ' cl Do taûi troïng vaän chuyeån cuûa baêng taûi nhoû neân khoâng caàn ñeán caùc con laên ñôõ ôû caû hai nhaùnh, coù taûi vaø khoâng taûi. q’cl = 0 (N/m) ; q”cl = 0 (N/m). Tang daãn ñoäng Hình 3.1. Sô ñoà löïc taùc duïng treân baêng taûi
  7.  Ta coù: Sv = Sr . e . k dt Vôùi : Sv löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm vaøo cuûa tang daãn. - Sr löïc caêng baêng taûi taïi ñieåm ra cuûa tang daãn . -  laø heä soá ma saùt giöõa baêng vaø tang daãn ; beà maët tang daãn phuû cao su ma saùt :  = 0.4 . - laø goùc oâm cuûa baêng taûi treân tang daãn ñoäng:  =180  - kdt laø heä soá ma saùt döï tröõ giöõa baêng vaø tang : k =1.15 – 1,2 , choïn k = 1,15.  Sv= 3.05. Sr  Treân nhaùnh khoâng taûi ta coù:S3=S2+Wkt. Wct = 6(60+20).5.0.4=960 (N). Choïn  ’=  ”= : do baêng taûi tröôït treân thaønh coá ñònh (vaät lieäu theùp ) -Treân nhaùnh coù taûi: S1=S4+Wct vaø S3=k.S4 Wkt = 6.20.5.0.4 =240 (N). Vôùi k laø heä soá caûn khi baêng ñi qua tang ñuoâi hay tang daãn höôùng,vôùi goùc oâm cuûa baêng treân tang ñuoâi =1800 ta choïn k=1,05.  S3=1,05.S4 (N). S1=S4+960 (N). S3=S2+240 (N) S1=3.05.S2. Giaûi heä phöông trình :
  8. Ta coù :S4 = 770 N. S1 = 1730 N. S2 = 570 N. S3 = 810 N Löïc keùo cuûa baêng taûi ñöôïc xaùc ñònh: W= Sv- Sr= S1- S2=1730 – 570 =1160(N). Coâng suaát laøm vieäc : P = W.v/1000 = 1160x0.2/1000 = 0.23 (KW). Choïn ñoäng cô : RF40 DT63L4 ( P = 0.25 KW, n = 33 (voøng/phuùt)).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản